Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9"

Transkript

1 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke kvalitě živta v demkratické splečnsti. 3

2 Obsah: str 5 Úvdní slv předsedy Asciace NNO 6 Pslání a předmět činnsti ANNO ČR 7 Činnst Asciace NNO v rce 2007 (prjekty a kalendář akcí) 9 Pdmínky pr další rzvj neziskvéh sektru v ČR 11 Rzvjvé záměry a strategie ANNO ČR v dalším bdbí 12 Členská základna a rgány ANNO ČR 14 Zpráva hspdaření 17 Přílha 1 21 Přílha 2 23 Přílha 3 4

3 1) Úvdní slv K. Schwarze Bezmála dvacet let již vyvíjejí české nevládní neziskvé rganizace své aktivity a pskytují služby v různých blastech splečenskéh živta. Přispívají tak k rzvji demkratické splečnsti v České republice. Ptěšitelné je, že při tm splu stále více splupracují při prsazvání splečných zájmů. Pátým rkem se na tm již pdílí také Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice. P jejím zalžení v rce 2003 se pdařil ji vybudvat jak akceschpný a uznávaný subjekt. V rce 2007 se za zájmy NNO výrazněji pstavily také rgány veřejné správy. Asciace NNO v ČR při tm sehrála aktivní rli. P parlamentních vlbách v rce 2006 jednala v tmt smyslu se všemi demkratickými parlamentními stranami. Vláda bnvila činnst Rady vlády pr NNO a vytvřila nvý pradní rgán pr legislativu a financvání neziskvých rganizací. Kraje začaly spatřvat v NNO partnera, který napmáhá rzvji reginů. Obce využívají kapacity NNO stále více při zajišťvání veřejných služeb. V tét splečenské situaci nalezla své míst Asciace NNO jak advkát a mediátr splečných ptřeb a zájmů NNO. Pté, c během prvních let své existence frmulvala své pslání a prgram a budvala svu vnitřní strukturu, v rce 2007 se sustředila na priritní témata: vytvření právníh a eknmickéh rámce fungvání neziskvých rganizací, příprava na využívání fndů Evrpské unie a psilvání funkční kapacity a samsprávné rle sítí NNO. P veřejném slyšení v Senátu Parlamentu ČR, které se knal na sklnku rku 2006, navázala Asciace NNO kntakty s mnha senátry z celéh plitickéh spektra a s řadu pslanců a vládních činitelů. Klíčvým místem pr rzvj partnerství mezi veřejnu správu a NNO je Rada vlády pr NNO, v níž má Asciace své zástupce. Splupráce prbíhá i ve všech výbrech tét Rady. Kntakty byly navázány také s Asciací krajů ČR, Svazem měst a bcí ČR, Hspdářsku kmru, Agrární kmru, bankvními institucemi Výčet subjektů, s nimiž Asciace v rce 2007 splupracvala je mnhem širší. Mezi nimi byly také neziskvé rganizace, které nejsu jejími členy, zejména některá brvá sdružení a významná sdružení s celstátní strukturu. Asciace NNO v ČR nenaplnila zdaleka všechna svá předsevzetí a úkly, ale nastartvala v rce 2007 prces, jehž výsledkem by měl být zlepšení pdmínek pr práci NNO, zejména kvalitnější právní prstředí. V tmt úsilí pkračuje Asciace NNO i nadále. Připravuje k tmu prjekty, které zahrnují nejen pmc neziskvým rganizacím na nárdní úrvni, ale také na úrvni reginů. Dvlte mi, abych na tmt místě pděkval všem institucím, partnerským rganizacím i jedntlivcům, kteří v rce 2007 Asciaci NNO při naplňvání jejíh pslání napmáhali. Věřím, že v další splupráci s nimi bude v dalších letech dsažen ještě lepších pdmínek pr rzvj neziskvéh sektru v České republice. PhDr. Karel Schwarz, předseda Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice 5

4 1) Pslání a předmět činnsti ANNO ČR Pslání Asciace NNO: Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice (ANNO ČR) je nepdnikatelským zájmvým sdružením právnických sb, které byl zalžen v rce Stal se tak p dluhém a nárčném prcesu pstupnéh rzvje neziskvéh sektru d pčátku 90. let, kdy si celá řada nestátních neziskvých rganizací (NNO) uvědmvala nezbytnst vzájemné splupráce a ptřebu existence střešní rganizace, která by definvala jejich splečné ptřeby a hájila jejich splečné zájmy v ČR i na půdě EU. Členem Asciace NNO se mhu stát krajská všebrvá a brvá sdružení, jakž i jedntlivé neziskvé rganizace. V r sdružvala členská základna (viz kap. 6) více než 700 NNO (jedntlivě i prstřednictvím krajských sdružení). Psláním Asciace NNO v CR je prsazvat a bhajvat splečné zájmy a ptřeby celéh neziskvéh sektru, vytvářet prstr pr kmunikaci a partnerství NNO navzájem i s statními splečenskými subjekty (veřejnu správu, parlamentem, samsprávu, mezinárdními rganizacemi, rgány EU, pdnikateli, apd.) Nedílnu sučástí činnsti Asciace NNO je také plitický lbbying, prezentace splečenskéh významu a úspěchů neziskvéh sektru, definvání jeh splečných prblémů a prsazvání návrhů na jejich řešení. Asciace pskytuje svým členům i statním subjektům platfrmu k výměně zkušenstí a názrů, čímž vytváří prstr pr všechny neziskvé rganizace v České republice ke sbližvání jejich stanvisek a zájmů a k jejich prezentaci na veřejnsti. Předmět činnsti (dle Stanv Asciace NNO): Pdprvat rzvj demkratické splečnsti, psílení jejíh neziskvéh sektru. Krdinvat svji činnst s jinými zastřešujícími rganizacemi v blasti psilvání pzice neziskvéh sektru. Zajišťvat dbru kmunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními rgány. Zprstředkvávat infrmace a zkušensti členským rganizacím v dhdnutých blastech. Infrmvat veřejnst NNO. Kmunikvat předem dhdnutých tématech: - se státními rgány - s jinými nestátními subjekty, sdružujícími NNO - s mezinárdními (mezivládními i nestátními) rganizacemi - s nárdními asciacemi NNO v zahraničí - s rgány a institucemi Evrpské unie v zahraničí i tuzemsku. Půsbit na legislativní prcesy, týkající se činnsti NNO, zprstředkvávat a prsazvat návrhy legislativních a jiných patření v tét blasti. Půsbit na utváření finančních pravidel becně. Prezentvat, bhajvat a prsazvat splečné zájmy svých členů. Připravvat své členy na pdmínky činnsti NNO v suvislsti se vstupem ČR d EU. Navrhvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, v nichž je vyhrazen míst pr zástupce nestátních neziskvých rganizací. Delegvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, d nichž bude ANNO ČR přizván. 6

5 2) Činnst Asciace NNO v rce 2007 Hlavní blasti činnsti v rce 2007 a) Příprava a realizace knference NNO s mezinárdní účastí Na knci rku 2006 prběhl něklik jednání se zástupci Asciace nestátních neziskvých rganizací Plzeňskéh kraje, kteří prjevili zájem uspřádat knferenci NNO k prblematice reginální splupráce, využívání strukturálních fndů, sciální eknmiky a dalších témat, týkajících se neziskvéh sektru. Tent záměr byl prjednán s Ministerstvem pr místní rzvj b) Splupráce s dalšími partnery a subjekty Jednání s CpKP vyústila v bnvení činnsti pracvní skupiny NNO a reginální rzvj. Splečně s Asciací NNO Libereckéh kraje a CpKP prběhl v červnu 2007 třídenní pracvní setkání tét pracvní skupiny. Ta definvala ptřebu krdinace činnsti v rámci neziskvéh sektru pr splupráci s kraji, mikrreginy, bcemi a dalšími subjekty. Výsledkem jednání byla mj. ČR, a t v lednu Výsledkem tét iniciativy byl knání celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU za účasti místpředsedy Senátu Parlamentu ČR ing. Jiříh Šnebergera a pd záštitu hejtmana Plzeňskéh kraje MUDr. Petra Zimmermanna, které prběhl v dubnu 2007 v Plzni. nabídka Ministerstva pr místní rzvj ČR a nvé Radě vlády ČR p NNO na uvedenu krdinační činnst, a t v partnerství CpKP a Asciace NNO v ČR. V druhé plvině rku byl tedy zpracván splečný prjektvý záměr, který byl předlžen MMR ČR jak výchzí materiál pr buducí splupráci a partnerství. c) Výbry Rady vlády pr NNO V druhé plvině rku byla zahájena činnst bnvených výbrů Rady vlády pr NNO. Výbr pr EU byl infrmván dsavadních aktivitách Asciace NNO v ČR. Na tmt základě byl rzhdnut uspřádat splečné setkání členů Mnitrvacích výbrů za neziskvý sektr, jež by vedl k rzvji splupráce v dalším bdbí. Výbr pr reginy začal svji činnst těsně před kncem rku 2007, byl připraven, prjednán a schválen plán práce na další rk i na celé funkční bdbí tht rgánu. Svu práci zahájil i nvě vzniklý Výbr pr legislativu a financvání, jehž vznik inicivala Asciace NNO v ČR. d) Seminář k přípravě bčanskéh zákníku Ve splupráci s Asciací NNO Plzeňskéh kraje, Výbrem pr legislativu a sekretariátem Rady vlády jsme pzvali jednh z tvůrců nvéh Občanskéh zákníku. Na semináři ve Strakvě akademii představil Prf. Dr. JUDr. Karel Eliáš principy návrhu, zejména změny a úpravy, které se budu týkat neziskvéh sektru. Byla dhdnuta také další splupráce, která bude i nadále pkračvat. e) Mnitrvací výbr OPPI Operační prgram Pdnikání a invace byl prvním připraveným a schváleným peračním prgramem již pčátkem rku Prběhla celkem tři jednání příslušnéh Mnitrvacíh výbru. S předstihem byla také připraveny výzvy k prjektům, které byly bezprstředně p schválení prgramu EK vyhlášeny. Ačkliv mají neziskvé rganizace mají v tmt prgramu pněkud mezený prstr, mhu se d uvedenéh prgramu zapjit, a t nejen pkud získávají finanční zdrje na svu hlavní činnst také pdnikáním. 7

6 f) Vnější prezentace: V duchu pslání Asciace NNO ČR se také v rce 2007 členvé Rady, Výknnéh výnru managementu i sekretariátu zaměřili na prezentaci půsbení a výsledků činnsti představitelům veřejné správy a samsprávy, členům parlamentem, na půdě mezinárdních rganizaci a rgánů EU, pdnikatelské sféře apd. V zájmu zkvalitnění těcht výstupů prběhl v Ostravě šklení členů VV na téma Tiskvé zprávy s nvinářem Petrem Bhušem. Byla udržvána kmunikace s členskými rganizacemi prstřednictvím e- mailvé pšty a webvé stránky Asciace NNO byly průběžně dplňvány infrmacemi, klíčvými dkumenty a aktuálními zprávami. Dále byly prvedeny úpravy ve vizuální identifikaci a zahájena kmunikace mžných změnách webvých stránek za účelem zlepšení jejich přehlednsti a zvýšení jejich atraktivity pr dbrnu i laicku veřejnst. Sučástí vnější prezentace byl vydání výrční zprávy za rk 2006 a 2007 g) Rzvj splupráce NNO v reginech a pdpra začleňvání územních seskupení d ANNO ČR: Místpředseda VV ANNO pr vnitřní vztahy Jarmír Hrn sledval vývj uskupení zastupujících nevládní sektr na krajské úrvni a t zejména na Mravě a ve výchdní části Čech. Navštívil kraj Vysčina, Olmucký a Mravskslezský, dále kraj Zlínský a Pardubický. Během rku prběhl něklik jednání jak s představiteli a zainteresvanými sbami z nevládních rganizací, tak i s úředníky Krajských úřadů, jakž i s krajskými plitiky. Nejzásadnější byl jednání předsedy K.Schwarze a místpředsedy L.Krajdla v Ostravě s předsedu Rady Asciace krajů ČR ing. Evženem Tšenvským splupráci Asciaci NNO s Asciací krajů ČR. h) Realizvané či prbíhající prjekty: Prjekt česk-německé splupráce, pdpřený Evrpsku kmisí (prady garantů pdpřený Česk-německým fndem ve 3 reginech, příprava a zajištění expertních buducnsti byl prdlužen p jednání s studií v reginech, příprava a prvedení ČNFB d (vytvření sbrníku z wrkshpů v reginech, shrmáždění knference, přelžení českých textů d dkumentace z wrkshpů v reginech v němčiny, přelžení německých textů d listinné i elektrnické frmě, příprava závěrů češtiny, příprava nabídky akcí NNO v bu wrkshpů, příprava pdkladů pr knferenci zemích, finanční splupráce při pkrytí v Opavě a účast na ní, příprava webvých nákladů prjektu). stránek prjektu a jejich przatímní umístění Prjekt STOP sciálnímu vylučení, na webvé stránky Asciace NNO). realizvaný na základě smluvy s EAPN ČR a i) Další významné aktivity Byla vytvřena Pracvní skupina Asciace NNO pr reginální perační prgramy (veducí: Mgr. Květa Mrávkvá, zástupce veducí: Bc. Ladislav Krajdl, členvé: p jednm zástupci každéh krajskéh sdružení NNO). Byl připraven slžení Pracvní skupiny Asciace NNO pr legislativu, která bude pracvat paralelně k Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO d listpadu 2007 (veducí: Ing. Martina Berdychvá, zástupce veducí: Ing. Karel Liška, CSc., členvé: Mgr. Michal Brtel, Brn; JUDr. Vernika Lvritš, IQ Rma Servis Brn; Mgr. Tmáš Havlík, Pradenské a infrmační centrum, člen Výknnéh výbru Asciace NNO Plzeňskéh kraje; Mgr. Ivana Indrákvá, Magdaléna,.p.s.). 8

7 3) Pdmínky pr další rzvj neziskvéh sektru v ČR Asciace NNO definvala kruhy prblémů, které je nezbytné prjednat s kmpetentními rgány veřejné správy ČR týkající se právní, eknmické a finanční blasti. Rstucí význam pr řešení těcht prblémů má především budvání partnerství mezi veřejnu správnu, pdnikatelským sektrem a neziskvými rganizacemi. Asciace NNO tak příznivě půsbí na rzvj a efektivnější činnst bčanské splečnsti. Hlavní překážky rzvje neziskvéh sektru a kruhy prblémů, které negativně půsbí na činnst NNO: Nervné pstavení subjektů neziskvéh sektru jak právnických sb: - dsud nejsu nastleny rvné pdmínky pr činnst a pskytvání služeb bez hledu na právní frmu - chybí kvalitní právní úprava pr všechny neziskvé rganizace (státní, krajské, becní, jiné) - neexistuje jasná právní úprava veřejné prspěšnsti (veřejnéh zájmu) - nízký pdíl neziskvých rganizací na tvrbě právních předpisů, které se jich dtýkají, - pskytvatelé veřejných služeb nemají rvné pdmínky pr čerpání dtací a příspěvků z veřejných zdrjů Nejedntné eknmické pdmínky pr činnst neziskvých rganizací - není dstatečně vymezen prstr pr existenci sciálních pdniků včetně právníh rámce a pravidel pr jejich fungvání v tržní eknmice - daňvé předpisy (a jejich výklad) pr všechny neziskvé rganizace jsu značně kmplikvané a nejedntné - pdmínky pr čerpání dtací a příspěvků z veřejných zdrjů (d státu, krajů, bcí a z veřejných fndů) jsu zbytečně slžité a administrativně nárčné, přitm nejsu jedntné v rámci brů ani jedntlivých územně správních celků - nejsu jedntné ani předpisy pr účetnictví všech neziskvých rganizací - infrmační pvinnsti neziskvých rganizací jsu nejedntné a mnhdy zbytečně rzsáhlé - neexistuje běžné kntinuální a dluhdbé (víceleté) financvání veřejných služeb za předem daných pdmínek, světlu výjimku je něklik krajských samspráv - chybí pdpra pr vznik a činnst sciálních pdniků (sciální eknmiky) - dsud se neuznává hdnta dbrvlné práce jak vlastní pdíl rganizace na splufinancvání prjektů Efektivita čerpání finančních prstředků z fndů EU - neexistují upřesňující a závazné lhůty u státní správy pr administraci prjektů, nejsu důsledně ddržvány lhůty všemi účastníky při schvalvání a administraci prjektů - termíny pr administraci prjektů nejsu zpřístupněny i knečným příjemcům v písemné pdbě - systém řízení a mnitrvání prgramů není vždy pružný a efektivní - zařazvání neziskvých rganizací d režimu veřejné pdpry dle pravidla de minimis (např. je nezařazvat při financvání z veřejných zdrjů) 9

8 - je žáducí transparentní a efektivní průběžné, ppřípadě zálhvé financvání prjektů realizvaných kapitálvě slabými žadateli včetně neziskvých rganizací - je nezbytné maximálně zjedndušit systém implementace a administrace prgramů - není zajištěn dpvídající zastupení neziskvých rganizací v pracvních rgánech a mnitrvacích výbrech jedntlivých prgramů Rzvj partnerství veřejné správy, pdnikatelskéh sektru a neziskvých rganizací - dsud dstatečně nefunguje vzájemné partnerství a splupráce veřejné správy na všech úrvních (státu, krajů, bcí) s nestátními neziskvými rganizacemi i s pdnikatelskými subjekty - dbrná a rganizační kapacita neziskvých rganizací v rámci bnvy a psilvání bčanské splečnsti je stále nedstatečná - sítě neziskvých rganizací a krdinace jejich rzvje na nárdní, krajské a brvé úrvni nejsu v ptřebné míře vybudvány Financvání samsprávnsti NNO z veřejných rzpčtů na příslušných územně správních úrvních - zájmvá sdružení NNO, krdinační a střešní brvé či územní asciace mají značně mezený přistup ke zdrjům na financvání své činnsti. T je překážku rzvje splupráce, krdinace a síťvání NNO a negatvně vlivňuje i celkvu kapacitu neziskvéh sektru. Návrhy Asciace NNO na dstranění překážek rzvje neziskvéh sektru Zrvnprávnění všech právních frem PO znamená zajištění rvných pdmínek jedntlivých subjektů pr činnst a pr pskytvání veřejných služeb bez hledu na jejich právní frmu a také pr čerpání dtací a příspěvků z veřejných rzpčtů. NNO ptřebují pr svu činnst kvalitní legislativu, mj. také jasnu definici veřejné prspěšnsti. Je žáducí aby se neziskvý sektr aktivně pdílel na tvrbě právních předpisů, které se h týkají. zejména vytvřením Výbru pr legislativu při Radě vlády pr nestátních neziskvé rganizace Aby byl dsažen sjedncení eknmických pdmínek pr všechny NNO, je třeba vymezit prstr pr existenci sciálních pdniků, pdprvat jejich vznik a činnst zjedndušit a sjedntit daňvé předpisy, předpisy pr účetnictví, zjedndušit infrmační pvinnsti NNO a pdmínky pr čerpání dtací a příspěvků, umžnit kntinuální dluhdbé financvání veřejných služeb za předem daných a pr všechny pskytvatele rvných pdmínek. Ke zvýšení aktivity čerpání finančních prstředků z fndů EU je ptřeba nastlit pružný systém řízení a mnitrvání prjektů, cž by vedl ke zjedndušení systému jejich implementace a administrace. Dále jasně stanvit závazné lhůty pr administraci prjektů u rgánů státní správy, které by byly uvedeny ve smluvách s knečnými příjemci dtací. Zárveň pvažujeme za žáducí prsadit zastupení NNO v pracvních rgánech a mnitrvacích výbrech jedntlivých peračních prgramů. V zájmu dalšíh rzvje neziskvéh sektru a celé bčanské splečnsti je ptřebné zajistit zdrje financvání samsprávnsti NNO (územní a brvá seskupení) z veřejných rzpčtů na příslušných úrvních veřejné správy. Asciace NNO přikládá velký význam budvání partnerství veřejné správy, pdnikatelskéh sektru a neziskvých rganizací. Na tmt partnerství se aktivně pdílí psilváním vzájemné splupráce, budváním dbrné a rganizační kapacity NO, pdpru tvrby jejich sítí a krdinací jejich rzvje na nárdní, krajské a brvé úrvni. 10

9 4) Rzvjvé záměry a strategie ANNO ČR v dalším bdbí Asciace NNO bude i v dalším bdbí zejména: usilvat rvnprávné pstavení neziskvéh sektru vůči veřejné správě i kmerční sféře navrhvat a prjednávat zástupce neziskvéh sektru d rgánů veřejné správy sledvat transparentnst výknu veřejné správy a plnění veřejných příslibů plitiků pdprvat aktivní účast NNO při ptírání krupce a klientelismu bhajvat práva bčanů na infrmace a na přístup ke kvalitním veřejným službám prsazvat rzvj sciální eknmiky, její veřejnu pdpru a infrmvanst ní v blasti rzvje členské základny Asciace NNO a kmunikace s neziskvým sektrem: - pdprvat vznik dalších krajských všebrvých sdružení NNO a získat je za členy Asciace NNO - získat další členy, především z řad brvých sdružení NNO a NNO s celstátní strukturu - kmunikvat s kntaktními sbami v krajích (z uskupení, z nichž by mhly vzniknut krajské asciace NNO) v blasti vnějších vztahů v rámci ČR i se zahraničím - vypracuje strategii PR Asciace NNO ve splupráci s externími pradci (agenturu) - stanví knkrétní krky k většímu zviditelnění Asciace NNO - bude vydávat kvalitní infrmační a prpagační materiály - naváže užší splupráci s médii - pdprvat vytváření neziskvých infrmačních a pradenských agentur pr NNO - pskytvat stálý pradenský a infrmační servis - dknčit vybudvání interaktivních webvých stránek se zakódvanými infrmacemi puze pr členy Asciace NNO - využít infrmace z členských rganizací a jejich zveřejnění na webvých stránkách Asciace NNO - bude udržvat a rzšiřvat kntakty s partnery v klních zemích EU (Plsk, Slvensk, Maďarsk, Rakusk, Německ) - bude udržvat kntakt s Evrpsku kmisí a platfrmu evrpských NNO (asciace asciací) 11

10 v blasti čerpání z fndů EU: - bude napmáhat NNO ve využívání fndů EU v bdbí bude usilvat předfinancvání prjektů z evrpských, nárdních a reginálních zdrjů v ČR v blasti vlivňvání legislativy: - připraví prjekt k sustavnému vlivňvání legislativy pr NNO - v rámci tht prjektu uzavře smluvu s expertem který bude krdinvat tut prblematiku a vytvří pd jeh vedením - prsazvat své zástupce d mnitrvacích rgánů jedntlivých peračních prgramů fndů EU pracvní skupinu pr legislativu Asciace NNO - aktivně se zapjí d činnsti Výbru pr legislativu Rady vlády pr NNO V blasti činnsti rgánů Asciace NNO: - bude pdávat prjekty k zajištění kvalitní činnsti rgánů ANNO a jejíh dalšíh rzvje - psílí finanční stabilitu Asciace NNO vytvřením rezervníh fndu s pravidelným dplňváním finančních prstředků - dknčí vybavení kanceláře Asciace NNO ptřebnu techniku (PC-ntebk, scanner, tiskárna včetně příslušenství) - dknčí databázi nárdních i zahraničních NNO a jejich nárdních i evrpských sítí 5) Členská základna a rgány ANNO ČR Členství K členy Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice byl 54 rganizací, jejichž seznam je přílhu č. 2 tét výrční zprávy Nvě vstupily tři rganizace (v seznamu vyznačeny tučně), jedna rganizace vystupila. Na členských příspěvcích byl v rce 2007 vybrán Kč. Orgány ANNO ČR: - Rada Asciace NNO: a) zvlení dne Valnu hrmadu Asciace NNO: Bc. Antnín Berdych Ing. Martina Berdychvá PhDr. Oldřich Čepelka Bc. Ladislav Krajdl Ing. Karel Liška, CSc. Ing. Jiří Rudlf PhDr. Karel Schwarz Mgr. Jan Vjvdík b) delegvaní krajskými všebrvými sdruženími NNO: PaedDr. Jan Eichler Jarmír Hrn MUDr. Darina Ksrinvá c) delegvaní nárdními brvými sdruženími MUDr. Milena Černá 12

11 - Výknný výbr Asciace NNO (zvlený dne Radu Asciace NNO): PhDr. Karel Schwarz, předseda Bc. Antnín Berdych, l. místpředseda pr kmunikaci s veřejnu správu Ing. Martina Berdychvá, místpředsedkyně pr legislativu Jarmír Hrn, místpředseda pr vnitřní záležitsti Ing. Karel Liška, CSc., místpředseda pr hspdaření Bc. Ladislav Krajdl, místpředseda pr kmunikaci s statními partnery Mgr. Petra Kluzvá, místpředsedkyně pr prpagaci a public relatins (d únra 2007) Výčet kmpetencí a dpvědnsti členů Výknnéh výbru Asciace NNO tvří přílhu č. 3 tét výrční zprávy - Dzrčí rada Asciace NNO (zvlená dne Valnu hrmadu Asciace NNO): Mgr. Květa Mrávkvá, předsedkyně Leš Kubvý, místpředseda PhDr. Antnín Hlubář Helena Kbylkvá Kateřina Vincurkvá - Sekretariát Asciace nestátních neziskvých rganizací v ČR Miriam Junvá, veducí kanceláře Senvážné náměstí 24, Praha 1 tel: asciacenn.cz

12 6) Zpráva hspdaření Asciace nestátních neziskvých rganizací v České republice IČO: DIČ: CZ Účetní závěrka k (sestavená v suladu s 3 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění) ROZVAHA Stav Stav k k Aktiva: Pkladny ,32 Kč ,86 Kč Účet v bance ,83 Kč ,93 Kč Krátkdbý finanční majetek celkem ,15 Kč ,79 Kč Phledávky u dběratelů ,00 Kč ,00 Kč Ostatní phledávky 491,00 Kč 53,00 Kč Náklady příštích bdbí 416,00 Kč 0,00 Kč Dhadné výnsy (phledávky) ,00 Kč ,50 Kč Phledávky celkem ,00 Kč ,50 Kč AKTIVA CELKEM ,15 Kč ,29 Kč Pasiva: Vlastní jmění 6 063,40 Kč 6 063,40 Kč Fnd rezerv ,30 Kč ,75 Kč Výsledek hspdaření ,45 Kč ,03 Kč Vlastní zdrje celkem ,15 Kč ,18 Kč Závazky k ddavatelům ,00 Kč ,09 Kč Přijaté zálhy 0,00 Kč 750,00 Kč Závazky vůči pracvníkům 8 494,00 Kč 0,00 Kč Závazky k institucím sciálníh zabezpečení a zdravtníh pjištění 4 750,00 Kč 0,00 Kč Závazky k Finančnímu úřadu 456,00 Kč 0,00 Kč Dhadné účty pasivní 1 267,50 Kč 0,00 Kč Ostatní závazky 00,00 Kč ,02 Kč Krátkdbé závazky celkem ,50 Kč ,11 Kč Výdaje příštích bdbí 4 407,50 Kč 0,00 Kč Jiná pasiva celkem 4 407,50 Kč 0,00 Kč PASIVA CELKEM ,15 Kč ,29 Kč 14

13 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Hlavní Vedlejší hspdářská činnst činnst Náklady: Drbný hmtný evidvaný majetek 0,00 Kč Drbný hmtný neevidvaný majetek 121,00 Kč Kancelářské ptřeby 3 706,50 Kč Sptřebvané nákupy celkem 3 827,50 Kč 0,00 Kč Sptřeba energie 5 077,40 Kč 0,00 Kč Cestvné ,22 Kč 0,00 Kč Náklady na reprezentaci 1 507,50 Kč 0,00 Kč Pštvné 1 000,00 Kč Telefny ,13 Kč Nájemné ,00 Kč Eknmické služby ,00 Kč Prpagace, internet, webvé stránky ,50 Kč Kpírvací a tiskvé služby ,00 Kč Ostatní služby ,89 Kč Služby celkem ,52 Kč 0,00 Kč Mzdvé náklady ,00 Kč Sciální a zdravtní pjištění ,00 Kč Osbní náklady celkem ,00 Kč 0,00 Kč Daně a pplatky 1 050,00 Kč Kurzvé ztráty 448,10 Kč Náklady bankv. perací 3 850,65 Kč Jiné náklady 2 400,00 Kč Ostatní náklady celkem 7 748,75 Kč 0,00 Kč Náklady celkem ,49 Kč 0,00 Kč Výnsy: Výnsy z hlavní činnsti Přijaté úrky Kurzvé zisky Přijaté příspěvky d ČNFB Ostatní přijaté příspěvky Přijaté členské příspěvky ,44 Kč 271,97 Kč 24,00 Kč ,00 Kč ,13 Kč ,00 Kč Výnsy celkem ,54 Kč 0,00 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK) ,03 Kč 0,00 Kč 15

14 Adresa účetní jedntky: Asciace NNO, Senvážné náměstí 24, Praha 1 Nvé Měst Právní frma účetní jedntky: zájmvé sdružení právnických sb pdle zákna č. 40/1964 Sb. (bčanský zákník) v platném znění Předmět činnsti (pdle Stanv Asciace NNO): - Pdprvat rzvj demkratické splečnsti, psílení jejíh neziskvéh sektru. - Krdinvat svji činnst s jinými zastřešujícími rganizacemi v blasti psilvání pzice neziskvéh sektru. - Zajišťvat dbru kmunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními rgány. - Zprstředkvávat infrmace a zkušensti členským rganizacím v dhdnutých blastech. - Infrmvat veřejnst NNO. - Kmunikvat předem dhdnutých tématech: - se státními rgány - s jinými nestátními subjekty, sdružujícími NNO - s mezinárdními (mezivládními i nestátními) rganizacemi - s nárdními asciacemi NNO v zahraničí - s rgány a institucemi Evrpské unie v zahraničí i tuzemsku. - Půsbit na legislativní prcesy, týkající se činnsti NNO, zprstředkvávat a prsazvat návrhy legislativních a jiných patření v tét blasti. Půsbit na utváření finančních pravidel becně. - Prezentvat, bhajvat a prsazvat splečné zájmy svých členů. - Připravvat své členy na buducí pdmínky činnsti NNO v suvislsti se vstupem ČR d EU. - Navrhvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, v nichž je vyhrazen míst pr zástupce nestátních neziskvých rganizací. - Delegvat své zástupce d rgánů, grémií, pracvních skupin či kmisí, d nichž bude ANNO ČR přizván. Okamžik sestavení účetní závěrky:

15 Přílha č. 1 Přehled jednání a aktivit ANNO ČR v rce 2007: Leden zasedal Výknný výbr Asciace NNO 9.1. předseda a místpředseda L. Krajdl jednali s vrchní ředitelku Sekce Evrpské unie ing. Lumíru Kafkvu další splupráci Asciace NNO s MMR p veřejném slyšení v Senátu PČR, kteréh se ing. Kafkvá aktivně zúčastnila předneseným referátem předseda jednal v Bruselu v Evrpském parlamentu a v ústředí evrpských NNO se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR se Miriam Junvá zúčastnila prady v Klíně nad Rýnem v Německé charitě k buducí splupráci evrpských NNO v rámci prgramu PROGRESS se předseda zúčastnil zasedání Výknnéh výbru Asciace NNO Plzeňskéh kraje k přípravě celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni zasedala Rada Asciace NNO jednal předseda se zástupcem velvyslance Nizzemskéh králvství splupráci českých a nizzemských NNO a připravvaném prgramu MATRA K pr prjekty třístranné splupráce českých NNO (s partnery v Nizzemí a v třetí zemi mim EU z vybranéh seznamu) se předseda zúčastnil Valné hrmady EAPN ČR v Brně Únr pskytl předseda rzhvr pr časpis Hspdářské kmry ČR zasedal Výknný výbr Asciace NNO jednali předseda a místpředseda L. Krajdl s vrchní ředitelku Sekce Evrpské unie ing.lumíru Kafkvu a ředitelem dbru ing. Daňkem uspřádání celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni se předseda zúčastnil zasedání Přípravnéh výbru celnárdní knference s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni se sešli partneři prjektu česk-německé splupráce v Praze jednal předseda na Zastupení ČR při Evrpské unii v Bruselu přijal předsedu v Bruselu PhDr. Vladimír Špidla, člen Evrpské kmise se knala prada se zástupci CpKP další splupráci na splečném prjektu k budvání absrpční kapacity NNO a k jejich přípravě na využívání evrpských fndů prběhl pracvní jednání k přípravě knference v Plzni na MMR Březen se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR 6.3. zasedal Výknný výbr Asciace NNO se zástupce Asciace NNO zúčastnil v Bratislavě knference NNO zemí Višegradské čtyřky k přípravě a realizaci fndů EU v letech

16 9.3. jednal předseda v Pslanecké sněmvně Parlamentu ČR 9.3. jednal předseda s ministryní MUDr. Džamilu Stehlíkvu další práci Rady vlády pr NNO, zastupení Asciace NNO v tét Radě Bc. Antnínem Berdychem a záměrech Asciace NNO při pdpře neziskvéh sektru 9.3. se předseda zúčastnil prady zástupců NNO s ministryní MUDr. Džamilu Stehlíkvu se předseda sešel v Ostravě se zástupci NNO v reginu a jednal s nimi mžnsti vzniku krajské asciace NNO se předseda zúčastnil prady partnerů česk-německéh prjektu v Drážďanech se předseda sešel k jednání s ing. Zuzanu Drhvu, pradkyní ministryně D. Stehlíkvé se předseda zúčastnil semináře SKOK v Evrpském dmě v Praze k nezbytným změnám v legislativě platné pr NNO jednal předseda s místpředsedkyní Rady vlády ČR pr NNO a ředitelku Fóra dárců mgr. Pavlínu Kalusvu vzniku Výbru pr legislativu Rady vlády ČR pr NNO a další splupráci Asciace NNO s Fórem dárců se zástupci Asciace NNO zúčastnili zasedání Pracvní skupiny NNO a reginální rzvj na MMR prběhl jednání zástupců Asciace NNO a zástupců CpKP ke knkretizaci další splupráce a splečnéh prjektu, který bude pdán na MMR se předseda v Bari (Itálie) zúčastnil prady evrpských NNO k pstavení a legislativě NNO v EU Duben PhDr. Oldřich Čepelka, člen rady Asciace NNO se zúčastnil zasedání Výbru pr EU Rady vlády ČR pr NNO 3.4. Bc. Antnín Berdych, 1. místpředseda asciace NNO se zúčastnil zasedání Rady vlády pr NNO zasedal Výknný výbr Asciace NNO jednal předseda Asciace NNO s náměstky primátra a dalšími pracvníky statutárníh města Plzně jejich pdpře knference NNO a fndy EU v Plzni se Jarmír Hrn, místpředseda Asciace NNO zúčastnil krajskéh sněmu Unie neziskvých rganizací Olmuckéh kraje v Olmuci jednal předseda s primátrem statutárníh města Plzně jeh pdpře knference NNO a fndy EU v Plzni předseda připravval se zástupci Asciace NNO Plzeňskéh kraje celnárdní knferenci s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni se uskutečnila celnárdní knferenci s mezinárdní účastí NNO a fndy EU v Plzni za účasti místpředsedy Senátu Parlamentu ČR ing. Jiříh Šnebergera a pd záštitu hejtmana Plzeňskéh kraje MUDr. Petra Zimmermanna Květen jednal předseda v Bruselu s partnerskými NNO a s pslanci Evrpskéh parlamentu jednal předseda se zástupkyní Čs. bchdní banky ing. Šnýdrvu mžnstech pdpry NNO bankvním sektrem zasedal Výknný výbr Asciace NNO se předseda zúčastnil knference SKOK ke změnám legislativy se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR byly předány výstupy z knference v Plzni na MMR dknčen zpracvání tezí prjektu pr MMR na léta

17 Červen se předseda zúčastnil v Bruselu knference Evrpskéh parlamentu a EHSV k připravvané směrnici EU veřejných službách a jejím předpkládaném dpadu na NNO a setkal se při tét příležitsti s kmisařem PhDr. Vladimírem Špidlu 6.6. se Antnín Berdych, 1. místpředseda zúčastnil prady na Ministerstvu financí ČR 7.6. předseda přijal předsedu Křesťanskéh svazu senirů, který se zajímal splupráci a členství v Asciaci NNO předseda diskutval se skupinu bělruských aktivistů NNO v sídle Asciace pr mezinárdní tázky v Praze předseda a místpředseda L. Krajdl jednali v Ostravě s předsedu Asciace krajů ČR hejtmanem ing. Evženem Tšenvským splupráci Asciaci NNO s Asciací krajů ČR předseda prmluvil v Ostravě na semináři EAPN ČR k sciálnímu vylučení, který splurganizvala Asciace NNO zasedal v Ostravě Výknný výbr Asciace NNO, jehž členvé se zúčastnili šklení PR a sešli se s míststarstu centrální městské části Mravská Ostrava se uskutečnil v Kkřínském údlí výjezdní zasedání Pracvní skupiny NNO a reginální rzvj, vznikla tam Pracvní skupina Asciace NNO pr reginální perační prgramy se předseda zúčastnil v Brně semináře EAPN ČR k sciálnímu vylučení, který splurganizvala Asciace NNO jednal předseda v Hranicích na Mravě s Rmanem Hakenem z CpKP a s O. Čepelku rámci splupráce při pdání a realizaci prjektu na MMR vedení Asciace NNO splečně s vedením CpKP Střední Čechy se dhdli na znění prjektvéh záměru na bdbí pr MMR se předseda zúčastnil krdinační prady v ICN k prjektu STOP, realizvaném pr EAPN ČR předseda a veducí kanceláře M. Junvá jednali s předsedu České rady dětí a mládeže P. Trantinu a webmasterem ČRDM P. Mlku se M. Junvá zúčastnila v Praze semináře EAPN ČR k sciálnímu vylučení, který splurganizvala Asciace NNO Červenec předseda a místpředseda L.Krajdl jednali na MMR se předseda zúčastnil zasedání správní rady Glbálníh grantu NROS, d níž byl jmenván se předseda zúčastnil přípravné schůzky Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO se sešla v Praze Pracvní skupina Asciace NNO pr reginální perační prgramy Srpen předseda a místpředseda L.Krajdl jednali s veducí Sekretariátu rady vlády pr NNO splupráci při setkání zástupců brvých sdružení NNO a při semináři k bčanskému zákníku předseda a místpředseda L.Krajdl jednali na MMR s ředitelku dbru SROP ing. Kafkvu se 1. místpředseda Antnín Berdych a člen Rady Asciace NNO Oldřich Čepelka zúčastnili zasedání Výbru pr EU Rady vlády ČR pr NNO se knala se interní prada vedení Asciace NNO k aktuálním úklům Září předseda a místpředseda L.Krajdl jednali na MMR se ředitelem dbru strukturálních fndů ing. Braunem 19

18 11.9. předseda a 1. místpředseda Antnín Berdych se zúčastnili zasedání Rady vlády ČR pr NNO zasedal Výknný výbr Asciace NNO předseda se zúčastnil přípravné schůzky Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO, při níž prběhl výběrvé řízení na tajemníka výbru Říjen 2007 účast zástupců Asciace NNO na knferenci SKOK a EAPN ČR k sciálnímu začleňvání v Evrpě, Opava (příprava a krdinace) zasedání Rady Asciace NNO v ČR setkání předsedy s redaktrem Hspdářských nvin účast předsedy na zasedání Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO sešla se Pracvní skupina Asciace NNO k reginálním peračním prgramům se předseda zúčastnil Evrpskéh kulatéh stlu NNO v rámci prtugalskéh předsednictví, Pnta Delgada Azrské strvy, Lisabn, Prtugalsk účast předsedy na zasedání Sítě pr evrpsku plitiku a financvání NNO, Berlín, Německ jednání v Německém splku pr veřejnu a sukrmu péči, Berlín, Německ ( splupráci při vytváření pdmínek pr činnst NNO v EU) jednání předsedy v Pslanecké sněmvně Parlamentu ČR v pslaneckém klubu ODS knzultace s pracvníkem Centra pr výzkum neziskvéh sektru účast předsedy na pradě a šklení nárdních sítí NNO v EU k budvání kapacity NNO, Brusel, Belgie zasedání Výknnéh výbru Asciace NNO v ČR Listpad 2007 jednání zástupců Asciace NNO s pracvníky dbrů evrpských fndů a kmunikace Ministerstva pr místní rzvj účast předsedy na zasedání Pracvní skupiny pr služby NNO ve veřejném zájmu při Platfrmě evrpských NNO, Budapešť, Maďarsk účast předsedy na Výrčním zasedání evrpské sítě EAPN, Budapešť, Maďarsk předseda jednal s předsedu Výbru Pslanecké sněmvny Parlamentu ČR dr. Tejcem (ČSSD) účast předsedy na zasedání Výknnéh výbru EAPN ČR účast předsedy na zasedání Rady vlády ČR pr NNO a na pradě ke Kncepci rzvje NNO účast zástupců Asciace NNO na zasedání Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO (včetně semináře k nvému bčanskému zákníku s prf. Eliášem, předsedu Kmise Ministerstva spravedlnsti pr přípravu bčanskéh zákníku) jednání K. Schwarze a L. Krajdla s místpředsedu Senátu Parlamentu ČR ing. Šnebergerem legislativních priritách NNO včetně záměru knference v Senátu předseda jednal s místpředsedu Senátu Parlamentu ČR dr. Lišku jednání na Ministerstvu financí ČR účast předsedy na Valné hrmadě EAPN ČR jednání předsedy se senátry ODS v Senátu Parlamentu ČR jednání předsedy se senátry ČSSD v zasedání klubu ČSSD v Senátu Parlamentu ČR za předsednictví předsedkyně klubu senátrky Aleny Gajdůškvé účast zástupců Asciace NNO na zasedání Výbru pr reginy Rady vlády ČR pr NNO Jednání zástupců Asciace NNO s pracvníky CpKP další splupráci a splečném prjektu (R.Haken, O.Marek, K. Schwarz, L.Krajdl) 20

19 Prsinec 2007 účast předsedy na zasedání Rady vlády ČR pr NNO účast předsedy na zasedání Výbru pr legislativu a financvání Rady vlády ČR pr NNO prada vedení Asciace NNO k přípravě nvých prjektů Přílha č. 2 Seznam členských rganizací k : Název rganizace Čl. čís. Sídl Webvé stránky Asciace humanitárních rganizací Mravskslezskéh kraje 54 Ostrava Asciace nestátních neziskvých rganizací Jihmravskéh kraje 28 Brn Asciace nestátních neziskvých rganizací Liberec. kraje 44 Liberec 3 Asciace nevládních neziskvých aktivit Karlvar. kraje 32 Karlvy Vary Asciace neziskvých rganizací Ústeckéh kraje 12 Ústí n. L. vlny.cz/anuk Asciace bčanských praden 49 Praha 1 bcanskepradny.cz am.cz, diplmacie.inf Asciace pr mezinárdní tázky 19 Praha 2 Asciace pr pdpru rzvje infrmačních center pr mládež v České republice 58 Praha 1 Asciace tělvýchvných jednt a sprtvních klubů ČR 17 Praha 2 atjsk.cz Centrála infrmačních technlgií pr NNO v České republice,.p.s. 56 Praha 4 centralait.cz Centrum neziskvých rganizací Plzeň 47 Plzeň vplzni.city.cz/cnp Cerebrum2007,.s. 67 Praha 3 cerebrum.cz Česká účetní rada 65 Praha 3 Český svaz včelařů 64 Praha 1 DIAKONIE ČCE - středisk Blanka 16 Písek diakniecce.cz DIAKONIE ČCE - středisk v Rýmařvě 8 Rýmařv vlny.cz/diakniecce Diaknie Evangelické církve metdistické 22 Praha Hr. Pčernice umc.cz/diaknie Diaknie husitská - STROM 21 Praha 5 21

20 DOMINO- Centrum vlnéh času dětí a mládeže a dalšíh vzdělávání 63 Zlín 5 Dmv Sue Ryder,.p.s. 51 Praha 4 sue-ryder.cz Fnd hržených dětí 37 Praha 1 HYJE Železná Ruda 3 Železná Ruda sumavanet.cz KAFIRA, bčanské sdružení 40 Opava kafira.cz Klub Hurá kamarád. s. 5 Pardubice khk.cz Klub laryngektmvaných v ČR 33 Praha 10 larynx.cz Kmunitní centrum Říčany,.p.s. 62 Říčany kcricany.rg Kne pr Jizerské hry 60 Lučany nad Nisu uptka.cz/sdruzeni Magdaléna,.p.s. 36 Mníšek pd Brdy Mst k živtu.p.s. 1 Trutnv 3 mstkzivtu.cz Nadace CINDI 10 Praha 10 Nádační ústav reginální splupráce,.p.s. 61 Olmuc Nárdní asciace pr rzvj pdnikání 30 Praha 1 narp.cz Občanské sdružení MENS SANA 25 Ostrava - Svinv menssana.cz Občanské sdružení TRIANON 48 Český Těšín Ostriann.cz Omega Liberec 11 Liberec 7 timaliberec.cz/mega.html Památkvá kmra 50 Praha 6 vlny.cz/karel.liska.pa km Prácheňské sanatrium 59 Písek alzheimercentrum.cz První Invační a Rzvjvé Občanské sdružení 69 Kladn Reginální infrmační a servisní středisk 41 Plzeň ROSKA Brn - venkv 55 Zastávka u Brna Sdružení neziskvých rganizací České Budějvice 45 České Budějvice Sdružení Občanská splečnst SOS Náchd 31 Náchd ssnachd.hst.sk Sdružení pr bnvu Řepice a klí 15 Straknice hme.tiscali.cz/spra k SKOK - Splek br.knference nestát.neziskvých rg.půsbících v sciální a zdravtně sciální blasti 43 Praha 1 skk.biz SKP - centrum (Středisk křesťanské pmci v Pardubicích) 7 Pardubice skp-centrum.cz Slezská Diaknie 38 Český Těšín slezskadiaknie.cz Speciální dmv mládeže Chtěšice 4 Dymkury Splečnst pr zdravé rdičvství 26 Praha 1 aperi.cz Středisk křesťanské pmci Hrní Pčernice 23 Praha Hr. Pčernice umc.cz/skphp Svaz neslyšících a nedslýchavých v ČR 24 Praha 8 snncr.cz Svépmc.sdružení rdičů a přátel zdravt.pstižených dětí DANETA 20 Hradec Králvé 2 braillnet.cz/daneta Unie evrpských federalistů v ČR 57 Rádl Vlné sdružení nevládních neziskvých rganizací v kultuře a umění 68 Praha 4 Pzn. Tučně vyznačené rganizace vstupily d Asciace NNO během rku

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více