Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program prevence nehod a bezpečnosti letů"

Transkript

1 SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS a IEM OPS Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1. vydání Datum účinnsti: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, Sekce letvá a prvzní, Odbr bchdní letecké dpravy Letiště Ruzyně, Praha 6

2 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

3 Dplněk k ACJ OPS a IEM OPS Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů Viz OPS a JAR-OPS Úvdní ustanvení 1.1 Tent výkladvý/vysvětlující materiál je dplňujícím materiálem směrnice CAA-OLP- 06/2008, jejímž bsahem jsu přijatelné způsby průkazu (dále jen AMC) a výkladvý/vysvětlující materiál (dále jen IEM) k pžadavkům Přílhy III (tzv. EU-OPS) k nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, v platném znění. Tent IEM je rvněž dplňujícím materiálem Části 2 předpisu JAR-OPS 3, jejíž bsahem jsu AMC a IEM k pžadavkům Části 1 předpisu JAR-OPS 3. Pzn.: Výraz AMC (Acceptable Means f Cmpliance), přijatelné způsby průkazu byl d určité dby nahrazen výrazem ACJ (Advisry Circular Jint), splečný pradní běžník. 1.2 Na základě výsledků z pravidelných kntrl, prváděných Úřadem pr civilní letectví ČR (dále jen ÚCL) v rámci dzru nad bezpečnstí prvzvatelů bchdní letecké dpravy byl zjištěn, že pžadavku OPS/JAR-OPS 1/3.037 na implementaci a udržvání prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů není některými prvzvateli bchdní letecké dpravy vyčerpávajícím způsbem przuměn a tím není ani některými prvzvateli tent pžadavek ani uspkjivě zaveden a udržván (včetně ppisu v prvzní příručce část A (OM-A)). Tent dplňující IEM je pužitelný pr všechny rganizace prvzvatele bchdní letecké dpravy s cílem uspkjivéh plnění tht pžadavku pr zajištění c nejkvalitnější úrvně bezpečnsti s hledem na velikst rganizace, rzsah a slžitst jejich prvzu. 1.3 Je nutn vzít v úvahu, že neexistuje takvý mdel prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů, který by byl jak jediný vhdný pr všechny prvzvatele bchdní letecké dpravy (ne size desn t fit all). Slžitý mdel prgramu je nevhdný pr malé prvzvatele. Takvé rganizace by měly přizpůsbit svůj prgram k rzsahu, pvaze a slžitsti svéh prvzu a dle th přidělvat rvněž své zdrje. 1.4 Tent dplňující IEM částečně zhledňuje pžadavek na systém řízení, skládajícíh se z integrvanéh systému řízení bezpečnsti (Safety Management System-SMS) a systému jaksti (Quality System). Pžadavek na zavedení a udržvání SMS v rámci systému řízení bude bsahem nvých prváděcích pravidel, které by měly vejít v platnst nejpzději jak Přílha k příslušnému a pr všechny ČS EU právně závaznému prváděcímu nařízení Evrpské Kmise. Předpkládá se, že d tht data pzbude platnst EU-OPS a rvněž JAR-OPS 3, čímž i nvý pžadavek na systém řízení, zejména na zavedení a udržvání SMS, nahradí sučasný pžadavek OPS/JAR-OPS 1/ Pžadavek na SMS prváděcích pravidel pr letecký prvz bude zpracván v suladu se standardem ICAO na řízení bezpečnsti Přílhy 6/I/III k Chicagské Úmluvě. 1.5 V suladu s pžadavkem ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037, prgram prevence nehd a bezpečnsti letů může být začleněn d systému jaksti, čímž prakticky vznikne integrvaný systém jaksti a bezpečnsti. Systém jaksti a bezpečnsti mají ale navzájem se dplňující ale nezávislu funkci z hlediska sledvání a kntrly prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů systémem jaksti. Strana

4 2. Bezpečnstní kultura rganizace prvzvatele bchdní letecké dpravy 2.1 Úrveň bezpečnstní kultury v rganizaci je jedním z nejdůležitějších atributů, který vyjadřuje kvalitativní úrveň implementace a udržvání prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů a jak účinně tent prgram v rganizaci funguje. Bezpečnstní kulturu rganizace nutn chápat jak subr trvalých hdnt a pstjů dpvědnéh veducíh, jmenvaných veducích pracvníků a veškeréh prvzníh persnálu k prblematice bezpečnsti. Kvalita bezpečnstní kultury rganizace závisí na: kvalitě a hlubce uvědmvání si neznámých nebezpečí všemi výše uvedenými sbami, zapjenými d prvzu a tím spjených rizik a hrzeb, které vlivňují neb by mhly nežáducím způsbem vlivnit bezpečnst (viz níže uvedený článek 3); neustálém takvém chvání, které udržuje a zvyšuje bezpečnst. Na vůli být schpen se přizpůsbit a pstavit se čelem k bezpečnstním prblémům, a t zejména pmcí zavedenéh systému hlášení všech událstí (nehd, vážných incidentů a incidentů), tak nedstatků, nepříznivých stavů, zkušenstí a pchybnstí směrem k bezpečnsti (dle zásady, máš-li jakukli pchybnst, že by mhla mít nežáducí vliv na bezpečnst, hlas t) (viz níže uvedené ustanvení 3.2); a vůli řádně vyhdncvat výše uvedené hlášené událsti, přijímat preventivní nápravná patření, sdílet a šířit bezpečnstní infrmace a na důsledném a trvalém vyhdncvání chvání a reakcí, týkajících se prblémů bezpečnsti (viz níže uvedené ustanvení 3.3). 2.2 Celkvu dpvědnst za bezpečnst u rganizace prvzvatele bchdní letecké dpravy má dpvědný veducí (ředitel, generální ředitel, prezident, výknný ředitel apd.). Za celkvý přístup veškeréh prvzníh persnálu rganizace k bezpečnsti má dpvědnst vrchlvé vedení rganizace, cž jsu jmenvaní veducí pracvníci, kteří jsu dpvědní za letvý prvz, výcvik psádek, zachvání letvé způsbilsti a pzemní prvz, vedené dpvědným veducím. Pzitivní bezpečnstní kultura rganizace bude záviset na úrvni závazků, pstje a přístupu vrchlvéh vedení k zajištění bezpečnéh prvzu. Psitivní bezpečnstní kultura, tak jak zavedení a udržvání celéh prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů, musí být vytvářena d shra dlů. Úrveň bezpečnstní kultury rganizace je zalžena na vyském stupni důvěry mezi zaměstnanci, resp. mezi prvzním persnálem a vrchlvým vedením rganizace prvzvatele. Vrchlvé vedení musí neustále vytvářet takvé prstředí z hlediska bezpečnsti, aby zaměstnanci věřili a měli jisttu, že budu mít pdpru pr rzhdnutí, které udělají v zájmu bezpečnsti. Musí ale rvněž pchpit, že nedbalst, neb úmyslné prušení bezpečnsti, které hržuje neb by mhl hrzit bezpečný prvz, nebude tlerván. Strana

5 Charakteristika rganizace z hlediska její bezpečnstní kultury závisí zejména na tm, jak vrchlvé vedení reaguje na infrmace nebezpečí: BEZPEČNOSTNÍ KULTURA CHARAKTERISTIKY ŠPATNÁ BYROKRATICKÁ POZITIVNÍ Oznámení (inf.) nebezpečí je: ptlačen ignrván aktivně vyhledáván Zaměstnanci, kteří nebezpečí známí jsu: drazváni, neb jinak negativně pstiženi, značváni jak ptížisté trpěni abslvují výcvik, pvzbuzváni, dměňváni Odpvědnst za bezpečnst je: vyhýbavá rztříštěna sdílena Šíření bezpečnstních infrmací je: drazván dvlen, ale spíše drazván systémvě zajištěn, dměňván Selhání vede k: přikrytí, zametení pd kberec lkální nápravě šetření a systémvé nápravě Nvé nápady jsu: ptlačvány pvažvány za nvý prblém, nikli za příležitst vítány a pdprvány 3. K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(1) 3.1 Pžadavek ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(1) ukládá prvzvateli, že musí stanvit a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů, bsahující prgramy k získání a udržvání pvědmí nebezpečí u všech sb zapjených d prvzu. 3.2 Jak je uveden výše v článku 2, za celkvý přístup veškeréh prvzníh persnálu rganizace k bezpečnsti má dpvědnst vrchlvé vedení, v jehž čele je dpvědný veducí. Úrveň získanéh a udržvanéh pvědmí nebezpečí prvzním persnálem a s tím spjenými riziky bude záviset v prvé řadě na úrvni přístupu k bezpečnsti, neb-li plitice bezpečnsti dpvědnéh veducíh. Je ptřeba mít na paměti, že lidsku činnst v rganizaci (a tím i mnžství chyb, kterých se prvzní persnál dpuští jak neúmyslně tak úmyslně) významně vlivňují právě rganizační faktry, čili veškeré prcesy, které v rganizační struktuře prvzvatele prbíhají, a t zejména z hlediska kvality rzhdvacíh prcesu, který začíná dpvědným veducím. 3.3 Plitika bezpečnsti, vyjádřená frmu prgramvéh prhlášení k bezpečnsti, by měla ppisvat v hlavních rysech metdy a prcesy, které rganizace prvzvatele pužije pr dsažení pžadvaných výsledků v bezpečnsti v rámci prgramu Strana

6 prevence nehd a bezpečnsti letů. Plitika bezpečnsti (Safety Plicy) ve frmě prgramvéh prhlášení k bezpečnsti (Safety Plicy Statement) by měla: být dsuhlasena a pdepsána dpvědným veducím; vyjadřvat závazek a dpvědnst rganizace směrem k bezpečnsti; a být sdělvána a šířena napříč celu rganizací prvzvatele, aby byl s plitiku bezpečnsti beznámen všechen prvzní persnál rganizace (cž je v rámci prgramu pr získání a udržvání pvědmí nebezpečí u všech sb zapjených d prvzu jeden z nejdůležitějších aspektů). Písemnu frmu vyjádřená plitika bezpečnsti je knkrétním vyjádřením závazku a dpvědnsti vedení z hlediska filzfie řízení rganizace, vztahující se k zajištění bezpečnsti. Měla by jasně a stručně vyjádřit závazek vrchlvéh vedení ke zvýšení a udržení vyské úrvně bezpečnsti v rganizaci, která by měla být jejich hlavní priritu. Měla by být přímým vyjádřením, zahrnujícím závazek: k dsažení c nejvyššíh standardu bezpečnsti; k aplikaci všech pužitelných pžadavků předpisů, standardů a nejlepších metd a pstupů; k pskytnutí příslušných zdrjů a prstředků; k prsazvání bezpečnsti jak jedné z priritních dpvědnstí všech veducích pracvníků; k zajištění, že plitika bezpečnsti je zavedena a pchpena na všech stupních jak interně tak externě; a k plitice hlášení všech událstí (nehd, vážných incidentů a incidentů), nedstatků, nepříznivých stavů, zkušenstí a pchybnstí směrem k bezpečnsti bez jakýchkli negativních následků pr hlašvatele (nn-punitive reprting plicy). 3.4 Prgramvé prhlášení k bezpečnsti v rámci Prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů by měl bsahvat alespň následující základní prvky: Bezpečnst je jedna ze stěžejních záležitstí v naší bchdní a pdnikatelské činnsti. Zavazujeme se vytvřit, zavést, udržvat a neustále zlepšvat strategii a prcesy, abychm zajistili, že veškeré naše letecké činnsti jsu zajištěny na základě rvnvážnéh přidělvání prstředků a zdrjů v naší rganizaci (uvést název rganizace), s cílem dsáhnut c nejvyšší kvalitativní úrvně bezpečnsti při pskytvání našich služeb veřejnsti. Veducí pracvníci na všech úrvních řízení a všichni zaměstnanci jsu dpvědni za zajištění c nejvyšší kvalitativní úrvně bezpečnsti, začínající mjí sbu jak dpvědnéh veducíh (prezident, generální ředitel, ředitel, výknný ředitel atd., dle vhdnsti). Naším závazkem je: Zavést a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů pmcí všech příslušných prstředků a zdrjů, aby výsledkem byla takvá bezpečnstní kultura rganizace, která zajistí bezpečné metdy práce, účinný systém bezpečnstních hlášení, zejména dbrvlné hlášení událstí, včetně všech nedstatků, pchybnstí, zkušenstí a nepříznivých stavů všemi zaměstnanci, jejich řádnu analýzu včetně stanvení účinných preventivních nápravných patření a účinné šíření a sdílení infrmací, týkajících se bezpečnsti. Aktivnímu řízení prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů se bude věnvat stejná pzrnst, jaká je věnvána statním systémům řízení rganizace. Strana

7 Prsazvat, aby plnění všech preventivních patření pr zajištění bezpečných letů byl chápán všemi veducími pracvníky a zaměstnanci jak jejich hlavní a nejdůležitější dpvědnst. Jasně a přesně stanvit pvinnsti a dpvědnsti všeh persnálu, veducích pracvníků, tedy všech zaměstnanců za zajištění celkvéh bezpečnéh chdu rganizace a za udržvání a průběžné zlepšvání našeh prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů. Zajistit, že žádné negativní půsbení neb jakýkli pstih nebude uplatňván prti zaměstnanci, který dhalí a nahlásí jakékli prušení bezpečnsti neb bavu bezpečnst pmcí systému hlášení nebezpečí. T se netýká situací způsbených velku nedbalstí neb úmyslnéh neb záměrnéh prušení předpisů neb pstupů (princip just culture ). Být ve shdě s předpisvými pžadavky, standardy (nrmami) a pstupy. Zajistit, že dstatečný pčet způsbiléh a vycvičenéh persnálu je schpen implementvat strategii a pžadvané prcesy v blasti bezpečnsti. Zajistit, že veškerému persnálu jsu pskytvány průběžně přiměřené a náležité infrmace a výcvik, týkající se bezpečnsti, že persnál je plně způsbilý pr záležitsti, které se vztahují k bezpečnsti a že jsu mu přidělvány puze takvé úkly, které jsu suměřitelné s jeh dvednstmi. Neustále zlepšvat naší kvalitativní úrveň bezpečnsti pmcí prcesů řízení, které zajistí, že jsu příslušná bezpečnstní patření řádně prváděná a jsu účinná. Zajistit, že externí pskytvatel systémů a služeb pr pdpru našeh prvzu neb činnstí splňuje naše standardy (nrmy) kvalitativní úrvně bezpečnsti.....(pdpis)... dpvědný veducí 3.5 Prgramvé prhlášení k bezpečnsti (Safety Plicy Statement) může být v rámci integrvanéh systému jaksti a bezpečnsti spjen s prgramvým prhlášením k jaksti (Quality Plicy Statement) dle ustanvení 2.2 AMC OPS Systém jaksti. Prgramvé prhlášení k bezpečnsti a jaksti by měl být nedílnu sučástí prvzní příručky části A (OM-A) a měl by být šířen a sdílen jinými vhdnými prstředky napříč celu rganizací prvzvatele a měl by být pravidelně přezkumáván a vylepšván. 4. K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(2) 4.1 Pžadavek ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(2) ukládá prvzvateli, že musí stanvit a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů, bsahující prgram hlášení událstí, umžňující sběr a vyhdncení příslušných hlášení incidentech a leteckých nehdách za účelem zajištění nepříznivéh vývje neb určení nedstatků v zájmu bezpečnsti letů. Prgram musí chránit ttžnst th, kd hlášení pdává a bsahvat mžnst pdat tt hlášení annymně. Strana

8 Aby byla zajištěna c nejvyšší úspěšnst, systémy hlášení by měly splňvat následující pdmínky: systém pdávání zpráv by měl být jednduchý a účinný; žádná disciplinární patření; hlášení by měla být důvěrná; a zpětná vazba rychlá, všem přístupná a plně infrmativní (cž je velmi důležité pr celkvu úrveň bezpečnstní kultury rganizace). Systém bezpečnstních hlášení je základem pr zajištění účinnéh Prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů. Jedná se následující systémy hlášení událstí: pvinnéh hlášení událstí; dbrvlnéh hlášení událstí; a důvěrnéh hlášení událstí. 4.2 Systém pvinnéh hlášení událstí je pžadavek na hlášení jistých a příslušnu legislativu předepsaných typů událstí. Legislativním základem jsu směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady č. 2003/42/ES hlášení událstí v civilním letectví a směrnice Rady č. 94/56/ES, kteru se zavádějí základní zásady pr vyšetřvání nehd a vážných incidentů v civilním letectví. Jelikž se jedná směrnice EU, které jsu právně závazné, ale na rzdíl d nařízení EU nejsu přím pužitelné, byla záležitst pvinnéh hlášení událstí převedena d nárdní legislativy ČR, a t následvně: Letecké nehdy, vážné incidenty a incidenty pdléhají pvinnému hlášení událstí dle 55 zákna č. 49/1997 Sb., v platném znění (dále jen Letecký zákn) a dle 16g Vyhlášky 108/1997 Sb., v platném znění, kteru se prvádí Letecký zákn (dále jen Vyhláška). Příklady vážných incidentů stanví Přílha 6 k Vyhlášce a seznam všech událstí (vážných incidentů a incidentů) při prvzu, údržbě, pravě a výrbě letadel, které pdléhají pvinnému hlášení jsu bsahem Přílhy 7 k Vyhlášce. Pzn.: Tyt výše uvedené důležité Přílhy lze v sučasné dbě nalézt, jak je uveden ve Vyhlášce, puze v subru pdf na web. adrese Pvinné hlášení událstí se prvádí pmcí předepsanéh frmuláře. Okruh sb, pvinných hlásit událsti Ústavu pr dbrné zjišťvání příčin leteckých nehd (dále jen Ústav) a Úřadu pr civilní letectví (dále jen ÚCL) je vymezen v 55e Leteckéh zákna a 16k Vyhlášky. 4.3 Systém dbrvlnéh hlášení událstí všichni zaměstnanci jsu vedením rganizace vyzýváni a pdprváni, aby pdávali dbrvlně (ne tedy na základě pžadavků předpisů a pstupů) infrmace událstech a hrzbách. Ohlášené infrmace nesmí být pužity prti hlašvateli. T znamená, že hlašvatel nesmí být trestán ani jinak pstihván, pakliže nedjde k hrubému neb úmyslnému prušení předpisu, pstupů, pvinnstí a neb není spáchán trestní čin (viz též výše uvedený článek 2 Bezpečnstní kultura rganizace). Měla by být zabezpečena chrana zdrje těcht infrmací, aby zaměstnanci nebyli drazváni d dbrvlnéh hlášení. Neměl by vzniknut ani náznak jakýchkli pstihů, pkud se jedná hlášení událstí zapříčiněných neúmyslným prušením, chyb, pchybnstí, závad, zkušenstí atd. 4.4 Systém důvěrnéh hlášení událstí má za cíl chránit identitu hlašvatele. Systém důvěrnéh hlášení je jedním ze způsbů, jak zajistit, aby dbrvlné hlášení byl bez Strana

9 jakýchkli pstihů. Systémem důvěrnéh hlášení v rámci dbrvlnéh hlášení událstí by měl být zajištěn mnhem větší rzsah získaných bezpečnstních infrmací. 4.5 Účinnými nástrji pr zajištění dbrvlnéh hlášení neb dbrvlnéh důvěrnéh hlášení mhu být: hlášení z letu na frmuláři prvzvatele; bezpečnstní schránka (Safety Bx) pr dbrvlné neb dbrvlné důvěrné hlášení pmcí frmuláře prvzvatele; pdnikvý Intranet; ústní pdání (zejména u malých rganizací s malým rzsahem a slžitstí prvzu); atd. Viz též pžadavky ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.085(b)(c) Odpvědnst psádky; 1/3.160 Uchvávání, předkládání a pužití záznamů FDR a 1/3.420 Hlášení událstí. 4.6 Dalšími interními zdrji pr zjišťvání nepříznivých stavů neb hrzeb krmě zavedenéh výše uvedenéh systému hlášení mhu být: vyhdncvání letvých údajů dle pžadavku ustanvení OPS 1.037(a)(4) a ACJ OPS 1.037(a)(4) (Flight Data Mnitring FDM); bezpečnstní audity prváděné na trati (Line Orientated Safety Audits-LOSA); nepříznivé stavy a hrzby zjištěné systémem jaksti při prvádění bezpečnstních auditů (v rámci mnitrvací činnsti systémem jaksti); zjišťvání bezpečnstních infrmací systémem jaksti dtazváním prvzníh persnálu a průzkumem v prvzu; analýza nežáducích tendencí vývje jedna událst může být pvažvána za izlvaný incident, ale dvě pdbné událsti mhu znamenat začátek nežáducí tendence; zpětná vazba z prváděných výcviků; neb zjišťvání příčin událstí. Externími zdrji pr zjišťvání nepříznivých stavů neb hrzeb, které jsu pužitelné v rganizaci prvzvatele zahrnují např.: externí zprávy z vyšetřených nehd a vážných incidentů; výsledky auditů a kntrl prváděných ÚCL; a systém vzájemné výměny bezpečnstních infrmací s jiným prvzvatelem. 4.7 Řízení změn v každé rganizaci prvzvatele prbíhají neustále nějaké změny, které by měly být dstatečně z hlediska bezpečnsti analyzvány a měly by být využity v c největší míře branné prstředky (viz. ustanvení 5.3), aby se předešl nežáducímu vlivu na bezpečnst, které tyt změny přinášejí neb by mhly přinést. Změny ve vztahu k rganizaci prvzvatele mhu být interní a externí. Interními změnami jsu např. změny v řízení rganizace, rzšíření blastí prvzu, rerganizace ve vztahu k prpuštění neb nabírání zaměstnanců, změna vlastníka, nvá zařízení, nvé pstupy atd. Externími změnami mhu být např. změny v předpisvých pžadavcích apd. 5. K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(3) 5.1 Pžadavek ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037 (a)(3) ukládá prvzvateli, že musí stanvit a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů, bsahující Strana

10 vyhdncvání příslušných infrmací týkajících se leteckých nehd a incidentů a rzšiřvání s tím suvisejících infrmací, avšak bez přisuzvání viny. 5.2 Událsti (nehdy, vážné incidenty a incidenty), nedstatky, nepříznivé stavy, zkušensti a pchybnsti směrem k bezpečnsti, zjištěné dle výše uvedenéh článku 2, ustanvení , by měly být: vyhdncvány a analyzvány a kdy je vhdné, tak interně vyšetřvány, včetně analýzy tendencí vývje. Míra a rzsah jakéhkli bezpečnstníh vyšetřvání by měly být vyhvující pr zjištění a ptvrzení hlavních příčin událsti, včetně dhalení skrytých nebezpečí, které událsti předcházely. Systémvý přístup je prspěšný pr širké pchpení suvislstí, spjatých s jakukli událstí; šetřeny stanvením preventivních nápravných bezpečnstních patření neb činnstí s případným využitím základních branných nástrjů (viz. též níže uvedené ustanvení 4.3); řádně zdkumentvány včetně výsledků prvedené analýzy a vyhdncení a přijatých preventivních nápravných patření. Tyt bezpečnstní údaje, resp. infrmace by měly být shrmažďvány a být ulženy v registru bezpečnstních záznamů neb pdbném zavedeném systému sběru a uchvávání bezpečnstních infrmací; a frmu bezpečnstních infrmací, včetně přijatých patření, řádně šířeny, předávány a celkvě sdíleny napříč rganizací prvzvatele, aby se z nich mhl veškerý prvzní persnál pučit a aby tut zpětnu vazbu byl každý zaměstnanec přesvědčván důležitsti systému hlášení a že jeh snaha není zbytečná. (viz též níže uvedené ustanvení 5.4). 5.3 Obranné nástrje ke stanvení preventivních nápravných patření mhu být rzděleny d následujících kategrií: technlgické (technické) - ddatečné neb mdifikvané zařízení neb vybavení atd.; výcvik - nvé neb ddatečné pstupy pr výcvik veškeréh prvzníh persnálu, ale zejména klíčvéh persnálu, jak jsu letvé psádky, persnál údržby a palubní průvdčí; Předpisy a pstupy - zavedení ddatečných neb změněných předpisvých pžadavků neb pstupů; nvé, dplněné neb změněné pstupy pr dzr nad činnstmi rganizace, atd.; jakékli další mžnsti pr stanvení preventivních nápravných bezpečnstních patření; jejich vzájemná kmbinace. 5.4 Předávání bezpečnstních infrmací by měl být zajištěn zavedeným systémem a pstupy pr předávání, šíření a celkvé sdílení bezpečnstních infrmací napříč rganizací. Předávání bezpečnstních infrmací je pdstatným základem pr rzvj a udržvání přijatelné bezpečnstní kultury rganizace. Předávání a sdílení bezpečnstních infrmací může být např. zajištěn pmcí: Strana

11 infrmačních bulletinů (zejména u velkých rganizací prvzvatele); prezentacemi; zavedeným způsbem bezpečnstních známení, např. prstřednictvím pdnikvéh intranetu; infrmační zdkumentvané schůzky, knané za účasti prvzníh persnálu a dpvědnéh veducíh a vrchlvéh vedení;neb ústním pdáním (rvněž zdkumentvaným) veducím bezpečnsti u malých rganizací a pd. 6. K pžadavku ustanvení OPS (a)(4) 6.1 Pžadavek ustanvení OPS (a)(4) ukládá prvzvateli stanvit a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů, bsahující prgram sledvání letvých údajů (FDM) pr letuny přesahující maximální schválenu vzletvu hmtnst kg. FDM je aktivní využití digitálních letvých údajů z běžnéh prvzu pr zvýšení bezpečnsti v letectví. Z FDM nesmí být vyvzvána kárná dpvědnst a musí bsahvat záruky pr chranu zdrje(ů) pskytujícíh(ích) údaje. 6.2 Pr zavedení a udržvání účinnéh FDM se dpručuje krmě ACJ OPS 1.037(a)(4) využít v c nejvyšší míře pradní dkument leteckéh úřadu Velké Británie CAP 739 Flight Data Mnitring, který lze snadn nalézt na webvých stránkách Jak je uveden výše, zavedení prgramu FDM se pžaduje puze u prvzvatelů bchdní letecké dpravy, kteří prvzují letun(y) s maximální schválenu vzletvu hmtnstí vyšší jak kg. Dpručuje se, aby tt systémvé, aktivní a kárně nepstižné využití digitálních letvých údajů z běžnéh každdenníh prvzu s cílem zvýšení bezpečnsti zavedli a udržvali i prvzvatelé, kteří prvzují letuny s max. schválenu vzletvu hmtnstí pd kg, které musí být vybaveny FDR v suladu s Hlavu K k EU-OPS. Vyhdncvání letvých údajů u těcht prvzvatelů může být prváděn na základě sdílenéh vyhdncvání něklika prvzvateli, kteří prvzují letuny stejnéh typu. Pčet vyhdncení může být rvněž mezen dle rzsahu prvzu na základě uvážení prvzvatele. 7. K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037(a)(5) 7.1 Pžadavek ustanvení OPS (a)(4) ukládá prvzvateli stanvit a udržvat prgram prevence nehd a bezpečnsti letů, bsahující jmenvání sby dpvědné za řízení prgramu (veducí bezpečnsti). 7.2 Veducí bezpečnsti by měl být krdinačním rgánem dpvědným za: řízení a udržvání účinnéh prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů; zajištění a krdinaci prgramu hlášení událstí, nedstatků, chyb, pchybnstí, zkušenstí a nepříznivých stavů, které by mhly nepříznivě vlivnit bezpečnst, včetně analýzy a vyhdncvání letvých údajů digitálních zapisvačů; analýzu a vyhdncení a kdy je vhdné, tak za interní vyšetřvání všech bezpečnstních hlášení, včetně analýzy údajů letvých zapisvačů a analýzy tendencí vývje; stanvení neb zajištění preventivních nápravných patření a ve splupráci s veducím jaksti za sledvání jejich včasnéh plnění příslušnými dpvědnými jmenvanými veducími pracvníky; vedení a udržvání dkumentace, týkající se bezpečnsti (Safety Library); krdinaci a zajištění systému pr řádné šíření, předávání a celkvé sdílení bezpečnstních infrmací, včetně přijatých patření; Strana

12 pskytvání nezávislých dpručení v záležitstech bezpečnsti vrchlvému vedení a veškerému persnálu; a dzr nad plánváním a rganizváním bezpečnstníh výcviku persnálu. Veducí bezpečnsti, tak jak veducí jaksti, by měl být jedním z členů vrchlvéh vedení rganizace z důvdů ptřebné pravmci a autrity v záležitstech týkajících se bezpečnsti a měl by být přím pdřízen dpvědnému veducímu (pr zajištění příméh přístupu k dpvědnému veducímu). Měla by být zajištěna přímá kmunikace ve věcech bezpečnsti s statními členy vrchlvéh vedení. Veducí bezpečnsti by měl mít: zkušensti z prvzu a mít dstatečnu dbrnu způsbilst, nebť je dpvědný rvněž za návrhy nápravných patření vyplývajících z prgramu (viz též níže uvedený článek 8); zkušensti a dvednsti pr práci s lidmi; analytické dvednsti a schpnsti a dvednsti pr řešení prblémů; dvednsti pr zpracvání, řízení a předkládání návrhů preventivních nápravných patření; a ústní a písemné kmunikační dvednsti a schpnsti; Veducí bezpečnsti, jak je uveden výše, je krdinačním rgánem s dpvědnstí za rzvj, správu a udržvání účinnéh prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů, který nemůže být dpvědný za kvalitativní úrveň bezpečnsti, včetně úrvně bezpečnstní kultury v rganizaci. Je tedy důležité si uvědmit, že celkvá dpvědnst za účinný prgram prevence nehd a bezpečnsti letů leží na dpvědném veducím, nikli na veducím bezpečnsti. 8 K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037(b) 8.1 Tent pžadavek ukládá, že návrhy nápravných patření vyplývajících z prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů musí být pvinnstí sby, dpvědné za řízení prgramu, tedy veducíh bezpečnsti. 8.2 Analýza, případně vyšetřvání zjištěných událstí dle výše uvedenéh článku 2 a stanvení účinných preventivních nápravných patření, vyžaduje, zejména u velkých rganizací s velkým rzsahem a slžitstí prvzu, řadu zkušených prvzních a technických pracvníků. C nejúčinnějších preventivních nápravných patření je mžn dsáhnut řízeným skupinvým sezením, které by měl řídit veducí bezpečnsti. 9. K pžadavku ustanvení OPS/JAR-OPS 1/3.037(c) 9.1 Tent pžadavek ukládá, že účinnst změn, vyplývajících z návrhů nápravných patření, zjištěných prgramem prevence nehd a bezpečnsti letů, musí sledvat veducí jaksti. Návrhy nápravných preventivních bezpečnstních patření by měly být předkládány dpvědnému veducímu s termíny a se jmény sb, dpvědnými za jejich aplikaci. 9.2 Jak je uveden v ustanvení 1.5, systém jaksti a bezpečnsti mají navzájem se dplňující, ale nezávislu funkci z hlediska sledvání a kntrly prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů systémem jaksti. Strana

13 Veducí jaksti je dpvědný za sledvání účinnsti a dstatečnsti změn v příslušné blasti činnsti rganizace, které nastaly p aplikaci příslušných preventivních nápravných patření navržených veducím bezpečnsti. Sledvání účinnsti změn zajišťuje veducí jaksti mnitrvací činnstí zavedenéh prgramu zajištění jaksti se zaměřením na kritické blasti, kde nebezpečí neb hrzba, která by mhla nepříznivě vlivnit bezpečnst, vznikla. 9.3 Pravidelné vyhdncvání systému jaksti vedením rganizace prvzvatele by měl být spjen s pravidelným vyhdncváním prgramu prevence nehd a bezpečnsti letů, jak vyhdncvání jaksti a bezpečnsti vedením, včetně řádnéh zdkumentvání. ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Strana

14 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Strana

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV Pdmínky pr schválení prvzu RNP APCH 1. Základní ustanvení a) V suladu s pžadavkem ustanvení EU-OPS 1.430 a Ddatku 1 (nvý) k EU-OPS.1.430 (b), bsahují tyt pdmínky pžadavky ÚCL, které musí být splněny žadatelem

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links

elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links Na publikaci splupracvaly následující mezinárdní sekce ISSA, u kterých lze získat případně další infrmace: 9 Nebezpečí Příručka pr hdncení rizik v malých a středních pdnicích úrazu elektrickým prudem Identifikace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více