ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE"

Transkript

1 *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne z mci úřední, jehž účastníkem je zadavatel Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Přemyslva 1106, Hradec Králvé, ve správním řízení zastupen na základě plné mci ze dne Mgr. Jakubem Ktrbu, advkátem, Advkátní kancelář Jansta, Kstka spl. s r.., Těšnv 1/1059, Praha 1, ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zadavatelem tím, že v nadlimitní veřejné zakázce Ddávky sbních chranných pracvních prstředků (rámcvá smluva), zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl v infrmačním systému veřejných zakázkách zveřejněn dne pd ev. č nevymezil předmět veřejné zakázky v suladu s ustanvením 44 dst. 1 citvanéh zákna v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, přičemž dne uzavřel s vybraným uchazečem CANIS PLUS s. r.., IČ , U Skály 70/62, Ostrava rámcvu smluvu, nepstupval v suladu s ustanvením 82 dst. 2 citvanéh zákna, když dne uzavřel rámcvu smluvu s vybraným uchazečem CANIS PLUS s. r.., IČ , U Skály 70/62, Ostrava, v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce tht vybranéh uchazeče,

2 rzhdl takt: I. Zadavatel Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Přemyslva 1106, Hradec Králvé se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že v rzpru s ustanvením 44 dst. 1 citvanéh zákna nevymezil v zadávací dkumentaci předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem, avšak měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši neuvedené, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel již dne uzavřel smluvu s vybraným uchazečem CANIS PLUS s. r.., IČ , U Skály 70/62, Ostrava. II. Zadavatel Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Přemyslva 1106, Hradec Králvé se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že neddržel pstup stanvený v 82 dst. 2 citvanéh zákna, když dne uzavřel rámcvu smluvu s vybraným uchazečem CANIS PLUS s. r.., IČ , U Skály 70/62, Ostrava v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce tht vybranéh uchazeče, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. III. Za spáchání správních deliktů uvedených v bdě I. a II. se zadavateli Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Přemyslva 1106, Hradec Králvé pdle 120 dst. 2 písm. a) citvanéh zákna veřejných zakázkách, ukládá pkuta ve výši ,- Kč (pět set tisíc krun českých). Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), bdržel dne pdnět k přezkumání úknů zadavatele Lesy České republiky, s. p., IČ , se sídlem Přemyslva 1106, Hradec Králvé, ve správním řízení zastupen na základě plné mci ze dne Mgr. Jakubem Ktrbu, advkátem, Advkátní kancelář Jansta, Kstka spl. s r.., Těšnv 1/1059, Praha 1 (dále jen zadavatel ) učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky Ddávky sbních chranných pracvních prstředků (rámcvá smluva), zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl v infrmačním systému veřejných zakázkách zveřejněn dne pd ev. č (dále jen veřejná zakázka ). 2. V pdnětu stěžvatel upzrňval na mžné prušení (bcházení) zákna veřejných zakázkách zadavatelem při zadávání předmětné veřejné zakázky. Úřad si d zadavatele 2

3 vyžádal dkumentaci zadání předmětné veřejné zakázky. Z bdržené dkumentace Úřad zjistil tyt skutečnsti. I. Zadávací řízení 3. Cílem tht zadávacíh řízení je pdle čl. 2 zadávací dkumentace uzavření rámcvé kupní smluvy s jedním účastníkem na ddávky dále specifikvanéh předmětu plnění v bdbí dvu let d pdpisu rámcvé smluvy pdle ptřeb zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky je pdle čl. 2 zadávací dkumentace ddávka sbních chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky) a pskytnutí dplňujících služeb (patření vybraných předmětů lgem), vše za pdmínek stanvených závazným návrhem rámcvé smluvy, který je přílhu č. 2 tét zadávací dkumentace, v rzsahu specifikvaném zadavatelem pdle jeh ptřeb v jedntlivých bjednávkách. Z čl. 2 zadávací dkumentace dále vyplývá, že zadavatel je právněn v průběhu plnění veřejné zakázky bjednávat zbží v plné šíři srtimentu uvedenéh uchazečem v přílze č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu. 4. V čl. 7.1 zadávací dkumentace jsu stanveny pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny. Zadavatel uvedl, že pr hdncení nabídek bude využita nabídkvá cena (bez DPH) stanvená uchazečem za vzrvý kš ve slžení uvedeném v přílze č. 4 tét zadávací dkumentace. Vzrvý kš byl sestaven na základě vyhdncení dsavadních nákupních ptřeb zadavatele v blasti nákupu chranných pracvních děvů, buvi a pmůcek a zahrnuje nejvýznamnější dsud nakupvané plžky. Údaje dhadvané sptřebě uvedené v tabulce pr jedntlivé plžky zahrnuté d vzrvéh kše vycházejí z vyhdncení nákupů prvedených v minulých letech, vztahují se k bdbí jednh rku a služí pr výpčet nabídkvé ceny. Reálná mnžství zbží, debraná na základě rámcvé smluvy uzavřené v tmt zadávacím řízení, se mhu d uvedených předpkládaných mnžství lišit, t však nemůže mít vliv na jedntkvu cenu za předmět plnění. 5. Pdle čl. 9.2 zadávací dkumentace Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu bude zpracvána v elektrnické pdbě ve frmátu MS Office neb kmpatibilním (na datvém nsiči CD neb DVD), v českém jazyce, ve dvu prvedeních (p jednm pr riginál nabídky a pr kpii nabídky). Nsič bude značen názvem uchazeče, názvem veřejné zakázky a ppisem Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu. Obsahem přílhy č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu bude kmpletní elektrnický katalg (s kmpletním srtimentem sbních chranných pracvních prstředků nabízeným uchazečem tedy nikliv v rzsahu plžek vzrvéh kše zbží) s uvedením speciálních cen platných pr zadavatele ve všech plžkách katalgu. Katalg bude pr každu plžku bsahvat značení a ppis zbží, katalgvé čísl, speciální cenu pr zadavatele bez DPH, vybrazení zbží, nabízené veliksti a další infrmace. 6. Zadavatel v čl. 11 zadávací dkumentace stanvil kritérium pr zadání veřejné zakázky, a t na základě níže uvedených subkritérií eknmické výhdnsti: Nabídkvá cena 70 % Výše uplatnitelnéh náhradníh plnění 20 % Funkční a estetické vlastnsti předmětů 10 % 7. Zadavatel ve vzrvém kši knkretizval 228 plžek pptávanéh srtimentu. 3

4 8. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne vyplývá, že zadavatel bdržel nabídky celkem pěti uchazečů, přičemž jak nejvýhdnější byla vybrána nabídka uchazeče CANIS PLUS s. r.., IČ , U Skály 70/62, Ostrava (dále jen vybraný uchazeč ). 9. Přílhu č. 1 nabídky vybranéh uchazeče byl DVD nsič značený CANIS PLUS s. r.. DODÁVKY OOPP PŘÍLOHA č. 1 RÁM. SML. CENÍK KOMPLETNÍHO SORTIMENTU tak, jak pžadval zadavatele v zadávací dkumentaci. Výše uvedený Ceník kmpletníh srtimentu bsahval celkem 998 plžek pptávanéh srtimentu, přičemž tent ceník zahrnval pdslžky v následujícím přadí a struktuře: ODĚVY Mntérkvé děvy ORION Mntérkvé děvy LUX Mntérkvé děvy Dětské mntérkvé děvy Oděvy d deště Pgumvané zástěry Reflexní děvy Zimní pracvní děvy Speciální děvy Kžené zástěry a dplňky Jednrázvé veraly Oděvy, zástěry, pkr. hlavy gastrnmie, bílé, statní Zimní bundy Nezateplené bundy a kalhty Vesty Fleecvé vesty a bundy Oděvy VENÁTOR Mikiny, trička, kšile, statní Funkční termprádl Pnžky Pkrývky hlavy Dplňky OBUV Pracvní buv ROAD Pracvní buv STONE 4

5 Pracvní buv DOG Pracvní buv SAD Pracvní buv BAŤA Pracvní buv Slévárenská pérka Pracvní buv zimní Obuv gumvá zimní Pracvní buv gumvá Obuv ISLAND Obuv vycházkvá Pracvní buv PRESTIGE Obuv kupelvá Lehká pracvní buv CORK Obuv pracvní bílá Dplňky RUKAVICE OCHRANNÉ POMŮCKY OCHRANA ZRAKU OCHRANNÉ ŠTÍTY OCHRANA HLAVY OCHRANA SLUCHU OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ BEZPEČNOST VE VÝŠKÁCH DROGERIE, ÚKLID DOPLŇKY 10. Zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem dne rámcvu smluvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Sučástí tét rámcvé smluvy byl také ceník kmpletníh srtimentu na přilženém DVD, který bsahuje celkem 1086 plžek, včetně pdslžky Speciální kmdity LESY ČR (celkem 88 plžek), která je pdle struktury nabídky vybranéh uchazeče ddatečně umístěna mezi pdskupiny Speciální děvy a Kžené zástěry a dplňky. II. Průběh správníh řízení 11. Na základě psuzení bsahu pdání, dkumentace a vyjádření zadavatele k pdnětu získal Úřad pchybnsti, zda se zadavatel nedpustil spáchání správníh deliktu pdle 120 5

6 dst. 1 písm. a) zákna, když nevymezil předmět veřejné zakázky v suladu s ustanvením 44 dst. 1 zákna v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, resp. když pptával plnění nespecifikvané v předmětu plnění zadávacíh řízení a v nabídce vybranéh uchazeče. 12. Zahájení správníh řízení ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu zadavatelem známil Úřad zadavateli dpisem č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-10992/2012/520/JHl ze dne , ve kterém h zárveň seznámil se zjištěnými skutečnstmi. Sučasně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-11043/2012/520/JHl z téhž dne zadavateli stanvil lhůtu, v níž mhl navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. Dnem , kdy byl známení zahájení správníh řízení dručen zadavateli, byl správní řízení zahájen. Prvstupňvé rzhdnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-17932/2012/520/JHl ze dne Úřad psudil výše uvedené skutečnsti a dne vydal rzhdnutí č. j. ÚOHS- S338/2012/VZ-17932/2012/520/JHl, ve kterém zadavateli ulžil pkutu ve výši ,- Kč pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna, jelikž se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 44 dst. 1 zákna, jelikž v zadávací dkumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když pptával plnění nespecifikvané v předmětu plnění zadávacíh řízení a v nabídce vybranéh uchazeče, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smluvu s vybraným uchazečem. Sučástí smluvy jsu i plnění na ddávky, které nebyly předmětem zadávacíh řízení. Druhstupňvé rzhdnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R281/2012/VZ-1905/2013/310/DBa ze dne Druhstupňvým rzhdnutím č. j. ÚOHS-R281/2012/VZ-1905/2013/310/DBa ze dne předseda Úřadu prvstupňvé rzhdnutí č. j. č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ /2012/520/JHl ze dne zrušil a věc vrátil k nvému prjednání. Jak důvd uvedl, že Úřad nerzhdl správně a v suladu se záknem. 15. Předseda Úřadu uvedl, že výrk prvstupňvéh rzhdnutí je nesrzumitelný, když část výrku pptával plnění nespecifikvané v předmětu plnění zadávacíh řízení a v nabídce vybranéh uchazeče neimplikuje, že zadavatel v zadávací dkumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. Z důvdnění pak vyplývá, že Úřad d výrku I. napadenéh rzhdnutí v pdstatě zahrnul dva zcela dlišné správní delikty. Jednak správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, kteréh se měl zadavatel dpustit tím, že neddržel pstup stanvený v 44 dst. 1 zákna, jelikž v zadávací dkumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když v zadávací dkumentaci stanvil, že sučástí nabídky bude ceník kmpletníh srtimentu sbních chranných pracvních prstředků nabízených uchazečem, aniž by dpředu knkrétně vymezil, jaké sbní chranné pracvní prstředky se má jednat (s výjimku vzrvéh kše pr účely hdncení nabídek uvedenéh v přílze č. 4 zadávací dkumentace). Zadruhé správní delikt pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, kteréh se měl zadavatel dpustit tím, že neddržel pstup stanvený v 82 dst. 2 zákna, 6

7 když uzavřel rámcvu smluvu v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče. 16. Předseda Úřadu tedy pvažuje za nutné bjasnit skutkvý stav hledně Ceníku kmpletníh srtimentu vybranéh uchazeče, nebť v napadeném rzhdnutí není tent skutkvý stav zcela jednznačně ppsán. Předseda Úřadu se dmnívá, že je v šetřené věci nezbytné rzlišvat pchybení zadavatele spčívající v tm, že nevymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když umžnil uchazečům, aby sami vymezili předmět plnění rámcvé smluvy (uchazeči tak mhli v pdstatě učinit předmětem plnění rámcvé smluvy ckliv), a pchybení zadavatele spčívající v tm, že neuzavřel rámcvu smluvu v suladu s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče. Předseda Úřadu dále uvedl, že v nvém rzhdnutí je nezbytné, aby Úřad tyt dva výše uvedené správní delikty ddělil d samstatných výrků a v tmt smyslu i upravil důvdnění nvéh rzhdnutí. Výrky nvéh rzhdnutí musí Úřad frmulvat tak, aby byly srzumitelné a jednznačným způsbem identifikvaly skutek, kterým se zadavatel dpustil správníh deliktu. Pkračvání správníh řízení 17. Dpisem č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-3145/2013/512/JHl ze dne Úřad známil jedinému účastníku řízení (zadavateli), že ve správním řízení vedeném Úřadem ve věci mžnéh spáchání správní deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se pkračuje. Sučasně Úřad zadavatele seznámil se skutečnstmi zjištěnými v předmětném správním řízení, které budu pdkladem rzhdnutí. Knkrétně se jednal t, že z dkumentace veřejné zakázce získal Úřad pchybnst, zda zadavatel pstupval v suladu s ustanvením 82 dst. 2 zákna, když uzavřel dne rámcvu smluvu s vybraným uchazečem v rzpru s návrhem rámcvém smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče, jelikž na rzdíl d Ceníku kmpletníh srtimentu přilženéh k rámcvé smluvě v nabídce vybranéh uchazeče bsahval Ceník kmpletníh srtimentu přilžený k pdepsané rámcvé smluvě v pdslžce Speciální kmdity LESY ČR 88 plžek více. Předmět půvdně zahájenéh správníh řízení z mci úřední se tudíž z mci úřední rzšířil i výše uvedené nvé skutečnsti. Usnesením č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-3144/2013/512/JHl ze stejnéh dne určil Úřad zadavateli lhůty, ve kterých mhl navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, a ve které se mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. Zárveň Úřad zadavateli určil lhůtu, ve které měl Úřadu sdělit celkvu finanční částku, kteru uhradil vybranému uchazeči za celu dbu trvání předmětné rámcvé smluvy (cenu zakázky) a dlžit tut částku příslušnu dkumentací. 18. Zadavatel dne pžádal prdlužení lhůty k zaslání vyžádaných pdkladů a k vyjádření. 19. Úřad zadavateli vyhvěl a usnesením č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-4254/2013/512/JHl ze dne prdlužil zadavateli lhůtu k zaslání vyžádaných pdkladů a k vyjádření k pdkladům rzhdnutí. 20. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne uvedl, že celkvá částka, kteru uhradil vybranému uchazeči na základě rámcvé smluvy uzavřené dne , činí ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Sučasně zadavatel zaslal všechny 7

8 faktury za celu dbu plnění předmětné rámcvé smluvy zaznamenávající jedntlivé bjednávky a následné platby a knihu faktur. 21. Ve svém vyjádření ze dne k pdkladům rzhdnutí zadavatel uvedl, že pchybení vytýkaná mu v rzhdnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R281/2012/VZ-1905/2013/310/DBa ze dne nejsu správními delikty. K mžnsti prušení 44 dst. 1 zákna zadavatel sdělil, že je mu vytýkán pstup stanvený v 44 dst. 1 zákna, aniž by v 44 dst. 1 zákna byl nějaký pstup stanven, tudíž ani pstup, který by mhl být zadavatelem prušen. Ustanvení 44 dst. 1 pdle zadavatele bsahuje puze definici zadávací dkumentace. I tak je zadavatel přesvědčen, že předmět veřejné zakázky vymezil v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když h v zadávací dkumentaci specifikval jak ddávku chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky) a pskytnutí dplňujících služeb (patření vybraných předmětů lgem), přičemž nejvýznamnější nakupvané plžky, jejichž nabídkvá cena byla hdncena, byly jednznačně vymezeny v tzv. vzrvém kši. Všem tak měl být zřejmé, c zadavatel pptává a c bude předmětem hdncení, nabídky tak byly prvnatelné. Na výše uvedeném pdle zadavatele nemění nic ani skutečnst, že pdle smluvních pdmínek byl zadavatel právněn bjednávat plžky z celéh srtimentu vybranéh uchazeče. Zadavatel shledává výše uvedený pstup naprst běžným. 22. K pchybení spčívajícím v uzavření rámcvé smluvy v rzpru s návrhem rámcvé smluvy zadavatel uvedl, že se jednal puze 88 plžek z celkvéh pčtu 1086 plžek ceníku, takvé pchybení tak nemhl a neměl mít pdstatný vliv na výběr nejvhdnější nabídky, takže není naplněn jeden ze znaků skutkvé pdstaty. K výše uvedenému zadavatel dále pznamenal, že plžky, které nakupval na základě rámcvé smluvy a které nebyly sučástí ceníku předlženéh v nabídce vybranéh uchazeče, nakupval na základě předmětné rámcvé smluvy levněji, než následně, kdy tyt plžky nakupval na základě nvéh zadávacíh řízení. Nelze tedy tvrdit, že by zadavatel bdržel výhdnější nabídku, pkud by dané plžky řádně vysutěžil. 23. K výši případné pkuty zadavatel dplnil, že bdbné zakázky se pdbným způsbem zadávají naprst běžně. Sučasně zmínil dbu trvání rámcvé smluvy, kde 2 rky trvání byly zadavatelem brány jak zkušební, předmětnu veřejnu zakázku nezadával rvnu na 4 rky, jak pvluje zákn. Pdle zadavatele je také pdstatná skutečnst, že kamžitě uknčil realizaci bjednávek na základě rámcvé smluvy, jakmile zde byly puze náznaky th, že by daný pstup zadání veřejné zakázky mhl být pvažván za prblematický, tj. již v rámci pršetřvání pdnětu. Na závěr zadavatel dplnil, že při stanvení případné pkuty se má vycházet puze z ceny plnění, které byl zadavateli ddán a které nebyl uveden v ceníku kmpletníh srtimentu předlženém v nabídce vybranéh uchazeče, příp. které nebyl uveden v rámci tzv. vzrvéh kše. Plnění, které byl zadavateli ddán a které byl bsažen ve vysutěženém ceníku, resp. vzrvém kši, byl ttiž zadán zcela v suladu se záknem. 24. Usnesením č. j. ÚOHS-S338/2012/VZ-5415/2013/512/JHl ze dne Úřad určil zadavateli lhůtu, ve které měl zdůvdnit rzdíl celkvé částky, kteru uhradil vybranému uchazeči na základě předmětné rámcvé smluvy uzavřené dne za dby trvání tét rámcvé smluvy, jelikž zadavatelem uváděná celkvá částka ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH) se liší d celkvě uhrazené částky, ,79 Kč bez DPH 8

9 ( ,- Kč včetně DPH), kteru Úřad získal na základě kntrlníh sučtu jedntlivých faktur. 25. Zadavatel ve své dpvědi ze dne uvedl, že důvdem, prč Úřad p sečtení přilžených faktur dspěl k dlišné částce, je skutečnst, že ve vztahu k některým fakturám byl vystaven pravný daňvý dklad (některé faktury byly zcela či částečně dbrpisvány). Tyt pravné daňvé dklady nebyly zahrnuty v přílhách (seznamy jedntlivých faktur) zaslaných Úřadu jak sučást vyjádření ze dne , avšak byly prmítnuty d knihy faktur, která tedy bsahuje správný sučet, tj. částku ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Sučasně zadavatel přilžil relevantní pdklady (jedntlivé faktury), ze kterých vyplývá, jaká částka byla půvdně vyfakturvána a jaká byla skutečně uhrazena z důvdu prvedení dbrpisu těcht faktur. III. Závěry Úřadu 26. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, p zhdncení všech pdkladů, zejména dkumentace veřejné zakázce, a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že zadavatel se dpustil dvu správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že v rzpru s ustanvením 44 dst. 1 citvanéh zákna nevymezil v zadávací dkumentaci předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem, avšak měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši neuvedené, a tím, že nepstupval v suladu s ustanvením 82 dst. 2 zákna, když uzavřel s vybraným uchazečem rámcvu smluvu v rzpru s rámcvu smluvu z nabídky vybranéh uchazeče. K vymezení zadávací dkumentace v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky 27. Pdle 44 dst. 1 zákna je zadávací dkumentace subr dkumentů, údajů, pžadavků a technických pdmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. Za správnst a úplnst zadávací dkumentace dpvídá zadavatel. 28. Pdle čl. 2 zadávací dkumentace je předmětem plnění ddávka sbních chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky) a pskytnutí dplňujících služeb (patření vybraných předmětů lgem), vše za pdmínek stanvených závazným návrhem rámcvé smluvy, který je přílhu č. 2 tét zadávací dkumentace, v rzsahu specifikvaném zadavatelem pdle jeh ptřeb v jedntlivých bjednávkách. Z čl. 2 zadávací dkumentace dále vyplývá, že zadavatel je právněn v průběhu plnění veřejné zakázky bjednávat zbží v plné šíři srtimentu uvedenéh uchazečem v přílze č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu (pdrbné infrmace k bsahu přílhy č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu viz článek 9.2 tét zadávací dkumentace). 29. V čl. 7.1 zadávací dkumentace jsu stanveny pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny. Zadavatel uvedl, že Pr hdncení nabídek bude využita nabídkvá cena (bez DPH) stanvená uchazečem za vzrvý kš ve slžení uvedeném v přílze č. 4 tét zadávací dkumentace. Vzrvý kš byl sestaven na základě vyhdncení dsavadních nákupních ptřeb zadavatele v blasti nákupu chranných pracvních děvů, buvi a pmůcek a zahrnuje nejvýznamnější dsud nakupvané plžky. Údaje dhadvané sptřebě 9

10 uvedené v tabulce pr jedntlivé plžky zahrnuté d vzrvéh kše vycházejí z vyhdncení nákupů prvedených v minulých letech, vztahují se k bdbí jednh rku a služí pr výpčet nabídkvé ceny. Reálná mnžství zbží, debraná na základě rámcvé smluvy uzavřené v tmt zadávacím řízení, se mhu d uvedených předpkládaných mnžství lišit, t však nemůže mít vliv na jedntkvu cenu za předmět plnění. 30. Pdle čl. 9.2 zadávací dkumentace Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu bude zpracvána v elektrnické pdbě ve frmátu MS Office neb kmpatibilním (na datvém nsiči CD neb DVD), v českém jazyce, ve dvu prvedeních (p jednm pr riginál nabídky a pr kpii nabídky). Nsič bude značen názvem uchazeče, názvem veřejné zakázky a ppisem Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu. Obsahem přílhy č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu bude kmpletní elektrnický katalg (s kmpletním srtimentem sbních chranných pracvních prstředků nabízeným uchazečem tedy nikliv v rzsahu plžek vzrvéh kše zbží s uvedením speciálních cen platných pr zadavatele ve všech plžkách katalgu). Katalg bude pr každu plžku bsahvat značení a ppis zbží, katalgvé čísl, speciální cenu pr zadavatele bez DPH, vybrazení zbží, nabízené veliksti a další infrmace. 31. Úřad je th názru, že nelze-li rzsah ptřeb zadavatele stanvit naprst přesně (tj. zadavatel nezná přesné mnžství ddávek), je vždy nezbytné, aby zadavatel v pdmínkách zadání určil alespň předpkládaný rzsah plnění veřejné zakázky a dbu trvání smluvy tak, aby uchazeči mhli v nabídkách předlžit nabídkvu cenu. V takvém případě pak může zadavatel v pdmínkách zadání veřejné zakázky stanvit, že uchazeč bude předmět plnění veřejné zakázky realizvat pdle skutečných ptřeb zadavatele a že fakturvání a placení bude prváděn pdle skutečně prvedené práce, ddávek neb služeb, aby vztah mezi zadavatelem a uchazečem při plnění veřejné zakázky dpvídal realitě. T znamená, že zadavatel, nezná-li přesně mnžství ddávek, které bude v průběhu plnění veřejné zakázky debírat, definuje v zadávací dkumentaci puze mdel ddávek na základě předpkládanéh celkvéh mnžství. Nicméně, je vždy nezbytné, aby mnžství byl jedinu neznámu prměnu, nebť předmět zakázky, tj. specifikace th, č se sutěží (pptávaný srtiment), musí být přesně vymezen. V pačném případě by se ttiž jednal imaginární sutěž plnění, které ve skutečnsti nebude realizván, ppř. bude realizvat plnění, které nebyl vysutěžen, jak se stal v šetřeném případě. 32. Z výše uvedenéh vyplývá, že zadavatel v zadávací dkumentaci knkretizval ddávky zbží (blečení, buv atd.) puze ve vztahu k vyžádaným vzrkům a vzrvému kši, prstřednictvím něhž se hdntila nabídkvá cena (jedntkvá cena). Sám zadavatel uvedl, že vzrvý kš bsahuje nejvýznamnější nakupvané plžky, ne tedy všechny, cž Úřad nijak nerzpruje. Nikde jinde v zadávacích pdmínkách však nebyl stanven předmět veřejné zakázky, tedy kmpletní srtiment, který měl zadavatel následně v úmyslu na základě rámcvé smluvy pptávat. Tent závěr Úřadu je ptvrzen již samtnu dikcí zadávací dkumentace, kde z čl. 9.2 vyplývá, že Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu bude pdkladem pr jedntlivé bjednávky zadavatele na základě uzavřené rámcvé smluvy (viz bd 26 důvdnění tht rzhdnutí, kde je z čl. 2 zadávací dkumentace uveden pžadavek zadavatele, že je právněn bjednávat zbží v plné šíři srtimentu uvedenéh uchazečem v přílze č. 1 ). Zadavatel tedy stanvení předmětu veřejné zakázky nechal na libvůli uchazečů, když ve vzrvém kši vymezil puze zhruba 10

11 pětinu pptávanéh srtimentu (11 skupin, dhrmady bsahujících 45 pdskupin, tzn. 228 plžek pptávanéh srtimentu), knkrétně skupiny Ochrana sluchu (11 plžek), Ochrana zraku (11 plžek), Ochrana dýchacích rgánů (12 plžek), Ochrana hlavy (21 plžek), Ochrana těla (78 plžek), Ochrana ruku (55 plžek), Ochrana nhu (14), Další chranné pmůcky (13 plžek), Ochrana těla (7 plžek), Ochrana ruku (2 plžky), Ochrana nhu (4 plžky), a následně pptával zbží ze srtimentu uvedenéh v přílze nabídky vybranéh uchazeče, tedy zbží, které nebyl zadavatelem v zadávacích pdmínkách převážně knkretizván (definván) ani pžadván, dhrmady 998 plžek, které de fact neprběhla sutěž, nebť z těcht 998 plžek zadavatel v zadávací dkumentaci vymezil puze zhruba pětinu. Zadavatel tedy v zadávací dkumentaci stanvil, že sučástí nabídky bude ceník kmpletníh srtimentu sbních chranných pracvních prstředků nabízených uchazečem, aniž by dpředu knkrétně vymezil, jaké sbní chranné pracvní prstředky se má jednat (s výjimku vzrvéh kše pr účely hdncení nabídek uvedenéh v přílze č. 4 zadávací dkumentace). 33. Tt jednání zadavatele mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, nebť pkud by zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky (tedy všechny pzději pptávané plžky), mhl bdržet nabídky d více a jiných ddavatelů, kteří bchdují s pptávaným srtimentem (pkud by h zadavatel důsledně vymezil). Tím, že zadavatel vymezil puze vzrvý kš pr ptřeby hdncení nabídek, mhl u ddavatelů vzbudit djem, že bjednávky zadavatele se budu týkat puze a především srtimentu uvedenéh ve vzrvém kši, cž by při detailním rzepsání kmpletníh pptávanéh srtimentu zadavatelem nebyl ani tak na závadu, na rzdíl d předmětnéh zadávacíh řízení, kdy ddavatelé neměli mžnst získat žádné další indicie, c bude předmětem jedntlivých bjednávek zadavatele. Takt zkresleně knkretizvaný (resp. nevymezený) předmět veřejné zakázky (puze prstřednictvím vzrvéh kše) mhl způsbit, že pptávané plnění přestal být pr ptenciální ddavatele zajímavé, a prt nepdali v zadávacím řízení nabídku. Přičemž při vymezení celéh předmětu veřejné zakázky nelze vylučit, že by získal výhdnější ceny jedntlivých plžek, ač tmu tak v nynějších pdmínkách není, jak se zadavatel ve svém vyjádření zmínil. Nicméně skutečnst, že v sučasné dbě jsu ceny pdbnéh srtimentu vysutěženéh na základě zadávacíh řízení vyšší než ceny srtimentu pptávanéh bez zadávacíh řízení, není v tmt správním řízení relevantní, jelikž bě zadavatelem zmíněná zadávací řízení dělí d sebe 2 rky, nelze tedy dhadnut, jaké ceny mhly být vysutěženy v předmětném zadávacím řízení v rce 2010, přesvědčení Úřadu mžném vlivu na výběr nejvhdnější nabídky stále trvá. 34. Nabídky pdané jedntlivými uchazeči v předmětném zadávacím řízení mhl zadavatel vzájemně hdntit, jelikž vzrvý kš (jehž cenění byl předmětem hdncení) byl jasně vymezený. Nicméně jedntlivé nabídky nebyly vzájemně prvnatelné z hlediska předmětu plnění, jelikž zadavatel si v zadávacích pdmínkách vymínil práv pptávat i zbží, které nevymezil v zadávacích pdmínkách, ale které uchazeč nabídne nad rámec zadavatelem vymezenéh zbží. Pr ilustraci uvádí Úřad příklad, kdy zadavatel v rámci zadávacíh řízení vymezí předmět veřejné zakázky na ddávku autmbilů puze autmbily bsahu mtru 1,2 a 1,4 (či nižší třídy), tyt také jsu předmětem hdncení, ale pak v rámci plnění pptává i autmbily bsahu mtru např. 1,6 a 2,0 (či vyšší třídy), cž jistě může vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, jelikž pkud by zadavatel v zadávacích pdmínkách přesně vymezil všechen srtiment (všechny auta či chranné pracvní prstředky), ptenciální 11

12 uchazeči by si mhli udělat knkrétní představu předmětu plnění veřejné zakázky a zvážit tak svu účast. Pr některé ddavatele je například ddávka aut bjemu mtru 1,2 a 1,4 (či nižší třídy) méně zajímavá, než kdyby mhli ddávat také autmbily vyšší třídy (a také dražší) bjemu 1,6 a 2,0. Stejně tak t platí i pr chranné pracvní prstředky, pkud zadavatel vymezí puze zlmek plnění, a zbytek vymezí becným dkazem ddávka sbních chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky), nelze vylučit, že takt nedstatečně pdrbné vymezení předmětu veřejné zakázky nemusí slvit či může dknce dradit ptenciální uchazeče d pdání nabídky. 35. K tvrzení zadavatele, že se jedná běžný pstup i u jiných zadavatelů v jiných zadávacích řízeních, lze jen dkázat na pslední větu 44 dst. 1 zákna, že za správnst a úplnst zadávací dkumentace dpvídá zadavatel. Nelze tedy prtizáknné jednání (zde vymezení předmětu veřejné zakázky) mluvat tím, že tak činí i jiní zadavatelé v jiných zadávacích řízeních. Úklem zadavatele je dstát pvinnsti stanvené v 44 dst. 1 zákna, tedy vymezit a charakterizvat předmět veřejné zakázky pr účely zadávacíh řízení. Zadavatel musí být schpen vymezit v zadávacích pdmínkách svje ptřeby, nemůže zahájit zadávací řízení na předmět veřejné zakázky (v tmt případě knkrétní chranné pracvní prstředky), který v dbě zahájení zadávacíh řízení nezná. 36. Na základě výše uvedených skutečnstí Úřad knstatuje, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 44 dst. 1 zákna, jelikž v zadávací dkumentaci nevymezil předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem a měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši neuvedené, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel již uzavřel smluvu s vybraným uchazečem. K uzavření smluvy v rzpru s návrhem smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče 37. Pdle věty druhé 82 dst. 2 zákna uzavře zadavatel smluvu v suladu s návrhem smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče, ppřípadě upraveným pdle 32 zákna. 38. Z čl. 9.2 zadávací dkumentace ve vztahu k čl. 2 zadávací dkumentace vyplývá, že sučástí nabídky uchazeče, knkrétně návrhu rámcvé smluvy, má být jak přílha č. 1 na datvém nsiči Ceník kmpletníh srtimentu, značený jak Přílha č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu, ze kteréh mhl na základě výše uvedených článků zadávací dkumentace zadavatel bjednávat jedntlivé zbží. 39. Vybraný uchazeč tedy ve své nabídce předlžil i pdepsaný návrh smluvy, jehž přílhu byl DVD s ppiskem CANIS PLUS s. r.. DODÁVKY OOPP PŘÍLOHA č. 1 RÁM. SML. CENÍK KOMPLETNÍHO SORTIMENTU. Není tedy pchyb tm, že se jedná přílhu č. 1 bsahující Ceník kmpletníh srtimentu tak, jak vyžadval zadavatel v čl. 2 a 9.2 zadávací dkumentace. Obsahem tht DVD přilženéh k návrhu rámcvé smluvy v nabídce vybranéh uchazeče je Ceník kmpletníh srtimentu nabízenéh vybraným uchazečem, bsahující 998 plžek, členění jedntlivých pdslžek je uveden v bdu 9. důvdnění tht rzhdnutí. 12

13 40. Rámcvá kupní smluva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem dne bsahuje přílhu č. 1, knkrétně DVD s ppiskem Přílha č. 1 Ceník kmpletníh srtimentu CANIS. Tent ceník bsahuje celkem 1086 plžek, tedy 88 plžek více, než nabídl vybraný uchazeč v přílze své nabídky. Úřad p přezkumání bu ceníků kmpletníh srtimentu (tedy jak ceníku přilženéh v nabídce vybranéh uchazeče, tak ceníku přilženéh k uzavřené rámcvé smluvě) knstatuje, že Ceník kmpletníh srtimentu přilžený k uzavřené rámcvé smluvě jak přílha č. 1 bsahuje na rzdíl d Ceníku kmpletníh srtimentu přilženéh v nabídce vybranéh uchazeče 88 plžek více, přičemž tyt plžky jsu bsaženy v pdslžce Speciální kmdity LESY ČR, kteru při uzavření smluvy zadavatel a vybraný uchazeč vklínili mezi pdskupiny Speciální děvy a Kžené zástěry a dplňky. Tat nvě přidaná pdskupina (na rzdíl d Ceníku kmpletníh srtimentu) pak bsahuje plžky jak Lesy-58 (Bunda LOVEC cena 1390,- Kč bez DPH), Lesy-59 (Kalhty LOVEC cena 831,- Kč bez DPH), Lesy-60 (Bunda LESY s membránu cena 2780,- Kč bez DPH), Lesy-61 (Bunda LESY s membránu zimní cena 2950,- Kč bez DPH), Lesy-62 (Kalhty LESY cena 1217,- Kč bez DPH), Lesy-63 (Kalhty LESY s membránu cena 2214,- Kč bez DPH), Lesy-51 (Funkční prádl, trik krátký rukáv cena 815,- Kč bez DPH), Lesy-52 (Funkční prádl, trik dluhý rukáv cena 945,- Kč bez DPH), Lesy-53 (Funkční prádl, kalhty dluhé nhavice cena 945,- Kč bez DPH), 0920-VV (TORBAT S3, ktníkvá celkžená buv, S3, GORE-TEX, standartní šířka W cena 2399,- Kč bez DPH), a dalších 78 plžek. Tyt plžky nejsu v Ceníku kmpletníh srtimentu v nabídce vybranéh uchazeče bsaženy ani pd jiným značením, ani pd jiným kódem, zjedndušeně řečen, v nabídce vybranéh uchazeče není žádná plžka, která by se jak cenu, neb značením shdvala se zbžím následně bjednaným a zadavatelem prplaceným z pdslžky Speciální kmdity LESY ČR. Rámcvá smluva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem dne se tedy d rámcvé smluvy přilžené vybraným uchazečem v nabídce lišila v bsahu přílhy č. 1 rámcvé smluvy Ceník kmpletníh srtimentu. 41. Úřad nemůže suhlasit s tvrzením zadavatele, že se jednal marginální část předmětu plnění. Úřad namátku sečetl nejvíce pptávané plžky, které nebyly uvedeny v nabídce vybranéh uchazeče, ale byly již uvedeny v přílze rámcvé smluvy (viz bd 40. důvdnění tht rzhdnutí) Lesy-58 (Bunda LOVEC cena 1390,- Kč bez DPH), Lesy-59 (Kalhty LOVEC cena 831,- Kč bez DPH), Lesy-60 (Bunda LESY s membránu cena 2780,- Kč bez DPH), Lesy-61 (Bunda LESY s membránu zimní cena 2950,- Kč bez DPH), Lesy-62 (Kalhty LESY cena 1217,- Kč bez DPH), Lesy-63 (Kalhty LESY s membránu cena 2214,- Kč bez DPH), Lesy-51 (Funkční prádl, trik krátký rukáv cena 815,- Kč bez DPH), Lesy-52 (Funkční prádl, trik dluhý rukáv cena 945,- Kč bez DPH), Lesy-53 (Funkční prádl, kalhty dluhé nhavice cena 945,- Kč bez DPH), 0920-VV (TORBAT S3, ktníkvá celkžená buv, S3, GORE-TEX, standartní šířka W cena 2399,- Kč bez DPH), za které zadavatel vybranému uchazeči prplatil na základě jedntlivých bjednávek alespň ,- Kč bez DPH, přičemž výsledný sučet takt bjednanéh srtimentu byl ,- Kč včetně DPH. Při celkvém sučtu plnění za celu dbu trvání rámcvé smluvy, tak jak t dlžil zadavatel ve svém vyjádření ze dne a následně ptvrdil ve vyjádření ze dne (i díky prvedení dbrpisu některých faktur), tedy ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH), činí výše uvedený sučet fakturace za plžky, které zadavatel nevymezil v zadávacích pdmínkách, ani nebyly sučástí nabídky vybranéh uchazeče, cca dvě třetiny 13

14 celkvéh vyplacenéh bjemu, pjem marginální tedy není v tut chvíli na místě. Zadavatel tedy nejen že v takvém bjemu pptával plnění na základě uzavřené rámcvé smluvy, které nebyl sučástí nabídky vybranéh uchazeče, ale výsledný sučet takt vyplacenéh plnění vypvídá i vymezení zadávacích pdmínek (k tmu více bdy 27. až 36. důvdnění tht rzhdnutí), když největší bjem (výše uvedených nejexpnvanějších deseti plžek) ani nebyl předmětem vzrvéh kše. Zadavatel tak d saméh pčátku přesně nevěděl, c vlastně chce pptávat. 42. Deliktní jednání zadavatele je nutn vztahvat k rámcvé smluvě jak celku, nikliv puze k výše zmíněným 88 plžkám. Spáchání správníh deliktu se zadavatel dpustil tím, že dne uzavřel rámcvu smluvu v rzpru s návrhem rámcvé smluvy předlžené v nabídce vybranéh uchazeče, nikliv tím, že následně vybíral a bjednával z 88 plžek, které nebyly sučástí nabídky. 43. Na základě výše uvedených skutečnstí Úřad knstatuje, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 82 dst. 2 zákna, když dne uzavřel rámcvu smluvu s vybraným uchazečem v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce tht vybranéh uchazeče, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. IV. Ulžení sankce 44. Pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 45. Zadavatel se při zadávání veřejné zakázky Ddávky sbních chranných pracvních prstředků (rámcvá smluva) dpustil správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že v rzpru s ustanvením 44 dst. 1 citvanéh zákna nevymezil v zadávací dkumentaci předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, nebť předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem avšak měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši neuvedené, a tím, že nepstupval v suladu s ustanvením 82 dst. 2 zákna, když uzavřel s vybraným uchazečem rámcvu smluvu v rzpru s rámcvu smluvu z nabídky vybranéh uchazeče. 46. C se týče významu pjmu pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky uvedenéh v ustanvení 120 dst. 1 písm. a) zákna, pvažuje Úřad za nezbytné uvést, že tím je myšlen jakýkliv úkn zadavatele, zachycený i v průběhu zpracvání zadávacích pdmínek, například při vymezení předmětu plnění veřejné zakázky. Vymezení předmětu veřejné zakázky je nezbytnu sučástí pstupu zadavatele během zadávacíh řízení, ač není v 44 dst. 1 zákna výslvně zmíněn slv pstup, lze z tht ustanvení vyčíst úmysl zákndárce k dpvědnsti zadavatele, knkrétně že zadavatel musí vymezit předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. Jinými slvy zadavatel musí pstupvat při zpracvání zadávacích pdmínek tak, aby byl předmět veřejné zakázky vymezen v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. 14

15 47. Pdle ustanvení 120 dst. 2 písm. a) zákna se za správní delikt ulží pkuta d 5 % ceny zakázky, neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle dstavce 1 písm. a), c) neb d). 48. Zadavatel uzavřel dne rámcvu kupní smluvu s vybraným uchazečem s dbu trvání dvu let. Z vyjádření zadavatele ze dne a z a z jím zaslaných faktur, které zachycují jedntlivé bjednávky zadavatele na základě rámcvé smluvy p celu dbu plnění předmětu veřejné zakázky, vyplývá, že celkvá suma, kteru zadavatel uhradil vybranému uchazeči za celu dbu plnění předmětné rámcvé smluvy, činí ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH). Uzavřením smluvy se zadavatel v bu případech (jak při prušení 44 dst. 1 zákna, tak při prušení 82 dst. 2 zákna) dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. Cena veřejné zakázky, při které se zadavatel dpustil správních deliktů, je ,- Kč včetně DPH. Hrní hranice mžné pkuty (5 %) tedy p zakruhlení činí částku ve výši ,- Kč. 49. Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výměry pkuty právnické sbě přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. Z dstavce zákna vyplývá, že dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 50. V návaznsti na psledně citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna. V šetřeném případě se Úřad spáchání správních deliktů dzvěděl z pdnětu, který bdržel dne Ke spáchání správních deliktů pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna v bu případech (jak při prušení 44 dst. 1 zákna, tak při prušení 82 dst. 2 zákna) dšl dne , kdy zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smluvu na plnění předmětné veřejné zakázky. Správní řízení byl zahájen dne Z uvedených údajů vyplývá, že v šetřeném případě dpvědnst zadavatele za spáchání bu správních deliktů nezanikla. 51. Úřad datuje prušení zadavatele k datu pdpisu rámcvé smluvy a ne k datu jedntlivých bjednávek na základě rámcvé smluvy prt, že rámcvá smluva jak takvá byla uzavřena na základě zadávacíh řízení, jehž předmět nebyl d saméh pčátku vymezen v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, a v nepslední řadě také prt, že tat rámcvá smluva byla uzavřena v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce vybranéh uchazeče. Právě tt datum ( ), kdy se zadavatel v rzpru se záknem smluvně zavázal k plnění, které nebyl vysutěžen v suladu se záknem, je pdle názru Úřadu rzhdné pr naplnění pdmínky stanvené v 120 dst. 1 písm. a) zákna. 52. Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výměry pkuty právnické sbě přihlédne k závažnsti správních deliktů, zejména ke způsbu jejich spáchání a jejich následkům a k klnstem, za nichž byly spáchány. Zárveň musí Úřad vyřešit suběh těcht správních deliktů. 53. Zadavatel se správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna dpustil tím, že v rzpru s ustanvením 44 dst. 1 zákna nevymezil v zadávací dkumentaci předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem a měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši 15

16 neuvedené, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a zadavatel dne uzavřel smluvu s vybraným uchazečem. Úřad knstatuje, že nevymezení předmětu veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky (prušení 44 dst. 1 zákna) je jedním z nejvážnějších prušení zákna. Řádné a úplné vymezení předmětu veřejné zakázky ttiž může být předpkladem bezprblémvéh průběhu zadávacíh řízení a knečně naplnění cíle, tedy výběru nejvhdnější nabídky (jak z hlediska ceny, tak z hlediska předmětu). Pkud uchazeč nebude seznámen s předmětem zadávacíh řízení (předmětem pptávky), nebude mci nabídnut adekvátní plnění, stejně tak ceny jedntlivých sutěžitelů nebudu prvnatelné. Nevymezení předmětu veřejné zakázky, resp. jeh zkreslené vymezení puze vzrvým kšem (pr účely hdncení) mhl mít vliv na kruh ptenciálních ddavatelů, resp. mhl vlivnit účast ddavatelů v předmětném zadávacím řízení, a v důsledku th vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. Lze tedy právněně předpkládat, že v případě, kdy by zadavatel pstupval v suladu se záknem, mhl bdržet i nabídky jiných ddavatelů, kteří by mhli předlžit eknmicky výhdnější nabídky než vybraný uchazeč, pkud by ze zadávací dkumentace získali větší (úplné) pvědmí předmětu veřejné zakázky. 54. Zadavatel tedy vymezením předmětu veřejné zakázky puhu pětinu pptávanéh zbží rezignval na vymezení předmětu veřejné zakázky, takvé jednání či způsbený stav nelze mluvit knstatváním, že vše další mhl bjednávat na základě becnéh ppisu předmětu veřejné zakázky ddávka sbních chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky). Pmcí tét lgiky bychm na základě rámcvé smluvy například na veřejnu zakázku becně vymezenu puze jak výpčetní technika mhli pptávat jak pčítače, tak mnitry, tiskárny atd., ačkliv v zadávacích pdmínkách byl předmět knkretizván (mim jiné pr účely hdncení) puze jak klávesnice a myši. 55. Zadavatel se dále dpustil spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 82 dst. 2 zákna, když dne uzavřel rámcvu smluvu s vybraným uchazečem v rzpru s návrhem rámcvé smluvy bsaženým v nabídce tht vybranéh uchazeče, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. Pdle zadavatele se v tmt případě jedná marginální prušení, když prti návrhu rámcvé smluvy ve smluvě pdepsané zadavatelem a vybraným uchazečem dne přibyl puze 88 plžek. Nicméně, jak byl dkázán výše (viz bd 41. důvdnění tht rzhdnutí), v žádném případě se nejednal ledajaký srtiment, ale srtiment zadavatelem žádaný a velice expnvaný, za nemalé jedntkvé ceny, cž se následně zbrazil i v namátkvém výpčtu Úřadu, pdle kteréh zadavatel za dva rky plnění předmětné rámcvé smluvy uhradil vybranému uchazeči za 10 nejžádanějších plžek (z těch 88 vybraným uchazečem nenabízených) ,- Kč včetně DPH, zhruba tedy dvě třetiny celkvéh bjemu předmětné veřejné zakázky. Zadavatel tak umcnil deliktní jednání i během plnění rámcvé smluvy, které zapčal pdpisem jiné rámcvé smluvy v rzpru s návrhem smluvy uvedené v nabídce vybrané uchazeče, když během dvu let plnění lze s jisttu cca dvě třetiny uhrazené částky přičíst plnění, které nebyl bsažen v nabídce vybranéh uchazeče a d rámcvé smluvy zařazen až ddatečně před jejím pdpisem, tedy jednznačně v rzpru s nabídku vybranéh uchazeče. 16

17 56. Vzhledem ke skutečnsti, že za ba spáchané správní delikty lze udělit stejnu maximální výši pkuty, musí se Úřad zabývat skutečnstí, který správní delikt byl více závažný. 57. Pdle názru Úřadu je závažnějším delikt pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, kdy zadavatel v rzpru s ustanvením 44 dst. 1 zákna nevymezil v zadávací dkumentaci předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, když předmět veřejné zakázky vymezil puze vzrvým kšem a měl v úmyslu bjednávat i zbží ve vzrvém kši neuvedené. Od tht pchybení zadavatele se následně dvíjely další nestandardní krky, které vyústily v další delikt pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, a t prušení 82 dst. 2 zákna. Jak již Úřad uvedl výše, vymezení předmětu veřejné zakázky v nezbytnstech pr zpracvání nabídky je jedním z nejdůležitějších úknů zadavatele, který následně udává ráz celému zadávacímu řízení, zvlášť u rámcvé smluvy, kdy plnění prbíhá v delším časvém bdbí pdle ptřeb zadavatele a na základě předem jasně vymezenéh plnění. Pkud tedy zadavatel má v úmyslu p dbu dvu let debírat plnění ddavatele týkající se sbních chranných prstředků, je nasnadě, aby tt plnění řádně knkretizval a ppsal tak, aby byl předmět veřejné zakázky určitý a každý ddavatel tak mhl s jisttu rzpznat, c má zadavateli nabídnut, případně zda se vůbec zúčastnit zadávacíh řízení. Pdmínka zadavatele, že bude právněn bjednávat srtiment nad rámec knkretizvanéh srtimentu, činí celé zadávací řízení jen nepřehledným a mhl dradit případné uchazeče předmětnu veřejnu zakázku, které nemusel zaujmut srtiment zbží vzrvéh kše, cž byl t jediné, c zadavatel v zadávacích pdmínkách vymezil. Celé zadávací řízení tak byl již d saméh pčátku stižen vadu, všechny další krky byly činěny na základě předmětu veřejné zakázky, který nebyl vymezen v pdrbnstech pr zpracvání nabídky. Úřad je th názru, že pkud by zadavatel dstatečně specifikval předmět plnění veřejné zakázky, tedy knkretizval veškerý srtiment ve všech plžkách, nemusel by djít k prušení 82 dst. 2, jelikž vybraný uchazeč by vycházel z jasně specifikvané pptávky, ne puze becné dikce hledně sbních chranných prstředků. 58. Výše uvedené pchybení pdle názru Úřadu tak byl také jednu z příčin, prč se zadavatel dpustil spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a), když uzavřel rámcvu smluvu s vybraným uchazečem v rzpru s návrhem rámcvé smluvy předlženým v nabídce vybranéh uchazeče (prušení 82 dst. 2 zákna). Tt prušení zase směřuje k vymezení předmětu veřejné zakázky, jelikž zadavatel naknec uzavřel rámcvu smluvu na srtiment, který vybraný uchazeč ve své nabídce nenabízel, zadavatel tedy ani p pdle jeh názru úplném a jasném vymezení předmětu veřejné zakázky nebdržel návrh rámcvé smluvy, který by bsahval takvý srtiment, který by byl pdle jeh představ, prt si musel tent návrh upravit a následně uzavřít rámcvu smluvu v rzpru s návrhem smluvy uvedeným v nabídce. I když se jednal puze rzdíl v 88 plžkách, celkvý bjem takt prplacených bjednávek naknec činil cca dvě třetiny celkvě prplacené sumy, lze se tedy právněně dmnívat, že pkud by těcht 88 plžek (minimálně 10 nejexpnvanějších) byl vymezen v zadávacích pdmínkách, případně sučástí vzrvéh kše a tak předmětem hdncení, a kterýkliv ddavatel je tak mhl náležitě cenit, mhl zadavatel bdržet výhdnější nabídky a hlavně nabídky i jiných uchazečů. Právě rzpr v těcht 88 plžkách způsbil, že návrh rámcvé smluvy předlžený vybraným uchazečem se stal puze nezávaznu částí nabídky, když zadavatel naknec převážně pptával plnění, které nebyl v nabídce uveden. Výše uvedené pchybení zadavatele při uzavření smluvy puze umcnil již tak vyhrcenu situaci, která 17

18 byla způsbena nevymezením předmětu veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky, druhý delikt (tedy prušení 82 dst. 2 zákna), tak lze pdle názru Úřadu zadavateli přičíst k tíži. 59. Závažnst prvníh správníh deliktu (prušení 44 dst. 1 zákna) tak je umcněna spácháním dalšíh správníh deliktu (prušení 82 dst. 2 zákna), přičemž u bu lze prhlásit, že zadavatel prušil ustanvení zákna d saméh pčátku při nejdůležitějším krku, kterým je vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, následně tent prtiprávní stav umcnil uzavřením rámcvé smluvy s vybraným uchazečem, která byla v rzpru s rámcvu smluvu bsaženu v nabídce vybranéh uchazeče. Nastalá situace (prušení zákna veřejných zakázkách) je puze důsledek nejasně specifikvanéh předmětu plnění, na který nelze z pzice ddavatele adekvátně reagvat, jelikž nabídka nemůže bsáhnut všechn plnění, které zadavatel bez předchzí detailní specifikace může pdle svéh uvážení pdřadit pd ddávka sbních chranných pracvních prstředků v bvyklém srtimentu (pracvní děvy, pracvní buv, pracvní rukavice, chranné pracvní pmůcky). Prušení zákna zadavatelem mhl být naknec dalek rzsáhlejší, kdyby zadavatel d rámcvé smluvy včlenil víc než zmíněných 88 plžek, jelikž ze zadávacích pdmínek nelze vydedukvat, c všechn měl ddavatel ve své nabídce nabídnut. 60. Obě výše uvedená pchybení jsu natlik závažná, že v jejich důsledku zadavatel na základě uzavřené rámcvé smluvy pptával plnění, které nejenže nebyl specifikván v zadávacích pdmínkách, ale také nebyl sučástí nabídky vybranéh uchazeče, zadavatel tedy v rámci plnění rámcvé smluvy pstupval, jak by žádné zadávací řízení neprběhl a plnění (srtiment) stanvil ddatečně (viz uzavření rámcvé smluvy v rzpru s návrhem rámcvé smluvy). 61. O vlivu na výběr nejvhdnější nabídky se Úřad zmínil v rámci zdůvdnění jedntlivých správních deliktů (viz bdy 27. až 36. důvdnění tht rzhdnutí a bdy 37. až 43. důvdnění tht rzhdnutí). 62. C se týče tvrzení navrhvatele, že rámcvá smluva byla puze dvuletá míst záknem pvlených 4 let, cž by měla být plehčující klnst, je pdle názru Úřadu ptřeba na věc phlédnut i z druhé strany, a t, že zadavatel p celé dva rky bjednával plnění na základě rámcvé smluvy uzavřené v rzpru se záknem a rámcvé smluvy uzavřené na základě zadávacíh řízení, ve kterém nebyl vymezen předmět veřejné zakázky, zadavatel tak dva rky debíral plnění, které řádně nevysutěžil. Pdle názru Úřadu tak zvlenu dbu trvání rámcvé smluvy nelze brát jak plehčující klnst. 63. K tvrzení zadavatele, že realizace bjednávek byla pzastavena hned, jak se bjevil náznak, že způsb zadání předmětné veřejné zakázky byl prblematický, tj. již v rámci pršetřvání pdnětu, je třeba uvést, že z jedntlivých faktur lze vyčíst, že ačkliv se zadavatel šetření pdnětu dzvěděl již na knci listpadu 2011, bjednával d vybranéh uchazeče plnění ještě v rce 2012, například děvy Lesy-61 (Bunda LESY s membránu zimní cena 2950,- Kč bez DPH), Lesy-63 (Kalhty LESY s membránu cena 2214,- Kč bez DPH), vše v celkvé hdntě Kč,- bez DPH ( ,- Kč včetně DPH) pdle faktury FV94-257/2012 s datem zdanitelnéh plnění dne , neb děvy Lesy-58 (Bunda LOVEC cena 1390,- Kč bez DPH), Lesy-59 (Kalhty LOVEC cena 831,- Kč bez DPH), Lesy-51 (Funkční prádl, trik krátký rukáv cena 815,- Kč bez DPH), Lesy-52 (Funkční prádl, trik dluhý 18

19 rukáv cena 945,- Kč bez DPH), Lesy-53 (Funkční prádl, kalhty dluhé nhavice cena 945,- Kč bez DPH), vše v celkvé hdntě Kč,- bez DPH (89 882,- Kč včetně DPH) pdle faktury FV94-997/2012 s datem zdanitelnéh plnění dne Zadavatel tak v realizaci pkračval i v rce Ve vztahu k další zadavatelem navzvané plehčující klnsti spčívající v jeh nezkušensti při zadávání veřejné zakázky na chranné sbní pracvní prstředky, zastává Úřad názr, že zadavatel se tét plehčující klnsti nemůže dvlávat, když jak veřejný zadavatel zadává veřejné zakázky ve spustě dalších zadávacích řízení (těžba dřeva, nákup vzidel, úklid atd.). K dkazu na pdbný pstup jiných zadavatelů v bdbných zakázkách se zadavatel vyjádřil již výše (viz bd 35. důvdnění tht rzhdnutí); deliktní jednání jiných zadavatelů nemá a nemůže mít za následek legalizaci takvéh jednání. 65. Skutečnst, že se ulžená pkuta nemůže jevit jak vyská, vyplývá z výše maximální hranice pkuty za zadavatelem spáchaný správní delikt, tj ,- Kč. S hledem na její výši je pkuta Kč ulžena v dlní třetině záknné sazby. 66. Úřad při stanvení výše pkuty dále přihlédl i k eknmické situaci zadavatele, nebť v určitém případě se pkuta, byť ulžená v minimální výši, může jevit jak krajně nespravedlivá. V tét suvislsti Úřad dkazuje na nález Ústavníh sudu Pl. ÚS 3/02. Dle uvedenéh nálezu jsu nepřípustné takvé pkuty, jež mají likvidační charakter. 67. Vzhledem k nutnsti naplnění sankčních účinků, zejména předcházení buducíh prušvání zákna, má Úřad za t, že nelze zcela minimalizvat výši sankčníh pstihu. Úřad při stanvení výše pkuty dále zhlednil skutečnst, že ulžená pkuta musí být natlik intenzivní, aby byla zadavatelem pciťvána jak újma, nebť ulžením velmi nízké pkuty by nedšl k naplnění jejíh účelu, tj. sankce za prtiprávní jednání. Peněžitá sankce ze své pdstaty vždy představuje nepříznivý zásah d sféry prušitele, který je spjen s úbytkem finančních prstředků, které mhly být případně investvány jinam. Krmě th může zadavatel, nemůže-li uhradit pkutu z rzpčtvých zdrjů, využít jiné právní nástrje, např. ty, které vyplývají z pracvníh práva a dpvědnsti knkrétní sby za prtiprávní stav. 68. Pkuta ulžená zadavateli za neddržení pstupu stanvenéh záknem má splnit dvě základní funkce právní dpvědnsti, a t funkci represivní pstih za prušení pvinnstí stanvených záknem a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. P zvážení veškerých klnstí šetřenéh případu a uvážení všech argumentů pr i prti zadavateli, Úřad při určení výměry ulžené pkuty psudil její výši stanvenu v hdntě ,- Kč vzhledem k suvislstem případu a ve vztahu k výše uvedenému, a t zejména s hledem na klnsti, za nichž byly správní delikty spáchány, jak dstačující, přičemž z tht důvdu akcentval ve vztahu k zadavateli preventivní účinek ulžené sankce (pkuta ulžena v dlní třetině záknné stazby). Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Celníh úřadu pr Jihmravský kraj pracviště Brn, zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl IČ zadavatele. 19

20 POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dnů de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. JUDr. Eva Kubišvá místpředsedkyně tisk úředníh razítka Obdrží: Mgr. Jakub Ktrba, advkát, Advkátní kancelář Jansta, Kstka spl. s r.., Těšnv 1/1059, Praha 1 Vypraven dne: viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 20

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více