Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : RDS (realizační dokumentace stavby)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : 62063600 RDS (realizační dokumentace stavby)"

Transkript

1 Technická zpráva 013/11-O.C.1.1 k realizační dokumentaci stavby (RDS) Rekonstrukce komunikace v ul. Okály a Ke Splavu, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v Hostinném, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký. Obsah : a. Identifikační údaje b. Stručný technický popis c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů d. Vztahy PK k ostatním objektům stavby e. Návrh řešení f. Režim povrchových vod, zásady odvodnění g. Návrh dopravních značek, řízení dopravy h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby i. Vazba na případné technologické vybavení j. Přehled provedených výpočtů a konstatování s statickém ověření rozhodujících dimenzí k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace l. Závěr a. Identifikační údaje : Název : Místo : Kraj : Druh stavby : Investor : Zpracovatel RDS : Stupeň dokumentace : Zhotovitel stavby : Rekonstrukce komunikace v ul. Okály a v ul. Ke Splavu SO.101 Vozovka Hostinné Královéhradecký Rekonstrukce Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : RDS (realizační dokumentace stavby) Dle výběru v konkursním řízení

2 b. Stručný technický popis : Stavební objekt SO.101 Vozovka je součástí Rekonstrukce komunikace v ul. Okály a ul. Ke Splavu, v Hostinném. Sestává se z komunikace A, B a C a z částí navazujících komunikací. Začátek rekonstruované komunikace A (ulice Ke Splavu) navazuje na okolní ulici K Náhonu, konec úseku je napojen na stávající komunikaci před řadovými garážemi. Délka komunikace A činí 207,80 m. Komunikace B (ul. K Náhonu) navazuje na ulici Ke Splavu a její ukončení je navrženo za křížením s ulicí Okály. Délka komunikace B je cca 42,41 m. Komunikace C (ul. Okály) je napojena na ulici K Náhonu a na svém konci na ulici Ke Splavu. Délka komunikace C činí 166,00 m. Stavba bude zasahovat pozemky p.p.č. 656/9, 656/13, 656/14, 656/15, 656/19, 656/20, 656/23, 656/29, 656/34, 656/36, 656/38, 656/39, 656/40, 656/41, 656/45, 658/2, 658/14, 658/18, 658/19, 660/20, 660/21, 660/23, 660/24, 660/25, 660/26, 660/27, 660/28, 660/29, 660/30, 660/31, 660/32, 680/33 v k.ú. Hostinné. Nutno respektovat uložení stávajících kabelů NN (budou uloženy do chrániček). Případné přeložky nebo úprava krytí bude realizována f. ČEZ, a.s. Distribuce, na objednávku investora není součástí této PD. V ulici Ke Splavu není zjevně, v mapovém podkladu, vyznačen průběh stávající kanalizace. Projekt předpokládá průběh kanalizace jako spojnici mezi jednotlivými kanalizačními šachtami. Rekonstrukce vozovky obsahuje mimo odstranění původní konstrukce vozovky i úpravu zemní pláně (v příčném sklonu 3 %). Příčný sklon vozovky a zpevněných krajnic (dodláždění k pozemním objektům) 2,5 % jednostranný, s odvodněním podél zvýšených betonových obrub do uličních vpustí, s přípojkami do původní kanalizace. Směrové a sklonové poměry rekonstruovaných místních komunikací (MK) budou částečně upraveny ve vztahu k pozemkovým hranicím a ve vztahu ke konfiguraci území, k výškovému uspořádání vstupů a vjezdů do okolních pozemních objektů. Kryt vozovky předmětných ulic bude živičný, zpevněná krajnice bude dlážděná z kamenné kroužkové žulové dlažby K 8/10 I.tř. Za krajní žulovou kostkou a za obrubami budou dokončeny terénní úpravy a osetí travním semenem. V současné době je vozovka daných místních komunikací obousměrná s nevhodným šířkovým uspořádáním, s krytovou živičnou vrstvou, lemovanou betonovými obrubami. Podél obruby vozovky je realizována původní betonová dlažba (z HBB 500/500 mm). Povrch vozovek je nehomogenní a nerovný. Komunikace nejsou standardně odvodněny, tvoří se výmoly, výtluky a nachází se zde mnoho neodvodněných míst. Šířkové uspořádání komunikací odpovídá místní komunikaci (MK), která je charakterizována funkční skupinou C jako obslužná, ve stávající zástavbě, umožňující přímou obsluhu všech staveb. MK je upravené charakteristiky příčného uspořádání MO1 8/4/30 a MO2 5,5/5,5/30 (dle ČSN ) jako obousměrná, jednopruhová. Šířkové uspořádání umožňuje krátkodobé parkování osobních vozidel, a to s ohledem na stávající vjezdy a vstupy k okolním pozemním objektům. Na rekonstruované komunikaci se nepočítá se s odstavováním vozidel. Směrově komunikace vychází ze stávající zástavby, konfigurace terénu a z trasy původní vozovky. Výškově komunikace zohledňuje stávající zástavbu (vstupy a vjezdy) a napojení na stávající okolní vozovky. Přesto v některých místech dojde k částečnému zvýšení nebo snížení zpevněné plochy u stávajících pozemních objektů (RD).

3 Odvodnění se předpokládá do uličních vpustí H.T, s přípojkami do novostavby kanalizace (v ulici Okály) a do stávající kanalizace (v ulici Ke Splavu). Stávající kanalizace v ulici Ke Splavu je v situaci vyznačena jen orientačně, protože nebylo možné tuto původní trasu kanalizace geodeticky zaměřit viz tabulka vpustí (V1 až V4). Dle vyjádření zástupce investora je potrubí stávající kanalizace v profilu DN 300 mm. Počítá se s tím, že veškeré stávající inženýrské sítě jsou, pod vozovkou a okolními zpevně-nými plochami, uloženy s výškovým krytím odpovídajícím ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení a dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. a násl., případně ochráněny. V rámci rekonstrukce vozovky MK se předpokládá výšková úprava poklopů kanalizačních šachet, vodovodních a plynovodních uzávěrů. Před započetím veškerých zemních prací na rekonstrukci komunikace ul. Okály a Ke Splavu a části navazujících ulic, včetně ochrany podzemních inženýrských sítí, bude nutné nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem do stavebního deníku! Se správci sítí případně dohodnout ochránění podzemních vedení. Zodpovídá zhotovitel stavby. V časovém předstihu před rekonstrukcí vozovek MK investor vyzve správce inženýrských sítí, v daných ulicích, k doložení technického stavu podzemních inž. sítí, s ohledem na rekonstrukci vozovky a na pozdější nezasahování do zrekonstruované vozovky. Zvlášť projektant upozorňuje na skutečnost, že některé stávající inženýrské sítě mohou být zakresleny, geodetem, orientačně a po odkrytí se mohou nacházet v jiné poloze, než je vyznačeno v situaci (zejména původní vodovod, plynovod, kanalizace, kabelové sítě, apod). Případné úpravy přeložek inženýrských sítí budou následně řešeny na stavbě, za účasti TDI a projektanta přeložek dané inž. sítě, na objednávku investora. Jednotlivé stávající zpevněné plochy nebo původní vstupy budou, při komunikacích, ukončeny rampovitě, dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne ). Všechny původní vjezdy a vstupy budou zachovány. Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN DIN Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. V ulici Okály bude proveden zdravotní prořez stávající keřové výsadby, protože současné porosty keřů částečně zasahují do hlavního dopravního prostoru komunikace (HDP). Projektant doporučuje vybranému zhotoviteli stavby, aby před započetím veškerých prací na rekonstrukci vozovek komunikací si zajistil pasportizaci stávajícího stavu okolních pozemních objektů s potvrzením jejich majitelů, atd., zejména rodinných a bytových domů, garáží a oplocení s podezdívkami. Jednotlivá aktuální vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, si v rámci inženýrské přípravy pro stavební povolení, zajistí investor, případně zhotovitel stavby. Na celý průběh stavby připraví předmětný zhotovitel stavby Kontrolní a zkušební plán stavby, kde budou stanoveny druhy zkoušek a jejich četnost, podle ČSN a TKP, pro

4 jednotlivé konstrukční prvky (zemní práce, podkladní a krytové vrstvy vozovky, betonové konstrukce, trubní prvky, dlažby a dlaždičské práce, betonové konstrukce, kanalizační přípojky, apod). Navrhované uliční vpusti, v rámci RDS, řeší odvodnění dotčené trasy vozovky ulice Okály, Ke Splavu a sousední části vyznačených ulic. Uličními vpustěmi není řešeno odvodnění okolních pozemních objektů nebo neřešených okolních, navazujících stávajících komunikací. Nebyl k dispozici geologický průzkum. Během zemních prací budou odebrány vzorky zemin z podloží a bude posouzena navržená kce vozovky s případnou možností zlepšení podloží. Na části úseku komunikace se mohou v podloží vozovky nacházet neúnosné zeminy. Veškeré geologické anomálie podloží, případně části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na stavbě, za účasti geologa na objednávku investora. Předpokládaný rozsah zlepšení podloží zemní pláně vozovek MK bude realizován v aktivní zóně a to výměnou za nesoudržné vhodné zeminy (např. štěrkodrtě) v rozsahu cca 20 % objemu zlepšované zeminy nebo s použitím trojosých geomříží, např. TX 170). Na stávajícím oplocení z husté řady keřů ( živý plot ) bude proveden zdravotní prořez z důvodu nezasahování větví do HDP místní komunikace. Podle ČSN bude nutno provést úpravu pláně v tloušťce min mm. Zemní pláň nutno dohutnit na požadované hodnoty. Je nutno bezpodmínečně zabránit přístupu vody k zemní pláni. Zemní pláň bude vyspádována k podélným drenážím, minimálně ve sklonu 3 %. Dle čl a čl ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací je nutno po celou dobu výstavby chránit staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod a musí se zajistit jejich odvedení. Při deštivém počasí se musí průběžně odvádět srážková voda s povrchu zemního tělesa. Dále se musí pozorně sledovat vlhkost sypaniny a v případě překročení povoleného rozmezí vlhkosti daného druhu sypaniny (viz ) včas zemní práce přerušit. Denně, před ukončením práce ve směně, se musí navezená vrstva zhutnit, aby případná srážková voda mohla s násypu stékat a aby nakypřená sypanina nebyla znehodnocena. Znehodnocenou sypaninu nutno z násypu odstranit. Při všech pracích je nutno dodržovat platné předpisy a technické kvalitativní předpisy (TKP 1-31) a normy, zejména ČSN EN 1610 ( ) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Nejasnosti a změny nutno konzultovat se zpracovatelem projektu za účasti TDS. Míra zhutnění byla stanovena podle čl ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Norma ČSN požaduje nejmenší míru zhutnění jemnozrnných zemin dle tab. 6. Míra zhutnění pro dané jemnozrnné zeminy je v násypu do hl.0,5 m pod konstrukční plání D = 95 % v tělese násypu 0,5 m a více pod plání 95 % PS, což odpovídá minimální požadované hodnotě E def2 = 45 MPa.

5 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny dle Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. Z předpokládané intenzity dopravního zatížení na místních komunikacích nepřesáhne základní ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostoru nejvyšší přípustnou hodnotu hluku. c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů Mapový podklad a katastrální situace (Geodézie Krkonoše, s.r.o. Vrchlabí, tel , výškový systém B.P.V.,souřadnicový systém JTSK). Inženýrské sítě jsou v situaci vyznačeny na základě znalosti průběhu z technické mapy města. Před realizací rekonstrukce vozovky obou ulic nutno doměřit skutečné hloubky rekonstruované kanalizace a kanalizace původní v ulici Ke Splavu, upřesnit průběhy ostatních inž. sítí, včetně aktualizace katastrální mapy zajistí zhotovitel stavby Přehledné mapy Vyhláška č. 378/1992 Sb., ČSN , ČSN , ČSN , ČSN a související Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 II. vydání Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 (druhé vydání) Odvodnění PK TP 83 Navrhování vozovek pozemních komunikací TP 170 Zemní práce TKP 4 Zvláštní zakládání TKP 29 Geologický průzkum nebyl k dispozici. Během zemních prací budou odebrány vzorky zemin z podloží akreditovanou laboratoří a bude posouzena navržená kce vozovky s případnou možností zlepšení podloží. d. Vztahy PK k ostatním objektům stavby Daná stavba Rekonstrukce komunikace v ul. Okály a Ke Splavu je jednoobjektová. Stavební objekt SO.101 Vozovka řeší rekonstrukci místní komunikace (MK). V časovém předstihu budou realizovány nezbytné přeložky či ochránění jednotlivých inženýrských sítí, případně poruchy inž. sítí. Případné přeložení stávajících kabelových vedení NN zajistí ČEZ Distribuce, a.s. na objednávku investora není součástí tohoto projektu.

6 e. Návrh řešení Vytýčení stavby : Polohové vytýčení vrcholových bodů tečnového polygonu rekonstruovaných komunikací A, B a C a navazujících okolních ulic bude řešeno v souřadném systému JTSK, pomocí vrcholových bodů (VB1 až VB8), s ověřením vzdáleností osy komunikace, v příčném profilu od dalších stávajících pozemních objektů (oplocení, domy, garáže, pozemní objekty, apod). Výškové vytýčení je vztaženo k nivelačním bodům ČsJNS ve výškovém systému B.p.v. Během realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy do okolních pozemních objektů, zhotovitelem stavby, v terénu výškově ověřeny s niveletou komunikace. Polohopisné body a výškové fixy státní nivelační sítě, na stavbě, předá investor zhotoviteli stavby nejpozději při předání staveniště, za účasti odpovědného geodeta (Geodézie Krkonoše, s.r.o. Vrchlabí, tel ). Spodní stavba : Před započetím veškerých zemních prací na spodní stavbě vozovky místních komunikací (Okály a Ke Splavu) bude nezbytné, kopanými sondami, ověřit hloubku průběhu jednotlivých podzemních sítí! Po odstranění původních zbytkových krytů a podkladů zpevněných ploch (vozovka a dlážděné plochy) budou provedeny odkopávky a prokopávky nezapažené až na úroveň zemní pláně, úprava původních štěrkodrťových vrstev se zhutněním. Spodní stavba dále předpokládá výkopy rýh pro případné chráničky kabelů, pro přípojky vpustí, včetně výkopů šachet pro uliční vpusti. Veškerá přebytečná nepoužitelná zemina a stavební sutě budou přemístěny na řízenou skládku (např. v Dolní Branné nebo na jinou řízenou skládku v bezprostředním okolí (cca do 12 km) zajistí zhotovitel stavby - dle vyjádření investora. Odvoz betonové a kamenné dlažby, krajníků a obrub, pro zpětné použití, ornice a zeminy pro KTÚ na staveništní mezideponii (v Hostinném - do 3 km u slévárny). Zhotovitel stavby si projedná uložení výše uvedených hmot se správci skládek a deponií. Veškeré geologické anomálie podloží, případně části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na stavbě, po výkopu rýh pro kanalizaci, za účasti geologa. Technologické podkladní vrstvy vozovky nebo zlepšení zemní pláně bude navrženo po odebrání a vyhodnocení vzorků zemin z podloží. Předpokládaný rozsah zlepšení podloží zemní pláně vozovky MK, v aktivní zóně a to výměnou neúnosných zemin za nesoudržné vhodné zeminy (např. štěrkodrtě) v rozsahu cca 20 % objemu zlepšované zeminy (zlepšení parapláně v tl. 300 mm ŠD 0/63 nebo s použitím trojosých geomříží, např. TX 170). V tomto rozsahu se počítá i s výměnou zásypové zeminy pro uložení přípojek vpustí, případně i chrániček. Pro násypy a zásypy bude ve výkazu výměr a v nabídkovém rozpočtu (předmětného zhotovitele stavby) zohledněna položka specifikace vhodných zemin pro násypy a obsypy (pro objekt SO.101 Vozovka) Součástí spodní stavby jsou případné zásypy rýh s průběžným hutněním. Výkopy veškerých rýh se předpokládají od zemní pláně, v třídě těž. 3 (40 %) a v třídě těž. 4 (60 %).

7 Počítá se s úpravou zemní pláně a původních štěrkodrťových vrstev se zhutněním (na 50 MPa vozovka a dlážděné plochy) a bez zhutnění (zeleň). Předpokládá se ztížení vykopávek v blízkosti inženýrských sítí. V blízkosti tras stávajících kabelů (kabely telekomunikační, NN, VO, apod), kanalizace, vodovodu a trasy plynovodu, včetně přípojek, bude prováděno odkopání a úprava zemní pláně zásadně ručně a s maximální opatrností. Zásypy budou prováděny dobře hutnitelnou vhodnou zeminou (dle ČSN , ČSN a dle TKP 1-31). Hutnění bude prováděno po vrstvách tl. max 300 mm. Soudržné zeminy budou hutněny na 95 % objemové hmotnosti dle standardní Proctorovy zkoušky při optimální vlhkosti. Nesoudržné zeminy budou hutněny na stupeň relativní ulehlosti 0,8 0,85 dle tab. 3 normy ČSN Podrobný technologický postup hutnění, před započetím prací, si nechá zhotovitel stavby, na základě druhu zásypové zeminy a užitého hutnícího zařízení, odsouhlasit investorem. Pro zabezpečení kvality musí zhotovitel stavby zajistit provádění zkoušek průkazních, kontrolních a přejímacích dle ČSN EN 1610 ( ) a ČSN Vzhledem k předpokládanému charakteru zemin v podloží vozovky nutno uvažovat s dokonalým odvodněním zemní pláně. Průsakovými vodami může být výrazně snížena únosnost pláně v místech nevhodně zasypaných výkopů (sutě, navážky, apod). Míra zhutnění byla stanovena podle čl ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin. ČSN požaduje nejmenší míru zhutnění jemnozrnných zemin dle tab. 6. Míra zhutnění pro dané jemnozrnné zeminy je v násypu do hl.0,5 m pod konstrukční plání D = 98 % v tělese násypu 0,5 m a více pod plání 98 % PS, což odpovídá min. požadované hodnotě E def2 = 50 MPa. Vrchní stavba : Rekonstrukce vozovky místní komunikace (ul. Okály a Ke Splavu) je řešena po rekonstrukci kanalizace a některých inženýrských sítí (např. vodovod). Před započetím prací na rekonstrukci vozovky si zhotovitel zajistí ověřující zkoušky zhutnitelnosti zejména nad kanalizací. Příčný sklon vozovky oboustranný 2,5 % - v přímé. Šířkové uspořádání zohledňují účel a upravenou charakteristiku příčného uspořádání MO1 8/4/30 a MO2 5,5/5,5/30. S ohledem na předpokládanou intenzitu provozu a skladbu dopravního proudu je navržena konstrukce vozovky se stmelenými podkladními vrstvami, třídy dopravního zatížení T.D.Z. IV pro NÚP D1 a to dle Katalogu vozovek pozemních komunikací, s minimálními úpravami :

8 Ul. Okály a Ke Splavu : Vozovka MK rekonstrukce (č.1): Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 + (ABS I) tl. 40 mm Spojovací postřik asfaltem PS, A 0,3 kg/m 2 Obalované kamenivo ACP 16 + (OKS I) tl. 80 mm Infiltrační postřik kat. asf. emulzí PI-EK do 2,0 kg/m 2 Směs stmelená cementem SC 0/32, C 3/4 tl.180 mm Štěrkodrt ŠD A tl.200 mm Celkem tl.500 mm Vozovka MK OŽK (č.2): Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 + (ABS I) tl. 40 mm Spojovací postřik asfaltem PS, A 0,7 kg/m 2 Očištění frézovaného povrchu Vozovka MK RŽK (č.3): Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 + (ABS I) tl. 40 mm Spojovací postřik asfaltem PS, A 0,3 kg/m 2 Obalované kamenivo-vyrovnávka ACP 16 + (OKS I) tl mm Úprava a zhutnění stávající podkladní vrstvy Zpevněná krajnice, vjezdy ze žulové dlažby (č.4): Žulová dlažba K 8/10 DL tl. 100 mm Kamenivo HDK 4-8 ŠD A tl. 40 mm Směs stmelená cementem SC 0/32, C 3/4 tl. 160 mm Štěrkodrť ŠD A tl. 200 mm Celkem tl. 500 mm Chodník bet. dlažba (č.5): Betonová zámková dlažba (tv. I ) DL tl. 80 mm Kamenivo HDK 4-8 ŠD tl. 30 mm Štěrkodrť ŠD tl. 100 mm Štěrkodrť ŠD tl. 150 mm Celkem tl. 360 mm

9 Zlepšení podloží (č. 6): Štěrkodrť ŠD A tl. 300 mm Trojosá geomříž (např.tx 170) Obrusnou vrstvu konstrukce vozovky ACO 11 + (v tl. 40 mm) provést asfaltovým pojivem 50/70 (dle ČSN EN , tabulky NA-E.5.1). Mezerovitost V min = 2,5 % (2,0 %) a V max = 4,5 % (6,0 %). Mezerovitost zhutněné asfaltové směsi a stupeň vyplnění mezer směsi se stanoví podle ČSN EN :2008, tabulka B.1, řádek 3. Hodnoty v závorkách platí pro kontrolní zkoušky. Maximální podíl DTK a STK ve směsi kameniva bude 15 %. Ložnou vrstvu konstrukce vozovky ACL 16 + (v tl. 80 mm) provést asfaltovým pojivem 50/70 (dle ČSN EN , tabulky NA-E.5.2). Mezerovitost V min = 4,0 % (3,0 %) a V max = 6,0 % (8,0 %). Mezerovitost zhutněné asfaltové směsi a stupeň vyplnění mezer směsi se stanoví podle ČSN EN :2008, tabulka B.1, řádek 3. Hodnoty v závorkách platí pro kontrolní zkoušky. Maximální podíl STK v SK nebo DTK v DK ve směsi kameniva bude 50 %. Lemování živičného krytu vozovky bude realizováno betonovým obrubníkem s přídlažbou ze žulových kostek K 8/10 I.tř., do betonového lože s opěrkou. Směs stmelená cementem SC 0/32, C 3/4 v tl.150 mm (dle TP 170 dodatku z r. 2010) pův. označení vrstvy SC I. Betonový obrubník bude osazen do betonového lože s opěrkou. Betonová směs (C 16/20 n XF1) nekonstrukční dle ČSN , tab. 12 a podle ČSN EN a dle TKP 18. Spárování přídlažby bude realizováno cementovou maltou M25 XF4. Všechny pracovní spáry budou zality modifikovanou živičnou zálivkou. Lemování dlážděného krytu zpevněné krajnice bude provedeno kamenným krajním proužkem ze žulové kostky K8/10-I.tř., do betonového lože s opěrkou. Pro zajištění odpovídajícího odvodnění ve vrstvě cementové stabilizace (SC 0/32 C 3/4 ) zpevněné dlážděné krajnice vložen drenážní geokompozit pro lepší odvodnění lože dlažby (dle dodatku TP 170). Kamenná dlažba bude zaplavena drtí fr.2/4 nebo 4/8. Počítá se s úpravou zemní pláně se zhutněním na 50 MPa, bez vibrací. V případě, že zemní pláň nebude možné zhutnit na předepsanou hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtěžit a provést štěrkodrťový podsyp se zhutněním bez vibrací (v aktivní zóně podloží)! - viz zlepšení podloží vozovky.

10 Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat normu ČSN Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva. Před započetím veškerých prací na vozovce MK nutno provést pasport stávajícího stavu okolních pozemních objektů. Na případných stávajících trhlinách obvodových zdí rodinných domů doporučuji provedení kontrolních sádrových terčů, a to před započetím stavebních prací na komunikaci zajistí zhotovitel stavby. Bude součástí nabídky zhotovitele stavby na realizaci díla. Výškové a směrové napojení krytu vozovky místní komunikace bude provedeno na stávající kryt vozovek okolních. V místech napojení konstrukce vozovky na okolní stávající komunikace bude proveden přesah 0,5 m a to v obrusné vrstvě krytu. V průběhu rekonstrukce komunikačních ploch bude nezbytné provést průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a dokladovat jejich výsledky - dle ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin a dle TKP 1-31! Projektant si vyhrazuje právo prohlídky zemní pláně s možností úpravy spodních podkladních vrstev s ohledem na druh podložních zemin. Betonová obruba, oddělující zpevněnou dlážděnou krajnici a živičný kryt vozovky je navrhována s podsázkou 20 mm. Vyhovuje tak Vyhlášce č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne ). U všech snižovaných chodníkových ploch budou tyto doplněny o betonové tvarovky s charakteristickými jehlánkovitými výstupky viz Metodické pokyny k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí (varovné pásy). Příčný sklon 2 %, podélný sklon odpovídá sklonu vozovky bude vyhovovat Vyhlášce č. 398/2009 Sb. Odvodnění : Rekonstruovaná komunikace v ul. Okály bude odvodněna jednostranným příčným sklonem 2,5 % k betonové obrubě a dále podélnými sklony do navrhovaných uličních vpustí H.T. Rekonstruovaná dlážděné plochy (zpevněná krajnice) budou odvodněny jednostranným příčným sklonem 2,5 % (nebo dle situace). Přípojky uličních vpustí z trub kameninových DN 150 mm (DN 200 mm) do rekonstruované kanalizace (ul. Okály) nebo do stávající kanalizace (ul. Ke Splavu) do revizních šachet. Specifikace přípojek viz tabulka uličních vpustí. V ulici Ke Splavu délky přípojek přibližné. Na stávajících uličních vpustích, na trase kanalizace (v ulici Ke Splavu), budou osazeny nové mříže uličních vpustí s rámem. Místo případného jiného připojení na potrubí bude řešeno navrtáním nebo vyfrézováním otvorů - ne nasekáním - nutno však předem odsouhlasit s projektantem a TDS.

11 Před záhozem přípojek uličních vpustí vyzve zhotovitel stavby správce kanalizace, aby provedl vizuální kontrolu napojení. Bude zapotřebí tyto podzemní sítě nechat zaměřit, v digitální formě. S ohledem na neuspořádané stávající průběhy podzemních inženýrských sítí budou některé navrhované uliční vpusti uloženy v blízkosti těchto sítí (oproti normě ČSN ). Šachty rekonstruované kanalizace, původní i nové plynovodní a vodovodní uzávěry, v ploše rekonstruované komunikace, budou výškově upraveny do projektované nivelety komunikace součást vozovky. Kanalizační šachty budou pročištěny. Odvodnění zemní pláně je řešeno příčným sklonem 3 %. Veškeré výškové vztahy jsou zřejmé z tabulky uličních vpustí. Trouby kameninové budou uloženy na podkladní betonovou desku (C16/20 X0) do vyprofilovaného lože. Obsyp potrubí z nesoudržné zeminy o zrnitosti 0-20 mm (písek, štěrkopísek) s průběžným hutněním dle TKP. Do výšky 0,30 m nad horní plochu potrubí se smí použít jen lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy nebo desky. Těžkou hutnící techniku lze používat až 1,00 m nad potrubím. Přímo nad potrubím nehutnit! Podél potrubí přípojek bude nutné hutnit se značnou opatrností, aby nedošlo k poškození trub přípojek vpustí a ostatních inž. sítí. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 98 % PS ve vozovce MK a na 93 % PS ve volném terénu, je doporučováno nejprve vytvořit technologický postup hutnění, zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu. Dále pak bude zbylá část rýhy zasypána vhodným nesoudržným zásypovým materiálem s postupným hutněním. V ploše vozovky MK bude provedeno zvlášť pečlivé hutnění zásypu rýhy (E def,2 min=50mpa) a to podle TKP 4 Zemní práce a dalších TKP. V místě nad realizovanými přípojkami vpustí DN 150 mm budou provedeny minimálně 3 průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně! Chráničky : Jsou řešeny pro ochránění stávajících podzemních kabelových sítí (příčné přechody vozovky a to i v podélném směru). Předpokládá se, že podzemní kabelová vedení (v podélném směru komunikace) jsou uložena, pod původními zpevněnými plochami, v chráničkách. Pokud původní inž. kabelové sítě nebudou ochráněny (pod zpevněnými plochami), bude nezbytné tyto kabely uložit do chrániček TK-2 s obetonováním (nebo do žlábků KZ 13) viz položka ochránění kabelových vedení. Během ochrany stávajících kabelů (NN), ve správě ČEZ Distribuce, a.s., bude dodržován Zákon č. 458/2000 Sb. a násl., zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, příslušné normy ČSN , ČSN , apod. Všechny trasy stávajících kabelů budou, před započetím zemních prací, prověřeny kopanými sondami. Během ochrany telekomunikačních kabelů bude dodržen Zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. a násl. Hloubení rýh v předpokládaných trasách kabelů se bude provádět zásadně ručně a to za technického dozoru zástupců správce kabelů. Před záhozem chrániček bude zajištěna kontrola od jednotlivých správců sítí a bude provedeno geodetické zaměření - zodpovídá zhotovitel stavby.

12 Veškerou manipulaci se stávajícími kabely mohou provádět zásadně jen zástupci správců dané sítě! Všechny chráničky budou na obou koncích zapěněny. Případné rezervní chráničky budou opatřeny zatahovacím drátem. Ostatní podzemní inženýrské sítě, které nebyly podchyceny ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí, budou případně řešeny v rámci stavby (AD). Bližší specifikace viz tabulka chrániček. Přeložka dřevěného oplocení : Stávající přístřešek na nádoby TKO zasahuje do hlavního dopravního prostoru (HDP) komunikace. Bude tedy nezbytné, tento přístřešek odstranit. Navazující dřevěné oplocení bude přeloženo mimo HDP komunikace. Počítá se s přeložkou oplocení v délce 3,50 m. Oplocení s ocelovými sloupky z bezešvých oc. trub profilu 48/3,6 mm, ukotvené do betonových patek, průměru 300 mm/hl. 600 mm. Betonová směs - C16/20 XC4, XA1. Podélníky dřevěné, na které budou střídavě uchyceny svislé prkenné prvky, v. 1,10 m. Ochrana dřevěných prvků fungicidním nátěrem, se světlým odstínem. Konečné terénní úpravy V rámci konečných terénních úprav (KTÚ) se předpokládá dovoz a rozprostření podorničních zemin. S dovozem podorničních zemin se počítá ze staveništní mezideponie. Rozprostření orničních vrstev jest navrhováno v tl. 100 mm. Po úpravě nezpevněných a dotčených ploch bude možno zakládat trávníkové plochy výsevem. Spotřeba osiva "parkové travní směsi" je 0,050kg/1 m 2 následujícího složení : 35 % jílku vytrvalého 30 % kostřavy výběžkaté 15 % lipnice luční 10 % poháňky hřebenité 5 % jetele 5 % psinečku výběžkatého Tato parková travní směs odpovídá vlhčím a středně těžkým půdám a výslunné poloze. Protože současné porosty keřů, v ulici Okály, částečně zasahují do hlavního dopravního prostoru komunikace (HDP), bude proveden zdravotní prořez stávající keřové výsadby,

13 f. Režim povrchových vod, zásady odvodnění Odvodnění vozovek místních komunikací a zpevněných ploch je řešeno prostřednictvím uličních vpustí (H.T.) s přípojkami do realizované kanalizace (v ulici Okály) a do stávající kanalizace (v ulici Ke Splavu). Projekt neřeší odvodnění původních dešťových svodů od pozemních objektů. Odvodnění zemní pláně vozovek MK je navrhováno jednostranným příčným sklonem 3 % a prostřednictvím pojistných drenáží do kanalizace. g. Návrh dopravních značek, řízení dopravy Návrh DIO předpokládá, že část prací na rekonstrukci komunikace v ul. Okály a v ul. Ke Splavu budou řešeny za částečné uzavírky. K tomu účelu bude zřízeno částečné omezení provozu (jednopruhová vozovka v obci z nezbytné části s omezením provozu s řízením provozu světelným signalizačním zařízením), po jednotlivých úsecích. Ostatní práce, které vyžadují realizaci v celé šířce vozovky (např. úprava zemní pláně, pokládka ložných vrstev a obrusné vrstvy krytu vozovky, apod) budou realizovány za úplné uzavírky ulice. Veškerá doprava bude, během úplné uzavírky dané části MK, odkloněna po okolních místních komunikacích ve městě (ul. K Náhonu, Labská, Šestidomí) viz situace DIO výkres č. C Úplná uzavírka MK se předpokládá na nezbytnou dobu dle technologického vybavení předmětného zhotovitele stavby. Vlastní dopravní značení částečného omezení provozu navrhne a provede zhotovitel stavby dle výše uvedeného popisu DIO s ohledem na časovou posloupnost rekonstrukce částí vozovek MK a zároveň prověří šířkové poměry okolních MK a případně únosnost mostů na objížďkové trase. Zhotovitel stavby zajistí, během rekonstrukce MK, nezbytné přístupy ke stávajícím pozemním objektům BD a RD a to včetně vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na svozové vozidlo TKO. Nutno projednat s majiteli okolních objektů provizorní úpravy přístupu k pozemním objektům, zejména příjezdy ke garážím, dočasné parkování vozidel mimo rekonstruovanou část ulice, omezení dopravní obslužnosti, apod. Vlastní rozsah jednotlivých etap rekonstrukce MK v ul. Okály a v ul. Ke Splavu si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem, a to dle místních potřeb a s ohledem na technologické vybavení zhotovitele stavby. Vždy po ukončení každé pracovní operaci, v průběhu pracovního dne, bude daný úsek provizorně zprovozněn. Před započetím stavby, v dostatečném časovém předstihu, požádá předmětný zhotovitel stavby MěÚ Vrchlabí SSÚ o Stanovení dopravního značení. Definitivní dopravní značení (dle požadavku investora) není součástí této rekonstrukce vozovek.

14 h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 1. Zřízení DIO (po ucelených úsecích MK dle potřeb zhotovitele stavby) 2. Odstranění dlážděných a nestmelených zbytkových krytů a podkladů, odkopávky a prokopávky, odstranění případných navážek, vytřídění kamenných kostek, apod 3. Výkop rýh pro přípojky vpustí, pro vpusti a pro chráničky. Ochrana jednotlivých inženýrských sítí 4. Vodorovné přemístění sutí a zemin na mezideponii ZS (do cca 3 km) nebo na řízenou skládku do 12 km zajistí zhotovitel stavby dle vyjádření investora 5. Realizace chrániček v trase stávajících inž. sítí (za účasti správců sítí) 6. Přípojky vpustí a úprava zemní pláně se zhutněním 7. Spodní stavba vozovek MK a zpevněných ploch (po etapách) 8. Realizace podsypných a podkladních vrstev vozovky a zpevněné krajnice (po etapách) 9. Dlaždičské práce (obruby, přídlažby, apod), uliční vpusti s napojením na přípojky (po etapách) 10. Realizace ložné a obrusné vrstvy konstrukce živičné vozovky, napojení na okolní vozovky a dlážděné zpevněné plochy /krajnice/ viz vzorové příčné řezy 11. Ohumusování nezpevněných ploch a osetí travním semenem vpravo (alt. hydroosev) 12. Odstranění DIO i. Vazba na případné technologické vybavení Neuplatní se j. Přehled provedených výpočtů a konstatování s statickém ověření rozhodujících dimenzí Neuplatní se k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Rekonstrukce daných místních komunikací (ul. Okály a ul. Ke Splavu) jsou součástí stávajícího komunikačního skeletu města. Do řešené části rekonstruovaných MK nezasahuje ochranné pásmo okolních silnic jedná se o zastavěné území. Zhotovitel stavby zajistí, během rekonstrukce místních komunikací, nezbytné bezbariérové přístupy ke stávajícím pozemním objektům BD a RD i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne ) a podle Metodických pokynů k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí).

15 V předstihu budou projednány provizorní úpravy přístupů k pozemním objektům (ocelové lávky přes výkopy), přístupy k pozemním objektům, dočasné parkování vozidel mimo rekonstruované části ulic, omezení dopravní obslužnosti, apod. Všechny stávající komunikační vjezdy a vstupy ke stávajícím pozemním objektům RD a BD budou zachovány. Polohově a výškové řešení sousedních chodníků v návazností na vstupy a vjezdy k RD a BD budou odpovídat bezbariérové úpravě, vyhovující Vyhlášce č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne ) a Metodickým pokynům k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí). l. Závěr Pro jednotlivé fáze rekonstrukce živičné vozovky a dlážděných zpevněných ploch, na výše uvedené stavbě, platí Zvláštní technické kvalitativní podmínky. Veškeré stavební práce na PK budou prováděny podle platných norem ČSN, Technických podmínek MD ČR (TP) a platných Technických kvalitativních podmínek (TKP), vydaných pro jednotlivé práce. Projektant upozorňuje, že rekonstruované místní komunikace jsou navrhovány zejména v prostoru stávající zástavby, kde se mohou nacházet dosud neznámé podzemní prostory (kaverny, kamenné či betonové bloky, původní potrubí, apod). Tyto mohou být pozůstatkem po původní zástavbě. V daném případě nutno počítat (v rámci OPN) s jejich úpravou nebo, po dohodě s TDS, s jejich odstraněním. Může se jednat též o neznámá podzemní kabelová vedení, která nejsou evidována žádným správcem. Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před započetím veškerých prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se stavebními mechanizmy. NBV a NBE musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům! S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců a cyklistů tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné tabule usměrňující pohyb veřejnosti v prostoru stavby a dbát na jejich respektování. Při výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ svých zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou službu, policii, IB apod. Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

16 Vyhláška č. 324/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 363/2005 Sb., apod), její jednotlivé paragrafy jsou nahrazeny novými právními úpravami, a to zejména Nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem č. 183/2006 Sb., vyhláškou č. 499/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 163/2002 Sb., NV č. 480/2000 Sb., vyhláškou č. 87/2000 Sb., NV č. 480/2000 Sb. a Zákoníkem práce. Zhotovitel stavby si zpracuje havarijní plán, kde budou uvedeny jména odpovědných osob, včetně funkcí a telefonní čísla Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, České inspekce životního prostředí - oblastního inspektorátu Hradec Králové, Zemědělské vodohospodářské správy, apod. Případné přeložení stávajících kabelových vedení NN zajistí ČEZ Distribuce, a.s. na objednávku investora není součástí tohoto projektu..

17 SEZNAM PŘÍLOH Pořadí Název přílohy Arch.číslo 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 013/11-O.C VYTYČOVACÍ VÝKRES 013/11-O.C POLOHOVÝ VÝKRES 013/11-O.C PODÉLNÉ PROFILY KOMUNIKACÍ 013/11-O.C VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 013/11-O.C PŘÍČNÉ ŘEZY 013/11-O.C PŘÍČNÉ ŘEZY MX 013/11-O.C ULIČNÍ VPUSTI A ULOŽENÍ POTRUBÍ 013/11-O.C TABULKA VPUSTÍ 013/11-O.C CHRÁNIČKY vzorové řezy 013/11-O.C SITUACE CHRÁNIČEK 013/11-O.C TABULKA CHRÁNIČEK 013/11-O.C OPLOCENÍ 013/11-O.C SITUACE DIO 013/11-O.C TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ 013/11-O.C VÝKAZ VÝMĚR 013/11-O.C ROZPOČET 013/11-O.C.1.17 Zodp. projektant Ing. S. Janák Datum Investor Místo Hostinné Město Hostinné Vypracoval Zak.č. 013/11-O Kraj Královéhradecký Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA Technická zpráva DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV Stupeň RDS C.1.1

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zodp. projektant Ing. S. Janák Datum 12.2011 Investor Místo Hostinné Město Hostinné Vypracoval Zak.č. 013/11-P Kraj Královéhradecký DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zodp. projektant Ing. S. Janák Datum 11.2011 Investor Místo Hostinné Město Hostinné Vypracoval Zak.č. 013/11-O Kraj Královéhradecký DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení součastného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum a u stavby,

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8)

C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) a) identifikační údaje objektu Název: Chodníkové těleso vč. odvodnění Kateřinice Stavební objekty: SO 01 Chodníkové těleso - délka 102,80

Více

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje :

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje : Technická zpráva 023/13.C.1.1 k dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) Oprava účelové komunikace ulice Pod Světlou Horou u č.p. 152 ve Svobodě nad Úpou, kraj Královéhradecký Povodňové škody Obsah : 1. Identifikační

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : RDS (realizační dokumentace stavby)

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : RDS (realizační dokumentace stavby) A. Průvodní zpráva 013/11-O.A k realizační dokumentaci stavby (RDS) Rekonstrukce komunikace v ul. Okály a Ke Splavu, v Hostinném, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký. Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Základní

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

Rekonstrukce ulice Lipová, Jíloviště

Rekonstrukce ulice Lipová, Jíloviště Obec Jíloviště Pražská 81 25202 Jíloviště Středočeský kraj A + C Průvodní a technická zpráva SO 100 Objekty pozemních komunikací rekonstrukce ulice Lipová DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DVZ TENDR 1.

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1.Identifikační údaje a) označení stavby, Zpevnění místní komunikace vč. odvodnění, Kateřinice

A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1.Identifikační údaje a) označení stavby, Zpevnění místní komunikace vč. odvodnění, Kateřinice A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.Identifikační údaje a) označení stavby, Zpevnění místní komunikace vč. odvodnění, Kateřinice b) stavebník, Obec Kateřinice Kateřinice 127 742 58 Kateřinice IČ 600784 c) projektant.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : RDS (realizační dokumentace stavby)

Město Hostinné DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov Dopravně inženýrská kancelář IČO : RDS (realizační dokumentace stavby) A. Průvodní zpráva 013/11-P.A k realizační dokumentaci stavby (RDS) Rekonstrukce komunikací v ul. Prostřední a v ul. Podháj, v Hostinném, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký. Obsah : 1. Identifikační údaje

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Chrastava - Oprava povrchů náměstí

Chrastava - Oprava povrchů náměstí OBSAH DOKUMENTACE Chrastava - Oprava povrchů náměstí A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 6 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 200 KOORDINAČNÍ SITUACE 6 A4 C - STAVEBNÍ ČÁST C.101

Více

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje :

Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Stručný technický popis 3. Závěr. 1. Identifikační údaje : Technická zpráva 026/13.C.1.1 k dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS) Oprava účelové komunikace ulice Pod Rýchorami, pod č.p. 9 ve Svobodě nad Úpou, kraj Královéhradecký Povodňové škody Obsah : 1. Identifikační

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední a ul. Podháj SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední a ul. Podháj SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 k realizační dokumentaci stavby (RDS) Rekonstrukce komunikací v ul. Prostřední a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v Hostinném, okr. Trutnov, kraj Královéhradecký.

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více