Manažerské shrnutí 1/8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské shrnutí 1/8"

Transkript

1 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s., divizí EUservis.cz v bdbí d 6. ledna 2012 d 26. dubna Výsledky evaluace byly prezentvány 13. června Připmínky zadavatele a Rady vlády pr neziskvé rganizace (RVNNO) byly finálně zapracvány a schváleny zadavatelem Zakázka je sučástí prjektu Řídící nástrje NSRR II, který je hrazen ze strukturálních fndů EU Operační prgram Technická pmc (OP TP ). Registrační čísl prjektu je CZ.1.08/1.1.00/ Pdle nařízení Kmise (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, splečném slvníku pr veřejné zakázky (CPV), je předmět plnění zařazen d kategrie Analytické služby, kód CPV Zakázka byla zaměřena na prvedení evaluace zapjení subjektů nestátníh neziskvéh sektru (NNS) fndů v České republice v bdbí a frmulvání dpručení pr buducí bdbí Cílem evaluace byl identifikvat, ppsat a kmplexně analyzvat systémvé překážky zapjení NNS d realizace prjektů hrazených ze SF EU v prgramvém bdbí a ptenciálně i v buducím prgramvém bdbí a vypracvat návrhy na zlepšení tht systému. Realizace prjektu zahrnvala analytické a evaluační činnsti v následujících blastech (tematické kruhy A - D): (A) Legislativní rámec NNS v ČR (včetně klasifikace subjektů NNS), a. legislativní zaktvení NNS v ČR (zákn NNS - becná prspěšnst, veřejný zájem, neprziskvst, legislativa v daňvé blasti, kncepce pdpry rzvje NNS - blasti pr zabezpečvání veřejných služeb), b. legislativní rámec NNS v EU (strukturální fndy - kmparace právníh statutu NNS v EU a v ČR) c. plitická pdpra / pdpra veřejnsti rzvje bčanskéh sektru v ČR (zhdncení pdmínek v právním prstředí zaměřené na partnerství NNS s veřejnu správu v ČR), d. legislativní rámec, právní prstředí ve vztahu k uplatnění NNS v realizaci khezní plitiky v ČR, (B) Institucinální rámec NNS, a. institucinální rámec - vývj NNS v ČR, typlgie institucí NNS v ČR, systém splupráce RVNNO se subjekty veřejné správy, b. klasifikace NNS, c. základní rle a pslání subjektů NNS - význam NNS ve splečnsti, d. institucinální rámec a jeh vztah k uplatnění principu partnerství NNS s veřejným sektrem, (C) systém financvání NNS v ČR, a. mžné zdrje financvání NNS (státní dtační plitika - blasti státní dtační plitiky, dtace z veřejných rzpčtů pr NNS a prces jejich uvlňvání, vícezdrjvé financvání, dluhdbé zakázky veřejné správy vůči NNS na veřejné služby, daňvé asignace), statní zdrje, b. mnitring a evaluace NNS v ČR (aktuální satelitní účet NNS v ČR) - vývj, predikce, dstupnst a zveřejňvání infrmací NNS a patřeních státní plitiky NNS, c. zhdncení ve vztahu k mžnstem přístupu NNS k prstředkům SF, 1/8

2 (D) zapjení NNS d realizace SF v ČR, a. mžnsti a aktuální stav čerpání SF pr NNS (v rli žadatelů a příjemců finančních prstředků neb v rli partnerů prjektu), b. zhdncení faktrů limitujících NNS v přístupu k prstředkům SF z phledu ŘO / NNS, (administrativní kapacita NNS - lidské zdrje, infrmvanst, vzdělání, capacity building, rganizační struktura NNS aj.), klíčvé bariéry implementačníh systému SF pr přístup NNO k prstředkům SF (pžadavek invativnsti předkládaných prjektů, udržitelnst prjektů / resp. pskytvaných služeb aj.) z phledu ŘO / NNS, c. účast NNO na řízení SF uplatnění principu partnerství NNS, dpručení pr stávající a příští prgramvé bdbí V rámci řešení prjektu byly využity primárně následující evaluační metdy: desk research, analýza pdkladvé dkumentace, elektrnické dtazníkvé šetření se zástupci NNS, individuální rzhvry se zástupy NNS, knzultace s experty z NNS, SWOT analýza, expertní panel a wrkshp k prjednání výstupů. Na základě výstupů z analýzy desk reserch, elektrnickéh dtazníkvéh šetření a individuálních rzhvrů se zástupci NSS byla frmulvána SWOT analýza zapjení nestátníh neziskvéh sektru fndů v České republice a z ní vyplývající hlavní závěry (analýza hlavních zjištění a celkvé hdncení). Výstupy prjektu, splu se SWOT analýzu, byly prjednány v rámci expertníh panelu přádanéh frmu wrkshpu a byly knzultvány s experty z NNS. Hlavním výstupem zakázky jsu níže uvedená dpručení pr prgramvé bdbí a pr buducí prgramvé bdbí 2014+, která jsu frmulvána na základě prvedených analýz a jejich závěrů dle zaměření tematických kruhů zakázky. Dpručení jsu frmulvána na základně hlavních závěrů prjektu. Hlavní závěry jsu frmulvány následvně: Z hlediska prvedené analýzy v blasti legislativníh a právníh prstředí NNS v ČR lze suhrnně knstatvat, že jak prblematicku lze značit legislativu vymezenu záknem č.83/1990 Sb., sdružvání bčanů, ve znění pzdějších předpisů. Tent zákn limituje bčanská sdružení v jejich aktivitách, zejména v blasti ucházení se pdpru z veřejných zdrjů a menší důvěryhdnsti pr veřejnst. Malá důvěryhdnst plyne z důvdu velice snadnéh vzniku, resp. zalžení bčanskéh sdružení a minima stanvených pvinnstí. Ty představují negativní stránku tét právní frmy v pdbě malé transparentnsti finančních tků, a t ve vztahu k dtačním titulům ze strany veřejné správy neb ve vztahu k jiným příspěvkům, darům a grantům ze strany jiných dárců. Zákn č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, a zákn č. 117/2001 Sb. veřejných sbírkách, ve znění pzdějších předpisů jsu svým charakterem zastaralé a jejich účinnst je prt limitující, nicméně tent prblém je řešen nvu kmplexní právní úpravu. Systém rzdělvání dtací, který je dán Zásadami vlády pr pskytvání dtací ze státníh rzpčtu ČR NNO, ústředními rgány státní správy a záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdější předpisů, je zastaralý a představuje prt jednu z největších překážek rzvje neziskvéh sektru. V nepslední řadě lze za prblematické značit t, že i přes nedávnu právní úpravu neexistuje transparentní mdel systému pr využití dvdu na 2/8

3 veřejně prspěšné účely z hazardních her, včetně přesných pravidel pr příjemce a veřejně přístupnéh registru příjemců těcht prstředků. Stejně tak se jeví jak prblematické t, že není jasně definvána prspěšnst v bčanském zákníku, která je z hlediska fungvání NNS klíčvá. V blasti čerpání finančních prstředků z finančních zdrjů EU jsu prblematickými blastmi legislativní úpravy zejména blast veřejných zakázek (zákn č. 137/2006 Sb. ve znění pzdějších předpisů), dále pak kmplexní úprava blasti kntrl a rzpčtvých pravidel. Jak byl řečen v textu, hlavní prblematický bd představuje fakt, že subjekty NNS využívají zdrje z fndů EU puze jak jeden ze zdrjů financvání. Při využívání statních finančních zdrjů pr NNS není prblematika kntrl, rzpčtvých pravidel a veřejných zakázek vždy relevantní, dchází tak k prblémům jak při přípravě, tak při realizaci relevantních prjektů využívajících pdpry peračních prgramů splufinancvaných z fndů EU. V suvislsti s hdncením institucinálníh rámce NNS byly představeny hlavní subjekty, které hrají klíčvu rli v prstředí NNS v ČR. Na nárdní i reginální úrvni s celstátní půsbnstí představuje hlavní institucinální subjekt Asciace nestátních neziskvých rganizací ( ČR), která ficiálně sdružuje téměř 900 nestátních neziskvých rganizací a prsazuje splečné zájmy svých členů z řad NNS. Hlavní přednstí ČR je její širké zastupení jak z reginálníh phledu, tak z phledu brvéh a fakt, že je decentralizvaná na jedntlivé reginální asciace neziskvých rganizací, které půsbí na krajských úrvních ČR. V tázce partnerství nestátníh neziskvéh sektru a veřejnéh sektru je vymezen princip partnerství zejména s hledem na nařízení Rady (ES) becných ustanveních strukturálních fndů. Z hlediska principu partnerství a zapjení NNS d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice je důležité, aby se jedntlivé subjekty NNS v ČR pdílely na přípravě, sledvání a hdncení peračních prgramů v ČR a t frmu skutečné aktivní participace na celém prcesu implementace strukturálních fndů v České republice. Z hlediska naplňvání principu partnerství jsu vymezeny klíčvé platfrmy, které by měly být d prcesu partnerství zahrnuty. NNS je nepmenutelnu skupinu žadatelů a příjemců prstředků ze SF EU. Zejména v blastech intervencí splufinancvaných ESF hrají subjekty NNS nezastupitelnu rli. V peračních prgramech OP LZZ, OP PA a OP VK zajišťují subjekty NNS významnu část absrpce prstředků na realizaci prjektů. Mezi klíčvé blasti tradičníh půsbení NNS patří především blast sciálních služeb, vzdělávání a rzvje lidských zdrjů, rzvje bčanské splečnsti, pdpry udržitelnéh rzvje a chrany živtníh prstředí, apd. D realizace SF EU se zapjil více než subjektů NNS, přičemž nejčastější právní frmu je bčanské sdružení a becné prspěšná splečnst. Splečně tyt právní frmy tvří 80 % žadatelů z řad NNS. Prjekty NNS, které se nacházejí v některém z pzitivních stavů (P4, P45, P5, P6, a P7), představují k bjem téměř 10 mld. Kč. Subjekty NNS se zapjily převážně d realizace OP LZZ, OP PA a OP VK. Celkem byl za NNS předlžen cca prjektvých žádstí, z nichž byl neb je v realizaci cca prjektů. NNS má specifické pdmínky fungvání a financvání svých aktivit, které jsu dány především tím, že finanční prstředky nejsu zpravidla nárkvé. Subjekty NNS 3/8

4 musejí prt svje aktivity financvat z různých zdrjů, přičemž SF EU hrají klíčvu rli v blasti rzvje a budvání NNS. Prstředky nárdních veřejných rzpčtů primárně financují základní pskytvání služeb NNS (bvykle ve veřejném zájmu), naprti tmu prstředky SF EU nejsu zaměřeny na běžný prvz, ale převážně na financvání rzvjvých aktivit, zvyšvání kvality pskytvání služeb ve veřejném zájmu, budvání kapacity, apd. Nutnu pdmínku pr efektivní fungvání NNS je kntinuální pdpra systému vícezdrjvéh financvání NNS, nelze spléhat puze na jeden zdrj finančních prstředků. Finanční zdrje pr NNS se musejí dplňvat na úrvni rganizace, je btížné budvat a rzvíjet rganizaci, jejíž aktivity by byl závislé puze např. na zdrjích ze SF EU. NNS může efektivně naplňvat své pslání puze v partnerství se subjekty veřejné správy, sukrmým sektrem, vzdělávacími institucemi a statními relevantními partnery. Oblast splupráce s veřejnu sféru je klíčvá s hledem na zajištění dstupnsti služeb ve veřejném zájmu, splupráce se sukrmým sektrem je pak klíčvá z phledu zajištění sukrmých finančních zdrjů, které jsu ve veřejném zájmu dále NNS využity. Spektrum NNS je velmi širké jak z phledu veliksti rganizací, tak z phledu charakteru aktivit. Hetergenita NNS je příčinu různých zájmů jedntlivých typů subjektů, není prt jednduché nalézt shdu při zastupvání zájmů NNS při přípravě a realizaci prgramů splufinancvaných SF EU. V sučasné dbě řada subjektů prsazuje svje zájmy prstřednictvím brvých zastřešujících rganizací, existují nicméně struktury, které svjí reginální strukturu a pčtem sdružených rganizací lze pvažvat za vhdnéh zástupce NNS. Tut strukturu je Asciace nestátních neziskvých rganizací ČR, která je pstavena na krajské reginální struktuře a vlených rgánech. Nelze nicméně knstatvat, že je jediným partnerem univerzálně zastupujícím NNS. Významnu rli hraje také Rada vlády pr nestátní neziskvé rganizace (RVNNO). RVNNO je stálým pradním, iniciativním a krdinačním rgánem vlády České republiky a především v blasti iniciace a prvádění legislativních změn je vhdnu platfrmu pr zastupvání pzic NNS. NNS je zapjen d přípravy a realizace prgramů splufinancvaných ze SF EU především prstřednictvím zastupení reprezentantů NNS v mnitrvacích výbrech jedntlivých OP a dále v řídicích a krdinačních výbrech. Především zastupení v MV OP je nicméně vnímán ze strany NNS jak frmální bez praktickéh vlivu na realizaci OP. Zástupci NNS také hradí významnu část nákladů spjených s účastí na MV, nemají čast dstatečnu finanční ani persnální kapacitu plnhdntně se účastnit práce při směrvání implementace jedntlivých OP. NNS má nicméně pměrně nízké pvědmí svém zastupení v MV OP (téměř plvina respndentů účasti zástupců NNS v MV OP nemá infrmace). NNS využívá partnerství při přípravě a realizaci prjektů v nižší než předpkládané míře. Dle šetření partnery nezapjuje cca 41 % respndentů z řad NNS, případně je zapjují puze částečně. Jak důvd uvádějí respndenti především administrativní nárčnst zapjení partnerů. 4/8

5 Většina subjektů NNS uvádí, že dispnuje dstatkem kvalitních a zkušených pracvníků pr realizaci prjektů financvaných ze SF EU. Existuje nicméně pptávka p aktivitách, které budují absrpční a administrativní kapacitu NNS v blasti přípravy a realizace prjektů (např. pdpra a vzdělávání prjektvých manažerů NNS, apd.). Obecně lze nicméně subjekty NNS pvažvat za žadatele s dstatečnu zkušenstí s přípravu a realizací prjektů SF EU. Subjekty NNS nejsu spkjeny s transparentnstí prcesu hdncení a prblematicky je vnímána infrmvanst pstupu hdncení a administrace prjektvé žádsti (případně mnitrvací zprávy). NNS se při přípravě a realizaci prjektů splufinancvaných ze SF EU setkávají s bariérami, mezi hlavní bariéry patří: Dluhé lhůty prcesů administrace prjektvých žádstí, mnitrvacích zpráv a žádstí platbu. Krmě pměrně dluhých lhůt pr jedntlivé prcesy dchází čast k neddržení stanvených lhůt, cž může významně vlivnit schpnst příjemce financvat prjekt, a t i v případě existence zálhvých plateb. Zajištění udržitelnsti především u prjektů splufinancvaných ERDF je velku výzvu pr většinu subjektů NNS. Prblémem je faktická nemžnst závazně zajistit finanční prstředky na udržení investice z nárdních veřejných zdrjů při sučasné rzpčtvé nejisttě a rčním cyklu rzpčtvání nárdních zdrjů. Vyská administrativní nárčnst přípravy a realizace prjektů ve srvnání s jinými zdrji financvání aktivit NNS. Zástupci NNS jsu si vědmi faktu, že se jedná veřejné prstředky, nicméně vnímaná nárčnst je spjená především s evidencí a dkladváním nižších částek, kdy náklady na jejich evidenci a prkázání se čast blíží samtné částce. V tét suvislsti se svědčují tzv. nepřímé výdaje, nicméně pravidla pr jejich pužití nejsu stále jasná (např. s hledem na kntrlní pstupy, dkladvání, apd.). Vyská knkurence ve výzvách (nedstatek finančních prstředků pr uspkjení všech žadatelů) NNS sice vykazuje nižší relativní úspěšnst ve vyhlášených výzvách např. v prvnání s veřejnu správu, nicméně jedním z pdstatných důvdů je fakt, že se subjekty NNS převážně účastní výzev, kde existuje vyský pčet ptenciálních žadatelů, pdmínky výzvy jsu relativně tevřené a sučasně jsu prstředky alkvané d výzev mezené. Vyský převis pptávky nad nabídku dispnibilních prstředků pak vede k nižší relativní úspěšnsti NNS (tt se samzřejmě týká i dalších skupin žadatelů v sutěžních výzvách). Časté změny dkumentace a jednznačnst tent prblém se týkal především prvních výzev OP, nicméně subjekty NNS vnímají jak významnu bariéru změny příruček pr žadatele a příjemce, změny pvinnstí, které definují právní akty pskytnutí pdpry, apd. Prblematicky je také vnímána jednznačnst ustanvení v dkumentaci, která umžňuje různé výklady jedntlivých ustanvení. Nedstatek glbálních grantů, které by pdprvaly i menší prjekty NNS v reginech. Pr řadu subjektů NNS jsu stávající minimální finanční limity 5/8

6 definvané výzvami příliš vyské, aby byly schpny připravit smysluplný prjektvý záměr. V minulém prgramvacím bdbí byly využívány glbální granty, které minimální hranici rzpčtu prjektů definvaly v řadu statisíců krun (např. GG NROS v OP RLZ ). Prblematické předfinancváni prjektů subjektů NNS prstřednictvím úvěru. Dpručení jsu frmulvána následvně: Č. Dpručení 1 Rzvíjet zastupení NNS v Mnitrvacích výbrech OP SF EU a krdinačních výbrech na bázi rvncennéh partnerství. Je vhdné také psílit zastupení NNS v bdbí např. frmu výbru příjemců u jedntlivých OP, které mhu být pradním rgánem pr implementaci intervencí jedntlivých OP (lze využít prstředky technické pmci). Zástupci příjemců mhu přispět svými zkušenstmi k zefektivnění implementace OP, lepšímu směrvání výzev a pdprvaných aktivit, mhu asistvat při frmulvání výběrvých a hdnticích kritérií a pdmínek realizace prjektů. 2 Více pdprvat prjekty partnerství NNS a veřejné správy, resp. NNS a sukrméh sektru. V bdbí dále pdprvat splupráci krajů a zastupujících subjektů NNS, např. prstřednictvím splupráce s jedntlivými zastřešujícími rganizacemi na reginální úrvni. Příkladem dbré praxe by mhly být vybrané aktivity, které byly realizvány v minulém prgramvém bdbí v rámci prjektů SROP 3.3 ( ). Dpručujeme pr rzvj reginálních partnerství využívat prstředků technické pmci. 3 V bdbí se zaměřit na budvání institucinální, absrpční a administrativní kapacity NNS prstřednictvím využití prstředků technické pmci. Aktivity na pdpru absrpční a administrativní kapacity mhu mít celnárdní či plšný dsah, důležitý je nicméně také reginální rzměr a zapjení relevantních reginálních a místních aktérů NNS, sukrméh i veřejnéh sektru. 4 Alkvat prstředky d glbálních grantů zaměřených na pdpru i menších prjektů NNS v reginech v relevantních peračních prgramech (zejména ESF intervence). Řada subjektů NNS si netrufá na administraci většíh bjemu prstředků, pkud navíc půsbí lkálně či reginálně, jsu limity přesahující 500 tis. Kč zbytečně vyské. Glbální granty na reginální úrvni, které by byly administrvány v adekvátní nárčnsti, by významně přispěly k rzvji NNS a aktivit, které NNS zajišťuje. Subjekt NOK, ŘO, NOK, ŘO, NOK, ŘO krdinujíc í TP, ŘO 6/8

7 Č. Dpručení Subjekt 5 Psilvat pvědmí nutnsti vícezdrjvéh financvání pr subjekty NNS s cílem zapjení NNS d realizace SF EU v udržitelné pdbě. Při realizaci kmunikační kampaně je nutné vyváženě infrmvat příjemce účelech pdpry ze SF EU, pdmínkách udržitelnsti a nutnsti kmbinvat různé finanční zdrje pr udržitelné fungvání rganizace a pskytvání služeb cílvým skupinám. Kmunikační aktivity prt musí půsbit jak iniciačně a infrmvat mžnstech pdpry, tak zárveň vyváženě infrmvat rizikách implementace a pdmínkách pskytnutí prstředků ze SF EU (platí především pr ŘO a ZS při realizaci kmunikačníh plánu OP). ŘO, ZS 6 Zvýšit transparentnst prcesů administrace a hdncení prjektů prstřednictvím c nejpdrbnější infrmvansti stavu prjektu a jedntlivých krcích. Dle sučasné praxe se neúspěšný žadatel nedzví knkrétní výhrady hdntitele v členění dle jedntlivých hdnticích kritérií, je tedy btížné upravit prjekt pr případné nvé pdání. Příjemci se také čast díky nedstatečné administrativní kapacitě ŘO či ZS setkávají s tím, že jejich žádsti platbu nejsu administrvány ve stanvených termínech. Vzhledem ke svému pstavení příjemce však nemají žádnu reálnu šanci tent prces urychlit, případně zjistit relevantní infrmace pstupu prcesu administrace žádsti či MZ. 7 Pdprvat prpjení infrmačních zdrjů mžnstech čerpání prstředků ze SF EU ( stránky jedntlivých OP) s dalšími infrmačními zdrji pr NNS (prtály spravvané střešními rganizacemi NNS, apd.). Způsb infrmvání pskytvání prstředků ze SF EU je dle většiny respndentů z řad NNS vyhvující, nicméně není dstatečně prpjen s dalšími infrmačními zdrji pr NNS. Suvisí t také s nedstatkem prstředků pr infrmační servis hledně dstupnsti finančních prstředků pr NNS, vysku hetergenitu NNS v ČR, apd. 8 Nadále pravidelně kmunikvat se zástupci NNS prstřednictvím zastřešujících rganizací, a t zejména ČR a RVNNO. Vzhledem k hetergenitě NNS v ČR je btížné najít jednu rganizaci, kteru by byl mžné pvažvat za univerzálníh mluvčíh NNS a partnera pr NOK. Vzhledem k vlené reginální struktuře se jak nejvhdnější kandidát jeví Asciace nestátních neziskvých rganizací ČR. Důležitým rgánem je také Rada vlády pr nestátní neziskvé rganizace. Ze strany nárdníh krdinátra je tedy nutné minimálně s těmit zástupci pravidelně kmunikvat a zajistit zastupení NNS v relevantních pracvních skupinách a výbrech při respektvání principů partnerství. 9 Zástupci NNS jsu následně zdpvědní za přens infrmací prstřednictvím svých struktur c nejširšímu spektru NNS v ČR. Přens infrmací jedntlivým subjektům NNS je primární funkcí asciací a sdružení, přičemž čím širší záběr bude přens infrmací mít, tím lépe. ŘO NOK, NOK, ŘO 7/8

8 Č. Dpručení Subjekt 10 Pr účely mnitrvání SF EU je nutné upravit číselník právních frem NNS využívaných v MSSF. Nejčastější typ žadatele bčanské sdružení není samstatně ve výběru právních frem uveden a není mžné účinně prvádět průběžný mnitring dle právních frem žadatelů. Tent prblém je pravděpdbně způsben převzetím číselníku ČSÚ, vzhledem k tmut faktu může být významná část žadatelů a příjemců chybně zařazena d jiných kategrií dle právní frmy. NOK 11 V rámci vyjednávání buducí pdbě prgramů SF EU pr bdbí je nutné zajistit směřvání intervencí ESF v rzsahu návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Evrpském sciálním fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 zejména v následujících blastech (dle čl. 3): NOK, ŘO pdpra zaměstnansti a mbility pracvníků, investice d vzdělávání, dvednstí a celživtníh učení, pdpra sciálníh začleňvání a bj prti chudbě. Ve výše uvedených blastech lze čekávat významnu rli NNS v ČR v bdbí Zárveň je vhdné pdprvat investice pr zajištění výše uvedených kruhů aktivit z prstředků ERDF. 12 Orgán zajišťující nárdní krdinaci by měl v rámci svých aktivit knzultvat s jedntlivými OP specifika financvání a způsbu zapjení jedntlivých skupin žadatelů a příjemců d prjektů OP. Netýká se puze NNS, ale také například škl a šklských zařízení (případně jiných skupin žadatelů), z nichž každá skupina má specifické mžnsti a legislativu upravující její činnst, které je vhdné zhledňvat. Vlastní způsb definvání pdmínek pr žadatele a příjemce je v pravmci ŘO, nárdní rgán pr krdinaci by měl zhlednění specifik jedntlivých skupin mnitrvat a případně krdinvat pstup jedntlivých ŘO. 13 Při stanvvání pravidel způsbilsti výdajů a financvání prjektů SF EU je nutné brát v úvahu specifika NNS. Prblematické je předfinancvání prjektů frmu úvěrů, v případě nutnsti splufinancvání je vhdné zapčítávat např. hdntu dbrvlnické práce d vlastních zdrjů subjektů NNS. Další blastí je vyšší využívání tzv. nepřímých či paušálních výdajů, cž mezuje administrativní nárčnst přípravy i realizace prjektů jak na straně žadatelů a příjemců, tak na straně administrátrů. 14 V blasti nvé legislativy upravující prstředí pr půsbení NNS, úpravy a nvelizace stávajících předpisů je nutné psílit pzici střešních brvých a mezibrvých rganizací při přípravě nvéh legislativníh prstředí, a t ve splupráci s RV NNO. NOK NOK, ŘO, RVNNO 8/8

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více