Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech"

Transkript

1 Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou i některé specifické oblasti účetnictví. Najdete zde také 11 užitečných příloh pro účetní praxi. Autor vychází z dlouholeté praxe daňového poradce, především z provádění kontrol účetních závěrek a z dotazů na školeních. Uveden je praktický ojedinělý návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Kniha obsahuje také základy pentálního účetnictví. Publikace díky své formě poskytuje co nejkomplexnější a nejméně časově náročný přehled účetní problematiky. Proto je tato praktická příručka vhodná nejen pro zkušené účetní, ale i pro začátečníky a studenty. O AUTOROVI: Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s. r. o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou se podílel se na zavedení informačních systému ASŘ (1980) a ASŘ ZPOK (1990). Od roku 1999 se věnuje vývoji informačního systému WinFAS. V lektorské činnosti se věnuje především účetní závěrce a novelám daňových zákonů. Své zkušenosti z dlouholeté praxe přenesl do odborných publikací. V roce 2009 objevil pentální účetnictví. ÚČE TNÍ UZ ÁVĚRK A A Z ÁVĚRK A V PŘEHLEDECH Jiří Dušek Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 173 názorných přehledů a 11 příloh uzávěrkové operace ojedinělá metoda průkazné účetní inventury základy pentálního účetnictví Publikace z nakladatelství Grada Publishing si můžete zakoupit u svého knihkupce nebo objednat v Zákaznickém servisu nakladatelství: GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 17O OO Praha 7 tel. +42O , fax +42O OO Jiří Dušek audit, odkazy na Mezinárodní auditorské standardy ustanovení trestního zákoníku týkající se účetních vzorový účtový rozvrh se všemi čísly syntetik

2

3 Jiří Dušek Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle GRADA Publishing

4 Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech snadno a rychle Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou publikaci Realizace obálky Vojtûch Koãí Odpovûdná redaktorka Ing. Michaela PrÛ ová Poãet stran 208 esté vydání, Praha 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Vytiskly Tiskárny HavlíãkÛv Brod, a.s. GRADA Publishing, a.s., 2011 ISBN (ti tûná verze) ISBN (elektronická verze ve formátu PDF) ISBN (elektronická verze ve formátu EPUB) GRADA Publishing: tel.: , fax ,

5 Obsah Seznam pfiehledû... 6 Úvod Pfiehledy PrÛkazná úãetní inventura Pfiíloha ã. 1 Hlavní kniha Pfiíloha ã. 2 DoloÏení zûstatkû úãtû ukázky Pfiíloha ã. 3 Obsah pofiadaãe Uzávûrka Pfiíloha ã. 4 Prohlá ení k uzávûrce Pfiíloha ã. 5 Protokol o likvidaci zásob Pfiíloha ã. 6 Finanãní majetek úãtování a oceàování v roce Pfiíloha ã. 7 Úãtov rozvrh pro podnikatele Pfiíloha ã. 8 V plata podílû na zisku Pfiíloha ã. 9 Pfiíklady pentálního úãetnictví Pfiíloha ã. 10 Co je souãástí ocenûní DNM A DHM a technického zhodnocení Pfiíloha ã- 11 Trestní zákoník a poãítaãové systémy Pfiíloha ã. 12 V poãet odloïené danû z pfiíjmû

6 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech UZÁVùRKA CIZINA ZÁVùRKA Seznam pfiehledû 1. Základní zákonné normy Seznam interpretací NÚR VÚJ ( 1/3 ZoÚ) Posouzení úãetního pfiípadu Skuteãnost má pfiednost Uzávûrka Úãtování na konci roku Úãetní knihy Otevírání a zavírání úãetních knih ( 17) Úãtov rozvrh Úãetní vnitrosmûrnice Podrozvahové úãty Vnitropodnikové úãetnictví Vliv vnitropodnikového úãetnictví na závûrku Opravy v úãetnictví Úãetní opravy uzavfien ch minul ch období Krátkodobost dlouhodobost ( 19/7) V sledek hospodafiení Úãetní doklady Úãetní záznam Den uskuteãnûní úãetního pfiípadu Podpis aneb podpisov záznam ádnû vedené úãetnictví Stránka pro éfy, ktefií nerozumí úãetnictví Aktuální úãetnictví Neefektivní úãetnictví Doklady nákladû a v nosû Nûkolik praktick ch rad Co se zapomíná zaúãtovat Nûkteré úãty, na které se zapomíná Musím zaúãtovat kaïd doklad? Tisk sestav Doklady v cizím jazyce Pfiepoãet na ãeskou mûnu Majetek, závazky a opravné poloïky v cizí mûnû Tuzemské plnûní v cizí mûnû Kurzy ( 24) Úãtování kurzov ch rozdílû Závûrka Vlastnosti závûrky Základní podmínky a kontroly závûrky Druhy úãetních závûrek 6/4 52 6

7 Seznam pfiehledû OCE OVÁNÍ ÚâETNÍ METODY ÚâETNÍ ZÁSADY ZÁVùRKA 43. Druhy úãetní závûrky 18/ Konsolidovaná závûrka ( 22/3) Události po rozvahovém dni (RD) Schválení úãetní závûrky Co se ukládá do sbírky listin Zvefiejnûní závûrky Závûrka v elektronické formû (vyhlá ka ã. 562/2006 Sb.) Poslední úãetní zápisy Závûrkové úãtování Rozdûlení zisku nebo úhrada ztráty Archivace V kazy v jimka minulé období Minulé období pfii zmûnû metody Zaokrouhlování ve v kazech Pfiíloha Pfiíloha praktické rady V roãní zpráva ( 21) Pokud nemusí b t v roãní zpráva Úãetní zásady NejdÛleÏitûj í úãetní zásada Zásada opatrnosti Realizace zásady opatrnosti Opravné poloïky (âús ã. 005) DaÀové opravné poloïky pohledávek V e daàov ch opravn ch poloïek pohledávek Vyfiazení pohledávky do Kã DaÀovû v hodné vyfiazení pohledávky Rezervy (ZoR 7) Úãetní metody Pfiehled úãetních metod (vyhl. ã. 500/2002 Sb.) Úãtování ze zmûny metody V znamnost ãástky a informace âasové rozli ení hlediska Jak ãasové rozli ení? Kompenzace 7/ OdloÏená daà (vyhlá ka ã. 500/2002 Sb., 59) OceÀování v prûbûhu roku Ocenûní za 1 Kã ( 25/1/k ZoÚ) Ocenûní lesních porostû ( 36/6 vyhlá ky ã. 500/2002 Sb.) Pfiecenûní u inventarizace ( 26) Reálná hodnota ocenûní ( 27/4) Ocenûní ekvivalencí ( 27/5) Cena obvyklá (napfi. 23/7) 95 7

8 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech MAJETEK DA OVÉ SOUVISLOSTI INVENTURY 86. Zafiazení majetku Pfiedãasné uïívání, zku ební provoz Odpisování Zbytková hodnota majetku Mûsíc zahájení odpisování Oprava odpisování z minul ch let Co se neodpisuje (úãetnû, daàovû) Co není nehmotn m majetkem Zvífiata Zásoby zpûsob A, B Zásoby zpûsob C a evidence, kontrola korunou Ocenûní zásob Vlastní náklady zásob Rozpou tûní reïií Vliv pomocn ch ãinností na cenu SníÏení hodnoty zásob Likvidace nepotfiebn ch zásob daàovû ( 24/2/zg) od Vedlej í pofiizovací náklady zásob Nedokonãená v roba (NV) Komisní prodej zboïí Jak majetek do nákladû Drobn majetek Zmafiené investice Úroky Oprava versus TZ koda Inventury Inventarizaãní rozdíly (âús ã. 007) Úãtování o inventarizaãních rozdílech (âús ã. 007) Inventurní soupisy 30/ Kompenzace pfii inventarizaci zásob Fyzická inventarizace etapy Pfiirozené úbytky zásob âím vznikají pfiirozené úbytky Uznávací (konfirmaãní) dopisy MarÏe rabat âistá marïe Uzávûrka DPH Faktury s DPH po 25. lednu Odsouhlasení mezd Úãetní inventura (= ãistka úãtû) Základní úãetní inventarizaãní zásada Postup úãetní inventury 138 8

9 Pfiehledy OSTATNÍ SANKCE AUDIT RÒZNÉ 129. Kontrola hlavní knihy Haléfiové rozdíly Opravy "haléfiov ch" zûstatkû Nedohledané rozdíly (= kostlivci) Promlãecí doba Závazky Vyfiazení pohledávek z úãetnictví Pokladna Omezení plateb v hotovosti (zákon ã. 254/2004 Sb.) Dobropisy Penalizaãní faktury z obchodování Zápoãty Smûna Smûna úãtování Zálohy Pfiefakturace nákladû Dotace Povolenky a preferenãní limity Preferenãní limity (kvóty) Zaji Èovací deriváty (âús ã. 110) Deriváty (âús ã. 110) Druhy a trhy derivátû (= finanãní hazard) Audit Kdy povinnost auditu ( 20) Auditor Zpráva o auditu Dal í povinnosti auditora Auditor versus Podnikatel Nezávislost auditorû ( 18 ZoA) Interní audit Sankce za úãetnictví ( 37) Trestní zákoník ã. 40/2009 Sb Odpovûdnost zamûstnance za kodu Zákaz konkurence Podvody Chyba nebo podvod Typy úmyslné nesprávnosti Legalizace v nosû z trestné ãinnosti EDP elektronická kontrola dat Spoleãnosti základní informace Povinnost sám vyhlásit úpadek Pfiemûny (fúze) Pentální úãetnictví 181 9

10 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech ÚVOD Publikace je dal í z ediãní fiady Zákony v pfiehledech. Úãetní uzávûrka pfiedstavuje v Ïivotû firmy v znamné období. Proto její správné zpracování je koneãnou vizitkou kvality práce kaïdé úãetní. Cílem této publikace je upozornit na co nejvût í okruh problémû, které se mohou pfii uzávûrce vyskytnout. Publikace dále podává podrobn návod na úãetní inventuru s principem doloïení zûstatkû úãtû. A právû tento návod je schopna zvládnout úãetní na jakémkoliv stupni úãetních vûdomostí. Ov em v sledek této jednoduché metody je stûïejním v chodiskem ke správnosti úãetnictví. Je zde ve struãnosti uveden i popis pentálního úãetnictví vãetnû pfiíkladû. Oproti pfiede lému vydání pfiibylo 11 nov ch pfiehledû a 3 pfiílohy. Autor dûkuje ing. B. Holeãkovi za poskytnutí pfiílohy o finanãním majetku a o odloïené dani. V publikaci jsou z dûvodu vût í pfiehlednosti v pfiíkladech uvádûny syntetické úãty tfiímístné, nikoliv jen závazné skupiny úãtû. Své pfiipomínky, námûty ãi vlastní zku enosti mûïete posílat na adresu autora, autor 10

11 Pfiehledy Základní zákonné normy Základní literatura kaïdé úãetní (v platném znûní pro aktuální i následující rok): Zákon o úãetnictví ã. 563/1991 Sb.... (ZoÚ) Vyhlá ka ã. 500/2002 Sb. âeské úãetní standardy ã. 001 aï 023, 108, 110, (âús) (Vydávají se za úãelem docílení souladu pfii pouïívání úãetních metod úãetními jednotkami a pro zaji tûní vy í míry srovnatelnosti úãetních závûrek. Vybrané úãetní jednotky postupují podle standardû povinnû.) Vnitrosmûrnice úãetní jednotky Ostatní: Obchodní zákoník ã. 513/1991 Sb.... (OZ) Zákon o daních z pfiíjmû ã. 586/1992 Sb... (ZDP) Zákon o rezervách pro zaji tûní základu danû z pfiíjmû ã. 593/1992 Sb.... (ZoR) Zákon o DPH ã. 235/2004 Sb.... (DPH) DaÀov fiád ã. 280/2009 Sb.... (D ) Zákon o auditorech ã. 93/2009 Sb.... (ZoA) Mezinárodní auditorské standardy... (ISA) Pokyny MF (napfi. D-300) Národní úãetní rada (www.nur.cz) interpretace I 1 aï I 21 (do roku 2011) Informace MF âr (www.mfcr.cz) âeská daàová správa v oddíle Danû a cla Úãetnictví Zápisy z jednání Koordinaãního v boru s Komorou daàov ch poradcû âr s MF âr (www.mfcr.cz) 11

12 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech Seznam interpretací NÚR I-1 Pfiechodné rozdíly pfii v chozím uznání aktiv I-2 Pfiechodné rozdíly pfii pfiemûnách a vkladech I-3 Rezerva na splatnou daà I-4 OdloÏená daà z pfiechodn ch rozdílû pfii ocenûní majetkov ch úãastí metodou ekvivalence I-5 Stanovení okamïiku zahájení úãtování souvisejících nákladû spojen ch s pofiízením dlouhodob. majetku I-6 Zru ena 2007 (splnûní podmínek pro zafiazení dlouhodobého hmotného majetku do uïívání) I-7 Komisionáfiské smlouvy I-8 Sociální fond a úãtování o fondech tvofien ch ze zisku I-9 OdloÏená daà první vykázání I-10 OkamÏik úãtování o pohledávce z titulu pfiíslu enství k pohledávce u vûfiitele I-11 Srovnatelnost informací za bûïné a minulé úãetní období v individuální úãetní závûrce podnikatelû I-12 Faktoring I-13 Úãtování související s pau álními náhradami odpovûdnosti za kvalitu dodávek I-14 OkamÏik vykázání nároku na pfiijetí nebo vrácení dotace I-15 Zúãtování nevyplacen ch pfiiznan ch podílû na zisku I-16 Úãtování úplatnû nabytého samostatného vûcného bfiemen I-17 Pobídky v nájemních vztazích I-18 Dohadné poloïky v cizí mûnû I-19 Zúãtování závazkû vznikl ch z rozdûlení vlastního kapitálu I-20 Úãetní zachycení podmínûn ch investiãních v dajû I-21 Odpis cizomûnové pohledávky a závazku 12

13 Pfiehledy VÚJ ( 1/3 ZoÚ) (novela ã. 304/2008 Sb.) VÚJ = vybrané úãetní jednotky (úãinnost od ): organizaãní sloïky státu státní fondy podle rozpoãtov ch pravidel Pozemkov fond âeské republiky územní samosprávné celky dobrovolné svazky obcí regionální rady regionû soudrïnosti pfiíspûvkové organizace zdravotní poji Èovny Pro VÚJ platí nûkteré odli nosti oproti ostatním úãetním jednotkám: zaji Èují úãetní záznamy pro potfieby státu co, jak, kdy a kam posílat ( 1/3, 4/8/m, o) mají závazn vzor ãástí úãetní závûrky dle zvlá tní vyhlá ky ( 4/8/g) v pfiíloze uvádûjí povinnû stav podrozvahov ch úãtû ( 7/5) reálnou hodnotou oceàují majetek urãen k prodeji ( 27/1/h) inventarizují dle zvlá tní vyhlá ky ( 29/4) povinnû dodrïují úãetní standardy ( 36/1) pokud závûrku schvaluje jiná úãetní jednotka (napfi. zfiizovatel), je VUJ povinna zajistit nezbytnou souãinnost (novela 6/6) Poznámka: Mûjte na pamûti, Ïe v e uvedené povinnosti se t kají VÚJ, nikoliv podnikatelû. Proto aï nûkde uvidíte napfi. novou povinnou vyhlá ku pro inventarizaci, tak se vïdy zajímejte, koho se t ká. Toto nejsou vybrané úãetní jednotky finanãním úfiadem ke kontrole. 13

14 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech Posouzení úãetního pfiípadu Posouzení úãetního pfiípadu z rûzn ch pohledû (... ve stejn ãas) POSTUP POSOUZENÍ Právní pohled Úãetní pohled DaÀov pohled Skuteãnost (stále jedna a tatáï) Jak to vidí Jak to vidí interní uïivatelé externí uïivatelé VÏdy rozumnû zváïit dûleïitost problému i podle toho O JAK VYSOKOU âástku SE JEDNÁ, tj. zda-li napfi. kvûli nejasn m 100 Kã zamûstnat právníka, auditora ãi daàového poradce. Cena ãasu je mnohdy vy í neï by byl pfiípadn daàov domûrek. 14

15 Pfiehledy Skuteãnost má pfiednost DaÀov fiád ( 8): (1) Správce danû pfii dokazování hodnotí dûkazy podle své úvahy. Správce danû posuzuje kaïd dûkaz jednotlivû a v echny dûkazy v jejich vzájemné souvislosti; pfiitom pfiihlíïí ke v emu, co pfii správû daní vy lo najevo. (2) Správce danû dbá na to, aby pfii rozhodování skutkovû shodn ch nebo podobn ch pfiípadû nevznikaly nedûvodné rozdíly. (3) Správce danû vychází ze skuteãného obsahu právního úkonu nebo jiné skuteãnosti rozhodné pro správu daní. Nález ústavního soudu (ÚS 666/02) z :... Vefiejná moc nemûïe vyuïívat nejasnost právní úpravy, kterou sama vyvolala.... za situace, kdy právo umoïàuje dvojí v klad, jsou orgány vefiejné moci pfii ukládání a vymáhání daní povinny v pfiípadû pochybností postupovat mírnûji. 15

16 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech Uzávûrka Uzávûrka je ãinnost zahrnující tyto body: 1. Koneãná kontrola úãetnictví daného období (v e zaúãtováno) 2. Zúãtování speciálních pfiípadû k rozvahovému dni 3. Zpracování daàového pfiiznání (vãetnû daàové optimalizace) 4. Uzavfiení úãetnictví (poslední úãetní zápisy) 5. Pfievod úãetnictví do dal ího období (úãetní uzávûrka v SW) 6. Vyhotovení závûrky, popfi. v roãní zprávy 7. Ovûfiení auditorem (pokud je povinné ãi dobrovolné) 8. Schválení závûrky 9. Zvefiejnûní závûrky vãetnû ovûfiení správnosti zvefiejnûní 10. Archivace 16

17 Pfiehledy Úãtování na konci roku Pokud je pro tyto pfiípady náplà: 1. Inventurní rozdíly 2. Uzavfiení úãtování zásob typu B 3. Pfiecenûní k rozvahovému dni 4. Opravné poloïky 5. Rezervy 6. âasové rozli ení 7. Dohadné poloïky 8. Kurzové rozdíly majetku a závazkû 9. Haléfiové rozdíly rozvahov ch úãtû 10. DaÀ z pfiíjmû splatná 11. DaÀ z pfiíjmû odloïená 12. Uzávûrkové úãtování (702, 710,..) vût inou jen SW záleïitost 13. Pfievodov mûstek do nového roku napfi. slouãení úãtû 343 na jednu analytiku. 17

18 Úãetní uzávûrka * a závûrka v pfiehledech Úãetní knihy Úãetní knihy = souhrnné úãetní záznamy ( 4/11) Povinnost zaznamenávat úãetní pfiípady v úãetních knihách ( 6/2) Úãetní zápisy nesmí b t mimo úãetní knihy ( 12/3) Úãetní knihy jsou ( 13): deník hlavní kniha (SU... PS.. obraty MD DAL (min. mûsíãní, VÚJ dennû).. KS) 13/2/b knihy analytick ch úãtû knihy podrozvahov ch úãtû Suma na syntetickém úãtu = souãet ãástek v knize analytick ch úãtû ( 16/1) Analytická evidence neznamená to jen analytiku úãtû v úãtovém rozvrhu, ale i jinou poloïkovou evidenci k danému úãtu. 18

19 Pfiehledy Otevírání a zavírání úãetních knih ( 17) Úãetní knihy uzavfiení ( 17/2) otevfiení ( 17/1) KE DNI KE DNI a) zániku vést úãetnictví vzniku povinnosti vést úãetnictví b) k poslednímu dni úãetního období k prvnímu dni úãetního období c) pfiedcházejícímu dni vstupu do likvidace vstupu do likvidace d) zru ení bez likvidace následujícímu po dni zpracování rozdûlení likv. zûstatku DEN P EDCHÁZEJÍCÍ KE DNI, KE KTERÉMU NASTANOU ÚâINKY e) rozhodnutí o úpadku e) rozhodnutí soudu o pfiemûnû reorganizace v konkurz g) schválení reorganizaãního plánu KE DNI, KE KTERÉMU NASTANOU ÚâINKY DEN NÁSLEDUJÍCÍ f) zru ení konkurzu h) splnûní reorganizaãního plánu i) splnûní plánu oddluïení j) Jin právní pfiedpis Jin právní pfiedpis 19

20 Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech Úãtov rozvrh Smûrná úãtová osnova ( 14/1) uvedena jako Pfiíloha ã. 4 k vyhlá ce ã. 500/2002 Sb. povinnost dodrïovat jen 2 místa (tj. skupinu úãtû) Úãtov rozvrh ( 14/2): sestaví si kaïdá úãetní jednotka pro kaïdé úãetní období dle smûrné úãtové osnovy v prûbûhu úãetního období jej lze doplàovat Úãtov rozvrh pfiíloha ã. 6 (SÚ dle poslední zvefiejnûné úãtové osnovy pfied platností vyhlá ky ã. 500/2002 Sb.): obsahuje i podrozvahové úãty obsahuje i vnitropodnikové úãty (âús ã ) Nesmí se zfiizovat úãty mimo úãtov rozvrh ( 12/3) âlenûní: tfiída (1 místo), skupina (2 místa), SÚ syntetika úãtu (není urãeno kolik míst) pokud zjednodu ené úãetnictví, staãí skupiny (vyhl. ã. 500/2002 Sb. 46/1) v rámci syntetik dle potfieb AU analytiky (vyhl. ã. 500/2002 Sb. 46/2) minimální základní ãlenûní z dûvodu úãetních v kazû 20

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013 Jana Skálová a kolektiv PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013 vychází z platných účetních a daňových předpisů základní principy a vazby podvojného účetnictví řešení praktických příkladů zpracování výkazu cash flow

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Daňová evidence podnikatelů 2014

Daňová evidence podnikatelů 2014 Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2014. Aktuální vydání v přehledech reaguje především na změny související s rekodifikací soukromého

Více

Daňová evidence podnikatelů 2015

Daňová evidence podnikatelů 2015 Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2015. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u finančního leasingu, podmínky pro oznámení o osvobozených

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 Nízká kapitalizace Ustanovení omezující daňově účinné výdaje úrokového charakteru je obsaženo v zákoně o daních z příjmů od samého počátku nové daňové

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Účetnictví. začátečníky. Účetnictví pro úplné začátečníky 2013. Věra Rubáková Pavel Hrouda. V. Rubáková P. Hrouda. etnictví jednoduchým způsobem

Účetnictví. začátečníky. Účetnictví pro úplné začátečníky 2013. Věra Rubáková Pavel Hrouda. V. Rubáková P. Hrouda. etnictví jednoduchým způsobem V. Rubáková P. Hrouda Účetnictví pro úplné začátečníky 2013 Věra Rubáková Pavel Hrouda Účetnictví PRO úplné začátečníky výklad základních pojmů v účetnictví etnictví jednoduchým způsobem sobem výpočet

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

Vzor citace: SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 280 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Vzor citace: SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 280 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vzor citace: SCHIFFER, V. Správně vedené účetnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 280 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Schiffer, Vladimír Správně vedené účetnictví / Vladimír Schiffer.

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s.

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s. V. Rubáková Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Ve svém profesním životě se zabývá finančním poradenstvím a problematikou účetnictví. Řadu let působila v podnikové praxi, kde získala praktické zkušenosti z oboru

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více