1ÚVOD. Základním cílem marketingového plánu je podpora prodeje a uívání vysoce kvalitních výrobkù FLP spotøebiteli.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1ÚVOD. Základním cílem marketingového plánu je podpora prodeje a uívání vysoce kvalitních výrobkù FLP spotøebiteli."

Transkript

1

2

3 OBSAH 1. Úvod 2. Definice 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpìtného odkoupení 4. Struktura odmìòování bonusy/marketingový plán 5. Bonus za vedoucí postavení Leadership bonus 6. Eagle manaer 7. Vyšší manaerská ocenìní Ocenìní pro drahokamové manaery 8. Drahokamový bonus 9. Program motivaèních odmìn 10. FLP Super Rally 11. Status manaera a rekvalifikace Zdìdìný manaer Pøevedený manaer Kvalifikace aktivity Postup pøi rekvalifikaci 12. Responzorování 13. Objednávky výrobkù 14. Právní vztahy Nezávislí smluvní spolupracovníci Politika spoleènosti Vylouèení z distributorství Øešení sporù Dobrovolné ukonèení distributorství Platnost pøihlášky Zdìdìné distributorství Pøevody vyplývající z rozvodu Pravidla vyuívání internetu Chyby nebo otázky Smlouva o dùvìrnosti a zachování tajemství Další smluvní omezení Trvání Pravidla reklamy a propagace 15. Komunikace 16. Politika mezinárodního sponzoringu 17. Smìrnice è. 1 FLP CR Statut pøímého zákazníka

4

5 1ÚVOD a) Spoleènosti Forever Living Products (dále jen FLP) jsou výjimeèné ve vyuívání vlastní koncepce na podporu spotøeby a prodeje svých výrobkù prostøednictvím nezávislých distributorù. Forever Living Products je skupinou sesterských spoleèností, jejich distributoøi prodávají výrobky po celém svìtì. FLP zabezpeèuje pro svoje distributory v této oblasti podnikání výrobky nejvyšší kvality, firemní podporu a marketingový plán. FLP je výjimeèná vyuívaním Forever tímového marketingu. Spojené spoleènosti a jejich produkty poskytují spotøebitelùm a distributorùm pøíleitost zlepšovat kvalitu ivota uíváním výrobkù FLP a pøíleitost pro kadého, kdo má zájem správnì pracovat na programu spoleènosti. Na rozdíl od vìtšiny jiných obchodních pøíleitostí jsou distributoøi FLP vystaveni jen malému finanènímu riziku, protoe není poadována ádná základní investice a spoleènost navíc poskytuje monost vyuít pravidla zpìtného odkoupení zboí. b) Naše spoleènosti neproklamují, e distributor dosáhne finanèního úspìchu bez práce nebo tím, e se bude spoléhat jen na úsilí ostatních. Ohodnocení ve spoleènostech FLP je zaloeno na prodeji produktù. Distributor je nezávislým smluvním partnerem, jeho úspìch nebo neúspìch závisí na nìm a na jeho osobním úsilí. c) Spoleènosti FLP dosahují dlouhodobì dobrých výsledkù. Základním cílem marketingového plánu je podpora prodeje a uívání vysoce kvalitních výrobkù FLP spotøebiteli. d) Základním cílem distributorù je vybudovat prodejní organizaci na podporu tohoto prodeje a spotøeby výrobkù FLP. e) Nezávislí distributoøi na všech úrovních marketingového plánu FLP jsou motivováni k prodeji výrobkù o nìm si vedou záznamy. Distributoøi získávají znalosti trhu úèastí na tréninkových semináøích, udrováním kontaktù se svými zákazníky a sponzorováním dalších lidí, kteøí se také podílejí na prodeji a spotøebì výrobkù.

6 2DEFINICE 2.1 Zákazník je jakákoli osoba, která si kupuje výrobky pro svoji vlastní spotøebu. 2.2 Karton (bod) je mìrná jednotka pro stanovení postupu v marketingovém plánu, bonusù, ocenìní a programù motivaèních odmìn pro distributory, jak jsou stanoveny v marketingovém plánu FLP. Bodové hodnoty jednotlivých výrobkù jsou uvedeny v cenníku FLP CR. 2.3 Nový distributor je distributor, který ještì nedosáhl pozice asistenta supervizora. 2.4 Distributor je osoba ve vìku 18 let a více, která vlastní ivnostenský list a vyplnila Pøihlášku distributora, která byla zaregistrována spoleèností FLP CR nebo osobou, kterou firma k tomu zplnomocnila. Distributoøi nakupují výrobky pøímo od spoleènosti FLP CR. 2.5 Aktivní distributor je distributor, který v domovské zemi v daném mìsíci dosáhl ètyø (4) nebo více kartonù (bodù) osobních akreditovaných prodejù, ze kterých aspoò jeden (1) získal osobnì. Osobní akreditované prodeje mohou být získány buï osobními prodeji, nebo prodeji osobnì sponzorovaných nových distributorù. Aktivita distributora se vyhodnocuje kadý mìsíc (tzv. Bonus recap). 2.6 "Domovská zemì" je zemì, ve které má distributor trvalé bydlištì. Je to zemì, ve které se manaeøi musí kvalifikovat na skupinový bonus a bonus za vedoucí postavení i pro všechny ostatní FLP zemì. Zmìníli distributor své bydlištì, musí o tom uvìdomit svou pùvodní domovskou zemi, aby se mohla zmìnit jeho adresa a uvést jeho nová domovská zemì. 2.7 "Øídicí spoleènost" je spoleènost, podle které pouívá jedna nebo více èlenských zemí jednu databázi na výpoèet ziskù z prodejù, bonusových plateb a kvalifikací na motivaèní odmìny.

7 ZÁRUKY NA VÝROBKY, PRAVIDLO 3ZPÌTNÉHO ODKOUPENÍ 3.1 Výrobky mají záruku po dobu následujících lhùt: 3.2 FLP dává záruku, e jsou její výrobky bezchybné a v poadované míøe odpovídají specifikacím výrobkù. Tato záruka se dává na dobu tøiceti (30) dnù od data zakoupení výrobku, a to na všechny výrobky FLP s výjimkou literatury a výrobkù na podporu prodeje. Zákazníci: 3.3 Spoleènost FLP zaruèuje 100% spokojenost s výrobkem. Pokud zákazník spokojen není, do tøiceti (30) dnù od data nákupu mùe: a) dostat nový náhradní výrobek výmìnou za vadný výrobek nebo b) zrušit tuto transakci, vrátit výrobek a získat plnou penìitou náhradu. Ve všech pøípadech se vyaduje, aby zákazník dal v termínu distributorovi, od kterého výrobek koupil, písemné oznámení, doklad o zakoupení výrobku a o vrácení výrobku. FLP si vyhrazuje právo zamítnout opakované vracení výrobkù. 3.4 Distributor FLP, který prodal výrobek, je zodpo-- vìdný za to, aby zákazník dostal zpìt peníze nebo mu byl vymìnìn výrobek. V pøípadì sporu bude mít FLP rozhodující slovo. Jakákoliv vrácená èástka penìz za výrobky, vyplacená firmou FLP, bude zpìtnì vyúètována všem distributorùm FLP v rozsahu jejich zisku z pùvodního prodeje pøíslušného výrobku. Refundace a postup zpìtného odkoupení pro distributory. 3.5 Po dobu výše uvedených záruèních lhùt poskytne FLP náhradu ve formì nového stejného výrobku výmìnou za výrobek poškozený nebo za výrobek, který byl vrácen distributorovi zákazníkem z dùvodu jeho nespokojenosti. Taková náhrada bude podmínìna ze strany FLP ovìøením platnosti dokladu o datu nákupu výrobku. V pøípadì náhrady výrobkù distributorovi za výrobky, které mu vrátil zákazník, budese navíc vyøadovat: doklad

8 o datu prodeje výrobku zákazníkovi s písemným dokladem o zrušení nákupu zákazníkem, s podepsaným pøíjmovým dokladem o vrácení pøíslušné èástky zákazníkovi a vrácení výrobku. Výrobek mùe vrátit distributorovi jen osoba, která si ho od nìj zakoupila. Opakované vrácení výrobku stejnou osobou bude zamítnuto. 3.6 a) FLP CR odkoupí zpìt od kadého distributora, který se rozhodne dobrovolnì ukonèit distributorství, všechny neprodané výrobky FLP, které jsou ve stavu schopném dalšího prodeje a které distributor zakoupil bìhem pøedcházejících dvanácti (12) mìsícù. Podmínkou pro zpìtné odkoupení výrobkù od konèícího distributora FLP bude písemné prohlášení distributora o ukonèení distributorství FLP a o tom, e se vzdává všech práv, které z distributorství vyplývají. Dále je tento distributor povinen vrátit veškeré zboí, za které poaduje refundaci vèetnì dokladù o jeho nákupu. To vše je tøeba odevzdat v sídle FLP CR. b) Pokud byl výrobek vrácený distributorem koupený za cenu pro nového distributora, pak bude NDP profit odeèten bezprostøednímu sponzorovi horní linie a všechny bonusy a body (kartony) za vrácené výrobky, získané horní linií konèícího distributora, budou horní linii odeèteny. Pokud byly tyto body (kartony) pouity pro jakýkoli posun na vyšší pozice distributora, nebo horní linie, tyto posuny mohou být pøepoèítány po odeètení tìchto bodù (kartonù) k urèení, zda tyto posuny zùstávají v platnosti. c) Pokud konèící distributor vrátí Touch (nebo jinou z kombinovaných souprav), v nìm chybí nìjaký produkt, firma mu vystaví dobropis na celý Touch. Zároveò mu nafakturuje produkty, které v Touch chybí, a to ve velkoobchodní cenì. Distributorovi se pak vrátí èástka za celý Touch, z ní se odeète èástka za chybìjící produkty ve velkoobchodní cenì. Po ovìøení všech doloených skuteèností distributor dostane od FLP CR proplacenu èástku rovnající se èástce zaplacené za výrobky, které vrací. Distributorovi budou odeèteny bonusy a slevy, které získal za zboøí pøi jeho nákupu, a rovnìø náklady na dopravu a manipulaci. d) Po odeètení všech nákladù a škod vyplývajících z poškozujícího chování (pokud k nìmu došlo) konèícího distributora FLP vyøadí tohoto distributora z marketingového plánu a celá sí distributorù, která

9 byla pod ním, se pak posune smìrem nahoru hned pod sponzora, pod kterým byl distributor zaøazen. 3.7 Pravidlo zpìtného odkoupení výrobkù zavazuje spoleènost FLP a sponzory ke kontrole pøimìøenosti nákupù sponzorovaných distributorù. Distributoøi nesmí nakupovat víc výrobkù, ne jsou schopni pouít ve svém podnikání a pro svoji potøebu. Sponzor by mìl vynaloit všechno úsilí, aby podal dostateèné pouèení svým distributorùm o tom, aby nakupovali jen tolik výrobkù, kolik je potøebné na pokrytí okamitých potøeb prodeje a další výrobky koupili a po prodeji, spotøebì nebo jiném vyuití 75 % zboí, které mají uskladnìno. Výrobky pøedtím potvrzené jako prodané, zkonzumované nebo pouité, nemohou být pøedmìtem odkoupení ve smyslu Pravidla zpìtného odkoupení. 4STRUKTURA ODMÌÒOVANÍ - BONUSY Marketingový plán Forever Living Products je vysvìtlen v následující tabulce: MARKETINGOVÝ PLÁN Osobní bonus Skupinový bonus Nový distributor Asistent supervizora 2 kartony 5 % Supervizor 25 kartonů 8 % Asistent manažera 75 kartonů 13 % Manažer 120 kartonů 18 % 5 % 5 % 10 % 3 % 8 % 13 % 4.1 Osobní bonus (O. B.) je bonus vyplácený 4.1 za vlastní osobní akreditované prodeje a osobní akreditované prodeje osobnì sponzorovaných nových distributorù Skupinový bonus (S. B.) je bonus vyplácený za všechny skupinové akreditované prodeje vámi 4.3 Nový distributor 4.4 Asistent supervizora

10 osobnì sponzorovaných asistentù supervizora, supervizorù a asistentù manaera. 4.3 Nový distributor ádné O. B. nejsou vypláceny. 4.4 Asistent supervizora 5 % O. B. za všechny osobní akreditované nákupy. Na této úrovni nejsou vypláceny ádné S. B. 4.5 Supervizor 8 % O. B. za všechny osobní akreditované nákupy, 3 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných asistentù supervizora a jejich skupin. 4.6 Asistent manaera 13 % O. B. za všechny osobní a kreditované nákupy, 5 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných supervizorù a jejich skupin, 8 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných asistentù supervizora a jejich skupin. 4.7 Manaer 18 % O. B. za všechny osobní akreditované nákupy, 5 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných asistentù manaera a jejich skupin, 10 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných supervizorù a jejich skupin, 13 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných asistentù supervizora a jejich skupin. 4.8 a) Nový distributor nedostává bonusy, dokud

11 nedosáhne úrovnì asistenta supervizora. b) S úèinností od 1. listopadu 2010 distributor, který v prùbìhu celých šest mìsícù od nasponzorování (pøijetí pøihlášky) nedosáhl pozice Asistent supervizora, má právo vybrat si nového sponzora. c) Distributor, který si vybere nového sponzora, ztrácí celou svou dolní linii a všechny dosaené body a bude chápán jako novì nasponzorovaný pro všechny motivaèní odmìny. 4.9 Všichni distributoøi získají NDP profit (rozdíl mezi maloobchodní cenou a cenou pro nového distributora bez DPH) z nákupù jimi osobnì sponzorovaných nových distributorù Osobní akreditované nákupy (body) nového distributora se zapoèítají jako osobní akreditované nákupy i jeho pøímému sponzorovi horní linie Na dosaení úrovnì asistent supervizora, supervizor, asistent manaera nebo manaer mohou být pouity nákupy výrobkù v kterémkoliv jednom nebo dvou po sobì jdoucích mìsících. Všechny pohyby smìrem nahoru se objeví pøesnì ke dni, kdy akumulované mnoství kartonù pøekroèí limit vyšší úrovnì Všechny bonusy jsou kalkulovány z doporuèených prodejních (maloobchodních) cen v (euro) po odeètení DPH tak, jak jsou uvedeny v tzv. Bonus recap mìsíèní kalkulace bonusù, která je zasílána všem distributorùm, kteøí byli v daném mìsíci aktivní Pokud distributor dosáhne urèité pozicie v marketingovém plánu, není potøeba se na tuto pozici znovu kvalifikovat kromì pøípadù ukonèení distributorství a responzorování distributora Není povolen pøevod distributorství (distributorstvím se rozumí jedna schválená pøihláška se dvìma nebo jedním jménem). Distributorství mùe být pøevedeno jen v pøípadì úmrtí Všichni distributoøi, kteøí sami ukonèí svoji èinnost nebo je jejich èinnost ukonèena firmou, musí èekat minimálnì dva roky od data potvrzujícího ukonèení èinnosti, ne mùou podat novou ádost o distributorství. ádost musí schválit

12 generální manaer FLP CR A do pozice manaer nemùe být ádný z distributorù v marketingovém plánu pøedbìhnut nikým z jím sponzorované skupiny Pro kvalifikaci na získání skupinových bonusù a speciálních odmìn ze svých sponzorovaných skupin musí být supervizoøi, asistenti manaera a manaeøi uznáni jako aktivní distributoøi (viz bod 2.5) a musí splnit i všechny ostatní poadavky marketingového plánu Bonusy se vypoèítávají podle pozice v marketingové struktuøe. Bonusy jsou vypláceny podle okamité dosaené úrovnì. Jsou vypláceny podle platných prodejních cen, které platily v dobì objednání výrobkù distributorem. Pøíklad: Pokud distributor v mìsíci (nebo dvou mìsících), ve kterém dosáhl pozice asistenta supervizora, splní nákup 30 kartonù, dostane osobní bonus 5 % z prvních 25 kartonù a 8 % ze zbylých 5 kartonù Pøíklad nového manaera: Pokud má asistent supervizora v kalendáøním mìsíci akreditovaný nákup 150 kartonù, dosaením úrovnì manaera jeho aktivní sponzor dostane plný kredit za prvních 120 kartonù. Zbylých 30 kartonù bude pøerozdìleno manaerùm z horní linie, a to na 40 %, 20 % a 10 %. To znamená, e pøímý sponzor získá kredit 120 kartonù plus 40 % ze zbylých 30 kartonù, tj. 12 kartonù, celkovì tedy 132 kartonù za daný sledovaný mìsíc Distributor na úrovni asistenta supervizora, supervizor a nebo asistenta manaera nezíská skupinový mìsíèní bonus za ádného distributora ze své skupiny, který je na stejné úrovni marketingového plánu Forever Living Products. Kredit z mìsíèního nákupu zboí tìchto distributorù na stejné úrovni v marketingovém plánu se ale zapoèítává k postupu na vyšší pozici Peníze jsou distributorùm posílány na jejich úèet v bance vdy 15. den v mìsíci, který následuje po zakoupení výrobkù. Pøíklad: Bonusy za leden budou poslány 15. února a) Distributor se stane uznaným manaerem

13 a dostane zlatý manaerský odznak, kdy (1) jeho obchodní organizace dosáhne 120 bodù (kartonù) osobních a/nebo nemanaerských akreditovaných prodejù po dobu jednoho nebo dvou po sobì následujících mìsícù a (2) je osobnì aktivní po dobu tého období jednoho nebo dvou po sobì následujících mìsícù a (3) v jeho dolní linii se ádný jiný distributor nekvalifikuje na manaera po dobu tého období jednoho nebo dvou po sobì následujících mìsícù. b) Pokud se po dobu tého období jednoho nebo dvou po sobì následujících mìsícù kvalifikuje manaer z dolní linie, stane se distributor uznaným manaerem pokud (1) je osobnì aktivní po dobu tého jednoho mìsíce nebo dvou po sobì následujících mìsícù a (2) dosáhne minimálnì 25 bodù (kartonù) osobních a/nebo nemanaerských akreditovaných prodejù v posledním mìsíci kvalifikace od distributorù z dolních linií jiných, ne je dolní linie manaera postupujícího na pozici v téme mìsíci. BONUS ZA VEDOUCÍ POSTAVENÍ - 5LEADERSHIP BONUS 5.1 Poté, co se distributor stane uznaným manaerem, mìl by pracovat se všemi svými spodními liniemi distributorù s cílem pomáhat jim, aby i oni byli jako distributoøi FLP úspìšní. Aktivní uznaný manaer se stane vedoucím manaerem v tom okamiku, kdy se mu podaøí vytvoøit manaera ze své spodní linie a mùe se kvalifikovat na získání bonusu za vedoucí postavení, pokud jeho osobní nákup a nákup jeho nemanaerskych skupin dosáhl v pøedcházejícím mìsíci minimálnì 12 bodù (kartonù).nemanaerské kreditní nákupy jsou ty, které neprocházejí pøes manaera (aktivního nebo neaktivního). 5.2 Bonus za vedoucí postavení mùe být vyplácen uznaným manaerùm, kteøí mají uznané mana- ery ve spodní linii podle následujících sazeb: 6% bonus vyplácený z objednávek všech manaerù první linie a jejich skupin,

14 3% bonus vyplácený z objednávek všech manaerù druhé linie a jejich skupin, 2% bonus vyplácený z objednávek všech manaerù tøetí linie a jejich skupin Bonus za vedoucí postavení a body (kartony) za vedoucí postavení (40 % 20 % 10 %) manaera, který se na tento bonus nekvalifikoval, budou proporcionálnì rozdìleny mezi manaery v jeho horní linii, kteøí se na bonus za vedoucí postavení kvalifikovali. 5.3 Aktivní uznaný manaer mùe sníit poadavek mìsíèní aktivity z 12 bodù (kartonù) na 8 bodù (kartonù) tím, e má dvì samostatné dolní linie s aktivními uznanými manaery, kteøí mìli 25 nebo více bodù (kartonù) akreditovaných nákupù za mìsíc tak, jak je uvedeno v Bonus recap tìchto manaerù dolní linie za pøedcházející mìsíc. Navíc aktivní uznaný manaer mùe sníit poadavek 12 bodù (kartonù) na 4 body (kartony) za mìsíc tím, e má tøi samostatné dolní linie s aktivními uznanými manaery, kteøí mìli 25 a více bodù (kartonù)akreditovaných nákupù za mìsíc tak, jak je uvedeno v Bonus recap tìchto manaerù dolní linie za pøedchozí mìsíc. 5.4 Pro sníení poadovaných minimálních akreditovaných nákupù 12, 8 nebo 4 body (kartony) u aktivních uznaných manaerù horní linie se poèítá jakýkoliv aktivní uznaný manaer ve spodní linii, který dosáhl akreditovaného mìsíèního nákupu nejménì 25 bodù (kartonù), jak je uvedeno v Bonus recap za pøedchozí mìsíc. 5.5 Pokud aktivní uznaný manaer dosáhne mìsíènì 12 osobních a nemanaerských bodù (kartonù), z toho min. 4 osobní,kvalifikuje se tím na vedoucí postavení k získání pøíslušných bonusù za vedoucí postavení. 5.6 Pokud má aktivní uznaný manaer pod sebou dva samostatné aktivní uznané manaery dolní linie, kteøí dosáhli akreditovaného nákupu 25 bodù (kartonù) nebo více uvedených v Bonus recap za pøedchozí mìsíc obou manaerù dolní linie, potom jeho osobní a nemana-erské nákupy budou zredukovány z 12 na 8 kartonù (bodù).

15 5.7 Pokud má aktivní uznaný manaer pod sebou tøi samostatné aktivní uznané manaery dolní linie, kteøí dosáhli akreditovaného nákupu u kadého z manaerù 25 kartonù nebo více uvedených v Bonus recap za pøedchozí mìsíc, potom osobní a nemanaerské nákupy budou zredukovány z 12 na 4 body (kartony). 5.8 Není-li uznaný manaer aktivní (viz bod 2.5) po dobu tøí nebo více po sobì jdoucích mìsícù, nemá nárok na bonus za vedoucí postavení. Na to, aby mohl opìt dostávat bonus za vedoucí postavení, pøed tím ne se rekvalifikuje na vyplácení bonusu za vedoucí postavení ve ètvrtém mìsíci, musí být aktivní a musí mít akreditované osobní a nemanaerské nákupy 12 nebo více bodù (kartonù) ve tøech po sobì jdoucích mìsících. Nákup tìchto 12 bodù (kartonù) se musí uskuteènit v zemi jeho trvalého pobytu. 6EAGLE MANAER 6.1 a) Cílem programu Eagle manaer je podpoøit manaery pøi dosahování a udrení objemu prodeje, jeho výsledkem budou pøíjmy hodné rùzných manaerských pozic v marketinkovém plánu. Po kvalifikaci na pozici uznaný Manaer je pro dosaení statusu Eagle manaer nutné splòovat v prùbìhu kalendáøního roku tyto poadavky: 1. Kadý mìsíc plnit aktivitu a kvalifikovat se na bonus za vedoucí postavení. 2. Dosáhnout nejménì 720 bodù vèetnì nejménì 100 bodù z nových osobnì sponzorovaných dolních linií. 3. Osobnì sponzorovat a vytvoøit nejménì 2 nové supervizorské linie. 4. Podporovat firemní setkání. b) Navíc, aby se Senior manaeøi a vyšší mohli kvalifikovat na pozici Eagle manaer, k poadavkùm výše uvedeným musí také vytvoøit a udrovat dolní linie Eagle manaerù, jak je uvedeno v následujícím rozpisu. Kadý Eagle manaer dolní linie musí být

16 v individuální sponzorské linii a mùe být v libovolné dolní generaci.. Tento poadavek bude zaloen na pozici Manaer pro kvalifikované na zaèátku kalendáøního roku. 1. Senior manaer: 1 Eagle manaer dolní linie 2. Soaring manaer: 3 Eagle manaeøi dolní linie 3. Safírový manaer: 6 Eagle manaerù dolní linie 4. Diamantovì-safírový manaer: 10 Eagle manaerù dolní linie 5. Diamantový manaer: 15 Eagle manaerù dolní linie 6. Dvojitý diamantový manaer: 25 Eagle manaerù dolní linie 7. Trojitý diamantový manager: 35 Eagle manaerù dolní linie 8. Centurion diamantový manager: 45 Eagle manaerù dolní linie c) Všechny poadavky musí být dosaeny v jedné øídící spoleènosti, s výjimkou poadavku nových nemanaerských kreditních bodù a poadavku Eagle manaera dolní linie, jak je vysvìtleno níe. d) Manaer mùe kombinovat nové nemanaerské body z rùzných zemí, aby se mu zapoèítaly do poadavku 100 nových kreditních bodù. e) Manaer mùe kombinovat své Eagle manaery dolní linie z rùzných zemí za úèelem dosaení pozice Eagle Manaer. f) Pokud distributor dosáhne úrovnì Manaer po prvním dni roku: 1. všichni noví distributoøi, jejich nasponzoroval bìhem posledního mìsíce postupu, se budou zapoèítávat do poadavkù pro novì nasponzorovaných a nové kreditní body pro daný kalendáøní rok Eagle Manaer programu. 2. jeho Eagle Manaer poadavky NEJSOU úmìrnì rozdìleny; pøesnìji, potøebuje dosáhnout 720 celkových / 100 nových kreditních bodù a 2 nových supervizorù bìhem zbytku roku po dosaení manaerské úrovnì. 6.2 Eagle Manaeøi budou za takových podmínek uznání a mají nárok na úèast na Evropském rally vèetnì dvou letenek, dvou Rally náramkù a ubytování na tøi noci (beze stravy).

17 7VYŠŠÍ MANAERSKA OCENÌNÍ 7.1 Senior manager a) Pokud manaer sponzoroval a vybudoval dva (2) sponzorované a uznané manaery 1. generace, stává se senior manaerem a bude mu udìlen nový manaerský odznak se dvìma granáty Soaring manager a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje pìt (5) sponzorovaných a uznaných manaerù 1. generace, stává se soaring manaerem a bude mu udìlen nový manaerský odznak se ètyømi granáty. Soaring manaerovi s pìti (5) aktivními sponzorovanými manaery 1. generace budou poadavky na poèty kartonù (bodù) v motivaèním programu sníeny o 40 kartonù pro motivaèní odmìnu èíslo 1, o 50 kartonù pro motivaèní odmìnu èíslo 2 a o 60 kartonù pro motivaèní odmìnu èíslo Ocenìní pro drahokamové manaery Sapphire Manager (safírový manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje devìt (9) sponzorovaných uznaných manaerù 1. generace ve své linii, stává se safírovým manaerem a bude mu udìlen zlatý odznak se ètyømi safíry. Odznaky mohou být udìleny jen na Success Day nebo jiném uznaném setkání, které vede oficiální zástupce spoleènosti. b) Souèástí ocenìní safírového manaera je i výlet na ètyøi dny a tøi noci do jednoho z prázdninových støedisek spoleènosti. Všechny náklady hradí FLP Diamond-Sapphire Manager (diamantovìsafírový manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje sedmnáct (17) sponzorovaných uznaných manaerù 1. generace ve své linii, stává se diamantovì-safírovým mana- erem a bude mu udìlen zlatý odznak se dvìma diamanty a dvìma safíry. Odznaky budou pøedáný na Success day. b) Distributoøi dostanou také umìlecky hodnotnou plastiku. c) Odmìnou je také plnì hrazený výlet na pìt dní a ètyøi noci do luxusního výletního centra v lokalitì urèené spoleèností.

18 7.2.3 Diamond manager (diamantový manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje dvacet pìt (25) sponzorovaných uznaných manaerù 1. generace, stává se diamantovým manaerem a bude ocenìn zlatým odznakem s jedním velkým diamantem. Distributorství bude navíc ocenìno následujícími privilegii: b) Pøekrásnì tvarovaným diamantovým prstenem. c) Jsou-li všichni, minimálnì dvacet pìt (25) mana- erù 1. generace, v distributorovì skupinì aktivní, nemusí distributor mìsíènì nakupovat povinné 4 kartony výrobkù a nemusí nakupovat poadované mnoství kartonù pro kvalifikaci na motivaèní programy a na skupinový bonus. d) Plnì hrazenou jednotýdenní cestu na Svìtové Rally Double Diamond Manager (dvojnásobný diamantový manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje padesát (50) sponzorovaných uznaných manaerù 1. generace ve své linii, stává se dvojnásobným diamantovým manaerem. Distributorství bude navíc ocenìno následujícími privilegii: b) Speciálnì navreným zlatým odznakem se dvìma velkými diamanty. c) Plnì hrazeným výletem na 10 dní a 9 nocí do Jiní Afriky. d) Exkluzivním perem zdobeným krásnými diamanty Triple Diamond Manager (trojnásobný diamantový manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje sedmdesát pìt (75) sponzorovaných uznaných manaerù 1. generace ve své linii, stává se trojnásobným diamantovým manaerem. Distributorství bude navíc ocenìno následujícími privilegii: b) Speciálnì navreným zlatým odznakem se tøemi velkými diamanty. c) Plnì hrazenou cestou kolem svìta na 14 dní a 13 nocí. d) Exkluzivními personalizovanými hodinkami (urèí FLP). d) Bronzovou plastikou (urèí FLP) Diamond Centurion Manager (diamantový centurion manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje sto (100) uznaných manaerù 1. generace, stává se diamantovým centurion manaerem. Distributorství bude navíc ocenìno následujícími privilegii:

19 b) Speciálnì navreným zlatým odznakem se ètyømi velkými diamanty Manaer mùe za úèelem dosaení pozice Senior a Diamantový Centurion manaer kombinovat sponzorované uznané manaery 1. generace ze všech zemí. Avšak kadý manaér 1. generace mùe být zapoèítán jen jednou. 8DRAHOKAMOVÝ BONUS Drahokamoví manaéri, kterí se kvalifikovali na bonus za vedoucí postavení, se mùou souèasnì kvalifikovat i na Drahokamový bonus splnìním nasledovních podmínek: 8.1 Drahokamovým manaerùm, kteøí mají devìt (9) nebo více aktivních sponzorovaných manaerù 1. generace v daném mìsíci pro výpoèet bonusù, bude v mìsíci vyplaceno navíc 1 % ze všech akreditovaných nákupù jimi sponzorovaných manaerù 1., 2. a 3. generace a jejich skupin (7 % 4 % 3 %). (Zdìdìní, neuznaní nebo pøevedení manaeøi se mezi sponzorované nepoèítají.) 8.2 Drahokamovým manaerùm, kteøí mají sedmnáct (17) nebo více aktivních sponzorovaných mana- 8.2 erù 1. generace v pøíslušném mìsíci, budou tento mìsíc vyplaceny navíc 2 % ze všech akreditovaných nákupù jejich manaerù 1., 2. a 3. generace a jejich skupin (8 % 5 % 4 %). 8.3 Drahokamovým manaerùm, kteøí mají dvacet pìt 8.3 (25) nebo více aktivních sponzorovaných mana- erù 1. generace ve své organizaci v pøíslušném mìsíci, budou tento mìsíc vyplaceny navíc 3 % ze všech akreditovaných nákupù jejich manaerù 1., 2. a 3. generace a jejich skupin (9 % 6 % 5 %). Drahokamový Bonus Kvalifikace 1. gen. 2. gen. 3. gen. Safírový manažer 9 aktivních man. 1. generace 7 % 4 % 3 % Diamantově-safírový 17 aktivních manažer man. 1. generace 8 % 5 % 4 % Diamantový manažer 25 aktivních man. 1. generace 9 % 6 % 5 % Výše uvedená procenta zahrnují bonus za vedoucí postavení (Leadership Bonus). 8.4

20 8.4 Do kvalifikace na Drahokamový bonus se mohou zapoèítávat i zahranièní distributoøi, pokud se rekvalifikovali v dané zemi jako sponzorovaní manaeøi. Jakmile se rekvalifikovali a dostanou z domovské zemì waiver (potvrzení o aktivitì), budou povaováni za aktivní a mohou být zapoèítáni jejich horní linii do kvalifikace na Drahokamový bonus. 8.5 V návaznosti na mezinárodní sponzorování je Drahokamový bonus vyplácen kadou zemí v závislosti na aktivitì manaerù v této zemi. Pro kvalifikaci na získání Drahokamového bonusu z kadé zemì musíte mít poadované mnoství aktivních manaerù 1. generace v pøíslušné zemi, a to kadý mìsíc, ve kterém se kvalifikujete na vyplácení bonusù. 9PROGRAM MOTIVAÈNÍCH ODMÌN 9.1 Všechny motivaèní programy spoleènosti jsou zamìøeny na podporu principù budování zdravé struktury MLM. To zahrnuje øádnou sponzorskou èinnost distributorù a prodej produktù ve vyuitelném mnoství, které je umístitelné na trhu. Soutìní body (kartony) a ceny jsou nepøenosné a budou pøiznané pouze tìm distributorùm, kteøí se kvalifikovali budováním svého podnikání v souladu s Marketingovým plánem a Politikou firmy Na Svìtovém (World) rally budou odmìny (odznaky a výlety) odevzdané pouze distributorství, které je uvedené na pøihlášce distributora potvrzené kanceláøí FLP Pro úèast na motivaèních výletech, vèetnì tìch za dosaení 1500 a 2500 kartonù na FLP Super Rally, jestlie distributor nemá na pøihlášce uvedeného manela/manelku, nebo se jeho manel/-ka nemùe výletu zúèastnit, mùe si vybrat jinou plnoletou osobu (distributora FLP), která ho bude provázet. Výlety pro drahokamové manaery vèetnì safírových, diamantovo-safírových, dvojitých diamantových a trojitých diamantových manaerù jsou urèeny pro distributora a jeho manela/manelku. Chceli si takovýto manaer s sebou vzít hosta,

21 platí tatì pravidla uvedená výše v tomto bodu. 9.2 Tohoto programu se mohou zúèastnit všichni aktivní domácí distributoøi. Všichni manaeøi, kteøí se zúèastòují tohoto programu, musí být uznaní. 9.3 Distributor pouije vyplacenou odmìnu na nákup nebo leasing pøedmìtù, napø. auta, domu, lodì atd., pod svým vlastním jménem. 9.4 K dispozici jsou tøi úrovnì motivaèních odmìn: a) Úroveò 1: Spoleènost bude vyplácet max. 400 (euro) mìsíènì po dobu maximálnì 36 mìsícù. b) Úroveò 2: Spoleènost bude vyplácet max. 600 (euro) mìsíènì po dobu maximálnì 36 mìsícù. c) Úroveò 3: Spoleènost bude vyplácet max. 800 (euro) mìsíènì po dobu maximálnì 36 mìsícù. 9.5 Na kvalifikaci jsou potøebné tøi po sobì jdoucí mìsíce Kvalifikace na jednotlivé mìsíce jsou detailnì rozepsané v následující tabulce: Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Požadavek kartonů v 1. měsíci Požadavek kartonů v 2. měsíci Požadavek kartonů v 3. měsíci Dosaený objem skupinového prodeje ve tøetím mìsíci musí být udren i v mìsících následujících. Pokud objem kartonù skupinového prodeje distributora poklesne pod poadované mnoství v libovolném následujícím mìsíci, pøíslušná mìsíèní motivaèní odmìna bude stanovena na základì skuteènì dosaeného poètu kartonù ve skupinì, vynásobeného èástkou 2,66 (euro)/karton. 9.8 Pokud skupinový obrat distributora klesne pod 50 bodù (kartonù) v kterémkoliv mìsíci, motivaèní odmìna za tento mìsíc nebude vyplacena. Pokud se skupinový obrat distributora, který se kvalifikoval, v následujících mìsících zvýší na 50 a více bodù (kartonù), motivaèní odmìna bude vyplacena v souladu s èlánkem Skupinový objem prodeje se vypoèítá jako souèet kartonù prodaných ve vlastní skupinì distributora plus 40 % bodù (kartonù) skupiny všech manaerù 1. generace, plus 20 % bodù (kartonù) skupin manaerù 2. generace, plus 10 % bodù (kartonù) skupin manaerù 3. generace Od manaerù, kteøí budou osobnì sponzorovat

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013

Co se podaøilo v kolektivních smlouvách na rok 2013 29 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. záøí 2013 CENA: 6 KÈ 3 ZOTAVENÍ 4 5 REGULAÈNÍ 6 Naše tipy na výlety v ÈR REGIONY Co nového na Jižní Moravì POPLATKY Kdo neplatí za pobyt v nemocnici BYDLENÍ

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více