FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 9: Polarizace. Abstrakt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 9: Polarizace. Abstrakt"

Transkript

1 FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měřeí: Úloha 9: Polarizace Jméo: Jiří Slabý Pracoví skupia: 4 Ročík a kroužek:. ročík,. kroužek, podělí 3:30 Spolupracovala: Eliška Greplová Hodoceí: Abstrakt Zabývali jsme se polarizovaým světlem. Určili jsme Brewsterův úhel pro odraz a čerém zrcadle jako 58. Ověřili jsme Malusův záko pro průchod světla dvěma polarizátory. Po průchodu světla celofáovými destičkami jsme zjistili, že pouhým okem vímáme složeí doplňkových barev k barvám majícím ve spektru miimum itezity. Pomocí polarizačího mikroskopu jsme určili, že křeme a vápeec jsou jedoosé krystaly, zatímco aragoit a dusiča draselý jsou dvouosé krystaly. Pro křemeou destičku jsme změřili měrou otáčivost pro zadaé vlové délky. Úvod Polarizaci světla při odrazu objevil roku 809 Étiee Louis Malus, který zároveň ašel matematické vyjádřeí změy itezity průchodu polarizovaého světla dvěma polarizátory. Teto záko des azýváme jeho jméem. Malus pokračoval ve svých výzkumech dál a o tři roky později objevil i polarizaci světla lomem []. Polarizace světla je des využíváa především v displejích LCD, dále pak v zábavím průmyslu vytvořeí dojmu 3D obrazu v kiech.. Pracoví úkoly. Při polarizaci bílého světla odrazem a čeré skleěé desce proměřte závislost stupě polarizace a sklou desky a určete optimálí hodotu Brewsterova úhlu a zázorěte graficky. Uspořádáí A.. Čerou otočou desku ahraďte polarizačím filtrem a proměřte závislost itezity polarizovaého světla a úhlu otočeí aalyzátoru (Malusův záko). Uspořádáí B. Výsledek srovejte s teoretickou předpovědí - vztah (4) - a zázorěte graficky. 3. Na optické lavici osazeé podle Uspořádáí C prozkoumejte vliv čtyř celofáových dvojlomých filtrů, způsobujících iterfereci. Vyzkoušejte vliv otáčeí polarizátoru, aalyzátoru a vliv otáčeí dvojlomého filtru mezi zkřížeými i rovoběžými polarizátory v bílém světle. Zjistěte přímohledým spektroskopem, které vlové délky z bílého světla se iterferecí ruší a jaký to má vliv a barvu zorého pole, pozorovaého pouhým okem. Výsledky pozorováí popište. 4. Vybraé vzorky (vápeec, křeme, slída, aragoit) krystalů prozkoumejte a polarizačím mikroskopu ve sbíhavém světle bílém a moochromatickém. Výsledky pozorováí popište popř. akreslete. 5. Na optické lavici sestavte polostíový polarimetr - Uspořádáí D. Ověřte vliv vzájemého pootočeí polarizačích filtrů D a L a citlivost měřeí úhlu atočeí aalyzátoru. Při optimálě astaveých filtrech D a L změřte měrou otáčivost křemíku pro 4 spektrálí barvy. Základí pojmy a experimetálí uspořádáí Pomůcky: Zdroj bílého světla, zdroj apětí - V, optická lavice, čeré otočé zrcadlo, irisová cloka, polarizačí filtry, fotočláek, multimetr, čtvrtvlá deska, dalekohled, otočý držák pro dvojlomý vzorek, dvojlomé vzorky (celofáové filtry), přímohledý spektroskop, dalekohled, iterferečí barevý filtr, polovičí polarizačí filtr, spojka +00, opticky aktiví vzorek (křemeá destička), polarizačí mikroskop, vzorky pro měřeí iterferece ve sbíhavém světle: vápeec, křeme, slída, aragoit, dusiča draselý.

2 3 Základí pojmy a vztahy 3. Polarizace světla Odrazivost při dopadu světla a rozhraí dvou materiálů s růzými idexy lomu, je obecě růzá pro jedotlivé složky polarizovaé v roviě dopadu (p-polarizace) a kolmo a roviu dopadu (s-polarizace). Roviou dopadu azýváme roviu, která obsahuje všechy tři paprsky (dopadající, lomeý a odražeý). Odrazivost pro p-polarizovaou vlu ozačme R p a odrazivost pro s-polarizovaou R s. Pak při odrazu obecě epolarizovaé vly musíme použít Freselovy rovice R s = R p = [ ] si(θt θ i ) = si(θ t + θ i ) [ ] ta(θt θ i ) = ta(θ t + θ i ) ( ) cos θ i cos θ t cos θ i = cos θ i + cos θ t cos θ i + ( ) cos θ t cos θ i = cos θ t + cos θ i ( ( ) i ( ) i ) i cos θ i ( ) i + cos θ i kde výzam jedotlivých úhlů bude jasý z obr.. Pro epolarizovaé světlo platí, že odrazivost R je R = R s + R p (). () Obr. : Situace a rozhraí dvou prostředí při použití Freselových rovic, založeo a [3] Z rovic () a () lze odvodit tzv. Brewsterův úhel, tj. úhel dopadu, při ěmž klademe podmíku R p = 0, tehdy dochází k úplé polarizaci světla odrazem. To astává když θ r + θ t = π a pro úhel dopadu platí tgθ i =. Brewsterův úhel tedy závisí a vlové délce, eboť a té jé závislý idex lomu. Pro stupeň polarizace P při odrazu světla o desku o idexu lomu v závislosti a úhlu dopadu θ (rovému úhlu odrazu, v kterém itezitu měříme) platí P (θ) = cos (θ arcsi( cos (θ arcsi( )) cos (θ + arcsi( )) )) + (3) cos (θ + arcsi( )). Další možostí jak polarizovat světlo je použití dvojlomých krystalů. V krystalu dochází k rozděleí epolarizovaého světla a dva paprsky, řádý a mimořádý a jsou lieárě polarizováy v roviách avzájem kolmých. Krystaly dělíme a jedo a dvouosé, podle toho v kolika osách se idexy lomu pro průchod řádého a mimořádého paprsku shodují. Nejzámějším dvojlomým materiálem je isladský vápeec, který je jedoosý.

3 3. Malusův záko Při průchodu lieárě polarizovaého světla polarizačím filtrem dochází k zeslabeí itezity I v závislosti a úhlu pootočeí filtru vůči směru polarizace podle tzv. Malusova zákoa kde I 0 je itezita při θ = Stokesovy parametry I(θ) = I 0 cos θ, (4) K charakterizaci polarizace světla používáme Stokesovy parametry P, P, P 3 defiovaé takto E x τ P = Ey τ Ex τ + Ey P = E xe y τ Ex τ + Ey τ τ P 3 = Ex (ωt π )E y(ωt) τ Ex τ + Ey τ (5) (6) kde ozačíme E x, E y složky elektrického pole kolmé vzhledem ke směru šířeí a τ je rozlišovací doba optického přístroje. Pokud si zadefiujeme vektor P = (P, P, P 3 ), pak jeho velikost P azýváme stupeň polarizace. Pro určeí polarizačího stavu světla je uté změřit čtyři itezity a to ásledujícím způsobem:. Polarizátor 0 : měříme Ex τ. Polarizátor 90 : měříme Ey τ 3. Polarizátor 45 : měříme E + x τ E + E y τ xe y τ 4. Polarizátor 45 s čtvrtvlovou destičkou: měříme E + x τ E + y E τ x (ωt π )E y(ωt) τ 3.4 Iterferece v rovoběžém světle Jak již bylo řečeo v odstavci 3. v dvojlomém krystalu dochází k rozděleí paprsku a dvě části řádou a mimořádou, které mají odlišou rychlost šířeí krystalem. Obvykle vziklý fázový rozdíl detekujeme pomocí iterferece. Za dvojlomou destičku umístíme polarizačí filtr, jehož osa svírá s oběma směry polarizace řádého i mimořádého paprsku Iterferece sbíhavém světle Při iterfereci ve sbíhavém světle dochází k růzým jevům. Pokud světlo prochází jedoosý krystal uvidíme za určitých podmíek (svírají-li polarizačí roviy použitého světla a polarizátoru úhel 90 a je-li dvojlomá destička vyřízuta kolmo k optické ose) tmavý kříž ikoloru a systém soustředých kružic izochromát. Pokud máme destičku z dvouosého krystalu, uvidíme ikolory ve tvaru hyperbolických rame a izochromáty ve tvaru tzv. Cassiiho brýlí. Při otáčeí jedoosým vzorkem zůstává obraz beze změy, eboť optická osa prochází středem obrázku. Iterferečí obraz po průchodu materiálem dvouosým se při otáčeí vzorkem měí. 3.6 Optická aktivita Světlo po průchodu opticky aktiví látkou stáčí roviu polarizovaého světla. Jedá se apř. o roztok třtiového cukru, či kyseliy vié. Rozlišujeme pravotočivé a levotočivé látky v závislosti a směru stáčeí polarizovaého světla. Optickou aktivitu látky určujeme obvykle pomocí tzv. měré otáčivosti, která je určea úhlovým otočeím polarizačí roviy, způsobeým vrstvou aktiví látky mm silé. 3

4 4 Experimetálí uspořádaí 4. Polarizace odrazem Schéma experimetálího uspořádáí je a obr.. Ze zdroje světla B vychází přes matiici K bílé světlo, které se odráží a čerém zrcadle C. Světlo pak prochází irisovou cloou P a polarizačím filtrem D, v posledím uspořádáím i čtvrtvlou destičkou E. Sigál je símá fotočláek F a hodoty odečítáme z multimetru G. Obr. : Uspořádáí při měřeí polarizace odrazem určováí Brewsterova úhlu: A optická lavice, B světelý zdroj, C otočé čeré zrcadlo, D polarizačí filtr, E čtvrtvlá destička, F fotočláek, G multimetr, K matice, P irisová cloa 4. Malusův záko Schéma experimetálího uspořádáí je a obr. 3. Před zdroj B vložíme polarizátor D, který vytvoří z epolarizovaého lieárě polarizovaé světlo. Malusův záko ověřujeme pomocí průchodu tohoto světla dalším polarizátorem D, u kterého měíme orietaci, umístěým před měřící fotočláek F. Obr. 3: Uspořádáí při měřeí Malusova zákoa: A optická lavice, B světelý zdroj, K matice, G multimetr, D polaizačí filtr, F fotočláek 4.3 Iterferece v rovoběžém polarizovaém světle Schéma experimetálího uspořádáí je a obr. 4. Světlo ze zdroje B prochází přes polarizátor D a vzorek H a zovu přes polarizátor D a clou I do přímohledého spektroskopu J, který je vybave vlastí stupicí, a tak můžeme přímo odečíst vlové délky miim ve spektru. 4

5 Obr. 4: Měřeí iterferece v rovoběžém polarizovaém světle: A optická lavice, B světelý zdroj, D polarizátor, H otočý držák pro dvojlomý vzorek, J přímohledý mikroskop, I irisová cloa, K matice 4.4 Iterferece ve sbíhavém polarizovaém světle Abychom mohli pozorovat iterfereci světla po průchodu růzými dvojlomými materiály, použili jsme polarizačí mikroskop. 4.5 Optická aktivita Schéma experimetálího uspořádáí je a obr. 5. Jedá se o polostíový polarimetr. Polarizátor L je pouze v půlce zorého pole. Nejdříve astavíme polarizátor O a 0 a filtry L a D a 90. Poté pootočíme s filtry L a D a opačé stray zhruba do 0, ale tak, aby obě půlky pole byly stejě jasé. Vložíme vzorek. Vyrováím itezit v obou poloviách zorého pole pomocí stočeí polarizátoru O můžeme určit měrou stáčivost vzorku R. Obr. 5: Měřeí optické aktivity polostíový polarimetr: A optická lavice, B světelý zdroj, N dalekohled, O, D polarizačí filtry, R zkoumaý vzorek, M spojka +00, L polovičí polarizačí filtr, K matice, J barevý filtr 5

6 5 Výsledky 5. Polarizace světla Proměřovali jsme všechy čtyři itezity uté k určeí polarizace světla a to pro úhel dopadu od 40 do 75. Naměřeé hodoty jsou uvedey v tab.. Závislost stupě polarizace P a úhlu dopadu θ jsme uvedli do obr. 6. Stokesovy parametry jsme spočítali podle (5). Maximum jsme odhadli a hodotu 58. Data jsme afitovali fukcí P (θ) = k cos (θ arcsi( cos (θ arcsi( kde k =, 60 ± 0, 08, =, 4 ± 0, 0, c = 0, 65 ± 0, 07. )) cos (θ + arcsi( )) )) + + c, cos (θ + arcsi( )) k cos si x (x arcsi( )) cos si x (x+arcsi( )) cos si x (x arcsi( ))+cos si x (x+arcsi( )) + c P [ ] 0,8 0,6 0,4 0, θ [ ] Obr. 6: Závislost stupě polarizace P a úhlu dopadu θ θ[ ] U 0 [mv] U 90 [mv] U 45 [mv] U 45 + λ 4 [mv] P [ ] P [ ] P 3 [ ] P [ ] 40 47,4 4,3 33,9 3,3 0,536 0,049 0,007 0, , 9, 3,9 30, 0,688 0,064 0,08 0, ,5 4,3 35,7 3,3 0,859 0,09 0,07 0, ,9, 37,7 3, 0,930 0,0 0,08 0, , 0,9 43,7 35,5 0,973 0,09 0,06 0, , 3,9 49,9 4,4 0,897 0,07 0,04 0, ,3 7,6 54,5 45,6 0,89 0,05 0,03 0, ,3 8,4 59,0 5,5 0,67 0,0 0,0 0, , 36,5 7,6 64,3 0,48 0,009 0,008 0, ,9 64,9 88,8 8, 0,3 0,006 0,006 0, ,0,5 34, 6,9 0,945 0,03 0,08 0, ,8 0,7 37,8 3, 0,976 0,0 0,08 0,977 Tab. : Polarizace odrazem - určeí Brewsterova úhlu: θ je úhel dopadu, U 0,90,45,45 +λ/4 jsou itezity aměřeé pro jedotlivé orietace polarizátoru, resp. po přidáí λ/4 destičky, P,,3 jsou Stokesovy parametry, P je stupeň polarizace 6

7 5. Malusův záko Pomocí polarizátoru a aalyzátoru jsme ověřovali platost Malusova zákoa (4). Naměřeé hodoty alezete v tab.. Závislost relativí itezity U/U 0 a úhlu stočeí θ aalyzátoru vůči polarizátoru alezete v obr. 7. aměřeé hodoty předpokládáé hodoty 0,8 U/U0 [ ] 0,6 0,4 0, θ [ ] Obr. 7: Ověřováí Malusova zákoa závislost relativí itezity U/U 0 a úhlu θ stočeí aalyzátoru vůči polarizátoru θ [ ] U [mv] U/U 0 [ ] U teor /U 0 [ ] 0 0,4,000, ,3 0,989 0,99 0 9,99 0,959 0, ,70 0,93 0, ,5 0,878 0, ,46 0,8 0,8 30 7,8 0,750 0, ,96 0,668 0, , 0,596 0, ,33 0,5 0, ,44 0,46 0, ,54 0,340 0,39 60,7 0,6 0,50 65,99 0,9 0,79 70,36 0,3 0,7 75 0,78 0,075 0, ,39 0,037 0, ,6 0,05 0, ,08 0,008 0,000 Tab. : Malusův záko: θ úhel vzájemého pootočeí polarizátorů, U/U 0 relativí změa itezity, U teor teoretické hodoty daé rovicí (4) 7

8 5.3 Iterferece v rovoběžém polarizovaém světle Pozorovali jsme spektra a zazameali jsme jejich miima viz obr. 8. Jak se vzorky jevili pouhým okem při pohledu přes aalyzátor alezete v tab. 3. vzorek 0 90 zeleá růžová světle zeleá žlutorůžová 3 růžovožlutá světle zeleá 4 azelealá bíložlutá Tab. 3: Subjektiví vjem při pohledu pouhým okem [m] Obr. 8: Iterferečí miima v pozorovaých spektrech 5.4 Iterferece ve sbíhavém polarizovaém světle K dispozici jsme měli vzorky křemee, vápece, aragoitu a dusičau draselého, které ám doporučil asistet. Při srováí s obr. 9 jsme určili, že křeme a vápeec jsou jedoosé krystaly, zatímco aragoit a dusiča draselý jsou dvouosé krystaly. Pozorovali jsme i disperzi barevého světla po průchodu krystalem, tj. jedotlivé izochromáty byly barevě odlišeé. Obr. 9: Struktura iterferečích obrazů v polarizačím mikroskopu vlevo jedoosý krystal, vpravo dvouosý krystal [4] 8

9 5.5 Optická aktivita Pro moochromatické světlo jsme určovali měrou otáčivost křemeé destičky a to mm tlusté. Stočeí L a D filtru jsme zvolili 5. Pro vytvořeí moochromatického světla jsme použili barevé filtry o vlových délkách 49 m, 50 m, 590 m, 630 m. Naměřeé hodoty jsou v tab. 4. λ[m] φ/d [ /mm] Tab. 4: Měrá otáčivost křemeé destičky pro moochromatické světlo: λ je vlová délka světla, φ/d je měrá otáčivost 6 Diskuze 6. Polarizace světla Brewsterův úhel jsme odhadli podle maxima jako 58. Pokud bychom však použili pro afitováí dat rovici (3) upraveou o kostaty k a c, tak jak je zázorěo obr. 6 (kostaty by mohly odstrait problém se světlem odražeým apř. od zdi či ějak jiak rozptýleým) dostáváme maximum v oblasti 54,8. Problémy ale mohla způsobit i epřesá astaveí úhlu dopadu a úhlu odrazu, protože bylo uté icméě poměrě obtížé udržet správý směr lampy. 6. Malusův záko Podíváme-li se a obr. 7 vidíme, že ámi aměřeá data velmi dobře korespodují s předpovědí. 6.3 Iterferece v rovoběžém polarizovaém světle Na obr. 8 vidíme, které barvy ve spektrech chybí. Pokud se podíváme a doplňkové barvy k chybějícím viz apř. [5] zjistíme, že aše pozorováí okem viz tab. 3 souhlasí právě s těmito barvami a je tedy v souhlasu s předpovědí. 6.4 Iterferece ve sbíhavém polarizovaém světle Určili jsme, že křeme a vápeec jsou jedoosé krystaly, zatímco aragoit a dusiča draselý jsou dvouosé krystaly. Pozorovali jsme disperzi bílého světla a zároveň jsme i potvrdili, že při otáčeí jedoosým vzorkem se obraz eotáčí, zatímco v případě dvouosého dochází k otáčeí iterferečího obrazu. 6.5 Optická aktivita Se zvětšující se vlovou délkou použitého moochromatického světla klesá podle předpokladů měrá otáčivost křemeé destičky. Při měřeí s filtrem 49 m se však vyskytly problémy, eboť je velmi obtížě se dosahovalo stejého jasu, protože se zdálo, že se měí i odstí daé barvy. Mohlo to být způsobeé tím, že filtrem projde trochu širší rozmezí vlových délek. 7 Závěr Našli jsme Brewsterův úhel pro odraz světla a čerém zrcadle a to 58. Měřili jsme itezitu světla po průchodu polarizátorem a aalyzátorem v závislosti a úhlu vzájemého stočeí a ověřili jsme tak Malusův záko. Po průchodu rovoběžého polarizovaého světla celofáovými destičkami jsme přímohledým spektroskopem určili chybějící vlové délky ze spektra bílého světla a ověřili jsme, že aše pozorováí odpovídají doplňku při pohledu pouhým okem. Při iterfereci ve sbíhavém světla jsme pomocí polarizačího mikroskopu určili, že křeme a vápeec jsou jedoosé krystaly, zatímco aragoit a dusiča draselý jsou dvouosé krystaly a to pomocí charakteristických zaků tvary iterferečích křivek, otáčeí obrazu při otáčeí vzorkem. Pozorovali jsme i další jevy apř. disperzi světla. Pro křemeou destičku jsme změřili měrou otáčivost pro čtyři růzé vlové délky. 9

10 8 Literatura [] ŠTOLL, I., Dějiy fyziky,.vyd., Praha, 584 s, Prometheus, 009 [] Kolektiv katedry fyziky, Úlohy fyzikálích praktik POLARIZACE, [cit ], URL: [3] LEE, J., File:Fresel.svg, [cit ], URL: [4] MALIŠ, J., Pozorováí ve sbíhavém světle, [cit ], URL: [5] TRYGSTAD, R., Complemetary color wheel,[cit ], URL: 0

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 1.4.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 18.4.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem Abstrakt V

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 18.4.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem Abstrakt V

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

18. dubna Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

18. dubna Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze 9 Měření s polarizovaným světlem 18. dubna 010 Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Jméno: Vojtěch Horný Datum měření: 1.4.010 Pracovní skupina: Ročník a kroužek:. ročník, pondělí 13:30 Spolupracoval

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 9: Měření s polarizovaným světlem Datum měření: 29. 4. 2016 Doba vypracovávání: 8 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání

Více

Interference. 15. prosince 2014

Interference. 15. prosince 2014 Iterferece 15. prosice 014 1 Úvod 1.1 Jev iterferece Mějme dvě postupé vly ψ 1 z,t) = A 1 cosωt kz +ϕ 1 ) a ψ z,t) = A cosωt kz +ϕ ). Uvažujme yí jejich superpozici ψ = ψ 1 +ψ a podívejme se, jaká bude

Více

23. Mechanické vlnění

23. Mechanické vlnění 3. Mechaické vlěí Mechaické vlěí je děj, při kterém částice pružého prostředí kmitají kolem svých rovovážých poloh a teto kmitavý pohyb se přeáší (postupuje) od jedé částice k druhé vlěí může vzikout pouze

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

Měření s polarizovaným světlem

Měření s polarizovaným světlem Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha č. 9 : Měření s polarizovaným světlem Jméno: Ondřej Ticháček Pracovní skupina: 7 Kruh: ZS 7 Datum měření: 18.3.2013 Klasifikace: Měření s polarizovaným světlem

Více

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí . Měřeí základích optických vlastostí materiálů idex lomu a disperze propustost, absorpce kvalita optických prostředí .1. Měřeí idexu lomu a disperze Sellmeierův vztah i ( ) = 1+ i B C i Coruův vzorec

Více

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky

Laboratorní práce č. 4: Úlohy z paprskové optiky Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 4. ročík šestiletého a. ročík čtyřletého studia Laboratorí práce č. 4: Úlohy z paprskoé optiky G Gymázium Hraice Přírodí ědy moderě a iteraktiě FYZKA 3. ročík šestiletého

Více

Geometrická optika. Vznikají tak dva paprsky odražený a lomený - které spolu s kolmicí v místě dopadu leží v jedné rovině a platí:

Geometrická optika. Vznikají tak dva paprsky odražený a lomený - které spolu s kolmicí v místě dopadu leží v jedné rovině a platí: Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Byla vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým ejsou potřeba zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

11. STUDIUM JEVŮ GEOMETRICKÉ A VLNOVÉ OPTIKY POMOCÍ CENTIMETROVÝCH VLN

11. STUDIUM JEVŮ GEOMETRICKÉ A VLNOVÉ OPTIKY POMOCÍ CENTIMETROVÝCH VLN 8 11. STUDIUM JEVŮ GEOMETRICKÉ A VLNOVÉ OPTIKY POMOCÍ CENTIMETROVÝCH VLN Měřicí potřeby: 1) Guova dioda s vysílací trychtýřovou atéou ) apájecí zdroj pro Guovu diodu 3) přijímací atéa 4) polovodičová dioda

Více

Datum měření: 9.3. 2009, skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt

Datum měření: 9.3. 2009, skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt Fyzikální praktikum 9. Měření s polarizovaným světlem Tomáš Odstrčil, Tomáš Markovič Datum měření: 9.3. 2009, skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt Pokusíme se změřit stupeň polarizace při

Více

Inovace předmětu K-Aplikovaná fyzika (KFYZ) byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, reg. č.

Inovace předmětu K-Aplikovaná fyzika (KFYZ) byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, reg. č. Iovace předmětu K-Aplikovaá fyzika (KFYZ) byla fiacováa z projektu OPVK Iovace studijích programů zahradických oborů, reg. č.: CZ..07/..00/8.00 Připravil: Roma Pavlačka K-Aplikovaá fyzika Optika a zářeí

Více

Měření indexu lomu pevných látek a kapalin refraktometrem

Měření indexu lomu pevných látek a kapalin refraktometrem F Měřeí idexu lomu pevých látek a kapali refraktometrem Úkoly : 1. Proveďte kalibraci refraktometru 2. Změřte idex lomu kapali 1-3 3. Změřte idex lomu ezámých vzorků optických skel Postup : 1. Pricip měřeí

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 8. 3. 2010 Úloha 6: Geometrická optika Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: 2. ročník, 1. kroužek, pondělí 13:30 Spolupracovala: Eliška

Více

Základním praktikum z optiky

Základním praktikum z optiky Úloha: Základním praktikum z optiky FJFI ČVUT v Praze #1 Polarizace světelného záření Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 10.3.2016 Spolupracoval: Obor / Skupina: 1. Úvod Alexandr Špaček FE / E Klasifikace:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Uiverzita Tomáše Bati ve Zlíě LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Název úlohy: Iterferece a teké vrstvě Jméo: Petr Luzar Skupia: IT II/ Datum měřeí: 3.říja 007 Obor: Iformačí techologie Hooceí: Přílohy: 0

Více

ENERGIE MEZI ZÁŘENZ VZORKEM

ENERGIE MEZI ZÁŘENZ VZORKEM METODY BEZ VÝMĚNY V ENERGIE MEZI ZÁŘENZ ENÍM M A VZORKEM SPEKTROMETRIE VYUŽÍVAJÍCÍ ROZPTYL Meoda založeá a měřeí idexu lomu láek (). Prochází-li paprsek moochromaického zářeí rozhraím raspareích prosředí,

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

1. Měření ve fyzice, soustava jednotek SI

1. Měření ve fyzice, soustava jednotek SI 1. Měřeí ve fyzice, soustava jedotek SI Fyzika je vědí obor, který zkoumá zákoitosti přírodích jevů. Pozámka: Získáváí pozatků ve fyzice: 1. pozorováí - sledováí určitého jevu v jeho přirozeých podmíkách,

Více

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu

sin n sin n 1 n 2 Obr. 1: K zákonu lomu MĚŘENÍ INDEXU LOMU REFRAKTOMETREM Jedou z charakteristických optických veliči daé látky je absolutím idexu lomu. Je to podíl rychlosti světla ve vakuu c a v daém prostředí v: c (1) v Průchod světla rozhraím

Více

1 Základní pojmy a vztahy:

1 Základní pojmy a vztahy: Měření s polarizovaným světlem Pomůcky: Optická lavice, otočné černé zrcadlo, polarizační filtr, multimetr, kondenzor, otočný držák pro dvojlomný vzorek, polarizační mikroskop, čtvrtvlnná destička, křemenný

Více

Studium ultrazvukových vln

Studium ultrazvukových vln Číslo úlohy: 8 Jméno: Vojtěch HORNÝ Spolupracoval: Jaroslav Zeman Datum měření: 12. 10. 2009 Číslo kroužku: pondělí 13:30 Číslo skupiny: 6 Klasifikace: Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Studium ultrazvukových

Více

ANALÝZA VLIVU NUMERICKÉ APERTURY A ZVĚTŠENÍ NA HODNOTU ROZPTYLOVÉ FUNKCE BODU

ANALÝZA VLIVU NUMERICKÉ APERTURY A ZVĚTŠENÍ NA HODNOTU ROZPTYLOVÉ FUNKCE BODU ANALÝZA VLIVU NUMERICKÉ APERTURY A ZVĚTŠENÍ NA HODNOTU ROZPTYLOVÉ FUNKCE BODU A.Mikš, J.Novák, P. Novák katedra fyziky, Fakulta stavebí ČVUT v Praze Abstrakt Práce se zabývá aalýzou vlivu velikosti umerické

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky Pracovní úkol Zadání 1. Najděte směr snadného průchodu polarizátoru užívaného v aparatuře. 2. Ověřte, že zdroj světla je polarizován kolmo k vodorovné rovině. 3. Na přiložených vzorcích proměřte závislost

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření:.. 00 Úloha 4: Balmerova série vodíku Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek:. ročník,. kroužek, pondělí 3:30 Spolupracovala: Eliška Greplová

Více

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Balmerova série F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Grepl.F@seznam.cz Abstrakt: Metodou dělených svazků jsme určili lámavý

Více

Interakce světla s prostředím

Interakce světla s prostředím Iterakce světla s prostředím světlo dopadající rozptyl absorpce světlo odražeé světlo prošlé prostředím ODRAZ A LOM The Light Fatastic, kap. 2 Light rays ad Huyges pricip, str. 31 Roviá vla E = E 0 cos

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického odporu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického odporu rčeo studetům středího vzděláváí s maturití zkouškou, druhý ročík, měřeí elektrického odporu Pracoví list - příklad vytvořil: Ig. Lubomír Koříek Období vytvořeí VM: říje 2013 Klíčová slova: elektrický

Více

VLIV ZMĚNY FÁZE VLNOVÉHO POLE NA ZMĚNU BARVY INTERFERENČNÍHO POLE V METODĚ POLARIZAČNÍ INTERFEROMETRIE

VLIV ZMĚNY FÁZE VLNOVÉHO POLE NA ZMĚNU BARVY INTERFERENČNÍHO POLE V METODĚ POLARIZAČNÍ INTERFEROMETRIE VLIV ZMĚNY FÁZE VLNOVÉHO POLE NA ZMĚNU BARVY INTERFERENČNÍHO POLE V METODĚ POLARIZAČNÍ INTERFEROMETRIE A.Mikš J.Novák katedra fyziky Fakulta stavebí ČVUT v Praze 1 Úvod Abstrakt Měřeí malých dráhových

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 25.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Mikrovlny Abstrakt V úloze je

Více

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE 1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY 1.1. VEKTOROVÝ PROSTOR A JEHO BÁZE V této kapitole se dozvíte: jak je axiomaticky defiová vektor a vektorový prostor včetě defiice sčítáí vektorů a ásobeí vektorů skalárem;

Více

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy

1. Číselné obory, dělitelnost, výrazy 1. Číselé obory, dělitelost, výrazy 1. obor přirozeých čísel - vyjadřující počet prvků možiy - začíme (jsou to kladá edesetiá čísla) 2. obor celých čísel - možia celých čísel = edesetiá, ale kladá i záporá

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

1.7.4 Těžiště, rovnovážná poloha

1.7.4 Těžiště, rovnovážná poloha 74 ěžiště, rovovážá poloha Předpoklady: 00703 Př : Polož si sešit a jede prst tak, aby espadl Záleží a místě, pod kterým sešit podložíš? Proč? Musíme sešit podložit prstem přesě uprostřed, jiak spade Sešit

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.XI. Název: Měření stočení polarizační roviny

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.XI. Název: Měření stočení polarizační roviny Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úlohač.XI Název: Měření stočení polarizační roviny Vypracoval: Petr Škoda Stud. skup.: F14 Dne: 10.3.2006 Odevzdaldne:

Více

7. Analytická geometrie

7. Analytická geometrie 7. Aaltická geoetrie Studijí tet 7. Aaltická geoetrie A. Příka v roviě ϕ s A s ϕ s 2 s 1 B p s ϕ = (s1, s 2 ) sěrový vektor přík p orálový vektor přík p sěrový úhel přík p k = tgϕ = s 2 s 1 sěrice příkp

Více

Průchod paprsků různými optickými prostředími

Průchod paprsků různými optickými prostředími Průchod paprsků růzými optickými prostředími Materiál je urče pouze jako pomocý materiál pro studety zapsaé v předmětu: A4M38VBM, ČVUT- FEL, katedra měřeí, 05 Před A4M38VBM 05, J. Fischer, kat. měřeí,

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 0520 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Geometrická optika - Ohniskové vzdálenosti

Více

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru: Pracovní úkol 1. Pomocí fotometrického luxmetru okalibrujte normální žárovku (stanovte její svítivost). Pro určení svítivosti normální žárovky (a její chyby) vyneste do grafu závislost osvětlení na převrácené

Více

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI

6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI 6. FUNKCE A POSLOUPNOSTI Fukce Dovedosti:. Základí pozatky o fukcích -Chápat defiici fukce,obvyklý způsob jejího zadáváí a pojmy defiičí obor hodot fukce. U fukcí zadaých předpisem umět správě operovat

Více

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13).

Správnost vztahu plyne z věty o rovnosti úhlů s rameny na sebe kolmými (obr. 13). 37 Metrické vlastosti lieárích útvarů v E 3 Výklad Mějme v E 3 přímky p se směrovým vektorem u a q se směrovým vektorem v Zvolme libovolý bod M a veďme jím přímky p se směrovým vektorem u a q se směrovým

Více

UŽITÍ MATLABU V KOLORIMETRII. J.Novák, A.Mikš. Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha

UŽITÍ MATLABU V KOLORIMETRII. J.Novák, A.Mikš. Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha UŽITÍ MATLABU V KOLORIMETRII J.Novák A.Mikš Katedra fyziky FSv ČVUT Praha Kolorimetrické metody jsou velmi často používáy jako diagostické metody v řadě oblastí vědy a techiky. V čláku jsou ukázáy příklady

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

LMF 2. Optická aktivita látek. Postup :

LMF 2. Optická aktivita látek. Postup : LMF 2 Optická aktivita látek Úkoly : 1. Určete specifickou otáčivost látky měřením pro známou koncentraci roztoku 2. Měření opakujte pro různé koncentrace a vyneste závislost úhlu stočení polarizační roviny

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 6: Geometrická optika Datum měření: 8. 4. 2016 Doba vypracovávání: 10 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V přípravě

Více

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Úloha 3: Mřížkový spektrometr Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 3: Mřížkový spektrometr 1 Zadání 1. Seřiďte spektrometr pro kolmý dopad světla(rovina optické mřížky je kolmá k ose kolimátoru) pomocí bočního osvětlení nitkového kříže.

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 19.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Ohniskové vzdálenosti a vady čoček a zvětšení

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úlohač.III Název: Mřížkový spektrometr Vypracoval: Petr Škoda Stud. skup.: F14 Dne: 17.4.2006 Odevzdaldne: Hodnocení:

Více

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 17 Název: Měření absorpce světla Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17. 4. 008 Odevzdal dne:...

Více

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení Úloha č. 1 - Polarizace světelného záření Název a číslo úlohy Datum měření 4. 5. 2011 Měření provedli Tomáš Zikmund, Jakub Kákona Vypracoval Jakub Kákona Datum Hodnocení 1 Zjištění polarizace LASERu Pro

Více

OVMT Přesnost měření a teorie chyb

OVMT Přesnost měření a teorie chyb Přesost měřeí a teorie chyb Základí pojmy Naměřeé údaje ejsou ikdy absolutě přesé, protože skutečé podmíky pro měřeí se odlišují od ideálích. Při každém měřeí vzikají odchylky od správých hodot chyby.

Více

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy 3.1 Zadáí: 3. Sekvečí obvody 1. Navrhěte a realizujte obvod geerující zadaou sekveci. Postupujte ásledově: a) Vytvořte vývojovou tabulku pro zadaou sekveci b) Miimalizujte budící fukce pomocí Karaughovy

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 4: Balrmerova série Datum měření: 13. 5. 016 Doba vypracovávání: 7 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V přípravě

Více

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKY Záš pojmy A. Popiš aspoň jede fyzikálí experimet měřeí rychlosti světla. - viz apříklad Michelsoův, Fizeaův, Roemerův pokus. Defiuj a popiš fyzikálí veličiu idex lomu. - je to bezrozměrá fyzikálí veličia

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru Datum měření: 13. 11. 2009 Cejchování kompenzátorem Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 1 Ročník a kroužek: 2.

Více

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6

STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Středoškolská techika 00 Setkáí a prezetace prací středoškolských studetů a ČVUT STUDIUM MAXWELLOVA ZÁKONA ROZDĚLENÍ RYCHLSOTÍ MOLEKUL POMOCÍ DERIVE 6 Pavel Husa Gymázium Jiřího z Poděbrad Studetská 66/II

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

Prorážka DOC. ING. PAVEL HÁNEK, CSC. Uvedené materiály jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10

Prorážka DOC. ING. PAVEL HÁNEK, CSC. Uvedené materiály jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 Prorážka DOC. ING. PAVEL HÁNEK, CSC. Uvedeé materiály jsou doplňkem předášek předmětu 154GP10 014 HLAVNÍ PROJEKČNÍ PRVKY Směr pokud možo volit přímý tuel. U siličích t. miimálí poloměr 300 m, u železičích

Více

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n Petra Suryková Modelováí křivek základím prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polyomiálí Q( t) a a t... a t polyomiálí křivky můžeme sado vyčíslit sado diferecovatelé lze z ich skládat křivky

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components

GRADIENTNÍ OPTICKÉ PRVKY Gradient Index Optical Components Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techiky, automatického řízeí a iformatiky Ústav přístrojové a řídicí techiky ČVUT v Praze, odbor přesé mechaiky a optiky Techická 4, 66 7 Praha 6 GRADIENTNÍ

Více

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop Úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chyby měření. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů: Odhady parametrů polohy a rozptýleí pro často se vyskytující rozděleí dat v laboratoři se vyčíslují podle ásledujících vztahů: a : Laplaceovo (oboustraé expoeciálí rozděleí se vyskytuje v případech, kdy

Více

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky Pracovní úkol Zadání 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chybu měření. 2. Změřte zvětšení a zorná pole

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy Pracovní úkol 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze

procesy II Zuzana 1 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Univerzita Karlova v Praze limití Náhodé limití Katedra pravděpodobosti a matematické statistiky Uiverzita Karlova v Praze email: praskova@karli.mff.cui.cz 9.4.-22.4. 200 limití Outlie limití limití efiice: Řekeme, že stacioárí

Více

Matematika I, část II

Matematika I, část II 1. FUNKCE Průvodce studiem V deím životě, v přírodě, v techice a hlavě v matematice se eustále setkáváme s fukčími závislostmi jedé veličiy (apř. y) a druhé (apř. x). Tak apř. cea jízdeky druhé třídy osobího

Více

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí rovoměrosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ. 1) Pojem funkce, graf funkce

DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ. 1) Pojem funkce, graf funkce DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCE JEDNÉ PROMĚNNÉ ) Pojem ukce, gra ukce De: Fukcí reálé proměé azýváme pravidlo, které každému reálému číslu D přiřazuje právě jedo reálé číslo y H Toto pravidlo začíme ejčastěji

Více

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých

jako konstanta nula. Obsahem centrálních limitních vět je tvrzení, že distribuční funkce i=1 X i konvergují za určitých 9 Limití věty. V aplikacích teorie pravděpodobosti (matematická statistika, metody Mote Carlo se užívají tvrzeí vět o kovergeci posloupostí áhodých veliči. Podle povahy kovergece se limití věty teorie

Více

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková

Základy statistiky. Zpracování pokusných dat Praktické příklady. Kristina Somerlíková Základy statistiky Zpracováí pokusých dat Praktické příklady Kristia Somerlíková Data v biologii Zak ebo skupia zaků popisuje přírodí jevy, úlohou výzkumíka je vybrat takovou skupiu zaků, které charakterizují

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15 VŠB - T Ostrava, FE MĚŘENÍ PARAMETRŮ OVĚTLOVACÍCH OTAV VEŘEJNÉHO OVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGLÁTOR E5 Řešitelé: g. taislav Mišák, Ph.D., Prof. g. Karel okaský, Cc. V Ostravě de.8.2007 g. taislav Mišák, Prof.

Více

Závislost slovních znaků

Závislost slovních znaků Závislost slovích zaků Závislost slovích (kvalitativích) zaků Obměy slovího zaku Alterativí zaky Možé zaky Tříděí věcé sloví řady: seřazeí obmě je subjektiví záležitostí (podle abecedy), možé i objektiví

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2 Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Fyzikální praktikum 2 Zpracoval: Markéta Kurfürstová Naměřeno: 16. října 2012 Obor: B-FIN Ročník: II Semestr: III

Více

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL

FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - 6. - PRVNÍ DIFERENCIÁL TAYLORŮV ROZVOJ FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ PRVNÍ DIFERENCIÁL PŘÍKLAD Pomocí věty o prvím difereciálu ukažte že platí přibližá rovost

Více

Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla, Odraz a lom světla Disperze světla

Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla, Odraz a lom světla Disperze světla Paprskoá optika Sětlo jako elektromagetiké lěí Šířeí sětla, Odraz a lom sětla Disperze sětla Sětlo jako elektromagetiké lěí James Clerk Maxwell (83 879) agliký fyzik autorem teorie, podle íž elektro-magetiké

Více

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic Iteračí metody řešeí soustav lieárích rovic Matice je: diagoálě domiatí právě tehdy, když pozitivě defiití (symetrická matice) právě tehdy, když pro x platí x, Ax a ij Tyto vlastosti budou důležité pro

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA FYZI KY L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y Jméno TUREČEK Daniel Datum měření 1.11.006 Stud. rok 006/007 Ročník. Datum odevzdání 15.11.006 Stud.

Více

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek***** Mikrovlny K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek***** *Gymnázium Česká Lípa, **,*****Gymnázium Děčín, ***Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše,**** Gymnázium Františka Hajdy,

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2 Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM F34 Fyzikální praktikum Zpracoval: Dvořák Martin Naměřeno: 1. 11. 9 Obor: B-FIN Ročník: II. Semestr: III. Testováno:

Více

Úloha III.S... limitní

Úloha III.S... limitní Úloha III.S... limití 10 bodů; průměr 7,81; řešilo 6 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat postup kostrukce itervalových odhadů středí hodoty v případě obecého rozděleí měřeých dat (postačí vlastími

Více