Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9"

Transkript

1 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke kvalitě živta v demkratické splečnsti. 3

2 Obsah: str 5 Úvdní slv předsedy Asciace NNO 6 Pslání a předmět činnsti ANNO ČR 7 Činnst Asciace NNO v rce 2007 (prjekty a kalendář akcí) 9 Pdmínky pr další rzvj neziskvéh sektru v ČR 11 Rzvjvé záměry a strategie ANNO ČR v dalším bdbí 12 Členská základna a rgány ANNO ČR 14 Zpráva hspdaření 17 Přílha 1 21 Přílha 2 23 Přílha 3 4

3 1) Úvdní slv K. Schwarze Bezmála dvacet let již vyvíjejí české nevládní neziskvé rganizace své aktivity a pskytují služby v různých blastech splečenskéh živta. Přispívají tak k rzvji demkratické splečnsti v České republice. Ptěšitelné je, že při tm splu stále více splupracují při prsazvání splečných zájmů. Pátým rkem se na tm již pdílí také Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice. P jejím zalžení v rce 2003 se pdařil ji vybudvat jak akceschpný a uznávaný subjekt. V rce 2007 se za zájmy NNO výrazněji pstavily také rgány veřejné správy. Asciace NNO v ČR při tm sehrála aktivní rli. P parlamentních vlbách v rce 2006 jednala v tmt smyslu se všemi demkratickými parlamentními stranami. Vláda bnvila činnst Rady vlády pr NNO a vytvřila nvý pradní rgán pr legislativu a financvání neziskvých rganizací. Kraje začaly spatřvat v NNO partnera, který napmáhá rzvji reginů. Obce využívají kapacity NNO stále více při zajišťvání veřejných služeb. V tét splečenské situaci nalezla své míst Asciace NNO jak advkát a mediátr splečných ptřeb a zájmů NNO. Pté, c během prvních let své existence frmulvala své pslání a prgram a budvala svu vnitřní strukturu, v rce 2007 se sustředila na priritní témata: vytvření právníh a eknmickéh rámce fungvání neziskvých rganizací, příprava na využívání fndů Evrpské unie a psilvání funkční kapacity a samsprávné rle sítí NNO. P veřejném slyšení v Senátu Parlamentu ČR, které se knal na sklnku rku 2006, navázala Asciace NNO kntakty s mnha senátry z celéh plitickéh spektra a s řadu pslanců a vládních činitelů. Klíčvým místem pr rzvj partnerství mezi veřejnu správu a NNO je Rada vlády pr NNO, v níž má Asciace své zástupce. Splupráce prbíhá i ve všech výbrech tét Rady. Kntakty byly navázány také s Asciací krajů ČR, Svazem měst a bcí ČR, Hspdářsku kmru, Agrární kmru, bankvními institucemi Výčet subjektů, s nimiž Asciace v rce 2007 splupracvala je mnhem širší. Mezi nimi byly také neziskvé rganizace, které nejsu jejími členy, zejména některá brvá sdružení a významná sdružení s celstátní strukturu. Asciace NNO v ČR nenaplnila zdaleka všechna svá předsevzetí a úkly, ale nastartvala v rce 2007 prces, jehž výsledkem by měl být zlepšení pdmínek pr práci NNO, zejména kvalitnější právní prstředí. V tmt úsilí pkračuje Asciace NNO i nadále. Připravuje k tmu prjekty, které zahrnují nejen pmc neziskvým rganizacím na nárdní úrvni, ale také na úrvni reginů. Dvlte mi, abych na tmt místě pděkval všem institucím, partnerským rganizacím i jedntlivcům, kteří v rce 2007 Asciaci NNO při naplňvání jejíh pslání napmáhali. Věřím, že v další splupráci s nimi bude v dalších letech dsažen ještě lepších pdmínek pr rzvj neziskvéh sektru v České republice. PhDr. Karel Schwarz, předseda Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice 5

4 1) Pslání a předmět činnsti ANNO ČR Pslání Asciace NNO: Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice (ANNO ČR) je nepdnikatelským zájmvým sdružením právnických sb, které byl zalžen v rce Stal se tak p dluhém a nárčném prcesu pstupnéh rzvje neziskvéh sektru d pčátku 90. let, kdy si celá řada nestátních neziskvých rganizací (NNO) uvědmvala nezbytnst vzájemné splupráce a ptřebu existence střešní rganizace, která by definvala jejich splečné ptřeby a hájila jejich splečné zájmy v ČR i na půdě EU. Členem Asciace NNO se mhu stát krajská všebrvá a brvá sdružení, jakž i jedntlivé neziskvé rganizace. V r sdružvala členská základna (viz kap. 6) více než 700 NNO (jedntlivě i prstřednictvím krajských sdružení). Psláním Asciace NNO v CR je prsazvat a bhajvat splečné zájmy a ptřeby celéh neziskvéh sektru, vytvářet prstr pr kmunikaci a partnerství NNO navzájem i s statními splečenskými subjekty (veřejnu správu, parlamentem, samsprávu, mezinárdními rganizacemi, rgány EU, pdnikateli, apd.) Nedílnu sučástí činnsti Asciace NNO je také plitický lbbying, prezentace splečenskéh významu a úspěchů neziskvéh sektru, definvání jeh splečných prblémů a prsazvání návrhů na jejich řešení. Asciace pskytuje svým členům i statním subjektům platfrmu k výměně zkušenstí a názrů, čímž vytváří prstr pr všechny neziskvé rganizace v České republice ke sbližvání jejich stanvisek a zájmů a k jejich prezentaci na veřejnsti. Předmět činnsti (dle Stanv Asciace NNO): Pdprvat rzvj demkratické splečnsti, psílení jejíh neziskvéh sektru. Krdinvat svji činnst s jinými zastřešujícími rganizacemi v blasti psilvání pzice neziskvéh sektru. Zajišťvat dbru kmunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními rgány. Zprstředkvávat infrmace a zkušensti členským rganizacím v dhdnutých blastech. Infrmvat veřejnst NNO. Kmunikvat předem dhdnutých tématech: - se státními rgány - s jinými nestátními subjekty, sdružujícími NNO - s mezinárdními (mezivládními i nestátními) rganizacemi - s nárdními asciacemi NNO v zahraničí - s rgány a institucemi Evrpské unie v zahraničí i tuzemsku. Půsbit na legislativní prcesy, týkající se činnsti NNO, zprstředkvávat a prsazvat návrhy legislativních a jiných patření v tét blasti. Půsbit na utváření finančních pravidel becně. Prezentvat, bhajvat a prsazvat splečné zájmy svých členů. Připravvat své členy na pdmínky činnsti NNO v suvislsti se vstupem ČR d EU. Navrhvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, v nichž je vyhrazen míst pr zástupce nestátních neziskvých rganizací. Delegvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, d nichž bude ANNO ČR přizván. 6

5 2) Činnst Asciace NNO v rce 2007 Hlavní blasti činnsti v rce 2007 a) Příprava a realizace knference NNO s mezinárdní účastí Na knci rku 2006 prběhl něklik jednání se zástupci Asciace nestátních neziskvých rganizací Plzeňskéh kraje, kteří prjevili zájem uspřádat knferenci NNO k prblematice reginální splupráce, využívání strukturálních fndů, sciální eknmiky a dalších témat, týkajících se neziskvéh sektru. Tent záměr byl prjednán s Ministerstvem pr místní rzvj b) Splupráce s dalšími partnery a subjekty Jednání s CpKP vyústila v bnvení činnsti pracvní skupiny NNO a reginální rzvj. Splečně s Asciací NNO Libereckéh kraje a CpKP prběhl v červnu 2007 třídenní pracvní setkání tét pracvní skupiny. Ta definvala ptřebu krdinace činnsti v rámci neziskvéh sektru pr splupráci s kraji, mikrreginy, bcemi a dalšími subjekty. Výsledkem jednání byla mj. ČR, a t v lednu Výsledkem tét iniciativy byl knání celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU za účasti místpředsedy Senátu Parlamentu ČR ing. Jiříh Šnebergera a pd záštitu hejtmana Plzeňskéh kraje MUDr. Petra Zimmermanna, které prběhl v dubnu 2007 v Plzni. nabídka Ministerstva pr místní rzvj ČR a nvé Radě vlády ČR p NNO na uvedenu krdinační činnst, a t v partnerství CpKP a Asciace NNO v ČR. V druhé plvině rku byl tedy zpracván splečný prjektvý záměr, který byl předlžen MMR ČR jak výchzí materiál pr buducí splupráci a partnerství. c) Výbry Rady vlády pr NNO V druhé plvině rku byla zahájena činnst bnvených výbrů Rady vlády pr NNO. Výbr pr EU byl infrmván dsavadních aktivitách Asciace NNO v ČR. Na tmt základě byl rzhdnut uspřádat splečné setkání členů Mnitrvacích výbrů za neziskvý sektr, jež by vedl k rzvji splupráce v dalším bdbí. Výbr pr reginy začal svji činnst těsně před kncem rku 2007, byl připraven, prjednán a schválen plán práce na další rk i na celé funkční bdbí tht rgánu. Svu práci zahájil i nvě vzniklý Výbr pr legislativu a financvání, jehž vznik inicivala Asciace NNO v ČR. d) Seminář k přípravě bčanskéh zákníku Ve splupráci s Asciací NNO Plzeňskéh kraje, Výbrem pr legislativu a sekretariátem Rady vlády jsme pzvali jednh z tvůrců nvéh Občanskéh zákníku. Na semináři ve Strakvě akademii představil Prf. Dr. JUDr. Karel Eliáš principy návrhu, zejména změny a úpravy, které se budu týkat neziskvéh sektru. Byla dhdnuta také další splupráce, která bude i nadále pkračvat. e) Mnitrvací výbr OPPI Operační prgram Pdnikání a invace byl prvním připraveným a schváleným peračním prgramem již pčátkem rku Prběhla celkem tři jednání příslušnéh Mnitrvacíh výbru. S předstihem byla také připraveny výzvy k prjektům, které byly bezprstředně p schválení prgramu EK vyhlášeny. Ačkliv mají neziskvé rganizace mají v tmt prgramu pněkud mezený prstr, mhu se d uvedenéh prgramu zapjit, a t nejen pkud získávají finanční zdrje na svu hlavní činnst také pdnikáním. 7

6 f) Vnější prezentace: V duchu pslání Asciace NNO ČR se také v rce 2007 členvé Rady, Výknnéh výnru managementu i sekretariátu zaměřili na prezentaci půsbení a výsledků činnsti představitelům veřejné správy a samsprávy, členům parlamentem, na půdě mezinárdních rganizaci a rgánů EU, pdnikatelské sféře apd. V zájmu zkvalitnění těcht výstupů prběhl v Ostravě šklení členů VV na téma Tiskvé zprávy s nvinářem Petrem Bhušem. Byla udržvána kmunikace s členskými rganizacemi prstřednictvím e- mailvé pšty a webvé stránky Asciace NNO byly průběžně dplňvány infrmacemi, klíčvými dkumenty a aktuálními zprávami. Dále byly prvedeny úpravy ve vizuální identifikaci a zahájena kmunikace mžných změnách webvých stránek za účelem zlepšení jejich přehlednsti a zvýšení jejich atraktivity pr dbrnu i laicku veřejnst. Sučástí vnější prezentace byl vydání výrční zprávy za rk 2006 a 2007 g) Rzvj splupráce NNO v reginech a pdpra začleňvání územních seskupení d ANNO ČR: Místpředseda VV ANNO pr vnitřní vztahy Jarmír Hrn sledval vývj uskupení zastupujících nevládní sektr na krajské úrvni a t zejména na Mravě a ve výchdní části Čech. Navštívil kraj Vysčina, Olmucký a Mravskslezský, dále kraj Zlínský a Pardubický. Během rku prběhl něklik jednání jak s představiteli a zainteresvanými sbami z nevládních rganizací, tak i s úředníky Krajských úřadů, jakž i s krajskými plitiky. Nejzásadnější byl jednání předsedy K.Schwarze a místpředsedy L.Krajdla v Ostravě s předsedu Rady Asciace krajů ČR ing. Evženem Tšenvským splupráci Asciaci NNO s Asciací krajů ČR. h) Realizvané či prbíhající prjekty: Prjekt česk-německé splupráce, pdpřený Evrpsku kmisí (prady garantů pdpřený Česk-německým fndem ve 3 reginech, příprava a zajištění expertních buducnsti byl prdlužen p jednání s studií v reginech, příprava a prvedení ČNFB d (vytvření sbrníku z wrkshpů v reginech, shrmáždění knference, přelžení českých textů d dkumentace z wrkshpů v reginech v němčiny, přelžení německých textů d listinné i elektrnické frmě, příprava závěrů češtiny, příprava nabídky akcí NNO v bu wrkshpů, příprava pdkladů pr knferenci zemích, finanční splupráce při pkrytí v Opavě a účast na ní, příprava webvých nákladů prjektu). stránek prjektu a jejich przatímní umístění Prjekt STOP sciálnímu vylučení, na webvé stránky Asciace NNO). realizvaný na základě smluvy s EAPN ČR a i) Další významné aktivity Byla vytvřena Pracvní skupina Asciace NNO pr reginální perační prgramy (veducí: Mgr. Květa Mrávkvá, zástupce veducí: Bc. Ladislav Krajdl, členvé: p jednm zástupci každéh krajskéh sdružení NNO). Byl připraven slžení Pracvní skupiny Asciace NNO pr legislativu, která bude pracvat paralelně k Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO d listpadu 2007 (veducí: Ing. Martina Berdychvá, zástupce veducí: Ing. Karel Liška, CSc., členvé: Mgr. Michal Brtel, Brn; JUDr. Vernika Lvritš, IQ Rma Servis Brn; Mgr. Tmáš Havlík, Pradenské a infrmační centrum, člen Výknnéh výbru Asciace NNO Plzeňskéh kraje; Mgr. Ivana Indrákvá, Magdaléna,.p.s.). 8

7 3) Pdmínky pr další rzvj neziskvéh sektru v ČR Asciace NNO definvala kruhy prblémů, které je nezbytné prjednat s kmpetentními rgány veřejné správy ČR týkající se právní, eknmické a finanční blasti. Rstucí význam pr řešení těcht prblémů má především budvání partnerství mezi veřejnu správnu, pdnikatelským sektrem a neziskvými rganizacemi. Asciace NNO tak příznivě půsbí na rzvj a efektivnější činnst bčanské splečnsti. Hlavní překážky rzvje neziskvéh sektru a kruhy prblémů, které negativně půsbí na činnst NNO: Nervné pstavení subjektů neziskvéh sektru jak právnických sb: - dsud nejsu nastleny rvné pdmínky pr činnst a pskytvání služeb bez hledu na právní frmu - chybí kvalitní právní úprava pr všechny neziskvé rganizace (státní, krajské, becní, jiné) - neexistuje jasná právní úprava veřejné prspěšnsti (veřejnéh zájmu) - nízký pdíl neziskvých rganizací na tvrbě právních předpisů, které se jich dtýkají, - pskytvatelé veřejných služeb nemají rvné pdmínky pr čerpání dtací a příspěvků z veřejných zdrjů Nejedntné eknmické pdmínky pr činnst neziskvých rganizací - není dstatečně vymezen prstr pr existenci sciálních pdniků včetně právníh rámce a pravidel pr jejich fungvání v tržní eknmice - daňvé předpisy (a jejich výklad) pr všechny neziskvé rganizace jsu značně kmplikvané a nejedntné - pdmínky pr čerpání dtací a příspěvků z veřejných zdrjů (d státu, krajů, bcí a z veřejných fndů) jsu zbytečně slžité a administrativně nárčné, přitm nejsu jedntné v rámci brů ani jedntlivých územně správních celků - nejsu jedntné ani předpisy pr účetnictví všech neziskvých rganizací - infrmační pvinnsti neziskvých rganizací jsu nejedntné a mnhdy zbytečně rzsáhlé - neexistuje běžné kntinuální a dluhdbé (víceleté) financvání veřejných služeb za předem daných pdmínek, světlu výjimku je něklik krajských samspráv - chybí pdpra pr vznik a činnst sciálních pdniků (sciální eknmiky) - dsud se neuznává hdnta dbrvlné práce jak vlastní pdíl rganizace na splufinancvání prjektů Efektivita čerpání finančních prstředků z fndů EU - neexistují upřesňující a závazné lhůty u státní správy pr administraci prjektů, nejsu důsledně ddržvány lhůty všemi účastníky při schvalvání a administraci prjektů - termíny pr administraci prjektů nejsu zpřístupněny i knečným příjemcům v písemné pdbě - systém řízení a mnitrvání prgramů není vždy pružný a efektivní - zařazvání neziskvých rganizací d režimu veřejné pdpry dle pravidla de minimis (např. je nezařazvat při financvání z veřejných zdrjů) 9

8 - je žáducí transparentní a efektivní průběžné, ppřípadě zálhvé financvání prjektů realizvaných kapitálvě slabými žadateli včetně neziskvých rganizací - je nezbytné maximálně zjedndušit systém implementace a administrace prgramů - není zajištěn dpvídající zastupení neziskvých rganizací v pracvních rgánech a mnitrvacích výbrech jedntlivých prgramů Rzvj partnerství veřejné správy, pdnikatelskéh sektru a neziskvých rganizací - dsud dstatečně nefunguje vzájemné partnerství a splupráce veřejné správy na všech úrvních (státu, krajů, bcí) s nestátními neziskvými rganizacemi i s pdnikatelskými subjekty - dbrná a rganizační kapacita neziskvých rganizací v rámci bnvy a psilvání bčanské splečnsti je stále nedstatečná - sítě neziskvých rganizací a krdinace jejich rzvje na nárdní, krajské a brvé úrvni nejsu v ptřebné míře vybudvány Financvání samsprávnsti NNO z veřejných rzpčtů na příslušných územně správních úrvních - zájmvá sdružení NNO, krdinační a střešní brvé či územní asciace mají značně mezený přistup ke zdrjům na financvání své činnsti. T je překážku rzvje splupráce, krdinace a síťvání NNO a negatvně vlivňuje i celkvu kapacitu neziskvéh sektru. Návrhy Asciace NNO na dstranění překážek rzvje neziskvéh sektru Zrvnprávnění všech právních frem PO znamená zajištění rvných pdmínek jedntlivých subjektů pr činnst a pr pskytvání veřejných služeb bez hledu na jejich právní frmu a také pr čerpání dtací a příspěvků z veřejných rzpčtů. NNO ptřebují pr svu činnst kvalitní legislativu, mj. také jasnu definici veřejné prspěšnsti. Je žáducí aby se neziskvý sektr aktivně pdílel na tvrbě právních předpisů, které se h týkají. zejména vytvřením Výbru pr legislativu při Radě vlády pr nestátních neziskvé rganizace Aby byl dsažen sjedncení eknmických pdmínek pr všechny NNO, je třeba vymezit prstr pr existenci sciálních pdniků, pdprvat jejich vznik a činnst zjedndušit a sjedntit daňvé předpisy, předpisy pr účetnictví, zjedndušit infrmační pvinnsti NNO a pdmínky pr čerpání dtací a příspěvků, umžnit kntinuální dluhdbé financvání veřejných služeb za předem daných a pr všechny pskytvatele rvných pdmínek. Ke zvýšení aktivity čerpání finančních prstředků z fndů EU je ptřeba nastlit pružný systém řízení a mnitrvání prjektů, cž by vedl ke zjedndušení systému jejich implementace a administrace. Dále jasně stanvit závazné lhůty pr administraci prjektů u rgánů státní správy, které by byly uvedeny ve smluvách s knečnými příjemci dtací. Zárveň pvažujeme za žáducí prsadit zastupení NNO v pracvních rgánech a mnitrvacích výbrech jedntlivých peračních prgramů. V zájmu dalšíh rzvje neziskvéh sektru a celé bčanské splečnsti je ptřebné zajistit zdrje financvání samsprávnsti NNO (územní a brvá seskupení) z veřejných rzpčtů na příslušných úrvních veřejné správy. Asciace NNO přikládá velký význam budvání partnerství veřejné správy, pdnikatelskéh sektru a neziskvých rganizací. Na tmt partnerství se aktivně pdílí psilváním vzájemné splupráce, budváním dbrné a rganizační kapacity NO, pdpru tvrby jejich sítí a krdinací jejich rzvje na nárdní, krajské a brvé úrvni. 10

9 4) Rzvjvé záměry a strategie ANNO ČR v dalším bdbí Asciace NNO bude i v dalším bdbí zejména: usilvat rvnprávné pstavení neziskvéh sektru vůči veřejné správě i kmerční sféře navrhvat a prjednávat zástupce neziskvéh sektru d rgánů veřejné správy sledvat transparentnst výknu veřejné správy a plnění veřejných příslibů plitiků pdprvat aktivní účast NNO při ptírání krupce a klientelismu bhajvat práva bčanů na infrmace a na přístup ke kvalitním veřejným službám prsazvat rzvj sciální eknmiky, její veřejnu pdpru a infrmvanst ní v blasti rzvje členské základny Asciace NNO a kmunikace s neziskvým sektrem: - pdprvat vznik dalších krajských všebrvých sdružení NNO a získat je za členy Asciace NNO - získat další členy, především z řad brvých sdružení NNO a NNO s celstátní strukturu - kmunikvat s kntaktními sbami v krajích (z uskupení, z nichž by mhly vzniknut krajské asciace NNO) v blasti vnějších vztahů v rámci ČR i se zahraničím - vypracuje strategii PR Asciace NNO ve splupráci s externími pradci (agenturu) - stanví knkrétní krky k většímu zviditelnění Asciace NNO - bude vydávat kvalitní infrmační a prpagační materiály - naváže užší splupráci s médii - pdprvat vytváření neziskvých infrmačních a pradenských agentur pr NNO - pskytvat stálý pradenský a infrmační servis - dknčit vybudvání interaktivních webvých stránek se zakódvanými infrmacemi puze pr členy Asciace NNO - využít infrmace z členských rganizací a jejich zveřejnění na webvých stránkách Asciace NNO - bude udržvat a rzšiřvat kntakty s partnery v klních zemích EU (Plsk, Slvensk, Maďarsk, Rakusk, Německ) - bude udržvat kntakt s Evrpsku kmisí a platfrmu evrpských NNO (asciace asciací) 11

10 v blasti čerpání z fndů EU: - bude napmáhat NNO ve využívání fndů EU v bdbí bude usilvat předfinancvání prjektů z evrpských, nárdních a reginálních zdrjů v ČR v blasti vlivňvání legislativy: - připraví prjekt k sustavnému vlivňvání legislativy pr NNO - v rámci tht prjektu uzavře smluvu s expertem který bude krdinvat tut prblematiku a vytvří pd jeh vedením - prsazvat své zástupce d mnitrvacích rgánů jedntlivých peračních prgramů fndů EU pracvní skupinu pr legislativu Asciace NNO - aktivně se zapjí d činnsti Výbru pr legislativu Rady vlády pr NNO V blasti činnsti rgánů Asciace NNO: - bude pdávat prjekty k zajištění kvalitní činnsti rgánů ANNO a jejíh dalšíh rzvje - psílí finanční stabilitu Asciace NNO vytvřením rezervníh fndu s pravidelným dplňváním finančních prstředků - dknčí vybavení kanceláře Asciace NNO ptřebnu techniku (PC-ntebk, scanner, tiskárna včetně příslušenství) - dknčí databázi nárdních i zahraničních NNO a jejich nárdních i evrpských sítí 5) Členská základna a rgány ANNO ČR Členství K členy Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice byl 54 rganizací, jejichž seznam je přílhu č. 2 tét výrční zprávy Nvě vstupily tři rganizace (v seznamu vyznačeny tučně), jedna rganizace vystupila. Na členských příspěvcích byl v rce 2007 vybrán Kč. Orgány ANNO ČR: - Rada Asciace NNO: a) zvlení dne Valnu hrmadu Asciace NNO: Bc. Antnín Berdych Ing. Martina Berdychvá PhDr. Oldřich Čepelka Bc. Ladislav Krajdl Ing. Karel Liška, CSc. Ing. Jiří Rudlf PhDr. Karel Schwarz Mgr. Jan Vjvdík b) delegvaní krajskými všebrvými sdruženími NNO: PaedDr. Jan Eichler Jarmír Hrn MUDr. Darina Ksrinvá c) delegvaní nárdními brvými sdruženími MUDr. Milena Černá 12

11 - Výknný výbr Asciace NNO (zvlený dne Radu Asciace NNO): PhDr. Karel Schwarz, předseda Bc. Antnín Berdych, l. místpředseda pr kmunikaci s veřejnu správu Ing. Martina Berdychvá, místpředsedkyně pr legislativu Jarmír Hrn, místpředseda pr vnitřní záležitsti Ing. Karel Liška, CSc., místpředseda pr hspdaření Bc. Ladislav Krajdl, místpředseda pr kmunikaci s statními partnery Mgr. Petra Kluzvá, místpředsedkyně pr prpagaci a public relatins (d únra 2007) Výčet kmpetencí a dpvědnsti členů Výknnéh výbru Asciace NNO tvří přílhu č. 3 tét výrční zprávy - Dzrčí rada Asciace NNO (zvlená dne Valnu hrmadu Asciace NNO): Mgr. Květa Mrávkvá, předsedkyně Leš Kubvý, místpředseda PhDr. Antnín Hlubář Helena Kbylkvá Kateřina Vincurkvá - Sekretariát Asciace nestátních neziskvých rganizací v ČR Miriam Junvá, veducí kanceláře Senvážné náměstí 24, Praha 1 tel: asciacenn.cz

12 6) Zpráva hspdaření Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice IČO: DIČ: CZ Účetní závěrka k (sestavená v suladu s 3 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění) ROZVAHA Stav Stav k k Aktiva: Pkladny ,32 Kč ,86 Kč Účet v bance ,83 Kč ,93 Kč Krátkdbý finanční majetek celkem ,15 Kč ,79 Kč Phledávky u dběratelů ,00 Kč ,00 Kč Ostatní phledávky 491,00 Kč 53,00 Kč Náklady příštích bdbí 416,00 Kč 0,00 Kč Dhadné výnsy (phledávky) ,00 Kč ,50 Kč Phledávky celkem ,00 Kč ,50 Kč AKTIVA CELKEM ,15 Kč ,29 Kč Pasiva: Vlastní jmění 6 063,40 Kč 6 063,40 Kč Fnd rezerv ,30 Kč ,75 Kč Výsledek hspdaření ,45 Kč ,03 Kč Vlastní zdrje celkem ,15 Kč ,18 Kč Závazky k ddavatelům ,00 Kč ,09 Kč Přijaté zálhy 0,00 Kč 750,00 Kč Závazky vůči pracvníkům 8 494,00 Kč 0,00 Kč Závazky k institucím sciálníh zabezpečení a zdravtníh pjištění 4 750,00 Kč 0,00 Kč Závazky k Finančnímu úřadu 456,00 Kč 0,00 Kč Dhadné účty pasivní 1 267,50 Kč 0,00 Kč Ostatní závazky 00,00 Kč ,02 Kč Krátkdbé závazky celkem ,50 Kč ,11 Kč Výdaje příštích bdbí 4 407,50 Kč 0,00 Kč Jiná pasiva celkem 4 407,50 Kč 0,00 Kč PASIVA CELKEM ,15 Kč ,29 Kč 14

13 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Hlavní Vedlejší hspdářská činnst činnst Náklady: Drbný hmtný evidvaný majetek 0,00 Kč Drbný hmtný neevidvaný majetek 121,00 Kč Kancelářské ptřeby 3 706,50 Kč Sptřebvané nákupy celkem 3 827,50 Kč 0,00 Kč Sptřeba energie 5 077,40 Kč 0,00 Kč Cestvné ,22 Kč 0,00 Kč Náklady na reprezentaci 1 507,50 Kč 0,00 Kč Pštvné 1 000,00 Kč Telefny ,13 Kč Nájemné ,00 Kč Eknmické služby ,00 Kč Prpagace, internet, webvé stránky ,50 Kč Kpírvací a tiskvé služby ,00 Kč Ostatní služby ,89 Kč Služby celkem ,52 Kč 0,00 Kč Mzdvé náklady ,00 Kč Sciální a zdravtní pjištění ,00 Kč Osbní náklady celkem ,00 Kč 0,00 Kč Daně a pplatky 1 050,00 Kč Kurzvé ztráty 448,10 Kč Náklady bankv. perací 3 850,65 Kč Jiné náklady 2 400,00 Kč Ostatní náklady celkem 7 748,75 Kč 0,00 Kč Náklady celkem ,49 Kč 0,00 Kč Výnsy: Výnsy z hlavní činnsti Přijaté úrky Kurzvé zisky Přijaté příspěvky d ČNFB Ostatní přijaté příspěvky Přijaté členské příspěvky ,44 Kč 271,97 Kč 24,00 Kč ,00 Kč ,13 Kč ,00 Kč Výnsy celkem ,54 Kč 0,00 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK) ,03 Kč 0,00 Kč 15

14 Adresa účetní jedntky: Asciace NNO, Senvážné náměstí 24, Praha 1 Nvé Měst Právní frma účetní jedntky: zájmvé sdružení právnických sb pdle zákna č. 40/1964 Sb. (bčanský zákník) v platném znění Předmět činnsti (pdle Stanv Asciace NNO): - Pdprvat rzvj demkratické splečnsti, psílení jejíh neziskvéh sektru. - Krdinvat svji činnst s jinými zastřešujícími rganizacemi v blasti psilvání pzice neziskvéh sektru. - Zajišťvat dbru kmunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními rgány. - Zprstředkvávat infrmace a zkušensti členským rganizacím v dhdnutých blastech. - Infrmvat veřejnst NNO. - Kmunikvat předem dhdnutých tématech: - se státními rgány - s jinými nestátními subjekty, sdružujícími NNO - s mezinárdními (mezivládními i nestátními) rganizacemi - s nárdními asciacemi NNO v zahraničí - s rgány a institucemi Evrpské unie v zahraničí i tuzemsku. - Půsbit na legislativní prcesy, týkající se činnsti NNO, zprstředkvávat a prsazvat návrhy legislativních a jiných patření v tét blasti. Půsbit na utváření finančních pravidel becně. - Prezentvat, bhajvat a prsazvat splečné zájmy svých členů. - Připravvat své členy na buducí pdmínky činnsti NNO v suvislsti se vstupem ČR d EU. - Navrhvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, v nichž je vyhrazen míst pr zástupce nestátních neziskvých rganizací. - Delegvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, d nichž bude ANNO ČR přizván. Okamžik sestavení účetní závěrky:

15 Přílha č. 1 Přehled jednání a aktivit ANNO ČR v rce 2007: Leden zasedal Výknný výbr Asciace NNO 9.1. předseda a místpředseda L. Krajdl jednali s vrchní ředitelku Sekce Evrpské unie ing. Lumíru Kafkvu další splupráci Asciace NNO s MMR p veřejném slyšení v Senátu PČR, kteréh se ing. Kafkvá aktivně zúčastnila předneseným referátem předseda jednal v Bruselu v Evrpském parlamentu a v ústředí evrpských NNO se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR se Miriam Junvá zúčastnila prady v Klíně nad Rýnem v Německé charitě k buducí splupráci evrpských NNO v rámci prgramu PROGRESS se předseda zúčastnil zasedání Výknnéh výbru Asciace NNO Plzeňskéh kraje k přípravě celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni zasedala Rada Asciace NNO jednal předseda se zástupcem velvyslance Nizzemskéh králvství splupráci českých a nizzemských NNO a připravvaném prgramu MATRA K pr prjekty třístranné splupráce českých NNO (s partnery v Nizzemí a v třetí zemi mim EU z vybranéh seznamu) se předseda zúčastnil Valné hrmady EAPN ČR v Brně Únr pskytl předseda rzhvr pr časpis Hspdářské kmry ČR zasedal Výknný výbr Asciace NNO jednali předseda a místpředseda L. Krajdl s vrchní ředitelku Sekce Evrpské unie ing.lumíru Kafkvu a ředitelem dbru ing. Daňkem uspřádání celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni se předseda zúčastnil zasedání Přípravnéh výbru celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni se sešli partneři prjektu česk-německé splupráce v Praze jednal předseda na Zastupení ČR při Evrpské unii v Bruselu přijal předsedu v Bruselu PhDr. Vladimír Špidla, člen Evrpské kmise se knala prada se zástupci CpKP další splupráci na splečném prjektu k budvání absrpční kapacity NNO a k jejich přípravě na využívání evrpských fndů prběhl pracvní jednání k přípravě knference v Plzni na MMR Březen se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR 6.3. zasedal Výknný výbr Asciace NNO se zástupce Asciace NNO zúčastnil v Bratislavě knference NNO zemí Višegradské čtyřky k přípravě a realizaci fndů EU v letech

16 9.3. jednal předseda v Pslanecké sněmvně Parlamentu ČR 9.3. jednal předseda s ministryní MUDr. Džamilu Stehlíkvu další práci Rady vlády pr NNO, zastupení Asciace NNO v tét Radě Bc. Antnínem Berdychem a záměrech Asciace NNO při pdpře neziskvéh sektru 9.3. se předseda zúčastnil prady zástupců NNO s ministryní MUDr. Džamilu Stehlíkvu se předseda sešel v Ostravě se zástupci NNO v reginu a jednal s nimi mžnsti vzniku krajské asciace NNO se předseda zúčastnil prady partnerů česk-německéh prjektu v Drážďanech se předseda sešel k jednání s ing. Zuzanu Drhvu, pradkyní ministryně D. Stehlíkvé se předseda zúčastnil semináře SKOK v Evrpském dmě v Praze k nezbytným změnám v legislativě platné pr NNO jednal předseda s místpředsedkyní Rady vlády ČR pr NNO a ředitelku Fóra dárců mgr. Pavlínu Kalusvu vzniku Výbru pr legislativu Rady vlády ČR pr NNO a další splupráci Asciace NNO s Fórem dárců se zástupci Asciace NNO zúčastnili zasedání Pracvní skupiny NNO a reginální rzvj na MMR prběhl jednání zástupců Asciace NNO a zástupců CpKP ke knkretizaci další splupráce a splečnéh prjektu, který bude pdán na MMR se předseda v Bari (Itálie) zúčastnil prady evrpských NNO k pstavení a legislativě NNO v EU Duben PhDr. Oldřich Čepelka, člen rady Asciace NNO se zúčastnil zasedání Výbru pr EU Rady vlády ČR pr NNO 3.4. Bc. Antnín Berdych, 1. místpředseda asciace NNO se zúčastnil zasedání Rady vlády pr NNO zasedal Výknný výbr Asciace NNO jednal předseda Asciace NNO s náměstky primátra a dalšími pracvníky statutárníh města Plzně jejich pdpře knference NNO a fndy EU v Plzni se Jarmír Hrn, místpředseda Asciace NNO zúčastnil krajskéh sněmu Unie neziskvých rganizací Olmuckéh kraje v Olmuci jednal předseda s primátrem statutárníh města Plzně jeh pdpře knference NNO a fndy EU v Plzni předseda připravval se zástupci Asciace NNO Plzeňskéh kraje celnárdní knferenci s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni se uskutečnila celnárdní knferenci s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni za účasti místpředsedy Senátu Parlamentu ČR ing. Jiříh Šnebergera a pd záštitu hejtmana Plzeňskéh kraje MUDr. Petra Zimmermanna Květen jednal předseda v Bruselu s partnerskými NNO a s pslanci Evrpskéh parlamentu jednal předseda se zástupkyní Čs. bchdní banky ing. Šnýdrvu mžnstech pdpry NNO bankvním sektrem zasedal Výknný výbr Asciace NNO se předseda zúčastnil knference SKOK ke změnám legislativy se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR byly předány výstupy z knference v Plzni na MMR dknčen zpracvání tezí prjektu pr MMR na léta

17 Červen se předseda zúčastnil v Bruselu knference Evrpskéh parlamentu a EHSV k připravvané směrnici EU veřejných službách a jejím předpkládaném dpadu na NNO a setkal se při tét příležitsti s kmisařem PhDr. Vladimírem Špidlu 6.6. se Antnín Berdych, 1. místpředseda zúčastnil prady na Ministerstvu financí ČR 7.6. předseda přijal předsedu Křesťanskéh svazu senirů, který se zajímal splupráci a členství v Asciaci NNO předseda diskutval se skupinu bělruských aktivistů NNO v sídle Asciace pr mezinárdní tázky v Praze předseda a místpředseda L. Krajdl jednali v Ostravě s předsedu Asciace krajů ČR hejtmanem ing. Evženem Tšenvským splupráci Asciaci NNO s Asciací krajů ČR předseda prmluvil v Ostravě na semináři EAPN ČR k sciálnímu vylučení, který splurganizvala Asciace NNO zasedal v Ostravě Výknný výbr Asciace NNO, jehž členvé se zúčastnili šklení PR a sešli se s míststarstu centrální městské části Mravská Ostrava se uskutečnil v Kkřínském údlí výjezdní zasedání Pracvní skupiny NNO a reginální rzvj, vznikla tam Pracvní skupina Asciace NNO pr reginální perační prgramy se předseda zúčastnil v Brně semináře EAPN ČR k sciálnímu vylučení, který splurganizvala Asciace NNO jednal předseda v Hranicích na Mravě s Rmanem Hakenem z CpKP a s O. Čepelku rámci splupráce při pdání a realizaci prjektu na MMR vedení Asciace NNO splečně s vedením CpKP Střední Čechy se dhdli na znění prjektvéh záměru na bdbí pr MMR se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR předseda a veducí kanceláře M. Junvá jednali s předsedu České rady dětí a mládeže P. Trantinu a webmasterem ČRDM P. Mlku se M. Junvá zúčastnila v Praze semináře EAPN ČR k sciálnímu vylučení, který splurganizvala Asciace NNO Červenec předseda a místpředseda L.Krajdl jednali na MMR se předseda zúčastnil zasedání správní rady Glbálníh grantu NROS, d níž byl jmenván se předseda zúčastnil přípravné schůzky Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO se sešla v Praze Pracvní skupina Asciace NNO pr reginální perační prgramy Srpen předseda a místpředseda L.Krajdl jednali s veducí Sekretariátu rady vlády pr NNO splupráci při setkání zástupců brvých sdružení NNO a při semináři k bčanskému zákníku předseda a místpředseda L.Krajdl jednali na MMR s ředitelku dbru SROP ing. Kafkvu se 1. místpředseda Antnín Berdych a člen Rady Asciace NNO Oldřich Čepelka zúčastnili zasedání Výbru pr EU Rady vlády ČR pr NNO se knala se interní prada vedení Asciace NNO k aktuálním úklům Září předseda a místpředseda L.Krajdl jednali na MMR se ředitelem dbru strukturálních fndů ing. Braunem 19

18 11.9. předseda a 1. místpředseda Antnín Berdych se zúčastnili zasedání Rady vlády ČR pr NNO zasedal Výknný výbr Asciace NNO předseda se zúčastnil přípravné schůzky Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO, při níž prběhl výběrvé řízení na tajemníka výbru Říjen 2007 účast zástupců Asciace NNO na knferenci SKOK a EAPN ČR k sciálnímu začleňvání v Evrpě, Opava (příprava a krdinace) zasedání Rady Asciace NNO v ČR setkání předsedy s redaktrem Hspdářských nvin účast předsedy na zasedání Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO sešla se Pracvní skupina Asciace NNO k reginálním peračním prgramům se předseda zúčastnil Evrpskéh kulatéh stlu NNO v rámci prtugalskéh předsednictví, Pnta Delgada Azrské strvy, Lisabn, Prtugalsk účast předsedy na zasedání Sítě pr evrpsku plitiku a financvání NNO, Berlín, Německ jednání v Německém splku pr veřejnu a sukrmu péči, Berlín, Německ ( splupráci při vytváření pdmínek pr činnst NNO v EU) jednání předsedy v Pslanecké sněmvně Parlamentu ČR v pslaneckém klubu ODS knzultace s pracvníkem Centra pr výzkum neziskvéh sektru účast předsedy na pradě a šklení nárdních sítí NNO v EU k budvání kapacity NNO, Brusel, Belgie zasedání Výknnéh výbru Asciace NNO v ČR Listpad 2007 jednání zástupců Asciace NNO s pracvníky dbrů evrpských fndů a kmunikace Ministerstva pr místní rzvj účast předsedy na zasedání Pracvní skupiny pr služby NNO ve veřejném zájmu při Platfrmě evrpských NNO, Budapešť, Maďarsk účast předsedy na Výrčním zasedání evrpské sítě EAPN, Budapešť, Maďarsk předseda jednal s předsedu Výbru Pslanecké sněmvny Parlamentu ČR dr. Tejcem (ČSSD) účast předsedy na zasedání Výknnéh výbru EAPN ČR účast předsedy na zasedání Rady vlády ČR pr NNO a na pradě ke Kncepci rzvje NNO účast zástupců Asciace NNO na zasedání Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO (včetně semináře k nvému bčanskému zákníku s prf. Eliášem, předsedu Kmise Ministerstva spravedlnsti pr přípravu bčanskéh zákníku) jednání K. Schwarze a L. Krajdla s místpředsedu Senátu Parlamentu ČR ing. Šnebergerem legislativních priritách NNO včetně záměru knference v Senátu předseda jednal s místpředsedu Senátu Parlamentu ČR dr. Lišku jednání na Ministerstvu financí ČR účast předsedy na Valné hrmadě EAPN ČR jednání předsedy se senátry ODS v Senátu Parlamentu ČR jednání předsedy se senátry ČSSD v zasedání klubu ČSSD v Senátu Parlamentu ČR za předsednictví předsedkyně klubu senátrky Aleny Gajdůškvé účast zástupců Asciace NNO na zasedání Výbru pr reginy Rady vlády ČR pr NNO Jednání zástupců Asciace NNO s pracvníky CpKP další splupráci a splečném prjektu (R.Haken, O.Marek, K. Schwarz, L.Krajdl) 20

19 Prsinec 2007 účast předsedy na zasedání Rady vlády ČR pr NNO účast předsedy na zasedání Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO prada vedení Asciace NNO k přípravě nvých prjektů Přílha č. 2 Seznam členských rganizací k : Název rganizace Čl. čís. Sídl Webvé stránky Asciace humanitárních rganizací Mravskslezskéh kraje 54 Ostrava Asciace nestátních neziskvých rganizací Jihmravskéh kraje 28 Brn Asciace nestátních neziskvých rganizací Liberec. kraje 44 Liberec 3 Asciace nevládních neziskvých aktivit Karlvar. kraje 32 Karlvy Vary Asciace neziskvých rganizací Ústeckéh kraje 12 Ústí n. L. vlny.cz/anuk Asciace bčanských praden 49 Praha 1 bcanskepradny.cz am.cz, diplmacie.inf Asciace pr mezinárdní tázky 19 Praha 2 Asciace pr pdpru rzvje infrmačních center pr mládež v České republice 58 Praha 1 Asciace tělvýchvných jednt a sprtvních klubů ČR 17 Praha 2 atjsk.cz Centrála infrmačních technlgií pr NNO v České republice,.p.s. 56 Praha 4 centralait.cz Centrum neziskvých rganizací Plzeň 47 Plzeň vplzni.city.cz/cnp Cerebrum2007,.s. 67 Praha 3 cerebrum.cz Česká účetní rada 65 Praha 3 Český svaz včelařů 64 Praha 1 DIAKONIE ČCE - středisk Blanka 16 Písek diakniecce.cz DIAKONIE ČCE - středisk v Rýmařvě 8 Rýmařv vlny.cz/diakniecce Diaknie Evangelické církve metdistické 22 Praha Hr. Pčernice umc.cz/diaknie Diaknie husitská - STROM 21 Praha 5 21

20 DOMINO- Centrum vlnéh času dětí a mládeže a dalšíh vzdělávání 63 Zlín 5 Dmv Sue Ryder,.p.s. 51 Praha 4 sue-ryder.cz Fnd hržených dětí 37 Praha 1 HYJE Železná Ruda 3 Železná Ruda sumavanet.cz KAFIRA, bčanské sdružení 40 Opava kafira.cz Klub Hurá kamarád. s. 5 Pardubice khk.cz Klub laryngektmvaných v ČR 33 Praha 10 larynx.cz Kmunitní centrum Říčany,.p.s. 62 Říčany kcricany.rg Kne pr Jizerské hry 60 Lučany nad Nisu uptka.cz/sdruzeni Magdaléna,.p.s. 36 Mníšek pd Brdy Mst k živtu.p.s. 1 Trutnv 3 mstkzivtu.cz Nadace CINDI 10 Praha 10 Nádační ústav reginální splupráce,.p.s. 61 Olmuc Nárdní asciace pr rzvj pdnikání 30 Praha 1 narp.cz Občanské sdružení MENS SANA 25 Ostrava - Svinv menssana.cz Občanské sdružení TRIANON 48 Český Těšín Ostriann.cz Omega Liberec 11 Liberec 7 timaliberec.cz/mega.html Památkvá kmra 50 Praha 6 vlny.cz/karel.liska.pa km Prácheňské sanatrium 59 Písek alzheimercentrum.cz První Invační a Rzvjvé Občanské sdružení 69 Kladn Reginální infrmační a servisní středisk 41 Plzeň ROSKA Brn - venkv 55 Zastávka u Brna Sdružení neziskvých rganizací České Budějvice 45 České Budějvice Sdružení Občanská splečnst SOS Náchd 31 Náchd ssnachd.hst.sk Sdružení pr bnvu Řepice a klí 15 Straknice hme.tiscali.cz/spra k SKOK - Splek br.knference nestát.neziskvých rg.půsbících v sciální a zdravtně sciální blasti 43 Praha 1 skk.biz SKP - centrum (Středisk křesťanské pmci v Pardubicích) 7 Pardubice skp-centrum.cz Slezská Diaknie 38 Český Těšín slezskadiaknie.cz Speciální dmv mládeže Chtěšice 4 Dymkury Splečnst pr zdravé rdičvství 26 Praha 1 aperi.cz Středisk křesťanské pmci Hrní Pčernice 23 Praha Hr. Pčernice umc.cz/skphp Svaz neslyšících a nedslýchavých v ČR 24 Praha 8 snncr.cz Svépmc.sdružení rdičů a přátel zdravt.pstižených dětí DANETA 20 Hradec Králvé 2 braillnet.cz/daneta Unie evrpských federalistů v ČR 57 Rádl Vlné sdružení nevládních neziskvých rganizací v kultuře a umění 68 Praha 4 Pzn. Tučně vyznačené rganizace vstupily d Asciace NNO během rku

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014

Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 2013 Letní semestr 2012/2013 Zimní semestr 2013/2014 Tat závěrečná zpráva shrnuje infrmace šklním klubu Junir Diplmat Initiative (JDI) a jeh činnsti v kalendářním rce 2013, tedy v letním semestru 2012/2013

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

Design pro růst a prosperitu

Design pro růst a prosperitu Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Seminární práce. Klastry

Seminární práce. Klastry Seminární práce Klastry Reginální management 2006 Tmáš Severa 5. PÚPN 1 1. Definice klastru Kncepce klastrů není nvá. Již v rce 1890 si vlivný britský eknm Alfred Marshall všiml, že průmyslvé bry jsu čast

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007

Výroční zpráva Divadelního souboru Erben o.s. za rok 2007 Souhrn zpráv přednesených na Valné hromadě dne 19.ledna 2007 Výrční zpráva Divadelníh subru Erben.s. za rk 2007 Suhrn zpráv přednesených na Valné hrmadě dne 19.ledna 2007 Divadelní subr Erben bčanské sdružení, Susedský dům č. 98, Miletín, 507 71 IČO 70188076 Zaregistrván

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více