Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení nejlepších zaměstnanců Městské policie Nový Jičín za rok 2009 vyhodnocení nejlepších zaměstnanců Městské policie Nový Jičín za rok 2009 provedené vedením Městské policie Nový Jičín a to: P. Šnajdárka, za činnost v hlídkové službě, R. Čuboka, za činnost v rajónové službě, P. Boháče, za činnost velitele směny. 3190/58/2010 Ocenění strážníků u příležitosti 10-ti letého působení u Městské policie Nový Jičín 1. oceňuje u příležitosti 10-ti letého působení u Městské policie Nový Jičín strážníky: V. Hruškovou, M. Peřinu, T. Randulu. 3191/58/2010 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů u PO na r. 2010, 2) RO č /2010, 3) žádost o.s. NIPI o finanční příspěvek změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města na rok 2010 takto: a. zvýšení dotace na investice u Technických služeb města Nového Jičína o částku ,00 Kč účelově určené na pořízení skladu, silniční pily, vibračního pěchu a vibrační desky (viz RO č. 4/2010), b. snížení dotace na investice u ZŠ Komenského 66 o částku ,00 Kč účelově určené pro financování projektů z ROP Moravskoslezsko (viz RO č. 5/2010), c. zvýšení dotace na investice u Kina Květen o částku ,00 Kč účelově určené na financování projektu "Vybavení kina projektorem pro vznik kina D-cinema v DCI standartu" (viz RO č. 5/2010), 2. schvaluje tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2010: a. přijetí finančního daru od Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, Ostrava ve výši ,62 Kč na podporu veřejných aktivit města a zároveň ve stejné výši zvýšení rozpočtové rezervy města na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 12/2010, b. přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98116) ve výši ,00 Kč ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje jako navýšení příspěvku na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zároveň ve stejné výši zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na kap. 19 (popř. kap. 28 nebo kap. 41) = rozpočtové opatření č. 13/2010,

2 3. a. bere na vědomí žádost o.s. Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Havlíčkova 44, Jihlava o příspěvek z rozpočtu města v roce 2010 ve výši 5.000,00 Kč na "zajištění konzultační činnosti ve správním obvodu Nového Jičína", b. po projednání v sociální komisi a vyjádření vedoucího odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 5.000,00 Kč na požadovaný účel zapojením rezervy na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 14/ /58/2010 Střednědobý plán interního auditu - aktualizace a doplnění aktualizovaný a doplněný Střednědobý plán Interního auditu na období /58/2010 Plán interního auditu na rok 2010 informaci o splnění úkolů Interního auditu za rok 2009 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě, 2. bere na vědomí plán Interního auditu na rok /58/2010 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009 a. výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009, b. informaci o jejím zveřejnění. 3195/58/2010 Výsledky veřejnosprávní kontroly u Beskydského divadla, Nový Jičín informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Beskydské divadlo, Divadelní 5, Nový Jičín, 2. ukládá splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 až 4 dle přiloženého návrhu nápravných opatření. T: Z: Ing. Oldřiška Navrátilová, Pavel Bártek 3196/58/2010 Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru MSK dohodu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč Hasičskému záchrannému sboru MSK územní odbor Nový Jičín, 2. pověřuje starostu města k podpisu dohody dle předloženého návrhu. 2

3 3197/58/2010 Zpráva o činnosti komise obchodu, služeb a cestovního ruchu za rok 2009 a vyhodnocení Vánočního jarmarku 2009 zprávu Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu o činnosti za rok 2009, 2. bere na vědomí vyhodnocení Vánočního jarmarku 2009, 3. doporučuje zařadit návrh na výrobu dřevěných stánků do 10 kusů do návrhu rozpočtu na rok 2011, 4. ukládá připravit organizaci Vánočního jarmarku 2010, včetně doprovodného kulturního programu v obdobném rozsahu jako v roce 2009, T: 2010 Z: MVDr. Milan Šturm, Ing. Stanislav Bartoň 5. schvaluje organizační zajištění Velikonočního jarmarku 2010 v předloženém znění, 6. vyslovuje poděkování všem organizátorům Vánočního jarmarku 2009 za úspěšnou realizaci tohoto projektu. 3198/58/2010 Různé: žádost Novojičínského sdružení podnikatelů žádost Novojičínského sdružení podnikatelů o prominutí poplatku za pronájem dřevěných stánků, 2. schvaluje prominutí poplatku za pronájem dřevěných stánků v období pro Novojičínské sdružení podnikatelů za účelem uskutečnění projektu Velikonoce na náměstí s podmínkou realizace kulturního programu minimálně v rozsahu předloženého návrhu ze dne /58/2010 Jmenování komisí pro výběrové řízení u OOP na rok 2010 navržené komise pro výběrová řízení odboru obecního podnikání pro rok /58/2010 Návrh plánu oprav místních komunikací a chodníků na rok 2010 návrh plánu oprav místních komunikací a chodníkových těles na rok /58/2010 Žádosti o vydání parkovacích karet 1. neschvaluje vydání parkovacích karet žadatelům nesplňujícím podmínky dle Nařízení města č. 1/2009 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín dle předloženého seznamu. 3

4 3202/58/2010 Návrh oprav dětských zařízení na rok 2010 seznam lokalit vhodných pro obnovu a rozšíření dětských hřišť dle předloženého návrhu. 3203/58/2010 Schválení ceny tepla s účinnosti od cenu tepelné energie vytvořenou v souladu s platnou legislativou, cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2008 se změnami platnými od a po vyhodnocení stabilizace ceny plynu a dopadu úspor při spalování biopaliva ve výši takto: ve složené sazbě je nová průměrná cena tepla ve výši 525,30 Kč/GJ bez DPH, t.j. 577,83 Kč/GJ s DPH a je vztažena na referenční množství GJ, v jednoduché sazbě je nová cena tepla ve výši 525,30 Kč/GJ bez DPH, t.j. 577,83 Kč/GJ včetně DPH. 3204/58/2010 Statistický přehled o činnosti OSD za rok 2009 zprávu o činnosti odboru správních deliktů za rok /58/2010 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) 1. žádost paní Naděždy Lebedové o prodloužení nájemní smlouvy byla stažena z jednání, 2. žádost paní Marcely Zmatkové o prodloužení nájemní smlouvy byla stažena z jednání, 3. schvaluje přeřazení žádosti paní K. Lechovičové v bytovém pořadníku z velikostní skupiny 1+3 do velikostní skupiny 1+2 na pořadí č. 6, 4. schvaluje přidělení ubytování v bytu nízkého standardu paní J. Kudělkové na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování, 5. schvaluje přidělení bytu nízkého standardu nebo jiného sociálního bytu panu L. Krátkému, 6. neschvaluje přidělení ubytování v bytu nízkého standardu slečně M. Kandrové, 7. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ve prospěch Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, K Nemocnici 76, zastoupené ředitelem MUDr. T. Nyklem, k bytu č. 1 a č. 2 na ulici Hluboká 188 na dobu určitou do , 8. neschvaluje přidělení jakéhokoliv jiného bytu manželům I. a V. Kačovým a považuje stávající bydlení za dostačující, 9. schvaluje rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 0+1 o žadatele: a. Horák M. na pořadí č. 4, b. Buráň R. na pořadí č. 5, c. Ondřichová M. na pořadí č. 6, d. Pavelková G. na pořadí č. 7, e. Lakomý T. na pořadí č. 8, 10. schvaluje rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+1 o žadatele: 4

5 a. Včelná Z. na pořadí č. 4, b. Papánová V. na pořadí č. 5, c. Drdlová J. na pořadí č. 6, d. Fusková J. na pořadí č. 7, e. Palacký M. na pořadí č. 8, f. Kopecká I. na pořadí č. 9, 1 rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+3 o žadatele: a. Kotrlová H. na pořadí č. 6, b. Gurvayová I. na pořadí č. 7, c. Martinák R. na pořadí č. 8, d. Bajer V. na pořadí č. 9, 12. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 71 na pronájem volné bytové jednotky č. 1 o velikosti 1+3, umístěné v Městské památkové rezervaci na ulici Resslova 1, za uvolněné nájemné, 13. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 72 na pronájem volné bytové jednotky č. 3 o velikosti 1+1, umístěné v Městské památkové rezervaci na ulici Masarykovo náměstí 8, za uvolněné nájemné. 14. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 73 na pronájem volné bytové jednotky č. 6 o velikosti 1+3, na ulici Bulharská 7, za uvolněné nájemné, 15. schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy paní M. Macíčkové na dobu určitou jednoho roku s možností prodlužování, 16. schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy paní B. Váhalové na dobu určitou jednoho roku s možností prodlužování, 17. bere na vědomí dopis pana Mgr. F. Valeše, In IUSTITIA, o.s., Praha, ve věci žádosti o uzavření nájemní smlouvy (S. Pokutová) a nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy pro paní S. Pokutovou. 3206/58/2010 Majetkoprávní problematika 1. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor v domě Sokolovská 9, Nový Jičín (dvě místnosti v mezipatře o celkové výměře 27,73 m2 + spojovací chodbička a podíl na společných prostorách); b Nájem nebytových prostor v domě Sokolovská 9, Nový Jičín (jedna místnost ve II. patře o výměře 27,47 m2 + podíl na společných prostorách); c Nájem nebytových prostor domu Sokolovská 9, Nový Jičín (2 kanceláře ve II. patře o celkové výměře 33,80 m2, kuchyňka a sociální zařízení o výměře 38,20 m2 + podíl na spol. prostorách); d Nájem části pozemku parcela č. 673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48,40 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (parkovací místa č. 13, 14, 15, 16 na ulici Gen. Hlaďo, Nový Jičín); e Nájem části pozemku parcela č. 509/38 (orná půda o výměře 1 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí; f Nájem části pozemku parcela č. 359/60 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 40 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. 5

6 2. odkládá rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru prodej pozemku parcela č. 162/2 (zahrada o výměře 182 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním záměru nájmu části pozemku parcela č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí za účelem umístění reklamní a orientační tabule, majetkoprávní záměr č nesouhlasí se zveřejněním záměru nájmu části střechy na domě Dlouhá 19, Nový Jičín za účelem umístění WIFI technologie, majetkoprávní záměr č schvaluje ukončení nájmů nebytových prostor ve vlastnictví města dohodou u těchto majetkoprávních záměrů: a Nájem nebytových prostor v domě Sokolovská 9, Nový Jičín (dvě místnosti v mezipatře o celkové výměře 27,73 m2 + spojovací chodbička a podíl na společných prostorách a dále jedna místnost ve II. patře o výměře 27,47 m2 + podíl na společných prostorách) dohodou k , nájemce: společnost NJNet s.r.o., se sídlem Nový Jičín Sokolovská 9; b A Nájem nebytových prostor v areálu městské tržnice v Novém Jičíně prodejní box č. 3 (dle projektové dokumentace č. 106 o výměře 8,40) dohodou k , nájemce: společnost FIA LES BLANC s.r.o., se sídlem Kvasice Tlumačovská 698 (DOPRAVA PAVEL s.r.o., IČ: ); c B Nájem nebytových prostor v areálu městské tržnice v Novém Jičíně prodejní box č. 2 (dle projektové dokumentace č. 107 o výměře 10,07 m2) dohodou k , nájemce: J. Simeonov; d C Nájem nebytových prostor v areálu městské tržnice v Novém Jičíně prodejní box č. 1 (dle projektové dokumentace č. 108 o výměře 10,27 m2) dohodou k , nájemce: společnost Starojicko, a.s., se sídlem Starý Jičín-Jičina schvaluje nájem pozemku parcela č. 27 (ostatní plocha), pozemku parcela č. 28 (ostatní plocha) a části pozemku parcela č. 29 (ostatní plocha), vše v k.ú. Nový Jičín Město, včetně staveb (prodejní boxy) a zařízení umístěných na shora uvedených pozemcích (areál tržnice) pro Technické služby města Nového Jičína, příspěvkovou organizaci, se sídlem Nový Jičín Suvorovova 114, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, nájemné Kč ,00/předmět nájmu/rok. souhlasí s uzavíráním podnájemních smluv s třetími osobami, zejména na prodejní boxy a prodejní stoly, majetkoprávní záměr č schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor v domě Sokolovská 9, Nový Jičín (jedna místnost v I. patře o výměře 37,05 m2 + podíl na společných prostorách) pro Klub vojenské historie Nový Jičín o.s., se sídlem Nový Jičín Masarykovo náměstí 20, jako skladovací prostory a klubovnu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 300,00/m2/rok; b Nájem nebytových prostor v zadní části domu Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín (vchod z ulice Žerotínova jedna místnost v I. patře o výměře 45 m2 + WC a podíl na spol. prostorách) pro Z. Synka, jako internetovou kavárnu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, nájemné Kč 1.196,00/m2/rok; c Nájem nebytových prostor v zadní části domu Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín (vchod z ulice Žerotínova dvě místnosti a chodbička v I. patře o výměře 39,50 m2 + WC a podíl na spol. prostorách) pro A. Karafiátovou, jako kadeřnictví, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, nájemné Kč 1.196,00/m2/rok. 8. schvaluje ukončení nájmů pozemků ve vlastnictví města dohodou u těchto majetkoprávních záměrů: a. 536 Nájem části pozemku parcela č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí dohodou k , nájemce: H. Polesová; 6

7 b. 664 Nájem pozemku parcela č. 835/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 620 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína dohodou k , nájemce: V. Hilscher; c Nájem části pozemku parcela č. 314/1 (orná půda o výměře 0,4 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí dohodou k , nájemce: společnost ALMA PNEU s.r.o, se sídlem Šenov u Nového Jičína Malostranská Bod ukončení nájmů části pozemku parcela č. st. 28 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13,75 m2) v k.ú. Nový Jičín - Město zaevidovaný pod majetkoprávní záměr č byl stažen z programu. 10. schvaluje zkrácení výpovědní lhůty u nájemní smlouvy č /MO uzavřené dne souhlasí s realizací stavebních úprav nebytových prostor bývalé výměníkové stanice na ulici Riegrova, Nový Jičín (části) v rozsahu dle žádosti nájemce: Junák Svaz skautů a skautek ČR, spočívajících zejména ve výměně oken, opravě elektrického osvětlení, opravě střešní krytiny a nátěru fasády za podmínky, že tyto práce provede nájemce svým jménem a na své náklady, majetkoprávní záměr č souhlasí s užíváním nebytových prostor v domě 28. října 16, Nový Jičín (prodejna UVA) na základě smlouvy o sdružení uzavřené mezi stávajícím nájemcem J. Seidlovou a dcerou J. Seidlovou, majetkoprávní záměr č schvaluje v návaznosti na usnesení ZM ze dne , č. usnesení 4/24/2010 bod 1 kupní cenu pro vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku parcela č. 464/1 (orná půda o výměře 2333) v k.ú. Žilina u Nového Jičína ve výši Kč 750,00/m2, majetkoprávní záměr č nepřijala usnesení ve věci krátkodobého nájmu části pozemku parcela č. 92/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 2000 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí za účelem umístění lunaparku. 15. schvaluje ukončení nájmů nebytových prostor v domě Divadelní 8, Nový Jičín (1 místnost v I. patře o výměře 12 m2) výpovědí ze strany pronajímatele, nájemce: M. Kolder, majetkoprávní záměr č schvaluje změnu svého usnesení č. 3152/54/2009 bod 10 h ze dne tak, že schvaluje snížení nájemného z části pozemku parcela č. 1614/1 (orná půda o výměře 600 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína z původních Kč 3,08/m2/rok na částku Kč 47,25/předmět nájmu/rok (1,5% BPEJ) s odůvodněním, že se jedná o pozemek určený výlučně k zemědělskému využití, který není možné oplotit, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informace o stavu rozpracovanosti majetkoprávního záměru č. 1443/2009 a ukládá majetkoprávnímu odboru zařadit tento záměr na jednání dne T: Z: Bc. Kamil Žák 18. bere na vědomí informace o stavu rozpracovanosti majetkoprávního záměru č a ukládá majetkoprávnímu odboru zařadit tento záměr na jednání dne T: Z: Bc. Kamil Žák 19. ruší své usnesení č. 3152/54/2009 bod 10 d ze dne Majetkoprávní záměr č byl stažen z programu jednání. 21. doporučuje ZM schválit výkup části pozemku parcela č. 1493/60 (orná půda pozemek určen dle územního plánu města pro veřejně prospěšnou stavbu) v k.ú. Žilina u Nového Jičína (lokalita 7

8 Pod Střelnicí ) od M. Pavlíkové, za kupní cenu stanovenou dle ZP, maximálně Kč 150,00/m2, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM v návaznosti na již přijaté usnesení č. 5/17/2009 bod 14, ze dne schválit uzavření příslušné smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parcela č. 212 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 380 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí v rozsahu dle předloženého návrhu, včetně omezujících a sankčních podmínek s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/42, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení vodovodního řádu, elektrické přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vybudování zpevněných ploch a sjezdu na místní komunikaci na pozemku parcela č. dle PK 1543 v k.ú. Libhošť mezi městem Nový Jičín, jako povinným a R. a K. Frýdlovými, bytem Nový Jičín Na Lani 267, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 24. schvaluje zřízení věcného břemene (případně převod těchto práv na třetí osobu provozovatele sítí) spočívajícího v uložení kanalizační přípojky v pozemku parcela č. 228/10, parcela č. 230/16 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a pozemku parcela č. 1497/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a A. a M. Pavlištíkovými, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 25. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě stavba CT Park Nový Jičín, varianta III zejména v pozemcích parcela č. 506/1, 275/2, 276/6, 275/12, 275/8, 301/1, 301/20, 300/6, 337/22, 337/21, 336/125, 336/44, 498/7, 498/6, 498/4 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí (ulice Hřbitovní, Propojovací, Suvorovova) mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha Za Brumlovkou 266/2, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 26. Bod zřízení věcného břemene pro podzemní vedení veřejné komunikační sítě stavba optické propojení-úsek č. 1 - Nový Jičín, Dlouhá 19 - Kunín byl stažen z programu. 27. Bod zřízení věcného břemene pro podzemní vedení veřejné komunikační sítě stavba optické propojení-úsek č. 2 - Nový Jičín, Dlouhá 19 - Hukovice byl stažen z programu. 28. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve strpění stezky Skalky-Čerťák na části pozemku parcela č. 660 (trvalý travní porost) v k.ú. Kojetín u Starého Jičína mezi městem Nový Jičín, jako oprávněným a S. Davidem, jako povinným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 29. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve strpění stezky Skalky-Čerťák na části pozemku parcela č. 607 (trvalý travní porost) v k.ú. Kojetín u Starého Jičína mezi městem Nový Jičín, jako oprávněným a P. Davidem, jako povinným, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 30. schvaluje opravu svého usnesení č. 3152/54/2009 bod 37 ze dne tak, že v původním textu usnesení nahrazuje pozemek parcela č. 610 novým pozemkem parcela č. 519/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí. 31. ruší své usnesení č. 3176/56/2010 bod 3b ze dne a schvaluje konkretizaci nájmu nebytových prostor v domě Tyršova 8, Nový Jičín (místnost č. 7 a č. 8 ve II. patře o celkové výměře 45,90 m2 + podíl na společných prostorách) pro J. Hradcovou a P. Galiovou, jako provozovnu kosmetiky a manikúry, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 664/m2/rok. 32. schvaluje 8

9 nájem nebytových prostor v domě Tyršova 8, Nový Jičín (místnost č. 5 ve II. patře o výměře 13 m2 + podíl na společných prostorách) pro T. Malinovou, jako provozovnu nehtová modeláž, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 664,00/m2/rok, majetkoprávní záměr č ruší část svého usnesení č. 3152/54/2009 bod 10a ze dne (nájem nebytových prostor tělocvična v objektu bývalé ZŠ na ulici Bohuslava Martinů 4 v Novém Jičíně), majetkoprávní záměr č schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín (dvě místnosti č. 225 a 226 v I. patře vchod z ul. Žerotínova o celkové výměře 22,90 m2) a (místnost č. 101 v přízemí vchod z náměstí o výměře 20,40 m2) pro Z. Valouška, jako kanceláře s příslušenstvím, na dobu určitou do , za podmínek dle stávající nájemní smlouvy, majetkoprávní záměr č schvaluje rozšíření svého usnesení č. 2888/39/2009 bod 41 ze dne tak, že souhlasí s rozšířením pozemků dotčených věcným břemenem spočívajícím v právu uložení inženýrských sítí o pozemek parcela č. 619 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u Nového Jičína. 36. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve vedení nadzemního kabelu AES 4x16 nad pozemkem parcela č. 619/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4 Teplická 874/8, jako oprávněným, za dohodnutou cenu Kč 500,00/věcné břemeno (cena bez DPH). 37. schvaluje darování neupotřebitelného movitého majetku 3 ks skříněk v hodnotě 770,02 Kč (inv. č /521, 19381/3186 a 19381/3191) Klubu rodáků města Nového Jičína. Mgr. Ivan Týle v.r. starosta města Ing. Vladimír Bárta v.r. místostarosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš v.r. tajemník MěÚ Ing. Miroslav Šrámek v.r. ověřovatel zápisu Pozn.: text psaný kurzívou není součástí schváleného usnesení 9

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 2134/7/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod Usnesení z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod 1/8/2011 Rada obce schválila program 8. zasedání rady obce Baška tak, jak byl předloţen ----------- Ad 2) Kontrola

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012 56/2012-RADA/2424-56. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 56/2012-RADA/2425-56. Rada města předložený program jednání Rady města 56/2012-RADA/2426-56. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015

U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 U S N E S E N Í č. 19 z 19. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 29. 09. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM I. ZM bere na vědomí : 2.2010/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty

Více

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í z 28. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 8. února 2016 na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Jmenování skupiny, která se bude zabývat problematikou výstavby kompostárny

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) 139/8/RM/2015

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008

U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 Rada města schválila: U s n e s e n í z 60. schůze rady města Hustopeče dne 09.12.2008 1) Dnešní program schůze příloha č. 1. 2) Souhlas pro spol. Viadesigne Břeclav k územnímu řízení na akci Hustopeče

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži usnesení č. 1/3/2014 Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje změnu programu jednání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení:

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: 16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o výpůjčce Model města Ivančic v r. 1875 Muzeum Brněnska RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2006/MIV s Muzeem Brněnska,

Více

z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 234/13 Rada města program řádného jednání rady města. Usnesení č.

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Město Kravaře. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 23. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 7. 51/2015-7.61/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Dětmarovice, konané dne 2.5.2011

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Dětmarovice, konané dne 2.5.2011 Zveřejněný text usnesení je s ohledem na ochranu osobních údajů upraven v souladu se zák. o ochraně osobních údajů. U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Dětmarovice, konané dne 2.5.2011 Rada obce Dětmarovice

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 12. 3. 2014

U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 12. 3. 2014 U S N E S E N Í RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 12. 3. 2014 Rada obce na svém jednání dne 12. 3. 2014 přijala tato usnesení: Usnesení R1/35/03/14 Rada obce schvaluje předložený program jednání rady obce dne

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 31. 1. 2012 v 13,00 hodin

Více