Univerzita Karlova v Praze Matematicko fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Matematicko fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Matematicko fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Ondřej Žára KVADRATURNÍ FORMULE A FUNKCE EXPONENCIÁLNÍHO TYPU Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc. Studijní program: Výpočtová matematika

2 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci napsal samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. Souhlasím se zapůjčováním práce. V Praze dne 9. dubna 27 Ondřej Žára

3 Chtěl bych poděkovat vedoucímu diplomové práce, doc. RNDr. Josefu Kofroňovi, CSc., za poskytnuté studijní materiály, rady, podnětné připomínky a věnovaný čas.

4 Obsah 1 Úvod 1 2 Periodické funkce a lichoběžníkové pravidlo Trigonometrické polynomy Funkce z B 2 2π,d Sobolevovy prostory Odhady založené na řádu a typu Formule pro funkce exponenciálního typu Integrace po kladné poloose Příklady Formule založená na Turánově vzorci Turánův vzorec Hermiteova interpolace funkcí exponenciálního typu Literatura 47

5 Název práce: Kvadraturní formule a funkce exponenciálního typu Autor: Ondřej Žára Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc. vedoucího: Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na studium funkcí exponenciálního typu ve vztahu k aplikacím na kvadraturní formule. K tématu existuje několik článků, zabývajících se různými kvadraturními formulemi a jejich vlastnostmi na třídě celistvých funkcí a funkcí exponenciálního typu; tato práce je shrnuje, doplňuje jejich neúplné či chybějící důkazy a doprovází výklad několika příklady. Přestože nebylo dosaženo žádných nových fundamentálních výsledků, nejde jen o prostý překlad článků - práce obsahuje vlastní důkazy, příklady, komentáře a vysvětlující popisy. Klíčová slova: holomorfní funkce, celistvé funkce, funkce exponenciálního typu, kvadratura, lichoběžníkové pravidlo, typ, řád Title: Quadrature formulae and functions of exponential type Author: Ondřej Žára Department: Department of Numerical Mathematics Supervisor: Doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc. Supervisor s address: Abstract: Master thesis focuses on analysis of entire functions of exponential type, ephasizing their applications to quadrature formulae. Several articles describing quadrature formulae of entire functions and functions of exponential type are available; this work aims to sum and consolidate their results, fill in missing or incomplete proofs and accompany formulae by examples. Although no new fundamental results were achieved, this work contains far more than just article translations - author s own proofs, examples, comments and explanations are included. Keywords: holomorphic functions, entire functions, functions of exponential type, quadrature, trapezoidal rule, type, order

6 1 Úvod 1 1 Úvod K problematice kvadratury celistvých funkcí, potažmo pak funkcí exponenciálního typu, je dostupná řada článků zejména [1], [2], [8], [1] a [11]). Bohužel, jejich obsah je poměrně strohý, prostý zevrubnějších důkazů a příkladů. Tato práce si klade za cíl zmíněnou problematiku sjednotit, detailněji popsat a přiblížit tak méně zainteresovanému čtenáři. Do práce bohužel nemohl být zahrnut článek [11], neboť většina jeho pramenů je nedostupná. Zároveň se nepodařilo kontaktovat profesora Q. I. Rahmana, který by - jako autor článku - mohl poskytnout detailnější informace. Těžiště práce se tak mírně posouvá: důraz je kladen i na širší množinu celistvých funkcí a jejich kvadraturu, zatímco funkcím exponenciálního typu jsou vyhrazeny části 2.4, 3 a 4.

7 2 Periodické funkce a lichoběžníkové pravidlo 2 2 Periodické funkce a lichoběžníkové pravidlo Výsledky této části jsou založeny především na [1] a [2]. Definice. Označme C 2π R) jako množinu všech spojitých 2π-periodických funkcí f : R C. Pro funkce f C 2π R) definujme n-bodové lichoběžníkové pravidlo: 2π fx) dx = 2π n n ) 2πν f + R n [f] 1) n ν=1 Obrázek 1: Trojbodové lichoběžníkové pravidlo Na Obrázku 1 vidíme lichoběžníkové pravidlo pro případ n = 3: černá kolečka představují funkční hodnoty [ f )] 2πν 3, tečkované obdélníky odpovídají plochám 2π f ) 3 ν=1 2πν 3 3. Součet ploch těchto obdélníků je stejný jako plocha pod červenou čarou; když ji s periodickým prodloužením) posuneme doprava o n/6, snadno nahlédneme, že jde opravdu o lichoběžníky. V této části práce se budeme zabývat tím, jak se chová zbytek R n [f] pro různé typy funkcí. 2.1 Trigonometrické polynomy Lemma Nechť T k značí prostor všech trigonometrických polynomů stupně nejvýše k. Pak pro všechna f T k platí

8 2.1 Trigonometrické polynomy 3 R n [f] = pro všechna n > k. 2) Důkaz. Nechť fx) = k l= eilx, k < n. Levá strana lichoběžníkového pravidla je rovna 2π; chceme ukázat, že 2π = 2π n n ν=1 f ) 2πν n, neboli l= ν=1 n = n ν=1 exp 2πi n)) l ν = k l= exp 2πi lν ). n Pravou stranu můžeme psát ve tvaru [ k n k n = l= ν= ] exp 2πi n)) l ν 1 = [ k n ] ω n l) ν 1, l= kde ω n l) := e 2πi n) l. Pro l = 1,..., n nabývá ωn l) všech hodnot n-té odmocniny komplexní jednotky. Vzorec pro částečný součet geometrické řady dává n 1 ν= ν= ω n l) ν = ω nl) n 1 ω n l) 1, což je ; jmenovatel naopak nikdy roven nule není, protože l < n a tedy ω n l) 1. Všimneme si, že [ k n ] k ω n l) ν 1 = [ω n l) n 1] = k 1 1) = ; l=1 ν= pro zbývající člen l = platí l=1 n ω n ) ν 1 = n + 1) 1 1 = n, ν= což je hledaná část pravé strany lichoběžníkového pravidla.

9 2.1 Trigonometrické polynomy 4 Vlastnost 2) však prostor T k necharakterizuje, neboť 2) platí i pro jiné funkce, například všechny f liché na intervalu [, 2π] tj. fx) f2π x)). Dokonce je možné ukázat viz [21], [22] a [23]), že pro gx) = n=1 µn) n einx, kde µ je Möbiova funkce 1, platí R n [g] = pro všechna n N, přestože g + c není na intervalu [, 2π] lichá pro žádnou konstantu c. Pro využití zbytku lichoběžníkového pravidla je třeba uvážit posuny funkce f: f h : x fx + h), h R, jejichž zbytek R n [f h ] lze odhadnout s využitím Fejérovy věty. Lemma Vlastnosti Fejérova jádra). Fejérovo jádro kde K n x) := 1 n + 1 D k x) := 1 2 je Dirichletovo jádro, má tyto vlastnosti: i) K n x) = 1 2 ii) 1 π π π n k= n K n x) dx = 1, 1 k ) e ikx, n + 1 n D k x), k= k j= k π 2 iii) K n x) n + 1)x pro < x π. 2 1 pro n 1 1 definice převzata z [3]: µn) := 1) k pokud n je součin k navzájem různých prvočísel jinak e ijx

10 2.1 Trigonometrické polynomy 5 Důkaz. i): Z definice Dirichletova jádra je ii): Je n + 1)K n x)) = π π 1 2 n k= n = 1 2 n D k x) = k= e ikx dx = 1 2 n k= 1 2 k j= k n n + 1 k )e ikx. k= n n k= n π π e ijx e ikx dx = π, neboť pro nenulové k se integrály odpovídající hodnotám ±k odečtou. Tedy 1 π π π D n x) dx = 1 a proto i iii): Dle [14] je 1 π K n x) dx = 1. π π tedy K n x) = 1 n + 1 ) 2 sinxn + 1)/2), sinx/2) K n x) 1 1 n + 1 sin 2 x/2). Víme, že pro < x π je t/π sint/2), takže K n x) 1 π 2 n + 1 x. 2 Věta Fejér). Nechť f C 2π R). Pokud ˆfk) := 1 2π ft)e ikt dt, k Z, 2π

11 2.1 Trigonometrické polynomy 6 pak fx) = lim m m k= m 1 k ) m + 1 ˆfk)e ikx 3) pro všechna x R. Důkaz. Definujme nejprve σ n f, x) := 1 π 2π ft)k n t x) dt, kde K n x) je n-té Fejérovo jádro. Ukážeme, že pro všechna x R je Je σ n f, x) = 1 π 2π lim σ nf, x) = fx). n ft)k n x t) dt = 1 π využijeme Lemmatu 2.1.2), vlastnosti ii): σ n f, x) fx) = 1 π = 1 π π π 2π 2π fx t)k n t) dt fx) π fx t)k n t) dt ; π π K n t) dt K n t)[fx + t) + fx t) 2fx)] dt. Výraz v hranaté závorce označme Φx, t). Pro < δ < π máme σ n f, x) fx) 1 δ Φx, t) K n t) dt + π π Pro odhad prvního integrálu v 4) použijeme následující: Φx, t) fx + t) fx) + fx t) fx), δ ) Φx, t) K n t) dt. 4) tedy pro libovolné ε > můžeme volit < δ < π tak, aby pro všechna t, < t < δ platilo Φx, y) ε 2.

12 2.1 Trigonometrické polynomy 7 Potom lze odhadnout 1 π δ Φx, t) K n t) dt 1 π < 1 π δ ε 2 π ε 2 K nt) dt π K n t) dt < ε 2, neboť K n t) pro všechna t R. Pro odhad druhého integrálu v 4) využijme Lemmatu 2.1.2), vlastnosti iii): 1 π π δ Φx, t) K n t) dt 1 π Φx, t) π 2 π 2 1 n + 1)x 2 π n + 1)x 2 dt π δ π 2 2 n + 1)x 2 δ f π fx) ). k= n fx + t) + fx t) 2fx) t 2 Tento člen jde pro n k nule, tedy lim n σ n f, x) = fx). Nakonec pomocí Lemmatu 2.1.2), vlastnosti i): K n x) = 1 n 1 k ) e ikx, 2 n + 1 tedy σ n f, x) = 1 π = 1 π = = = 2π 2π n k= n n k= n n k= n ft)k n x t) dt ft) 1 2 n k= n 1 k n + 1 ) e ikx t) dt 1 2π ft) 1 k ) e ikx e ikt dt 2π n k ) 1 2π ft)e ikt dt e ikx n + 1 2π ) ˆfk)e ikx. 1 k n + 1 dt

13 2.1 Trigonometrické polynomy 8 Lemma Nechť f C 2π R). Pak pro všechna h R platí R n [f h ] = lim m 2π j m/n 1 jn ) m + 1 ˆfjn)e ijnh. 5) Suma s hvězdičkou značí takový součet, ve kterém vynecháme sčítanec odpovídající indexu rovnému. Dále standardně x značí zaokrouhlení na celá čísla dolů. Důkaz. Dle předchozího lemmatu je f h x) = fx + h) = lim pro všechna x, h R. Tedy R n [f h ] = lim m k= m = lim m m k= m m 1 + k ) m + 1 [ 2π e ik x+h) dx 2π n m 1 + k ) m m + 1 k= m [ 2π e ik x+h) dx 2π n 1 + k ) m + 1 ˆfk) ˆfk)e ikx+h) ] n e ik h+2πν/n) = ν=1 ˆfk) ] n e ik h e ik 2πν/n. Pro k = je 2π e ikx+h) dx = 2π, v ostatních případech. Dále pro ta k, která nejsou násobkem n, je 1 n n ν=1 eik2πν/n =, v ostatních případech 1. Suma přes k má tedy nenulové sčítance jen pro k = jn, j N a platí 5). ν=1 Nyní již můžeme přistoupit k hlavnímu výsledku, týkajícího se trigonometrických polynomů. Věta Nechť f C 2π R). Pak f T k tehdy a jen tedy, pokud R n [f h ] = pro všechna n > k a h π/n.

14 2.1 Trigonometrické polynomy 9 Důkaz. První implikace: pokud f T k, pak f h T k pro všechna h R a tedy R n [f h ] = pro všechna n > k, viz Lemma Druhá implikace: předpokládejme, že R n [f h ] = pro všechna n > k a h π/2. Pak pro dané ε > a n > k existuje dle Lemmatu nějaké m N takové, že 2π 1 jn ) ˆfjn)e ijnh < ε m + 1 j m/n pro všechna m m a h π/2. Tedy pro trigonometrický polynom tθ) := 2π j m/n 1 jn ) m + 1 ˆfjn)e ijθ 6) platí tθ) ε pro všchna θ R, pokud m m. Především tedy 2π 1 n ) ˆf±n) m + 1 < ε pro m m, n > k, z čehož plyne f T k.

15 2.2 Funkce z B 2 2π,d Funkce z B 2 2π,d množinu všech 2π-periodických funkcí f, holo- Definice. Označme B2π,d 2 morfních v které splňují S d := {z C : Iz < d}, 1 2π 1/2 f := sup fx + iy) dx) 2 < +. 7) y <d 2π Dále označme l 2 Hilbertův prostor posloupností a n ) n N, splňujících a n 2 <. n N Lemma Funkce f C 2π R) je restrikcí do R nějaké funkce patřící do B 2 2π,d tehdy a jen tehdy, pokud ˆfn) = a n e n d kde a ±n ) n N l 2. Důkaz. Nejprve nechť f B2π,d 2. Pak definujme α n y) := 1 2π fx + iy)e inx dx pro n Z. 2π Když zintegrujeme funkci fz)e inz podél obdélníku s vrcholy, 2π, iy a 2π + iy, kde y < d a ny <, dostaneme Cauchyova věta), z čehož plyne, že ˆfn) = 1 2π fx)e inx dx 2π = 1 2π fx + iy)e inx+iy) dx = e ny α n y), 2π neboť hodnoty integrálů podél svislých přímek se navzájem vynulují jako důsledek předpokládané 2π-periodicity). Použijme nyní 7) a Besselovu nerovnost: ˆfn) 2 e 2 ny = α n y) 2 f 2 pro y d, d). n Z n Z

16 2.2 Funkce z B 2 2π,d 11 Tedy, volbou a n := ˆfn)e n d, dostáváme a n 2 e 2 n d y ) f 2 pro y d, d), n Z což implikuje z Z a n 2 f 2. Nyní naopak nechť ˆfn) = a n e n d, kde a ±n ) n N l 2. Pak funkce f má absolutně konvergentní Fourierovu řadu a lze ji rozšířit do S d holomorfní funkcí fx + iy) := ˆfn)e inx+iy), která splňuje Parsevalovu rovnost: 1 2π fx + iy) 2 dx = 2π n= n= ˆfn)e ny 2 n= pro všechna y d, d). Tedy f < a f B 2 2π,d. a n 2 e 2 n d y ) Věta Nechť f C 2π R). Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní: i) f je restrikcí do R nějaké funkce patřící do B 2 2π,d, ii) R n [f h ] b n e nd b n ) n N l 2. pro všchna n N a h π/n, kde d je kladné a Důkaz. Nejprve nechť f B2π,d 2. Dle Lemmatu je ˆf = a n e n d, a n ) n N l 2. Tedy s pomocí Lemmatu dostáváme pro všechna n N a h R: R n [f h ] 2π a jn e n j d =: b n e nd. Chceme ukázat, že b n l 2. Je b n = 2π j Z a jn e nd j 1) = 2π j Z [ ajn e nd j 1)/2 e nd j 1)/2], j Z

17 2.2 Funkce z B 2 2π,d 12 dle Cauchy-Schwarzovy nerovnosti platí [ ] [ ] b n 2 4π 2 a jn 2 e nd j 1) e nd j 1) j Z j Z [ ] 4π 2 a jn 2 e [2 ) ] nd j 1) e d nj j Z j= 8π 2 a 1 e d jn 2 e nd j 1), j Z kde součet j= e d ) nj jsme odhadli součtem celé řady 1 1 e d, a tedy pro všechna N N: N b n 2 n=1 8π 2 1 e d 8π 2 m Z 1 e d ) 2 m 1 a m 2 ν= a m 2, m Z e νd tedy i) implikuje ii). Předpokládejme nyní naopak, že ii) platí. Nechť n je libovolné pevně zvolené přirozené číslo; dle Lemmatu existuje m N takové, že pro všechna m m platí 2π j m/n 1 jn ) m + 1 ˆfjn)e ijnh b n + 1 ) e nd. n Pravá strana nerovnosti tak omezuje koeficienty trigonometrického polynomu 6); především 2π 1 n ) ˆf±n) m + 1 b n + 1 ) e nd n pro všechna m m, tedy ˆf±n) 1 2π b n + 1 ) e nd. n S pomocí Lemmatu konečně dostáváme, že f je restrikcí do R nějaké funkce z B 2 2π,d.

18 2.3 Sobolevovy prostory Sobolevovy prostory Definice. Označme W k L Sobolevův) prostor funkcí f : R C s periodou 2 2π, pro které existuje f k 1) a je absolutně spojitá a f k) L 2, 2π). Věta Nechť f C 2π R). Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní: i) f W k L 2 pro nějaké přirozené k 2, ii) R n [f h ] b n n k pro všechna n N a h π/n, kde b n ) n N l 2 Důkaz. Dle [4, Věta 4.1.1] je tvrzení i) ekvivalentní tvrzení i*) ˆfn) = in) k c n pro všechna n Z, kde c ±n ) n N l 2. Tedy dle Lemmatu je R n [f h ] 2π j Z c jn jn k := b nn k pro všechna n N a h R. Pro k 2 a M k := j Nj k dostaneme z Cauchy-Schwarzovy nerovnosti Tedy b n 2 8π 2 j k c jn 2 pro n N. j Z N m b n 2 8π 2 M k c m 2 j k 8π 2 Mk 2 c m 2 n=1 m Z a z toho plyne ii). Nyní nechť ii) platí. Ke každému n N existuje dle Lemmatu nějaké m N takové, že 2π j m/n 1 jn ) m + 1 j=1 ˆfjn)e ijnh m Z b n + 1 ) n k n pro všechna m > m a h π/2. Uvážíme-li opět, stejně jako v důkazu Věty 2.2.2, polynom 6), dospějeme k platnosti i*), což implikuje platnost i).

19 2.4 Odhady založené na řádu a typu Odhady založené na řádu a typu V této části budou odvozeny některé odhady zbytku lichoběžníkového pravidla, závisející na řádu a typu funkce. Těchto nerovností lze prakticky využít, jak je v závěru části ukázáno. Funkce, které jsou holomorfní v celé komplexní rovině, nazýváme celistvé. Celistvé funkce bývá ve zvyku charakterizovat pomocí jejich řádu a typu; definujeme je stejně jako v [5]) následujícím způsobem. Označme Pak M f r) := max z =r fz). ρ := lim sup r log log M f r) log r nazýváme řádem funkce f. Pro funkci řádu ρ, ) definujeme její typ jako T := lim sup r log M f r) r ρ. Pro některé následující odhady je užitečné definovat také s-řád a s-typ. Předpokládejme, že celistvá funkce f je omezená v pásu Iz η pro < η <. Označme Pak M f η) := sup fx + iy). y η ρ s := lim sup η log log M f η) η nazýváme s-řádem funkce f. Pro funkci s-řádu ρ s, ) definujeme její s-typ jako log M f η) T s := lim sup. η e ηρ s Funkce řádu ρ < 1 a funkce řádu ρ = 1 typu T < tvoří třídu celistvých funkcí exponenciálního typu.

20 2.4 Odhady založené na řádu a typu 15 Příklady. Funkce f 1 := e 3x nabývá hodnoty M f1 r) na reálné ose. Je tedy a f 1 je řádu 1 typu 3. Funkce f 2 := e x2 splňuje ρ[f 1 ] = lim sup r T [f 1 ] = lim sup r ρ[f 2 ] = lim sup r T [f 2 ] = lim sup r log3r) = 1, log r 3r r = 3 2 logr) = 2, log r r 2 r = 1 2 a je řádu 2 typu 1. Funkce f 3 := e 2 sin x roste po imaginární ose rychleji než libovolná mocnina exponenciály; je proto f 3 xi) lim x e xi = a f 3 je řádu. Zajímavější je v tomto případě s-řád a s-typ: platí tedy Z toho plyne, že f 3 x + iy) = e 2 sin x = e 2sin x cosh y i cos x sinh y), M f3 η) = sup e 2sin x cosh y i cos x sinh y) = e 2 cosh η. y η ρ s [f 3 ] = lim sup η T s [f 3 ] = lim sup η loge η + e η ) η e η + e η = 1 e η = 1, a f 3 je s-řádu 1 s-typu 1. Nakonec mějme f 4 := e cos2 x. Tato funkce je opět řádu ; tentokrát M f4 η) = sup e cos x cosh y i sin x sinh y)2 = e cosh 2 η, y η

21 2.4 Odhady založené na řádu a typu 16 a tedy a f 4 je s-řádu 2 s-typu 1/2. ρ s [f 4 ] = lim sup η T s [f 4 ] = lim sup η 2 log eη +e η 2 ) η e η + e η )/2) 2 = 2, e 2η = 1 2 Označme C 2π R) jako množinu všech spojitých 2π-periodických funkcí f : R R. Pro Fourierovy koeficienty funkcí z C 2π R) platí ˆf n) = ˆfn) pro n N. Fourierova řada ˆfn)e n= inz pak definuje celistvou funkci tehdy a jen tehdy, pokud lim ˆfn) 1/n =. 8) n Řád i typ celistvé funkce jsou jednoznačně určeny hodnotami ˆfn), n N. Pro následující odhady definujme ještě R n[f] := Lemma viz [7], Lemma III). Řada fz) = n= sup R n [f h ]. h π/n a n e inz a n = a n, n N) 9) definuje celistvou funkci konečného řádu ρ 1 tehdy a jen tehdy, pokud lim sup n log n log log a n = ρ 1. 1 ρ Důkaz. Nejprve předpokládejme, že fx) je celistvá funkce řádu ρ. Pak pro dané ε > a dostatečně velké x platí fx) < e x ρ+ε. 1) Hodnotu a n můžeme periodičnost, Cauchyův vzorec) počítat takto:

22 2.4 Odhady založené na řádu a typu 17 a n = 1 2π ir 2π = 1 2π ir 2π = 1 2π e nr fx)e inx dx ft ir)e int ir) dt 2π ft ir)e int dt, a n e r+π)ρ+ε nr, 11) využíváme 1). Pro dané n teď zvolíme r tak, abychom minimalizovali pravou stranu 11). Výpočtem dospějeme k tomu, že lim sup n Naopak, předpokládejme, že lim sup n log n log log a n ρ 1. 1 ρ log n log log a n 1 = k >. Pak pro dané ε > existuje n N tak, že pro všechna n > n platí a n e inx < e nk+ε +n x. Z toho dostáváme, že tedy Lemma platí. ρ k k 1, Věta Funkce f C 2π R) je restrikcí do R celistvé funkce řádu ρ 1 tehdy a jen tehdy, pokud λ := lim sup n log n log logrn[f]) = ρ 1. 1 ρ Důkaz. Nejprve nechť f je celistvá funkce řádu ρ 1. Této funkci přísluší Fourierova řada fz) = a n e inz kde a n = a n, n N. n=

23 2.4 Odhady založené na řádu a typu 18 Pro dané ε > plyne z Lemmatu 2.4.1, že a n < exp n ρ/ρ 1+ερ)) pro n n. Jestliže nyní použijeme Lemma 2.1.4, dostaneme Rn[f] 4π a jn 4π exp jn) ρ/ρ 1+ρε)). j=1 Pro dostatečně velká n můžeme součet odhadnout dvojnásobkem jeho prvního členu: R n[f] 8π exp n ρ/ρ 1+ρε)). Upravujme dále tuto nerovnost: tedy j=1 R n[f] 8π exp n ρ/ρ 1+ρε)) log Rn[f]) 1 n ρ/ρ 1+ρε) log8π) log n log R n [f] 1 + C ) ρ ρ 1 + ρε log n log log R n[f] 1 + C) λ := lim sup n ρ 1 ρ + ε, log n log logrn[f]) 1 ) ρ 1. 12) ρ Naopak, nechť λ je definováno jako v 12). Pak pro ε > můžeme odhadnout R n[f] < exp n 1/λ+ε)) pro n n. Z Lemmatu nyní pro každé n n existuje m N takové, že pro všechna m m a h π/n platí 2π 1 jn ) a jn e ijnh m + 1 < exp n ) 1/λ+ε). j m/n Uvažme opět polynom 6), omezený hodnotou exp n 1/λ+ε)). Pro koeficient příslušný ke členu j = 1 máme 2π 1 n ) a n < exp n 1/λ+ε)), m + 1

24 2.4 Odhady založené na řádu a typu 19 z tohoto dostáváme lim sup n log n log log a n 1 λ. Dle Lemmatu má tedy f rozšíření do celistvé funkce řádu ρ, kde ρ 1 ρ λ. 13) Z nerovností 12) a 13) plyne platnost Věty Důsledek praktický). Pokud f C 2π R) má řád ρ 1, pak pro dané ε > existuje n N tak, že pro všechna n n platí R n [f] exp n ρ/ρ 1+ερ)). Lemma Nechť f, definována v 9), je celistvá funkce řádu ρ > 1. Pak f je typu T tehdy a jen tehdy, pokud β := lim sup n Důkaz. Definujme nejprve pomocnou funkci Pro y > je dále pak M f y) max π x π ) ρ ) ρ 1 n ρ 1 = T. ρ log a n 1 gz) := a 2 + a n z n. n=1 a 2 + a n e inx+iy) + a 2 + a n e inx+iy) n=1 n=1 M g e y ) + M g 1), 14) M f y 2 + π 2 ) max π x π a 2 + a n e inx+iy) + a 2 + a n e inx+iy) n=1 n=1 M g e y ) M g 1). 15)

25 2.4 Odhady založené na řádu a typu 2 Nahradíme-li e y za r, vidíme z 14) a 15), že řád i typ funkce f můžeme zjistit pomocí M g r) takto: Dle [6, Věta 2] je ρ := lim sup y T := lim sup y log log M f y) log y log M f y) y ρ = lim sup r = lim sup r log log M g r) log log r log M g r) log r) ρ. lim sup r log M g r) log r) ρ tedy Lemma platí. = lim sup n ) ρ 1 1 ρ 1 ρ ρ nρ, log a n 1 Věta Funkce f C 2π R) je restrikcí do R celistvé funkce řádu > ρ > 1 a typu T tehdy a jen tehdy, pokud T := lim sup n ) ρ n ρ ρ 1 logr n[f]) 1 ) ρ 1. Důkaz. Důkaz Věty je stejný jako důkaz Věty 2.4.2, jen místo Lemmatu použijeme Lemma Důsledek praktický). Pokud f C 2π R) má řád > ρ > 1 a typ T, pak pro dané ε > existuje n N tak, že pro všechna n n platí R n [f] exp n ρ/ρ 1) ρ 1 ) ρt + ε)) 1/ρ 1). ρ Lemma viz [5], Věta 2.2.2, s. 9). Nechť f, definována v 9), je celistvá funkce s-řádu ρ s tehdy a jen tehdy, pokud ρ s = lim sup n n log n log a n 1. Věta Funkce f C 2π R) je restrikcí do R celistvé funkce konečného s-řádu > ρ s > tehdy a jen tehdy, pokud ρ s = lim sup n n log n logr n[f]) 1.

26 2.4 Odhady založené na řádu a typu 21 Důkaz. Důkaz Věty je stejný jako důkaz Věty 2.4.2, jen místo Lemmatu použijeme Lemma Důsledek praktický). Pokud f C 2π R) má s-řád ρ s, pak pro dané ε > existuje n N tak, že pro všechna n n platí R n [f] n n/ρ s+ε). Lemma viz [5], Věta 2.2.1, s. 11). Nechť f, definována v 9), je celistvá funkce s-řádu > ρ s > a s-typu T s tehdy a jen tehdy, pokud eρ s T s = lim sup n a n ρs/n. n Věta Funkce f C 2π R) je restrikcí do R celistvé funkce s-řádu > ρ s > a s-typu T s tehdy a jen tehdy, pokud eρ s T s = lim sup nrn[f]) ρs/n. n Důkaz. Důkaz Věty je stejný jako důkaz Věty 2.4.2, jen místo Lemmatu použijeme Lemma Důsledek praktický). Pokud f C 2π R) má s-řád > ρ s > a s-typ T s, pak pro dané ε > existuje n N tak, že pro všechna n n platí ) n/ρs eρs T s + ε R n [f]. n

27 2.4 Odhady založené na řádu a typu 22 Příklad. Uvažme funkci f 3, definovanou výše. Její restrikce do R patří do C 2π R). S použitím výše uvedených vět dostáváme tyto odhady: O1 Věta 2.4.2) - R n [f 3 ] exp n 1/1+ε))) O2 Věta 2.4.4) - nelze aplikovat, protože ρ[f 3 ] = O3 Věta 2.4.6) - R n [f 3 ] n n/1+ε) O4 Věta 2.4.8) - R n [f 3 ] e+ε n ) n Přesná hodnota integrálu 2π f 3 x) dx je , Tabulka 1 ukazuje hodnoty spočítané lichoběžníkovým pravidlem pro n = 2,..., 15 a jejich odchylku od přesného řešení. n 2π n n η=1 f 3 2πη ) n R n [f 3 ] E E E E E E E E E E E E E E 32 Tabulka 1: Lichoběžníkové pravidlo pro f 3 V Tabulce 2 je vidět jednotlivé odhady chyb. Tyto výsledky jsou spočítány pro ε =.5. Odhady O3 a O4 jsou výrazně přesnější, než odhad O1. Hodnoty jsou též vykresleny na Obrázku 2; černá čára představuje skutečnou chybu, červená, modrá a zelená jsou odhady O1, O3 a O4.

28 2.4 Odhady založené na řádu a typu Obrázek 2: Odhady chyb pro f 3, ε =.5 n R n [f 3 ] O1 O3 O E E E 3 2.1E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 11 Tabulka 2: Odhady chyb pro f 3, ε =.5

29 2.4 Odhady založené na řádu a typu 24 n 2π m n η=1 f 4 2πη ) n R n [f 4 ] E E E E E E E E E E E E E E 15 Tabulka 3: lichoběžníkové pravidlo pro f 4 Příklad. Nyní uvažme funkci f 4, též definovanou výše. Její restrikce do R patří do C 2π R). Opět máme tyto odhady: O1 Věta 2.4.2) - R n [f 3 ] exp n 1/1+ε))) O3 Věta 2.4.6) - R n [f 3 ] n n/2+ε) O4 Věta 2.4.8) - R n [f 3 ] e+ε n ) n Přesná hodnota integrálu 2π f 4 x) dx je , Tabulka 3 ukazuje hodnoty spočítané lichoběžníkovým pravidlem pro n = a jejich odchylku od přesného řešení. Tabulka 4 opět zobrazuje odhady chyb, viz Obrázek 3. Použito bylo ε =.5.

30 2.4 Odhady založené na řádu a typu Obrázek 3: Odhady chyb pro f 4, ε =.5 n R n [f 4 ] O1 O3 O E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 6 Tabulka 4: odhady chyb pro f 4, ε =.5

31 3 Formule pro funkce exponenciálního typu 26 3 Formule pro funkce exponenciálního typu 3.1 Integrace po kladné poloose Vyjděme z následujícího výsledku [2]): pokud f je celistvá funkce exponeciálního typu méně než 2π a f je integrovatelná na R, pak fx) dx = n= fn). 16) Příklad. Předpoklad na omezení typu funkce nelze zanedbat. Mějme { sin2πz) pro z, z fz) := 2π pro z =. f je řádu 1 typu 2π; dále fx) dx = π n= fn) = 2π. Vzniká otázka, existuje-li podobná formule i pro integraci pouze přes kladnou poloosu. Pro sudé funkce je 16) ekvivalentní s formulí fx) dx = 1 2 f) + fn), je tedy na místě zkoumat vztah mezi fx) dx a 1f) + 2 n=1 fn). Abel-Planova formule viz [9]) dává za předpokladu, že fx) dx = 1 2 f) + n=1 n=1 fiy) f iy) fn) i e 2πy 1 1. lim y fx ± iy) e 2πy = pro všecha x, dy, 17)

32 3.1 Integrace po kladné poloose fx ± iy) e 2πy dy existuje pro všecha x a dále lim x Vzorec 17) vyjadřuje rozdíl E := fx) dx fx ± iy) e 2πy dy =. 1 2 f) + n=1 fn) pomocí integrálu obsahujícího hodnoty f na imaginární ose. V této části práce bude odvozen jiný odhad E, který je výhodnější z numerického hlediska. V následujících lemmatech a větách označení B j určuje j-té Bernoulliho číslo, dále ζx) := n=1 n x značí Riemannovu zeta funkci. Lemma [11, Věta 7]). Nechť f je holomorfní funkce exponenciálního typu méně než 2π v pásu {z C : δ Rz N + δ}, kde δ > a N N. Pak ) kde N fx) dx = 1 N 1 2 f) + fn)) + L k z) := 1) k k j=1 n=1 fn) f 2j 1) N) f 2j 1) ) ) B 2j 2j)! + 18) +i 1) k L 2k t)f 2k N + it) f 2k N it) f 2k it) + f 2k it)) dx, ν=1 e 2πνz, k N \ {1}, Rz. 19) 2πν) k Důkaz. Technický důkaz tohoto Lemmatu, formulovaného jako [11, Věta 7], tvoří většinu z téměř třicetistránkového článku [11]. V tomto případě se ovšem jedná jen o jednodušší verzi, totiž při zachování značení z [11])

33 3.1 Integrace po kladné poloose 28 a =, b = N, m =, tedy h = 1. Důkaz pak - velmi zhruba - postupuje následovně: Chceme dokázat, že v [11, Věta 3] je R 2,k,1,N [f] = i L 2,k,1 t)f 2k N + it) f 2k N it) f 2k it) + f 2k it)), 2) kde L 2,k,1 splývá s L k, definovaným v 19). Počítáme tedy E [, N, f], definované na straně 246, pomocí [11, Věta 1]: E [, N, f] = kde + i + k j=1 N T B 2j 2j)! f 2j 1) N) f 2j 1) )) 21) Ψ 2k u it )f 2k u it ) + Ψ 2k u it )f 2k u + it )) du Φ 2k it)f 2k N + it) f 2k N it) f 2k it) + f 2k it)) dt, Φ k z) := i k+1 ν=1 Ψ k z) := i k+1 1) ν e 2πiνz 2πν) k ν=1 e 2πiνz 2πν) k. Pro T druhý integrál v 21) konverguje k pravé straně 2), navíc N lim i Ψ 2k u it )f 2k u it ) + Ψ 2k u it )f 2k u + it )) du = T e 2πνT N = lim T 1)k+1 e 2πiνu f 2k u it ) e 2πiνu f 2k u + it )) du = 2πν) 2k tedy 2) platí. ν=1 =,

34 3.1 Integrace po kladné poloose 29 Lemma Nechť f je celistvá funkce exponenciálního typu τ. Pak pro dané z C a ε > existuje n N tak, že pro všechna n n je f n) z ) τ + ε) n. Důkaz. Tento výsledek plyne z 2.2.1) v [5]. Lemma Nechť f je celistvá funkce exponenciálního typu τ < 2π a fx) dx existuje. Pak Navíc ještě lim f j) x) = pro všechna j. x lim N L k t)f k) N ± it) dt =. Důkaz. Nejprve nahlédneme [5, Věta 2.4.1]), že všechny derivace f jsou exponenciálního typu τ. Dále dle [5, Věta *]) platí, že pokud existuje fx) dx, pak lim f j) x) = pro všechna j, x a tedy f k) x) je omezená na [, + ). Jsou tedy splněny předpoklady [5, Věta 6.2.3] a je f k) x) Ce π+τ/2) y pro x [, + ), y R, C >. Tedy dle definice 19) je pro y > y L k t)f k) N ± it) dt = C y ν=1 y C 2π) k ζk) e 2πνt 2πν) k Ceπ+τ/2)t dt e 2πνt+πt+τt/2 dt 2πν) k ν=1 y e π τ/2)t dt C ζk) 2π) k π τ/2 e π τ/2)y.

35 3.1 Integrace po kladné poloose 3 Tento člen se pro y + blíží nule. Aplikujme ještě [5, Věta 6.2.8] - dostáváme, že lim n + f k) x + iy) = pro všechna y >. Tedy platí zbývající rovnost pro všechna y >. y lim N L k t)f k) N ± it) dt = Lemma Nechť f je celistvá funkce exponenciálního typu τ < 2π. Pak lim k L k t)f k) t) dt =. Důkaz. Označme si integrály, jejichž limitu zkoumáme, jako posloupnost {I k }, I k := L k t)f k) t) dt. Vidíme, že I k existuje pro všechna k 2, protože všechny f k) jsou exponenciálního typu méně než 2π. Všimneme si ještě, že platí t L kt) = L k 1 t). Nyní můžeme integrovat per partes: I k = L k t)f k) t) dt = [L k+1 t)f k) t)] tedy pro všechna k > 2 platí = L k+1 )f k) ) I k+1, L k+1 t)f k+1) t) dt k 1 I 2 = 1) j+1 L j+1 )f j) ) + 1) k I k. j=2 Pro platnost Lemmatu tak stačí ukázat, že I 2 = 1) j+1 L j+1 )f j) ). j=2

36 3.1 Integrace po kladné poloose 31 = lim T T L 2t)f 2) t) dt, přičemž uvá- K tomuto dospějeme takto: I 2 žíme, že Tedy T L 2 t)f 2) t) dt = f 2) t) = n= f n+2) ) n= Budeme opět integrovat po částech: dále T L 2 t)t n dt = n 1) n+1 L n+1 ) = n! f n+2) ) t n. n! T ) L 2 t)t n dt L 3 t)t n 1 dt = nn 1) T > ). 22) L 4 t)t n 2 dt =... = 1) n+1 n!l n+1 ), 23) 1 2πj) = 1 ζn + 3) ζ3) n+3 2π) n+3 j=1 Z odhadů 23) a 24) tak dostáváme f n+2) ) n! T L 2 t)t n dt f n+2) )L n+3 ) f n+2) ) 2π) n+2. 24) 2π) n+3 ζ3) 2π 25) pro všechna T >. Dle Lemmatu pro n pravá strana 25) konverguje k nule, a součet v 22) má konvergentní majorantu nezávislou na T. Dostáváme tedy takže což jsme měli dokázat. I 2 = = = L 2 t)f 2) t) dt 1) n+1 L n+3 )f n+2) ) n= 1) j+1 L j+1 )f j ), j=2 lim I k =, k

37 3.1 Integrace po kladné poloose 32 Věta Nechť f je celistvá funkce exponenciálního typu τ < 2π a fx) dx existuje. Pak fx) dx = 1 2 f) + fn) + n=1 j=1 f 2j 1) ) B 2j 2j)!. Důkaz. Vyjděme z Lemmatu Z 18) a Lemmatu plyne, že pro N je fx) dx = 1 2 f) + fn) + n=1 k j=1 f 2j 1) ) B 2j 2j)! i 1) k L 2k t)f 2k it) f 2k it)) dt. 26) Funkce fx), fi x) i f i x) jsou exponenciálního typu méně než 2π, tedy dle Lemmatu je lim k k j=1 f 2j 1) ) B 2j 2j)! i 1)k L 2k t)f 2k it) f 2k it)) = = j=1 f 2j 1) ) B 2j 2j)!. Věta Nechť platí předpoklady Věty a navíc f je omezená na reálné ose konstantou M. Pak pro všechna k 2 platí kde fx) dx = 1 2 f) + k 1 fn) + f 2j 1) ) B 2j 2j)! + R k[f], R k [f] Důkaz. Dle Věty je n=1 j=1 2M ζ2k) τ ) 2k 1 τ/2π) 2 )τ. 27) 2π R k [f] = j=k f 2j 1) ) B 2j 2j)!.

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

Člověk-umění-matematika

Člověk-umění-matematika Člověk-umění-matematika Jiří Veselý Poznámky k historii funkce gama In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Člověk-umění-matematika. Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky. (Czech).

Více

Matijasevičova věta. studijní materiál, draft verse k připomínkování, 16. 11. 2007 Michal Černý, katedra ekonometrie, VŠE Praha

Matijasevičova věta. studijní materiál, draft verse k připomínkování, 16. 11. 2007 Michal Černý, katedra ekonometrie, VŠE Praha Matijasevičova věta studijní materiál, draft verse k připomínkování, 16. 11. 2007 Michal Černý, katedra ekonometrie, VŠE Praha Cílem tohoto materiálu je podat důkaz důležitého tvrzení, známého jako Matijasevičova

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Metody řešení diofantických rovnic STUDIJNÍ TEXT Vypracoval: Jan Steinsdörfer Ústí nad Labem 2015 Obsah Úvod 2 1 Vznik diofantických

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 ii Úvodem Máte před sebou text k přednášce Diskrétní matematika pro první ročník na

Více

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26 Obsah 1 Matice 3 11 Operace s maticemi 4 12 Soustavy lineárních rovnic 11 13 Maticové rovnice a výpočet inverzní matice 15 14 Elementární matice 19 15 Cvičení 21 16 Řešení 22 2 Vektory a vektorové prostory

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2]

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] Použitá literatura: [1]: J.Reif, Z.Kobeda: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, ZČU Plzeň, 2004 (2. vyd.) [2]: J.Reif: Metody matematické

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Michal Rychnovský Postupná výstavba modelů ohodnocení kreditního rizika

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Michal Rychnovský Postupná výstavba modelů ohodnocení kreditního rizika Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michal Rychnovský Postupná výstavba modelů ohodnocení kreditního rizika Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí

Více

Hra Nim a její varianty

Hra Nim a její varianty Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika Mgr. Kristýna Kuncová Hra Nim a její varianty Konzultant závěrečné práce:

Více

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou,

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou, Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 2. Reálná čísla, funkce reálné proměnné V této kapitole zavádíme množinu, na níž stojí celá matematická analýza:

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra matematiky. Bakalářská práce. Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky Bakalářská práce Romana Olejníčková DŮKAZY MATEMATICKOU INDUKCÍ Olomouc 2015 Vedoucí práce: doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. Prohlašuji,

Více

Numerická matematika

Numerická matematika Numerická matematika Jiří Felcman Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta KNM PRESS PRAHA 2014 iv PŘEDMLUVA 1 felcman@karlinmffcunicz Tel221913392 KNMčdvK458(5042) http://wwwkarlinmffcunicz/~felcman/nmpdf

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace diferenciálních rovnic v praxi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace diferenciálních rovnic v praxi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace diferenciálních rovnic v praxi Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Tomeček,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lukáš Jirovský. Katedra didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lukáš Jirovský. Katedra didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Jirovský Teorie grafů ve výuce na střední škole Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Pavla Pavlíková,

Více

Malé statistické repetitorium Verze s řešením

Malé statistické repetitorium Verze s řešením Verze s řešením Příklad : Rozdělení náhodné veličiny základní charakteristiky Rozdělení diskrétní náhodné veličiny X je dáno následující tabulkou x 0 4 5 P(X = x) 005 05 05 0 a) Nakreslete graf distribuční

Více