V roãní zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva 1 9 8 9"

Transkript

1 V roãní práva

2

3

4

5 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní spoleãnost a.s. 19 PPF Capital Management a.s. 23 PPF burzovní spoleãnost a.s. 25 PPF majetková a.s. 27 PPF Securities a.s. 28 Finanãní pfiíloha 29

6

7 Drazí pfiátelé, jsem rád, Ïe Skupina PPF si trvale udrïuje svoji pozici jedné z nejv znamnûj ích finanãních institucí v âeské republice a nadále pokraãuje ve vytváfiení povûsti dynamické, vysoce profesionální a úspû né finanãní skupiny. Zv ení kvality nabízen ch sluïeb a jejich roz ífiení o nové aktivity se vesmûs pozitivnû promítlo do celkov ch v sledkû Skupiny PPF za rok Ten byl rokem, kter zdaleka nesplnil ekonomická ani politická oãekávání. VáÏné problémy na finanãních trzích nejen u nás, ale i ve svûtû (asijská krize), pokles v konnosti ãeské ekonomiky dan propadem HDP o 2,6 %, vzrûstem inflace k hranici 11 %, sníïením konkurenceschopnosti na eho prûmyslu, neuspokojiv m stavem bankovního sektoru a sníïením investiãní pfiitaïlivosti âeské republiky v oãích zahraniãních partnerû, nestabilní politická scéna - to v e se odrazilo na v konnosti ãeského kapitálového trhu. Znaãnû oslabená dûvûra v nûj se projevila odchodem zahraniãních investorû, poklesem akciov ch kurzû a indexu PX 50 o více neï 20 %. To v raznû postihlo pfiedev ím potfoliové investory. Zamûfiení Skupiny PPF na strategické investice, jejichï cílem je vytváfiet pfiidanou hodnotu realizací restrukturalizaãních programû v podnicích z portfolia, urãit m zpûsobem eliminovalo dopady negativních vlivû a uchránilo tím potenciál investic podílníkû a akcionáfiû Skupiny PPF. Rok 1998 lze také nazvat rokem prûlomov m pro dal í fungování ãeského kapitálového trhu. Kromû pokraãování aktivit státních institucí v procesu vedoucím k úpravû legislativních a právních pfiedpisû a pravidel kapitálového trhu vznikla Komise pro cenné papíry. Jejím cílem je dohlíïet na regulérnost podmínek kapitálového trhu, zv it jeho reputaci a transparentnost a pfiinést tak zahraniãní kapitál do âeské republiky. Skupina PPF tento krok vítá a plnû podporuje ve keré aktivity vedoucí ke standardizaci prostfiedí nezbytného pro efektivní fungování ãeského kapitálového trhu a jeho dal í rozvoj. Konkrétní podpora ze strany Skupiny PPF pfiedstavuje aktivní úãast na ich zástupcû v orgánech a komisích Unie investiãních spoleãností âr, kde pracují na pfiípravû zákonû a právního rámce. V znamnou mûrou tak pfiispíváme k urychlení procesu standardizace kapitálového trhu, harmonizaci jeho legislativního rámce s Evropskou unií a rozvoji kolektivního investování v âeské republice. V návaznosti na novelizaci zákona o investiãních spoleãnostech a fondech do lo ke zmûnû investiãní strategie PPF investiãní spoleãnosti a.s., která obhospodafiuje podílové fondy Skupiny PPF. PÛvodní investiãní politika byla zaloïená na tvorbû portfolia s perspektivou zhodnocení v dlouhodobûj ím horizontu. Díky investiãním omezením fondû do lo k poklesu strategick ch investic v portfoliu ve prospûch investic portfoliov ch. Aby správce dodrïel pfiíslu ná omezení a splnil podmínky likvidity fondû, nezbytné pro jejich

8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEâNOSTÍ SKUPINY PPF dûvûra nejlépe zavfiené dvefie jsou ty, které mûïeme nechat otevfiené

9 otevfiení, musel pfiistoupit k odprodeji strategick ch investic. Realizace prodejû v dobû poklesu kapitálového trhu znamenala pro spoleãnost limitující moïnosti zhodnocení pûvodních investic. Hlavním cílem do budoucna je zajistit pro na e podílníky solidní v nosy. Proto jsme v roce 1998 pfiistoupily k diverzifikaci portfolia fondû roz ífiením o zahraniãní cenné papíry vyspûl ch svûtov ch ekonomik. Jejich bezpeãné a reálné v nosy by se mûly pozitivnû promítnout do rûstu majetku fondû. Dosavadní úspûchy Skupiny PPF v jednotliv ch oblastech podnikání nás dále motivují neustále pracovat na zkvalitàování poskytovan ch sluïeb a jejich roz ifiování. Chceme sv m klientûm nabídnout kvalitní a profesionální servis v oblasti finanãních sluïeb. K tomu by mûla napomoci i novû vzniklá organizaãní struktura Skupiny PPF, kde roli holdingu pfievzala spoleãnost PPF a.s. Tato zmûna umoïàuje jednotliv m ãlenûm skupiny více se specializovat na své oblasti zájmû a vytváfií tím prostor pro roz ífiení jejich sluïeb v dané oblasti. Jde zejména o správu nemovitého majetku a strategick ch investic, podnikové financování a obchodování se zahraniãními cenn mi papíry. Holdingové upofiádání Skupiny PPF jí umoïàuje rychle reagovat na zmûny vnûj ího prostfiedí, efektivnû fiídit své spoleãnosti a navíc v raznû zv it efektivitu celkov ch vynaloïen ch nákladû. Povûst kvality se vytváfií bûhem dlouhé doby. V uplynul ch osmi letech jsme byli povzbuzeni sv m rûstem, dosaïen mi úspûchy i pozitivním hodnocením v sledkû své práce. Av ak bez podpory a dûvûry na ich podílníkû a akcionáfiû, investorû, obchodních a finanãních partnerû a také na ich zamûstnancû by to nebylo prakticky moïné. Proto právû jim patfií na e podûkování. Praha, kvûten 1999 P ETR KELLNER pfiedseda pfiedstavenstva

10 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF PPF a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Kã (od ) Auditor pro rok 1998: Pfiedstavenstvo: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. ING. PETR KELLNER - pfiedseda MILAN MADùRYâ ING. LADISLAV BARTONÍâEK, MBA Dozorãí rada: JUDR. FRANTI EK TLUSTO - pfiedseda (s úãinností od ) ING. MARTIN DINDO LENKA AFRÁNKOVÁ (s úãinností od ) Vedení spoleãnosti: ING. PETR KELLNER - generální fieditel ING. ALE MINX - finanãní fieditel a prokurista ING. VÁCLAV RAJER, MBA - fieditel anal z ING. VLADIMÍR âech - fieditel informaãních systémû ING. IVAN LACKOVIâ - fieditel marketingu a komunikace (s úãinností od ) JITKA TEJNOROVÁ - personální fieditelka (s úãinností od ) ING. MARTIN DINDO - fiízení finanãních projektû PPF investiãní spoleãnost a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Majetek ve správû k : Auditor pro rok 1998: Depozitáfi pro rok 1998: âlenství: Kã Kã (zahrnuje objem majetku v obhospodafiovan ch podílov ch fondech) KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. Unie investiãních spoleãností âeské republiky Americká obchodní komora v âeské republice Pfiedstavenstvo: ING. PETR KELLNER - pfiedseda ING. TùPÁN POPOVIâ, CSc. ING. LADISLAV BARTONÍâEK, MBA Dozorãí rada: JUDR. FRANTI EK TLUSTO - pfiedseda ING. MARTIN DINDO ING. JAROSLAV P EROST Vedení spoleãnosti: JAN VALDINGER, LLB - v konn fieditel ING. LIBOR MOTEJLEK - fieditel portfolioadministrace

11 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEâNOSTÍ SKUPINY PPF PPF âesk uzavfien podílov fond Datum zaloïení: Poãet emitovan ch podílov ch listû: Jmenovitá hodnota podílov ch listû: Forma a podoba podílového listu: TrÏní hodnota majetku k : TrÏní hodnota majetku na podílov list: Obchodovatelnost podílov ch listû: Auditor pro rok 1998: Depozitáfi: (fond byl zaloïen v rámci kuponové privatizace) ks Kã zaknihovaná, na majitele Kã Kã voln trh BCPP RM-Systém KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. PPF Moravskoslezsk uzavfien podílov fond Datum zaloïení: Poãet emitovan ch podílov ch listû: Jmenovitá hodnota podílov ch listû: Forma a podoba podílového listu: TrÏní hodnota majetku k : TrÏní hodnota majetku na podílov list: Obchodovatelnost podílov ch listû: Auditor pro rok 1998: Depozitáfi: (fond byl zaloïen v rámci kuponové privatizace) ks Kã zaknihovaná, na majitele Kã Kã voln trh BCPP RM-Systém KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. âeskoslovenská obchodní banka, a.s

12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEâNOSTÍ SKUPINY PPF PPF Capital Management a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Auditor pro rok 1998: Pfiedstavenstvo: Kã KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. ING. PETR KELLNER - pfiedseda ING. LADISLAV CHVÁTAL MILAN MADùRYâ Dozorãí rada: JUDR. FRANTI EK TLUSTO - pfiedseda ING. VÁCLAV RAJER MGR. VÁCLAV KRATOCHVÍL Vedení spoleãnosti: ING. LADISLAV CHVÁTAL - fieditel PPF burzovní spoleãnost a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Povolení k ãinnosti: Pfiístup do SCP a na trhy: Kã licence udûlená Ministerstvem financí âr ãlen Burzy cenn ch papírû Praha a.s. zvlá tní zákazník RM-Systému (on-line) styk s SCP pomocí technick ch nosiãû dat Auditor pro rok 1998: Pfiedstavenstvo: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. ING. JAN BLA KO - pfiedseda BOHUSLAV SAMEC ING. MARCEL DOSTAL (s úãinností od ) Dozorãí rada: ING. VLADIMÍR âech - pfiedseda (s úãinností od ) MGR. HANA P IKRYLOVÁ (s úãinností od ) ING. VLADIMÍR DVO ÁK Vedení spoleãnosti: ING. JAN BLA KO - fieditel

13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEâNOSTÍ SKUPINY PPF PPF majetková a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Klikovce 7, Praha 4 Základní jmûní: Kã Auditor pro rok 1998: KPMG âeská republika Audit, s.r.o., spol. s r.o. Pfiedstavenstvo: ING. PETR JAVÒREK - pfiedseda ING. PETR KELLNER Dozorãí rada: Vedení spoleãnosti: ING. ALE MINX MILAN MADùRYâ - pfiedseda JUDR. FRANTI EK TLUSTO JUDR. MARTIN WURST ING. PETR JAVÒREK - fieditel PPF Securities a.s. Datum zaloïení: Adresa: Na Pankráci 121, Praha 4 Základní jmûní: Kã Auditor pro rok 1998: KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o. Pfiedstavenstvo: ING. PETR KELLNER - pfiedseda MGR. VÁCLAV KRATOCHVÍL RNDR. VLADIMÍR BURDA (s úãinností od ) Dozorãí rada: ING. ALE MINX - pfiedseda JUDR. FRANTI EK TLUSTO LENKA AFRÁNKOVÁ (s úãinností od ) Vedení spoleãnosti: MGR. VÁCLAV KRATOCHVÍL - fieditel Poznámka: Do Skupiny PPF dále patfií PPF Servis a.s. (datum zaloïení ). Informace o spoleãnosti PPF investiãní holding a.s. jsou uvedeny v samostatné v roãní zprávû této spoleãnosti

14 Vedení Skupiny PPF PPF a.s. Ing. Petr Kellner - P EDSEDA P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ EDITEL Narozen v roce 1964, v roce 1986 promoval na Vysoké kole ekonomické, obor ekonomika prûmyslu. Patfií mezi zakladatele Skupiny PPF, v roce 1991 se stal pfiedsedou pfiedstavenstva a generálním fieditelem PPF investiãní spoleãnosti a.s. Od ledna 1998, kdy do lo ke zmûnû struktury skupiny, pracuje v ãele Skupiny PPF jako pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel spoleãnosti PPF a.s. Milan Madûryã - âlen P EDSTAVENSTVA Narozen v roce 1955, je absolventem stfiední prûmyslové koly a postgraduálního studia pfii Vysokém uãení technickém v Brnû. Od roku 1978 pracoval v oddûlení technického a investiãního rozvoje v ZPS, a.s. Zlín, pozdûji jako vedoucí divize Trading. V souãasné dobû je ãlenem pfiedstavenstva âeské poji Èovny a.s. Ing. Ale Minx - FINANâNÍ EDITEL Narozen v roce 1964, je absolventem Vysoké koly ekonomické, Fakulty v robnû ekonomické. V letech pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finanãního odboru. Do PPF nastoupil v roce Ing. Václav rajer, MBA - EDITEL ANAL Z Narozen v roce Vystudoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu jaderného a fyzikálního inïen rství a absolvoval dva postgraduální kurzy. V letech pracoval ve strojírenském v zkumu a v voji. V letech vystudoval U. S. Business School a získal titul MBA na Rochester Institute of Technology. Od roku 1993 pracuje v PPF. Ing. Vladimír âech - EDITEL INFORMAâNÍCH SYSTÉMÒ Narozen v roce 1966, absolvoval âeské vysoké uãení technické v Praze, obor technická kybernetika. Po ukonãení koly pracoval v TOS Hostivafi, poté v PCS Praha jako vedoucí programátor skupiny ekonomického softwaru. V roce 1995 nastoupil do PPF. Ing. Ivan Lackoviã - EDITEL MARKETINGU A KOMUNIKACE Narozen v roce 1971, vystudoval V CHT Praha, obor ekonomika a management. V prûbûhu postgraduálního studia absolvoval zahraniãní stáïe v oboru marketingu, PR a logistiky. Praxi zahájil jako manaïer PR v Investiãní kapitálové spoleãnosti Komerãní banky, a.s., od roku 1998 pûsobil v Komerãní bance a.s. jako fieditel odboru komunikace. Do PPF nastoupil v roce Jitka Tejnorová - PERSONÁLNÍ EDITELKA Narozena v roce 1971, je absolventkou stfiední ekonomické koly. V oboru lidsk ch zdrojû pûsobí od roku 1994, nejdfiíve v oddûlení lidsk ch zdrojû ve spoleãnosti R. J. Reynolds Tobacco a pozdûji jako konzultantka v poradenské spoleãnosti v Accord Group. Do PPF nastoupila v roce Ing. Martin Dindo - ÍZENÍ FINANâNÍCH PROJEKTÒ Narozen v roce 1973, je absolventem Vysoké koly ekonomické, Fakulty mezinárodních vztahû, specializace mezinárodní obchod a bankovnictví. V letech pracoval jako account manager, posléze v letech jako finanãní fieditel reklamní agentury BBK/Time s.r.o. Od roku 1997 pracuje v PPF.

15 VEDENÍ SKUPINY SKUPINY PPF PPF investiãní spoleãnost a.s. Jan Valdinger, LLB - V KONN EDITEL Narozen v roce 1945, je kvalifikovan m právníkem. Svou pracovní dráhu zahájil u spoleãnosti City of London. Má za sebou 18 let zku eností v oblasti investiãního bankovnictví, vãetnû 5 let u firmy Morgan Grenfell v Lond nû a 12 let u Standard Chartered Group, kde mimo jiné vedl operace bankovních investic v Indii a pozdûji na Dálném v chodû se základnou v Hongkongu. Do Skupiny PPF pfii el v lednu PPF Capital Managament a.s. Ing. Ladislav Chvátal - EDITEL Narozen v roce 1963, absolvoval Vysokou kolu ekonomickou v Praze. Po studiu pûsobil jako ãlen pfiedstavenstva a fieditel pro personalistiku a správu v podniku AVIA Praha LetÀany. Od roku 1994 vykonával funkci fieditele pro marketing v PPF investiãní spoleãnosti a.s. a od roku 1995 je fieditelem spoleãnosti PPF Capital Management a.s. PPF burzovní spoleãnost a.s. Ing. Jan Bla ko - EDITEL Narozen v roce 1964, vystudoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 1991 pracoval v âkd Elektrotechnika jako zku ební technik, v letech v Investiãní a Po tovní bance Praha na místû vedoucího odboru cenn ch papírû. V roce 1992 získal makléfiskou licenci. Od roku 1994 vedl makléfiskou spoleãnost Stratego Invest. editelem PPF burzovní spoleãnosti a.s. se stal v roce PPF majetková a.s. Ing. Petr JavÛrek - EDITEL Narozen v roce 1963, absolvoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu stavební. Po ukonãení studia pracoval v rûzn ch odborn ch i fiídicích funkcích. Od roku 1993 byl fieditelem znaleckého ústavu Novota. Je ãlenem expertní rady Institutu oceàování majetku pfii Vysoké kole ekonomické v Praze. Do funkce fieditele PPF majetková a.s. byl jmenován v roce PPF Securities a.s. Mgr. Václav Kratochvíl - EDITEL Narozen v roce 1965, v roce 1992 ukonãil studium na Karlovû univerzitû v Praze. Poté nastoupil do PPF a podílel se na zahajování obchodní ãinnosti PPF investiãní spoleãnosti a.s. a na zakládání PPF burzovní spoleãnosti a.s., kde pokraãoval v práci na dealingu, pozdûji se stal vedoucím dealingu. V roce 1995 se vrátil do PPF investiãní spoleãnosti a.s. jako fieditel portfolia. V polovinû roku 1998 pfie el do PPF Securities a.s. na pozici fieditele

16 moudrost je podmínûna nadáním, nikoliv vûkem

17 Zpráva vedení Skupina PPF Skupina PPF bûhem roku 1998 posilovala své postavení na trhu a úspûchy v jednotliv ch oblastech podnikání ji právem fiadí mezi nejv znamnûj í finanãní skupiny ãi instituce v âeské republice. Základem na ich aktivit zûstává i nadále obhospodafiování svûfien ch prostfiedkû mnoha tisícû podílníkû a akcionáfiû z kuponové privatizace. Cílem na ich aktivit je zabezpeãení co nejefektivnûj ího zhodnocení jejich prostfiedkû. Proto jsme roz ífiili svoji ãinnost o dal í aktivity v oblastech kapitálového trhu, kolektivního investování a správy fondû nemovitého majetku. I nová holdingová struktura Skupiny PPF, fungující od ledna loàského roku, v znamnû pfiispûla k uï í specializaci a vût ímu soustfiedûní se jednotliv ch dcefiin ch spoleãností na oblasti jejich aktivit a zájmû. Tím byl vytvofien prostor pro pfiípravu a rozvoj nov ch nástrojû pro zhodnocování majetku, coï se promítlo do zkvalitnûní a roz ífiení stávajících finanãních slu- Ïeb Skupiny PPF. Navíc díky vzniku PPF a.s., holdingové spoleãnosti Skupiny PPF, do lo ke zv ení centralizace a zlep ení koordinace urãit ch spoleãn ch aktivit celé skupiny. To se pozitivnû promítlo do zv ení efektivity vynaloïen ch nákladû. Správci obou podílov ch fondû, PPF investiãní spoleãnosti a.s., se i pfies negativní v voj kapitálového trhu podafiilo zmûnou struktury portfolií fondû pfiedstihnout jeho hlavní indexy. Hodnota majetku fondû pfiedãila index PX 50 o více neï 11 % a kurz zaznamenal rûst v obdobné v i. V návaznosti na legislativní zmûny v oblasti investiãních a podílov ch fondû do lo u obhospodafiovan ch fondû ke zmûnám v investiãní politice, která tím byla uvedena do souladu s novelou zákona. PÛvodní zamûfiení fondû na strategické investice se postupnû transformuje v investice portfoliové. Díky tomu do lo k prodeji nûkolika strategick ch podílû v podnicích z portfolia fondû zahraniãním investorûm. Cílem investiãních aktivit správce fondû je co nejefektivnûj í zhodnocení majetku jejich podílníkû a zv ení likvidity podílov ch listû. To se podafiilo zejména díky v raznému sní- Ïení podílu akcií a naopak posílení penûïních a dluhov ch instrumentû aï na hranici 70 % majetku. âást aktiv navíc byla investována do zahraniãních cenn ch papírû vyspûl ch svûtov ch trhû. Touto diverzifikací správce stabilizoval portfolia fondû a v raznû tak omezil vliv moïn ch negativních dopadû na jejich majetek. KaÏdodenní podporu strategick ch investic Skupiny PPF a sv ch dal ích klientû z portfolia zaji Èuje PPF Capital Management a.s. V roce 1998 pokraãovala spoleãnost v aktivním pfiístupu ke správû strategick ch prûmyslov ch úãastí. Ten je zaloïen na dûsledném uplatàování projektového systému fiízení, kter umoïàuje lépe vykonávat akcionáfiská práva a efektivnûji fiídit podniky. PPF Capital Management a.s. zabezpeãuje také koordinaci a realizaci jednotliv ch projektû (zejména restrukturalizaãních programû) ve strategick ch podnicích. Jejich cílem je vytvofiit podmínky pro kapitálov vstup silného investora. Spoleãnost v loàském roce realizovala prodej nûkolika strategick ch podílû zahraniãním investorûm a zabezpeãila tak efektivní zhodnocení investic sv ch klientû. Své postavení mezi obchodníky s cenn mi papíry posílila PPF burzovní spoleãnost a.s. Ta v roce 1998 zaznamenala meziroãní nárûst objemu realizovan ch obchodû o 36 % na celkovû 43,7 miliardy Kã a potvrdila tak svoji pozici mezi nejvût ími makléfisk mi spoleãnostmi v âeské republice. Spoleãnost se dále podílela na realizaci

18 ZPRÁVA VEDENÍ v znamn ch projektû z oblasti podnikového financování. Jednalo se zejména o komplexní zaji tûní konsorciálních prodejû v znamn ch úãastí v ãesk ch akciov ch spoleãnostech. Celkov realizovan objem prostfiedkû z tûchto projektû ãinil pfies 2,8 miliardy Kã. V roce 1998 PPF burzovní spoleãnost a.s. zlep ila také v sledek obchodování na svûj vlastní úãet. Ve správû aktiv spoleãnost diverzifikovala portfolia klientû v mezinárodním mûfiítku, coï se pozitivnû promítlo do celkového zhodnocení finanãních prostfiedkû klientû. SluÏby v oblasti správy a rozvoje fondû nemovitého majetku Skupina PPF nabízí prostfiednictvím spoleãnosti PPF majetková a.s. Ta se v roce 1998 zamûfiila na zvy ování kvality poskytovan ch sluïeb a pokraãovala v práci na dokonãení specializovaného softwaru, kter umoïní komplexní servis v oblasti nemovitostí a také efektivní diverzifikaci majetkov ch fondû klientû v lokálním i globálním mûfiítku. Jeho dokonãení v roce 1999 by mûlo v znamnû posílit konkurenceschopnost spoleãnosti. LoÀsk rok nebyl vhodn pro realizaci investiãních projektû (vysoké ceny zdrojû financování), a proto vût ina aktivit PPF majetkové a.s. smûfiovala do oblasti pronájmû nemovitostí. Vhodnou volbou klientû spoleãnost zabezpeãila rûst hodnoty a v nosû ze spravovaného majetku. Svoji aktivní obchodní ãinnost v ãervenci 1998 zahájil nov ãlen Skupiny PPF - spoleãnost PPF Securities a.s. Ta se specializuje na poradenství v oblasti fie ení vybran ch majetkov ch úãastí v portfoliích klientû a také efektivního vykonávání akcionáfisk ch práv. V sledkem práce spoleãnosti jsou konkrétní doporuãení jak dále diverzifikovat portfoliové podíly v podnicích, aby bylo dosaïeno jejich efektivního zhodnocení. Cílem navrïen ch fie ení je zv it likviditu portfolia klientû, a to zejména prostfiednictvím spoleãn ch postupû pfii prodeji urãit ch úãastí. Realizace doporuãení spoleãnosti se pozitivnû promítla v likviditû portfolií klientû. Úspûchy Skupiny PPF nás dále motivují neustále zlep ovat kvalitu a ífii poskytovan ch sluïeb. Uspokojování potfieb klientû a jejich spokojenost s nabízen m servisem je pro Skupinu PPF tou nejvy í prioritou. Do budoucna se zamûfiíme na vyhledávání kvalitních investiãních pfiíleïitostí, zejména na investice do perspektivních firem s v znamn m potenciálem rûstu. I nadále zûstaneme investorem s orientací na strategické investice. V oblasti kapitálového trhu pfiipravujeme roz ífiení obchodování se zahraniãními cenn mi papíry, nov ch aktivit v oblasti podnikového financování, zprostfiedkování upisování primárních emisí na zahraniãních trzích a obchodování s deriváty. V oblasti kolektivního investování se Skupina PPF zamûfií na zabezpeãení dostateãné likvidity obhospodafiovan ch fondû tak, aby byly vãas pfiipraveny na bezpeãné otevfiení s maximalizací hodnoty pro v echny podílníky. Nabídka finanãních sluïeb Skupiny PPF bude pro rok 1999 doplnûna také komplexním servisem v oblasti správy a rozvoje majetkov ch fondû s celorepublikovou pûsobností.

19 Spoleãnosti Skupiny PPF PPF a.s. Od ledna roku 1998 je PPF a.s. se základním jmûním 420 mil. Kã holdingovou spoleãností Skupiny PPF. Tato nová organizaãní struktura byla vytvofiena s cílem zefektivnit ãinnosti v ech ãlenû a sníïit celkové náklady spojené s vyvíjen mi aktivitami. DÛkazem správnosti tohoto rozhodnutí je zv ení efektivity vynaloïen ch nákladû Skupiny PPF v roce To bylo dosaïeno zejména díky plnû integrované a koordinované ãinnosti jejich jednotliv ch subjektû v oblasti obchodní, finanãní, analytické, marketingové a komunikace, informaãních technologií a také personální politiky. Poskytování sluïeb a fundovaného poradenství spoleãností PPF a.s. ve zmínûn ch oblastech umoïnilo jednotliv m ãlenûm Skupiny PPF efektivnû fiídit své spoleãnosti, zkvalitnit a roz ífiit kálu nabízen ch produktû a sluïeb. Koordinace ãinností v rámci Skupiny PPF se v oblasti finanãní t ká pfiedev ím plánování, fiízení cash flow, procesu rozpoãtování, kontroly nákladû a v nosû celé skupiny. Konzultantská role finanãního oddûlení pfiedstavuje zodpovûzení finanãních aspektû investiãních zámûrû a jejich fie ení a také vyuïívání sluïeb úãetního poradenství. Jde zejména o vedení ve keré úãetní a daàové evidence a kontroly úãetních záznamû. Pracovníci finanãního oddûlení dále zabezpeãují platební styk pro celou skupinu, komunikaci s pfiíslu n mi státními orgány a auditorsk mi firmami, sestavují návrhy úãetních závûrek a v neposlední fiadû také daàov ch pfiiznání. V sledky práce analytikû vytváfií nezbytné zázemí pro investiãní ãinnost celé Skupiny PPF, jsou zásadní pro její investiãní rozhodování. Podpora v této oblasti je dána zejména detailním rozborem a posouzením konkrétních investiãních pfiíleïitostí vãetnû vydání pfiíslu n ch doporuãení pro potfieby jednotliv ch ãlenû Skupiny PPF. Provádûné anal zy jsou orientovány pfieváïnû na vefiejnû obchodovatelné tuzemské akciové spoleãnosti. V sledkem celého procesu je ocenûní analyzovan ch subjektû na základû modelû jejich pravdûpodobného budoucího v voje hospodafiení, kvality podnikatelského zámûru a dal ího moïného rozvoje. V rámci teritoriální expanze Skupiny PPF, ve snaze diverzifikovat svá investiãní rizika v mezinárodním mûfiítku, se v znamná ãást ãinnosti analytického oddûlení soustfiedila na anal zy vybran ch vyspûl ch zahraniãních ekonomik, jejich kapitálov ch trhû a moïn ch investiãních pfiíleïitostí. Jde zejména o zahraniãní cenné papíry v znamn ch emitentû. Kromû vyspûl ch ekonomik je ãást aktivit zamûfiena i na ekonomiky nûkter ch zemí stfiední a v chodní Evropy, které vykazují potenciál rûstu. Souãástí práce analytického t mu je také hodnocení makroekonomické situace âeské republiky a predikce moïného budoucího v voje, která je jedním z nezbytn ch vstupû pro dal í analytické práce. Celkové vnímání Skupiny PPF irokou investorskou ãi laickou vefiejností je dáno stupnûm dûvûry v ni samotnou. A zde je nezastupitelná role oddûlení marketingu a komunikace, která spoãívá ve vytváfiení jednotné, ucelené a integrované strategie marketingu a komunikace celé Skupiny PPF a v její následné realizaci. Koordinace aktivit v tûchto oblastech umoïàuje cílenû a efektivnû komunikovat vizi, zámûry a strategii PPF jak dovnitfi, tak vnû Skupiny PPF. Management PPF si uvûdomuje a respektuje principy transparentní a otevfiené informaãní politiky. Ta spoãívá pfiedev ím v kaïdodenní komunikaci pracovníkû informaãního stfiediska s podílníky a akcionáfii. Skupina PPF poskytuje navíc nad rámec informaãních povinností dal í údaje o stavu majetku obhospodafiovan ch fondû. T dnû,

20 SPOLEâNOSTI SKUPINY PPF v roz ífiené podobû i mûsíãnû, publikuje v celostátních denících informace o v voji majetku ve fondech a rovnûï o PPF investiãním holdingu a.s. Aktuální informace jsou k dispozici rovnûï na internetov ch stránkách Skupiny PPF. Podílníci a akcionáfii tak mají zabezpeãenu jednoduchou a rychlou dostupnost informací a také moïnost trvale sledovat zhodnocování svého majetku. Skupina PPF spojuje své jméno s podporou vzdûlávacích, humanitárních a charitativních akcí. Z tûch déle trvajících projektû jde pfiedev ím o spolupráci s Bilingvální matefiskou kolou pro sluchovû postiïené. Koncepce sponzorsk ch aktivit Skupiny PPF se i nadále bude zamûfiovat na dlouhodobou podporu tûch projektû ve zmínûn ch oblastech, které pfiiná ejí trvalé hodnoty a vefiejn prospûch. Podpora v oblasti kvalitního technického a informaãního zázemí pro celou Skupinu PPF je zaji Èována oddûlením Informaãních technologií. Kromû standardních sluïeb, jako je správa provozu lokální sítû, stanic, souborov ch a databázov ch serverû, zabezpeãuje také toto oddûlení informaãní zdroje pro potfieby analytikû a makléfiû. Pfiímé spojení se zdroji informací umoïàuje jednotliv m ãlenûm rychlou a snadnou komunikaci. Efektivní komunikace uvnitfi Skupiny PPF je uplatàována prostfiednictvím Intranetu. Neménû v znamnou úlohou, kterou bylo nutno v oddûlení fie it, bylo zaji tûní zpûsobilosti pfiechodu v ech systémû pouïívan ch ve Skupinû PPF na rok Tento úkol se podafiilo splnit a pfiechod do roku 2000 by mûl probûhnout hladce a bez komplikací. V prûbûhu roku 1998 Skupina PPF opût zúroãila schopnost umístit správné lidi na správná místa a postavit úspûchy spoleãnosti na pfiednostech sv ch zamûstnancû. Skupina PPF dosahuje pozitivních v sledkû díky sehranému t mu kvalitních odborníkû s vysokou mírou odpovûdnosti, flexibility, adaptability a jejich schopnosti hledat nové moïnosti v prostfiedí neustále se vyvíjejícího trhu. PPF vûnuje zv enou pozornost pfiípravû a realizaci koncepce a programu v oblasti personalistiky. Ty jsou sestavovány na základû modelu vycházejícího z filozofie integrovaného pfiístupu k fiízení lidsk ch zdrojû. PPF jasnû vidí souvislost mezi pozitivní motivací zamûstnancû a efektivní, piãkovou v konností na zastávan ch pozicích. Tento pfiístup Skupinû PPF umoïàuje uskuteãàovat v echny nároãné zámûry prostfiednictvím vysoce loajálních pracovníkû. Hlavním cílem personální politiky Skupiny PPF je dosáhnout úspû ného propojení mezi vlastními zámûry spoleãnosti a nabídnutím moïnosti seberealizace sv m zamûstnancûm. Pozornost firmy se soustfieìuje na vytváfiení programû osobního a profesního rozvoje, které mají vybavit zejména stfiední a vy í management nástroji a dovednostmi nezbytn mi pro uskuteãnûní zámûrû spoleãnosti. Z dlouhodobého pohledu je cílem Skupiny PPF vytváfiet trvalé hodnoty a konkurenãní v hody prostfiednictvím v e uveden ch oblastí, a tím zvy ovat její v konnost. Rostoucí v konnost je pfiedpokladem dal ího úspû ného rozvoje celé Skupiny PPF a její prosperity.

21 SPOLEâNOSTI SKUPINY PPF PPF investiãní spoleãnost a.s. Spoleãnost vznikla v roce 1991 a v souãasné dobû patfií mezi v znamné investiãní spoleãnosti v âeské republice. Integrace spoleãnosti do Skupiny PPF jí umoïàuje uplatàovat pruïnou investiãní politiku na domácích i zahraniãních trzích a navíc podporuje cíle spoleãnosti spoãívající v maximálním zhodnocení obhospodafiovaného majetku. PPF investiãní spoleãnost a.s. je ãlenem Unie investiãních spoleãností âeské republiky (UNIS) a její zástupci se aktivnû podílejí na tvorbû podmínek a pravidel, na jejichï základû UNIS usiluje o rozvoj kolektivního investování, prosazuje normy informaãní otevfienosti a pfiísného respektování principû poctivého obchodního styku a ochrany dobr ch mravû. V souãasné dobû obhospodafiuje PPF investiãní spoleãnost a.s. dva uzavfiené podílové fondy s celkov m objemem majetku 1,5 miliardy Kã a pfiipravují se nové druhy otevfien ch podílov ch fondû, které umoïní investorûm bezpeãné investování na rûzn ch trzích v souladu s rûznorod m zamûfiením pfiipravovan ch fondû. V roce 1998 do lo k dal ímu propadu na ãeském kapitálovém trhu a v ãeské ekonomice se objevily nûkteré nové negativní jevy. âesk akciov trh byl postiïen nepfiízniv mi vyhlídkami ãeské ekonomiky i ztrátou dûvûry v rozvíjející se trhy, coï vedlo k odchodu zahraniãních investorû. Index PX 50 ztratil bûhem loàského roku 20,4 % své hodnoty. I pfiesto se podafiilo zmûnou struktury portfolií obou spravovan ch fondû pfiedstihnout v echny indexy ãeského kapitálového trhu. PPF investiãní spoleãnost a.s. úspû nû pro la v první polovinû roku 1999 procesem pfielicencování subjektû ãeského kapitálového trhu a Komise pro cenné papíry tím potvrdila platnost její licence. PPF âesk uzavfien podílov fond Hodnota majetku fondu v prûbûhu celého loàského roku kopírovala v voj indexu PX 50. V celkovém srovnání pfiedãil v voj majetku index PX 50 o 11 % pfii poklesu vlastního jmûní fondu o 9,4 %. Cena podílového listu fondu vzrostla bûhem roku 1998 o 2 % na koneãn ch 805 Kã. Objemem majetku patfií fond mezi nejvût í podílové fondy v âeské republice z II. vlny kuponové privatizace s hodnotou vlastního jmûní 1 miliarda Kã ke konci roku V loàském roce pokraãovala diverzifikace portfolia fondu zahájená jiï v pfiedchozím roce. Zatímco na poãátku roku 1998 tvofiily rozhodující ãást aktiv akcie ãesk ch spoleãností (66 %), k tento podíl poklesl o 40 % na 26 % aktiv fondu. Z portfolia fondu se podafiilo odprodat strategické úãasti v podnicích 1. Severozápadní teplárenská a TMP-Telekomunikaãní montáïe Praha. Dále byly prodány ãi sníïeny podíly ãesk ch akciov ch portfoliov ch investic v Komerãní bance a.s. a spoleãnosti Deza a.s. Souãasnû se sniïováním podílu akcií ãesk ch spoleãností na majetku fondu se zvy oval podíl investovan do pokladniãních poukázek emitovan ch ânb a Ministerstvem financí âr, kde bylo moïno bez rizika dosahovat nadprûmûrn ch v nosû. âást majetku byla investována do dluhopisû prvotfiídních ãesk ch emitentû (státní dluhopisy, SPT TELECOM, Citileasing) a zahraniãních cenn ch papírû z vyspûl ch svûtov ch trhû, pfiedev ím amerického a západoevropsk ch. Podíl zahraniãních investic se pohyboval bûhem roku 1998 pod hranicí 10 % a k ãinil 5 % majetku fondu. Pozornost byla zamûfiena pfiedev ím na akcie perspektivních spoleãností z oblastí informaãních technologií, telekomunikací a farmacie. Ke konci roku 1998 tvofiily investice do akcií

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru DT: 336.71(437.3);336.781.5(437.3) klíčová slova: české bankovnictví konvergence rentabilita Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru Jaroslav HEŘMÁNEK* Jiří PODPIERA**

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! I Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY Josef Novotn, Pavel Duspiva Úvod Faktory, které ovlivàují kupní chování spotfiebitelû, jsou pro podniky velice v znamné, protoïe

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více