Vaše uživatelský manuál BOSCH WFD1661BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál BOSCH WFD1661BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656208"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:. 3 Rady pro odstranìní a vyhození obalù Sejmìte pøepravní pojistku a uchovejte ji..... Instalace pøístroje.... Vyrovnání pøístroje... Pøipojení na vodovodní sí Odvod odpadu spotøebièe Pøipojení k elektrické síti.... Poznejte svùj nový spotøebiè..... Otoèné volièe programù a teploty Kontrolky stavu praèky..... Prací prostøedky a avivá... Pøipravte prádlo k praní....

3 . 14 Praní/Otevøení plnicích dvíøek/ Plnìní prádla/uzavøení plnicích dvíøek.. 15 Praní prádla Konec pracího programu/ Odstranìní prádla z praèky. 17 Èitìní/Údrba/Ochrana pøed námrazou Malé, snadno odstranitelné poruchy... Technický servis..... Technické vlastnosti.. Spotøeba Èitìní Údrba Ochrana pøed námrazou Poruchy 2 cs Bezpeènostní rady a upozornìní veobecného charakteru Tento spotøebiè splòuje pøísluné bezpeènostní normy.!! dùleité informace a rady pro instalaci, pouívání a bezpeènost spotøebièe. Uchovejte návod k pouití spotøebièe pro pøípadného pozdìjího majitele. Sestavujte spotøebiè podle montáního návodu. Sejmìte pøepravní pojistku zabezpeèení a uschovejte ji. Nepøipojujte k elektrické síti ádný spotøebiè, který vykazuje zjevné známky pokození èi nedokonalostí. V pøípadì pochybnosti se obrate na servisního technika nebo na dodavatele, u kterého jste spotøebiè obdreli. Je-li pøívodní kabel pokozen, musí být vymìnìn za jiný speciální, dodávaný autorizovaným servisem výrobce. Spotøebiè mùe fungovat jen se studenou vodou z veøejné vodovodní sítì. Spotøebiè se mùe pouívat jen k praní odìvù zpùsobilých k praní v praèce v domácím prostøedí. Nenechávejte praèku v pøítomnosti dìtí bez dohledu. Domácí zvíøata udrujte mimo prostor, kde je praèka umístìna. Pro ochranu spotøebièe dodrujte:!! Nelezte na spotøebiè. Nepouívejte plnicí dvíøka jako stupátko.!!! Pøi pøepravì praèky mìjte na vìdomí:!!! Namontujte pøepravní pojistku na své místo. Odstraòte zbytky vody, které mohly zùstat uvnitø spotøebièe. Dávejte pozor pøi transportu spotøebièe! Nepouívejte pøední èásti èi volièe k uchopení èi zvedání spotøebièe!! Pøi praní odìvù mìjte na vìdomí:!!!! cs 3 Rady pro odstranìní a vyhození obalù Odstranìní a vyhození obalových materiálù Vaeho nového spotøebièe! Odstraòte a vyhoïte obalové materiály podle platných místních pøedpisù.! Obalový materiál nedávejte dìtem na hraní. Prostøednictvím recyklace èi opìtovného pouití materiálù se mùe sníit spotøeba surovin a objem produkovaných zbytkù a odpadù. Vechny pouité obalové materiály jsou etrné k ivotnímu prostøedí a mohou být recyklovány nebo opìtovnì pouity. Kartony se skládají z 80 a 100% z pouitého recyklovaného papíru. Ochranné prùhledné desky jsou z polyetylénu (PE), úchytné pásky z polypropylenu (PP) a lisované kusy z pìnového polystyrenu (PS) neobsahujícího chlorofluorokarbony (CFC). Tyto materiály tvoøí hmoty bez uhlohydrátù a jsou recyklovatelné. Ne se zbavíte pouitého spotøebièe a nahradíte ho novým, musíte ho zbavit funkce: Odstraòte tedy z praèky elektrickou zástrèku. Odøete pøipojovací kabel spotøebièe a sejmìte ho spolu se zástrèkou. Odmontujte uzávìr èi zámek dvíøek, nebo je zbavte funkce, abyste zabránili dìtem, se pøi høe uvnitø zavøít - nebezpeèí smrti uduením. Pouité spotøebièe obsahují cenné materiály, které se mohou opìt získat, pokud spotøebièe za tímto úèelem odevzdáte do oficiálního centra sbìru recyklovatelných materiálù (napøíklad ve sbìrných surovinách èi podobných institucích). Pøispìjte aktivnì k ochranì ivotního prostøedí tak, e budete dbát, aby byl Vá starý spotøebiè vyhozen èi serotován zpùsobem respektujícím ivotní prostøedí. Ochrana ivotního prostøedí / Rady pro úsporu energie m Pouití, které je nejúspornìjí a nejménì agresivní k ivotnímu prostøedí, je takové, pøi kterém je praèka naplnìna maximálním

4 pøípustným mnostvím prádla: Bílé a barevné prádlo (odolné tkaniny) 5,00 kg Syntetické prádlo 3,00 kg Jemné a vlnìné prádlo 2,00 kg m Takto etøíte energii V pøípadì, e budete prát mení mnoství prádla, redukuje mnostevní automatika spotøebu vody a energie podle mnoství prádla, které bylo do praèky vloeno.

5 Vyberte program «Intenzivnì» 60 C místo «y» 90 C (odolné tkaniny). V tomto programu delí trvání pracího cyklu redukuje spotøebu energie, a dosahuje se tak podobný stupeò èistoty odìvù jako pøi praní pøi teplotì 90 C. m Takto etøíte vodu, energii a prací prostøedek: U normálnì èi málo zneèitìného prádla vynechte program pøedpírky. m Takto etøíte energii a èas: Vyberte pro praní málo zneèitìných odìvù programy krátkého trvání, které jsou specifické pro typ prané tkaniny. m Takto etøíte prací prostøedek: Dávkujte prací prostøedek podle stupnì tvrdosti vody, stupnì zneèitìní prádla, mnoství prádla a instrukcí, které jsou na obalech pracích prostøedkù. Vyhození starého spotøebièe do rotu! 4 cs Sejmìte pøepravní pojistku a uchovejte ji!! Ne uvedete pøístroj poprvé do chodu, je nezbytné sejmout pøepravní pojistku, která se nachází v jeho zadní èásti. Pozor! Nebezpeèí zranìní v pøípadì sklouznutí klíèe! m Uvolnìte a sejmìte vechny 4 uchycovací rouby «A», pøíèku a tìsnìní. m Poté odejmìte vechny ètyøi oddìlovací èásti «B», které zøejmì spadly na zem. Za tím úèelem pøístroj lehce nakloòte. m Namontujte ochranné poklopy «C», které se nacházejí v obalu spolu s dokumentací Vaeho pøístroje.! Uchovejte pøepravní pojistku pro pozdìjí stìhování nebo pøesuny. Pøístroj pøepravujte jen s nasazenou pøepravní pojistkou. Proto je tøeba odmontovat zadní panel «D» praèky a provést operace v opaèném poøadí, ne bylo uvedeno v pøedchozích bodech. Instalace pøístroje! Pøi instalaci pøístroje a pøipojování na vodovodní, odpadní a elektrickou sí je nutné dodrovat bezpeènostní instrukce, upozornìní, veobecné rady, stejnì tak jako pøipomínky veobecného charakteru a vyhláky nebo pøedpisy místních spoleèností dodávajících vodu a elektrický proud. Pozor pøi zvedání pøístroje! Nebezpeèí zranìní! Nezvedeute; a pøipojení praèky k vodovodní a odpadní síti pøenechat pøíslunému odbornému technikovi.! Pozor! Pøípoje mezi spotøebièem a vodovodní sítí snáejí i nejvyí tlak. Ovìøte tìsnost obvodu úplným otevøením pøívodního kohoutu!! Filtr, který se nachází na konci elektroventilu, sejmìte, jen pokud jej chcete èistit. Dalí filtr, který se nachází na konci hadice, a to uvnitø umìlohmotné jisticí matky, která se naroubuodelu spotøebièe) M - Tlaèítko «Start» - Tlaèítko «Zastavení máchání» 14. Otoèný voliè teploty - O C t /6 - Tlaèítko «Odstøeïování». 15. Kontrolky stavu praèky. 16. Otoèný voliè programù. cs 9 Otoèné volièe programù a teploty Otoèným volièem programù se vybírají a nastavují programy. Otoèný voliè se musí otáèet po smìru hodinových ruèièek (doprava). Ponechte znaèku nastavení na vybraném programu. Viz pøiloená tabulka programù. Teplota praní se nastavuje otoèným volièem teploty. Abyste chránili prádlo jemné èi málo odolné proti pøílinému namáhání, nedojde k pøekroèení maximální teploty 60º C u jemného prádla a 40º C u vlnìných odìvù ani v pøípadì, kdy je nastavena vyí teplota. Vdy, kdy to druh prádla a stupeò zneèitìní dovolí, spuste program studeného praní, nebo praní pøi nízké teplotì. Praní pøi 60 C spotøebuje pøiblinì o polovinu ménì energie ne pøi 90 C. Jestlie je prádlo velmi zneèitìno a potøebujete ho vyprat pøi 90 C, toète otoèným volièem, dokud neshledáte, e zùstal zacvaknut v pozici 90. Je v poøádku, pokud jeho otoèení na zmínìnou pozici vyaduje urèitou sílu. Není to porucha, jedná se o bezpeènostní zónu. Tlaèítka výbìru funkcí a «M» 3 - Start Po stisknutí tlaèítka pøístroj spustí vybraný program. Kontrolka «Q/d» se rozsvítí. Pøedtím vyberte program praní. Pozor: Pro vìtí bezpeènost se praèka nespustí, dokud plnicí dvíøka nejsou správnì uzavøena, i kdyby kontrolka «Q/d» svítila a tlaèítko «3» bylo stisknuté. Plnicí dvíøka nemohou být bìhem praní otevøená. Ne dvíøka otevøete, vypnìte nejprve praèku (voliè programù na «O»). Ujistìte se, e se vypnula kontrolka «B/m». Plnicí dvíøka mùete po 2 minutách otevøít.

6 C - Zastavení máchání Stisknete-li toto tlaèítko, kontrolka bìhu se rozsvítí, prádlo zùstane po posledním máchání ponoøené do vody, aby se zabránilo jeho zmaèkání. t - Odstøeïování Je-li toto tlaèítko stisknuto, kontrolka bìhu se rozsvítí. V pracím programu pro bílé a barevné prádlo z odolných tkanin se odstøeïování provede s mení rychlostí. V programu pro jemné prádlo a odìvy z vlny se odstøeïování automaticky provede s mením poètem otáèek, a to nezávisle na tom, jestli toto tlaèítko bylo, èi nebylo stisknuto. Kontrolky stavu praèky Kontrolka «Q/d» zaène blikat po výbìru poadovaného programu. Kdy stisknete tlaèítko «3» a program zaène bìet, tato kontrolka bude nepøeruovanì svítit. Kontrolka «r» svítí (nepøeruovanì) bìhem programu máchání. Kdy praèka odstøeïuje a vypoutí vodu, kontrolka «B/m» nepøeruovanì svítí. Kdy je program ukonèen, kontrolka zaène blikat. Abyste ji vypnuli, nastavte voliè programù na «O». 10 cs Prací prostøedky a avivá Mùete pouívat vechny bìné prákové èi tekuté prací prostøedky pro praèky.!!!! V ádném pøípadì nepouívejte prací prostøedky pro ruèní praní, nebo produkují pøíli mnoho pìny. Nepouívejte v automatické praèce prací prostøedky s rozpoutìdly! Nebezpeèí exploze! Nepouívejte avivá a èisticí spreje nebo èistièe skvrn v blízkosti spotøebièe, nebo ho mohou pokodit. Skladujte prací prostøedky a avivá na bezpeèném místì, mimo dosah dìtí. Mnoství pracího prostøedku Jen správná dávka pracího prostøedku je zárukou dosaení dobrých výsledkù praní. Dodrujte proto doporuèení výrobce, která jsou na obalech pracích prostøedkù. V pøípadì, e budete pouívat tekutý prací prostøedek, dejte ho do odpovídajícího dávkovaèe, napøíklad koule nebo sáèku, které jsou obsaeny v obalu pracích prostøedkù. V ádném pøípadì nepøekraèujte oznaèení maxima «MAX» násypky. Mnoství pracího prostøedku záleí na: - stupni tvrdosti vody, - stupni zneèitìní prádla, - mnoství prádla k praní, - doporuèené dávce pro kadý typ pracího prostøedku. Nedostateèná dávka pracího prostøedku se pozná a po nìkolikerém praní za tìchto podmínek: - Odìvy získávají edou barvu nebo nejsou èisté. - Mohou se vytvoøit skvrny edohnìdé barvy ve tvaru teèek. - Tvoøí se vápenité usazeniny na topných tìlesech spotøebièe. Pøíliné mnoství pracího prostøedku má za následek: - Zbyteèné zneèitìní ivotního prostøedí. - Malý pohyb prádla v praèce jako následek silné tvorby pìny, a tedy nedostateèný výsledek praní. Dávky pracích prostøedkù, které jsou uvedeny na obalech, jsou urèeny pro úplné naplnìní praèky. V pøípadì praní meních mnoství prádla nebo prádla s niím stupnìm zneèitìní musíte sníit mnoství pouitého pracího prostøedku. cs 11 Pøipomínky Aviváe Vlote avivá do èásti + násypky. V ádném pøípadì nepøekraèujte oznaèení maximálního naplnìní «MAX» (jako maximum a po vnitøní okraj èásti A), nebo v opaèném pøípadì je avivá strena vodou spolu s pracími prostøedky na zaèátku pracího cyklu, a ztrácí svùj efekt tím, e pak v urèeném cyklu avivá chybí. Pøíli husté aviváe musíte nejprve zøedit trokou vody. Bìlicí prostøedky, soli na odstraòování skvrn Navíc mùete pøisypat bìlicí prostøedky v práku a soli na odstraòování skvrn. Nasypte do nádobky nejprve prací prostøedek. Posléze pøisypte prákové bìlidlo nebo sùl na odstraòování skvrn do èásti II. Pøipravte prádlo k praní. Prádlo rozdìlte. m Rozdìlte prádlo podle symbolù na títcích.! Úplety vyrobené z vlny nebo s pøídavkem vlny musí nést oznaèení «Nesráí se» nebo «Lze prát v praèce». V opaèném pøípadì hrozí nebezpeèí, e se vlna srazí. V praèce se mùe prát jen prádlo, které nese na títcích následující symboly: Bílé prádlo z odolných tkanin d Barevné prádlo (odolné tkaniny kvalitních barev) cba Jemné odìvy a tkaniny choulostivých barev hgf Velmi jemné odìvy l gkf Vlna/ruèní praní nebo v praèce 30 C, studená 6l gkf Odìvy, které nesou následující symboly, se v praèce prát nemohou: Nelze prát doma B m Rozdìlte prádlo podle barev.

7 Vyperte bílé a barevné odìvy zvlá, nebo v opaèném pøípadì se mùe bílé prádlo obarvit.! Jestlie jsou barevné odìvy nové, doporuèuje se prát je oddìlenì. Nebezpeèí obarvení! 12 cs m Rozdìlte prádlo podle maximálního moného naplnìní praèky. Praèku nepøeplòujte. Praní s pøeplnìnou praèkou znatelnì sniuje její výkon a výsledek praní. Maximální pøípustné plnìní praèky pro praní: Bílé odolné prádlo zneèitìné nebo velmi zneèitìné/barevné prádlo z odolných tkanin a stálých barev 5,00 kg Prádlo ze syntetických tkanin 3,00 kg Jemné prádlo a vlna 2,00 kg Praktické rady m Odstraòte z prádla vechny cizí vìci a kovové pøedmìty, napøíklad spínací pendlíky, svorky, klipsy atd. m Kartáèováním odìvù odstraòte písek nahromadìný v kapsách a záhybech. m Zatáhnìte zipy a zapnìte knoflíky povlakù. m Odstraòte háèky na záclonách nebo je posbírejte do síky èi taky. m Perte velmi jemné prádlo, jako napøíklad spodní prádlo nebo záclony, stejnì jako velmi malé odìvy, jako ponoky a kapesníky, v síce nebo potahu z poltáøe. m Obrate naruby kalhoty, úplety (napøíklad pletené obleèení, átky, trika atd.). m Dbejte na to, aby podprsenky s vitými èástmi (kosticemi atd. ) byly zpùsobilé pro praní v praèce.! Vlote podprsenky s vitými èástmi napøíklad do povleèení na poltáø, protoe tyto èásti se mohou bìhem praní oddìlit, propadnout dírkami v bubnu, a zpùsobit pokození praèky. Odstraòte skvrny. Skvrny se musí oetøit èi odstranit, pokud mono, okamitì po jejich vzniku. Nejprve se o to pokuste vodou a mýdlem. Netøete ani nemnìte silnì prádlo. Pevnì pøilnuté a ji zaschlé skvrny mnohdy zmizí a po nìkolikerém praní. cs 13 První cyklus praní Uskuteènìte první cyklus praní bez prádla v praèce, aby se odstranily zbytky vody, které jetì mohly uvnitø zbýt jako výsledek zkouek uskuteènìných v továrnì. m Ovìøte, zda byla odmontována pøepravní pojistka, která je umístìna v zadní èásti spotøebièe (viz návod k montái pøístroje). m Otevøete kohoutek pøívodu vody. m Otevøete po okraj násypku na prací prostøedek. m Nalijte pøiblinì jeden litr vody do èásti II násypky. m Nasypte odmìøenou pùlku sklenice bìného pracího prostøedku do èásti II. Nepouívejte prací prostøedek na jemné prádlo ani na vlnu, protoe tento typ detergentu vìtinou vytvoøí nadmìrné mnoství pìny. m Otáèením doprava (po smìru hodinových ruèièek) nastavte výbìr programù do polohy, která odpovídá programu «y 90 C». Kontrolka «Q/d» zaène blikat. m Stisknìte tlaèítko «3». Program se spustí a kontrolka «Q/d» zùstane nepøeruovanì svítit. m Je-li program ukonèen, kontrolka «B/m» bliká. Nastavte voliè programù na pozici «O» a kontrolka zhasne. 14 cs Praní/Otevøení plnicích dvíøek/plnìní prádla/uzavøení plnicích dvíøek Otevøení plnicích dvíøek m Zatáhnìte za kliku plnicích dvíøek smìrem ven. Vkládání prádla do praèky! Odìvy, které byly oetøeny mycími prostøedky s rozpoutìdly, napøíklad prostøedky na èitìní skvrn, èisticím benzínem atd., musíte nejprve usuit na vzduchu, ne je zaènete prát. Nebezpeèí exploze! Ne vloíte prádlo do praèky, ujistìte se, zda uvnitø bubnu nejsou cizí pøedmìty nebo zavøená zvíøata.! m Vlote rozprostøené a nesloené prádlo do bubnu, pøièem smíchejte malé a velké odìvy. Zavøení plnicích dvíøek! Pøi zavírání plnicích dvíøek dbejte, aby odìvy nezùstaly zaháknuty nebo pøiskøípnuty mezi plnicími dvíøky a gumovým tìsnìním. m Zavøete plnicí dvíøka tím, e je pøitlaèíte k rámu pøístroje, dokud se uzávìr slyitelnì nezaklapne. Vloení pracího prostøedku a otevøení vodovodního kohoutku m Nasypte prací prostøedek do èásti II násypky. Nepøekraèujte znaèku maximálního naplnìní (MAX). Èást I: Prací prostøedek pro pøedpírku. Èást II: Prací prostøedek pro hlavní praní, odvápòovaè, krob, bìlicí prostøedek a sùl na skvrny. Èást 2: Aditiva pro poslední máchání, napøíklad avivá. cs 15 Praní prádla Výbìr pracího programu (podle modelu spotøebièe) Odèerpání (vypoutìní) -b Vypustí vodu po zvolení programu s moností «Zastavení máchání C».

8 Pro opatrné praní jemných odìvù. Volitelné funkce Zastavení máchání C Prádlo zùstane po posledním máchání ponoøeno ve vodì. Odstøeïování t /6 Zmírní rychlost odstøeïování. Viz pøiloená tabulka programù. «y» Velmi pinavé bílé prádlo, 90 C Intenzivní prací program pro odìvy z odolných bavlnìných nebo lnìných tkanin. Skvrny / Intenzivní, 60 C Program pro úsporu energie. Delí trvání pracího cyklu sniuje spotøebu energie. «X+P» Bílé a barevné prádlo, z odolných tkanin a stálých barev 60 C, s pøedpírkou Pro praní velmi zneèitìných odìvù. Barevné prádlo, 30, 40, 60 C Odìvy z odolných tkanin «A» Odìvy z jemných tkanin, 30, 40, 60 ºC (syntetické) Pro praní jemných odìvù z bavlny, syntetické nebo smíené tkaniny. «U- J» Odìvy z velmi jemných tkanin, 30 C Pro praní velmi jemných odìvù z bavlny, syntetické nebo smíené tkaniny, záclon. Tyto programy mezi cykly máchání neodstøeïují. Len, 6,30 ºC, v chladné vodì/0 ºC Pro praní odìvù ze lnu nebo smíených tkanin, které se mohou prát v praèce. Sputìní programu m Otáèejte volièem programù, dokud nedojdete k poadovanému pracímu programu. m Kontrolka «Q/d» zaène blikat. m Zvolte poadovanou rychlost odstøeïování. Aby bylo zajitìno opatrné vyprání prádla, je u pracích programù «Odìvy z jemných tkanin (syntetické)», «Odìvy z velmi jemných tkanin» a «Vlna» automaticky omezena rychlost odstøeïování. m Pomocí volièe teploty nastavte poadovanou teplotu. m Stisknìte tlaèítko nebo tlaèítka volitelných funkcí, jestlie si pøejete nìkterou z nich aktivovat. Kontrolka stavu se rozsvítí. m Stisknìte tlaèítko «3». Kontrolka «Q/d» se rozsvítí. Prací program zaène bìet. Kontrolka «Q/d» zùstane rozsvícena bìhem celého prùbìhu vybraného programu. m Kontrolka «r» zùstane rozsvícena bìhem programu máchání. Volitelné programy Máchání - r Cyklus máchání se slabým odstøeïováním. Platné té pro jemné odìvy. Odstøeïování - 4 Cyklus odstøeïování navíc, voda po praní èi máchání se pøed odstøeïováním odìvù vypustí. Zmìna vybraného programu Jestlie jste spustili chybný prací program, mùete ho opravit následujícím zpùsobem: m Nastavte voliè programù na pozici «O». 16 cs m Nastavte voliè programù do polohy odpovídající poadovanému pracímu programu. Kontrolka «Q/d» zaène blikat. m Stisknìte tlaèítko «3». Kontrolka «Q/d» se nepøeruovanì rozsvítí. Vybraný program opìt zaène. Konec pracího programu/ Odstranìní prádla z praèky Kontrolka «4/m» zaène blikat. m Nastavte voliè programù na pozici «O». V pøípadì potøeby: m Vyberte volitelný program («b», «4» nebo «r». m Stisknìte tlaèítko «3». m Po dokonèení vybraného volitelného programu nastavte voliè programù do polohy «O». Zastavení bìícího programu Pøejete-li si ukonèit právì probíhající program: m Nastavte voliè programù do polohy «O». m Nastavte voliè programù do polohy odpovídající monostem «b» nebo «4». Kontrolka «4/m» se nepøeruovanì rozsvítí. Jestlie vyberete funkci «4», musíte nastavit jeho poadovanou rychlost (nevybírejte funkci «Zastavení máchání C»!): m Stisknìte tlaèítko «3». Kontrolka «4/m» se nepøeruovanì rozsvítí. Vyjmutí prádla z pøístroje m Zavøete vodovodní kohoutek. m Otevøete plnicí dvíøka. Jestlie nemùete plnicí dvíøka otevøít: Poèkejte 2 minuty (je sputìna bezpeènostní funkce pøístroje) nebo: Po výbìru monosti «Zastavení máchání C» zùstává uvnitø pøístroje voda. Pro vyputìní vody vyberte volitelný program («b» nebo «4»). m Vyndejte prádlo z pøístroje.! Vyndejte cizí a kovové vìci (klipsy, sponky, mince atd.), které se mohly nashromádit uvnitø bubnu nebo v tìsnicí gumì. Nebezpeèí zrezivìní! Nechte plnicí dvíøka pøístroje otevøená, aby uvnitø mohl cirkulovat vzduch, a vysuit ho. cs 17 Èitìní/Údrba/Ochrana pøed námrazou! Ne zaènete na pøístroji provádìt jakékoli údrbové práce, musíte ho odpojit z elektrické sítì a zavøít vodovodní kohoutek. Nepouívejte øedidla! Tyto výrobky mohou zpùsobit pokození souèástí pøístroje, tvoøit toxické, zdraví kodlivé páry a mohou zpùsobit exploze.

9 Neèistìte pøístroj proudem vody! Vnìjí èistota pøístroje!! Èistìte tìlo pøístroje a volièe jen vlanou mýdlovou vodou nebo bìným èisticím prostøedkem. Nepouívejte brusné nebo agresivní èisticí prostøedky. Utøete pøístroj jemným hadrem. Èitìní násypky na prací prostøedky 1. Vyjmìte násypku úplnì z pøístroje, odjistìte ji stisknutím pohyblivé èásti, která se nachází v zadní èásti nádobky v oddílu pro avivá. Drte tuto èást stisknutou a vyjmìte násypku z pøístroje. 2. Vyèistìte vechny èásti pod proudem vody z kohoutku. 3. Vlote násypku zpìt do pøístroje. Odstranìní usazenin z pøístroje Vìtinou není tøeba odstraòovat usazeniny z pøístroje, jestlie se prací prostøedek správnì dávkuje.! Prostøedky k odstranìní usazenin obsahují kyseliny, které mohou napadnout souèásti pøístroje, stejnì tak jako odbarvovat prádlo. Jestlie si pøesto pøejete odstraòovat usazeniny, dodrujte striktnì rady výrobce. 18 cs Èitìní bubnu Rezové skvrny zpùsobené kovovými objekty je tøeba èistit mycími prostøedky, které neobsahují chlor. (Prohlédnìte si popis souèástí obsaených v tìchto prostøedcích, který je na jejich obalu!) Nikdy nepouívejte ocelový kartáè! Abyste se vyhnuli pøípadným kodám zpùsobeným úniky vody èi dokonce zatopením, doporuèujeme ovìøit kadých pìt let bezvadný stav hadice odborným technikem. Èitìní je zapotøebí: m V pøípadì, e se vypoutìcí èerpadlo zablokovalo cizími pøedmìty (napøíklad knoflíky, svorkami, klipsami atd.), se pouitá voda nedá vypustit. m Po praní prádla, které poutí mnoho chloupkù. Pøed èitìním vypoutìcího uzávìru je tøeba vypustit vodu, která mùe být uvnitø pøístroje. Jestlie je èerpadlo zablokováno, mùe vytéci a 20 litrù vody. Zpùsob provedení 1. Sejmìte pøední podstavec praèky otáèením umìlohmotných roubù pomocí mince.! Nebezpeèí popálení! Nechte pouitou vodu po praní vychladnout! Hadice pro pøívod vody Èitìní vypoutìcího èerpadla 2. Polote nízkou nádobku na vodu pod vypoutìcí èerpadlo (vypoutìcí filtr). Povolte uzávìr, ani byste ho zcela odstraòovali, aby voda trochu odtekla. A se nádobka naplní, zavøete uzávìr vypoutìcího èerpadla. Opakujte ty samé kroky tolikrát, kolikrát je potøeba, dokud voda nepøestane vytékat. Zbytky vody, které vytekly na podlahu, setøete hadrem. 3. Úplnì odroubujte uzávìr vypoutìcího èerpadla. 4. Odstraòte cizí pøedmìty a chloupky, které se zde nastøádaly. Vyèistìte vnitøní prostor èerpadla. Lopatky se musí pohybovat. 5. Pøiroubujte a utáhnìte uzávìr vypoutìcího èerpadla do pùvodního stavu. Ujistìte se, zda je dobøe uzavøen. 6. Namontujte podstavec a upevnìte ho do pùvodní polohy. 7. Nalijte 2 litry vody do násypky na prací prostøedek a spuste volitelný program «b». Takto zabráníte tomu, aby se pøi pøítím praní odstranil prací prostøedek, ani by byl pouit. cs 19 Èitìní filtrù pøívodu vody pøístroje Filtry pøívodu vody se mají vyèistit, pokud pøi otevøeném kohoutku neteèe do pøístroje ádná nebo jen velmi málo vody. Filtry se nacházejí v hlavici pøipojení, které spojuje pøívod vody do pøístroje s kohoutkem vodovodní sítì, tak jako v pøipojení elektroventilu v zadní èásti pøístroje. Zpùsob provedení 1. Nejprve odstraòte tlak vody v pøívodní hadici: m Zavøete vodovodní kohoutek. m Nastavte voliè programù na jakýkoli prací program (kromì «B» nebo «b»). m Stisknìte tlaèítko «3». Nechte ho bìet asi 40 sekund. m Nastavte voliè programù do polohy «O». 2. Odroubujte pøívodní hadici od vodovodního kohoutku. Vypláchnìte filtr pod proudem vody. 3. Opìt pøiroubujte hadici ke kohoutku. 4. Odpojte pøívodní hadici od zadní èásti pøístroje. 5. Sejmìte filtr pomoci plochých kletí; vyèistìte ho a znovu ho namontujte na své místo. 6. Pøiroubujte a utáhnìte hadici do pùvodní polohy. 7. Otevøete kohoutek a ujistìte se, zda nedochází k úniku vody. 8. Zavøete vodovodní kohoutek. V pøípadì, e je Vae praèka instalována v místì, které není chránìno pøed nízkými teplotami, je tøeba odstranit po kadém pracím cyklu zbytkovou vodu, která by mohla být nashromádìna v èerpadle a hadici pøívodu vody. Ochrana pøed námrazami Odstraòte vodu z vypoutìcího èerpadla: Viz kapitola «Èitìní vypoutìcího èerpadla».

10 Odstraòte vodu z pøívodní hadice: 1. Zavøete vodovodní kohoutek. 2. Odroubujte pøívodní hadici od vodovodního kohoutku a konec vlote do sbìrné nádoby. 3. Vyberte na 40 vteøin jakýkoli program praní. Voda z hadice odteèe. 4. Opìt pøiroubujte hadici k zavøenému vodovodnímu kohoutku. 20 cs Malé, snadno odstranitelné poruchy! Opravy, které by bylo nutné uèinit na elektrických zaøízeních, mohou dìlat jen elektrikáøi nebo patøièní odborní technici. Opravy uèinìné neodborným nebo nesprávným zpùsobem mohou znamenat váná nebezpeèí nebo zpùsobit uivateli velké kody. Porucha Ukazatel stavu se nerozsvítí. Moná pøíèina / Zpùsob odstranìní Pøístroj není nebo je chybnì zapojen do zásuvky elektrické sítì. - Vypadly pojistky. - Porucha (zkrat) v dodávce elektøiny. V pøípadì, e dojde k porue dodávky elektrického proudu nebo poruchám na pøístroji, mùete nouzovì vypustit vodu (viz kapitola «Vypoutìcí èerpadlo», abyste mohli prádlo vyndat z praèky). Tlaèítko «3» není stisknuto. Plnicí dvíøka nejsou dobøe zavøena. Nejedná se o poruchu! Voda zùstává v praèce, a to pod vidi telnou zónou. Stupeò zneèitìní je vyí, ne je normální. Dávkování pracího prostøedku je nedostateèné. Dávkujte prací prostøedek podle instrukcí výrobce. Vybírejte pro prádlo co nejvhodnìjí teplotu a prací program. Bylo pouito pøíli mnoho pracího prostøedku. Vypnìte pøístroj asi na 5 10 minut. Abyste zastavili tvorbu pìny, nalijte do nádobky na prací prostøedek polévkovou líci aviváe rozputìnou v pùllitru vody. Pøi pøítím praní snite dávku pracího prostøedku. Nìkteré prací prostøedky mají sklon tvoøit velké mnoství pìny, i kdy to nijak neovlivòuje výsledek máchání. Nejedná se o poruchu! Bìhem zahøívací fáze motor vydává hluky, které souvisejí se spoutìním. Nejedná se o poruchu! Tyto hluky jsou charakteristické pro zaèátek bìhu èerpadla a vypoutìní. Pøepravní pojistka nebyla odmontována. Následujte instrukce k instalaci pøístroje. Nastavitelné podpìry nebyly bìhem instalace utaeny. Vyvate pøístroj pomocí vodováhy a utáhnìte podpìry podle instrukcí k instalaci. Vypoutìcí èerpadlo je zaneeno. Odpadní hadice je zohýbána nebo zaneena. Je sputìna bezpeènostní funkce. Byla vybrána monost «Zastavení máchání C». Vodovodní kohoutek je zavøený. Pøívodní filtry jsou zneèitìny. - Porucha (zkrat) v dodávce elektøiny Cyklus praní se nespustí. Pøi praní není vidìt voda. Výsledek praní není uspokojující. Z nádobky na prací prostøedek vytéká pìna. Pøi posledním máchání je vidìt pìna. Podivné zvuky v motoru Hluky v èerpadle Praèka pøi praní a odstøeïování vibruje. Pøístroj neodstøeïuje nebo nevypoutí pouitou vodu. Plnicí dvíøka se nedají otevøít. Do praèky neteèe voda. cs 21 Technický servis m Ne budete volat servisního technika, ujistìte se, zda nemùete poruchu vyøeit sami. (Viz kapitola «Malé, snadno odstranitelné poruchy».) Tímto zpùsobem se vyhnete zbyteèným výdajùm, protoe v tìchto pøípadech náklady na opravu nejsou kryty záruèním servisem.! Jestlie se ani pøi dodrení výe citovaných návodù nepodaøilo poruchu odstranit, musíte pøístroj odpojit od elektrické sítì, pøívodu vody, zavøít vodovodní kohout a zavolat servisního technika. V pøípadì, e budete poadovat zákrok servisního technika, nezapomeòte uvést výrobní èíslo (E-Nr.) a datum výroby (FD). Obì èísla se nacházejí na typovém títku pøístroje umístìném uvnitø rámu plnicích dvíøek a na títku umístìném v pøední dolní èásti za podstavcem. Zapite zde èísla Vaí praèky. E-Nr. FD Výrobní èíslo Datum výroby Pomozte zabránit zbyteèným cestám a pøesunùm naich technikù uvedením správného výrobního èísla a data výroby. To Vám uetøí zbyteèné náklady. 22 cs Technické vlastnosti a - íøka b - Výka c - Hloubka Obsah bubnu Napìtí elektrické sítì Jitìní Tlak vody v síti 59,5 cm 85,0 cm 56,0 cm cca 70 kg dle typového títku 1-10 bar Hmotnost Spotøeba Program Barevné prádlo 40 C Barevné prádlo 60 C Bílé prádlo 90 C Odìvy z jemných tkanin 40 C Odìvy z velmi jemných tkanin 30 C Vlna 30 C Naplnìní prádlem 5,00 kg* 5,00 kg* 5,00 kg 3,00 kg* 2, kg 2,00 kg* Spotøeba ** Proud 0,60 KWh 0,95 KWh 1,70 KWh 0,40 KWh 0, KWh 0,20 KWh Voda 54 l 49 l 61 l 50 l 55 l 35 l Doba trvání 118 min.

11 140 min 118 min. 75 min. 50 min. min 60 min. * Zkuební programy podle normy EN 60456: 1999 e IEC 456 Ed : 02 ** Hodnoty spotøeby uvedené v horním obrázku jsou jen orientaèní a mohou se liit od sku teèných mìøení podle tlaku, stupnì tvrdosti a teploty vody ze sítì, na kterou je praèka napo jena, teploty místa èi místnosti, kde byla praèka instalována, typu a mnoství prádla, které je dáno do praèky, pouitého pracího prostøedku, kolísání napìtí, které vzniká v elektrické síti, a vybraných volitelných funkcí. cs 23 Tartalomjegyzék Tartsa szem elõtt Oldal Általános útmutatások és biztonsági tanácsok 25 Tanácsok a csomagolás eltávolításához 26 Környezetvédelem / Energiatakarékossági tanácsok.. 26 A szállítási biztosító eltávolítása... A készülék üzembehelyezése.... A készülék szintezése. Csatlakoztatás a vízhálózatra A víz leeresztése Csatlakoztatás az elektromos hálózatra. Ismerje meg új készülékét Program- és hõmérsékletválasztó kapcsolók A mosógép állapotát jelzõ lámpák..... Funkciókiválasztó és «M» gombok Beüzemelési elõírások Az Ön új mosógépe Mosószerre vonatkozó tanácsok / A ruha elõkészítése Az elsõ mosási ciklus Mosás Mosószerek és adalékok A ruha elõkészítése Az elsõ mosási ciklus.

12 36 Mosás / A betöltõablak kinyitása / A mosnivaló betöltése / Az ablak becsukása. 37 Mosás A mosóprogram vége/ A ruha kivétele a mosógépbõl Ápolás / Karbantartás / Fagyvédelem.. 40 Könnyen elhárítható kisebb hibák. Vevõszolgálat Mûszaki adatok Fogyasztás Ápolás, karbantartás, fagyvédelem Üzemzavarok 24 hu Általános útmutatások és biztonsági tanácsok Jelen készülék megfelel a hatályos biztonsági szabványoknak.! Ha észreveszi, hogy a lámpák közül valamelyik villog, nincs szó hibáról. Lásd «A mosógép állapotát jelzõ lámpák» c. fejezetet. A készülék beindítása elõtt vegye figyelembe a következõket:! Olvassa el figyelmesen az utasításokat még mielõtt beindítaná a mosógépet. Ez hasznos információkat tartalmaz a készüléküzembehelyezésére, használatára és biztonságára nézve. Õrizze meg a készülék használati utasítását egy késõbbi tulajdonos részére. Készülékét az utasításoknak megfelelõen helyezze üzembe. Vegye le a szállítási biztosítót és õrizze meg. Ne csatlakoztasson az elektromos hálózatra olyan készüléket, amely láthatóan megsérült vagy hibás. Szükség esetén forduljon szervizhez vagy a kereskedõhöz, akitõl a készüléket vette. Ha a hálózati kábel megsérült, kizárólag a gyártó hivatalos szervizébõl származó megfelelõ kábellel lehet kicserélni. A készüléket csak a vízhálózat hideg vizével használja. A gépben kizárólag a háztartásban mosógéppel mosható ruhadarabokat mosson. Gyermekek jelenlétében ne hagyja a mosógépet felügyelet nélkül. A készülék védelme érdekében vegye figyelembe a következõket:!! Ne álljon rá a mosógépre. A készülék ajtaját ne használja lábtartónak ill. ne nehezedjen rá a lábával.!!! A készülék szállításakor vegye figyelembe a következõket:!! Helyezze fel a szállítási biztosítót. Eressze le a mosógépben visszamaradt vizet. A készüléket óvatosan szállítsa! Ne a kapcsolóknál vagy a kiugró elemeknél fogja meg vagy emelje fel a mosógépet!!! Mosáskor vegye figyelembe a következõket:!!!!! Tartsa távol a háziállatokat a készüléktõl. A forró víz leeresztésekor legyen óvatos. hu 25 Tanácsok a csomagolás eltávolításához Az új készülék csomagolásának eltávolítása A csomagolást a hatályos elõírások betartásával semmisítse meg.! A csomagolóanyag nem játékszer. Az anyagok újrahasznosításával csökkenteni lehet a nyersanyagfelhasználást ill.

13 Powered by TCPDF ( a keletkezõ szemét vagy hulladék mennyiségét. Az összes felhasznált csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A kartonok 80% és 100% között tartalmaznak újrahasznosított papírt. Az átlátszó védõfóliák polietilénbõl (PE), a rögzítõszalagok polipropilénbõl (PP), az öntött elemek pedig klórfluorkarbonmentes (CFC) habpoliészterbõl (PS) készülnek. Ezek az anyagok tiszta szénhidrogénszármazékok és újrahasznosíthatók. Mielõtt használt készülékét kiselejtezné és újjal helyettesítené, a régit tegye mûködésképtelenné: Húzza ki a dugaszt a hálózati csatlakozóból. Vágja át a készülék hálózati kábelét és távolítsa el a csatlakozódugóval együtt. Szerelje le az ajtón lévõ zárakat vagy tegye õket használhatatlanná, nehogy játék közben a gyerekek bezáródjanak a készülékbe és életveszélybe kerüljenek (fulladás). A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, ezért a kiselejtezett mosógépet szállítsa egy hivatalos gyûjtõhelyre vagy újrahasznosítási központba (pl. a megyeszékhely MÉH telepére). Járuljon hozzá aktívan a környezet védelméhez azáltal, hogy használt mosógépe kiselejtezését környezetbarát módon végzi el.! Környezetvédelem / Energiatakarékossági tanácsok m A használat leggazdaságosabb és a környezetre nézve is legkíméletesebb módja az, ha Ön a mosógépét mindig a maximálisan megengedett ruhamennyiséggel tölti meg: Fehér és tarka ruha (ellenálló anyagok) 5,00 kg Szintetikus ruha 3,00 kg Kényes és gyapjú ruhanemû 2,00 kg m Energiát takaríthat meg, ha: kisebb ruhamennyiségeket mos, mert a készülék korszerû súlyautomatika rendszere a betöltött ruha mennyiségétõl függõen lecsökkenti a víz- és energiafelhasználást. a «Intenzív» 60 ºC programot választja a «y» 90 ºC (ellenálló anyagok) helyett. Ez a program a hosszabban tartó mosási ciklus miatt csökkenti az energiafelhasználást, a ruhák pedig ugyanolyan tiszták lesznek, mintha 90 ºC-on mosta volna õket. m Vizet, energiát és mosóport takaríthat meg, ha: az enyhén vagy kevésbé szennyezett ruhanemû esetén nem alkalmaz elõmosást. m Energiát és idõt takaríthat meg, ha: az enyhén szennyezett ruhanemût az illetõ anyagnak megfelelõ rövid programmal mossa. m Mosóport takaríthat meg, ha: a mosóport a víz keménységi fokának, a kimosandó ruha szennyezettségének és mennyiségének ill. a mosószer csomagolásán feltüntetett utasításoknak megfelelõen adagolja. A használt készülék kiselejtezése! 26 hu A szállítási biztosító eltávolítása! Mielõtt a gépet elsõ alkalommal beindítanánk, el kell távolítani a mosógép hátoldalán található szállítási biztosítót. Vigyázat! Balesetveszély a kulcs megcsúszása esetén!! m Lazítsa meg és vegye ki a 4 szorítócsavart «A», a keresztrudat és a tömítést. m A továbbiakban tegye félre a négy távtartót «B», amely esetleg leesett a földre. Ezért enyhén döntse meg a gépet. m Helyezze fel a takarólapokat «C» amelyek a tasakban találhatók a mosógép dokumentációjával együtt.! A szállítási biztosítót késõbbi költözés esetére õrizze meg. A mosógépet csak akkor lehet szállítani, ha a szállítási biztosító rajta van. Ehhez vegye le a «D» hátsó borítólemezt, és a fenti lépéseket fordított sorrendben végezze el. A készülék üzembehelyezése! A készülék üzembehelyezésekor ill. a víz- és elektromos hálózatra való csatlakoztatásakor tartsuk szem elõtt a biztonsági elõírásokat, megjegyzéseket, általános tanácsokat valamint az általános jellegû tudnivalókat és a helyi víz- és áramszolgáltató társaságok elõírásait. Vigyázzon, amikor felemeli a készüléket! Sérülésveszély! Ne emelje fel a készüléket a kapcsolóknál vagy a kiugró elemeknél fogva! Ha szükséges, hívjon megfelelõ szakembert, aki a készüléket a víz- és az elektromos hálózatra csatlakoztatja.!!! A gyárban minden készüléket szigorú ellenõrzésnek vetnek alá normális üzemelési körülmények között. A mosógép belsejében vagy a vízleeresztõ tömlõben visszamaradt víz ennek a tesztelésnek tulajdonítható. hu 27 A készülék elhelyezése Ahhoz, hogy a centrifugálás alatt a mosógép garantáltan biztosan és szilárdan álljon, a felületnek, ahova a készüléket helyezi, szilárdnak és simának kell lennie.

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ Popis zaøízení,

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších

ARGHERITA. Praèka se sušièkou. Tajemství. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 128 D 40 C. Cashmere Gold. Jak dosáhnout lepších M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze Margherita Praèka se sušièkou bezpeèná a se snadnou obsluhou AL 128 D CZ Tøída A pøi 40 C První praèka se

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C.

Bezpečná ARGHERITA. MTajemství krásného prádla. Pračka se sušičkou. Margherita. a se snadnou obsluhou AL 108 D. Třída A při 40 C. MTajemství krásného prádla M ARGHERITA Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 108 D CZ Třída A při 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008

MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008 MINIPRAČKA MODEL: XPB15-2008 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Tento model pračky je

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LTH57520 http://cs.yourpdfguides.com/dref/608351 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LTH57520. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze. Sušička prádla

Návod k obsluze. Sušička prádla Návod k obsluze Sušička prádla Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší sušičky Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti. Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné

Více

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.aeg.com/productregistration L 70270 VFLCS CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOST INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOST POKYNY................................................ 4 3. TECHNICKÉ

Více

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička

132967850_CS.qxd 18/01/08 7.10 Pagina 1 LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička LAVAMAT 16850 Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W

návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W návod k použití Pračka EWS 10770 W - EWS 12770 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 105 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S64240KA1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX S64240KA1

Více

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 120T00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3638643 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BRIGGS & STRATTON 120T00. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Használati útmutató. Automatická pračka. Automata mosógép. Pralka automatyczna ZWQ 5101 ZWQ 5100 Instrukcja obsługi Návod k použití Használati útmutató Pralka automatyczna Automatická pračka Automata mosógép ZWQ 5101 ZWQ 5100 Obsah Upozornění...28 Popis spotřebiče...30 Tabulka programů...32 Jak prát?...33

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07 DEUTSCH D TORNADO 45 8211-3389-07 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP MAX MIN G MAX MIN B 7. Tecumseh 8. 3 S SVENSKA 9. Briggs & Stratton 3x 3x 10. Tecumseh 3 2

Více

3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH

3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH 3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU ČIŠTĚNÍ

Více

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W

AUTOMATICKÁ PRAČKA. Tento návod je platný pro model BFW1000W AUTOMATICKÁ PRAČKA Tento návod je platný pro model BFW1000W OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje,

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128

CZ Návod k použití 2. Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 CZ Návod k použití 2 Pračka ZWS 7108 ZWS 7128 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel _ 5 Při prvním použití _ 8 Vlastní nastavení _ 8 Denní používání 8 Užitečné rady a tipy

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití WD 125 T Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití CZ PL Praèka se sušièkou 1 Návod k instalaci a použití Pralka-suszarka 15 Instrukcja instalacji i obs³ugi BG HU Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ 29 Èíñòðóêöèÿ

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Bubnová sušička Sušička

Bubnová sušička Sušička Návod k použití Návod na používanie Bubnová sušička Sušička PDC7E 2 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění 2 Životní prostředí 4 Instalace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Před prvním použitím 7 Sušicí

Více

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C.

ARGHERITA. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. představuje zrození nového interaktivního dialogu AD 1200. Třída A při 40 C. M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù představuje zrození nového interaktivního dialogu Návod k instalaci a obsluze, AD 1200 CZ Třída A při 40 C První praèka, která

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWD1212 Pračka s plně zabudovanou sušičkou prádla

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWD1212 Pračka s plně zabudovanou sušičkou prádla Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BWD1212 Pračka s plně zabudovanou sušičkou prádla POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41

L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 L 87695 WD CS Návod k použití 2 SK Návod na používanie 41 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 L 87695 WD CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 OVLÁDACÍ PANEL 13 PROGRAMY

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLX2448KBY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567298

Vaše uživatelský manuál BOSCH WLX2448KBY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567298 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS... EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty ehlièky

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU PÉČE

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV48580 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614336

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV48580 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614336 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV48580. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

FU60, FU90 FU60E, FU90E

FU60, FU90 FU60E, FU90E FU60E, FU90E Pokyny k montá¾i a pou¾ití elektrického topného tìlesa do sauny FU, FU-E FU 02012013 Úèel elektrického topného tìlesa: Topné tìleso FU/FU-E je urèeno k vytápìní domácich saun na provozní teplotu.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička

132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 132962940_CS.qxd 19/09/2008 8.42 Page 1 LAVAMAT 12843 VIT Návod k použití Pračka-sušička 2 Vážený zákazníku děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S

Více