Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007"

Transkript

1 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt (zajistí si student): - nvstavba i reknstrukce bjektu; - využití: bčanské, průmyslvé neb zemědělské (ppř. bytvé); - zastavěná plcha max.20x30m; - hledisk bezbariérvéh řešení; - pžadavky z hlediska typlgie prvzních prstrů a jejich vybavení; - pžadavek parkvacích plch (garáž, stání, vlná plcha, zastřešená plcha); - samstatné vstupy pr rzdílné prvzy, hledisk ddělenéh dpadvéh hspdářství. Specifikace krajvých pdmínek v průběhu semestru (definuje student, dsuhlasí vyučující): - velikst a tvar pzemku; - dkumentace místa stavby (ftgrafie pzemku, navazujících bjektů neb sučasnéh stavu bjektu k reknstrukci, rzměry vč. výšek klní zástavby, snímky katastrální mapy, územníh plánu, hlukvá studie klí stavby, inženýrské sítě, hydrgelgické pměry ); - zastavěnu plchu stavby; - lkalitu (Brn, Vysčina,.); - rientace světvých stran v návaznsti na vrstevnicvu mapu a míru sklnu pzemku; - návaznst na ulici a susední bjekty a parcely, chranná pásma (stavební čára, vzdálensti); - upřesnění materiálvéh řešení nsných knstrukcí (výchzí pr mdulvu krdinaci); - únsnst zeminy (vyhledat dle lkality); - pžadavek na průměrný sučinitel prstupu tepla a energeticku nárčnst bjektu; - pžadavky na řešení pžární chrany, chrany prti hluku; - pžadavky na staticku část (definice specializace KDK neb KDK), pžadavky na prvzní instalace neb technlgii prvedení (definice specializace v rámci TZB neb TŘS); - pžadavky na architektnické řešení, pdmínky památkvé chrany; - vlastní zaměření stávajícíh stavu bjektu k reknstrukci, stavebně technický a stavebně histrický průzkum) + půvdní dkumentaci k bjektu, pkud existuje; - témata pr zpracvání seminární práce v rámci předmětu 1H4 Seminář ke specializvanému prjektu. Stupeň pdrbnsti návrhu: Prjektvá dkumentace stavby pr stavební řízení ve smyslu 2 a přílhy č. 1 vyhlášky 499/2006, dst. 1. Frma zpracvání: - textvá část: PC editr, ucelená šablna dkumentů FA4 (kružkvá vazba, lišty) - grafická část: studie: tužku d ruky (dle vyučujícíh i v CAD), jednřádkvé ppisvé ple, výkresy: CAD, ppisvé ple předepsané pr diplmní prjekt, - výsledek devzdán k hdncení klasifikvaným zápčtem ve 13.týdnu semestru ve slžce identifikvatelné ppisvým plem na titulní straně, a seznamem přílh na vnitřní levé straně bálky. Rzsah práce pr udělení klasifikvanéh zápčtu: - A. Suhrnná zpráva (snva viz. PŘÍLOHA č. 1 vyhl. č. 499/2006) - C. Situace stavby (krdinační situace M1:500, bsah viz. PŘÍLOHA č. 1 vyhl. č. 499/2006) - D. Dkladvá část (průkaz energetické nárčnsti budvy mžnst splnění specializace TZB 15%) - E. Zásady rganizace výstavby (mžnst splnění specializace TST 15%) 1 Technická zpráva snva viz. PŘÍLOHA č. 1 vyhl. č. 499/ Výkresvá část celkvá situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště vyznačení přívdu vdy a energií na staveniště, jejich dběrných míst, vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a dvdnění staveniště. - F. Dkumentace stavby 1 Pzemní (stavební) bjekty 1. 1 Architektnické a stavebně technické část Technická zpráva snva viz. PŘÍLOHA č. 1 vyhl. č. 499/ Výkresvá část 1/8

2 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS Studie dispzičníh řešení a mdulu délek stěn M 1:100: vybavenst nábytkem, nárky na prstr dle užití v návaznsti na Phledy a předpkládané rzvdy instalací (vda, kanalizace, dvětrání) a v návaznsti na mdul strpní k-ce. Studie mdulu strpní k-ce M 1:100: rzpětí strpních prvků, ulžení. Studie výškvéh mdulu M 1:100: určení výšky parapetu, tvrů, knstrukční i světlé výšky, výpčet min. pdchdné a průchdné výšky, výška pdlahvých vrstev, návrh schdiště. Studie skladeb: schéma, materiály s vlastnstmi d výpčtů, rzměry, celkvá kóta (pdlahy, bvdvý plášť, SDK atp.) Situační výkresy M1:200 (návrh vytyčvací sítě: knečné úpravy terénu i zeleně vč. suvisejících bjektů - kmunikace, ulžení a přístup k nádbám na dpad, plcení, pěrné knstrukce, atp.; napjení na ing. sítě - vč.šachet a dalších ing. bjektů, plhvé a výškvé určení bjektu a suvisejících bjektů v sustavě vrstevnic, stávajících klních bjektů a výškpisných bdů. Základy M1:100: určení typu zalžení, hlubku a změny úrvně ZS, předpkládaných míst prstupů, kanálků, šachet, návrh HI suvrství spdní stavby. Půdrysy pdlaží M 1:100: včetně zařizvacích předmětů, plha nsných knstrukcí, výškvé úrvně pdlaží. Půdrys střechy M1:100 Svislý řez M1:100: charakterizující prfil schdiště, úrvně pdlaží, světlé a knstrukční výšky. Phledy M1:100: architektnické řešení, rzmístění tvrů, výplně, výškvé úrvně pdlaží, sklvé části, říms, střešních žlabů, hřebene střechy, atik, kmínů a upravenéh terénu. 1.2 Stavebně knstrukční část (mžnst splnění specializace KDK neb BZK 15%) Technická zpráva snva viz. PŘÍLOHA č. 1 vyhl. č. 499/ Výkresvá část Tvar mnlitických betnvých knstrukcí neb Výkres sestavy mntvaných betnvých knstrukcí neb Výkres sestavy kvvých a dřevěných knstrukcí Statické psuzení věření základníh kncepčníh řešení nsné knstrukce a psuzení stability knstrukce, neb stanvení rzměrů hlavních prvků nsné knstrukce vč. zalžení a statický výpčet. 1.3 Pžárně bezpečnstní řešení Technická zpráva snva viz. PŘÍLOHA č. 1 vyhl. č. 499/2006 neb Přílha Výkresvá část viz. Přílha Technika prstředí staveb (mžnst splnění specializace TZB 15%) Technická zpráva snva viz. PŘÍLOHA č. 1 vyhl. č. 499/ Výkresvá část základní rientační schémata jedntlivých vnitřních rzvdů (vertikální dprava sb a výběr mezi vytápěním, VZT, ZTI, plyn) Výpčty Tepelně vlhkstní psuzení bjektu (mim TZB specializace viz. Přílha 3) Hdncení zvukizlačních vlastnstí stavebních knstrukcí; Hlukvá studie; Denní světlení a slunění (mim TZB specializace viz. Přílha 4) Jednu z dílčích částí dstavců 1.3 a 1.4, lze uznat až v rámci 1H1 Prjektu II v letním semestru 2007 (Pzr, nejedná se tzv. specializace). Tzv. specializace budu v rámci vypracvanéh prjektu tvřit celkem 30%: 15% z blasti knstrukční (KDK neb BZK) a z dalších 15% bude řešena blast techniky prstředí (TZB) neb blast zásady rganizace výstavby (TST). 2/8

3 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS Harmngram zpracvání zadání během semestru (infrmativně): Abslvvání předmětu 1H3 a 1H7 zahrnuje samstatnu práci studenta, která je v průběhu semestru vyučujícím usměrňvána a knzultvána. 1. týden zadání bjektu, krajvých pdmínek, upřesnění rzsahu zpracvávání a harmngramu vyučujícím 2. týden až 6. týden knzultace studií a textvé části (např. Tepelně vlhkstní a energetické psuzení, Technická zpráva pžární chrany) knzultace specializací u dbrnéh knzultanta na příslušném ústavu (nutn se zaregistrvat, ideálně již v zimním semestru) 7. až 11. týden knzultace stavebních výkresů a textvé části (např. Suhrnné zprávy, Hlukvé studie) 12. týden závěrečné knzultace a kmpletace 13. týden devzdání a udělení klasifikvanéh zápčtu Literatura: Viz. Přílha 1 Udělení zápčtu z předmětu 1H3/ 1H7 Specializvaný prjekt bude prbíhat 13. týden zimníh semestru. Náhradní termín hdncení: může (ale nemusí) udělit vyučující na základě dmluvy se studentem (dle SZŘ a dplňující směrnice děkana č. 20/2004 č. 2, dst, 3). Udělení zápčtu z předmětu 1H3/ 1H7 v ZS danéh akademickéh rku je pdmínka pr mžnst abslvvat státní závěrečnu zkušku v letním resp. pdzimním termínu danéh akademickéh rku. V Brně dne Aktualizace : Ing. Dita Baničvá, Ph.D. krdinátr 1H3, 1H7 3/8

4 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS Přílha 1: Literatura Dpručené pdklady: - prvzní a hygienické pžadavky pr daný typ prvzu dle stávající platné legislativy; - kpie katastrální mapy; mžn i územníh plánu dané lkality; - infrmace stávajících inženýrských sítích; - hydrgelgické pměry; hlukvá studie; - jedntné ppisvé ple, předepsaná úprava slžek. Platná legislativa a další dkumenty: - Stavební zákn č. 183/2006 Sb. ve znění pzdějších předpisů (Edice Sagit: ÚZ č.560 Stavební zákn a jeh prváděcí vyhlášky k s platnstí d ) a jeh prváděcí vyhlášky (vč. vyhl.č. 369/2001 O becných technických pžadavcích zabezpečujících užívání staveb sbami z mezenu schpnstí phybu a rientace ); - Prváděcí vyhláška Stavebníh zákna č. 499/2006 Sb. dkumentaci staveb, vč. PŘÍLOHY č. 1; - zák. č. 406/2000 Sb. hspdaření s energií, - platné ČSN; - nrmativní dkumenty nižší úrvně technická pravidla; - dpručené standardy ČKAIT; - směrnice WTA; - pdnikvé nrmy; - technické údaje a technlgické pstupy výrbců stavebních hmt splňující minimálně pžadavky shdy pr uvedení výrbku na trh. E-zdrje: (Stavební zákn a vyhl. č. 499/2006) /8

5 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS Přílha 2: Pžárně bezpečnstní řešení autrky: Ing.Táňa Jurákvá, Ing. Markéta Sedlákvá září 2006 Pžárně bezpečnstní řešení je zaktven v technické zprávě pžární chrany a v případě ptřeby se dplňuje výkresy pžární chrany. Obsah pžárně bezpečnstníh řešení: a) technická zpráva pžární chrany b) výkresy ad a) Technická zpráva pžární chrany (viz předmět 0H6 ve 3. rčníku) Obsah: 1. Seznam pužitých pdkladů pr zpracvání a seznam pužitých ČSN (jak pdklady služí i stavební výkresy apd.). 2. Situační, dispziční a knstrukční řešení bjektu stručný ppis stavby z hlediska stavebních knstrukcí, dispzičníh uspřádání, výšky stavby, účelu stavby, umístění stavby ve vztahu k klní zástavbě, přístupvé kmunikace, inženýrské sítě, případně ppis technlgie prvzu. 3. Psuzení pžární bezpečnsti: 3.1 Pžárně technické charakteristiky knstrukcí bjektu zatřídění stavby a určení nrem, pdle kterých se bude bjekt psuzvat, určení knstrukčníh systému, pžární výšky bjektu apd. 3.2 Rzdělení bjektu na pžární úseky. 3.3 Výpčet pžárníh rizika (ppřípadě eknmickéh rizika) stačí vzít knkrétní hdnty p v (neb τ e ) z nrmy (tab. B.1 ČSN , ČSN ) neb stanvit dhadem není nutné pčítat pdrbně, stanvení stupně pžární bezpečnsti (SPB) a psuzení velikstí pžárních úseků. 3.4 Pžadavky na pžární dlnst stavebních knstrukcí zhdncení navržených stavebních knstrukcí a pžárních uzávěrů z hlediska pžární chrany a zhdncení navržených stavebních hmt stačí pr stěžejní místa v prjektu (CHÚC, pžární uzávěry, pžární pásy, apd.). 3.5 Únikvé cesty stanvení druhů a pčtu únikvých cest, psuzení jejich parametrů (pčet únikvých cest, jejich kapacita mezní pčet unikajících sb, šířka, délka, větrání u CHÚC), mžnsti prvedení pžárníh zásahu. 3.6 Odstupvé vzdálensti stanvení dstupvých, případně bezpečnstních vzdálenstí a vymezení pžárně nebezpečnéh prstru, psuzení dstupvých vzdálenstí ve vztahu k klní zástavbě, susedním pzemkům, případně vlným skladům lze stanvit i fundvaným dhadem. 3.7 Stavebně technická zařízení zhdncení technických neb technlgických zařízení stavby (dvětrání, vytápění, prstupy instalací, vzduchtechnická zařízení, apd.). 3.8 Zařízení pr prtipžární zásah: Návrh pčtu přensných hasicích přístrjů (PHP) stanvení pčtu, druhů a rzmístění hasicích přístrjů, případně dalších věcných prstředků pžární chrany stačí dhadnut pčet a druh PHP Pžární vda určení způsbu zabezpečení stavby pžární vdu včetně rzmístění vnitřních a vnějších dběrných míst (vnitřní hydranty atd.) Přístupvé kmunikace, nástupní plchy příjezdvé kmunikace, případně nástupní plchy pr pžární techniku. 3.9 Pžárně bezpečnstní zařízení (např. elektrická pžární signalizace) ppsat puze zda jsu pžadvána a druh. 4. Závěr zhdncení, zda je bjekt vyhvující z hlediska pžární chrany, v případě nevyhvujícíh stavu navržení patřičných patření. ad b) Výkresy (viz předmět 0H6 ve 3. rčníku) Není nutné zpracvávat u dispzičně jednduchých bjektů. V statních případech pstačí zjedndušené výkresy pžární bezpečnsti (tyt výkresy musí být zpracvány nrmativně (ČSN Výkresy ve stavebnictví Výkresy pžární bezpečnsti staveb). Pstačí zakreslení (i d ruky barevně) d výkresů půdrysů (studií) v M 1:100 (případně 1:200), zejména: graficky značit pžární úseky včetně uvedení jejich značení a stupně pžární bezpečnsti, značení pžárních uzávěrů jejich pžární dlnst, vyznačení únikvých cest u chráněných únikvých cest, zakreslení umístění vnitřních hadicvých systémů (hydrantů). 5/8

6 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS Přílha 3: Tepelně-vlhkstní psuzení návrhu bjektu Autrka: Ing. Danuše Čuprvá, CSc Jde písemný dkument k prkázání splnění pžadvaných hdnt v blasti tepelné chrany budv. Zákn č.406/2006 Sb. a ČSN : 2007 ve znění pzdějších změn stanví, že vlastník budvy musí v dkumentaci, přikládané k žádsti stavební pvlení, přilžit písemný dkument, bsahující knkrétní hdnty následujících parametrů: sučinitel prstupu tepla U zkndenzvané mnžství vdní páry uvnitř knstrukce pkles dtykvé teplty pdlahy θ 10 nejnižší vnitřní pvrchvá teplta knstrukce θ si (d 2007 vyjádřena hdntu tepltníh faktru f Rsi ) průvzdušnst bvdvéh pláště (puze NPS) intenzita výměny vzduchu v místnsti n (puze NPS) tepelná stabilita místnsti v zimním bdbí (puze NPS) tepelná stabilita místnsti v letním bdbí (puze NPS) prstup tepla bálku budvy Závazná pvinnst ddržet pžadavky na budvy a jejich knstrukce z hlediska nízké sptřeby energie a tepelné chrany se vztahuje krmě nvých budv i na stavební úpravy a změny dknčených budv. Existuje však mžnst výjimek, pkud je splnění některéh z pžadavků technicky neb eknmicky neprveditelné s hledem na živtnst a prvzní účely budvy. Nesmí všem dcházet k vadám a pruchám při užívání stavby. Pr památkvě chráněné budvy platí pžadavky přiměřeně mžnstem tak, aby nedcházel k pruchám a vadám při jejich užívání. Sučinitel prstupu tepla U Dlží se výpisem hdnt U pr všechny chlazvané knstrukce ( knstrukce, které uvádí tab.3 ČSN :2007 ve slupci Ppis knstrukce ). Jejich prvnáním s pžadvanu hdntu U N (ČSN : 2007) se prkáže splnění pžadavku U U N. Zkndenzvané mnžství vdní páry uvnitř knstrukce M C,a Dlží se výpisem hdnt M c,a pr všechny chlazvané knstrukce ( knstrukce, které uvádí tab.3 ČSN : 2007). Splnění pžadavku se prkazuje prvnáním zjištěné hdnty zkndenzvanéh mnžství vdní páry s níže uvedenými pžadavky. Stavební knstrukce musí být navržená tak, aby v ní nedcházel ke kndenzaci vdní páry, pkud by zkndenzvaná vdní pára hrzila její pžadvanu funkci. (např. ztráta statických vlastnstí vlivem zvýšené hmtnsti, ztráta tepelně izlačních schpnstí, zkrácení živtnsti atd.) Pr ddržení tht kriteria se buď: zamezí kndenzaci vdní páry v knstrukci, neb se stanví pdmínky pr vylučení jejich negativních důsledků. U knstrukcí, kde by byla hržena jejich pžadvaná funkce, musí platit: M c,a = 0 Pr statní knstrukce musí být splněna pdmínka (tzv. rční bilance zkndenzvané a vypařitelné vdní páry): M c,a < M ev,a Mnžství zkndenzvané vdní páry musí splňvat pdmínku: u jednplášťvých střech a bvdvých knstrukcí s materiálem s vyským difúzním dprem na straně exteriéru nižší z hdnt M c,a 0,10 kg /m 2. a neb 0,3 % plšné hmtnsti materiálu; u statních knstrukcí nižší z hdnt M c,a 0,50 kg /m 2. a neb 0,5 % plšné hmtnsti materiálu. Pkles dtykvé teplty pdlahy θ 10 Dlží se výpisem hdnt θ 10 pr všechny pdlahy na chlazvaných knstrukcích. Jejich prvnáním s pžadvanu hdntu θ 10,N (ČSN : 2007)se prkáže splnění pžadavku θ 10 θ 10,N 6/8

7 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS Psuzení sučinitele prstupu tepla, výpčet rční bilance zkndenzvané a vypařitelné vdní páry i psuzení pklesu dtykvé teplty pdlahy lze prvést běžným (ručním) výpčtem neb s využitím výpčetní techniky prgramem TEPLO Nejnižší vnitřní pvrchvá teplta knstrukce θ si (vyjádřena hdntu tepltníh faktru f Rsi ) Dlží se výpisem nejnižších hdnt tepltních faktrů f Rsi z řešení tepltních plí (2D,3D) pr kritické detaily. Jejich prvnáním s pžadvanu hdntu f Rsi, N (ČSN : 2007) se prkáže splnění pžadavku f Rsi f Rsi,N (splnění tht pžadavku je prevencí růstu plísní a pvrchvé kndenzace) V rámci Prjektu I bude prveden knstrukční řešení kritických detailů tak, aby se vylučila mžnst kndenzace vdní páry na vnitřním pvrchu knstrukcí. Vnitřní pvrchvu tepltu v místech detailů lze věřit prgramy AREA 2007, případně ANSYS. Prgramy AREA i ANSYS jsu vyučvány až v 5. rčníku předmětu Pčítačvá aplikace tepelné techniky. Průvzdušnst bvdvéh pláště (puze NPS) Dlží se výpisem hdnt spárvé průvzdušnsti i LV funkčních spár tvrů. Jejich prvnáním s pžadvanu hdntu i LV,N se prkáže splnění pžadavku i LV i LV,N (ČSN :2007). Dplní se ppisem patření, zajišťujících těsnst statních spár a netěsnstí bvdvéh pláště budvy. Intenzita výměny vzduchu v místnsti n (puze NPS) Při přirzeném větrání se výměna vzduchu zajišťuje bčasným tevíráním ken uživatelem, dplňkvými větracími prvky a u sučasných těsných ken zanedbatelnu částí průvzdušnstí funkčních spár výplní tvrů. Při přirzeném větrání je výměna vzduchu v rzhdující míře vlivněna uživatelem. Tepelná stabilita místnsti v zimním bdbí (puze NPS) Dlží se výpisem hdnty pklesu výsledné teplty v kritické místnsti θ r(t) v zimním bdbí. Jejím prvnáním s pžadvanu hdntu θ r,n(t) (ČSN : 2007) se prkáže splnění pžadavku θ r(t) θ r,n(t). Upzrnění: Výstupem prgramu je určení délky tpné přestávky při splnění uvedenéh nrmativníh pžadavku. Pkud není pžadavek splněn, je ptřeba navrhnut nepřerušvané vytápění. V rámci Prjektu I budu studenti navrhvat nepřerušvané vytápění, takže v zimním bdbí není třeba prvádět hdncení. Tepelná stabilita místnsti v letním bdbí (puze NPS) Dlží se výpisem hdnty nejvyššíh denníh vzestupu teplty vzduchu v kritické místnsti (kritické místnsti pr výpčet zimní a letní stability mhu být různé)v letním bdbí (neb nejvyšší denní tepltu vzduchu). Jejich prvnáním s pžadvanu hdntu (ČSN : 2007) se prkáže splnění pžadavku θ ai,max θ ai,max,n neb θ ai,max θ ai,max,n. Upzrnění: Budvy s klimatizací se dpručuje navrhvat a prvádět puze ve výjimečných případech, kdy prkazatelně nelze stavebním řešením dcílit pžadvaných hdnt (zvýšená sptřeba energie na chlazení). Denní vzestup teplty v místnsti s klimatizací nesmí být vyšší než 12 C (při výpadku klimatizace). Důsledkem nevyhvující tepelné stability v letním bdbí je přehřívání místnsti. Pkud bude v rámci Prjektu I navržen bjekt s lehkým bvdvým pláštěm a nadměrnými prsklenými plchami, rientvanými na V, JV, J, JZ, Z, je nutné prvést hdncení maximálníh denníh vzestupu teplty. Výpčet lze prvést běžným (ručním) výpčtem neb s využitím výpčetní techniky prgramy STABILITA 2007, případně SIMULACE Oba prgramy jsu vyučvány až v 5. rčníku předmětu Pčítačvá aplikace tepelné techniky. Prstup tepla bálku budvy Hdntí se průměrným sučinitelem prstupu tepla budvy, který musí splňvat pdmínku dle ČSN : 2007: U em U em,n. 7/8

8 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS Přílha 4: Hdncení zvukizlačních vlastnstí stavebních knstrukcí Hlukvá studie Denní světlení a slunění Autři: Ing. Petra Čuprvá, Ing. Danuše Čuprvá, CSc Zhdncení navržených stavebních knstrukcí z hlediska zvukizlačních vlastnstí Vzduchvá neprůzvučnst knstrukce psudit vertikální i hrizntální dělící knstrukce V návaznsti na předmět 0H8 Akustika a denní světlení budv navrhnut skladbu jedntlivých knstrukcí tak, aby byl splněn pžadavek ČSN :2002 ve znění změny Z1:2005 Akustika Ochrana prti hluku v budvách a suvisící akustické vlastnsti stavebních výrbků Pžadavky. Krčejvá neprůzvučnst strpních knstrukcí psudit strpní knstrukce včetně pdlah, příp. pdhledu V návaznsti na předmět 0H8 Akustika a denní světlení budv navrhnut skladbu hrizntálních dělících knstrukcí tak, aby byl splněn pžadavek ČSN :2002 ve znění změny Z1:2005 Akustika Ochrana prti hluku v budvách a suvisící akustické vlastnsti stavebních výrbků Pžadavky Pkud budu knstrukce psuzvány na základě údajů výrbců, nelze pmenut, že se jedná většinu hdnty získané výpčtem neb naměřené v labratři. Výpčty vzduchvé a krčejvé neprůzvučnsti lze prvést prgramem Neprůzvučnst S prgramem jsu studenti seznámeni až v 5. rčníku. v předmětu Pčítačvá aplikace akustiky a denníh světlení budv. 2. Psuzení vhdnsti navrhvanéh řešení danéh prjektu z hlediska akustiky Hlukvá studie psuzení hlukvé situace navrhvanéh bjektu pr hluky prnikající zvenčí a pr hluky šířící se uvnitř budvy (např. dprava, železnice, tepelná čerpadla, kmpresry, trafstanice, výtahy, ktelny, atd.) Hdncení: Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006 chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 3. Psuzení vhdnsti navrhvanéh řešení danéh prjektu z hlediska denníh světlení a slunění Denní světlení budv psuzení veliksti světlvacích tvrů vybrané místnsti z hlediska zajištění denníh světlení tak, aby byly splněny pžadavky ČSN Denní světlení budv Část 1 Základní pžadavky, Část 2 Denní světlení bytných budv, Část 3 Denní světlení škl, Část 4 Denní světlení průmyslvých budv. (místnst s nejméně příznivým stavem z hlediska denníh světlení při výběru je nutné brát v úvahu účel využití místnsti a druh prváděné zrakvé činnsti, rzměry místnsti a světlvacích tvrů, umístění světlvacích tvrů, vnější zastiňující překážky, atd.). Prslunění všechny byty musí být navrženy tak, aby byly prsluněny dle pžadavku Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. becných technických pžadavcích na výstavbu a ČSN Obytné budvy:2004ve znění změny Z1: /8

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Nvstavba rdinnéh dmu v bci Brandýs nad Labem Stará Bleslav, k.ú. Stará Bleslav p.č. 1987/41 Odpvědný prjektant: Ing. Radek Nvák. Hlavní inženýr prjektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba.

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

7 Lesopark Střelnice III.

7 Lesopark Střelnice III. 7 Lespark Střelnice III. V rce 2009 byla s přispěním Státníh fndu živtníh prstředí České republiky (SFŽP) prvedena I. etapa výstavby Lesparku Střelnice. Byly prvedeny pěstební patření na stávajících dřevinách

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015 Námětvé cvičení Česká Čermná 3. 5. 015 Námět cvičení Pžár více bytvéh dmu Cíle cvičení Prvěřit Sučinnst, zúčastněných jedntek Prcvičit Mžnsti dpravy vdy na míst zásahu Způsby evakuace bjektu Mžnsti likvidace

Více

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz

PALETOVÉ REGÁLY. Pevné, kvalitní a s dlouhou životností. Sestava paletového regálu: PLOTOVÉ CENTRUM Vyškov; www.mgv.cz PLOTOVÉ CENTRUM Vyškv; www.mgv.cz PALETOVÉ REGÁLY Pevné, kvalitní a s dluhu živtnstí Název regálvých dílů Paletvé regály a jejich pužití Rám paletvéh regálu Nsníky paletvéh regálu Příčník Ochranné prvky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

Ruční řetězové kladkostroje CB005 až CB500

Ruční řetězové kladkostroje CB005 až CB500 Ruční řetězvé kladkstrje CB005 až CB500 Řada CB - základní infrmace řada CB - 14 mdelů s nsnstí 0,5 t - 50 t pr prfesinální pužití mdely CBSP, CBSG s pjezdy TSP resp. TSG nvinka řady CB: mdel SHB s řetězvým

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014 Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2013/2014 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec Datum zpracování: Únor 2015 Vypracoval: Jaroslav Bíža v.r. Požárně bezpečnostní řešení akce : Přístavba

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice:

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Cetkvice, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Náves 91, 679 38 Cetkvice Platnst d 31. 8. 2007 Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkvice: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1390-373-2014

Více

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce Stránka č. 1 z 21 Obec Praž m Vyhláška č. 2/1998 regulativech územníh rzvje bce Starsta bce Praž m vydává dne 16.1. 1998 na základěpvěř ení Obecníh zastupitelstva v Praž mě, které na své m zasedání 15.5.

Více

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí

PowerEgg2 Detektor a spínač síťových napětí PwerEgg2 PwerEgg2 Detektr a spínač síťvých napětí HW grup PwerEgg2 je určen pr detekci a spínání, resp. dpínání střídavéh síťvéh napětí 110 až 230V s galvanickým ddělením řídících a řízených částí. PwerEgg2

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů

PŘÍLOHY. Příloha I Dotazník pro školy Příloha II Dotazník pro studenty Příloha III Seznam tabulek a grafů PŘÍLOHY Přílha I Dtazník pr škly Přílha II Dtazník pr studenty Přílha III Seznam tabulek a grafů 72 Přílha I Dtazník pr škly Analýza dstupnsti ICT na VOŠ Vážení respndenti, ráda bych Vás pžádala vyplnění

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM.MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI

PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM.MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI PARKVACÍ PLCHY ZA BUDVU Č.P.801 V HEŘM.MĚSTCI A NAPJENÍ VJEZDU NA najdi Ing. Kučera M. Ing. Kučera M.. Ing. Jelínková K. Ing. Kučera M. HEŘMANŮV MĚSTEC PARDUBICKÝ A4 MĚST HEŘMANŮV MĚSTEC 09/2015 DSP+PDPS

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Základní škla a mateřská škla Staré Měst, kres Frýdek-Místek, příspěvkvá rganizace SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Č.j.: ZS20/2007-3 Účinnst d: 1.9.2008 Spisvý znak: C 19 Změny:

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 6 RODINNÝCH DOMŮ Pelíkovice Rydvaltice INVESTOR : Ing.Herbert GARTNER PROJEKT PRO

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Obchdní galerie Písek Plán BOZP Stavba: Obchdní galerie Písek Autr: Jan Brvka Reg.č. : ITI/149/KOO/2011 V Českých Budějvicích dne: 8.1.2016 Datum vydání 1/2016-1 - Obchdní galerie Písek 1) Úvd Funkce plánu

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

DOMÁCNOST volitelný předmět

DOMÁCNOST volitelný předmět DOMÁCNOST vlitelný předmět CHARAKTERISTIKA VOLITELNÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DOMÁCNOST Cílvé zaměření předmětu Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: pzitivnímu

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: PROSINEC 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 4 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.

Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Odůvdnění veřejné zakázky Přízení startvacích bytů Zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, v ustanvení 156 stanví pvinnst veřejnéh zadavatele u nadlimitních a pdlimitních

Více

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků

ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků BRK-01-2015-10P, př. 1 pčet stran: 5 Závěrečná zpráva vyhdncení a využití finančních prstředků ČÁST A: Vyhdncení využití finančních prstředků Stanvení dílčích cílů a jejich důvdnění: 1. Rutinní činnst

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek Interpretační dokument č. 2 - Požární bezpečnost Tento interpretační

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí o umístění stavby II. stavební povolení (obecná část) III. stavební povolení (speciální část - komunikace)

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí o umístění stavby II. stavební povolení (obecná část) III. stavební povolení (speciální část - komunikace) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby a územníh rzvje Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp. zn. 627/STAV/2011 Č. jedn.: P20/OV/14249/627/2011/Mě/Br/9

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

DOPORUČENÝ STAN DARD SLUŽEB

DOPORUČENÝ STAN DARD SLUŽEB STAN DARD Ubytvání v sukrmí Ubytvání v kempech a chatvých sadách Ubytvání v turistických ubytvnách SLUŽEB U BYTOAC ÍC H DOPORUČENÝ Zivnstenské Obsah Kategrizace ubytvacích zařízení Část první - Ubytvání

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden

Provozní řád multifunkčního fotbalového areálu Eden Prvzní řád multifunkčníh ftbalvéh areálu Eden I. Obecné infrmace a) Ppis bjektu Pžárně bezpečnstní řešení je vypracván pr multifunkční ftbalvý areál Eden, Praha 10 Vršvice. Areál se skládá z něklika částí.

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

KARDIOCENTRUM vzdělává budoucí kardiology

KARDIOCENTRUM vzdělává budoucí kardiology Nemcnice Pdlesí a.s. má d 24.1.2007 statut akreditvanéh zařízení k uskutečňvání vzdělávacíh prgramu v bru kardilgie a kardichirurgie (d 6.12.2006), pdle paragrafu 17, dstavce 4, zákna č. 95/2004 Sb., O

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE POKYNY PRO ÚČASTNÍKY TÁBORA SPOLU 06 ZÁKLADNÍ INFORMACE Přadatel: 7. Pinýrská skupina (PS) Ptčáci Kladn Termín: 6.7. 30.7.06 Míst: tábrvá základna Radenice Kapacita: max. 40 dětí Věk: d 5 d 5 let Zaměření

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více