Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech"

Transkript

1 Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou i některé specifické oblasti účetnictví. Najdete zde také 11 užitečných příloh pro účetní praxi. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, především z provádění kontrol účetních závěrek a z dotazů na školeních. Uveden je praktický ojedinělý návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Kniha obsahuje také základy pentálního účetnictví. Publikace díky své formě poskytuje co nejkomplexnější a nejméně časově náročný přehled účetní problematiky. Proto je tato praktická příručka vhodná nejen pro zkušené účetní, ale i pro začátečníky a studenty. O AUTOROVI: Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s. r. o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou se podílel se na zavedení informačních systému ASŘ (1980) a ASŘ ZPOK (1990). Od roku 1999 se věnuje vývoji informačního systému WinFAS. V lektorské činnosti se věnuje především účetní závěrce a novelám daňových zákonů. Své zkušenosti z dlouholeté praxe přenesl do odborných publikací. V roce 2009 objevil pentální účetnictví. ÚČE TNÍ UZ ÁVĚRK A A Z ÁVĚRK A V PŘEHLEDECH Jiří Dušek Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 173 názorných přehledů a 11 příloh uzávěrkové operace ojedinělá metoda průkazné účetní inventury základy pentálního účetnictví Publikace z nakladatelství Grada Publishing si můžete zakoupit u svého knihkupce nebo objednat v Zákaznickém servisu nakladatelství: GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 17O OO Praha 7 tel. +42O , fax +42O OO Jiří Dušek audit, odkazy na Mezinárodní auditorské standardy ustanovení trestního zákoníku týkající se účetních vzorový účtový rozvrh se všemi čísly syntetik

2

3 Jiří Dušek Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle GRADA Publishing

4 Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech snadno a rychle Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou publikaci Realizace obálky Vojtûch Koãí Odpovûdná redaktorka Ing. Michaela PrÛ ová Poãet stran 208 esté vydání, Praha 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Vytiskly Tiskárny HavlíãkÛv Brod, a.s. GRADA Publishing, a.s., 2011 ISBN (ti tûná verze) ISBN (elektronická verze ve formátu PDF) ISBN (elektronická verze ve formátu EPUB) GRADA Publishing: tel.: , fax ,

5 Obsah Seznam pfiehledû... 6 Úvod Pfiehledy PrÛkazná úãetní inventura Pfiíloha ã. 1 Hlavní kniha Pfiíloha ã. 2 DoloÏení zûstatkû úãtû ukázky Pfiíloha ã. 3 Obsah pofiadaãe Uzávûrka Pfiíloha ã. 4 Prohlá ení k uzávûrce Pfiíloha ã. 5 Protokol o likvidaci zásob Pfiíloha ã. 6 Finanãní majetek úãtování a oceàování v roce Pfiíloha ã. 7 Úãtov rozvrh pro podnikatele Pfiíloha ã. 8 V plata podílû na zisku Pfiíloha ã. 9 Pfiíklady pentálního úãetnictví Pfiíloha ã. 10 Co je souãástí ocenûní DNM A DHM a technického zhodnocení Pfiíloha ã- 11 Trestní zákoník a poãítaãové systémy Pfiíloha ã. 12 V poãet odloïené danû z pfiíjmû

6 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech UZÁVùRKA CIZINA ZÁVùRKA Seznam pfiehledû 1. Základní zákonné normy Seznam interpretací NÚR VÚJ ( 1/3 ZoÚ) Posouzení úãetního pfiípadu Skuteãnost má pfiednost Uzávûrka Úãtování na konci roku Úãetní knihy Otevírání a zavírání úãetních knih ( 17) Úãtov rozvrh Úãetní vnitrosmûrnice Podrozvahové úãty Vnitropodnikové úãetnictví Vliv vnitropodnikového úãetnictví na závûrku Opravy v úãetnictví Úãetní opravy uzavfien ch minul ch období Krátkodobost dlouhodobost ( 19/7) V sledek hospodafiení Úãetní doklady Úãetní záznam Den uskuteãnûní úãetního pfiípadu Podpis aneb podpisov záznam ádnû vedené úãetnictví Stránka pro éfy, ktefií nerozumí úãetnictví Aktuální úãetnictví Neefektivní úãetnictví Doklady nákladû a v nosû Nûkolik praktick ch rad Co se zapomíná zaúãtovat Nûkteré úãty, na které se zapomíná Musím zaúãtovat kaïd doklad? Tisk sestav Doklady v cizím jazyce Pfiepoãet na ãeskou mûnu Majetek, závazky a opravné poloïky v cizí mûnû Tuzemské plnûní v cizí mûnû Kurzy ( 24) Úãtování kurzov ch rozdílû Závûrka Vlastnosti závûrky Základní podmínky a kontroly závûrky Druhy úãetních závûrek 6/4 52 6

7 Seznam pfiehledû OCE OVÁNÍ ÚâETNÍ METODY ÚâETNÍ ZÁSADY ZÁVùRKA 43. Druhy úãetní závûrky 18/ Konsolidovaná závûrka ( 22/3) Události po rozvahovém dni (RD) Schválení úãetní závûrky Co se ukládá do sbírky listin Zvefiejnûní závûrky Závûrka v elektronické formû (vyhlá ka ã. 562/2006 Sb.) Poslední úãetní zápisy Závûrkové úãtování Rozdûlení zisku nebo úhrada ztráty Archivace V kazy v jimka minulé období Minulé období pfii zmûnû metody Zaokrouhlování ve v kazech Pfiíloha Pfiíloha praktické rady V roãní zpráva ( 21) Pokud nemusí b t v roãní zpráva Úãetní zásady NejdÛleÏitûj í úãetní zásada Zásada opatrnosti Realizace zásady opatrnosti Opravné poloïky (âús ã. 005) DaÀové opravné poloïky pohledávek V e daàov ch opravn ch poloïek pohledávek Vyfiazení pohledávky do Kã DaÀovû v hodné vyfiazení pohledávky Rezervy (ZoR 7) Úãetní metody Pfiehled úãetních metod (vyhl. ã. 500/2002 Sb.) Úãtování ze zmûny metody V znamnost ãástky a informace âasové rozli ení hlediska Jak ãasové rozli ení? Kompenzace 7/ OdloÏená daà (vyhlá ka ã. 500/2002 Sb., 59) OceÀování v prûbûhu roku Ocenûní za 1 Kã ( 25/1/k ZoÚ) Ocenûní lesních porostû ( 36/6 vyhlá ky ã. 500/2002 Sb.) Pfiecenûní u inventarizace ( 26) Reálná hodnota ocenûní ( 27/4) Ocenûní ekvivalencí ( 27/5) Cena obvyklá (napfi. 23/7) 95 7

8 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech MAJETEK DA OVÉ SOUVISLOSTI INVENTURY 86. Zafiazení majetku Pfiedãasné uïívání, zku ební provoz Odpisování Zbytková hodnota majetku Mûsíc zahájení odpisování Oprava odpisování z minul ch let Co se neodpisuje (úãetnû, daàovû) Co není nehmotn m majetkem Zvífiata Zásoby zpûsob A, B Zásoby zpûsob C a evidence, kontrola korunou Ocenûní zásob Vlastní náklady zásob Rozpou tûní reïií Vliv pomocn ch ãinností na cenu SníÏení hodnoty zásob Likvidace nepotfiebn ch zásob daàovû ( 24/2/zg) od Vedlej í pofiizovací náklady zásob Nedokonãená v roba (NV) Komisní prodej zboïí Jak majetek do nákladû Drobn majetek Zmafiené investice Úroky Oprava versus TZ koda Inventury Inventarizaãní rozdíly (âús ã. 007) Úãtování o inventarizaãních rozdílech (âús ã. 007) Inventurní soupisy 30/ Kompenzace pfii inventarizaci zásob Fyzická inventarizace etapy Pfiirozené úbytky zásob âím vznikají pfiirozené úbytky Uznávací (konfirmaãní) dopisy MarÏe rabat âistá marïe Uzávûrka DPH Faktury s DPH po 25. lednu Odsouhlasení mezd Úãetní inventura (= ãistka úãtû) Základní úãetní inventarizaãní zásada Postup úãetní inventury 138 8

9 Pfiehledy OSTATNÍ SANKCE AUDIT RÒZNÉ 129. Kontrola hlavní knihy Haléfiové rozdíly Opravy "haléfiov ch" zûstatkû Nedohledané rozdíly (= kostlivci) Promlãecí doba Závazky Vyfiazení pohledávek z úãetnictví Pokladna Omezení plateb v hotovosti (zákon ã. 254/2004 Sb.) Dobropisy Penalizaãní faktury z obchodování Zápoãty Smûna Smûna úãtování Zálohy Pfiefakturace nákladû Dotace Povolenky a preferenãní limity Preferenãní limity (kvóty) Zaji Èovací deriváty (âús ã. 110) Deriváty (âús ã. 110) Druhy a trhy derivátû (= finanãní hazard) Audit Kdy povinnost auditu ( 20) Auditor Zpráva o auditu Dal í povinnosti auditora Auditor versus Podnikatel Nezávislost auditorû ( 18 ZoA) Interní audit Sankce za úãetnictví ( 37) Trestní zákoník ã. 40/2009 Sb Odpovûdnost zamûstnance za kodu Zákaz konkurence Podvody Chyba nebo podvod Typy úmyslné nesprávnosti Legalizace v nosû z trestné ãinnosti EDP elektronická kontrola dat Spoleãnosti základní informace Povinnost sám vyhlásit úpadek Pfiemûny (fúze) Pentální úãetnictví 181 9

10 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech ÚVOD Publikace je dal í z ediãní fiady Zákony v pfiehledech. Úãetní uzávûrka pfiedstavuje v Ïivotû firmy v znamné období. Proto její správné zpracování je koneãnou vizitkou kvality práce kaïdé úãetní. Cílem této publikace je upozornit na co nejvût í okruh problémû, které se mohou pfii uzávûrce vyskytnout. Publikace dále podává podrobn návod na úãetní inventuru s principem doloïení zûstatkû úãtû. A právû tento návod je schopna zvládnout úãetní na jakémkoliv stupni úãetních vûdomostí. Ov em v sledek této jednoduché metody je stûïejním v chodiskem ke správnosti úãetnictví. Je zde ve struãnosti uveden i popis pentálního úãetnictví vãetnû pfiíkladû. Oproti pfiede lému vydání pfiibylo 11 nov ch pfiehledû a 3 pfiílohy. Autor dûkuje ing. B. Holeãkovi za poskytnutí pfiílohy o finanãním majetku a o odloïené dani. V publikaci jsou z dûvodu vût í pfiehlednosti v pfiíkladech uvádûny syntetické úãty tfiímístné, nikoliv jen závazné skupiny úãtû. Své pfiipomínky, námûty ãi vlastní zku enosti mûïete posílat na adresu autora, autor 10

11 Pfiehledy Základní zákonné normy Základní literatura kaïdé úãetní (v platném znûní pro aktuální i následující rok): Zákon o úãetnictví ã. 563/1991 Sb.... (ZoÚ) Vyhlá ka ã. 500/2002 Sb. âeské úãetní standardy ã. 001 aï 023, 108, 110, (âús) (Vydávají se za úãelem docílení souladu pfii pouïívání úãetních metod úãetními jednotkami a pro zaji tûní vy í míry srovnatelnosti úãetních závûrek. Vybrané úãetní jednotky postupují podle standardû povinnû.) Vnitrosmûrnice úãetní jednotky Ostatní: Obchodní zákoník ã. 513/1991 Sb.... (OZ) Zákon o daních z pfiíjmû ã. 586/1992 Sb... (ZDP) Zákon o rezervách pro zaji tûní základu danû z pfiíjmû ã. 593/1992 Sb.... (ZoR) Zákon o DPH ã. 235/2004 Sb.... (DPH) DaÀov fiád ã. 280/2009 Sb.... (D ) Zákon o auditorech ã. 93/2009 Sb.... (ZoA) Mezinárodní auditorské standardy... (ISA) Pokyny MF (napfi. D-300) Národní úãetní rada ( interpretace I 1 aï I 21 (do roku 2011) Informace MF âr ( âeská daàová správa v oddíle Danû a cla Úãetnictví Zápisy z jednání Koordinaãního v boru s Komorou daàov ch poradcû âr s MF âr ( 11

12 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech Seznam interpretací NÚR I-1 Pfiechodné rozdíly pfii v chozím uznání aktiv I-2 Pfiechodné rozdíly pfii pfiemûnách a vkladech I-3 Rezerva na splatnou daà I-4 OdloÏená daà z pfiechodn ch rozdílû pfii ocenûní majetkov ch úãastí metodou ekvivalence I-5 Stanovení okamïiku zahájení úãtování souvisejících nákladû spojen ch s pofiízením dlouhodob. majetku I-6 Zru ena 2007 (splnûní podmínek pro zafiazení dlouhodobého hmotného majetku do uïívání) I-7 Komisionáfiské smlouvy I-8 Sociální fond a úãtování o fondech tvofien ch ze zisku I-9 OdloÏená daà první vykázání I-10 OkamÏik úãtování o pohledávce z titulu pfiíslu enství k pohledávce u vûfiitele I-11 Srovnatelnost informací za bûïné a minulé úãetní období v individuální úãetní závûrce podnikatelû I-12 Faktoring I-13 Úãtování související s pau álními náhradami odpovûdnosti za kvalitu dodávek I-14 OkamÏik vykázání nároku na pfiijetí nebo vrácení dotace I-15 Zúãtování nevyplacen ch pfiiznan ch podílû na zisku I-16 Úãtování úplatnû nabytého samostatného vûcného bfiemen I-17 Pobídky v nájemních vztazích I-18 Dohadné poloïky v cizí mûnû I-19 Zúãtování závazkû vznikl ch z rozdûlení vlastního kapitálu I-20 Úãetní zachycení podmínûn ch investiãních v dajû I-21 Odpis cizomûnové pohledávky a závazku 12

13 Pfiehledy VÚJ ( 1/3 ZoÚ) (novela ã. 304/2008 Sb.) VÚJ = vybrané úãetní jednotky (úãinnost od ): organizaãní sloïky státu státní fondy podle rozpoãtov ch pravidel Pozemkov fond âeské republiky územní samosprávné celky dobrovolné svazky obcí regionální rady regionû soudrïnosti pfiíspûvkové organizace zdravotní poji Èovny Pro VÚJ platí nûkteré odli nosti oproti ostatním úãetním jednotkám: zaji Èují úãetní záznamy pro potfieby státu co, jak, kdy a kam posílat ( 1/3, 4/8/m, o) mají závazn vzor ãástí úãetní závûrky dle zvlá tní vyhlá ky ( 4/8/g) v pfiíloze uvádûjí povinnû stav podrozvahov ch úãtû ( 7/5) reálnou hodnotou oceàují majetek urãen k prodeji ( 27/1/h) inventarizují dle zvlá tní vyhlá ky ( 29/4) povinnû dodrïují úãetní standardy ( 36/1) pokud závûrku schvaluje jiná úãetní jednotka (napfi. zfiizovatel), je VUJ povinna zajistit nezbytnou souãinnost (novela 6/6) Poznámka: Mûjte na pamûti, Ïe v e uvedené povinnosti se t kají VÚJ, nikoliv podnikatelû. Proto aï nûkde uvidíte napfi. novou povinnou vyhlá ku pro inventarizaci, tak se vïdy zajímejte, koho se t ká. Toto nejsou vybrané úãetní jednotky finanãním úfiadem ke kontrole. 13

14 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech Posouzení úãetního pfiípadu Posouzení úãetního pfiípadu z rûzn ch pohledû (... ve stejn ãas) POSTUP POSOUZENÍ Právní pohled Úãetní pohled DaÀov pohled Skuteãnost (stále jedna a tatáï) Jak to vidí Jak to vidí interní uïivatelé externí uïivatelé VÏdy rozumnû zváïit dûleïitost problému i podle toho O JAK VYSOKOU âástku SE JEDNÁ, tj. zda-li napfi. kvûli nejasn m 100 Kã zamûstnat právníka, auditora ãi daàového poradce. Cena ãasu je mnohdy vy í neï by byl pfiípadn daàov domûrek. 14

15 Pfiehledy Skuteãnost má pfiednost DaÀov fiád ( 8): (1) Správce danû pfii dokazování hodnotí dûkazy podle své úvahy. Správce danû posuzuje kaïd dûkaz jednotlivû a v echny dûkazy v jejich vzájemné souvislosti; pfiitom pfiihlíïí ke v emu, co pfii správû daní vy lo najevo. (2) Správce danû dbá na to, aby pfii rozhodování skutkovû shodn ch nebo podobn ch pfiípadû nevznikaly nedûvodné rozdíly. (3) Správce danû vychází ze skuteãného obsahu právního úkonu nebo jiné skuteãnosti rozhodné pro správu daní. Nález ústavního soudu (ÚS 666/02) z :... Vefiejná moc nemûïe vyuïívat nejasnost právní úpravy, kterou sama vyvolala.... za situace, kdy právo umoïàuje dvojí v klad, jsou orgány vefiejné moci pfii ukládání a vymáhání daní povinny v pfiípadû pochybností postupovat mírnûji. 15

16 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech Uzávûrka Uzávûrka je ãinnost zahrnující tyto body: 1. Koneãná kontrola úãetnictví daného období (v e zaúãtováno) 2. Zúãtování speciálních pfiípadû k rozvahovému dni 3. Zpracování daàového pfiiznání (vãetnû daàové optimalizace) 4. Uzavfiení úãetnictví (poslední úãetní zápisy) 5. Pfievod úãetnictví do dal ího období (úãetní uzávûrka v SW) 6. Vyhotovení závûrky, popfi. v roãní zprávy 7. Ovûfiení auditorem (pokud je povinné ãi dobrovolné) 8. Schválení závûrky 9. Zvefiejnûní závûrky vãetnû ovûfiení správnosti zvefiejnûní 10. Archivace 16

17 Pfiehledy Úãtování na konci roku Pokud je pro tyto pfiípady náplà: 1. Inventurní rozdíly 2. Uzavfiení úãtování zásob typu B 3. Pfiecenûní k rozvahovému dni 4. Opravné poloïky 5. Rezervy 6. âasové rozli ení 7. Dohadné poloïky 8. Kurzové rozdíly majetku a závazkû 9. Haléfiové rozdíly rozvahov ch úãtû 10. DaÀ z pfiíjmû splatná 11. DaÀ z pfiíjmû odloïená 12. Uzávûrkové úãtování (702, 710,..) vût inou jen SW záleïitost 13. Pfievodov mûstek do nového roku napfi. slouãení úãtû 343 na jednu analytiku. 17

18 Úãetní uzávûrka * a závûrka v pfiehledech Úãetní knihy Úãetní knihy = souhrnné úãetní záznamy ( 4/11) Povinnost zaznamenávat úãetní pfiípady v úãetních knihách ( 6/2) Úãetní zápisy nesmí b t mimo úãetní knihy ( 12/3) Úãetní knihy jsou ( 13): deník hlavní kniha (SU... PS.. obraty MD DAL (min. mûsíãní, VÚJ dennû).. KS) 13/2/b knihy analytick ch úãtû knihy podrozvahov ch úãtû Suma na syntetickém úãtu = souãet ãástek v knize analytick ch úãtû ( 16/1) Analytická evidence neznamená to jen analytiku úãtû v úãtovém rozvrhu, ale i jinou poloïkovou evidenci k danému úãtu. 18

19 Pfiehledy Otevírání a zavírání úãetních knih ( 17) Úãetní knihy uzavfiení ( 17/2) otevfiení ( 17/1) KE DNI KE DNI a) zániku vést úãetnictví vzniku povinnosti vést úãetnictví b) k poslednímu dni úãetního období k prvnímu dni úãetního období c) pfiedcházejícímu dni vstupu do likvidace vstupu do likvidace d) zru ení bez likvidace následujícímu po dni zpracování rozdûlení likv. zûstatku DEN P EDCHÁZEJÍCÍ KE DNI, KE KTERÉMU NASTANOU ÚâINKY e) rozhodnutí o úpadku e) rozhodnutí soudu o pfiemûnû reorganizace v konkurz g) schválení reorganizaãního plánu KE DNI, KE KTERÉMU NASTANOU ÚâINKY DEN NÁSLEDUJÍCÍ f) zru ení konkurzu h) splnûní reorganizaãního plánu i) splnûní plánu oddluïení j) Jin právní pfiedpis Jin právní pfiedpis 19

20 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech Úãtov rozvrh Smûrná úãtová osnova ( 14/1) uvedena jako Pfiíloha ã. 4 k vyhlá ce ã. 500/2002 Sb. povinnost dodrïovat jen 2 místa (tj. skupinu úãtû) Úãtov rozvrh ( 14/2): sestaví si kaïdá úãetní jednotka pro kaïdé úãetní období dle smûrné úãtové osnovy v prûbûhu úãetního období jej lze doplàovat Úãtov rozvrh pfiíloha ã. 6 (SÚ dle poslední zvefiejnûné úãtové osnovy pfied platností vyhlá ky ã. 500/2002 Sb.): obsahuje i podrozvahové úãty obsahuje i vnitropodnikové úãty (âús ã ) Nesmí se zfiizovat úãty mimo úãtov rozvrh ( 12/3) âlenûní: tfiída (1 místo), skupina (2 místa), SÚ syntetika úãtu (není urãeno kolik míst) pokud zjednodu ené úãetnictví, staãí skupiny (vyhl. ã. 500/2002 Sb. 46/1) v rámci syntetik dle potfieb AU analytiky (vyhl. ã. 500/2002 Sb. 46/2) minimální základní ãlenûní z dûvodu úãetních v kazû 20

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady. Ing. Jiří Dušek. Edice Účetnictví a daně

Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady. Ing. Jiří Dušek. Edice Účetnictví a daně :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:no = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky

3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky Při účtování o nákupu a prodeji restauračních poukázek vycházíme z těchto předpokladů: a) stravovací poukázka na jedno hlavní jídlo denně je v hodnotě 80 Kč, b) účetní jednotka poskytuje zaměstnanci příspěvek

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s.

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s. V. Rubáková Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Ve svém profesním životě se zabývá finančním poradenstvím a problematikou účetnictví. Řadu let působila v podnikové praxi, kde získala praktické zkušenosti z oboru

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 výroční zpráva 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 2 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 CZECHOSLOVAK SPIRIT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 Obsah úvod 5 6 8 10 12 14 16 17 19 29 30 32 34 48 49 50

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam použitých právních předpisů... 16 Úvodní slovo... 17. ČÁST I Úvod...19

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam použitých právních předpisů... 16 Úvodní slovo... 17. ČÁST I Úvod...19 Obsah Seznam zkratek............................................ 15 Seznam použitých právních předpisů........................... 16 Úvodní slovo.............................................. 17 ČÁST I

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více