Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9"

Transkript

1 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke kvalitě živta v demkratické splečnsti. 3

2 Obsah: str 5 Úvdní slv předsedy Asciace NNO 6 Pslání a předmět činnsti ANNO ČR 7 Činnst Asciace NNO v rce 2007 (prjekty a kalendář akcí) 9 Pdmínky pr další rzvj neziskvéh sektru v ČR 11 Rzvjvé záměry a strategie ANNO ČR v dalším bdbí 12 Členská základna a rgány ANNO ČR 14 Zpráva hspdaření 17 Přílha 1 21 Přílha 2 23 Přílha 3 4

3 1) Úvdní slv K. Schwarze Bezmála dvacet let již vyvíjejí české nevládní neziskvé rganizace své aktivity a pskytují služby v různých blastech splečenskéh živta. Přispívají tak k rzvji demkratické splečnsti v České republice. Ptěšitelné je, že při tm splu stále více splupracují při prsazvání splečných zájmů. Pátým rkem se na tm již pdílí také Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice. P jejím zalžení v rce 2003 se pdařil ji vybudvat jak akceschpný a uznávaný subjekt. V rce 2007 se za zájmy NNO výrazněji pstavily také rgány veřejné správy. Asciace NNO v ČR při tm sehrála aktivní rli. P parlamentních vlbách v rce 2006 jednala v tmt smyslu se všemi demkratickými parlamentními stranami. Vláda bnvila činnst Rady vlády pr NNO a vytvřila nvý pradní rgán pr legislativu a financvání neziskvých rganizací. Kraje začaly spatřvat v NNO partnera, který napmáhá rzvji reginů. Obce využívají kapacity NNO stále více při zajišťvání veřejných služeb. V tét splečenské situaci nalezla své míst Asciace NNO jak advkát a mediátr splečných ptřeb a zájmů NNO. Pté, c během prvních let své existence frmulvala své pslání a prgram a budvala svu vnitřní strukturu, v rce 2007 se sustředila na priritní témata: vytvření právníh a eknmickéh rámce fungvání neziskvých rganizací, příprava na využívání fndů Evrpské unie a psilvání funkční kapacity a samsprávné rle sítí NNO. P veřejném slyšení v Senátu Parlamentu ČR, které se knal na sklnku rku 2006, navázala Asciace NNO kntakty s mnha senátry z celéh plitickéh spektra a s řadu pslanců a vládních činitelů. Klíčvým místem pr rzvj partnerství mezi veřejnu správu a NNO je Rada vlády pr NNO, v níž má Asciace své zástupce. Splupráce prbíhá i ve všech výbrech tét Rady. Kntakty byly navázány také s Asciací krajů ČR, Svazem měst a bcí ČR, Hspdářsku kmru, Agrární kmru, bankvními institucemi Výčet subjektů, s nimiž Asciace v rce 2007 splupracvala je mnhem širší. Mezi nimi byly také neziskvé rganizace, které nejsu jejími členy, zejména některá brvá sdružení a významná sdružení s celstátní strukturu. Asciace NNO v ČR nenaplnila zdaleka všechna svá předsevzetí a úkly, ale nastartvala v rce 2007 prces, jehž výsledkem by měl být zlepšení pdmínek pr práci NNO, zejména kvalitnější právní prstředí. V tmt úsilí pkračuje Asciace NNO i nadále. Připravuje k tmu prjekty, které zahrnují nejen pmc neziskvým rganizacím na nárdní úrvni, ale také na úrvni reginů. Dvlte mi, abych na tmt místě pděkval všem institucím, partnerským rganizacím i jedntlivcům, kteří v rce 2007 Asciaci NNO při naplňvání jejíh pslání napmáhali. Věřím, že v další splupráci s nimi bude v dalších letech dsažen ještě lepších pdmínek pr rzvj neziskvéh sektru v České republice. PhDr. Karel Schwarz, předseda Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice 5

4 1) Pslání a předmět činnsti ANNO ČR Pslání Asciace NNO: Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice (ANNO ČR) je nepdnikatelským zájmvým sdružením právnických sb, které byl zalžen v rce Stal se tak p dluhém a nárčném prcesu pstupnéh rzvje neziskvéh sektru d pčátku 90. let, kdy si celá řada nestátních neziskvých rganizací (NNO) uvědmvala nezbytnst vzájemné splupráce a ptřebu existence střešní rganizace, která by definvala jejich splečné ptřeby a hájila jejich splečné zájmy v ČR i na půdě EU. Členem Asciace NNO se mhu stát krajská všebrvá a brvá sdružení, jakž i jedntlivé neziskvé rganizace. V r sdružvala členská základna (viz kap. 6) více než 700 NNO (jedntlivě i prstřednictvím krajských sdružení). Psláním Asciace NNO v CR je prsazvat a bhajvat splečné zájmy a ptřeby celéh neziskvéh sektru, vytvářet prstr pr kmunikaci a partnerství NNO navzájem i s statními splečenskými subjekty (veřejnu správu, parlamentem, samsprávu, mezinárdními rganizacemi, rgány EU, pdnikateli, apd.) Nedílnu sučástí činnsti Asciace NNO je také plitický lbbying, prezentace splečenskéh významu a úspěchů neziskvéh sektru, definvání jeh splečných prblémů a prsazvání návrhů na jejich řešení. Asciace pskytuje svým členům i statním subjektům platfrmu k výměně zkušenstí a názrů, čímž vytváří prstr pr všechny neziskvé rganizace v České republice ke sbližvání jejich stanvisek a zájmů a k jejich prezentaci na veřejnsti. Předmět činnsti (dle Stanv Asciace NNO): Pdprvat rzvj demkratické splečnsti, psílení jejíh neziskvéh sektru. Krdinvat svji činnst s jinými zastřešujícími rganizacemi v blasti psilvání pzice neziskvéh sektru. Zajišťvat dbru kmunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními rgány. Zprstředkvávat infrmace a zkušensti členským rganizacím v dhdnutých blastech. Infrmvat veřejnst NNO. Kmunikvat předem dhdnutých tématech: - se státními rgány - s jinými nestátními subjekty, sdružujícími NNO - s mezinárdními (mezivládními i nestátními) rganizacemi - s nárdními asciacemi NNO v zahraničí - s rgány a institucemi Evrpské unie v zahraničí i tuzemsku. Půsbit na legislativní prcesy, týkající se činnsti NNO, zprstředkvávat a prsazvat návrhy legislativních a jiných patření v tét blasti. Půsbit na utváření finančních pravidel becně. Prezentvat, bhajvat a prsazvat splečné zájmy svých členů. Připravvat své členy na pdmínky činnsti NNO v suvislsti se vstupem ČR d EU. Navrhvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, v nichž je vyhrazen míst pr zástupce nestátních neziskvých rganizací. Delegvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, d nichž bude ANNO ČR přizván. 6

5 2) Činnst Asciace NNO v rce 2007 Hlavní blasti činnsti v rce 2007 a) Příprava a realizace knference NNO s mezinárdní účastí Na knci rku 2006 prběhl něklik jednání se zástupci Asciace nestátních neziskvých rganizací Plzeňskéh kraje, kteří prjevili zájem uspřádat knferenci NNO k prblematice reginální splupráce, využívání strukturálních fndů, sciální eknmiky a dalších témat, týkajících se neziskvéh sektru. Tent záměr byl prjednán s Ministerstvem pr místní rzvj b) Splupráce s dalšími partnery a subjekty Jednání s CpKP vyústila v bnvení činnsti pracvní skupiny NNO a reginální rzvj. Splečně s Asciací NNO Libereckéh kraje a CpKP prběhl v červnu 2007 třídenní pracvní setkání tét pracvní skupiny. Ta definvala ptřebu krdinace činnsti v rámci neziskvéh sektru pr splupráci s kraji, mikrreginy, bcemi a dalšími subjekty. Výsledkem jednání byla mj. ČR, a t v lednu Výsledkem tét iniciativy byl knání celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU za účasti místpředsedy Senátu Parlamentu ČR ing. Jiříh Šnebergera a pd záštitu hejtmana Plzeňskéh kraje MUDr. Petra Zimmermanna, které prběhl v dubnu 2007 v Plzni. nabídka Ministerstva pr místní rzvj ČR a nvé Radě vlády ČR p NNO na uvedenu krdinační činnst, a t v partnerství CpKP a Asciace NNO v ČR. V druhé plvině rku byl tedy zpracván splečný prjektvý záměr, který byl předlžen MMR ČR jak výchzí materiál pr buducí splupráci a partnerství. c) Výbry Rady vlády pr NNO V druhé plvině rku byla zahájena činnst bnvených výbrů Rady vlády pr NNO. Výbr pr EU byl infrmván dsavadních aktivitách Asciace NNO v ČR. Na tmt základě byl rzhdnut uspřádat splečné setkání členů Mnitrvacích výbrů za neziskvý sektr, jež by vedl k rzvji splupráce v dalším bdbí. Výbr pr reginy začal svji činnst těsně před kncem rku 2007, byl připraven, prjednán a schválen plán práce na další rk i na celé funkční bdbí tht rgánu. Svu práci zahájil i nvě vzniklý Výbr pr legislativu a financvání, jehž vznik inicivala Asciace NNO v ČR. d) Seminář k přípravě bčanskéh zákníku Ve splupráci s Asciací NNO Plzeňskéh kraje, Výbrem pr legislativu a sekretariátem Rady vlády jsme pzvali jednh z tvůrců nvéh Občanskéh zákníku. Na semináři ve Strakvě akademii představil Prf. Dr. JUDr. Karel Eliáš principy návrhu, zejména změny a úpravy, které se budu týkat neziskvéh sektru. Byla dhdnuta také další splupráce, která bude i nadále pkračvat. e) Mnitrvací výbr OPPI Operační prgram Pdnikání a invace byl prvním připraveným a schváleným peračním prgramem již pčátkem rku Prběhla celkem tři jednání příslušnéh Mnitrvacíh výbru. S předstihem byla také připraveny výzvy k prjektům, které byly bezprstředně p schválení prgramu EK vyhlášeny. Ačkliv mají neziskvé rganizace mají v tmt prgramu pněkud mezený prstr, mhu se d uvedenéh prgramu zapjit, a t nejen pkud získávají finanční zdrje na svu hlavní činnst také pdnikáním. 7

6 f) Vnější prezentace: V duchu pslání Asciace NNO ČR se také v rce 2007 členvé Rady, Výknnéh výnru managementu i sekretariátu zaměřili na prezentaci půsbení a výsledků činnsti představitelům veřejné správy a samsprávy, členům parlamentem, na půdě mezinárdních rganizaci a rgánů EU, pdnikatelské sféře apd. V zájmu zkvalitnění těcht výstupů prběhl v Ostravě šklení členů VV na téma Tiskvé zprávy s nvinářem Petrem Bhušem. Byla udržvána kmunikace s členskými rganizacemi prstřednictvím e- mailvé pšty a webvé stránky Asciace NNO byly průběžně dplňvány infrmacemi, klíčvými dkumenty a aktuálními zprávami. Dále byly prvedeny úpravy ve vizuální identifikaci a zahájena kmunikace mžných změnách webvých stránek za účelem zlepšení jejich přehlednsti a zvýšení jejich atraktivity pr dbrnu i laicku veřejnst. Sučástí vnější prezentace byl vydání výrční zprávy za rk 2006 a 2007 g) Rzvj splupráce NNO v reginech a pdpra začleňvání územních seskupení d ANNO ČR: Místpředseda VV ANNO pr vnitřní vztahy Jarmír Hrn sledval vývj uskupení zastupujících nevládní sektr na krajské úrvni a t zejména na Mravě a ve výchdní části Čech. Navštívil kraj Vysčina, Olmucký a Mravskslezský, dále kraj Zlínský a Pardubický. Během rku prběhl něklik jednání jak s představiteli a zainteresvanými sbami z nevládních rganizací, tak i s úředníky Krajských úřadů, jakž i s krajskými plitiky. Nejzásadnější byl jednání předsedy K.Schwarze a místpředsedy L.Krajdla v Ostravě s předsedu Rady Asciace krajů ČR ing. Evženem Tšenvským splupráci Asciaci NNO s Asciací krajů ČR. h) Realizvané či prbíhající prjekty: Prjekt česk-německé splupráce, pdpřený Evrpsku kmisí (prady garantů pdpřený Česk-německým fndem ve 3 reginech, příprava a zajištění expertních buducnsti byl prdlužen p jednání s studií v reginech, příprava a prvedení ČNFB d (vytvření sbrníku z wrkshpů v reginech, shrmáždění knference, přelžení českých textů d dkumentace z wrkshpů v reginech v němčiny, přelžení německých textů d listinné i elektrnické frmě, příprava závěrů češtiny, příprava nabídky akcí NNO v bu wrkshpů, příprava pdkladů pr knferenci zemích, finanční splupráce při pkrytí v Opavě a účast na ní, příprava webvých nákladů prjektu). stránek prjektu a jejich przatímní umístění Prjekt STOP sciálnímu vylučení, na webvé stránky Asciace NNO). realizvaný na základě smluvy s EAPN ČR a i) Další významné aktivity Byla vytvřena Pracvní skupina Asciace NNO pr reginální perační prgramy (veducí: Mgr. Květa Mrávkvá, zástupce veducí: Bc. Ladislav Krajdl, členvé: p jednm zástupci každéh krajskéh sdružení NNO). Byl připraven slžení Pracvní skupiny Asciace NNO pr legislativu, která bude pracvat paralelně k Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO d listpadu 2007 (veducí: Ing. Martina Berdychvá, zástupce veducí: Ing. Karel Liška, CSc., členvé: Mgr. Michal Brtel, Brn; JUDr. Vernika Lvritš, IQ Rma Servis Brn; Mgr. Tmáš Havlík, Pradenské a infrmační centrum, člen Výknnéh výbru Asciace NNO Plzeňskéh kraje; Mgr. Ivana Indrákvá, Magdaléna,.p.s.). 8

7 3) Pdmínky pr další rzvj neziskvéh sektru v ČR Asciace NNO definvala kruhy prblémů, které je nezbytné prjednat s kmpetentními rgány veřejné správy ČR týkající se právní, eknmické a finanční blasti. Rstucí význam pr řešení těcht prblémů má především budvání partnerství mezi veřejnu správnu, pdnikatelským sektrem a neziskvými rganizacemi. Asciace NNO tak příznivě půsbí na rzvj a efektivnější činnst bčanské splečnsti. Hlavní překážky rzvje neziskvéh sektru a kruhy prblémů, které negativně půsbí na činnst NNO: Nervné pstavení subjektů neziskvéh sektru jak právnických sb: - dsud nejsu nastleny rvné pdmínky pr činnst a pskytvání služeb bez hledu na právní frmu - chybí kvalitní právní úprava pr všechny neziskvé rganizace (státní, krajské, becní, jiné) - neexistuje jasná právní úprava veřejné prspěšnsti (veřejnéh zájmu) - nízký pdíl neziskvých rganizací na tvrbě právních předpisů, které se jich dtýkají, - pskytvatelé veřejných služeb nemají rvné pdmínky pr čerpání dtací a příspěvků z veřejných zdrjů Nejedntné eknmické pdmínky pr činnst neziskvých rganizací - není dstatečně vymezen prstr pr existenci sciálních pdniků včetně právníh rámce a pravidel pr jejich fungvání v tržní eknmice - daňvé předpisy (a jejich výklad) pr všechny neziskvé rganizace jsu značně kmplikvané a nejedntné - pdmínky pr čerpání dtací a příspěvků z veřejných zdrjů (d státu, krajů, bcí a z veřejných fndů) jsu zbytečně slžité a administrativně nárčné, přitm nejsu jedntné v rámci brů ani jedntlivých územně správních celků - nejsu jedntné ani předpisy pr účetnictví všech neziskvých rganizací - infrmační pvinnsti neziskvých rganizací jsu nejedntné a mnhdy zbytečně rzsáhlé - neexistuje běžné kntinuální a dluhdbé (víceleté) financvání veřejných služeb za předem daných pdmínek, světlu výjimku je něklik krajských samspráv - chybí pdpra pr vznik a činnst sciálních pdniků (sciální eknmiky) - dsud se neuznává hdnta dbrvlné práce jak vlastní pdíl rganizace na splufinancvání prjektů Efektivita čerpání finančních prstředků z fndů EU - neexistují upřesňující a závazné lhůty u státní správy pr administraci prjektů, nejsu důsledně ddržvány lhůty všemi účastníky při schvalvání a administraci prjektů - termíny pr administraci prjektů nejsu zpřístupněny i knečným příjemcům v písemné pdbě - systém řízení a mnitrvání prgramů není vždy pružný a efektivní - zařazvání neziskvých rganizací d režimu veřejné pdpry dle pravidla de minimis (např. je nezařazvat při financvání z veřejných zdrjů) 9

8 - je žáducí transparentní a efektivní průběžné, ppřípadě zálhvé financvání prjektů realizvaných kapitálvě slabými žadateli včetně neziskvých rganizací - je nezbytné maximálně zjedndušit systém implementace a administrace prgramů - není zajištěn dpvídající zastupení neziskvých rganizací v pracvních rgánech a mnitrvacích výbrech jedntlivých prgramů Rzvj partnerství veřejné správy, pdnikatelskéh sektru a neziskvých rganizací - dsud dstatečně nefunguje vzájemné partnerství a splupráce veřejné správy na všech úrvních (státu, krajů, bcí) s nestátními neziskvými rganizacemi i s pdnikatelskými subjekty - dbrná a rganizační kapacita neziskvých rganizací v rámci bnvy a psilvání bčanské splečnsti je stále nedstatečná - sítě neziskvých rganizací a krdinace jejich rzvje na nárdní, krajské a brvé úrvni nejsu v ptřebné míře vybudvány Financvání samsprávnsti NNO z veřejných rzpčtů na příslušných územně správních úrvních - zájmvá sdružení NNO, krdinační a střešní brvé či územní asciace mají značně mezený přistup ke zdrjům na financvání své činnsti. T je překážku rzvje splupráce, krdinace a síťvání NNO a negatvně vlivňuje i celkvu kapacitu neziskvéh sektru. Návrhy Asciace NNO na dstranění překážek rzvje neziskvéh sektru Zrvnprávnění všech právních frem PO znamená zajištění rvných pdmínek jedntlivých subjektů pr činnst a pr pskytvání veřejných služeb bez hledu na jejich právní frmu a také pr čerpání dtací a příspěvků z veřejných rzpčtů. NNO ptřebují pr svu činnst kvalitní legislativu, mj. také jasnu definici veřejné prspěšnsti. Je žáducí aby se neziskvý sektr aktivně pdílel na tvrbě právních předpisů, které se h týkají. zejména vytvřením Výbru pr legislativu při Radě vlády pr nestátních neziskvé rganizace Aby byl dsažen sjedncení eknmických pdmínek pr všechny NNO, je třeba vymezit prstr pr existenci sciálních pdniků, pdprvat jejich vznik a činnst zjedndušit a sjedntit daňvé předpisy, předpisy pr účetnictví, zjedndušit infrmační pvinnsti NNO a pdmínky pr čerpání dtací a příspěvků, umžnit kntinuální dluhdbé financvání veřejných služeb za předem daných a pr všechny pskytvatele rvných pdmínek. Ke zvýšení aktivity čerpání finančních prstředků z fndů EU je ptřeba nastlit pružný systém řízení a mnitrvání prjektů, cž by vedl ke zjedndušení systému jejich implementace a administrace. Dále jasně stanvit závazné lhůty pr administraci prjektů u rgánů státní správy, které by byly uvedeny ve smluvách s knečnými příjemci dtací. Zárveň pvažujeme za žáducí prsadit zastupení NNO v pracvních rgánech a mnitrvacích výbrech jedntlivých peračních prgramů. V zájmu dalšíh rzvje neziskvéh sektru a celé bčanské splečnsti je ptřebné zajistit zdrje financvání samsprávnsti NNO (územní a brvá seskupení) z veřejných rzpčtů na příslušných úrvních veřejné správy. Asciace NNO přikládá velký význam budvání partnerství veřejné správy, pdnikatelskéh sektru a neziskvých rganizací. Na tmt partnerství se aktivně pdílí psilváním vzájemné splupráce, budváním dbrné a rganizační kapacity NO, pdpru tvrby jejich sítí a krdinací jejich rzvje na nárdní, krajské a brvé úrvni. 10

9 4) Rzvjvé záměry a strategie ANNO ČR v dalším bdbí Asciace NNO bude i v dalším bdbí zejména: usilvat rvnprávné pstavení neziskvéh sektru vůči veřejné správě i kmerční sféře navrhvat a prjednávat zástupce neziskvéh sektru d rgánů veřejné správy sledvat transparentnst výknu veřejné správy a plnění veřejných příslibů plitiků pdprvat aktivní účast NNO při ptírání krupce a klientelismu bhajvat práva bčanů na infrmace a na přístup ke kvalitním veřejným službám prsazvat rzvj sciální eknmiky, její veřejnu pdpru a infrmvanst ní v blasti rzvje členské základny Asciace NNO a kmunikace s neziskvým sektrem: - pdprvat vznik dalších krajských všebrvých sdružení NNO a získat je za členy Asciace NNO - získat další členy, především z řad brvých sdružení NNO a NNO s celstátní strukturu - kmunikvat s kntaktními sbami v krajích (z uskupení, z nichž by mhly vzniknut krajské asciace NNO) v blasti vnějších vztahů v rámci ČR i se zahraničím - vypracuje strategii PR Asciace NNO ve splupráci s externími pradci (agenturu) - stanví knkrétní krky k většímu zviditelnění Asciace NNO - bude vydávat kvalitní infrmační a prpagační materiály - naváže užší splupráci s médii - pdprvat vytváření neziskvých infrmačních a pradenských agentur pr NNO - pskytvat stálý pradenský a infrmační servis - dknčit vybudvání interaktivních webvých stránek se zakódvanými infrmacemi puze pr členy Asciace NNO - využít infrmace z členských rganizací a jejich zveřejnění na webvých stránkách Asciace NNO - bude udržvat a rzšiřvat kntakty s partnery v klních zemích EU (Plsk, Slvensk, Maďarsk, Rakusk, Německ) - bude udržvat kntakt s Evrpsku kmisí a platfrmu evrpských NNO (asciace asciací) 11

10 v blasti čerpání z fndů EU: - bude napmáhat NNO ve využívání fndů EU v bdbí bude usilvat předfinancvání prjektů z evrpských, nárdních a reginálních zdrjů v ČR v blasti vlivňvání legislativy: - připraví prjekt k sustavnému vlivňvání legislativy pr NNO - v rámci tht prjektu uzavře smluvu s expertem který bude krdinvat tut prblematiku a vytvří pd jeh vedením - prsazvat své zástupce d mnitrvacích rgánů jedntlivých peračních prgramů fndů EU pracvní skupinu pr legislativu Asciace NNO - aktivně se zapjí d činnsti Výbru pr legislativu Rady vlády pr NNO V blasti činnsti rgánů Asciace NNO: - bude pdávat prjekty k zajištění kvalitní činnsti rgánů ANNO a jejíh dalšíh rzvje - psílí finanční stabilitu Asciace NNO vytvřením rezervníh fndu s pravidelným dplňváním finančních prstředků - dknčí vybavení kanceláře Asciace NNO ptřebnu techniku (PC-ntebk, scanner, tiskárna včetně příslušenství) - dknčí databázi nárdních i zahraničních NNO a jejich nárdních i evrpských sítí 5) Členská základna a rgány ANNO ČR Členství K členy Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice byl 54 rganizací, jejichž seznam je přílhu č. 2 tét výrční zprávy Nvě vstupily tři rganizace (v seznamu vyznačeny tučně), jedna rganizace vystupila. Na členských příspěvcích byl v rce 2007 vybrán Kč. Orgány ANNO ČR: - Rada Asciace NNO: a) zvlení dne Valnu hrmadu Asciace NNO: Bc. Antnín Berdych Ing. Martina Berdychvá PhDr. Oldřich Čepelka Bc. Ladislav Krajdl Ing. Karel Liška, CSc. Ing. Jiří Rudlf PhDr. Karel Schwarz Mgr. Jan Vjvdík b) delegvaní krajskými všebrvými sdruženími NNO: PaedDr. Jan Eichler Jarmír Hrn MUDr. Darina Ksrinvá c) delegvaní nárdními brvými sdruženími MUDr. Milena Černá 12

11 - Výknný výbr Asciace NNO (zvlený dne Radu Asciace NNO): PhDr. Karel Schwarz, předseda Bc. Antnín Berdych, l. místpředseda pr kmunikaci s veřejnu správu Ing. Martina Berdychvá, místpředsedkyně pr legislativu Jarmír Hrn, místpředseda pr vnitřní záležitsti Ing. Karel Liška, CSc., místpředseda pr hspdaření Bc. Ladislav Krajdl, místpředseda pr kmunikaci s statními partnery Mgr. Petra Kluzvá, místpředsedkyně pr prpagaci a public relatins (d únra 2007) Výčet kmpetencí a dpvědnsti členů Výknnéh výbru Asciace NNO tvří přílhu č. 3 tét výrční zprávy - Dzrčí rada Asciace NNO (zvlená dne Valnu hrmadu Asciace NNO): Mgr. Květa Mrávkvá, předsedkyně Leš Kubvý, místpředseda PhDr. Antnín Hlubář Helena Kbylkvá Kateřina Vincurkvá - Sekretariát Asciace nestátních neziskvých rganizací v ČR Miriam Junvá, veducí kanceláře Senvážné náměstí 24, Praha 1 tel: asciacenn.cz

12 6) Zpráva hspdaření Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice IČO: DIČ: CZ Účetní závěrka k (sestavená v suladu s 3 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění) ROZVAHA Stav Stav k k Aktiva: Pkladny ,32 Kč ,86 Kč Účet v bance ,83 Kč ,93 Kč Krátkdbý finanční majetek celkem ,15 Kč ,79 Kč Phledávky u dběratelů ,00 Kč ,00 Kč Ostatní phledávky 491,00 Kč 53,00 Kč Náklady příštích bdbí 416,00 Kč 0,00 Kč Dhadné výnsy (phledávky) ,00 Kč ,50 Kč Phledávky celkem ,00 Kč ,50 Kč AKTIVA CELKEM ,15 Kč ,29 Kč Pasiva: Vlastní jmění 6 063,40 Kč 6 063,40 Kč Fnd rezerv ,30 Kč ,75 Kč Výsledek hspdaření ,45 Kč ,03 Kč Vlastní zdrje celkem ,15 Kč ,18 Kč Závazky k ddavatelům ,00 Kč ,09 Kč Přijaté zálhy 0,00 Kč 750,00 Kč Závazky vůči pracvníkům 8 494,00 Kč 0,00 Kč Závazky k institucím sciálníh zabezpečení a zdravtníh pjištění 4 750,00 Kč 0,00 Kč Závazky k Finančnímu úřadu 456,00 Kč 0,00 Kč Dhadné účty pasivní 1 267,50 Kč 0,00 Kč Ostatní závazky 00,00 Kč ,02 Kč Krátkdbé závazky celkem ,50 Kč ,11 Kč Výdaje příštích bdbí 4 407,50 Kč 0,00 Kč Jiná pasiva celkem 4 407,50 Kč 0,00 Kč PASIVA CELKEM ,15 Kč ,29 Kč 14

13 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Hlavní Vedlejší hspdářská činnst činnst Náklady: Drbný hmtný evidvaný majetek 0,00 Kč Drbný hmtný neevidvaný majetek 121,00 Kč Kancelářské ptřeby 3 706,50 Kč Sptřebvané nákupy celkem 3 827,50 Kč 0,00 Kč Sptřeba energie 5 077,40 Kč 0,00 Kč Cestvné ,22 Kč 0,00 Kč Náklady na reprezentaci 1 507,50 Kč 0,00 Kč Pštvné 1 000,00 Kč Telefny ,13 Kč Nájemné ,00 Kč Eknmické služby ,00 Kč Prpagace, internet, webvé stránky ,50 Kč Kpírvací a tiskvé služby ,00 Kč Ostatní služby ,89 Kč Služby celkem ,52 Kč 0,00 Kč Mzdvé náklady ,00 Kč Sciální a zdravtní pjištění ,00 Kč Osbní náklady celkem ,00 Kč 0,00 Kč Daně a pplatky 1 050,00 Kč Kurzvé ztráty 448,10 Kč Náklady bankv. perací 3 850,65 Kč Jiné náklady 2 400,00 Kč Ostatní náklady celkem 7 748,75 Kč 0,00 Kč Náklady celkem ,49 Kč 0,00 Kč Výnsy: Výnsy z hlavní činnsti Přijaté úrky Kurzvé zisky Přijaté příspěvky d ČNFB Ostatní přijaté příspěvky Přijaté členské příspěvky ,44 Kč 271,97 Kč 24,00 Kč ,00 Kč ,13 Kč ,00 Kč Výnsy celkem ,54 Kč 0,00 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK) ,03 Kč 0,00 Kč 15

14 Adresa účetní jedntky: Asciace NNO, Senvážné náměstí 24, Praha 1 Nvé Měst Právní frma účetní jedntky: zájmvé sdružení právnických sb pdle zákna č. 40/1964 Sb. (bčanský zákník) v platném znění Předmět činnsti (pdle Stanv Asciace NNO): - Pdprvat rzvj demkratické splečnsti, psílení jejíh neziskvéh sektru. - Krdinvat svji činnst s jinými zastřešujícími rganizacemi v blasti psilvání pzice neziskvéh sektru. - Zajišťvat dbru kmunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními rgány. - Zprstředkvávat infrmace a zkušensti členským rganizacím v dhdnutých blastech. - Infrmvat veřejnst NNO. - Kmunikvat předem dhdnutých tématech: - se státními rgány - s jinými nestátními subjekty, sdružujícími NNO - s mezinárdními (mezivládními i nestátními) rganizacemi - s nárdními asciacemi NNO v zahraničí - s rgány a institucemi Evrpské unie v zahraničí i tuzemsku. - Půsbit na legislativní prcesy, týkající se činnsti NNO, zprstředkvávat a prsazvat návrhy legislativních a jiných patření v tét blasti. Půsbit na utváření finančních pravidel becně. - Prezentvat, bhajvat a prsazvat splečné zájmy svých členů. - Připravvat své členy na buducí pdmínky činnsti NNO v suvislsti se vstupem ČR d EU. - Navrhvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, v nichž je vyhrazen míst pr zástupce nestátních neziskvých rganizací. - Delegvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, d nichž bude ANNO ČR přizván. Okamžik sestavení účetní závěrky:

15 Přílha č. 1 Přehled jednání a aktivit ANNO ČR v rce 2007: Leden zasedal Výknný výbr Asciace NNO 9.1. předseda a místpředseda L. Krajdl jednali s vrchní ředitelku Sekce Evrpské unie ing. Lumíru Kafkvu další splupráci Asciace NNO s MMR p veřejném slyšení v Senátu PČR, kteréh se ing. Kafkvá aktivně zúčastnila předneseným referátem předseda jednal v Bruselu v Evrpském parlamentu a v ústředí evrpských NNO se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR se Miriam Junvá zúčastnila prady v Klíně nad Rýnem v Německé charitě k buducí splupráci evrpských NNO v rámci prgramu PROGRESS se předseda zúčastnil zasedání Výknnéh výbru Asciace NNO Plzeňskéh kraje k přípravě celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni zasedala Rada Asciace NNO jednal předseda se zástupcem velvyslance Nizzemskéh králvství splupráci českých a nizzemských NNO a připravvaném prgramu MATRA K pr prjekty třístranné splupráce českých NNO (s partnery v Nizzemí a v třetí zemi mim EU z vybranéh seznamu) se předseda zúčastnil Valné hrmady EAPN ČR v Brně Únr pskytl předseda rzhvr pr časpis Hspdářské kmry ČR zasedal Výknný výbr Asciace NNO jednali předseda a místpředseda L. Krajdl s vrchní ředitelku Sekce Evrpské unie ing.lumíru Kafkvu a ředitelem dbru ing. Daňkem uspřádání celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni se předseda zúčastnil zasedání Přípravnéh výbru celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni se sešli partneři prjektu česk-německé splupráce v Praze jednal předseda na Zastupení ČR při Evrpské unii v Bruselu přijal předsedu v Bruselu PhDr. Vladimír Špidla, člen Evrpské kmise se knala prada se zástupci CpKP další splupráci na splečném prjektu k budvání absrpční kapacity NNO a k jejich přípravě na využívání evrpských fndů prběhl pracvní jednání k přípravě knference v Plzni na MMR Březen se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR 6.3. zasedal Výknný výbr Asciace NNO se zástupce Asciace NNO zúčastnil v Bratislavě knference NNO zemí Višegradské čtyřky k přípravě a realizaci fndů EU v letech

16 9.3. jednal předseda v Pslanecké sněmvně Parlamentu ČR 9.3. jednal předseda s ministryní MUDr. Džamilu Stehlíkvu další práci Rady vlády pr NNO, zastupení Asciace NNO v tét Radě Bc. Antnínem Berdychem a záměrech Asciace NNO při pdpře neziskvéh sektru 9.3. se předseda zúčastnil prady zástupců NNO s ministryní MUDr. Džamilu Stehlíkvu se předseda sešel v Ostravě se zástupci NNO v reginu a jednal s nimi mžnsti vzniku krajské asciace NNO se předseda zúčastnil prady partnerů česk-německéh prjektu v Drážďanech se předseda sešel k jednání s ing. Zuzanu Drhvu, pradkyní ministryně D. Stehlíkvé se předseda zúčastnil semináře SKOK v Evrpském dmě v Praze k nezbytným změnám v legislativě platné pr NNO jednal předseda s místpředsedkyní Rady vlády ČR pr NNO a ředitelku Fóra dárců mgr. Pavlínu Kalusvu vzniku Výbru pr legislativu Rady vlády ČR pr NNO a další splupráci Asciace NNO s Fórem dárců se zástupci Asciace NNO zúčastnili zasedání Pracvní skupiny NNO a reginální rzvj na MMR prběhl jednání zástupců Asciace NNO a zástupců CpKP ke knkretizaci další splupráce a splečnéh prjektu, který bude pdán na MMR se předseda v Bari (Itálie) zúčastnil prady evrpských NNO k pstavení a legislativě NNO v EU Duben PhDr. Oldřich Čepelka, člen rady Asciace NNO se zúčastnil zasedání Výbru pr EU Rady vlády ČR pr NNO 3.4. Bc. Antnín Berdych, 1. místpředseda asciace NNO se zúčastnil zasedání Rady vlády pr NNO zasedal Výknný výbr Asciace NNO jednal předseda Asciace NNO s náměstky primátra a dalšími pracvníky statutárníh města Plzně jejich pdpře knference NNO a fndy EU v Plzni se Jarmír Hrn, místpředseda Asciace NNO zúčastnil krajskéh sněmu Unie neziskvých rganizací Olmuckéh kraje v Olmuci jednal předseda s primátrem statutárníh města Plzně jeh pdpře knference NNO a fndy EU v Plzni předseda připravval se zástupci Asciace NNO Plzeňskéh kraje celnárdní knferenci s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni se uskutečnila celnárdní knferenci s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni za účasti místpředsedy Senátu Parlamentu ČR ing. Jiříh Šnebergera a pd záštitu hejtmana Plzeňskéh kraje MUDr. Petra Zimmermanna Květen jednal předseda v Bruselu s partnerskými NNO a s pslanci Evrpskéh parlamentu jednal předseda se zástupkyní Čs. bchdní banky ing. Šnýdrvu mžnstech pdpry NNO bankvním sektrem zasedal Výknný výbr Asciace NNO se předseda zúčastnil knference SKOK ke změnám legislativy se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR byly předány výstupy z knference v Plzni na MMR dknčen zpracvání tezí prjektu pr MMR na léta

17 Červen se předseda zúčastnil v Bruselu knference Evrpskéh parlamentu a EHSV k připravvané směrnici EU veřejných službách a jejím předpkládaném dpadu na NNO a setkal se při tét příležitsti s kmisařem PhDr. Vladimírem Špidlu 6.6. se Antnín Berdych, 1. místpředseda zúčastnil prady na Ministerstvu financí ČR 7.6. předseda přijal předsedu Křesťanskéh svazu senirů, který se zajímal splupráci a členství v Asciaci NNO předseda diskutval se skupinu bělruských aktivistů NNO v sídle Asciace pr mezinárdní tázky v Praze předseda a místpředseda L. Krajdl jednali v Ostravě s předsedu Asciace krajů ČR hejtmanem ing. Evženem Tšenvským splupráci Asciaci NNO s Asciací krajů ČR předseda prmluvil v Ostravě na semináři EAPN ČR k sciálnímu vylučení, který splurganizvala Asciace NNO zasedal v Ostravě Výknný výbr Asciace NNO, jehž členvé se zúčastnili šklení PR a sešli se s míststarstu centrální městské části Mravská Ostrava se uskutečnil v Kkřínském údlí výjezdní zasedání Pracvní skupiny NNO a reginální rzvj, vznikla tam Pracvní skupina Asciace NNO pr reginální perační prgramy se předseda zúčastnil v Brně semináře EAPN ČR k sciálnímu vylučení, který splurganizvala Asciace NNO jednal předseda v Hranicích na Mravě s Rmanem Hakenem z CpKP a s O. Čepelku rámci splupráce při pdání a realizaci prjektu na MMR vedení Asciace NNO splečně s vedením CpKP Střední Čechy se dhdli na znění prjektvéh záměru na bdbí pr MMR se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR předseda a veducí kanceláře M. Junvá jednali s předsedu České rady dětí a mládeže P. Trantinu a webmasterem ČRDM P. Mlku se M. Junvá zúčastnila v Praze semináře EAPN ČR k sciálnímu vylučení, který splurganizvala Asciace NNO Červenec předseda a místpředseda L.Krajdl jednali na MMR se předseda zúčastnil zasedání správní rady Glbálníh grantu NROS, d níž byl jmenván se předseda zúčastnil přípravné schůzky Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO se sešla v Praze Pracvní skupina Asciace NNO pr reginální perační prgramy Srpen předseda a místpředseda L.Krajdl jednali s veducí Sekretariátu rady vlády pr NNO splupráci při setkání zástupců brvých sdružení NNO a při semináři k bčanskému zákníku předseda a místpředseda L.Krajdl jednali na MMR s ředitelku dbru SROP ing. Kafkvu se 1. místpředseda Antnín Berdych a člen Rady Asciace NNO Oldřich Čepelka zúčastnili zasedání Výbru pr EU Rady vlády ČR pr NNO se knala se interní prada vedení Asciace NNO k aktuálním úklům Září předseda a místpředseda L.Krajdl jednali na MMR se ředitelem dbru strukturálních fndů ing. Braunem 19

18 11.9. předseda a 1. místpředseda Antnín Berdych se zúčastnili zasedání Rady vlády ČR pr NNO zasedal Výknný výbr Asciace NNO předseda se zúčastnil přípravné schůzky Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO, při níž prběhl výběrvé řízení na tajemníka výbru Říjen 2007 účast zástupců Asciace NNO na knferenci SKOK a EAPN ČR k sciálnímu začleňvání v Evrpě, Opava (příprava a krdinace) zasedání Rady Asciace NNO v ČR setkání předsedy s redaktrem Hspdářských nvin účast předsedy na zasedání Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO sešla se Pracvní skupina Asciace NNO k reginálním peračním prgramům se předseda zúčastnil Evrpskéh kulatéh stlu NNO v rámci prtugalskéh předsednictví, Pnta Delgada Azrské strvy, Lisabn, Prtugalsk účast předsedy na zasedání Sítě pr evrpsku plitiku a financvání NNO, Berlín, Německ jednání v Německém splku pr veřejnu a sukrmu péči, Berlín, Německ ( splupráci při vytváření pdmínek pr činnst NNO v EU) jednání předsedy v Pslanecké sněmvně Parlamentu ČR v pslaneckém klubu ODS knzultace s pracvníkem Centra pr výzkum neziskvéh sektru účast předsedy na pradě a šklení nárdních sítí NNO v EU k budvání kapacity NNO, Brusel, Belgie zasedání Výknnéh výbru Asciace NNO v ČR Listpad 2007 jednání zástupců Asciace NNO s pracvníky dbrů evrpských fndů a kmunikace Ministerstva pr místní rzvj účast předsedy na zasedání Pracvní skupiny pr služby NNO ve veřejném zájmu při Platfrmě evrpských NNO, Budapešť, Maďarsk účast předsedy na Výrčním zasedání evrpské sítě EAPN, Budapešť, Maďarsk předseda jednal s předsedu Výbru Pslanecké sněmvny Parlamentu ČR dr. Tejcem (ČSSD) účast předsedy na zasedání Výknnéh výbru EAPN ČR účast předsedy na zasedání Rady vlády ČR pr NNO a na pradě ke Kncepci rzvje NNO účast zástupců Asciace NNO na zasedání Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO (včetně semináře k nvému bčanskému zákníku s prf. Eliášem, předsedu Kmise Ministerstva spravedlnsti pr přípravu bčanskéh zákníku) jednání K. Schwarze a L. Krajdla s místpředsedu Senátu Parlamentu ČR ing. Šnebergerem legislativních priritách NNO včetně záměru knference v Senátu předseda jednal s místpředsedu Senátu Parlamentu ČR dr. Lišku jednání na Ministerstvu financí ČR účast předsedy na Valné hrmadě EAPN ČR jednání předsedy se senátry ODS v Senátu Parlamentu ČR jednání předsedy se senátry ČSSD v zasedání klubu ČSSD v Senátu Parlamentu ČR za předsednictví předsedkyně klubu senátrky Aleny Gajdůškvé účast zástupců Asciace NNO na zasedání Výbru pr reginy Rady vlády ČR pr NNO Jednání zástupců Asciace NNO s pracvníky CpKP další splupráci a splečném prjektu (R.Haken, O.Marek, K. Schwarz, L.Krajdl) 20

19 Prsinec 2007 účast předsedy na zasedání Rady vlády ČR pr NNO účast předsedy na zasedání Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO prada vedení Asciace NNO k přípravě nvých prjektů Přílha č. 2 Seznam členských rganizací k : Název rganizace Čl. čís. Sídl Webvé stránky Asciace humanitárních rganizací Mravskslezskéh kraje 54 Ostrava Asciace nestátních neziskvých rganizací Jihmravskéh kraje 28 Brn Asciace nestátních neziskvých rganizací Liberec. kraje 44 Liberec 3 Asciace nevládních neziskvých aktivit Karlvar. kraje 32 Karlvy Vary Asciace neziskvých rganizací Ústeckéh kraje 12 Ústí n. L. vlny.cz/anuk Asciace bčanských praden 49 Praha 1 bcanskepradny.cz am.cz, diplmacie.inf Asciace pr mezinárdní tázky 19 Praha 2 Asciace pr pdpru rzvje infrmačních center pr mládež v České republice 58 Praha 1 Asciace tělvýchvných jednt a sprtvních klubů ČR 17 Praha 2 atjsk.cz Centrála infrmačních technlgií pr NNO v České republice,.p.s. 56 Praha 4 centralait.cz Centrum neziskvých rganizací Plzeň 47 Plzeň vplzni.city.cz/cnp Cerebrum2007,.s. 67 Praha 3 cerebrum.cz Česká účetní rada 65 Praha 3 Český svaz včelařů 64 Praha 1 DIAKONIE ČCE - středisk Blanka 16 Písek diakniecce.cz DIAKONIE ČCE - středisk v Rýmařvě 8 Rýmařv vlny.cz/diakniecce Diaknie Evangelické církve metdistické 22 Praha Hr. Pčernice umc.cz/diaknie Diaknie husitská - STROM 21 Praha 5 21

20 DOMINO- Centrum vlnéh času dětí a mládeže a dalšíh vzdělávání 63 Zlín 5 Dmv Sue Ryder,.p.s. 51 Praha 4 sue-ryder.cz Fnd hržených dětí 37 Praha 1 HYJE Železná Ruda 3 Železná Ruda sumavanet.cz KAFIRA, bčanské sdružení 40 Opava kafira.cz Klub Hurá kamarád. s. 5 Pardubice khk.cz Klub laryngektmvaných v ČR 33 Praha 10 larynx.cz Kmunitní centrum Říčany,.p.s. 62 Říčany kcricany.rg Kne pr Jizerské hry 60 Lučany nad Nisu uptka.cz/sdruzeni Magdaléna,.p.s. 36 Mníšek pd Brdy Mst k živtu.p.s. 1 Trutnv 3 mstkzivtu.cz Nadace CINDI 10 Praha 10 Nádační ústav reginální splupráce,.p.s. 61 Olmuc Nárdní asciace pr rzvj pdnikání 30 Praha 1 narp.cz Občanské sdružení MENS SANA 25 Ostrava - Svinv menssana.cz Občanské sdružení TRIANON 48 Český Těšín Ostriann.cz Omega Liberec 11 Liberec 7 timaliberec.cz/mega.html Památkvá kmra 50 Praha 6 vlny.cz/karel.liska.pa km Prácheňské sanatrium 59 Písek alzheimercentrum.cz První Invační a Rzvjvé Občanské sdružení 69 Kladn Reginální infrmační a servisní středisk 41 Plzeň ROSKA Brn - venkv 55 Zastávka u Brna Sdružení neziskvých rganizací České Budějvice 45 České Budějvice Sdružení Občanská splečnst SOS Náchd 31 Náchd ssnachd.hst.sk Sdružení pr bnvu Řepice a klí 15 Straknice hme.tiscali.cz/spra k SKOK - Splek br.knference nestát.neziskvých rg.půsbících v sciální a zdravtně sciální blasti 43 Praha 1 skk.biz SKP - centrum (Středisk křesťanské pmci v Pardubicích) 7 Pardubice skp-centrum.cz Slezská Diaknie 38 Český Těšín slezskadiaknie.cz Speciální dmv mládeže Chtěšice 4 Dymkury Splečnst pr zdravé rdičvství 26 Praha 1 aperi.cz Středisk křesťanské pmci Hrní Pčernice 23 Praha Hr. Pčernice umc.cz/skphp Svaz neslyšících a nedslýchavých v ČR 24 Praha 8 snncr.cz Svépmc.sdružení rdičů a přátel zdravt.pstižených dětí DANETA 20 Hradec Králvé 2 braillnet.cz/daneta Unie evrpských federalistů v ČR 57 Rádl Vlné sdružení nevládních neziskvých rganizací v kultuře a umění 68 Praha 4 Pzn. Tučně vyznačené rganizace vstupily d Asciace NNO během rku

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu C je Technlgická platfrma (TP)? V evrpském m hspdářsk ském m prstru vznikají tzv. technlgické platfrmy, půvdnp vdně jak nefrmáln lní ad-hc pradenská seskupení,, pzději dle určitých zásad z stanvených a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011 Zápis č. 2/2011 (celkvě 51) ze schůze VV ČSRU knané 1.2.2011 Přítmni: P.Telička(PT), K.Blažek(KBl), P.Mrázek(PM), R.Rygl(RR), P.Chalupka(PCh), M.Kafka(MK), I.Skčdplvá(IS), P.Pala(PP) Omluveni: T.Tůma(TT)

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise Organizační řád Valná hrmada (dále také jen VH) je nejvyšším rgánem sdružení a tvří ji členvé sdružení (FO) neb statutární zástupci členů - právnických sb. Valnu hrmadu svlává nejméně jednu rčně předseda

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty

VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Kolovraty VÝROČNÍ ZRPÁVA 2014 Salesiánské hnutí mládeže Klub Praha Uhříněves - Klvraty SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty - Výrční zpráva 2014 1 SÍDLO: SHM Klub Praha Uhříněves - Klvraty Přátelství 266, 104 00 Praha

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

SEMINÁŘ ROMOVÉ V EVROPĚ

SEMINÁŘ ROMOVÉ V EVROPĚ Evrpská asciace na branu lidských práv (AEDH) přádá splu s Českým helsinským výbrem (ČHV), jenž je člensku ligu tét asciace SEMINÁŘ ROMOVÉ V EVROPĚ dne 27. dubna 2012 v budvě Kanceláře veřejnéh chránce

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více