S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718. HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718. HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení"

Transkript

1 Článek 1 Firma: Bytové družstvo Krhanická 718. S T A N O V Y Bytového družstva Krhanická 718 HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení Článek 2 Sídlo družstva: Praha 12, Krhanická 718/27, Článek 3 Předmět činnosti Bytového družstva Krhanická 718, dále jen družstvo Předmětem činnosti družstva je pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb s pronájmem spojených správa, provoz, údržba a opravy domovního a bytového fondu a nebytových prostor, rekonstrukce a modernizace objektů ve vlastnictví družstva a hospodaření se společným majetkem družstva. Článek 4 Právní postavení družstva 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, a to jak fyzických, tak i právnických. 2. Družstvo je právnickou osobou ve smyslu občanského zákoníku, zapisovanou do veřejného rejstříku. Družstvo vystupuje v právních vztazích pod svou firmou. 3. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Jednotliví členové družstva neručí za jeho závazky. 4. Členové družstva mají na základě rozhodnutí příslušné členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, a to až do výše trojnásobku členského vkladu. Členský vklad tvoří základní členský vklad a další členský vklad. Článek 5 Zapisovaný základní kapitál Zapisovaný základní kapitál činí Kč. HLAVA DRUHÁ Majetková účast členů na družstvu Článek 6 Základní členský vklad Základní členský vklad činí Kč a člen je povinen jej splatit nejpozději do okamžiku vzniku členství. Splacení základního členského vkladu je podmínkou vzniku členství. Článek 7 Další členský vklad Členové družstva jsou povinni se zavázat k dalšímu členskému vkladu a k jeho splacení ve lhůtě stanovené představenstvem družstva. Další členský vklad je podílem na kupní ceně domu čp. 718 s pozemkem. Velikost dalšího členského vkladu bude určena podle poměru velikosti bytu člena družstva k velikosti podlahových ploch všech bytů v domě. Konkrétní výši dalšího členského vkladu jednotlivých členů a způsob jeho splácení stanoví představenstvo družstva. Článek 8 Majetková účast člena družstva 1

2 Majetkovou účast člena družstva tvoří základní členský vklad a další členský vklad, ke kterému se členové družstva zavázali. Výše a splácení dalšího členského vkladu je evidována. Členové se mohou zavázat k další majetkové účasti na podnikání družstva. Podmínky další majetkové účasti stanoví členská schůze. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. HLAVA TŘETÍ Členství v družstvu Článek 9 Vznik členství v družstvu 1. Členem družstva se může stát zletilá fyzická nebo právnická osoba, která má nebo na základě dohody získá nájemní vztah k bytu nebo nebytovému prostoru v objektu, k němuž družstvo vykonává právo vlastníka. 2. Členství vzniká při založení družstva dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku. Za trvání družstva členství vzniká a) přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky. O přijetí za člena družstva rozhoduje členská schůze na základě písemné členské přihlášky a potvrzení o zaplacení základního členského vkladu. Členská schůze rozhodne o členské přihlášce nejpozději na svém příštím zasedání následujícím po dni, kdy družstvu došla. O svém rozhodnutí vyrozumí žadatele doporučeným dopisem. Družstvo vrátí základní členský vklad do 15 dnů, pokud žadatel nebyl přijat za člena družstva. b) převodem členství Člen družstva může převést svá práva a povinnosti spojené s členství v družstvu na jinou osobu, která splňuje podmínka členství v družstvu. Účinky převodu nastávají předložením smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Podpisy na smlouvách a oznámeních musí být úředně ověřeny. Uzavření takové smlouvy nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Při výměně bytů je člen povinen převést svá členská práva a povinnosti na nového nájemce bytu. Dohodu o výměně bytu však může člen nájemce bytu uzavřít pouze se souhlasem družstva. Dohoda i souhlas družstva musí mít písemnou formu. c) děděním Členství v bytovém družstvu a nájem bytu nebo nebytového prostoru, ke kterému se členství váže, přechází na toho dědice, jemuž připadl družstevní podíl. Jedná-li se o společné členství manželů, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží družstevní podíl. Dědic je povinen uhradit případné nedoplatky, které vznikly za dobu do pravomocného rozhodnutí o dědictví na platbách spojených s pronájmem bytu nebo nebytového prostoru. Z důvodu dědění se členem družstva může stát i nezletilá osoba. d) jiným způsobem stanoveným zákonem tj. např. přechodem členství v důsledku sloučení, splynutí nebo rozdělení družstev. Článek 10 Společné členství manželů 1. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vznikne společné členství manželů v družstvu. Ze společného členství jsou manželé oprávněni společně a nerozdílně. Společní členové mají při hlasování jeden hlas. 2. Společné členství manželů nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 2

3 Článek 11 Zánik členství v družstvu Členství v družstvu zaniká písemnou dohodou vystoupením vyloučením převodem členství pomine-li podmínka členství v družstvu, neboť členovi zaniklo právo nájmu k bytu nebo nebytovému prostoru, jehož nájem je s členstvím spojen prohlášením konkursu na majetek člena zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce zánikem družstva smrtí člena jiným způsobem stanoveným zákonem. 1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení o vystoupení doručeného představenstvu družstva. Členství zaniká uplynutím dvou měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. 2. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje členské povinnosti, zejména ani po písemné výzvě nezaplatil další členský vklad, případně splátku na další členský vklad stanovenou představenstvem dluží družstvu úhradu za užívání bytu (předepsané platby do fondů družstva) nebo zálohy na služby za dobu delší než tři měsíce užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda nebo trpí, aby se majetku družstva tak užívalo hrubým způsobem porušuje dobré mravy ve vztahu k ostatním členům družstva byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. O vyloučení podle prvních čtyř odseků tohoto článku lze rozhodnout pouze tehdy, jestliže představenstvo družstva vyzvalo člena družstva písemnou výstrahou, aby zanechal svého jednání a člen družstva ve lhůtě určené ve výstraze jejím požadavkům nevyhověl. O vyloučení rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. Právo na odvolání zaniká, není-li uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení je přezkoumatelné soudem za podmínek stanovených v 620 odst. 1 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. 3

4 Vyloučenému členovi zaniká právo nájmu k bytu nebo nebytovému prostoru, ke kterému se jeho členství vázalo. Článek 12 Vypořádání družstevního podílu při zániku členství 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Je splatný uplynutím tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo a po vyklizení bytu nebo nebytového prostoru, jehož nájem byl spojen s členstvím v družstvu. 3. Při výplatě vypořádacího podílu má družstvo právo na započtení svých splatných pohledávek vůči bývalému členu. Článek 13 Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby jméno, bydliště a datum narození fyzické osoby (při společném členství údaje o obou členech) datum vzniku členství v družstvu výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu rozsah splacení dalšího členského vkladu a data platby označení bytu nebo nebytového prostoru, ke kterému má člen právo nájmu datum zániku členství v družstvu, výše a datum splacení vypořádacího podílu Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. HLAVA ČTVRTÁ Vzájemná práva a povinnosti družstva a členů Článek 14 Práva a povinnosti členů k družstvu 1. Člen družstva má právo zejména a) výlučně užívat byt nebo nebytový prostor, k němuž měl oprávněný nájem v době vzniku družstva b) uzavřít s družstvem nájemní smlouvu k bytu nebo nebytovému prostoru, ke kterému měl nájemní poměr, na dobu neurčitou c) účastnit se jednání a rozhodování členských schůzí osobně nebo na základě zastoupení, hlasovat na nich, činit návrhy, vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze d) volit a být volen do orgánů družstva a podílet se přímo nebo prostřednictvím volených orgánů na řízení a kontrole činnosti družstva e) vznášet připomínky, stížnosti a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován f) na zajištění služeb souvisejících s užíváním domu, bytu a nebytových prostor g) na roční vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru h) na informace o činnosti orgánů družstva, stavu hospodaření družstva i) podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen 4

5 družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo j) odvolat se k členské schůzi proti rozhodnutí volených orgánů družstva. 2. Člen družstva je povinen zejména a) dodržovat stanovy, domovní řád, požární řád a plnit rozhodnutí orgánů družstva b) splatit řádně a včas svůj další členský vklad c) platit řádně a včas stanovené zálohy za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, příspěvky na činnost družstva, příspěvky do fondů družstva, případné nedoplatky při vyúčtování služeb nebo jiné platby stanovené členskou schůzí d) oznamovat neprodleně, nejdéle do 15 dnů změny týkající se člena družstva, změny zapisované do členské evidence, změny v počtu osob v domácnosti rozhodné pro výpočet poplatků za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru. Za takovou změnu se považuje změna trvající déle jak 3 měsíce v roce (nemusí jít o nepřetržitou změnu), v případě nepřítomnosti v bytě po dobu delší než dva měsíce nahlásit družstvu svou kontaktní adresu e) chránit majetek družstva, užívat družstevního majetku s péčí řádného hospodáře, upozorňovat včas na závady a nutnost oprav, f) odstranit závady a poškození, které způsobil v domě člen sám nebo ti, kdo s ním družstevní majetek užívají. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozí výzvě závady a poškození odstranit samo a požadovat úhradu jejich nákladů g) zajišťovat na svůj náklad drobné opravy a běžnou údržbu bytu ve smyslu příslušných ustanovení obecně závazných předpisů. h) umožnit pověřeným zástupcům družstva přístup do bytu z důvodů oprav, kontroly závad, revizí, odečtu měřidel spotřeby vody, tepla, apod., i) požádat družstvo o souhlas ke stavebním úpravám v bytě, vyžaduje-li to zákon, a předat družstvu kopii dokumentace stavebních změn a úprav, j) požádat družstvo o souhlas k přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu k) zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva. Článek 15 Práva a povinnosti družstva k členům 1. Družstvo je povinno zejména a) zabezpečovat správu, řádnou a včasnou údržbu a opravy družstevního majetku, to zejména rozvodu vody, plynu, tepla, kanalizace a elektřiny až po bytové přípojky, společnou část zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu až k pobočkám rozvodů do jednotlivých bytů, stavebních částí domu např. konstrukce základů, střešních plátů a fasádního opláštění, opravu a údržbu výtahů. b) zajišťovat služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, a to zejména dodávku vody, plynu, tepla, elektrické energie až k bytovým přípojkám a odvod odpadních vod, odvoz pevného domovního odpadu úklid společných prostor domu a přilehlých chodníků, administrativní úkony spojené se správou domu, úhradou poplatků, daní a pojištění, vyúčtovat jednou ročně zálohy na služby podle velikosti bytů resp. skutečného počtu uživatelů bytů. 2. Družstvo má právo zejména 5

6 a) obsadit byt nebo nebytový prostor, který se uvolnil. Za uvolněný byt nebo nebytový prostor se považuje takový, ke kterému není uzavřena platná nájemní smlouva a žádná osoba nemá právo na její uzavření. Na uzavření nové nájemní smlouvy se vypisuje výběrové řízení. b) dávat souhlas k podnájmu bytu, nebytového prostoru nebo jeho části. Družstvo je oprávněno již udělený souhlas odejmout, pokud člen družstva, podnájemce, nebo osoby, které byt či nebytový prostor užívají, porušují stanovy družstva, domovní řád, obecně závazné předpisy týkající se občanského soužití a veřejného pořádku v domě. Pokud člen i nadále pokračuje v přenechání do podnájmu, přes výzvu k odstranění závadového stavu, aniž by zjednal nápravu, nebo přes výslovný nesouhlas družstva, jedná se o hrubé porušení členských povinností, pro které může být vyloučen. c) na vstup zástupců družstva po předchozím ohlášení či domluvě do bytů i nebytových prostor za účelem provedení oprav a jejich kontrol, revizí, odečtu měřidel spotřeby vody tepla, apod. HLAVA PÁTÁ Orgány družstva Článek 16 Obecná ustanovení o orgánech družstva Orgány družstva jsou : a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise Volenými orgány družstva jsou představenstvo a kontrolní komise. 1. Do volených orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. 2. Funkční období členů orgánů družstva je pět let. Volené orgány však setrvají ve svých funkcích až do zvolení nových orgánů. Členové orgánů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opětovně. 3. Členové prvních orgánů po založení družstva mohou být voleni jen na období nejvýše tří let. 4. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba, která je zmocnila. 5. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 6. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení tento orgán projednal. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 7. V případě odstoupení člena z orgánu může tento orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. 8. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může být odvolán i před uplynutím funkčního období orgánem, který ho do funkce zvolil. 9. Členové orgánů vykonávají své funkce osobně, práva a povinnosti spojené s výkonem funkce jsou jejich osobními právy a povinnostmi. 10. Zasedání volených orgánů družstva se může zúčastnit kterýkoli člen družstva. Termín a místo konání těchto zasedání se vyvěšuje na nástěnce družstva. 6

7 11. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise. 12. Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle obsahu podnětů, bez ohledu na to, zda byly správně označeny nejdéle do 60 dnů od jejich podání. Je-li podnět neúplný vyzve orgán družstva člena k doplnění podnětu do stanoveného termínu. Podnět člena družstva orgán projedná po jeho doplnění či marném uplynutí termínu, pokud k doplnění nedošlo. 13. Jednání orgánu družstva svolává jeho předseda či místopředseda, není-li zvolen pak věkově nejstarší člen orgánu. 14. Každému členovi představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas. 15. Pro jednání orgánů družstva platí jednací řád, který schvaluje představenstvo družstva, není-li schválen, platí ustanovení zákona. 16. Členům orgánů družstva náleží odměna za práci konanou pro družstvo. Výši odměny schvaluje členská schůze. Článek 17 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen členská schůze). 2. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. 3. Členskou schůzi svolává představenstvo jako svolavatel podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka obsahuje alespoň a) firmu a sídlo družstva b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, d) program členské schůze, e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. 4. Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise, zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. 5. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, musí být členská schůze svolána některým členem představenstva, likvidátorem nebo kontrolní komisí. Pokud ani tyto osoby do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, členskou schůzi nesvolají, může ji svolat osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva. 6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon souhlas kvalifikované většiny. 7. Každý člen má tolik hlasů, ke kolika dalším členským vkladům, ke kterým se váže právo nájmu bytu nebo nebytového prostoru, se zavázal. V případě hlasování o věcech uvedených v 650 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb. má však každý člen pouze jeden hlas. 7

8 8. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání nejpozději 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení článku 17, odst. 6 o přítomnosti nadpoloviční většiny členů družstva. 9. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen, pokud se jedná o plnou moc udělenou k zastoupení na konkrétním konání členské schůze. 10. Jeden zmocněnec může zastupovat maximálně tři členy družstva. 11. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, (o rozhodnutí o změně stanov musí být sepsán notářský zápis) b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích, i) rozhodovat o prodeji, nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem, j) rozhodovat o všech investičních výdajích nad Kč, na takovou investici je představenstvo povinno zorganizovat výběrové řízení, k) rozhodovat o odměnách členů volených orgánů družstva, l) rozhodovat o dalších otázkách, pokud to stanoví zákon, tyto stanovy, popřípadě pokud si členská schůze rozhodování o některé věci vyhradila. 12. Na návrh člena družstva vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat do 3 měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 1 roku od přijetí rozhodnutí. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy. Článek 18 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 2. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 3. Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva, případně předsedy a místopředsedy. 4. Představenstvo má 5 členů. 5. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 8

9 6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva (představenstva) a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva. 7. Představenstvo má právo rozhodovat o finančních výdajích do výše Kč. To neplatí u běžných pravidelných neinvestičních plateb a o havarijních případech. 8. Určuje výši záloh za služby, příspěvků na činnost družstva, příspěvků do fondů družstva a splátek členských podílů. 9. Svolává členské schůze a připravuje pro ni podklady. 10. Zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky, předkládá ji kontrolní komisi k projednání a členské schůzi ke schválení. Navrhuje použití zisku či úhrady ztrát družstva. 11. Odpovídá za předání listin, které se zakládají do sbírky vedené rejstříkovým soudem, oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov a další zapisované skutečnosti 12. Odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva 13. Schvaluje domovní a požární řád, jednací řád volených orgánů družstva a zásady výběrového řízení. 14. Projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva i nájemníky a je oprávněno vydávat písemné výstrahy a výzvy. 15. Rozhoduje o vyloučení člena z družstva 16. Informuje o uvolněných bytových a nebytových prostorech a uzavírá nájemní smlouvy na tyto prostory po schválení výsledků výběrového řízení členskou schůzí 17. Může v konkrétních věcech písemnou plnou mocí pověřit zastupováním družstva další členy družstva, popřípadě jiné fyzické či právnické osoby. Článek 19 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Stížnosti na členy kontrolní komise projednává představenstvo. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 2. Kontrolní komise má tři členy. 3. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 4. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. 5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 6. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. 7. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření a činnosti družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 8. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. Článek 20 Zápisy z konání členské schůze a zasedání volených orgánů 1. Pro platnost usnesení orgánů družstva se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny přítomných členů, pokud zákon nevyžaduje jinak. 2. Hlasuje se pouze veřejně. Při hlasování volených orgánů má každý člen jeden hlas. 3. O každém jednání orgánu družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze (zasedání) orgánu, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, 9

10 d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze (zasedání), pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápisy vyhotovuje zapisovatel jmenovaný předsedou příslušného orgánu. Zápisy podepisuje předseda orgánu nebo jeho zástupce předsedající jednání a zapisovatel. Zápisy z členských schůzí podepisuje navíc člen kontrolní komise jako ověřovatel. Každý člen družstva má právo si vyžádat jakýkoli zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 4. Rozhodnutí orgánů družstva, která jsou obecného charakteru a dotýkají se všech členů družstva, se zveřejňují na informační desce družstva. 5. Rozhodnutí orgánů družstva, která se dotýkají jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů, se jim oznamují písemně. HLAVA ŠESTÁ Hospodaření družstva Článek 21 Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. 2. Náklady hradí z fondů vytvářených z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní své činnosti. Článek 22 Fondy družstva 1. Nedělitelný fond Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Lze ho použít pouze ke krytí ztrát družstva. 2. Domovní fond Domovní fond se tvoří z dalších členských vkladů představujících peněžní plnění na kupní cenu domu s pozemkem v Praze 12, Krhanické ulici čp Prostředky fondu lze použít pouze k zaplacení kupní ceny tohoto domu s pozemkem. 3. Fond oprav Fond oprav se tvoří z příspěvků členů, o jejichž výši rozhodlo představenstvo družstva a z jiných zdrojů z hospodaření družstva. Tyto příspěvky jsou používány na opravy a údržbu a provoz domu, bytů a nebytových prostor a jejich zařízení, případně jejich rekonstrukci a investice odsouhlasené členskou schůzí. 4. Provozní fond Provozní fond se tvoří z příspěvků členů, o jejichž výši rozhodlo představenstvo družstva. Uhrazují se z něj náklady na provoz družstva, odměny členů volených orgánů, pojištění, daně a poplatky spojené s vlastnictvím nemovitosti 5. Fond služeb Do fondu služeb jsou hrazeny zálohové platby na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor ve výši stanovené představenstvem družstva. Do tohoto fondu hradí platby i nájemci nečlenové družstva. Každý nájemce má právo na roční vyúčtování zaplacených záloh podle skutečné spotřeby, počtu osob a velikosti užívané plochy. 10

11 Článek 23 Účetní závěrky Družstvo je povinno sestavit za každý kalendářní rok řádnou účetní závěrku, jejíž zpracování zajišťuje představenstvo. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob rozdělení ztráty. Článek 24 Zisk a jeho rozdělení O použití zisku se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Zisk se použije na doplnění nedělitelného fondu. Po přídělu do tohoto fondu, rozhodne o naložení s jeho zbylou částí členská schůze. Článek 25 Úhrada případné ztráty O úhradě ztráty rozhoduje členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Zdroje krytí ztráty musí být použity v následujícím pořadí, přičemž ke každému dalšímu je možné přikročit až po vyčerpání předchozího: nerozdělený zisk z minulých let nedělitelný fond uhrazovací povinnost členů družstva, pokud o ní rozhodne členská schůze úvěr. HLAVA SEDMÁ Zrušení a zánik družstva Článek 26 Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Článek 27 Družstvo se zrušuje : a) usnesením členské schůze b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být sepsán notářský zápis. Družstvo může změnit formu na obchodní korporaci za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.. Článek 28 Při zrušení družstva s likvidací se likvidace řídí obchodním zákoníkem s tím, že a) likvidátor (likvidátoři) jsou jmenováni členskou schůzí b) likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy tak, že nejdříve se členům vyplatí část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním jmění družstva. Článek 29 Doručování písemností HLAVA OSMÁ Závěrečné ustanovení 11

12 Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na poslední adresu, kterou člen družstvu sdělil. Povinnost doručit písemnost je splněna, jestliže pošta písemnost doručí nebo dnem vrácení družstvu z poslední známé adresy jako nedoručitelné. Účinky doručení také nastanou, pokud člen svým jednáním doručení zmařil, nevyzvedl si ji na poště ve stanovené lhůtě nebo písemnost odmítl převzít. Článek 30 - Počítání času Čas se počítá podle 605 občanského zákoníku. K dodržení lhůty postačí, je-li písemnost v poslední den lhůty podána na poštu. Článek Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. 2. Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují stanovy z

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Bytové družstvo Erika STANOVY

Bytové družstvo Erika STANOVY Bytové družstvo Erika STANOVY 1. 10. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma zní: Bytové družstvo Erika. 1.2. Sídlo družstva je : Praha 12 - Modřany, Krouzova

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou S T A N O V Y družstva s obchodní firmou SBD Rybníčky II družstvo (IČ 26265940) Hlava první Článek 1 Základní ustanovení 1. Tato právnická osoba je družstvem, které zajišťuje bytové potřeby svých členů

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Část první: Základní pojmy I. Poslání a právní postavení družstva II. Obchodní firma a sídlo družstva III. Předmět činnosti družstva IV. Zapisovaný základní kapitál

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Stanovy Modrá linka, z. s.

Stanovy Modrá linka, z. s. Stanovy Modrá linka, z. s. Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015 Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného 1. září 1994, registrovaného u Ministerstva

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 S T A N O V Y Hlava první Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název: Holzova, bytové družstvo (dále jen družstvo nebo bytové družstvo ) a má sídlo: Poslušného 2705/9, 628 00 Brno Čl. 2 1.

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Článek I Úvodní ustanovení 1) Zemědělské obchodní družstvo Sepekov (dále také jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. 2) Družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích Část I. Základní ustanovení článek l. 1. Firma: Bytové družstvo Nikoly Tesly 3 2. Sídlo: Praha 6, Nikoly Tesly 3,

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Stanovy

Stanovy ---------------------------------------------Stanovy--------------------------------------------- ----------------------------BYTOVÉ DRUŽSTVO---------------------------- -----------------------------------------------------

Více

Článek 4. Základní kapitál Základní kapitál, který se zapisuje do obchodního rejstříku, je ,- Kč (padesát tisíc korun českých).

Článek 4. Základní kapitál Základní kapitál, který se zapisuje do obchodního rejstříku, je ,- Kč (padesát tisíc korun českých). Článek 1. Firma a sídlo družstva 1) Firma: Bytové družstvo DOMOV (dále též družstvo). 2) Sídlo: Sídliště 371, Klecany, PSČ 250 67. 3) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob ve smyslu 552 zákona

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RYBÁRNA 382 Bytové družstvo Rybárna 382 Budovatelů bl. 382/3077, Most ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo Rybárna 382 (dále jen družstvo

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I.

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I. Stanovy Družstva Papírníkova Část I. čl. 1 Základní ustanovení Družstvo Papírníkova je společenství neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů i jiných osob

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

S T A N O V Y Bytového družstva 5D. čl. 1. Základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva 5D. čl. 1. Základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva 5D čl. 1. Základní ustanovení 1. Bytové družstvo 5D (dále též družstvo) vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 3.1.1994. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku,

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více