Manažerské shrnutí 1/8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerské shrnutí 1/8"

Transkript

1 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s., divizí EUservis.cz v bdbí d 6. ledna 2012 d 26. dubna Výsledky evaluace byly prezentvány 13. června Připmínky zadavatele a Rady vlády pr neziskvé rganizace (RVNNO) byly finálně zapracvány a schváleny zadavatelem Zakázka je sučástí prjektu Řídící nástrje NSRR II, který je hrazen ze strukturálních fndů EU Operační prgram Technická pmc (OP TP ). Registrační čísl prjektu je CZ.1.08/1.1.00/ Pdle nařízení Kmise (ES) č. 213/2008, kterým se mění nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, splečném slvníku pr veřejné zakázky (CPV), je předmět plnění zařazen d kategrie Analytické služby, kód CPV Zakázka byla zaměřena na prvedení evaluace zapjení subjektů nestátníh neziskvéh sektru (NNS) fndů v České republice v bdbí a frmulvání dpručení pr buducí bdbí Cílem evaluace byl identifikvat, ppsat a kmplexně analyzvat systémvé překážky zapjení NNS d realizace prjektů hrazených ze SF EU v prgramvém bdbí a ptenciálně i v buducím prgramvém bdbí a vypracvat návrhy na zlepšení tht systému. Realizace prjektu zahrnvala analytické a evaluační činnsti v následujících blastech (tematické kruhy A - D): (A) Legislativní rámec NNS v ČR (včetně klasifikace subjektů NNS), a. legislativní zaktvení NNS v ČR (zákn NNS - becná prspěšnst, veřejný zájem, neprziskvst, legislativa v daňvé blasti, kncepce pdpry rzvje NNS - blasti pr zabezpečvání veřejných služeb), b. legislativní rámec NNS v EU (strukturální fndy - kmparace právníh statutu NNS v EU a v ČR) c. plitická pdpra / pdpra veřejnsti rzvje bčanskéh sektru v ČR (zhdncení pdmínek v právním prstředí zaměřené na partnerství NNS s veřejnu správu v ČR), d. legislativní rámec, právní prstředí ve vztahu k uplatnění NNS v realizaci khezní plitiky v ČR, (B) Institucinální rámec NNS, a. institucinální rámec - vývj NNS v ČR, typlgie institucí NNS v ČR, systém splupráce RVNNO se subjekty veřejné správy, b. klasifikace NNS, c. základní rle a pslání subjektů NNS - význam NNS ve splečnsti, d. institucinální rámec a jeh vztah k uplatnění principu partnerství NNS s veřejným sektrem, (C) systém financvání NNS v ČR, a. mžné zdrje financvání NNS (státní dtační plitika - blasti státní dtační plitiky, dtace z veřejných rzpčtů pr NNS a prces jejich uvlňvání, vícezdrjvé financvání, dluhdbé zakázky veřejné správy vůči NNS na veřejné služby, daňvé asignace), statní zdrje, b. mnitring a evaluace NNS v ČR (aktuální satelitní účet NNS v ČR) - vývj, predikce, dstupnst a zveřejňvání infrmací NNS a patřeních státní plitiky NNS, c. zhdncení ve vztahu k mžnstem přístupu NNS k prstředkům SF, 1/8

2 (D) zapjení NNS d realizace SF v ČR, a. mžnsti a aktuální stav čerpání SF pr NNS (v rli žadatelů a příjemců finančních prstředků neb v rli partnerů prjektu), b. zhdncení faktrů limitujících NNS v přístupu k prstředkům SF z phledu ŘO / NNS, (administrativní kapacita NNS - lidské zdrje, infrmvanst, vzdělání, capacity building, rganizační struktura NNS aj.), klíčvé bariéry implementačníh systému SF pr přístup NNO k prstředkům SF (pžadavek invativnsti předkládaných prjektů, udržitelnst prjektů / resp. pskytvaných služeb aj.) z phledu ŘO / NNS, c. účast NNO na řízení SF uplatnění principu partnerství NNS, dpručení pr stávající a příští prgramvé bdbí V rámci řešení prjektu byly využity primárně následující evaluační metdy: desk research, analýza pdkladvé dkumentace, elektrnické dtazníkvé šetření se zástupci NNS, individuální rzhvry se zástupy NNS, knzultace s experty z NNS, SWOT analýza, expertní panel a wrkshp k prjednání výstupů. Na základě výstupů z analýzy desk reserch, elektrnickéh dtazníkvéh šetření a individuálních rzhvrů se zástupci NSS byla frmulvána SWOT analýza zapjení nestátníh neziskvéh sektru fndů v České republice a z ní vyplývající hlavní závěry (analýza hlavních zjištění a celkvé hdncení). Výstupy prjektu, splu se SWOT analýzu, byly prjednány v rámci expertníh panelu přádanéh frmu wrkshpu a byly knzultvány s experty z NNS. Hlavním výstupem zakázky jsu níže uvedená dpručení pr prgramvé bdbí a pr buducí prgramvé bdbí 2014+, která jsu frmulvána na základě prvedených analýz a jejich závěrů dle zaměření tematických kruhů zakázky. Dpručení jsu frmulvána na základně hlavních závěrů prjektu. Hlavní závěry jsu frmulvány následvně: Z hlediska prvedené analýzy v blasti legislativníh a právníh prstředí NNS v ČR lze suhrnně knstatvat, že jak prblematicku lze značit legislativu vymezenu záknem č.83/1990 Sb., sdružvání bčanů, ve znění pzdějších předpisů. Tent zákn limituje bčanská sdružení v jejich aktivitách, zejména v blasti ucházení se pdpru z veřejných zdrjů a menší důvěryhdnsti pr veřejnst. Malá důvěryhdnst plyne z důvdu velice snadnéh vzniku, resp. zalžení bčanskéh sdružení a minima stanvených pvinnstí. Ty představují negativní stránku tét právní frmy v pdbě malé transparentnsti finančních tků, a t ve vztahu k dtačním titulům ze strany veřejné správy neb ve vztahu k jiným příspěvkům, darům a grantům ze strany jiných dárců. Zákn č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, a zákn č. 117/2001 Sb. veřejných sbírkách, ve znění pzdějších předpisů jsu svým charakterem zastaralé a jejich účinnst je prt limitující, nicméně tent prblém je řešen nvu kmplexní právní úpravu. Systém rzdělvání dtací, který je dán Zásadami vlády pr pskytvání dtací ze státníh rzpčtu ČR NNO, ústředními rgány státní správy a záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdější předpisů, je zastaralý a představuje prt jednu z největších překážek rzvje neziskvéh sektru. V nepslední řadě lze za prblematické značit t, že i přes nedávnu právní úpravu neexistuje transparentní mdel systému pr využití dvdu na 2/8

3 veřejně prspěšné účely z hazardních her, včetně přesných pravidel pr příjemce a veřejně přístupnéh registru příjemců těcht prstředků. Stejně tak se jeví jak prblematické t, že není jasně definvána prspěšnst v bčanském zákníku, která je z hlediska fungvání NNS klíčvá. V blasti čerpání finančních prstředků z finančních zdrjů EU jsu prblematickými blastmi legislativní úpravy zejména blast veřejných zakázek (zákn č. 137/2006 Sb. ve znění pzdějších předpisů), dále pak kmplexní úprava blasti kntrl a rzpčtvých pravidel. Jak byl řečen v textu, hlavní prblematický bd představuje fakt, že subjekty NNS využívají zdrje z fndů EU puze jak jeden ze zdrjů financvání. Při využívání statních finančních zdrjů pr NNS není prblematika kntrl, rzpčtvých pravidel a veřejných zakázek vždy relevantní, dchází tak k prblémům jak při přípravě, tak při realizaci relevantních prjektů využívajících pdpry peračních prgramů splufinancvaných z fndů EU. V suvislsti s hdncením institucinálníh rámce NNS byly představeny hlavní subjekty, které hrají klíčvu rli v prstředí NNS v ČR. Na nárdní i reginální úrvni s celstátní půsbnstí představuje hlavní institucinální subjekt Asciace nestátních neziskvých rganizací ( ČR), která ficiálně sdružuje téměř 900 nestátních neziskvých rganizací a prsazuje splečné zájmy svých členů z řad NNS. Hlavní přednstí ČR je její širké zastupení jak z reginálníh phledu, tak z phledu brvéh a fakt, že je decentralizvaná na jedntlivé reginální asciace neziskvých rganizací, které půsbí na krajských úrvních ČR. V tázce partnerství nestátníh neziskvéh sektru a veřejnéh sektru je vymezen princip partnerství zejména s hledem na nařízení Rady (ES) becných ustanveních strukturálních fndů. Z hlediska principu partnerství a zapjení NNS d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice je důležité, aby se jedntlivé subjekty NNS v ČR pdílely na přípravě, sledvání a hdncení peračních prgramů v ČR a t frmu skutečné aktivní participace na celém prcesu implementace strukturálních fndů v České republice. Z hlediska naplňvání principu partnerství jsu vymezeny klíčvé platfrmy, které by měly být d prcesu partnerství zahrnuty. NNS je nepmenutelnu skupinu žadatelů a příjemců prstředků ze SF EU. Zejména v blastech intervencí splufinancvaných ESF hrají subjekty NNS nezastupitelnu rli. V peračních prgramech OP LZZ, OP PA a OP VK zajišťují subjekty NNS významnu část absrpce prstředků na realizaci prjektů. Mezi klíčvé blasti tradičníh půsbení NNS patří především blast sciálních služeb, vzdělávání a rzvje lidských zdrjů, rzvje bčanské splečnsti, pdpry udržitelnéh rzvje a chrany živtníh prstředí, apd. D realizace SF EU se zapjil více než subjektů NNS, přičemž nejčastější právní frmu je bčanské sdružení a becné prspěšná splečnst. Splečně tyt právní frmy tvří 80 % žadatelů z řad NNS. Prjekty NNS, které se nacházejí v některém z pzitivních stavů (P4, P45, P5, P6, a P7), představují k bjem téměř 10 mld. Kč. Subjekty NNS se zapjily převážně d realizace OP LZZ, OP PA a OP VK. Celkem byl za NNS předlžen cca prjektvých žádstí, z nichž byl neb je v realizaci cca prjektů. NNS má specifické pdmínky fungvání a financvání svých aktivit, které jsu dány především tím, že finanční prstředky nejsu zpravidla nárkvé. Subjekty NNS 3/8

4 musejí prt svje aktivity financvat z různých zdrjů, přičemž SF EU hrají klíčvu rli v blasti rzvje a budvání NNS. Prstředky nárdních veřejných rzpčtů primárně financují základní pskytvání služeb NNS (bvykle ve veřejném zájmu), naprti tmu prstředky SF EU nejsu zaměřeny na běžný prvz, ale převážně na financvání rzvjvých aktivit, zvyšvání kvality pskytvání služeb ve veřejném zájmu, budvání kapacity, apd. Nutnu pdmínku pr efektivní fungvání NNS je kntinuální pdpra systému vícezdrjvéh financvání NNS, nelze spléhat puze na jeden zdrj finančních prstředků. Finanční zdrje pr NNS se musejí dplňvat na úrvni rganizace, je btížné budvat a rzvíjet rganizaci, jejíž aktivity by byl závislé puze např. na zdrjích ze SF EU. NNS může efektivně naplňvat své pslání puze v partnerství se subjekty veřejné správy, sukrmým sektrem, vzdělávacími institucemi a statními relevantními partnery. Oblast splupráce s veřejnu sféru je klíčvá s hledem na zajištění dstupnsti služeb ve veřejném zájmu, splupráce se sukrmým sektrem je pak klíčvá z phledu zajištění sukrmých finančních zdrjů, které jsu ve veřejném zájmu dále NNS využity. Spektrum NNS je velmi širké jak z phledu veliksti rganizací, tak z phledu charakteru aktivit. Hetergenita NNS je příčinu různých zájmů jedntlivých typů subjektů, není prt jednduché nalézt shdu při zastupvání zájmů NNS při přípravě a realizaci prgramů splufinancvaných SF EU. V sučasné dbě řada subjektů prsazuje svje zájmy prstřednictvím brvých zastřešujících rganizací, existují nicméně struktury, které svjí reginální strukturu a pčtem sdružených rganizací lze pvažvat za vhdnéh zástupce NNS. Tut strukturu je Asciace nestátních neziskvých rganizací ČR, která je pstavena na krajské reginální struktuře a vlených rgánech. Nelze nicméně knstatvat, že je jediným partnerem univerzálně zastupujícím NNS. Významnu rli hraje také Rada vlády pr nestátní neziskvé rganizace (RVNNO). RVNNO je stálým pradním, iniciativním a krdinačním rgánem vlády České republiky a především v blasti iniciace a prvádění legislativních změn je vhdnu platfrmu pr zastupvání pzic NNS. NNS je zapjen d přípravy a realizace prgramů splufinancvaných ze SF EU především prstřednictvím zastupení reprezentantů NNS v mnitrvacích výbrech jedntlivých OP a dále v řídicích a krdinačních výbrech. Především zastupení v MV OP je nicméně vnímán ze strany NNS jak frmální bez praktickéh vlivu na realizaci OP. Zástupci NNS také hradí významnu část nákladů spjených s účastí na MV, nemají čast dstatečnu finanční ani persnální kapacitu plnhdntně se účastnit práce při směrvání implementace jedntlivých OP. NNS má nicméně pměrně nízké pvědmí svém zastupení v MV OP (téměř plvina respndentů účasti zástupců NNS v MV OP nemá infrmace). NNS využívá partnerství při přípravě a realizaci prjektů v nižší než předpkládané míře. Dle šetření partnery nezapjuje cca 41 % respndentů z řad NNS, případně je zapjují puze částečně. Jak důvd uvádějí respndenti především administrativní nárčnst zapjení partnerů. 4/8

5 Většina subjektů NNS uvádí, že dispnuje dstatkem kvalitních a zkušených pracvníků pr realizaci prjektů financvaných ze SF EU. Existuje nicméně pptávka p aktivitách, které budují absrpční a administrativní kapacitu NNS v blasti přípravy a realizace prjektů (např. pdpra a vzdělávání prjektvých manažerů NNS, apd.). Obecně lze nicméně subjekty NNS pvažvat za žadatele s dstatečnu zkušenstí s přípravu a realizací prjektů SF EU. Subjekty NNS nejsu spkjeny s transparentnstí prcesu hdncení a prblematicky je vnímána infrmvanst pstupu hdncení a administrace prjektvé žádsti (případně mnitrvací zprávy). NNS se při přípravě a realizaci prjektů splufinancvaných ze SF EU setkávají s bariérami, mezi hlavní bariéry patří: Dluhé lhůty prcesů administrace prjektvých žádstí, mnitrvacích zpráv a žádstí platbu. Krmě pměrně dluhých lhůt pr jedntlivé prcesy dchází čast k neddržení stanvených lhůt, cž může významně vlivnit schpnst příjemce financvat prjekt, a t i v případě existence zálhvých plateb. Zajištění udržitelnsti především u prjektů splufinancvaných ERDF je velku výzvu pr většinu subjektů NNS. Prblémem je faktická nemžnst závazně zajistit finanční prstředky na udržení investice z nárdních veřejných zdrjů při sučasné rzpčtvé nejisttě a rčním cyklu rzpčtvání nárdních zdrjů. Vyská administrativní nárčnst přípravy a realizace prjektů ve srvnání s jinými zdrji financvání aktivit NNS. Zástupci NNS jsu si vědmi faktu, že se jedná veřejné prstředky, nicméně vnímaná nárčnst je spjená především s evidencí a dkladváním nižších částek, kdy náklady na jejich evidenci a prkázání se čast blíží samtné částce. V tét suvislsti se svědčují tzv. nepřímé výdaje, nicméně pravidla pr jejich pužití nejsu stále jasná (např. s hledem na kntrlní pstupy, dkladvání, apd.). Vyská knkurence ve výzvách (nedstatek finančních prstředků pr uspkjení všech žadatelů) NNS sice vykazuje nižší relativní úspěšnst ve vyhlášených výzvách např. v prvnání s veřejnu správu, nicméně jedním z pdstatných důvdů je fakt, že se subjekty NNS převážně účastní výzev, kde existuje vyský pčet ptenciálních žadatelů, pdmínky výzvy jsu relativně tevřené a sučasně jsu prstředky alkvané d výzev mezené. Vyský převis pptávky nad nabídku dispnibilních prstředků pak vede k nižší relativní úspěšnsti NNS (tt se samzřejmě týká i dalších skupin žadatelů v sutěžních výzvách). Časté změny dkumentace a jednznačnst tent prblém se týkal především prvních výzev OP, nicméně subjekty NNS vnímají jak významnu bariéru změny příruček pr žadatele a příjemce, změny pvinnstí, které definují právní akty pskytnutí pdpry, apd. Prblematicky je také vnímána jednznačnst ustanvení v dkumentaci, která umžňuje různé výklady jedntlivých ustanvení. Nedstatek glbálních grantů, které by pdprvaly i menší prjekty NNS v reginech. Pr řadu subjektů NNS jsu stávající minimální finanční limity 5/8

6 definvané výzvami příliš vyské, aby byly schpny připravit smysluplný prjektvý záměr. V minulém prgramvacím bdbí byly využívány glbální granty, které minimální hranici rzpčtu prjektů definvaly v řadu statisíců krun (např. GG NROS v OP RLZ ). Prblematické předfinancváni prjektů subjektů NNS prstřednictvím úvěru. Dpručení jsu frmulvána následvně: Č. Dpručení 1 Rzvíjet zastupení NNS v Mnitrvacích výbrech OP SF EU a krdinačních výbrech na bázi rvncennéh partnerství. Je vhdné také psílit zastupení NNS v bdbí např. frmu výbru příjemců u jedntlivých OP, které mhu být pradním rgánem pr implementaci intervencí jedntlivých OP (lze využít prstředky technické pmci). Zástupci příjemců mhu přispět svými zkušenstmi k zefektivnění implementace OP, lepšímu směrvání výzev a pdprvaných aktivit, mhu asistvat při frmulvání výběrvých a hdnticích kritérií a pdmínek realizace prjektů. 2 Více pdprvat prjekty partnerství NNS a veřejné správy, resp. NNS a sukrméh sektru. V bdbí dále pdprvat splupráci krajů a zastupujících subjektů NNS, např. prstřednictvím splupráce s jedntlivými zastřešujícími rganizacemi na reginální úrvni. Příkladem dbré praxe by mhly být vybrané aktivity, které byly realizvány v minulém prgramvém bdbí v rámci prjektů SROP 3.3 ( ). Dpručujeme pr rzvj reginálních partnerství využívat prstředků technické pmci. 3 V bdbí se zaměřit na budvání institucinální, absrpční a administrativní kapacity NNS prstřednictvím využití prstředků technické pmci. Aktivity na pdpru absrpční a administrativní kapacity mhu mít celnárdní či plšný dsah, důležitý je nicméně také reginální rzměr a zapjení relevantních reginálních a místních aktérů NNS, sukrméh i veřejnéh sektru. 4 Alkvat prstředky d glbálních grantů zaměřených na pdpru i menších prjektů NNS v reginech v relevantních peračních prgramech (zejména ESF intervence). Řada subjektů NNS si netrufá na administraci většíh bjemu prstředků, pkud navíc půsbí lkálně či reginálně, jsu limity přesahující 500 tis. Kč zbytečně vyské. Glbální granty na reginální úrvni, které by byly administrvány v adekvátní nárčnsti, by významně přispěly k rzvji NNS a aktivit, které NNS zajišťuje. Subjekt NOK, ŘO, NOK, ŘO, NOK, ŘO krdinujíc í TP, ŘO 6/8

7 Č. Dpručení Subjekt 5 Psilvat pvědmí nutnsti vícezdrjvéh financvání pr subjekty NNS s cílem zapjení NNS d realizace SF EU v udržitelné pdbě. Při realizaci kmunikační kampaně je nutné vyváženě infrmvat příjemce účelech pdpry ze SF EU, pdmínkách udržitelnsti a nutnsti kmbinvat různé finanční zdrje pr udržitelné fungvání rganizace a pskytvání služeb cílvým skupinám. Kmunikační aktivity prt musí půsbit jak iniciačně a infrmvat mžnstech pdpry, tak zárveň vyváženě infrmvat rizikách implementace a pdmínkách pskytnutí prstředků ze SF EU (platí především pr ŘO a ZS při realizaci kmunikačníh plánu OP). ŘO, ZS 6 Zvýšit transparentnst prcesů administrace a hdncení prjektů prstřednictvím c nejpdrbnější infrmvansti stavu prjektu a jedntlivých krcích. Dle sučasné praxe se neúspěšný žadatel nedzví knkrétní výhrady hdntitele v členění dle jedntlivých hdnticích kritérií, je tedy btížné upravit prjekt pr případné nvé pdání. Příjemci se také čast díky nedstatečné administrativní kapacitě ŘO či ZS setkávají s tím, že jejich žádsti platbu nejsu administrvány ve stanvených termínech. Vzhledem ke svému pstavení příjemce však nemají žádnu reálnu šanci tent prces urychlit, případně zjistit relevantní infrmace pstupu prcesu administrace žádsti či MZ. 7 Pdprvat prpjení infrmačních zdrjů mžnstech čerpání prstředků ze SF EU (www.strukturalni-fndy.cz, stránky jedntlivých OP) s dalšími infrmačními zdrji pr NNS (prtály spravvané střešními rganizacemi NNS, apd.). Způsb infrmvání pskytvání prstředků ze SF EU je dle většiny respndentů z řad NNS vyhvující, nicméně není dstatečně prpjen s dalšími infrmačními zdrji pr NNS. Suvisí t také s nedstatkem prstředků pr infrmační servis hledně dstupnsti finančních prstředků pr NNS, vysku hetergenitu NNS v ČR, apd. 8 Nadále pravidelně kmunikvat se zástupci NNS prstřednictvím zastřešujících rganizací, a t zejména ČR a RVNNO. Vzhledem k hetergenitě NNS v ČR je btížné najít jednu rganizaci, kteru by byl mžné pvažvat za univerzálníh mluvčíh NNS a partnera pr NOK. Vzhledem k vlené reginální struktuře se jak nejvhdnější kandidát jeví Asciace nestátních neziskvých rganizací ČR. Důležitým rgánem je také Rada vlády pr nestátní neziskvé rganizace. Ze strany nárdníh krdinátra je tedy nutné minimálně s těmit zástupci pravidelně kmunikvat a zajistit zastupení NNS v relevantních pracvních skupinách a výbrech při respektvání principů partnerství. 9 Zástupci NNS jsu následně zdpvědní za přens infrmací prstřednictvím svých struktur c nejširšímu spektru NNS v ČR. Přens infrmací jedntlivým subjektům NNS je primární funkcí asciací a sdružení, přičemž čím širší záběr bude přens infrmací mít, tím lépe. ŘO NOK, NOK, ŘO 7/8

8 Č. Dpručení Subjekt 10 Pr účely mnitrvání SF EU je nutné upravit číselník právních frem NNS využívaných v MSSF. Nejčastější typ žadatele bčanské sdružení není samstatně ve výběru právních frem uveden a není mžné účinně prvádět průběžný mnitring dle právních frem žadatelů. Tent prblém je pravděpdbně způsben převzetím číselníku ČSÚ, vzhledem k tmut faktu může být významná část žadatelů a příjemců chybně zařazena d jiných kategrií dle právní frmy. NOK 11 V rámci vyjednávání buducí pdbě prgramů SF EU pr bdbí je nutné zajistit směřvání intervencí ESF v rzsahu návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Evrpském sciálním fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 zejména v následujících blastech (dle čl. 3): NOK, ŘO pdpra zaměstnansti a mbility pracvníků, investice d vzdělávání, dvednstí a celživtníh učení, pdpra sciálníh začleňvání a bj prti chudbě. Ve výše uvedených blastech lze čekávat významnu rli NNS v ČR v bdbí Zárveň je vhdné pdprvat investice pr zajištění výše uvedených kruhů aktivit z prstředků ERDF. 12 Orgán zajišťující nárdní krdinaci by měl v rámci svých aktivit knzultvat s jedntlivými OP specifika financvání a způsbu zapjení jedntlivých skupin žadatelů a příjemců d prjektů OP. Netýká se puze NNS, ale také například škl a šklských zařízení (případně jiných skupin žadatelů), z nichž každá skupina má specifické mžnsti a legislativu upravující její činnst, které je vhdné zhledňvat. Vlastní způsb definvání pdmínek pr žadatele a příjemce je v pravmci ŘO, nárdní rgán pr krdinaci by měl zhlednění specifik jedntlivých skupin mnitrvat a případně krdinvat pstup jedntlivých ŘO. 13 Při stanvvání pravidel způsbilsti výdajů a financvání prjektů SF EU je nutné brát v úvahu specifika NNS. Prblematické je předfinancvání prjektů frmu úvěrů, v případě nutnsti splufinancvání je vhdné zapčítávat např. hdntu dbrvlnické práce d vlastních zdrjů subjektů NNS. Další blastí je vyšší využívání tzv. nepřímých či paušálních výdajů, cž mezuje administrativní nárčnst přípravy i realizace prjektů jak na straně žadatelů a příjemců, tak na straně administrátrů. 14 V blasti nvé legislativy upravující prstředí pr půsbení NNS, úpravy a nvelizace stávajících předpisů je nutné psílit pzici střešních brvých a mezibrvých rganizací při přípravě nvéh legislativníh prstředí, a t ve splupráci s RV NNO. NOK NOK, ŘO, RVNNO 8/8

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu C je Technlgická platfrma (TP)? V evrpském m hspdářsk ském m prstru vznikají tzv. technlgické platfrmy, půvdnp vdně jak nefrmáln lní ad-hc pradenská seskupení,, pzději dle určitých zásad z stanvených a

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Podklad pro vypořádání připomínky EK č. 99 k IROP

Podklad pro vypořádání připomínky EK č. 99 k IROP Přílha č. 2, bd 50-8/2014 Pdklad pr vypřádání připmínky EK č. 99 k IROP 50. zasedání Výbru Reginální rady reginu sudržnsti Severvýchd Další pdklady pr vypřádání připmínky EK č. 99 k IROP 1. Obecné zdůvdnění:

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 81 Datum vyhlášení výzvy: 15. 9. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 01 Datum

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více