1ÚVOD. Základním cílem marketingového plánu je podpora prodeje a uívání vysoce kvalitních výrobkù FLP spotøebiteli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1ÚVOD. Základním cílem marketingového plánu je podpora prodeje a uívání vysoce kvalitních výrobkù FLP spotøebiteli."

Transkript

1

2

3 OBSAH 1. Úvod 2. Definice 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpìtného odkoupení 4. Struktura odmìòování bonusy/marketingový plán 5. Bonus za vedoucí postavení Leadership bonus 6. Eagle manaer 7. Vyšší manaerská ocenìní Ocenìní pro drahokamové manaery 8. Drahokamový bonus 9. Program motivaèních odmìn 10. FLP Super Rally 11. Status manaera a rekvalifikace Zdìdìný manaer Pøevedený manaer Kvalifikace aktivity Postup pøi rekvalifikaci 12. Responzorování 13. Objednávky výrobkù 14. Právní vztahy Nezávislí smluvní spolupracovníci Politika spoleènosti Vylouèení z distributorství Øešení sporù Dobrovolné ukonèení distributorství Platnost pøihlášky Zdìdìné distributorství Pøevody vyplývající z rozvodu Pravidla vyuívání internetu Chyby nebo otázky Smlouva o dùvìrnosti a zachování tajemství Další smluvní omezení Trvání Pravidla reklamy a propagace 15. Komunikace 16. Politika mezinárodního sponzoringu 17. Smìrnice è. 1 FLP CR Statut pøímého zákazníka

4

5 1ÚVOD a) Spoleènosti Forever Living Products (dále jen FLP) jsou výjimeèné ve vyuívání vlastní koncepce na podporu spotøeby a prodeje svých výrobkù prostøednictvím nezávislých distributorù. Forever Living Products je skupinou sesterských spoleèností, jejich distributoøi prodávají výrobky po celém svìtì. FLP zabezpeèuje pro svoje distributory v této oblasti podnikání výrobky nejvyšší kvality, firemní podporu a marketingový plán. FLP je výjimeèná vyuívaním Forever tímového marketingu. Spojené spoleènosti a jejich produkty poskytují spotøebitelùm a distributorùm pøíleitost zlepšovat kvalitu ivota uíváním výrobkù FLP a pøíleitost pro kadého, kdo má zájem správnì pracovat na programu spoleènosti. Na rozdíl od vìtšiny jiných obchodních pøíleitostí jsou distributoøi FLP vystaveni jen malému finanènímu riziku, protoe není poadována ádná základní investice a spoleènost navíc poskytuje monost vyuít pravidla zpìtného odkoupení zboí. b) Naše spoleènosti neproklamují, e distributor dosáhne finanèního úspìchu bez práce nebo tím, e se bude spoléhat jen na úsilí ostatních. Ohodnocení ve spoleènostech FLP je zaloeno na prodeji produktù. Distributor je nezávislým smluvním partnerem, jeho úspìch nebo neúspìch závisí na nìm a na jeho osobním úsilí. c) Spoleènosti FLP dosahují dlouhodobì dobrých výsledkù. Základním cílem marketingového plánu je podpora prodeje a uívání vysoce kvalitních výrobkù FLP spotøebiteli. d) Základním cílem distributorù je vybudovat prodejní organizaci na podporu tohoto prodeje a spotøeby výrobkù FLP. e) Nezávislí distributoøi na všech úrovních marketingového plánu FLP jsou motivováni k prodeji výrobkù o nìm si vedou záznamy. Distributoøi získávají znalosti trhu úèastí na tréninkových semináøích, udrováním kontaktù se svými zákazníky a sponzorováním dalších lidí, kteøí se také podílejí na prodeji a spotøebì výrobkù.

6 2DEFINICE 2.1 Zákazník je jakákoli osoba, která si kupuje výrobky pro svoji vlastní spotøebu. 2.2 Karton (bod) je mìrná jednotka pro stanovení postupu v marketingovém plánu, bonusù, ocenìní a programù motivaèních odmìn pro distributory, jak jsou stanoveny v marketingovém plánu FLP. Bodové hodnoty jednotlivých výrobkù jsou uvedeny v cenníku FLP CR. 2.3 Nový distributor je distributor, který ještì nedosáhl pozice asistenta supervizora. 2.4 Distributor je osoba ve vìku 18 let a více, která vlastní ivnostenský list a vyplnila Pøihlášku distributora, která byla zaregistrována spoleèností FLP CR nebo osobou, kterou firma k tomu zplnomocnila. Distributoøi nakupují výrobky pøímo od spoleènosti FLP CR. 2.5 Aktivní distributor je distributor, který v domovské zemi v daném mìsíci dosáhl ètyø (4) nebo více kartonù (bodù) osobních akreditovaných prodejù, ze kterých aspoò jeden (1) získal osobnì. Osobní akreditované prodeje mohou být získány buï osobními prodeji, nebo prodeji osobnì sponzorovaných nových distributorù. Aktivita distributora se vyhodnocuje kadý mìsíc (tzv. Bonus recap). 2.6 "Domovská zemì" je zemì, ve které má distributor trvalé bydlištì. Je to zemì, ve které se manaeøi musí kvalifikovat na skupinový bonus a bonus za vedoucí postavení i pro všechny ostatní FLP zemì. Zmìníli distributor své bydlištì, musí o tom uvìdomit svou pùvodní domovskou zemi, aby se mohla zmìnit jeho adresa a uvést jeho nová domovská zemì. 2.7 "Øídicí spoleènost" je spoleènost, podle které pouívá jedna nebo více èlenských zemí jednu databázi na výpoèet ziskù z prodejù, bonusových plateb a kvalifikací na motivaèní odmìny.

7 ZÁRUKY NA VÝROBKY, PRAVIDLO 3ZPÌTNÉHO ODKOUPENÍ 3.1 Výrobky mají záruku po dobu následujících lhùt: 3.2 FLP dává záruku, e jsou její výrobky bezchybné a v poadované míøe odpovídají specifikacím výrobkù. Tato záruka se dává na dobu tøiceti (30) dnù od data zakoupení výrobku, a to na všechny výrobky FLP s výjimkou literatury a výrobkù na podporu prodeje. Zákazníci: 3.3 Spoleènost FLP zaruèuje 100% spokojenost s výrobkem. Pokud zákazník spokojen není, do tøiceti (30) dnù od data nákupu mùe: a) dostat nový náhradní výrobek výmìnou za vadný výrobek nebo b) zrušit tuto transakci, vrátit výrobek a získat plnou penìitou náhradu. Ve všech pøípadech se vyaduje, aby zákazník dal v termínu distributorovi, od kterého výrobek koupil, písemné oznámení, doklad o zakoupení výrobku a o vrácení výrobku. FLP si vyhrazuje právo zamítnout opakované vracení výrobkù. 3.4 Distributor FLP, který prodal výrobek, je zodpo-- vìdný za to, aby zákazník dostal zpìt peníze nebo mu byl vymìnìn výrobek. V pøípadì sporu bude mít FLP rozhodující slovo. Jakákoliv vrácená èástka penìz za výrobky, vyplacená firmou FLP, bude zpìtnì vyúètována všem distributorùm FLP v rozsahu jejich zisku z pùvodního prodeje pøíslušného výrobku. Refundace a postup zpìtného odkoupení pro distributory. 3.5 Po dobu výše uvedených záruèních lhùt poskytne FLP náhradu ve formì nového stejného výrobku výmìnou za výrobek poškozený nebo za výrobek, který byl vrácen distributorovi zákazníkem z dùvodu jeho nespokojenosti. Taková náhrada bude podmínìna ze strany FLP ovìøením platnosti dokladu o datu nákupu výrobku. V pøípadì náhrady výrobkù distributorovi za výrobky, které mu vrátil zákazník, budese navíc vyøadovat: doklad

8 o datu prodeje výrobku zákazníkovi s písemným dokladem o zrušení nákupu zákazníkem, s podepsaným pøíjmovým dokladem o vrácení pøíslušné èástky zákazníkovi a vrácení výrobku. Výrobek mùe vrátit distributorovi jen osoba, která si ho od nìj zakoupila. Opakované vrácení výrobku stejnou osobou bude zamítnuto. 3.6 a) FLP CR odkoupí zpìt od kadého distributora, který se rozhodne dobrovolnì ukonèit distributorství, všechny neprodané výrobky FLP, které jsou ve stavu schopném dalšího prodeje a které distributor zakoupil bìhem pøedcházejících dvanácti (12) mìsícù. Podmínkou pro zpìtné odkoupení výrobkù od konèícího distributora FLP bude písemné prohlášení distributora o ukonèení distributorství FLP a o tom, e se vzdává všech práv, které z distributorství vyplývají. Dále je tento distributor povinen vrátit veškeré zboí, za které poaduje refundaci vèetnì dokladù o jeho nákupu. To vše je tøeba odevzdat v sídle FLP CR. b) Pokud byl výrobek vrácený distributorem koupený za cenu pro nového distributora, pak bude NDP profit odeèten bezprostøednímu sponzorovi horní linie a všechny bonusy a body (kartony) za vrácené výrobky, získané horní linií konèícího distributora, budou horní linii odeèteny. Pokud byly tyto body (kartony) pouity pro jakýkoli posun na vyšší pozice distributora, nebo horní linie, tyto posuny mohou být pøepoèítány po odeètení tìchto bodù (kartonù) k urèení, zda tyto posuny zùstávají v platnosti. c) Pokud konèící distributor vrátí Touch (nebo jinou z kombinovaných souprav), v nìm chybí nìjaký produkt, firma mu vystaví dobropis na celý Touch. Zároveò mu nafakturuje produkty, které v Touch chybí, a to ve velkoobchodní cenì. Distributorovi se pak vrátí èástka za celý Touch, z ní se odeète èástka za chybìjící produkty ve velkoobchodní cenì. Po ovìøení všech doloených skuteèností distributor dostane od FLP CR proplacenu èástku rovnající se èástce zaplacené za výrobky, které vrací. Distributorovi budou odeèteny bonusy a slevy, které získal za zboøí pøi jeho nákupu, a rovnìø náklady na dopravu a manipulaci. d) Po odeètení všech nákladù a škod vyplývajících z poškozujícího chování (pokud k nìmu došlo) konèícího distributora FLP vyøadí tohoto distributora z marketingového plánu a celá sí distributorù, která

9 byla pod ním, se pak posune smìrem nahoru hned pod sponzora, pod kterým byl distributor zaøazen. 3.7 Pravidlo zpìtného odkoupení výrobkù zavazuje spoleènost FLP a sponzory ke kontrole pøimìøenosti nákupù sponzorovaných distributorù. Distributoøi nesmí nakupovat víc výrobkù, ne jsou schopni pouít ve svém podnikání a pro svoji potøebu. Sponzor by mìl vynaloit všechno úsilí, aby podal dostateèné pouèení svým distributorùm o tom, aby nakupovali jen tolik výrobkù, kolik je potøebné na pokrytí okamitých potøeb prodeje a další výrobky koupili a po prodeji, spotøebì nebo jiném vyuití 75 % zboí, které mají uskladnìno. Výrobky pøedtím potvrzené jako prodané, zkonzumované nebo pouité, nemohou být pøedmìtem odkoupení ve smyslu Pravidla zpìtného odkoupení. 4STRUKTURA ODMÌÒOVANÍ - BONUSY Marketingový plán Forever Living Products je vysvìtlen v následující tabulce: MARKETINGOVÝ PLÁN Osobní bonus Skupinový bonus Nový distributor Asistent supervizora 2 kartony 5 % Supervizor 25 kartonů 8 % Asistent manažera 75 kartonů 13 % Manažer 120 kartonů 18 % 5 % 5 % 10 % 3 % 8 % 13 % 4.1 Osobní bonus (O. B.) je bonus vyplácený 4.1 za vlastní osobní akreditované prodeje a osobní akreditované prodeje osobnì sponzorovaných nových distributorù Skupinový bonus (S. B.) je bonus vyplácený za všechny skupinové akreditované prodeje vámi 4.3 Nový distributor 4.4 Asistent supervizora

10 osobnì sponzorovaných asistentù supervizora, supervizorù a asistentù manaera. 4.3 Nový distributor ádné O. B. nejsou vypláceny. 4.4 Asistent supervizora 5 % O. B. za všechny osobní akreditované nákupy. Na této úrovni nejsou vypláceny ádné S. B. 4.5 Supervizor 8 % O. B. za všechny osobní akreditované nákupy, 3 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných asistentù supervizora a jejich skupin. 4.6 Asistent manaera 13 % O. B. za všechny osobní a kreditované nákupy, 5 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných supervizorù a jejich skupin, 8 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných asistentù supervizora a jejich skupin. 4.7 Manaer 18 % O. B. za všechny osobní akreditované nákupy, 5 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných asistentù manaera a jejich skupin, 10 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných supervizorù a jejich skupin, 13 % S. B. za všechny akreditované nákupy osobnì sponzorovaných asistentù supervizora a jejich skupin. 4.8 a) Nový distributor nedostává bonusy, dokud

11 nedosáhne úrovnì asistenta supervizora. b) S úèinností od 1. listopadu 2010 distributor, který v prùbìhu celých šest mìsícù od nasponzorování (pøijetí pøihlášky) nedosáhl pozice Asistent supervizora, má právo vybrat si nového sponzora. c) Distributor, který si vybere nového sponzora, ztrácí celou svou dolní linii a všechny dosaené body a bude chápán jako novì nasponzorovaný pro všechny motivaèní odmìny. 4.9 Všichni distributoøi získají NDP profit (rozdíl mezi maloobchodní cenou a cenou pro nového distributora bez DPH) z nákupù jimi osobnì sponzorovaných nových distributorù Osobní akreditované nákupy (body) nového distributora se zapoèítají jako osobní akreditované nákupy i jeho pøímému sponzorovi horní linie Na dosaení úrovnì asistent supervizora, supervizor, asistent manaera nebo manaer mohou být pouity nákupy výrobkù v kterémkoliv jednom nebo dvou po sobì jdoucích mìsících. Všechny pohyby smìrem nahoru se objeví pøesnì ke dni, kdy akumulované mnoství kartonù pøekroèí limit vyšší úrovnì Všechny bonusy jsou kalkulovány z doporuèených prodejních (maloobchodních) cen v (euro) po odeètení DPH tak, jak jsou uvedeny v tzv. Bonus recap mìsíèní kalkulace bonusù, která je zasílána všem distributorùm, kteøí byli v daném mìsíci aktivní Pokud distributor dosáhne urèité pozicie v marketingovém plánu, není potøeba se na tuto pozici znovu kvalifikovat kromì pøípadù ukonèení distributorství a responzorování distributora Není povolen pøevod distributorství (distributorstvím se rozumí jedna schválená pøihláška se dvìma nebo jedním jménem). Distributorství mùe být pøevedeno jen v pøípadì úmrtí Všichni distributoøi, kteøí sami ukonèí svoji èinnost nebo je jejich èinnost ukonèena firmou, musí èekat minimálnì dva roky od data potvrzujícího ukonèení èinnosti, ne mùou podat novou ádost o distributorství. ádost musí schválit

12 generální manaer FLP CR A do pozice manaer nemùe být ádný z distributorù v marketingovém plánu pøedbìhnut nikým z jím sponzorované skupiny Pro kvalifikaci na získání skupinových bonusù a speciálních odmìn ze svých sponzorovaných skupin musí být supervizoøi, asistenti manaera a manaeøi uznáni jako aktivní distributoøi (viz bod 2.5) a musí splnit i všechny ostatní poadavky marketingového plánu Bonusy se vypoèítávají podle pozice v marketingové struktuøe. Bonusy jsou vypláceny podle okamité dosaené úrovnì. Jsou vypláceny podle platných prodejních cen, které platily v dobì objednání výrobkù distributorem. Pøíklad: Pokud distributor v mìsíci (nebo dvou mìsících), ve kterém dosáhl pozice asistenta supervizora, splní nákup 30 kartonù, dostane osobní bonus 5 % z prvních 25 kartonù a 8 % ze zbylých 5 kartonù Pøíklad nového manaera: Pokud má asistent supervizora v kalendáøním mìsíci akreditovaný nákup 150 kartonù, dosaením úrovnì manaera jeho aktivní sponzor dostane plný kredit za prvních 120 kartonù. Zbylých 30 kartonù bude pøerozdìleno manaerùm z horní linie, a to na 40 %, 20 % a 10 %. To znamená, e pøímý sponzor získá kredit 120 kartonù plus 40 % ze zbylých 30 kartonù, tj. 12 kartonù, celkovì tedy 132 kartonù za daný sledovaný mìsíc Distributor na úrovni asistenta supervizora, supervizor a nebo asistenta manaera nezíská skupinový mìsíèní bonus za ádného distributora ze své skupiny, který je na stejné úrovni marketingového plánu Forever Living Products. Kredit z mìsíèního nákupu zboí tìchto distributorù na stejné úrovni v marketingovém plánu se ale zapoèítává k postupu na vyšší pozici Peníze jsou distributorùm posílány na jejich úèet v bance vdy 15. den v mìsíci, který následuje po zakoupení výrobkù. Pøíklad: Bonusy za leden budou poslány 15. února a) Distributor se stane uznaným manaerem

13 a dostane zlatý manaerský odznak, kdy (1) jeho obchodní organizace dosáhne 120 bodù (kartonù) osobních a/nebo nemanaerských akreditovaných prodejù po dobu jednoho nebo dvou po sobì následujících mìsícù a (2) je osobnì aktivní po dobu tého období jednoho nebo dvou po sobì následujících mìsícù a (3) v jeho dolní linii se ádný jiný distributor nekvalifikuje na manaera po dobu tého období jednoho nebo dvou po sobì následujících mìsícù. b) Pokud se po dobu tého období jednoho nebo dvou po sobì následujících mìsícù kvalifikuje manaer z dolní linie, stane se distributor uznaným manaerem pokud (1) je osobnì aktivní po dobu tého jednoho mìsíce nebo dvou po sobì následujících mìsícù a (2) dosáhne minimálnì 25 bodù (kartonù) osobních a/nebo nemanaerských akreditovaných prodejù v posledním mìsíci kvalifikace od distributorù z dolních linií jiných, ne je dolní linie manaera postupujícího na pozici v téme mìsíci. BONUS ZA VEDOUCÍ POSTAVENÍ - 5LEADERSHIP BONUS 5.1 Poté, co se distributor stane uznaným manaerem, mìl by pracovat se všemi svými spodními liniemi distributorù s cílem pomáhat jim, aby i oni byli jako distributoøi FLP úspìšní. Aktivní uznaný manaer se stane vedoucím manaerem v tom okamiku, kdy se mu podaøí vytvoøit manaera ze své spodní linie a mùe se kvalifikovat na získání bonusu za vedoucí postavení, pokud jeho osobní nákup a nákup jeho nemanaerskych skupin dosáhl v pøedcházejícím mìsíci minimálnì 12 bodù (kartonù).nemanaerské kreditní nákupy jsou ty, které neprocházejí pøes manaera (aktivního nebo neaktivního). 5.2 Bonus za vedoucí postavení mùe být vyplácen uznaným manaerùm, kteøí mají uznané mana- ery ve spodní linii podle následujících sazeb: 6% bonus vyplácený z objednávek všech manaerù první linie a jejich skupin,

14 3% bonus vyplácený z objednávek všech manaerù druhé linie a jejich skupin, 2% bonus vyplácený z objednávek všech manaerù tøetí linie a jejich skupin Bonus za vedoucí postavení a body (kartony) za vedoucí postavení (40 % 20 % 10 %) manaera, který se na tento bonus nekvalifikoval, budou proporcionálnì rozdìleny mezi manaery v jeho horní linii, kteøí se na bonus za vedoucí postavení kvalifikovali. 5.3 Aktivní uznaný manaer mùe sníit poadavek mìsíèní aktivity z 12 bodù (kartonù) na 8 bodù (kartonù) tím, e má dvì samostatné dolní linie s aktivními uznanými manaery, kteøí mìli 25 nebo více bodù (kartonù) akreditovaných nákupù za mìsíc tak, jak je uvedeno v Bonus recap tìchto manaerù dolní linie za pøedcházející mìsíc. Navíc aktivní uznaný manaer mùe sníit poadavek 12 bodù (kartonù) na 4 body (kartony) za mìsíc tím, e má tøi samostatné dolní linie s aktivními uznanými manaery, kteøí mìli 25 a více bodù (kartonù)akreditovaných nákupù za mìsíc tak, jak je uvedeno v Bonus recap tìchto manaerù dolní linie za pøedchozí mìsíc. 5.4 Pro sníení poadovaných minimálních akreditovaných nákupù 12, 8 nebo 4 body (kartony) u aktivních uznaných manaerù horní linie se poèítá jakýkoliv aktivní uznaný manaer ve spodní linii, který dosáhl akreditovaného mìsíèního nákupu nejménì 25 bodù (kartonù), jak je uvedeno v Bonus recap za pøedchozí mìsíc. 5.5 Pokud aktivní uznaný manaer dosáhne mìsíènì 12 osobních a nemanaerských bodù (kartonù), z toho min. 4 osobní,kvalifikuje se tím na vedoucí postavení k získání pøíslušných bonusù za vedoucí postavení. 5.6 Pokud má aktivní uznaný manaer pod sebou dva samostatné aktivní uznané manaery dolní linie, kteøí dosáhli akreditovaného nákupu 25 bodù (kartonù) nebo více uvedených v Bonus recap za pøedchozí mìsíc obou manaerù dolní linie, potom jeho osobní a nemana-erské nákupy budou zredukovány z 12 na 8 kartonù (bodù).

15 5.7 Pokud má aktivní uznaný manaer pod sebou tøi samostatné aktivní uznané manaery dolní linie, kteøí dosáhli akreditovaného nákupu u kadého z manaerù 25 kartonù nebo více uvedených v Bonus recap za pøedchozí mìsíc, potom osobní a nemanaerské nákupy budou zredukovány z 12 na 4 body (kartony). 5.8 Není-li uznaný manaer aktivní (viz bod 2.5) po dobu tøí nebo více po sobì jdoucích mìsícù, nemá nárok na bonus za vedoucí postavení. Na to, aby mohl opìt dostávat bonus za vedoucí postavení, pøed tím ne se rekvalifikuje na vyplácení bonusu za vedoucí postavení ve ètvrtém mìsíci, musí být aktivní a musí mít akreditované osobní a nemanaerské nákupy 12 nebo více bodù (kartonù) ve tøech po sobì jdoucích mìsících. Nákup tìchto 12 bodù (kartonù) se musí uskuteènit v zemi jeho trvalého pobytu. 6EAGLE MANAER 6.1 a) Cílem programu Eagle manaer je podpoøit manaery pøi dosahování a udrení objemu prodeje, jeho výsledkem budou pøíjmy hodné rùzných manaerských pozic v marketinkovém plánu. Po kvalifikaci na pozici uznaný Manaer je pro dosaení statusu Eagle manaer nutné splòovat v prùbìhu kalendáøního roku tyto poadavky: 1. Kadý mìsíc plnit aktivitu a kvalifikovat se na bonus za vedoucí postavení. 2. Dosáhnout nejménì 720 bodù vèetnì nejménì 100 bodù z nových osobnì sponzorovaných dolních linií. 3. Osobnì sponzorovat a vytvoøit nejménì 2 nové supervizorské linie. 4. Podporovat firemní setkání. b) Navíc, aby se Senior manaeøi a vyšší mohli kvalifikovat na pozici Eagle manaer, k poadavkùm výše uvedeným musí také vytvoøit a udrovat dolní linie Eagle manaerù, jak je uvedeno v následujícím rozpisu. Kadý Eagle manaer dolní linie musí být

16 v individuální sponzorské linii a mùe být v libovolné dolní generaci.. Tento poadavek bude zaloen na pozici Manaer pro kvalifikované na zaèátku kalendáøního roku. 1. Senior manaer: 1 Eagle manaer dolní linie 2. Soaring manaer: 3 Eagle manaeøi dolní linie 3. Safírový manaer: 6 Eagle manaerù dolní linie 4. Diamantovì-safírový manaer: 10 Eagle manaerù dolní linie 5. Diamantový manaer: 15 Eagle manaerù dolní linie 6. Dvojitý diamantový manaer: 25 Eagle manaerù dolní linie 7. Trojitý diamantový manager: 35 Eagle manaerù dolní linie 8. Centurion diamantový manager: 45 Eagle manaerù dolní linie c) Všechny poadavky musí být dosaeny v jedné øídící spoleènosti, s výjimkou poadavku nových nemanaerských kreditních bodù a poadavku Eagle manaera dolní linie, jak je vysvìtleno níe. d) Manaer mùe kombinovat nové nemanaerské body z rùzných zemí, aby se mu zapoèítaly do poadavku 100 nových kreditních bodù. e) Manaer mùe kombinovat své Eagle manaery dolní linie z rùzných zemí za úèelem dosaení pozice Eagle Manaer. f) Pokud distributor dosáhne úrovnì Manaer po prvním dni roku: 1. všichni noví distributoøi, jejich nasponzoroval bìhem posledního mìsíce postupu, se budou zapoèítávat do poadavkù pro novì nasponzorovaných a nové kreditní body pro daný kalendáøní rok Eagle Manaer programu. 2. jeho Eagle Manaer poadavky NEJSOU úmìrnì rozdìleny; pøesnìji, potøebuje dosáhnout 720 celkových / 100 nových kreditních bodù a 2 nových supervizorù bìhem zbytku roku po dosaení manaerské úrovnì. 6.2 Eagle Manaeøi budou za takových podmínek uznání a mají nárok na úèast na Evropském rally vèetnì dvou letenek, dvou Rally náramkù a ubytování na tøi noci (beze stravy).

17 7VYŠŠÍ MANAERSKA OCENÌNÍ 7.1 Senior manager a) Pokud manaer sponzoroval a vybudoval dva (2) sponzorované a uznané manaery 1. generace, stává se senior manaerem a bude mu udìlen nový manaerský odznak se dvìma granáty Soaring manager a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje pìt (5) sponzorovaných a uznaných manaerù 1. generace, stává se soaring manaerem a bude mu udìlen nový manaerský odznak se ètyømi granáty. Soaring manaerovi s pìti (5) aktivními sponzorovanými manaery 1. generace budou poadavky na poèty kartonù (bodù) v motivaèním programu sníeny o 40 kartonù pro motivaèní odmìnu èíslo 1, o 50 kartonù pro motivaèní odmìnu èíslo 2 a o 60 kartonù pro motivaèní odmìnu èíslo Ocenìní pro drahokamové manaery Sapphire Manager (safírový manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje devìt (9) sponzorovaných uznaných manaerù 1. generace ve své linii, stává se safírovým manaerem a bude mu udìlen zlatý odznak se ètyømi safíry. Odznaky mohou být udìleny jen na Success Day nebo jiném uznaném setkání, které vede oficiální zástupce spoleènosti. b) Souèástí ocenìní safírového manaera je i výlet na ètyøi dny a tøi noci do jednoho z prázdninových støedisek spoleènosti. Všechny náklady hradí FLP Diamond-Sapphire Manager (diamantovìsafírový manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje sedmnáct (17) sponzorovaných uznaných manaerù 1. generace ve své linii, stává se diamantovì-safírovým mana- erem a bude mu udìlen zlatý odznak se dvìma diamanty a dvìma safíry. Odznaky budou pøedáný na Success day. b) Distributoøi dostanou také umìlecky hodnotnou plastiku. c) Odmìnou je také plnì hrazený výlet na pìt dní a ètyøi noci do luxusního výletního centra v lokalitì urèené spoleèností.

18 7.2.3 Diamond manager (diamantový manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje dvacet pìt (25) sponzorovaných uznaných manaerù 1. generace, stává se diamantovým manaerem a bude ocenìn zlatým odznakem s jedním velkým diamantem. Distributorství bude navíc ocenìno následujícími privilegii: b) Pøekrásnì tvarovaným diamantovým prstenem. c) Jsou-li všichni, minimálnì dvacet pìt (25) mana- erù 1. generace, v distributorovì skupinì aktivní, nemusí distributor mìsíènì nakupovat povinné 4 kartony výrobkù a nemusí nakupovat poadované mnoství kartonù pro kvalifikaci na motivaèní programy a na skupinový bonus. d) Plnì hrazenou jednotýdenní cestu na Svìtové Rally Double Diamond Manager (dvojnásobný diamantový manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje padesát (50) sponzorovaných uznaných manaerù 1. generace ve své linii, stává se dvojnásobným diamantovým manaerem. Distributorství bude navíc ocenìno následujícími privilegii: b) Speciálnì navreným zlatým odznakem se dvìma velkými diamanty. c) Plnì hrazeným výletem na 10 dní a 9 nocí do Jiní Afriky. d) Exkluzivním perem zdobeným krásnými diamanty Triple Diamond Manager (trojnásobný diamantový manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje sedmdesát pìt (75) sponzorovaných uznaných manaerù 1. generace ve své linii, stává se trojnásobným diamantovým manaerem. Distributorství bude navíc ocenìno následujícími privilegii: b) Speciálnì navreným zlatým odznakem se tøemi velkými diamanty. c) Plnì hrazenou cestou kolem svìta na 14 dní a 13 nocí. d) Exkluzivními personalizovanými hodinkami (urèí FLP). d) Bronzovou plastikou (urèí FLP) Diamond Centurion Manager (diamantový centurion manaer) a) Pokud manaer sponzoruje a vybuduje sto (100) uznaných manaerù 1. generace, stává se diamantovým centurion manaerem. Distributorství bude navíc ocenìno následujícími privilegii:

19 b) Speciálnì navreným zlatým odznakem se ètyømi velkými diamanty Manaer mùe za úèelem dosaení pozice Senior a Diamantový Centurion manaer kombinovat sponzorované uznané manaery 1. generace ze všech zemí. Avšak kadý manaér 1. generace mùe být zapoèítán jen jednou. 8DRAHOKAMOVÝ BONUS Drahokamoví manaéri, kterí se kvalifikovali na bonus za vedoucí postavení, se mùou souèasnì kvalifikovat i na Drahokamový bonus splnìním nasledovních podmínek: 8.1 Drahokamovým manaerùm, kteøí mají devìt (9) nebo více aktivních sponzorovaných manaerù 1. generace v daném mìsíci pro výpoèet bonusù, bude v mìsíci vyplaceno navíc 1 % ze všech akreditovaných nákupù jimi sponzorovaných manaerù 1., 2. a 3. generace a jejich skupin (7 % 4 % 3 %). (Zdìdìní, neuznaní nebo pøevedení manaeøi se mezi sponzorované nepoèítají.) 8.2 Drahokamovým manaerùm, kteøí mají sedmnáct (17) nebo více aktivních sponzorovaných mana- 8.2 erù 1. generace v pøíslušném mìsíci, budou tento mìsíc vyplaceny navíc 2 % ze všech akreditovaných nákupù jejich manaerù 1., 2. a 3. generace a jejich skupin (8 % 5 % 4 %). 8.3 Drahokamovým manaerùm, kteøí mají dvacet pìt 8.3 (25) nebo více aktivních sponzorovaných mana- erù 1. generace ve své organizaci v pøíslušném mìsíci, budou tento mìsíc vyplaceny navíc 3 % ze všech akreditovaných nákupù jejich manaerù 1., 2. a 3. generace a jejich skupin (9 % 6 % 5 %). Drahokamový Bonus Kvalifikace 1. gen. 2. gen. 3. gen. Safírový manažer 9 aktivních man. 1. generace 7 % 4 % 3 % Diamantově-safírový 17 aktivních manažer man. 1. generace 8 % 5 % 4 % Diamantový manažer 25 aktivních man. 1. generace 9 % 6 % 5 % Výše uvedená procenta zahrnují bonus za vedoucí postavení (Leadership Bonus). 8.4

20 8.4 Do kvalifikace na Drahokamový bonus se mohou zapoèítávat i zahranièní distributoøi, pokud se rekvalifikovali v dané zemi jako sponzorovaní manaeøi. Jakmile se rekvalifikovali a dostanou z domovské zemì waiver (potvrzení o aktivitì), budou povaováni za aktivní a mohou být zapoèítáni jejich horní linii do kvalifikace na Drahokamový bonus. 8.5 V návaznosti na mezinárodní sponzorování je Drahokamový bonus vyplácen kadou zemí v závislosti na aktivitì manaerù v této zemi. Pro kvalifikaci na získání Drahokamového bonusu z kadé zemì musíte mít poadované mnoství aktivních manaerù 1. generace v pøíslušné zemi, a to kadý mìsíc, ve kterém se kvalifikujete na vyplácení bonusù. 9PROGRAM MOTIVAÈNÍCH ODMÌN 9.1 Všechny motivaèní programy spoleènosti jsou zamìøeny na podporu principù budování zdravé struktury MLM. To zahrnuje øádnou sponzorskou èinnost distributorù a prodej produktù ve vyuitelném mnoství, které je umístitelné na trhu. Soutìní body (kartony) a ceny jsou nepøenosné a budou pøiznané pouze tìm distributorùm, kteøí se kvalifikovali budováním svého podnikání v souladu s Marketingovým plánem a Politikou firmy Na Svìtovém (World) rally budou odmìny (odznaky a výlety) odevzdané pouze distributorství, které je uvedené na pøihlášce distributora potvrzené kanceláøí FLP Pro úèast na motivaèních výletech, vèetnì tìch za dosaení 1500 a 2500 kartonù na FLP Super Rally, jestlie distributor nemá na pøihlášce uvedeného manela/manelku, nebo se jeho manel/-ka nemùe výletu zúèastnit, mùe si vybrat jinou plnoletou osobu (distributora FLP), která ho bude provázet. Výlety pro drahokamové manaery vèetnì safírových, diamantovo-safírových, dvojitých diamantových a trojitých diamantových manaerù jsou urèeny pro distributora a jeho manela/manelku. Chceli si takovýto manaer s sebou vzít hosta,

21 platí tatì pravidla uvedená výše v tomto bodu. 9.2 Tohoto programu se mohou zúèastnit všichni aktivní domácí distributoøi. Všichni manaeøi, kteøí se zúèastòují tohoto programu, musí být uznaní. 9.3 Distributor pouije vyplacenou odmìnu na nákup nebo leasing pøedmìtù, napø. auta, domu, lodì atd., pod svým vlastním jménem. 9.4 K dispozici jsou tøi úrovnì motivaèních odmìn: a) Úroveò 1: Spoleènost bude vyplácet max. 400 (euro) mìsíènì po dobu maximálnì 36 mìsícù. b) Úroveò 2: Spoleènost bude vyplácet max. 600 (euro) mìsíènì po dobu maximálnì 36 mìsícù. c) Úroveò 3: Spoleènost bude vyplácet max. 800 (euro) mìsíènì po dobu maximálnì 36 mìsícù. 9.5 Na kvalifikaci jsou potøebné tøi po sobì jdoucí mìsíce Kvalifikace na jednotlivé mìsíce jsou detailnì rozepsané v následující tabulce: Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Požadavek kartonů v 1. měsíci Požadavek kartonů v 2. měsíci Požadavek kartonů v 3. měsíci Dosaený objem skupinového prodeje ve tøetím mìsíci musí být udren i v mìsících následujících. Pokud objem kartonù skupinového prodeje distributora poklesne pod poadované mnoství v libovolném následujícím mìsíci, pøíslušná mìsíèní motivaèní odmìna bude stanovena na základì skuteènì dosaeného poètu kartonù ve skupinì, vynásobeného èástkou 2,66 (euro)/karton. 9.8 Pokud skupinový obrat distributora klesne pod 50 bodù (kartonù) v kterémkoliv mìsíci, motivaèní odmìna za tento mìsíc nebude vyplacena. Pokud se skupinový obrat distributora, který se kvalifikoval, v následujících mìsících zvýší na 50 a více bodù (kartonù), motivaèní odmìna bude vyplacena v souladu s èlánkem Skupinový objem prodeje se vypoèítá jako souèet kartonù prodaných ve vlastní skupinì distributora plus 40 % bodù (kartonù) skupiny všech manaerù 1. generace, plus 20 % bodù (kartonù) skupin manaerù 2. generace, plus 10 % bodù (kartonù) skupin manaerù 3. generace Od manaerù, kteøí budou osobnì sponzorovat

OBSAH. 1. Úvod. 2. Definice. 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpětného odkoupení. 4. Struktura bonusů / Marketingový plán

OBSAH. 1. Úvod. 2. Definice. 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpětného odkoupení. 4. Struktura bonusů / Marketingový plán OBSAH 1. Úvod 2. Definice 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpětného odkoupení 4. Struktura bonusů / Marketingový plán 5. Statut a kvalifikace manažera 6. Bonus za vedoucí postavení 7. Dodatečné motivační

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Střecha pro 3 generace

Střecha pro 3 generace Střecha pro 3 generace česká betonová taška Betonová krytina BESK a střešní příslušenství Katalog a ceník platný od 1. 4. 2009 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BESK Přijatelné finanční řešení Vaší střechy Společnost

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Marketingový plán společnosti Winalite International pro zahraniční trhy

Marketingový plán společnosti Winalite International pro zahraniční trhy Marketingový plán společnosti Winalite International pro zahraniční trhy 1. Způsoby vstupu do firmy Revidovaná verze z června 2011 Noví distributoři si mohou vybrat každou ze čtyř pozic / statusů: Stříbrný

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

PRAVIDLA A ZPŮSOB PRÁCE SPOLEČNOSTI BEWIT

PRAVIDLA A ZPŮSOB PRÁCE SPOLEČNOSTI BEWIT PRAVIDLA A ZPŮSOB PRÁCE SPOLEČNOSTI BEWIT Společnost: BEWIT FRANCHISE, s.r.o. IČ: 29443237, DIČ: CZ29443237 se sídlem Nová čtvrť 287/1, Ostrava Lhotka, 725 28 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Společnost se představuje

Společnost se představuje ZDRAVÁ ČOKOLÁDA Společnost se představuje VÝROBEK ZNALOSTI NAČASOVÁNÍ SPOLEČNOST ODMĚNA 1 Systém odměn Ve společnosti MXI Corp považujeme naše spolupracovníky (Associates) za naše neocenitelné obchodní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN ENERGETIX

MARKETINGOVÝ PLÁN ENERGETIX MARKETINGOVÝ PLÁN ENERGETIX Systém slev a provizí ENERGETIX (MARKETING PLÁN), vám umožňuje dosáhnout výhodných slev a bonusů při osobním odběru zboží a také finančních a podnikatelských úspěchů. Systém

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

Doporuèené vedení prezentace

Doporuèené vedení prezentace Doporuèené vedení prezentace Vá ení pøátelé, pøedkládáme Vám nìkolik rad, jak úspìšnì vést prezentaci produktù øady Alga spring. Toto doporuèení je slo eno ze základních bodù, které je dùle ité dále rozvést

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Za účelem kvalifikace do bonusového programu ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 musíte splnit následující požadavky:

Za účelem kvalifikace do bonusového programu ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 musíte splnit následující požadavky: Pokyny k bonusovému program ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 Popis programu Bonusový program ELITNÍHO VOZIDLA společnosti SevenPoint2 je motivační odměnou nabízenou Členům, kteří dosáhnou pozice

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více