Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program prevence nehod a bezpečnosti letů"

Transkript

1 SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS a IEM OPS Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1. vydání Datum účinnsti: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Sekce letvá a prvzní, Odbr bchdní letecké dpravy Letiště Ruzyně, Praha 6

2 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

3 Dplněk k ACJ OPS a IEM OPS Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů Viz OPS a JAR-OPS Úvdní ustanvení 1.1 Tent výkladvý/vysvětlující materiál je dplňujícím materiálem směrnice CAA-OLP- 06/2008, jejímž bsahem jsu přijatelné způsby průkazu (dále jen AMC) a výkladvý/vysvětlující materiál (dále jen IEM) k pžadavkům Přílhy III (tzv. EU-OPS) k nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, v platném znění. Tent IEM je rvněž dplňujícím materiálem Části 2 předpisu JAR-OPS 3, jejíž bsahem jsu AMC a IEM k pžadavkům Části 1 předpisu JAR-OPS 3. Pzn.: Výraz AMC (Acceptable Means f Cmpliance), přijatelné způsby průkazu byl d určité dby nahrazen výrazem ACJ (Advisry Circular Jint), splečný pradní běžník. 1.2 Na základě výsledků z pravidelných kntrl, prváděných Úřadem pr civilní letectví ČR (dále jen ÚCL) v rámci dzru nad bezpečnstí prvzvatelů bchdní letecké dpravy byl zjištěn, že pžadavku OPS/JAR-OPS 1/3.037 na implementaci a udržvání prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů není některými prvzvateli bchdní letecké dpravy vyčerpávajícím způsbem przuměn a tím není ani některými prvzvateli tent pžadavek ani uspkjivě zaveden a udržván (včetně ppisu v prvzní příručce část A (OM-A)). Tent dplňující IEM je pužitelný pr všechny rganizace prvzvatele bchdní letecké dpravy s cílem uspkjivéh plnění tht pžadavku pr zajištění c nejkvalitnější úrvně bezpečnsti s hledem na velikst rganizace, rzsah a slžitst jejich prvzu. 1.3 Je nutn vzít v úvahu, že neexistuje takvý mdel prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů, který by byl jak jediný vhdný pr všechny prvzvatele bchdní letecké dpravy (ne size desn t fit all). Slžitý mdel prgramu je nevhdný pr malé prvzvatele. Takvé rganizace by měly přizpůsbit svůj prgram k rzsahu, pvaze a slžitsti svéh prvzu a dle th přidělvat rvněž své zdrje. 1.4 Tent dplňující IEM částečně zhledňuje pžadavek na systém řízení, skládajícíh se z integrvanéh systému řízení bezpečnsti (Safety Management System-SMS) a systému jaksti (Quality System). Pžadavek na zavedení a udržvání SMS v rámci systému řízení bude bsahem nvých prváděcích pravidel, které by měly vejít v platnst nejpzději jak Přílha k příslušnému a pr všechny ČS EU právně závaznému prváděcímu nařízení Evrpské Kmise. Předpkládá se, že d tht data pzbude platnst EU-OPS a rvněž JAR-OPS 3, čímž i nvý pžadavek na systém řízení, zejména na zavedení a udržvání SMS, nahradí sučasný pžadavek OPS/JAR-OPS 1/ Pžadavek na SMS prváděcích pravidel pr letecký prvz bude zpracván v suladu se standardem ICAO na řízení bezpečnsti Přílhy 6/I/III k Chicagské Úmluvě. 1.5 V suladu s pžadavkem ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037, prgram prevence nehd a bezpečnsti letů může být začleněn d systému jaksti, čímž prakticky vznikne integrvaný systém jaksti a bezpečnsti. Systém jaksti a bezpečnsti mají ale navzájem se dplňující ale nezávislu funkci z hlediska sledvání a kntrly prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů systémem jaksti. Strana

4 2. Bezpečnstní kultura rganizace prvzvatele bchdní letecké dpravy 2.1 Úrveň bezpečnstní kultury v rganizaci je jedním z nejdůležitějších atributů, který vyjadřuje kvalitativní úrveň implementace a udržvání prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů a jak účinně tent prgram v rganizaci funguje. Bezpečnstní kulturu rganizace nutn chápat jak subr trvalých hdnt a pstjů dpvědnéh veducíh, jmenvaných veducích pracvníků a veškeréh prvzníh persnálu k prblematice bezpečnsti. Kvalita bezpečnstní kultury rganizace závisí na: kvalitě a hlubce uvědmvání si neznámých nebezpečí všemi výše uvedenými sbami, zapjenými d prvzu a tím spjených rizik a hrzeb, které vlivňují neb by mhly nežáducím způsbem vlivnit bezpečnst (viz níže uvedený článek 3); neustálém takvém chvání, které udržuje a zvyšuje bezpečnst. Na vůli být schpen se přizpůsbit a pstavit se čelem k bezpečnstním prblémům, a t zejména pmcí zavedenéh systému hlášení všech událstí (nehd, vážných incidentů a incidentů), tak nedstatků, nepříznivých stavů, zkušenstí a pchybnstí směrem k bezpečnsti (dle zásady, máš-li jakukli pchybnst, že by mhla mít nežáducí vliv na bezpečnst, hlas t) (viz níže uvedené ustanvení 3.2); a vůli řádně vyhdncvat výše uvedené hlášené událsti, přijímat preventivní nápravná patření, sdílet a šířit bezpečnstní infrmace a na důsledném a trvalém vyhdncvání chvání a reakcí, týkajících se prblémů bezpečnsti (viz níže uvedené ustanvení 3.3). 2.2 Celkvu dpvědnst za bezpečnst u rganizace prvzvatele bchdní letecké dpravy má dpvědný veducí (ředitel, generální ředitel, prezident, výknný ředitel apd.). Za celkvý přístup veškeréh prvzníh persnálu rganizace k bezpečnsti má dpvědnst vrchlvé vedení rganizace, cž jsu jmenvaní veducí pracvníci, kteří jsu dpvědní za letvý prvz, výcvik psádek, zachvání letvé způsbilsti a pzemní prvz, vedené dpvědným veducím. Pzitivní bezpečnstní kultura rganizace bude záviset na úrvni závazků, pstje a přístupu vrchlvéh vedení k zajištění bezpečnéh prvzu. Psitivní bezpečnstní kultura, tak jak zavedení a udržvání celéh prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů, musí být vytvářena d shra dlů. Úrveň bezpečnstní kultury rganizace je zalžena na vyském stupni důvěry mezi zaměstnanci, resp. mezi prvzním persnálem a vrchlvým vedením rganizace prvzvatele. Vrchlvé vedení musí neustále vytvářet takvé prstředí z hlediska bezpečnsti, aby zaměstnanci věřili a měli jisttu, že budu mít pdpru pr rzhdnutí, které udělají v zájmu bezpečnsti. Musí ale rvněž pchpit, že nedbalst, neb úmyslné prušení bezpečnsti, které hržuje neb by mhl hrzit bezpečný prvz, nebude tlerván. Strana

5 Charakteristika rganizace z hlediska její bezpečnstní kultury závisí zejména na tm, jak vrchlvé vedení reaguje na infrmace nebezpečí: BEZPEČNOSTNÍ KULTURA CHARAKTERISTIKY ŠPATNÁ BYROKRATICKÁ POZITIVNÍ Oznámení (inf.) nebezpečí je: ptlačen ignrván aktivně vyhledáván Zaměstnanci, kteří nebezpečí známí jsu: drazváni, neb jinak negativně pstiženi, značváni jak ptížisté trpěni abslvují výcvik, pvzbuzváni, dměňváni Odpvědnst za bezpečnst je: vyhýbavá rztříštěna sdílena Šíření bezpečnstních infrmací je: drazván dvlen, ale spíše drazván systémvě zajištěn, dměňván Selhání vede k: přikrytí, zametení pd kberec lkální nápravě šetření a systémvé nápravě Nvé nápady jsu: ptlačvány pvažvány za nvý prblém, nikli za příležitst vítány a pdprvány 3. K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(1) 3.1 Pžadavek ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(1) ukládá prvzvateli, že musí stanvit a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů, bsahující prgramy k získání a udržvání pvědmí nebezpečí u všech sb zapjených d prvzu. 3.2 Jak je uveden výše v článku 2, za celkvý přístup veškeréh prvzníh persnálu rganizace k bezpečnsti má dpvědnst vrchlvé vedení, v jehž čele je dpvědný veducí. Úrveň získanéh a udržvanéh pvědmí nebezpečí prvzním persnálem a s tím spjenými riziky bude záviset v prvé řadě na úrvni přístupu k bezpečnsti, neb-li plitice bezpečnsti dpvědnéh veducíh. Je ptřeba mít na paměti, že lidsku činnst v rganizaci (a tím i mnžství chyb, kterých se prvzní persnál dpuští jak neúmyslně tak úmyslně) významně vlivňují právě rganizační faktry, čili veškeré prcesy, které v rganizační struktuře prvzvatele prbíhají, a t zejména z hlediska kvality rzhdvacíh prcesu, který začíná dpvědným veducím. 3.3 Plitika bezpečnsti, vyjádřená frmu prgramvéh prhlášení k bezpečnsti, by měla ppisvat v hlavních rysech metdy a prcesy, které rganizace prvzvatele pužije pr dsažení pžadvaných výsledků v bezpečnsti v rámci prgramu Strana

6 prevence nehd a bezpečnsti letů. Plitika bezpečnsti (Safety Plicy) ve frmě prgramvéh prhlášení k bezpečnsti (Safety Plicy Statement) by měla: být dsuhlasena a pdepsána dpvědným veducím; vyjadřvat závazek a dpvědnst rganizace směrem k bezpečnsti; a být sdělvána a šířena napříč celu rganizací prvzvatele, aby byl s plitiku bezpečnsti beznámen všechen prvzní persnál rganizace (cž je v rámci prgramu pr získání a udržvání pvědmí nebezpečí u všech sb zapjených d prvzu jeden z nejdůležitějších aspektů). Písemnu frmu vyjádřená plitika bezpečnsti je knkrétním vyjádřením závazku a dpvědnsti vedení z hlediska filzfie řízení rganizace, vztahující se k zajištění bezpečnsti. Měla by jasně a stručně vyjádřit závazek vrchlvéh vedení ke zvýšení a udržení vyské úrvně bezpečnsti v rganizaci, která by měla být jejich hlavní priritu. Měla by být přímým vyjádřením, zahrnujícím závazek: k dsažení c nejvyššíh standardu bezpečnsti; k aplikaci všech pužitelných pžadavků předpisů, standardů a nejlepších metd a pstupů; k pskytnutí příslušných zdrjů a prstředků; k prsazvání bezpečnsti jak jedné z priritních dpvědnstí všech veducích pracvníků; k zajištění, že plitika bezpečnsti je zavedena a pchpena na všech stupních jak interně tak externě; a k plitice hlášení všech událstí (nehd, vážných incidentů a incidentů), nedstatků, nepříznivých stavů, zkušenstí a pchybnstí směrem k bezpečnsti bez jakýchkli negativních následků pr hlašvatele (nn-punitive reprting plicy). 3.4 Prgramvé prhlášení k bezpečnsti v rámci Prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů by měl bsahvat alespň následující základní prvky: Bezpečnst je jedna ze stěžejních záležitstí v naší bchdní a pdnikatelské činnsti. Zavazujeme se vytvřit, zavést, udržvat a neustále zlepšvat strategii a prcesy, abychm zajistili, že veškeré naše letecké činnsti jsu zajištěny na základě rvnvážnéh přidělvání prstředků a zdrjů v naší rganizaci (uvést název rganizace), s cílem dsáhnut c nejvyšší kvalitativní úrvně bezpečnsti při pskytvání našich služeb veřejnsti. Veducí pracvníci na všech úrvních řízení a všichni zaměstnanci jsu dpvědni za zajištění c nejvyšší kvalitativní úrvně bezpečnsti, začínající mjí sbu jak dpvědnéh veducíh (prezident, generální ředitel, ředitel, výknný ředitel atd., dle vhdnsti). Naším závazkem je: Zavést a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů pmcí všech příslušných prstředků a zdrjů, aby výsledkem byla takvá bezpečnstní kultura rganizace, která zajistí bezpečné metdy práce, účinný systém bezpečnstních hlášení, zejména dbrvlné hlášení událstí, včetně všech nedstatků, pchybnstí, zkušenstí a nepříznivých stavů všemi zaměstnanci, jejich řádnu analýzu včetně stanvení účinných preventivních nápravných patření a účinné šíření a sdílení infrmací, týkajících se bezpečnsti. Aktivnímu řízení prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů se bude věnvat stejná pzrnst, jaká je věnvána statním systémům řízení rganizace. Strana

7 Prsazvat, aby plnění všech preventivních patření pr zajištění bezpečných letů byl chápán všemi veducími pracvníky a zaměstnanci jak jejich hlavní a nejdůležitější dpvědnst. Jasně a přesně stanvit pvinnsti a dpvědnsti všeh persnálu, veducích pracvníků, tedy všech zaměstnanců za zajištění celkvéh bezpečnéh chdu rganizace a za udržvání a průběžné zlepšvání našeh prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů. Zajistit, že žádné negativní půsbení neb jakýkli pstih nebude uplatňván prti zaměstnanci, který dhalí a nahlásí jakékli prušení bezpečnsti neb bavu bezpečnst pmcí systému hlášení nebezpečí. T se netýká situací způsbených velku nedbalstí neb úmyslnéh neb záměrnéh prušení předpisů neb pstupů (princip just culture ). Být ve shdě s předpisvými pžadavky, standardy (nrmami) a pstupy. Zajistit, že dstatečný pčet způsbiléh a vycvičenéh persnálu je schpen implementvat strategii a pžadvané prcesy v blasti bezpečnsti. Zajistit, že veškerému persnálu jsu pskytvány průběžně přiměřené a náležité infrmace a výcvik, týkající se bezpečnsti, že persnál je plně způsbilý pr záležitsti, které se vztahují k bezpečnsti a že jsu mu přidělvány puze takvé úkly, které jsu suměřitelné s jeh dvednstmi. Neustále zlepšvat naší kvalitativní úrveň bezpečnsti pmcí prcesů řízení, které zajistí, že jsu příslušná bezpečnstní patření řádně prváděná a jsu účinná. Zajistit, že externí pskytvatel systémů a služeb pr pdpru našeh prvzu neb činnstí splňuje naše standardy (nrmy) kvalitativní úrvně bezpečnsti.....(pdpis)... dpvědný veducí 3.5 Prgramvé prhlášení k bezpečnsti (Safety Plicy Statement) může být v rámci integrvanéh systému jaksti a bezpečnsti spjen s prgramvým prhlášením k jaksti (Quality Plicy Statement) dle ustanvení 2.2 AMC OPS Systém jaksti. Prgramvé prhlášení k bezpečnsti a jaksti by měl být nedílnu sučástí prvzní příručky části A (OM-A) a měl by být šířen a sdílen jinými vhdnými prstředky napříč celu rganizací prvzvatele a měl by být pravidelně přezkumáván a vylepšván. 4. K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(2) 4.1 Pžadavek ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(2) ukládá prvzvateli, že musí stanvit a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů, bsahující prgram hlášení událstí, umžňující sběr a vyhdncení příslušných hlášení incidentech a leteckých nehdách za účelem zajištění nepříznivéh vývje neb určení nedstatků v zájmu bezpečnsti letů. Prgram musí chránit ttžnst th, kd hlášení pdává a bsahvat mžnst pdat tt hlášení annymně. Strana

8 Aby byla zajištěna c nejvyšší úspěšnst, systémy hlášení by měly splňvat následující pdmínky: systém pdávání zpráv by měl být jednduchý a účinný; žádná disciplinární patření; hlášení by měla být důvěrná; a zpětná vazba rychlá, všem přístupná a plně infrmativní (cž je velmi důležité pr celkvu úrveň bezpečnstní kultury rganizace). Systém bezpečnstních hlášení je základem pr zajištění účinnéh Prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů. Jedná se následující systémy hlášení událstí: pvinnéh hlášení událstí; dbrvlnéh hlášení událstí; a důvěrnéh hlášení událstí. 4.2 Systém pvinnéh hlášení událstí je pžadavek na hlášení jistých a příslušnu legislativu předepsaných typů událstí. Legislativním základem jsu směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady č. 2003/42/ES hlášení událstí v civilním letectví a směrnice Rady č. 94/56/ES, kteru se zavádějí základní zásady pr vyšetřvání nehd a vážných incidentů v civilním letectví. Jelikž se jedná směrnice EU, které jsu právně závazné, ale na rzdíl d nařízení EU nejsu přím pužitelné, byla záležitst pvinnéh hlášení událstí převedena d nárdní legislativy ČR, a t následvně: Letecké nehdy, vážné incidenty a incidenty pdléhají pvinnému hlášení událstí dle 55 zákna č. 49/1997 Sb., v platném znění (dále jen Letecký zákn) a dle 16g Vyhlášky 108/1997 Sb., v platném znění, kteru se prvádí Letecký zákn (dále jen Vyhláška). Příklady vážných incidentů stanví Přílha 6 k Vyhlášce a seznam všech událstí (vážných incidentů a incidentů) při prvzu, údržbě, pravě a výrbě letadel, které pdléhají pvinnému hlášení jsu bsahem Přílhy 7 k Vyhlášce. Pzn.: Tyt výše uvedené důležité Přílhy lze v sučasné dbě nalézt, jak je uveden ve Vyhlášce, puze v subru pdf na web. adrese Pvinné hlášení událstí se prvádí pmcí předepsanéh frmuláře. Okruh sb, pvinných hlásit událsti Ústavu pr dbrné zjišťvání příčin leteckých nehd (dále jen Ústav) a Úřadu pr civilní letectví (dále jen ÚCL) je vymezen v 55e Leteckéh zákna a 16k Vyhlášky. 4.3 Systém dbrvlnéh hlášení událstí všichni zaměstnanci jsu vedením rganizace vyzýváni a pdprváni, aby pdávali dbrvlně (ne tedy na základě pžadavků předpisů a pstupů) infrmace událstech a hrzbách. Ohlášené infrmace nesmí být pužity prti hlašvateli. T znamená, že hlašvatel nesmí být trestán ani jinak pstihván, pakliže nedjde k hrubému neb úmyslnému prušení předpisu, pstupů, pvinnstí a neb není spáchán trestní čin (viz též výše uvedený článek 2 Bezpečnstní kultura rganizace). Měla by být zabezpečena chrana zdrje těcht infrmací, aby zaměstnanci nebyli drazváni d dbrvlnéh hlášení. Neměl by vzniknut ani náznak jakýchkli pstihů, pkud se jedná hlášení událstí zapříčiněných neúmyslným prušením, chyb, pchybnstí, závad, zkušenstí atd. 4.4 Systém důvěrnéh hlášení událstí má za cíl chránit identitu hlašvatele. Systém důvěrnéh hlášení je jedním ze způsbů, jak zajistit, aby dbrvlné hlášení byl bez Strana

9 jakýchkli pstihů. Systémem důvěrnéh hlášení v rámci dbrvlnéh hlášení událstí by měl být zajištěn mnhem větší rzsah získaných bezpečnstních infrmací. 4.5 Účinnými nástrji pr zajištění dbrvlnéh hlášení neb dbrvlnéh důvěrnéh hlášení mhu být: hlášení z letu na frmuláři prvzvatele; bezpečnstní schránka (Safety Bx) pr dbrvlné neb dbrvlné důvěrné hlášení pmcí frmuláře prvzvatele; pdnikvý Intranet; ústní pdání (zejména u malých rganizací s malým rzsahem a slžitstí prvzu); atd. Viz též pžadavky ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.085(b)(c) Odpvědnst psádky; 1/3.160 Uchvávání, předkládání a pužití záznamů FDR a 1/3.420 Hlášení událstí. 4.6 Dalšími interními zdrji pr zjišťvání nepříznivých stavů neb hrzeb krmě zavedenéh výše uvedenéh systému hlášení mhu být: vyhdncvání letvých údajů dle pžadavku ustanvení OPS 1.037(a)(4) a ACJ OPS 1.037(a)(4) (Flight Data Mnitring FDM); bezpečnstní audity prváděné na trati (Line Orientated Safety Audits-LOSA); nepříznivé stavy a hrzby zjištěné systémem jaksti při prvádění bezpečnstních auditů (v rámci mnitrvací činnsti systémem jaksti); zjišťvání bezpečnstních infrmací systémem jaksti dtazváním prvzníh persnálu a průzkumem v prvzu; analýza nežáducích tendencí vývje jedna událst může být pvažvána za izlvaný incident, ale dvě pdbné událsti mhu znamenat začátek nežáducí tendence; zpětná vazba z prváděných výcviků; neb zjišťvání příčin událstí. Externími zdrji pr zjišťvání nepříznivých stavů neb hrzeb, které jsu pužitelné v rganizaci prvzvatele zahrnují např.: externí zprávy z vyšetřených nehd a vážných incidentů; výsledky auditů a kntrl prváděných ÚCL; a systém vzájemné výměny bezpečnstních infrmací s jiným prvzvatelem. 4.7 Řízení změn v každé rganizaci prvzvatele prbíhají neustále nějaké změny, které by měly být dstatečně z hlediska bezpečnsti analyzvány a měly by být využity v c největší míře branné prstředky (viz. ustanvení 5.3), aby se předešl nežáducímu vlivu na bezpečnst, které tyt změny přinášejí neb by mhly přinést. Změny ve vztahu k rganizaci prvzvatele mhu být interní a externí. Interními změnami jsu např. změny v řízení rganizace, rzšíření blastí prvzu, rerganizace ve vztahu k prpuštění neb nabírání zaměstnanců, změna vlastníka, nvá zařízení, nvé pstupy atd. Externími změnami mhu být např. změny v předpisvých pžadavcích apd. 5. K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(3) 5.1 Pžadavek ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(3) ukládá prvzvateli, že musí stanvit a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů, bsahující Strana

10 vyhdncvání příslušných infrmací týkajících se leteckých nehd a incidentů a rzšiřvání s tím suvisejících infrmací, avšak bez přisuzvání viny. 5.2 Událsti (nehdy, vážné incidenty a incidenty), nedstatky, nepříznivé stavy, zkušensti a pchybnsti směrem k bezpečnsti, zjištěné dle výše uvedenéh článku 2, ustanvení , by měly být: vyhdncvány a analyzvány a kdy je vhdné, tak interně vyšetřvány, včetně analýzy tendencí vývje. Míra a rzsah jakéhkli bezpečnstníh vyšetřvání by měly být vyhvující pr zjištění a ptvrzení hlavních příčin událsti, včetně dhalení skrytých nebezpečí, které událsti předcházely. Systémvý přístup je prspěšný pr širké pchpení suvislstí, spjatých s jakukli událstí; šetřeny stanvením preventivních nápravných bezpečnstních patření neb činnstí s případným využitím základních branných nástrjů (viz. též níže uvedené ustanvení 4.3); řádně zdkumentvány včetně výsledků prvedené analýzy a vyhdncení a přijatých preventivních nápravných patření. Tyt bezpečnstní údaje, resp. infrmace by měly být shrmažďvány a být ulženy v registru bezpečnstních záznamů neb pdbném zavedeném systému sběru a uchvávání bezpečnstních infrmací; a frmu bezpečnstních infrmací, včetně přijatých patření, řádně šířeny, předávány a celkvě sdíleny napříč rganizací prvzvatele, aby se z nich mhl veškerý prvzní persnál pučit a aby tut zpětnu vazbu byl každý zaměstnanec přesvědčván důležitsti systému hlášení a že jeh snaha není zbytečná. (viz též níže uvedené ustanvení 5.4). 5.3 Obranné nástrje ke stanvení preventivních nápravných patření mhu být rzděleny d následujících kategrií: technlgické (technické) - ddatečné neb mdifikvané zařízení neb vybavení atd.; výcvik - nvé neb ddatečné pstupy pr výcvik veškeréh prvzníh persnálu, ale zejména klíčvéh persnálu, jak jsu letvé psádky, persnál údržby a palubní průvdčí; Předpisy a pstupy - zavedení ddatečných neb změněných předpisvých pžadavků neb pstupů; nvé, dplněné neb změněné pstupy pr dzr nad činnstmi rganizace, atd.; jakékli další mžnsti pr stanvení preventivních nápravných bezpečnstních patření; jejich vzájemná kmbinace. 5.4 Předávání bezpečnstních infrmací by měl být zajištěn zavedeným systémem a pstupy pr předávání, šíření a celkvé sdílení bezpečnstních infrmací napříč rganizací. Předávání bezpečnstních infrmací je pdstatným základem pr rzvj a udržvání přijatelné bezpečnstní kultury rganizace. Předávání a sdílení bezpečnstních infrmací může být např. zajištěn pmcí: Strana

11 infrmačních bulletinů (zejména u velkých rganizací prvzvatele); prezentacemi; zavedeným způsbem bezpečnstních známení, např. prstřednictvím pdnikvéh intranetu; infrmační zdkumentvané schůzky, knané za účasti prvzníh persnálu a dpvědnéh veducíh a vrchlvéh vedení;neb ústním pdáním (rvněž zdkumentvaným) veducím bezpečnsti u malých rganizací a pd. 6. K pžadavku ustanvení OPS (a)(4) 6.1 Pžadavek ustanvení OPS (a)(4) ukládá prvzvateli stanvit a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů, bsahující prgram sledvání letvých údajů (FDM) pr letuny přesahující maximální schválenu vzletvu hmtnst kg. FDM je aktivní využití digitálních letvých údajů z běžnéh prvzu pr zvýšení bezpečnsti v letectví. Z FDM nesmí být vyvzvána kárná dpvědnst a musí bsahvat záruky pr chranu zdrje(ů) pskytujícíh(ích) údaje. 6.2 Pr zavedení a udržvání účinnéh FDM se dpručuje krmě ACJ OPS 1.037(a)(4) využít v c nejvyšší míře pradní dkument leteckéh úřadu Velké Británie CAP 739 Flight Data Mnitring, který lze snadn nalézt na webvých stránkách Jak je uveden výše, zavedení prgramu FDM se pžaduje puze u prvzvatelů bchdní letecké dpravy, kteří prvzují letun(y) s maximální schválenu vzletvu hmtnstí vyšší jak kg. Dpručuje se, aby tt systémvé, aktivní a kárně nepstižné využití digitálních letvých údajů z běžnéh každdenníh prvzu s cílem zvýšení bezpečnsti zavedli a udržvali i prvzvatelé, kteří prvzují letuny s max. schválenu vzletvu hmtnstí pd kg, které musí být vybaveny FDR v suladu s Hlavu K k EU-OPS. Vyhdncvání letvých údajů u těcht prvzvatelů může být prváděn na základě sdílenéh vyhdncvání něklika prvzvateli, kteří prvzují letuny stejnéh typu. Pčet vyhdncení může být rvněž mezen dle rzsahu prvzu na základě uvážení prvzvatele. 7. K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037(a)(5) 7.1 Pžadavek ustanvení OPS (a)(4) ukládá prvzvateli stanvit a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů, bsahující jmenvání sby dpvědné za řízení prgramu (veducí bezpečnsti). 7.2 Veducí bezpečnsti by měl být krdinačním rgánem dpvědným za: řízení a udržvání účinnéh prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů; zajištění a krdinaci prgramu hlášení událstí, nedstatků, chyb, pchybnstí, zkušenstí a nepříznivých stavů, které by mhly nepříznivě vlivnit bezpečnst, včetně analýzy a vyhdncvání letvých údajů digitálních zapisvačů; analýzu a vyhdncení a kdy je vhdné, tak za interní vyšetřvání všech bezpečnstních hlášení, včetně analýzy údajů letvých zapisvačů a analýzy tendencí vývje; stanvení neb zajištění preventivních nápravných patření a ve splupráci s veducím jaksti za sledvání jejich včasnéh plnění příslušnými dpvědnými jmenvanými veducími pracvníky; vedení a udržvání dkumentace, týkající se bezpečnsti (Safety Library); krdinaci a zajištění systému pr řádné šíření, předávání a celkvé sdílení bezpečnstních infrmací, včetně přijatých patření; Strana

12 pskytvání nezávislých dpručení v záležitstech bezpečnsti vrchlvému vedení a veškerému persnálu; a dzr nad plánváním a rganizváním bezpečnstníh výcviku persnálu. Veducí bezpečnsti, tak jak veducí jaksti, by měl být jedním z členů vrchlvéh vedení rganizace z důvdů ptřebné pravmci a autrity v záležitstech týkajících se bezpečnsti a měl by být přím pdřízen dpvědnému veducímu (pr zajištění příméh přístupu k dpvědnému veducímu). Měla by být zajištěna přímá kmunikace ve věcech bezpečnsti s statními členy vrchlvéh vedení. Veducí bezpečnsti by měl mít: zkušensti z prvzu a mít dstatečnu dbrnu způsbilst, nebť je dpvědný rvněž za návrhy nápravných patření vyplývajících z prgramu (viz též níže uvedený článek 8); zkušensti a dvednsti pr práci s lidmi; analytické dvednsti a schpnsti a dvednsti pr řešení prblémů; dvednsti pr zpracvání, řízení a předkládání návrhů preventivních nápravných patření; a ústní a písemné kmunikační dvednsti a schpnsti; Veducí bezpečnsti, jak je uveden výše, je krdinačním rgánem s dpvědnstí za rzvj, správu a udržvání účinnéh prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů, který nemůže být dpvědný za kvalitativní úrveň bezpečnsti, včetně úrvně bezpečnstní kultury v rganizaci. Je tedy důležité si uvědmit, že celkvá dpvědnst za účinný prgram prevence nehd a bezpečnsti letů leží na dpvědném veducím, nikli na veducím bezpečnsti. 8 K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037(b) 8.1 Tent pžadavek ukládá, že návrhy nápravných patření vyplývajících z prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů musí být pvinnstí sby, dpvědné za řízení prgramu, tedy veducíh bezpečnsti. 8.2 Analýza, případně vyšetřvání zjištěných událstí dle výše uvedenéh článku 2 a stanvení účinných preventivních nápravných patření, vyžaduje, zejména u velkých rganizací s velkým rzsahem a slžitstí prvzu, řadu zkušených prvzních a technických pracvníků. C nejúčinnějších preventivních nápravných patření je mžn dsáhnut řízeným skupinvým sezením, které by měl řídit veducí bezpečnsti. 9. K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037(c) 9.1 Tent pžadavek ukládá, že účinnst změn, vyplývajících z návrhů nápravných patření, zjištěných prgramem prevence nehd a bezpečnsti letů, musí sledvat veducí jaksti. Návrhy nápravných preventivních bezpečnstních patření by měly být předkládány dpvědnému veducímu s termíny a se jmény sb, dpvědnými za jejich aplikaci. 9.2 Jak je uveden v ustanvení 1.5, systém jaksti a bezpečnsti mají navzájem se dplňující, ale nezávislu funkci z hlediska sledvání a kntrly prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů systémem jaksti. Strana

13 Veducí jaksti je dpvědný za sledvání účinnsti a dstatečnsti změn v příslušné blasti činnsti rganizace, které nastaly p aplikaci příslušných preventivních nápravných patření navržených veducím bezpečnsti. Sledvání účinnsti změn zajišťuje veducí jaksti mnitrvací činnstí zavedenéh prgramu zajištění jaksti se zaměřením na kritické blasti, kde nebezpečí neb hrzba, která by mhla nepříznivě vlivnit bezpečnst, vznikla. 9.3 Pravidelné vyhdncvání systému jaksti vedením rganizace prvzvatele by měl být spjen s pravidelným vyhdncváním prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů, jak vyhdncvání jaksti a bezpečnsti vedením, včetně řádnéh zdkumentvání. ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Strana

14 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Strana

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

IEM k ACJ OPS 1.037 Program prevence nehod a bezpečnosti letů Viz. OPS 1.037. 1. Úvodní ustanovení

IEM k ACJ OPS 1.037 Program prevence nehod a bezpečnosti letů Viz. OPS 1.037. 1. Úvodní ustanovení IEM k ACJ OPS 1.037 Program prevence nehod a bezpečnosti letů Viz. OPS 1.037 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tento výkladový/vysvětlující materiál je doplňujícím materiálem směrnice CAA-OLP- 06/2008, jejímž obsahem

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací.

Politika systému bezpečnosti informací a Rozsah systému bezpečnosti informací. Tt šklení ISMS vyplývá z rzhdnutí managementu NT zavést v nemcnici systém řízení bezpečnsti infrmací (ISMS) a jeh abslvvání je pvinné pr všechny zaměstnance NT. Základní dkumenty ISMS: Plitika systému

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více