153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh"

Transkript

1 Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou se podílel na zavedení informačních systémů ASŘ (1980) a ASŘ ZPOK (1990). Od roku 1999 se věnuje vývoji informačního systému WinFAS. V dřívější lektorské činnosti se věnoval především účetní závěrce a novelám daňových zákonů. V posledních letech se věnuje problematice implementace IFRS do informačního systému WinFAS. Své zkušenosti z dlouholeté praxe přenesl do odborných publikací. V roce 2009 objevil pentální účetnictví. Novinky nakladatelství Grada Publishing Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: Jiří Dušek Daně z příjmů 2015 přehledy, daňové a účetní tabulky 153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh všechny novely od v přehledech zahrnuty odkazy na DPH i účetnictví příloha zdaňování neziskových subjektů nové oznámení o osvobozených příjmech podstatné změny u soukromého životního pojištění praktické a přehledné účetní a daňové tabulky netradiční pomůcka vhodná pro účetní, podnikatele, kontrolní činnost Pr k áv 1. ní 1. st 20 av 15 Tuto zajímavou, netradiční pomůcku využívají v praxi podnikatelé, stejně jako účetní, auditoři, daňoví poradci a finanční úřady při kontrolní činnosti. Jiří Dušek Daně z příjmů 2015 přehledy, daňové a účetní tabulky Autor v již desátém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních z příjmů. Výstižnými a stručnými schématy a praktickými daňovými a účetními tabulkami se dotýká i dalších souvisejících oblastí nezbytných pro podnikání. Publikace řeší např. změny u soukromého životního pojištění, finanční leasing, směnu, pojistné události na konci roku, nájmy, narovnání, mzdové exekuce, právní odpovědnost právnických osob, předčasné užívání a zkušební provoz, přehled cenných papírů, přehled zdanění neziskových subjektů apod. Publikace pomáhá všem, kteří se danou problematikou zabývají a dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a přístupu k aktuálním informacím.

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Jiří Dušek Daně z příjmů 2015 přehledy, daňové a účetní tabulky GRADA Publishing

4 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2015 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou publikaci Realizace obálky Vojtûch Koãí Odpovûdná redaktorka Ing. Michaela PrÛ ová Poãet stran 208 Desáté vydání, Praha 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Vytiskla Tiskárna v Ráji, s. r. o., Pardubice GRADA Publishing, a.s., 2015 ISBN elektronická verze: ISBN (ve formátu PDF) GRADA Publishing: tel.: , fax: ,

5 Obsah Seznam pfiehledû... 6 Seznam tabulek... 9 Úvod Pfiehledy Tabulky Pfiíloha ã. 1 Co je a co není samostatnou vûcí v budovách a stavbách Pfiíloha ã. 2 Restituce, transformace Pfiíloha ã. 3 Protokol o likvidaci zásob Pfiíloha ã. 4 V plata podílû na zisku Pfiíloha ã. 5 Finanãní majetek úãtování a oceàování v roce Pfiíloha ã. 6 Úvûr pfiehled plateb Pfiíloha ã. 7 Poradenská pracovi tû âsú Pfiíloha ã. 8 Párné pojmy v novém obãanském zákoníku Pfiíloha ã. 9 ZdaÀování neziskov ch subjektû v roce

6 Danû z pfiíjmû 2015 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Seznam pfiehledû Informace k daním 11 Soustava daní 12 VÏdy mûjte na pamûti 13 DaÀové souvislosti 14 Co je a není daàov m nákladem 15 V daje (náklady) FO 16 Pau ální v daje 17 V daje pau álem u FO 18 Spolupracující osoby ( 13) 19 NedaÀov náklad nedaàov v nos 20 Opravy základu danû ( 23) 21 Dodateãné vymûfiení danû 22 DaÀ stanovená podle pomûcek 23 DaÀ vybíraná sráïkou ( 38d) 24 SráÏková daà z pfiíjmû daàov ch rájû 25 Solidární zv ení danû a zálohy 26 Zdanûní nerezidentû v âr 27 Danû a poplatky 28 Závazné posouzení 29 Úrok z prodlení 30 Poseãkání, prominutí daní a pfiíslu enství 31 Evidence plateb v hotovosti 32 Brutace ( 38s) 33 Nûkteré daàové vûci 34 Vûcná bfiemena 35 Smûna 36 Narovnání 37 V zkum a v voj 38 Odpoãet na podporu odborného vzdûlávání 39 Pojistná událost (na konci roku) 40 Zdanûní dûchodu a penzí 41 Zdanûní dluhû ( 23/3/a/12) 42 Uplatnûní daàové ztráty 43 Období pro daà 44 Zálohy na daà z pfiíjmû ( 38a) 45 V e záloh danû z pfiíjmû ( 38a) 46 Hospodáfisk rok 47 Pfiechod na hospodáfisk rok 48 Minimum daàové optimalizace 49 Dohody o provedení práce od Závislá práce x varcsystém od Zamûstnanec zamûstnavatel 52 Zamûstnanecké benefity 53 V hodnost zamûstnaneck ch benefitû 54 Rekvalifikace 55 Prohlubování a zvy ování kvalifikace 56 Motivaãní pfiíspûvek studentûm ( 24/2/zu) 57 NSK (Národní soustava kvalifikací) 58 Náhrada mzdy za neschopnost 59 6

7 Seznam pfiehledû Stravování 60 Pití na pracovi ti 61 Motivaãní poji tûní 62 Motivaãní poji tûní 25/1/zn 63 Slevové karty ( 24/2/zd) 64 Evidence jízd 65 Pau ální v daj na dopravu 66 V daje za reklamu 67 V daje na reprezentaci 68 Reklamní pfiedmûty 69 Tiché víno reklamní pfiedmût 70 Reklamní soutûïe a reklamní slosování 71 Ekologické zdroje energie (platnost do 2010) 72 Ekologické zdroje energie od Vypofiádání majetkov ch podílû z transformace druïstev 74 Nezaplacené zdravotní a sociální poji tûní 75 Manka a kody daàovû 76 Co není daàovou kodou ( 25/2) 77 Prokazatelnû provedená likvidace zásob ( 24/2/zg) od koda na cizím majetku 79 Bezúplatné plnûní limity uznatelnost 80 Bezúplatné plnûní daàovû uznatelné 81 Komu a na co lze daàovû darovat 82 Bezúplatná plnûní na Ïivel 83 Obdarovan 84 Odmûny dárcûm krve 85 âlenské pfiíspûvky právnick m osobám 86 Profesní komory s povinn m ãlenstvím 87 DaÀové pfiiznání FO 88 Oznámení o osvobozen ch pfiíjmech FO 89 Domácnost 90 SluÏby péãe o dítû v dûtské skupinû 91 Bytová potfieba ( 15/3) 92 Nahodil pfiíjem ( 10) 93 Nezaplacené náklady v DE 94 Pfiedãasné ukonãení zemûdûlské ãinnosti FO 95 Pfiechod z daàové evidence na úãetnictví 96 Úmrtí podnikatele 97 Vyfiazení motorového vozidla FO z OM 98 Jednatelé a spoleãníci s. r. o. 99 Zdanûní podílû na zisku a pfievodu podílû 100 Podmínky pro zdanûní podílû 101 Spojené osoby ( 23/7) 102 Cena obvyklá definice 103 Cena obvyklá (napfi. 23/7) 104 Kdy lze úroky daàovû od FO 105 V pûjãka zápûjãka úvûr 106 Bezúroãné i úroãené pûjãky 107 Soukromé Ïivotní poji tûní ( 6) 108 Soukromé Ïivotní poji tûní ( 15) 109 Finanãní náklady ( 25/1/w) 110 7

8 Danû z pfiíjmû 2015 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Rychl v poãet pro 25/1/w 111 Vstupní cena majetku u FO ( 29) 112 Odpisování majetku 113 Odpisové skupiny 114 Mimofiádné odpisy ( 30a) 115 Odpisy HM k v robû sluneãní energie ( 30b) 116 Pûstitelské celky 117 Zvífiata 118 Nehmotn majetek 119 Co není nehmotn m majetkem 120 Odpisování nehmotného majetku ( 32a) 121 Nehmotn majetek limity 122 ISO 123 Zfiizovací v daje 124 Goodwill 125 Dotace 126 Preferenãní limity (kvóty) 127 Odpisování movit ch vûcí 128 Movité vûci a zvífiata 129 Soubor majetku 130 Komponentní odpisování 131 V hrada vlastnictví 132 Pfiedãasné uïívání, zku ební provoz 133 Povinné pfiedání majetku vyvolaná investice 134 OceÀovací rozdíl k nabytému majetku 135 Vstupní cena a technické zhodnocení (TZ) 136 TZ hrazené nájemcem 137 Odkup pronajímaného majetku nájemcem 138 Pfievod TZ na pronajímatele 139 Vstupní cena u pronajímatele 140 V daje nad rámec nájemného 141 Pfiíjmy z prodeje hmotn ch movit ch vûcí ( 4/1/c) 142 Pofiízení majetku na úvûr 143 Finanãní leasing ( 21d) 144 Finanãní leasing doby odpisování 145 Odpisování nájemce u FL 146 DaÀov v poãet FL 147 Odkoupení pfiedmûtu FL 148 Neodkoupení pfiedmûtu FL 149 Opravné poloïky pohledávek 150 Odpis pohledávky u dluïníka ( 24/2/y) 151 Pfiíklad zdanûní pohledávky 152 DaÀovû v hodné vyfiazení pohledávky 153 Vyfiazení pohledávky do Kã 154 V e daàov ch opravn ch poloïek pohledávek 155 Postup vyfiazení pohledávky 156 Postoupení pohledávek 157 Rezervy na opravy 158 8

9 Seznam tabulek V e a v poãet rezervy na opravy 159 Rezervy moïné ukonãení (ZoR 7/4, 6) 160 Sverenecky fond 161 Trestní zákoník ã. 40/2009 Sb. 162 Trestní odpovûdnost právnick ch osob (zákon ã. 418/2011 Sb. od ) 163 Seznam tabulek 100 Základní schéma listu tabulky Úrok z prodlení podle obãanského zákoníku Míra inflace Státní dluh âeské republiky Poplatky Sazby DPH Sazby zákonného poji tûní odpovûdnosti Dny pracovního klidu Letní ãas Stravné pfii tuzemsk ch pracovních cestách od DaÀov limit stravování PrÛmûrné ceny pohonn ch hmot pro zamûstnance od od i pro podnikatele Sazby náhrad za pouïívání silniãních motorov ch vozidel (od ) Sazba danû z pfiíjmû právnick ch osob (podnikatelé) SráÏková daà /08 Mûsíãní daà z pfiíjmû ze závislé ãinnosti bûïná 2008 aï Mûsíãní zálohová daà se solidární daní Technické zhodnocení V daje procentem z pfiíjmû u FO Sleva na dani u FO od /08 Penzijní a Ïivotní poji tûní od do Pomûrná ãást dovolené na zotavenou /13 Nezabavitelná ãástka pro v poãet sráïek ze mzdy /14 Nezabavitelná ãástka pro v poãet sráïek ze mzdy /15 Nezabavitelná ãástka pro v poãet sráïek ze mzdy Sazby sociálního a zdravotního poji tûní Maximální vymûfiovací základ soc. zdr. poji tûní Minimální mzda Pfiepoãet minimální hodinové mzdy Ochrana zamûstnancû pfii platební neschopnosti zamûstnavatelû Invalidní daà a prûmûrná mzda 197 9

10 Danû z pfiíjmû 2015 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky ÚVOD Dostává se vám do rukou dal í publikace z fiady Pfiedpisy v pfiehledech (DPH zákon s pfiehledy, Úãetní uzávûrka a závûrka v pfiehledech, Vyhnûte se chybám v úãetnictví). Formu tûchto publikací mûïeme pfiirovnat k pfiedpisov m aforismûm. Proã? Jejich hlavní pfiedností je struãnost. Mají snahu fiíci co nejvíce, co nejv stiïnûji, a to v e na jediné stránce. A pokud nûkter pfiehled pro vás není uïiteãn, tak vás aspoà nezdrïí. DÛleÏité upozornûní: jedná se o struãné pfiehledy, proto zde nejsou v nûkter ch pfiípadech uvádûna v echna platná znûní v ãase. Danû z pfiíjmû jsou v souãasné dobû nejrozsáhlej í daàov zákon. Jeden a tent Ï problém je obecnû v pfiedpisech fie en na mnoha místech. První ãást publikace tvofií pfiehledy, které komplexnû a co nejstruãnûji uvádûjí to nejdûleïitûj í k danému problému. Jednotlivé odkazy na pfiedpisy umoïàují najít v e potfiebné v pfiedpisech. Do druhé ãásti publikace jsou zafiazeny praktické daàové a úãetní tabulky. Nûkteré jsou v eobecnû známé, ale jsou zde i tabulky, které vám mohou pomoci v daàové optimalizaci a kontrolní ãinnosti. DaÀové tabulky jsou pomûckou, do které lze nahlédnout, je-li tfieba rychle zjistit nûjaké ãíslo. U vût iny tabulek je uveden i historick pfiehled, a tak nemusíte vyhledávat potfiebné star í údaje v rozsáhlé literatufie. Pro porovnání v ãase je uvedeno procentuální, popfi. absolutní srovnání. Úãinnou pomûckou jsou i citace z pfiedpisû a minimum nejdûleïitûj ích údajû t kajících se dané oblasti. KaÏdá tabulka je doplnûna pro oïivení ménû znám m ãesk m pfiíslovím. (âerpal jsem z knihy âeská pfiísloví, D. Bittnerová, F. Schindler, Karolinum, Praha 1997.) Pro odkazy na nov obãansk zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích (ZOK) jsem pouïil publikaci Pfievodní tabulky a rejstfiíky (Sagit, 2012). Publikace je urãena nejen tûm, ktefií se jiï touto problematikou bûïnû zab vají, ale také tûm, ktefií se s touto oblastí teprve seznamují a hledají pfiehlednou a srozumitelnou orientaci. Je urãena v em úãetním, daàov m poradcûm, auditorûm, studentûm a pracovníkûm finanãních úfiadû. Toto vydání obsahuje 5 nov ch pfiehledû. Pfiedem dûkuji za pfiípadné námûty ãi pfiipomínky. Dûkuji Ing. B. âuhlovi za pfiehled Soukromé Ïivotní poji tûní a za aktuální tabulku 570 a Ing. B. Holeãkovi za aktuální pfiílohu ã. 5 a 9. Své námûty, pfiipomínky ãi vlastní zku enosti mûïete posílat na adresu autora autor 10

11 Pfiehledy Informace k daním Novely zákonû v Poslanecké snûmovnû: Poslanecká snûmovna záloïka Dokumenty zde je: Ke snûmovním tiskûm vytváfiíme nûkolik rejstfiíkû: dle navrïen ch zmûn pfiedpisû Sbírky zákonû zde zadáte ãíslo zákona a máte k dispozici v echny dokumenty, kde je tento pfiedpis mûnûn. Doporuãení: vyuïívejte DÛvodové zprávy jednotliv ch navrïen ch novel. Knihovna pfiipravované legislativy: Pfiíklad: navrhované zmûny úãetních pfiedpisû, stravného,. Nejvy í správní soud: záloïka Rozhodovací ãinnost a zde napfi. Judikatura správních soudû Generální finanãní fieditelství (GF ) stanoviska a pokyny Pokyn D-6 (ze dne ). Zápisy z jednání Koordinaãního v boru s Komorou daàov ch poradcû âr s MF âr (http://cds.mfcr.cz/ Danû a poplatky Pfiíspûvky KV KDP v menu poslední) 11

12 Danû z pfiíjmû 2015 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Soustava daní HMOTNÉ: Pfiímé: Danû z pfiíjmû (zákon ã. 586/1992 Sb.) DaÀ z nemovit ch vûcí (zákon ã. 338/1992 Sb.) DaÀ z nabytí nemovit ch vûcí (zákon ã. 340/2013 Sb.) od DaÀ dûdická (zákon ã. 357/1992 Sb.) od zahrnuto do daní z pfiíjmû DaÀ darovací (zákon ã. 357/1992 Sb.) od zahrnuto do daní z pfiíjmû DaÀ z pfievodu nemovitostí (zákon ã. 357/1992 Sb.) DaÀ silniãní (zákon ã. 16/1993 Sb.) Nepfiímé: DaÀ z pfiidané hodnoty (zákon ã. 235/2004 Sb.) Danû spotfiební (zákon ã. 353/2003 Sb.) Danû ekologické (zákon ã. 261/2007 Sb.) DaÀ ze zemního plynu a nûkter ch dal ích plynû DaÀ z pevn ch paliv DaÀ z elektfiiny PROCESNÍ: Správa daní a poplatkû (zákon ã. 337/1992 Sb.) DaÀov fiád (zákon ã. 280/2009 Sb. platn od ) Soudní fiád správní (zákon ã. 150/2002 Sb.) 12

13 Pfiehledy VÏdy mûjte na pamûti TatáÏ vûc (problém) z jakého pohledu se na ni dívám: k jakému datu! o jak velkou problematickou ãástku se jedná vede úãetnictví x nevede úãetnictví kalendáfiní rok x hospodáfisk rok podnikatel x nepodnikatel fyzická osoba (FO) x právnická osoba (PO) zamûstnavatel x zamûstnanec pronajímatel x nájemce danû z pfiíjmû x DPH danû z pfiíjmû x jiné danû obãansk zákoník x obchodní zákoník tuzemsko x cizina penûïní x nepenûïní plnûní pfiemûny x nepfiemûny od kdy je úãinnost ustanovení zákona: ode dne platnosti zákona od zdaàovacího období, které zapoãalo v roce... od úãetního období, které zapoãalo v roce... zda-li nejde o zneuïití práva A pokud nûco vypadá velice daàovû ãi finanãnû v hodné, je to vût inou krajnû podezfielé. 13

14 Danû z pfiíjmû 2015 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Uznání skuteãnû vynaloïen ch nákladû (reprodukce vynaloïen ch prostfiedkû) V DAJE: fakultitavní (moïné) obligatorní (povinné ze zákona) DaÀové souvislosti Pfiedmût danû 18/1 5/1 napfi. 23/1 23/6 23/2 24/2 23/10 23/15, 24/2 25/1/zh, 30/10 (napfi. 23a aï 23d 30/10, 38na) Základ danû vychází z VH úãetnictví, z rozdílu mezi pfiíjmy a v daji u toho, kdo nevede úãetnictví daàová neutralita pfiemûn a vkladû 23/5 napfi. 24/2/p 24/3 25/1/i 86/3/c/D Princip daàové souvztaïnosti (Napfi. pfiíjmy osvobozené = vylouãit související v daje) DÛkazní bfiemeno je vût inou na poplatníkovi 14

15 Pfiehledy Co je a není daàov m nákladem Zákon o daních z pfiíjmû uvádí nûkteré náklady, které jsou daàové a které ne. Základ danû se je tû o nûkteré ãástky zvy uje ( 23/3/a) nebo sniïuje ( 23/3/b, c). Zb vá ov em je tû mnoho pfiípadû, které zákon jednoznaãnû nefie í!?? 24? (co je nákladem) 25 (co není nákladem)?? (Rambouskovo schéma) Za pfiíjmy se povaïuje plnûní ( 23/6): penûïní nepenûïní (ocenûné podle zákona ã. 151/1997 Sb., o oceàování majetku) 15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Daňová evidence podnikatelů 2015

Daňová evidence podnikatelů 2015 Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2015. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u finančního leasingu, podmínky pro oznámení o osvobozených

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Daňová evidence podnikatelů 2014

Daňová evidence podnikatelů 2014 Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2014. Aktuální vydání v přehledech reaguje především na změny související s rekodifikací soukromého

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1

NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON NÍZ Nízká kapitalizace str. 1 Nízká kapitalizace Ustanovení omezující daňově účinné výdaje úrokového charakteru je obsaženo v zákoně o daních z příjmů od samého počátku nové daňové

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Kdy do důchodu a za kolik

Kdy do důchodu a za kolik Jan Přib Č E S K Á S P R ÁVA S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í Kdy do důchodu ODBORNÝ MĚSÍČNÍK Důchodové pojištění Nemocenské pojištění Lékařská posudková služba Zdravotní pojištění Sociální péče

Více

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s.

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s. V. Rubáková Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Ve svém profesním životě se zabývá finančním poradenstvím a problematikou účetnictví. Řadu let působila v podnikové praxi, kde získala praktické zkušenosti z oboru

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Daňová evidence podnikatelů 2012

Daňová evidence podnikatelů 2012 Publikace přináší nejnovější poznatky o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2012. Je vhodná zejména pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Účetnictví. začátečníky. Účetnictví pro úplné začátečníky 2013. Věra Rubáková Pavel Hrouda. V. Rubáková P. Hrouda. etnictví jednoduchým způsobem

Účetnictví. začátečníky. Účetnictví pro úplné začátečníky 2013. Věra Rubáková Pavel Hrouda. V. Rubáková P. Hrouda. etnictví jednoduchým způsobem V. Rubáková P. Hrouda Účetnictví pro úplné začátečníky 2013 Věra Rubáková Pavel Hrouda Účetnictví PRO úplné začátečníky výklad základních pojmů v účetnictví etnictví jednoduchým způsobem sobem výpočet

Více