V roãní zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva 1 9 8 9"

Transkript

1 V roãní práva

2

3

4

5 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní spoleãnost a.s. 19 PPF Capital Management a.s. 23 PPF burzovní spoleãnost a.s. 25 PPF majetková a.s. 27 PPF Securities a.s. 28 Finanãní pfiíloha 29

6

7 Drazí pfiátelé, jsem rád, Ïe Skupina PPF si trvale udrïuje svoji pozici jedné z nejv znamnûj ích finanãních institucí v âeské republice a nadále pokraãuje ve vytváfiení povûsti dynamické, vysoce profesionální a úspû né finanãní skupiny. Zv ení kvality nabízen ch sluïeb a jejich roz ífiení o nové aktivity se vesmûs pozitivnû promítlo do celkov ch v sledkû Skupiny PPF za rok Ten byl rokem, kter zdaleka nesplnil ekonomická ani politická oãekávání. VáÏné problémy na finanãních trzích nejen u nás, ale i ve svûtû (asijská krize), pokles v konnosti ãeské ekonomiky dan propadem HDP o 2,6 %, vzrûstem inflace k hranici 11 %, sníïením konkurenceschopnosti na eho prûmyslu, neuspokojiv m stavem bankovního sektoru a sníïením investiãní pfiitaïlivosti âeské republiky v oãích zahraniãních partnerû, nestabilní politická scéna - to v e se odrazilo na v konnosti ãeského kapitálového trhu. Znaãnû oslabená dûvûra v nûj se projevila odchodem zahraniãních investorû, poklesem akciov ch kurzû a indexu PX 50 o více neï 20 %. To v raznû postihlo pfiedev ím potfoliové investory. Zamûfiení Skupiny PPF na strategické investice, jejichï cílem je vytváfiet pfiidanou hodnotu realizací restrukturalizaãních programû v podnicích z portfolia, urãit m zpûsobem eliminovalo dopady negativních vlivû a uchránilo tím potenciál investic podílníkû a akcionáfiû Skupiny PPF. Rok 1998 lze také nazvat rokem prûlomov m pro dal í fungování ãeského kapitálového trhu. Kromû pokraãování aktivit státních institucí v procesu vedoucím k úpravû legislativních a právních pfiedpisû a pravidel kapitálového trhu vznikla Komise pro cenné papíry. Jejím cílem je dohlíïet na regulérnost podmínek kapitálového trhu, zv it jeho reputaci a transparentnost a pfiinést tak zahraniãní kapitál do âeské republiky. Skupina PPF tento krok vítá a plnû podporuje ve keré aktivity vedoucí ke standardizaci prostfiedí nezbytného pro efektivní fungování ãeského kapitálového trhu a jeho dal í rozvoj. Konkrétní podpora ze strany Skupiny PPF pfiedstavuje aktivní úãast na ich zástupcû v orgánech a komisích Unie investiãních spoleãností âr, kde pracují na pfiípravû zákonû a právního rámce. V znamnou mûrou tak pfiispíváme k urychlení procesu standardizace kapitálového trhu, harmonizaci jeho legislativního rámce s Evropskou unií a rozvoji kolektivního investování v âeské republice. V návaznosti na novelizaci zákona o investiãních spoleãnostech a fondech do lo ke zmûnû investiãní strategie PPF investiãní spoleãnosti a.s., která obhospodafiuje podílové fondy Skupiny PPF. PÛvodní investiãní politika byla zaloïená na tvorbû portfolia s perspektivou zhodnocení v dlouhodobûj ím horizontu. Díky investiãním omezením fondû do lo k poklesu strategick ch investic v portfoliu ve prospûch investic portfoliov ch. Aby správce dodrïel pfiíslu ná omezení a splnil podmínky likvidity fondû, nezbytné pro jejich

8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEâNOSTÍ SKUPINY PPF dûvûra nejlépe zavfiené dvefie jsou ty, které mûïeme nechat otevfiené

9 otevfiení, musel pfiistoupit k odprodeji strategick ch investic. Realizace prodejû v dobû poklesu kapitálového trhu znamenala pro spoleãnost limitující moïnosti zhodnocení pûvodních investic. Hlavním cílem do budoucna je zajistit pro na e podílníky solidní v nosy. Proto jsme v roce 1998 pfiistoupily k diverzifikaci portfolia fondû roz ífiením o zahraniãní cenné papíry vyspûl ch svûtov ch ekonomik. Jejich bezpeãné a reálné v nosy by se mûly pozitivnû promítnout do rûstu majetku fondû. Dosavadní úspûchy Skupiny PPF v jednotliv ch oblastech podnikání nás dále motivují neustále pracovat na zkvalitàování poskytovan ch sluïeb a jejich roz ifiování. Chceme sv m klientûm nabídnout kvalitní a profesionální servis v oblasti finanãních sluïeb. K tomu by mûla napomoci i novû vzniklá organizaãní struktura Skupiny PPF, kde roli holdingu pfievzala spoleãnost PPF a.s. Tato zmûna umoïàuje jednotliv m ãlenûm skupiny více se specializovat na své oblasti zájmû a vytváfií tím prostor pro roz ífiení jejich sluïeb v dané oblasti. Jde zejména o správu nemovitého majetku a strategick ch investic, podnikové financování a obchodování se zahraniãními cenn mi papíry. Holdingové upofiádání Skupiny PPF jí umoïàuje rychle reagovat na zmûny vnûj ího prostfiedí, efektivnû fiídit své spoleãnosti a navíc v raznû zv it efektivitu celkov ch vynaloïen ch nákladû. Povûst kvality se vytváfií bûhem dlouhé doby. V uplynul ch osmi letech jsme byli povzbuzeni sv m rûstem, dosaïen mi úspûchy i pozitivním hodnocením v sledkû své práce. Av ak bez podpory a dûvûry na ich podílníkû a akcionáfiû, investorû, obchodních a finanãních partnerû a také na ich zamûstnancû by to nebylo prakticky moïné. Proto právû jim patfií na e podûkování. Praha, kvûten 1999 P ETR KELLNER pfiedseda pfiedstavenstva

10 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF PPF a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Kã (od ) Auditor pro rok 1998: Pfiedstavenstvo: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. ING. PETR KELLNER - pfiedseda MILAN MADùRYâ ING. LADISLAV BARTONÍâEK, MBA Dozorãí rada: JUDR. FRANTI EK TLUSTO - pfiedseda (s úãinností od ) ING. MARTIN DINDO LENKA AFRÁNKOVÁ (s úãinností od ) Vedení spoleãnosti: ING. PETR KELLNER - generální fieditel ING. ALE MINX - finanãní fieditel a prokurista ING. VÁCLAV RAJER, MBA - fieditel anal z ING. VLADIMÍR âech - fieditel informaãních systémû ING. IVAN LACKOVIâ - fieditel marketingu a komunikace (s úãinností od ) JITKA TEJNOROVÁ - personální fieditelka (s úãinností od ) ING. MARTIN DINDO - fiízení finanãních projektû PPF investiãní spoleãnost a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Majetek ve správû k : Auditor pro rok 1998: Depozitáfi pro rok 1998: âlenství: Kã Kã (zahrnuje objem majetku v obhospodafiovan ch podílov ch fondech) KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. Unie investiãních spoleãností âeské republiky Americká obchodní komora v âeské republice Pfiedstavenstvo: ING. PETR KELLNER - pfiedseda ING. TùPÁN POPOVIâ, CSc. ING. LADISLAV BARTONÍâEK, MBA Dozorãí rada: JUDR. FRANTI EK TLUSTO - pfiedseda ING. MARTIN DINDO ING. JAROSLAV P EROST Vedení spoleãnosti: JAN VALDINGER, LLB - v konn fieditel ING. LIBOR MOTEJLEK - fieditel portfolioadministrace

11 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEâNOSTÍ SKUPINY PPF PPF âesk uzavfien podílov fond Datum zaloïení: Poãet emitovan ch podílov ch listû: Jmenovitá hodnota podílov ch listû: Forma a podoba podílového listu: TrÏní hodnota majetku k : TrÏní hodnota majetku na podílov list: Obchodovatelnost podílov ch listû: Auditor pro rok 1998: Depozitáfi: (fond byl zaloïen v rámci kuponové privatizace) ks Kã zaknihovaná, na majitele Kã Kã voln trh BCPP RM-Systém KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. PPF Moravskoslezsk uzavfien podílov fond Datum zaloïení: Poãet emitovan ch podílov ch listû: Jmenovitá hodnota podílov ch listû: Forma a podoba podílového listu: TrÏní hodnota majetku k : TrÏní hodnota majetku na podílov list: Obchodovatelnost podílov ch listû: Auditor pro rok 1998: Depozitáfi: (fond byl zaloïen v rámci kuponové privatizace) ks Kã zaknihovaná, na majitele Kã Kã voln trh BCPP RM-Systém KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. âeskoslovenská obchodní banka, a.s

12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEâNOSTÍ SKUPINY PPF PPF Capital Management a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Auditor pro rok 1998: Pfiedstavenstvo: Kã KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. ING. PETR KELLNER - pfiedseda ING. LADISLAV CHVÁTAL MILAN MADùRYâ Dozorãí rada: JUDR. FRANTI EK TLUSTO - pfiedseda ING. VÁCLAV RAJER MGR. VÁCLAV KRATOCHVÍL Vedení spoleãnosti: ING. LADISLAV CHVÁTAL - fieditel PPF burzovní spoleãnost a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Povolení k ãinnosti: Pfiístup do SCP a na trhy: Kã licence udûlená Ministerstvem financí âr ãlen Burzy cenn ch papírû Praha a.s. zvlá tní zákazník RM-Systému (on-line) styk s SCP pomocí technick ch nosiãû dat Auditor pro rok 1998: Pfiedstavenstvo: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. ING. JAN BLA KO - pfiedseda BOHUSLAV SAMEC ING. MARCEL DOSTAL (s úãinností od ) Dozorãí rada: ING. VLADIMÍR âech - pfiedseda (s úãinností od ) MGR. HANA P IKRYLOVÁ (s úãinností od ) ING. VLADIMÍR DVO ÁK Vedení spoleãnosti: ING. JAN BLA KO - fieditel

13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEâNOSTÍ SKUPINY PPF PPF majetková a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Klikovce 7, Praha 4 Základní jmûní: Kã Auditor pro rok 1998: KPMG âeská republika Audit, s.r.o., spol. s r.o. Pfiedstavenstvo: ING. PETR JAVÒREK - pfiedseda ING. PETR KELLNER Dozorãí rada: Vedení spoleãnosti: ING. ALE MINX MILAN MADùRYâ - pfiedseda JUDR. FRANTI EK TLUSTO JUDR. MARTIN WURST ING. PETR JAVÒREK - fieditel PPF Securities a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Kã Auditor pro rok 1998: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Pfiedstavenstvo: ING. PETR KELLNER - pfiedseda MGR. VÁCLAV KRATOCHVÍL RNDR. VLADIMÍR BURDA (s úãinností od ) Dozorãí rada: ING. ALE MINX - pfiedseda JUDR. FRANTI EK TLUSTO LENKA AFRÁNKOVÁ (s úãinností od ) Vedení spoleãnosti: MGR. VÁCLAV KRATOCHVÍL - fieditel Poznámka: Do Skupiny PPF dále patfií PPF Servis a.s. (datum zaloïení ). Informace o spoleãnosti PPF investiãní holding a.s. jsou uvedeny v samostatné v roãní zprávû této spoleãnosti

14 Vedení Skupiny PPF PPF a.s. Ing. Petr Kellner - P EDSEDA P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ EDITEL Narozen v roce 1964, v roce 1986 promoval na Vysoké kole ekonomické, obor ekonomika prûmyslu. Patfií mezi zakladatele Skupiny PPF, v roce 1991 se stal pfiedsedou pfiedstavenstva a generálním fieditelem PPF investiãní spoleãnosti a.s. Od ledna 1998, kdy do lo ke zmûnû struktury skupiny, pracuje v ãele Skupiny PPF jako pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel spoleãnosti PPF a.s. Milan Madûryã - âlen P EDSTAVENSTVA Narozen v roce 1955, je absolventem stfiední prûmyslové koly a postgraduálního studia pfii Vysokém uãení technickém v Brnû. Od roku 1978 pracoval v oddûlení technického a investiãního rozvoje v ZPS, a.s. Zlín, pozdûji jako vedoucí divize Trading. V souãasné dobû je ãlenem pfiedstavenstva âeské poji Èovny a.s. Ing. Ale Minx - FINANâNÍ EDITEL Narozen v roce 1964, je absolventem Vysoké koly ekonomické, Fakulty v robnû ekonomické. V letech pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finanãního odboru. Do PPF nastoupil v roce Ing. Václav rajer, MBA - EDITEL ANAL Z Narozen v roce Vystudoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu jaderného a fyzikálního inïen rství a absolvoval dva postgraduální kurzy. V letech pracoval ve strojírenském v zkumu a v voji. V letech vystudoval U. S. Business School a získal titul MBA na Rochester Institute of Technology. Od roku 1993 pracuje v PPF. Ing. Vladimír âech - EDITEL INFORMAâNÍCH SYSTÉMÒ Narozen v roce 1966, absolvoval âeské vysoké uãení technické v Praze, obor technická kybernetika. Po ukonãení koly pracoval v TOS Hostivafi, poté v PCS Praha jako vedoucí programátor skupiny ekonomického softwaru. V roce 1995 nastoupil do PPF. Ing. Ivan Lackoviã - EDITEL MARKETINGU A KOMUNIKACE Narozen v roce 1971, vystudoval V CHT Praha, obor ekonomika a management. V prûbûhu postgraduálního studia absolvoval zahraniãní stáïe v oboru marketingu, PR a logistiky. Praxi zahájil jako manaïer PR v Investiãní kapitálové spoleãnosti Komerãní banky, a.s., od roku 1998 pûsobil v Komerãní bance a.s. jako fieditel odboru komunikace. Do PPF nastoupil v roce Jitka Tejnorová - PERSONÁLNÍ EDITELKA Narozena v roce 1971, je absolventkou stfiední ekonomické koly. V oboru lidsk ch zdrojû pûsobí od roku 1994, nejdfiíve v oddûlení lidsk ch zdrojû ve spoleãnosti R. J. Reynolds Tobacco a pozdûji jako konzultantka v poradenské spoleãnosti v Accord Group. Do PPF nastoupila v roce Ing. Martin Dindo - ÍZENÍ FINANâNÍCH PROJEKTÒ Narozen v roce 1973, je absolventem Vysoké koly ekonomické, Fakulty mezinárodních vztahû, specializace mezinárodní obchod a bankovnictví. V letech pracoval jako account manager, posléze v letech jako finanãní fieditel reklamní agentury BBK/Time s.r.o. Od roku 1997 pracuje v PPF.

15 VEDENÍ SKUPINY SKUPINY PPF PPF investiãní spoleãnost a.s. Jan Valdinger, LLB - V KONN EDITEL Narozen v roce 1945, je kvalifikovan m právníkem. Svou pracovní dráhu zahájil u spoleãnosti City of London. Má za sebou 18 let zku eností v oblasti investiãního bankovnictví, vãetnû 5 let u firmy Morgan Grenfell v Lond nû a 12 let u Standard Chartered Group, kde mimo jiné vedl operace bankovních investic v Indii a pozdûji na Dálném v chodû se základnou v Hongkongu. Do Skupiny PPF pfii el v lednu PPF Capital Managament a.s. Ing. Ladislav Chvátal - EDITEL Narozen v roce 1963, absolvoval Vysokou kolu ekonomickou v Praze. Po studiu pûsobil jako ãlen pfiedstavenstva a fieditel pro personalistiku a správu v podniku AVIA Praha LetÀany. Od roku 1994 vykonával funkci fieditele pro marketing v PPF investiãní spoleãnosti a.s. a od roku 1995 je fieditelem spoleãnosti PPF Capital Management a.s. PPF burzovní spoleãnost a.s. Ing. Jan Bla ko - EDITEL Narozen v roce 1964, vystudoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 1991 pracoval v âkd Elektrotechnika jako zku ební technik, v letech v Investiãní a Po tovní bance Praha na místû vedoucího odboru cenn ch papírû. V roce 1992 získal makléfiskou licenci. Od roku 1994 vedl makléfiskou spoleãnost Stratego Invest. editelem PPF burzovní spoleãnosti a.s. se stal v roce PPF majetková a.s. Ing. Petr JavÛrek - EDITEL Narozen v roce 1963, absolvoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu stavební. Po ukonãení studia pracoval v rûzn ch odborn ch i fiídicích funkcích. Od roku 1993 byl fieditelem znaleckého ústavu Novota. Je ãlenem expertní rady Institutu oceàování majetku pfii Vysoké kole ekonomické v Praze. Do funkce fieditele PPF majetková a.s. byl jmenován v roce PPF Securities a.s. Mgr. Václav Kratochvíl - EDITEL Narozen v roce 1965, v roce 1992 ukonãil studium na Karlovû univerzitû v Praze. Poté nastoupil do PPF a podílel se na zahajování obchodní ãinnosti PPF investiãní spoleãnosti a.s. a na zakládání PPF burzovní spoleãnosti a.s., kde pokraãoval v práci na dealingu, pozdûji se stal vedoucím dealingu. V roce 1995 se vrátil do PPF investiãní spoleãnosti a.s. jako fieditel portfolia. V polovinû roku 1998 pfie el do PPF Securities a.s. na pozici fieditele

16 moudrost je podmínûna nadáním, nikoliv vûkem

17 Zpráva vedení Skupina PPF Skupina PPF bûhem roku 1998 posilovala své postavení na trhu a úspûchy v jednotliv ch oblastech podnikání ji právem fiadí mezi nejv znamnûj í finanãní skupiny ãi instituce v âeské republice. Základem na ich aktivit zûstává i nadále obhospodafiování svûfien ch prostfiedkû mnoha tisícû podílníkû a akcionáfiû z kuponové privatizace. Cílem na ich aktivit je zabezpeãení co nejefektivnûj ího zhodnocení jejich prostfiedkû. Proto jsme roz ífiili svoji ãinnost o dal í aktivity v oblastech kapitálového trhu, kolektivního investování a správy fondû nemovitého majetku. I nová holdingová struktura Skupiny PPF, fungující od ledna loàského roku, v znamnû pfiispûla k uï í specializaci a vût ímu soustfiedûní se jednotliv ch dcefiin ch spoleãností na oblasti jejich aktivit a zájmû. Tím byl vytvofien prostor pro pfiípravu a rozvoj nov ch nástrojû pro zhodnocování majetku, coï se promítlo do zkvalitnûní a roz ífiení stávajících finanãních slu- Ïeb Skupiny PPF. Navíc díky vzniku PPF a.s., holdingové spoleãnosti Skupiny PPF, do lo ke zv ení centralizace a zlep ení koordinace urãit ch spoleãn ch aktivit celé skupiny. To se pozitivnû promítlo do zv ení efektivity vynaloïen ch nákladû. Správci obou podílov ch fondû, PPF investiãní spoleãnosti a.s., se i pfies negativní v voj kapitálového trhu podafiilo zmûnou struktury portfolií fondû pfiedstihnout jeho hlavní indexy. Hodnota majetku fondû pfiedãila index PX 50 o více neï 11 % a kurz zaznamenal rûst v obdobné v i. V návaznosti na legislativní zmûny v oblasti investiãních a podílov ch fondû do lo u obhospodafiovan ch fondû ke zmûnám v investiãní politice, která tím byla uvedena do souladu s novelou zákona. PÛvodní zamûfiení fondû na strategické investice se postupnû transformuje v investice portfoliové. Díky tomu do lo k prodeji nûkolika strategick ch podílû v podnicích z portfolia fondû zahraniãním investorûm. Cílem investiãních aktivit správce fondû je co nejefektivnûj í zhodnocení majetku jejich podílníkû a zv ení likvidity podílov ch listû. To se podafiilo zejména díky v raznému sní- Ïení podílu akcií a naopak posílení penûïních a dluhov ch instrumentû aï na hranici 70 % majetku. âást aktiv navíc byla investována do zahraniãních cenn ch papírû vyspûl ch svûtov ch trhû. Touto diverzifikací správce stabilizoval portfolia fondû a v raznû tak omezil vliv moïn ch negativních dopadû na jejich majetek. KaÏdodenní podporu strategick ch investic Skupiny PPF a sv ch dal ích klientû z portfolia zaji Èuje PPF Capital Management a.s. V roce 1998 pokraãovala spoleãnost v aktivním pfiístupu ke správû strategick ch prûmyslov ch úãastí. Ten je zaloïen na dûsledném uplatàování projektového systému fiízení, kter umoïàuje lépe vykonávat akcionáfiská práva a efektivnûji fiídit podniky. PPF Capital Management a.s. zabezpeãuje také koordinaci a realizaci jednotliv ch projektû (zejména restrukturalizaãních programû) ve strategick ch podnicích. Jejich cílem je vytvofiit podmínky pro kapitálov vstup silného investora. Spoleãnost v loàském roce realizovala prodej nûkolika strategick ch podílû zahraniãním investorûm a zabezpeãila tak efektivní zhodnocení investic sv ch klientû. Své postavení mezi obchodníky s cenn mi papíry posílila PPF burzovní spoleãnost a.s. Ta v roce 1998 zaznamenala meziroãní nárûst objemu realizovan ch obchodû o 36 % na celkovû 43,7 miliardy Kã a potvrdila tak svoji pozici mezi nejvût ími makléfisk mi spoleãnostmi v âeské republice. Spoleãnost se dále podílela na realizaci

18 ZPRÁVA VEDENÍ v znamn ch projektû z oblasti podnikového financování. Jednalo se zejména o komplexní zaji tûní konsorciálních prodejû v znamn ch úãastí v ãesk ch akciov ch spoleãnostech. Celkov realizovan objem prostfiedkû z tûchto projektû ãinil pfies 2,8 miliardy Kã. V roce 1998 PPF burzovní spoleãnost a.s. zlep ila také v sledek obchodování na svûj vlastní úãet. Ve správû aktiv spoleãnost diverzifikovala portfolia klientû v mezinárodním mûfiítku, coï se pozitivnû promítlo do celkového zhodnocení finanãních prostfiedkû klientû. SluÏby v oblasti správy a rozvoje fondû nemovitého majetku Skupina PPF nabízí prostfiednictvím spoleãnosti PPF majetková a.s. Ta se v roce 1998 zamûfiila na zvy ování kvality poskytovan ch sluïeb a pokraãovala v práci na dokonãení specializovaného softwaru, kter umoïní komplexní servis v oblasti nemovitostí a také efektivní diverzifikaci majetkov ch fondû klientû v lokálním i globálním mûfiítku. Jeho dokonãení v roce 1999 by mûlo v znamnû posílit konkurenceschopnost spoleãnosti. LoÀsk rok nebyl vhodn pro realizaci investiãních projektû (vysoké ceny zdrojû financování), a proto vût ina aktivit PPF majetkové a.s. smûfiovala do oblasti pronájmû nemovitostí. Vhodnou volbou klientû spoleãnost zabezpeãila rûst hodnoty a v nosû ze spravovaného majetku. Svoji aktivní obchodní ãinnost v ãervenci 1998 zahájil nov ãlen Skupiny PPF - spoleãnost PPF Securities a.s. Ta se specializuje na poradenství v oblasti fie ení vybran ch majetkov ch úãastí v portfoliích klientû a také efektivního vykonávání akcionáfisk ch práv. V sledkem práce spoleãnosti jsou konkrétní doporuãení jak dále diverzifikovat portfoliové podíly v podnicích, aby bylo dosaïeno jejich efektivního zhodnocení. Cílem navrïen ch fie ení je zv it likviditu portfolia klientû, a to zejména prostfiednictvím spoleãn ch postupû pfii prodeji urãit ch úãastí. Realizace doporuãení spoleãnosti se pozitivnû promítla v likviditû portfolií klientû. Úspûchy Skupiny PPF nás dále motivují neustále zlep ovat kvalitu a ífii poskytovan ch sluïeb. Uspokojování potfieb klientû a jejich spokojenost s nabízen m servisem je pro Skupinu PPF tou nejvy í prioritou. Do budoucna se zamûfiíme na vyhledávání kvalitních investiãních pfiíleïitostí, zejména na investice do perspektivních firem s v znamn m potenciálem rûstu. I nadále zûstaneme investorem s orientací na strategické investice. V oblasti kapitálového trhu pfiipravujeme roz ífiení obchodování se zahraniãními cenn mi papíry, nov ch aktivit v oblasti podnikového financování, zprostfiedkování upisování primárních emisí na zahraniãních trzích a obchodování s deriváty. V oblasti kolektivního investování se Skupina PPF zamûfií na zabezpeãení dostateãné likvidity obhospodafiovan ch fondû tak, aby byly vãas pfiipraveny na bezpeãné otevfiení s maximalizací hodnoty pro v echny podílníky. Nabídka finanãních sluïeb Skupiny PPF bude pro rok 1999 doplnûna také komplexním servisem v oblasti správy a rozvoje majetkov ch fondû s celorepublikovou pûsobností.

19 Spoleãnosti Skupiny PPF PPF a.s. Od ledna roku 1998 je PPF a.s. se základním jmûním 420 mil. Kã holdingovou spoleãností Skupiny PPF. Tato nová organizaãní struktura byla vytvofiena s cílem zefektivnit ãinnosti v ech ãlenû a sníïit celkové náklady spojené s vyvíjen mi aktivitami. DÛkazem správnosti tohoto rozhodnutí je zv ení efektivity vynaloïen ch nákladû Skupiny PPF v roce To bylo dosaïeno zejména díky plnû integrované a koordinované ãinnosti jejich jednotliv ch subjektû v oblasti obchodní, finanãní, analytické, marketingové a komunikace, informaãních technologií a také personální politiky. Poskytování sluïeb a fundovaného poradenství spoleãností PPF a.s. ve zmínûn ch oblastech umoïnilo jednotliv m ãlenûm Skupiny PPF efektivnû fiídit své spoleãnosti, zkvalitnit a roz ífiit kálu nabízen ch produktû a sluïeb. Koordinace ãinností v rámci Skupiny PPF se v oblasti finanãní t ká pfiedev ím plánování, fiízení cash flow, procesu rozpoãtování, kontroly nákladû a v nosû celé skupiny. Konzultantská role finanãního oddûlení pfiedstavuje zodpovûzení finanãních aspektû investiãních zámûrû a jejich fie ení a také vyuïívání sluïeb úãetního poradenství. Jde zejména o vedení ve keré úãetní a daàové evidence a kontroly úãetních záznamû. Pracovníci finanãního oddûlení dále zabezpeãují platební styk pro celou skupinu, komunikaci s pfiíslu n mi státními orgány a auditorsk mi firmami, sestavují návrhy úãetních závûrek a v neposlední fiadû také daàov ch pfiiznání. V sledky práce analytikû vytváfií nezbytné zázemí pro investiãní ãinnost celé Skupiny PPF, jsou zásadní pro její investiãní rozhodování. Podpora v této oblasti je dána zejména detailním rozborem a posouzením konkrétních investiãních pfiíleïitostí vãetnû vydání pfiíslu n ch doporuãení pro potfieby jednotliv ch ãlenû Skupiny PPF. Provádûné anal zy jsou orientovány pfieváïnû na vefiejnû obchodovatelné tuzemské akciové spoleãnosti. V sledkem celého procesu je ocenûní analyzovan ch subjektû na základû modelû jejich pravdûpodobného budoucího v voje hospodafiení, kvality podnikatelského zámûru a dal ího moïného rozvoje. V rámci teritoriální expanze Skupiny PPF, ve snaze diverzifikovat svá investiãní rizika v mezinárodním mûfiítku, se v znamná ãást ãinnosti analytického oddûlení soustfiedila na anal zy vybran ch vyspûl ch zahraniãních ekonomik, jejich kapitálov ch trhû a moïn ch investiãních pfiíleïitostí. Jde zejména o zahraniãní cenné papíry v znamn ch emitentû. Kromû vyspûl ch ekonomik je ãást aktivit zamûfiena i na ekonomiky nûkter ch zemí stfiední a v chodní Evropy, které vykazují potenciál rûstu. Souãástí práce analytického t mu je také hodnocení makroekonomické situace âeské republiky a predikce moïného budoucího v voje, která je jedním z nezbytn ch vstupû pro dal í analytické práce. Celkové vnímání Skupiny PPF irokou investorskou ãi laickou vefiejností je dáno stupnûm dûvûry v ni samotnou. A zde je nezastupitelná role oddûlení marketingu a komunikace, která spoãívá ve vytváfiení jednotné, ucelené a integrované strategie marketingu a komunikace celé Skupiny PPF a v její následné realizaci. Koordinace aktivit v tûchto oblastech umoïàuje cílenû a efektivnû komunikovat vizi, zámûry a strategii PPF jak dovnitfi, tak vnû Skupiny PPF. Management PPF si uvûdomuje a respektuje principy transparentní a otevfiené informaãní politiky. Ta spoãívá pfiedev ím v kaïdodenní komunikaci pracovníkû informaãního stfiediska s podílníky a akcionáfii. Skupina PPF poskytuje navíc nad rámec informaãních povinností dal í údaje o stavu majetku obhospodafiovan ch fondû. T dnû,

20 SPOLEâNOSTI SKUPINY PPF v roz ífiené podobû i mûsíãnû, publikuje v celostátních denících informace o v voji majetku ve fondech a rovnûï o PPF investiãním holdingu a.s. Aktuální informace jsou k dispozici rovnûï na internetov ch stránkách Skupiny PPF. Podílníci a akcionáfii tak mají zabezpeãenu jednoduchou a rychlou dostupnost informací a také moïnost trvale sledovat zhodnocování svého majetku. Skupina PPF spojuje své jméno s podporou vzdûlávacích, humanitárních a charitativních akcí. Z tûch déle trvajících projektû jde pfiedev ím o spolupráci s Bilingvální matefiskou kolou pro sluchovû postiïené. Koncepce sponzorsk ch aktivit Skupiny PPF se i nadále bude zamûfiovat na dlouhodobou podporu tûch projektû ve zmínûn ch oblastech, které pfiiná ejí trvalé hodnoty a vefiejn prospûch. Podpora v oblasti kvalitního technického a informaãního zázemí pro celou Skupinu PPF je zaji Èována oddûlením Informaãních technologií. Kromû standardních sluïeb, jako je správa provozu lokální sítû, stanic, souborov ch a databázov ch serverû, zabezpeãuje také toto oddûlení informaãní zdroje pro potfieby analytikû a makléfiû. Pfiímé spojení se zdroji informací umoïàuje jednotliv m ãlenûm rychlou a snadnou komunikaci. Efektivní komunikace uvnitfi Skupiny PPF je uplatàována prostfiednictvím Intranetu. Neménû v znamnou úlohou, kterou bylo nutno v oddûlení fie it, bylo zaji tûní zpûsobilosti pfiechodu v ech systémû pouïívan ch ve Skupinû PPF na rok Tento úkol se podafiilo splnit a pfiechod do roku 2000 by mûl probûhnout hladce a bez komplikací. V prûbûhu roku 1998 Skupina PPF opût zúroãila schopnost umístit správné lidi na správná místa a postavit úspûchy spoleãnosti na pfiednostech sv ch zamûstnancû. Skupina PPF dosahuje pozitivních v sledkû díky sehranému t mu kvalitních odborníkû s vysokou mírou odpovûdnosti, flexibility, adaptability a jejich schopnosti hledat nové moïnosti v prostfiedí neustále se vyvíjejícího trhu. PPF vûnuje zv enou pozornost pfiípravû a realizaci koncepce a programu v oblasti personalistiky. Ty jsou sestavovány na základû modelu vycházejícího z filozofie integrovaného pfiístupu k fiízení lidsk ch zdrojû. PPF jasnû vidí souvislost mezi pozitivní motivací zamûstnancû a efektivní, piãkovou v konností na zastávan ch pozicích. Tento pfiístup Skupinû PPF umoïàuje uskuteãàovat v echny nároãné zámûry prostfiednictvím vysoce loajálních pracovníkû. Hlavním cílem personální politiky Skupiny PPF je dosáhnout úspû ného propojení mezi vlastními zámûry spoleãnosti a nabídnutím moïnosti seberealizace sv m zamûstnancûm. Pozornost firmy se soustfieìuje na vytváfiení programû osobního a profesního rozvoje, které mají vybavit zejména stfiední a vy í management nástroji a dovednostmi nezbytn mi pro uskuteãnûní zámûrû spoleãnosti. Z dlouhodobého pohledu je cílem Skupiny PPF vytváfiet trvalé hodnoty a konkurenãní v hody prostfiednictvím v e uveden ch oblastí, a tím zvy ovat její v konnost. Rostoucí v konnost je pfiedpokladem dal ího úspû ného rozvoje celé Skupiny PPF a její prosperity.

21 SPOLEâNOSTI SKUPINY PPF PPF investiãní spoleãnost a.s. Spoleãnost vznikla v roce 1991 a v souãasné dobû patfií mezi v znamné investiãní spoleãnosti v âeské republice. Integrace spoleãnosti do Skupiny PPF jí umoïàuje uplatàovat pruïnou investiãní politiku na domácích i zahraniãních trzích a navíc podporuje cíle spoleãnosti spoãívající v maximálním zhodnocení obhospodafiovaného majetku. PPF investiãní spoleãnost a.s. je ãlenem Unie investiãních spoleãností âeské republiky (UNIS) a její zástupci se aktivnû podílejí na tvorbû podmínek a pravidel, na jejichï základû UNIS usiluje o rozvoj kolektivního investování, prosazuje normy informaãní otevfienosti a pfiísného respektování principû poctivého obchodního styku a ochrany dobr ch mravû. V souãasné dobû obhospodafiuje PPF investiãní spoleãnost a.s. dva uzavfiené podílové fondy s celkov m objemem majetku 1,5 miliardy Kã a pfiipravují se nové druhy otevfien ch podílov ch fondû, které umoïní investorûm bezpeãné investování na rûzn ch trzích v souladu s rûznorod m zamûfiením pfiipravovan ch fondû. V roce 1998 do lo k dal ímu propadu na ãeském kapitálovém trhu a v ãeské ekonomice se objevily nûkteré nové negativní jevy. âesk akciov trh byl postiïen nepfiízniv mi vyhlídkami ãeské ekonomiky i ztrátou dûvûry v rozvíjející se trhy, coï vedlo k odchodu zahraniãních investorû. Index PX 50 ztratil bûhem loàského roku 20,4 % své hodnoty. I pfiesto se podafiilo zmûnou struktury portfolií obou spravovan ch fondû pfiedstihnout v echny indexy ãeského kapitálového trhu. PPF investiãní spoleãnost a.s. úspû nû pro la v první polovinû roku 1999 procesem pfielicencování subjektû ãeského kapitálového trhu a Komise pro cenné papíry tím potvrdila platnost její licence. PPF âesk uzavfien podílov fond Hodnota majetku fondu v prûbûhu celého loàského roku kopírovala v voj indexu PX 50. V celkovém srovnání pfiedãil v voj majetku index PX 50 o 11 % pfii poklesu vlastního jmûní fondu o 9,4 %. Cena podílového listu fondu vzrostla bûhem roku 1998 o 2 % na koneãn ch 805 Kã. Objemem majetku patfií fond mezi nejvût í podílové fondy v âeské republice z II. vlny kuponové privatizace s hodnotou vlastního jmûní 1 miliarda Kã ke konci roku V loàském roce pokraãovala diverzifikace portfolia fondu zahájená jiï v pfiedchozím roce. Zatímco na poãátku roku 1998 tvofiily rozhodující ãást aktiv akcie ãesk ch spoleãností (66 %), k tento podíl poklesl o 40 % na 26 % aktiv fondu. Z portfolia fondu se podafiilo odprodat strategické úãasti v podnicích 1. Severozápadní teplárenská a TMP-Telekomunikaãní montáïe Praha. Dále byly prodány ãi sníïeny podíly ãesk ch akciov ch portfoliov ch investic v Komerãní bance a.s. a spoleãnosti Deza a.s. Souãasnû se sniïováním podílu akcií ãesk ch spoleãností na majetku fondu se zvy oval podíl investovan do pokladniãních poukázek emitovan ch ânb a Ministerstvem financí âr, kde bylo moïno bez rizika dosahovat nadprûmûrn ch v nosû. âást majetku byla investována do dluhopisû prvotfiídních ãesk ch emitentû (státní dluhopisy, SPT TELECOM, Citileasing) a zahraniãních cenn ch papírû z vyspûl ch svûtov ch trhû, pfiedev ím amerického a západoevropsk ch. Podíl zahraniãních investic se pohyboval bûhem roku 1998 pod hranicí 10 % a k ãinil 5 % majetku fondu. Pozornost byla zamûfiena pfiedev ím na akcie perspektivních spoleãností z oblastí informaãních technologií, telekomunikací a farmacie. Ke konci roku 1998 tvofiily investice do akcií

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství:

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství: âp INVEST investiãní spoleãnost, a.s. zpráva o hospodafiení 2003 Obsah Profil spoleãnosti 2 Základní ekonomické údaje 2 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Úvodní

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

zpráva za tfii ãtvrtletí

zpráva za tfii ãtvrtletí zpráva za tfii ãtvrtletí ZPRÁVA âeské SPO ITELNY O V VOJI HOSPODA ENÍ ZA T I âtvrtletí 2002 Mezinárodní úãetní standardy, konsolidováno, neauditováno âeské úãetní standardy, nekonsolidováno, neauditováno

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY

INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY v roãní zpráva F INANâNÍ SKUPINA âeské SPO ITELNY âeská spofiitelna, a.s. Stavební spofiitelna âeské spofiitelny, a.s. Investiãní spoleãnost âeské spofiitelny, a.s. Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

V roãní zpráva 2002 Burza cenn ch papírû Praha, a.s.

V roãní zpráva 2002 Burza cenn ch papírû Praha, a.s. V roãní zpráva 2002 Burza cenn ch papírû Praha, a.s. KOMUNIKACE âesk TELECOM âez ERSTE BANK KOMERâNÍ BANKA PHILIP MORRIS âr UNIPETROL âeské RADIOKOMUNIKACE âesk TELECOM âez ERSTE BANK KOMERâNÍ BANKA PHILIP

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 2003 Böhm & partner v roãní zpráva 2003 obsah úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 údaje o statutárních a dozorãích orgánech 11 údaje o odpovûdn ch osobách 15

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní MINISTERSTVO FINANCÍ Úfiad státního dozoru v poji Èovnictví a penzijním pfiipoji tûní 001 Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 V roãní zpráva za rok 2001 Státní dozor v penzijním

Více

O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ

O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ 5 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ 2005 âp INVEST INVESTIâNÍ SPOLEâNOST, A.S. NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ Stejnû jako ve sportu je na ím cílem dosáhnout nejvy í pozice. âp INVEST se fiadí mezi jasné favority na trhu

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10 âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. v roãní zpráva 2003 Obsah Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní struktura

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y ZPRÁVA DOZORâÍ RADY Dozorãí rada akciové spoleãnosti Metrostav, jako nejvy í kontrolní orgán spoleãnosti ze zákona, touto zprávou pfiedkládá akcionáfiûm v sledky své kontrolní ãinnosti za období od fiádné

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOMERâNÍ BANKA, A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA Komerãní banka, a. s. Na Pfiíkopû 33, Po tovní pfiihrádka 839, 114 07 Praha 1 tel.: (02) 224 32111, fax: (02)

Více

V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001

V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 V roãní zpráva 2001 10 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 let Citibank a.s. v âeské republice V roãní zpráva 2001 Úvod Tato v roãní zpráva hodnotí pro Citibank a.s. v mnoha ohledech

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

V roãní zpráva 2007. Citibank a.s.

V roãní zpráva 2007. Citibank a.s. V roãní zpráva 2007 Citibank a.s. Citibank a.s. je dcefiinou spoleãností Citibank Overseas Investment Corporation, stoprocentnû vlastnûnou Citibank, N.A., se sídlem v New Yorku. Na ãeském trhu pûsobí jiï

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1997 âeská poji Èovna a.s. V r o ã n í z p r á v a 1 9 9 7 âeská poji Èovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Mûsto âeská republika Telefon: (+420 2)

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva... 5. Orgány spoleãnosti a fondû... 7. Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti... 9

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva... 5. Orgány spoleãnosti a fondû... 7. Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti... 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva.......................................... 5 Orgány spoleãnosti a fondû................................................... 7 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti..............................................

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

V roãní zpráva za rok 2001

V roãní zpráva za rok 2001 Fio, druïstevní záloïna SenováÏné námûstí 24, Praha 1 www. fio.cz fio@fio.cz V roãní zpráva za rok 2001 Úvod VÁÎENÍ âlenové, VÁÎENÉ âlenky, v roce 2001 do lo ke zlep ení situace v sektoru druïstevních

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

1995 V R O â N Í Z P R Á V A

1995 V R O â N Í Z P R Á V A 1 9 9 5 V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A 1 9 9 5 2 Obsah I. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 II. Základní údaje 9 III. Cíle spoleãnosti 10 IV. SloÏení statutárních orgánû spoleãnosti

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla V roãní zpráva 2000 Rating âeské spofiitelny k 31. 12. 2000 ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla Fitch BBB F2 D/E 2 stable Moody s Baa1

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 ZPRÁVA 2001 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ

V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ 1999 V R O â N Í Z P R Á V A 1999 V R O â N Í Z P R Á V A O RGÁNY SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo Pfiedseda: Místopfiedseda: âlenové: Bohdan Pásek Franti ek Pekáã Ing. Jindfiich Broukal Karel BrÛna Ing. Zbynûk

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

âeská rodina fondû Pioneer

âeská rodina fondû Pioneer âeská rodina fondû Pioneer Investování je jedna z mála prací, kterou nyní dûláme jen pro sebe. VáÏení, za posledních dvacet let miliony investorû v USA a západní Evropû objevily moïnosti, které pfiiná

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s.

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s. V roãní zpráva 2004 ÎB-Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva..................................................... 3 Orgány spoleãnosti...................................................................

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

V roãní zpráva Obsah. Generali Poji Èovna a.s.

V roãní zpráva Obsah. Generali Poji Èovna a.s. Obsah V roãní zpráva 2000 Generali Poji Èovna a.s. Generali Poji Èovna a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 Telefon (02) 21091 000, Telefax (02) 21091 300 ãlen âeské asociace poji Èoven Obsah Základní údaje

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více