3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky"

Transkript

1 Při účtování o nákupu a prodeji restauračních poukázek vycházíme z těchto předpokladů: a) stravovací poukázka na jedno hlavní jídlo denně je v hodnotě 80 Kč, b) účetní jednotka poskytuje zaměstnanci příspěvek na jedno hlavní jídlo ve výši daňově uznatelných nákladů (účet 527) a ve výši daňově neuznatelných nákladů (účet 528). Úãtování o stravování zamûstnancû v restauraãních zafiízeních 3 ZÁSOBY 211 Pokladna 213 Ceniny 335 Pohledávky za zamûstnanci a 30 b Zákonné sociální náklady c Ostatní sociální náklady 1. Nákup stravovacích poukázek. 2. Úbytek stravovacích poukázek pfii prodeji zamûstnancûm a) pohledávka za zamûstnanci, kterou zamûstnanci uhrazují hotovû do pokladny nebo na základû dohody se zamûstnavatelem sráïkou ze mzdy (MD 331/Dal 335), b) pfiíspûvek zamûstnavatele ve v i daàovû uznan ch nákladû, c) pfiíspûvek zamûstnavatele ve v i daàovû neuznan ch nákladû Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky O zásobách na cestě a nevyfakturovaných dodávkách se u způsobu účtování A i B účtuje ke konci účetního období nebo ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Zásobami na cestě se rozumí zaúčtované faktury za dodávky materiálu nebo zboží, které účetní jednotka ještě nepřevzala na sklad ( 412 Nevyfakturované dodávky Zásoby na cestû 65

2 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ Nevyfakturované dodávky Zásoby na cestû a následující obchodního zákoníku). Nepřevzatý materiál na sklad se zaúčtuje na vrub účtu 119 Materiál na cestě souvztažně ve prospěch účtu 111 Pořízení materiálu a nepřevzaté zboží na vrub účtu 139 Zboží na cestě souvztažně ve prospěch účtu 131 Pořízení zboží. Zásoby, které již byly převzaty na sklad na základě příjemek, avšak do konce roku nebyly dodavatelem vyfakturovány, se zaúčtují jako nevyfakturované dodávky účetním zápisem na vrub účtu 111 Pořízení materiálu nebo 131 Pořízení zboží souvztažně ve prospěch účtu 389 Dohadné účty pasivní. Po zaúčtování těchto účetních operací nemají účty 111 Pořízení materiálu a 131 Pořízení zboží ke konci účetního období zůstatek. Smyslem tohoto účtování je věrné zobrazení majetkové a finanční situace podniku. Při otevírání účetních knih v následujícím účetním období se zůstatky účtů 119 Materiál na cestě, 139 Zboží na cestě a 389 Dohadné účty pasivní zpětně převedou na účty 111 Pořízení materiálu nebo 131 Pořízení zboží nebo se původní zápisy zruší. Úãtování o zásobách na cestû 111 Pofiízení materiálu 321 Dodavatelé 131 Pofiízení zboïí a 1 b c 343 DPH Materiál na cestû 139 ZboÏí na cestû 1. Faktury dodavatelû za nakoupené zásoby zahrnující náklady spojené s pofiízením a) celková ãástka faktury, b) hodnota vyfakturovan ch zásob vãetnû nákladû spojen ch s pofiízením, c) DPH v samostatné poloïce. 2. Pfievod zásob, které ke konci úãetního období nebyly pfievzaty na sklad na úãty zásob na cestû. 3. Pfievod úãetní operace minulého úãetního období na úãty pofiízení zásob. 66

3 3 ZÁSOBY Úãtování o nevyfakturovan ch dodávkách 389 Dohadné úãty pasivní 111 Pofiízení materiálu 131 Pofiízení zboïí 112 Materiál na skladû 132 ZboÏí na skladû b 321 Dodavatelé 343 DPH a 4 c Nevyfakturované dodávky 1. Pfiíjemky za dodávky materiálu a zboïí pfievzatého na sklad. 2. Pfievod pasivních poloïek na úãtech pofiízení zásob na pfiíslu né úãty nevyfakturovan ch dodávek zásob ocenûné ve skladové cenû. 3. Storno dohadn ch poloïek pasivních v následujícím úãetním období po obdrïení vyúãtování (faktury) nebo v prvním mûsíci nového úãetního období. 4. Faktury dodavatelû za dodávky zásob a) celková ãástka, b) pofiizovací cena vãetnû nákladû spojen ch s pofiízením, c) DPH dle daàového dokladu. 3.8 Zásoby vlastní v roby V průběhu účetního období se přírůstky zásob vlastní výroby účtují na vrub účtů účtové skupiny 12 Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch účtů účtové skupiny 61 Změna stavu zásob vlastní činnosti. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61 Změna stavu zásob vlastní činnosti a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12 Zásoby vlastní výroby. Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly účtují na vrub účtů účtové skupiny 61 Změna stavu zásob vlastní činnosti, jdeli o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 549 Manka a škody, v případě manka nad normu přirozených úbytků a škody na zásobách vlastní výroby. Přebytky zásob vlastní výroby zjištěné při inventarizaci se účtují jako dosud nezúčtovaná produkce ve prospěch účtů účtové skupiny 61 Změna stavu zásob vlastní činnosti. Zásoby vytvořené vlastní činností se v souladu se zákonem oceňují vlastními náklady, přičemž se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, Zásoby vlastní v roby 67

4 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ Zásoby vlastní v roby popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k jejich výrobě. Pro ocenění se použije buď skutečná výše nákladů, nebo výše podle plánových (operativních) kalkulací. Při oceňování nedokončené výroby a výrobků vlastní výroby v zemědělských podnicích, kde má výroba hromadný a velkosériový charakter, bude skutečná výše nákladů tvořena položkami přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady (nedokončené líhnutí drůbeže se ocení cenou násadových vajec vložených do líhní). U výrobků vlastní výroby lze popřípadě zahrnout do ceny podíl výrobní režie, která s produkcí výrobků souvisí. Vyskladnění zásob se ocení v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě. Nakoupená zvířata se oceňují v pořizovacích cenách, zvířata z vlastního chovu (příchovky) ve vlastních nákladech nebo reprodukčními pořizovacími cenami. Přírůstky živé hmotnosti zvířat se oceňují vlastními náklady. Zvířata ve výkrmu a mladá chovná zvířata jsou svou podstatou nedokončenou výrobou. V systému účetnictví se však v tomto případě pro jednoduchost o nedokončené výrobě neúčtuje, pouze s výjimkou nedokončeného líhnutí drůbeže, kde se stav nedokončené výroby eviduje v ceně násadových vajec vložených do líhní Nedokonãená v roba Nedokonãená v roba Na tomto účtu se zachycují stavy a změny stavů nedokončené zemědělské výroby (nedokončené rostlinné výroby a z živočišné výroby pouze nedokončené líhnutí drůbeže), nedokončené výroby pomocných činností (například nedokončená výroba dílen, nedokončené zpracování výrobků). Nedokončená výroba se oceňuje narůstajícím způsobem ve výši skutečných nákladů vynaložených na její rozpracovanost, a to v položkách: a) přímý materiál, b) přímé mzdy, c) ostatní přímé náklady. Uvedený způsob oceňování nedokončené výroby odráží přírodní a klimatické podmínky, ve kterých zemědělský podnik hospodaří. Lepší nebo horší přírodní a klimatické podmínky ovlivňují velikost nákladů vynaložených jak na produkci nedokončené výroby, tak 68

5 3 ZÁSOBY i výrobků. Objem vynaložených nákladů a objem dosažené produkce není u výrob biologického charakteru v přímé závislosti. Stejně, tak neodpovídá tento způsob ocenění realizačním cenám prodávaných výrobků, které mohou být s ohledem na poptávku po prodávaných výrobcích v rozporu s jejich oceněním v účetnictví. Není zanedbatelné, že prostřednictvím meziproduktu dochází k ovlivňování velikostí nákladů z roku na rok a tím i ovlivňování výsledku hospodaření v následujícím roce. Tyto skutečnosti mají tedy přímý vliv (záporný i kladný) na velikost výsledku hospodaření zemědělského podniku. Oceňování nedokončené výroby ve výši skutečných nákladů má vliv na vykazování případných ztrát v rostlinné výrobě až po ukončení výrobního procesu, jsou-li tržní ceny prodávaných výrobků pod úrovní skutečně vynaložených nákladů. Ztráta rostlinné výroby tedy v účetnictví vzniká v době, kdy už není možné tyto náklady ovlivnit. Proúčtování změny stavu nedokončené výroby koncem období kompenzuje náklady zúčtované během sledovaného období, což je důležité pro zjištění správné výše výsledku hospodaření a daňového základu. Nedokonãená v roba Úãtování o nedokonãené rostlinné v robû pro sklizeà bûïného roku a) Zúãtování nedokonãené rostlinné v roby v mûsících, kdy nebyla zapoãata sklizeà RÛzné úãty 5 Náklady Nedokonãená v roba AÚ sklizeà pfií tích let Zmûna stavu nedokonãené v roby RÛzné externí a interní náklady postupnû zúãtované v bûïném roce na nedokonãenou v robu plodin, které budou sklizeny v pfií tím roce (jednoleté plodiny), popfiípadû v dal ích letech (víceleté plodiny). 2. Postupné mûsíãní zvy ování stavu nedokonãené v roby (analytick úãet nedokonãená rostlinná v roba pro sklizeà pfií tích let ) ve v i pfiím ch nákladû zúãtovan ch v úãtové tfiídû 5 Náklady (s pfiíslu n mi analytick mi úãty). 69

6 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ b) Zúãtování nedokonãené rostlinné v roby v mûsících, kdy byla dokonãena sklizeà RÛzné úãty 5 Náklady Nedokonãená v roba AÚ sklizeà bûïného roku 611 Zmûna stavu nedokonãené v roby stav V robky Zmûna stavu v robkû RÛzné dal í externí a interní náklady zúãtované v úãtové tfiídû 5 na rostlinnou v robu pro sklizeà bûïného roku. 4. SníÏení stavu nedokonãené v roby o celou ãástku nedokonãené v roby plodin, jejichï sklizeà byla dokonãena a zúãtována (v pfiíkladu se pro názornost uvaïuje s dokonãením skliznû v ech plodin. PfiírÛstek nedokonãené v roby v roce, kdy byla dokonãena a zúãtována sklizeà plodin, není v úãetnictví zachycena). 5. Zúãtování sklizen ch v robkû rostlinné v roby pfievzat ch na sklad (ve vlastních nákladech). c) Zúãtování nedokonãené rostlinné v roby u plodin, které budou sklízeny v pfií tím roce (v pfií tích letech) Nedokonãená v roba RÛzné úãty Náklady 121 Nedokonãená v roba AÚ sklizeà pfií tích let Zmûna stavu nedokonãené v roby

7 1. RÛzné externí a interní náklady postupnû zúãtované v bûïném roce na nedokonãenou v robu plodin, které budou sklizeny v pfií tím roce (jednoleté plodiny), popfiípadû v dal ích letech (víceleté plodiny). 2. Postupné mûsíãní zvy ování stavu nedokonãené v roby (analytick úãet nedokonãená rostlinná v roba pro sklizeà pfií tích let ) ve v i pfiím ch nákladû zúãtovan ch v úãtové tfiídû 5 Náklady (s pfiíslu n mi analytick mi úãty). d) Úãtování k 1. dni pfií tího úãetního období 3 ZÁSOBY 121 Nedokonãená v roba AÚ sklizeà pfií tích let00 Stav b 121 Nedokonãená v roba AÚ sklizeà bûïného roku 599 VP náklady 699 VP v nosy a Pfievod nákladû na rostlinnou v robu pro sklizeà bûïného roku vynaloïen ch v minulém roce a) zahrnutí do nákladû na rostlinnou v robu pro sklizeà bûïného roku (na analytickém úãtu k úãtu 599 Vnitropodnikové náklady (VP)), b) pfievod poãáteãního stavu nedokonãené v roby (NV) mezi analytick mi úãty Nedokonãená v roba pro sklizeà pfií tích let a Nedokonãená v roba pro sklizeà bûïného roku. V případě, že v běžném účetním období bude dokončena pouze část nedokončené výroby převedené k 1. dni účetního období, bude částka nákladů rozepsána v analytické evidenci k účtu 599 Vnitropodnikové náklady. kody na nedokonãené rostlinné v robû V nedokončené rostlinné výrobě může na porostech vzniknout úplná nebo částečná škoda. Úplnou škodou se rozumí zničení (vyhynutí) polních kultur, kdy není provedena sklizeň. Částečnou škodou se rozumí takové poškození kultur, kdy budou jeho následkem pouze snížené výnosy sklizně. Nedokonãená v roba 71

8 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ V případě, že byla na určitých pozemcích úplně zničena část kultury, vyúčtuje se jako škoda částka vynaložených nákladů připadající na zničené plochy (u nákladů vynaložených na příslušnou kulturu do okamžiku, kdy škoda nastala). To platí i při vyúčtování škody, kdy byla úplně znehodnocena dosud vykonaná příprava půdy. 121 Nedokonãená v roba 611 Zmûna stavu nedokonãené v roby (AÚ) stav Aktivace materiálu a zboïí 549 Manka a kody Storno nedokonãené v roby zniãen ch nebo po kozen ch plodin Ïivelní pohromou v okamïiku vzniku kody úplná koda (ve v i skuteãnû vynaloïen ch pfiím ch nákladû), ãásteãná koda (sníïení v tûïku skliznû lze vyjádfiit ve v i úhrady od poji Èovny). 2. Pfievod ãástky kod na úãet 549 Manka a kody. Další způsob účtování manka a škody u nedokončené výroby je možný zápisem MD 549/Dal V robky V robky Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb zásob výrobků vlastní rostlinné a živočišné výroby, nezemědělské výroby, pomocných činností, včetně zpracovaných výrobků vlastní zemědělské výroby, například krmných směsí, siláží, kompostů, jež jsou určeny k prodeji (realizaci mimo podnik), ke spotřebě v podniku a k výdeji na účely hrazené ze sociálního fondu. Analytické účty se vedou podle hmotně odpovědných osob a podle jednotlivých druhů (skupin) výrobků. Manka v rámci norem přirozených úbytků jsou součástí interních nákladů. Představují objektivně nutné úbytky výrobků, které jsou podmíněny fyzikálně-chemickými 72

9 3 ZÁSOBY vlastnostmi výrobků a technickou stránkou výroby. Jejich hmotná substance sice nepřechází do nových výrobků, avšak je spojena s naturální stránkou vstupů do výrobního procesu a je tedy součástí i nákladů na tento proces. Považují se za výrobní spotřebu a také tak se účtují. Nezaviněná manka převyšující stanovené normy přirozených úbytků jakož i zaviněná manka a škody na výrobcích lze teoreticky považovat za položku snižující interní výnosy. Tyto výrobky byly vyřazeny z vnitropodnikového obratu a nesplnily svou funkci ve výrobním procesu podniku. Při nucené porážce zvířat včetně konfiskátu se účtuje jako o prodeji (platí i pro zvířata, která jsou dlouhodobým majetkem). V robky manka a kody Doplňkové souvztažnosti: MD D zaviněný úhyn zvířat, která jsou oběžným majetkem*/ a úhyn hrazený pojišťovnou: a) úbytek zvířat b) převod na vrub účtu Manka a škody úhrada od viníka nebo od pojišťovny předpokládaná náhrada od pojišťovny k poslednímu dni účetního období (388 Dohadné účty aktivní) (549 Manka a škody) (614 Změna stavu zvířat) (648 Jiné provozní výnosy) */ Postup účtování zachovává shodu při vyčíslení změny stavu zásob z rozvahových a výsledkových účtů. Další způsob účtování manka a škody u zvířat je možný zápisem MD 549/Dal 124. Úãtování o realizaci v robkû vlastní v roby 601 TrÏby za vlastní v robky 311 Odbûratelé 221 Bankovní úãty 80 a 1 c DPH 7 b 1. Faktura za realizované v robky zaslaná odbûrateli a) vlastní realizovan v kon v prodejní cenû, V robky prodej 73

10 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ b) DPH k prodejní cenû v robkû, c) celková ãástka faktury. 2. Úhrada od odbûratele pfiijata na bankovní úãet Mladá chovná zvífiata a zvífiata ve v krmu V účtové třídě 1 Zásoby na účtu 124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny jsou účtována mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, užitkové a plemenné chovy drůbeže, ostatní chovy drobných zvířat (včely, ryby, kožešinová zvířata), kromě skupin zvířat, která účetní jednotka zařadila do dlouhodobého hmotného majetku v souladu s vnitřní směrnicí účetní jednotky. Účtují se zde jak zvířata z vlastního chovu, tak zvířata nakoupená. OceÀování mlad ch chovn ch zvífiat a zvífiat ve v krmu Zvífiata mladá oceàování Příchovky zvířat například narozená mláďata, jednodenní kuřata, nově vzniklá včelstva, se oceňují vnitropodnikovými cenami stanovenými na bázi vlastních nákladů. Nelze-li je zjistit, pak reprodukčními cenami na bázi tržní ceny odstaveného mláděte. U telat je možné zaúčtovat polovinu ceny při narození, druhou polovinu doúčtovat při odstavu. Selata se při narození ocení cenou 1 kg živé hmotnosti odstaveného selete v závislosti na zjištěné živé hmotnosti vrhu. Pokud se vrh při narození neváží, je možné každé sele ocenit cenou 1 kg odstaveného selete. Při odstavu se vrh zváží a vypočítá se rozdíl mezi hmotností zjištěnou při odstavu a hmotností zaúčtovanou při narození. Tento přírůstek se ocení cenou za 1 kg živé hmotnosti odstaveného selete a doúčtuje se. Hmotnost selat, která koncem roku zůstávají neodstavená, je nutno vzhledem k správnému kalkulačnímu postupu stanovit alespoň odhadem (v případě, že se tato selata neváží). Přírůstky hmotnosti se oceňují vnitropodnikovou cenou stanovenou na bázi vlastních nákladů, tzn. podloženou kalkulačním propočtem na podkladě minimálně jednoho účetního období, popřípadě operativní kalkulace. Vzrůstový přírůstek se zjišťuje u zvířat, která se neváží, vyjadřuje se v krmných dnech například u březích jalovic, hříbat, kožešinových zvířat. Ocení se vlastními náklady jednoho krmného dne příslušné chovné skupiny zvířat. 74

11 3 ZÁSOBY Účtování příchovků, přírůstků hmotnosti a vzrůstových přírůstků na účtu 124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny se provede na podkladě vážních listin, popřípadě protokolů o narození. Včelí matky určené k prodeji se evidují na účtu 123 Výrobky. Přeřazení zvířat mezi jednotlivými chovnými a vzrůstovými kategoriemi předpokládá ke dni přeřazení doúčtování přírůstku hmotnosti, popřípadě vzrůstového přírůstku. Převod mezi kategoriemi se účtuje v rámci účtu 124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (na analytických účtech příslušných kategorií zvířat). Dokladem je protokol o přeřazení. Přírůstek živé hmotnosti určité kategorie zvířat se zjišťuje výpočtem. Vychází se z celkové živé hmotnosti dané kategorie zvířat zjištěné na základě vážení na konci období a všech změn, které v této kategorii od předchozího období nastaly. Zvífiata mladá pfiírûstky Postupuje se podle vzorce: skutečná hmotnost určité kategorie zvířat na konci období + výdaje hmotnosti z této kategorie zvířat během období (úhyn, prodej, převod do jiné kategorie) příjmy hmotnosti do této kategorie zvířat během období (nákup, převod z jiné kategorie aj.) skutečná hmotnost této kategorie zvířat na počátku období = přírůstek živé hmotnosti dané kategorie zvířat ve sledovaném období Při umístění skotu na pastvě se přírůstek živé hmotnosti zjišťuje odhadem na základě namátkového vážení zvířat. Skutečná hmotnost zvířat po ukončení pastevního období se zjistí vážením a rozdíl mezi odhadem přírůstku a skutečným přírůstkem se doúčtuje. U běžných užitkových chovů se předpokládá skupinová evidence těchto zvířat. Úbytky zvířat sledovaných v dané skupině se ocení: a) průměrnými cenami za 1 kg živé hmotnosti (u zvířat, která se váží), b) průměrnými cenami za 1 kus (u zvířat, která se neváží). Úbytky slepic produkujících konzumní vejce v užitkových chovech jsou po ukončení snáškového období při jejich vyřazení k jatečným účelům provázeny ztrátovým prodejem. Na tuto ztrátu je možné tvořit rezervu v rámci účtu 459 Ostatní rezervy (viz účtování o rezervách). U zvířat, která nejsou dlouhodobým hmotným majetkem, jsou pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nezaviněné úhyny zvířat do výše stanovené normou daňovým výdajem. Zvífiata mladá úbytky 75

12 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ Úãtování o nákupu a prodeji zvífiat ve v krmu 221 BÚ 343 DPH c 9 18 c Dodavatelé 124 Mladá 8 zvífiata TrÏby 311 Odbûratelé a b b a Materiál 501 Spotfieba materiálu 614 Zmûna stavu zvífiat Zvífiata mladá nákup a prodej 1. Poãáteãní stav bankovního úãtu (BÚ). 2. Poãáteãní stav zásob nakoupen ch krmiv. 3. Vyúãtování (faktura) dodavatele za nakoupená zvífiata: a) celková ãástka, b) cena nakoupen ch zvífiat, c) daà z pfiidané hodnoty k nakoupen m zvífiatûm. 4. Úhrada vyúãtování (faktury) dodavateli. 5. Spotfieba nakoupen ch krmiv. 6. Zúãtování pfiírûstkû Ïivé hmotnosti zvífiat. 7. Vyskladnûní zvífiat k realizaci. 8. Vyúãtování (faktura) zaslaná odbûrateli za prodaná zvífiata: a) celková ãástka, b) cena prodan ch zvífiat, c) daà z pfiidané hodnoty k prodan m zvífiatûm. 9. Pfiijatá úhrada vyúãtování (faktury) od odbûratele. Poznámka: Nákupní cena zvífiat, která jsou obûïn m majetkem (viz 3b), je souãástí externích provozních nákladû v daném úseku ãinnosti a úãtuje se zápisem ãervenû na vrub úãtu 614 Zmûna stavu zvífiat a normálním zápisem na vrub úãtu 501 Spotfieba materiálu; AÚ: Nákupní cena zvífiat. 76

13 3.8.4 Úãtování o nedokonãené v robû, v robcích a zvífiatech 3 ZÁSOBY RÛzné úãty 1 5 Náklady 121 Nedokonãená v roba 123 V robky 124 Mladá zvífiata Zmûna stavu nedokonãené v roby 613 Zmûna stavu v robkû 614 Zmûna stavu zvífiat Manka a kody 1. RÛzné náklady vynaloïené na produkci nedokonãené v roby, v robkû a zvífiat. 2. Zúãtování produkce nedokonãené v roby, v robkû a zvífiat (pfiebytky nedokonãené v roby, v robkû a zvífiat zji tûné pfii inventarizaci). 3. Spotfieba v robkû vlastní v roby, úbytky v robkû a zvífiat vyskladnûn ch k prodeji, nezavinûné úbytky na zásobách vlastní v roby v rámci stanoven ch norem pfiirozen ch úbytkû, nezavinûn úhyn zvífiat, úbytky nedokonãené v roby po jejím dokonãení. 4. Manka nad normu pfiirozen ch úbytkû na zásobách vlastní v roby, zavinûn úhyn zvífiat a kody na nedokonãené rostlinné v robû. Zmûna zásob vlastní v roby Souhrnné úãtování o dani z pfiidané hodnoty V souvislosti s účtováním o zásobách je vhodné se zmínit o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty (DPH) jako hlavní nepřímá daň se sleduje na účtu 343 Daň z přidané hodnoty, a to u plátců daně. Daň na výstupu, u zdanitelných plnění se účtuje na straně Dal jako daňový závazek a daň na vstupu u zdanitelných plnění s nárokem na odpočet se účtuje na straně Má dáti jako daňový odpočet daňová pohledávka. Vztah k finančnímu úřadu je pak na úrovni salda mezi daňovým závazkem a daňovým odpočtem. Daň se zúčtovává podle daňového dokladu, který dokumentuje daňový základ a výši daně vyčíslené v českých korunách. DaÀ z pfiidané hodnoty 77

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Účetnictví pro podnikatele přednášky

Účetnictví pro podnikatele přednášky Valder PEF přízemí č. dv. 24 Čt 13:00-14:00 valder@pef.czu.cz Účetnictví pro podnikatele - Valder - 2004 Cvičení z účetnictví II - Landová a kol. Účetnictví pro podnikatele www.nur.cz www.kacr.cz www.mfcr.cz

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady.

Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Účetnictví: je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém, v jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny, má vytvořený právní, obsahový

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM František Louša ZÁSOBY KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM obvyklé i složité operace účtování zásob pořízení zásob nákupem, vlastní výrobou a dalšími způsoby spotřeba zásob ve výrobě, prodejem v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více