3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.7.6 Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky"

Transkript

1 Při účtování o nákupu a prodeji restauračních poukázek vycházíme z těchto předpokladů: a) stravovací poukázka na jedno hlavní jídlo denně je v hodnotě 80 Kč, b) účetní jednotka poskytuje zaměstnanci příspěvek na jedno hlavní jídlo ve výši daňově uznatelných nákladů (účet 527) a ve výši daňově neuznatelných nákladů (účet 528). Úãtování o stravování zamûstnancû v restauraãních zafiízeních 3 ZÁSOBY 211 Pokladna 213 Ceniny 335 Pohledávky za zamûstnanci a 30 b Zákonné sociální náklady c Ostatní sociální náklady 1. Nákup stravovacích poukázek. 2. Úbytek stravovacích poukázek pfii prodeji zamûstnancûm a) pohledávka za zamûstnanci, kterou zamûstnanci uhrazují hotovû do pokladny nebo na základû dohody se zamûstnavatelem sráïkou ze mzdy (MD 331/Dal 335), b) pfiíspûvek zamûstnavatele ve v i daàovû uznan ch nákladû, c) pfiíspûvek zamûstnavatele ve v i daàovû neuznan ch nákladû Zásoby na cestû a nevyfakturované dodávky O zásobách na cestě a nevyfakturovaných dodávkách se u způsobu účtování A i B účtuje ke konci účetního období nebo ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Zásobami na cestě se rozumí zaúčtované faktury za dodávky materiálu nebo zboží, které účetní jednotka ještě nepřevzala na sklad ( 412 Nevyfakturované dodávky Zásoby na cestû 65

2 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ Nevyfakturované dodávky Zásoby na cestû a následující obchodního zákoníku). Nepřevzatý materiál na sklad se zaúčtuje na vrub účtu 119 Materiál na cestě souvztažně ve prospěch účtu 111 Pořízení materiálu a nepřevzaté zboží na vrub účtu 139 Zboží na cestě souvztažně ve prospěch účtu 131 Pořízení zboží. Zásoby, které již byly převzaty na sklad na základě příjemek, avšak do konce roku nebyly dodavatelem vyfakturovány, se zaúčtují jako nevyfakturované dodávky účetním zápisem na vrub účtu 111 Pořízení materiálu nebo 131 Pořízení zboží souvztažně ve prospěch účtu 389 Dohadné účty pasivní. Po zaúčtování těchto účetních operací nemají účty 111 Pořízení materiálu a 131 Pořízení zboží ke konci účetního období zůstatek. Smyslem tohoto účtování je věrné zobrazení majetkové a finanční situace podniku. Při otevírání účetních knih v následujícím účetním období se zůstatky účtů 119 Materiál na cestě, 139 Zboží na cestě a 389 Dohadné účty pasivní zpětně převedou na účty 111 Pořízení materiálu nebo 131 Pořízení zboží nebo se původní zápisy zruší. Úãtování o zásobách na cestû 111 Pofiízení materiálu 321 Dodavatelé 131 Pofiízení zboïí a 1 b c 343 DPH Materiál na cestû 139 ZboÏí na cestû 1. Faktury dodavatelû za nakoupené zásoby zahrnující náklady spojené s pofiízením a) celková ãástka faktury, b) hodnota vyfakturovan ch zásob vãetnû nákladû spojen ch s pofiízením, c) DPH v samostatné poloïce. 2. Pfievod zásob, které ke konci úãetního období nebyly pfievzaty na sklad na úãty zásob na cestû. 3. Pfievod úãetní operace minulého úãetního období na úãty pofiízení zásob. 66

3 3 ZÁSOBY Úãtování o nevyfakturovan ch dodávkách 389 Dohadné úãty pasivní 111 Pofiízení materiálu 131 Pofiízení zboïí 112 Materiál na skladû 132 ZboÏí na skladû b 321 Dodavatelé 343 DPH a 4 c Nevyfakturované dodávky 1. Pfiíjemky za dodávky materiálu a zboïí pfievzatého na sklad. 2. Pfievod pasivních poloïek na úãtech pofiízení zásob na pfiíslu né úãty nevyfakturovan ch dodávek zásob ocenûné ve skladové cenû. 3. Storno dohadn ch poloïek pasivních v následujícím úãetním období po obdrïení vyúãtování (faktury) nebo v prvním mûsíci nového úãetního období. 4. Faktury dodavatelû za dodávky zásob a) celková ãástka, b) pofiizovací cena vãetnû nákladû spojen ch s pofiízením, c) DPH dle daàového dokladu. 3.8 Zásoby vlastní v roby V průběhu účetního období se přírůstky zásob vlastní výroby účtují na vrub účtů účtové skupiny 12 Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch účtů účtové skupiny 61 Změna stavu zásob vlastní činnosti. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61 Změna stavu zásob vlastní činnosti a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12 Zásoby vlastní výroby. Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly účtují na vrub účtů účtové skupiny 61 Změna stavu zásob vlastní činnosti, jdeli o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 549 Manka a škody, v případě manka nad normu přirozených úbytků a škody na zásobách vlastní výroby. Přebytky zásob vlastní výroby zjištěné při inventarizaci se účtují jako dosud nezúčtovaná produkce ve prospěch účtů účtové skupiny 61 Změna stavu zásob vlastní činnosti. Zásoby vytvořené vlastní činností se v souladu se zákonem oceňují vlastními náklady, přičemž se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, Zásoby vlastní v roby 67

4 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ Zásoby vlastní v roby popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k jejich výrobě. Pro ocenění se použije buď skutečná výše nákladů, nebo výše podle plánových (operativních) kalkulací. Při oceňování nedokončené výroby a výrobků vlastní výroby v zemědělských podnicích, kde má výroba hromadný a velkosériový charakter, bude skutečná výše nákladů tvořena položkami přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady (nedokončené líhnutí drůbeže se ocení cenou násadových vajec vložených do líhní). U výrobků vlastní výroby lze popřípadě zahrnout do ceny podíl výrobní režie, která s produkcí výrobků souvisí. Vyskladnění zásob se ocení v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě. Nakoupená zvířata se oceňují v pořizovacích cenách, zvířata z vlastního chovu (příchovky) ve vlastních nákladech nebo reprodukčními pořizovacími cenami. Přírůstky živé hmotnosti zvířat se oceňují vlastními náklady. Zvířata ve výkrmu a mladá chovná zvířata jsou svou podstatou nedokončenou výrobou. V systému účetnictví se však v tomto případě pro jednoduchost o nedokončené výrobě neúčtuje, pouze s výjimkou nedokončeného líhnutí drůbeže, kde se stav nedokončené výroby eviduje v ceně násadových vajec vložených do líhní Nedokonãená v roba Nedokonãená v roba Na tomto účtu se zachycují stavy a změny stavů nedokončené zemědělské výroby (nedokončené rostlinné výroby a z živočišné výroby pouze nedokončené líhnutí drůbeže), nedokončené výroby pomocných činností (například nedokončená výroba dílen, nedokončené zpracování výrobků). Nedokončená výroba se oceňuje narůstajícím způsobem ve výši skutečných nákladů vynaložených na její rozpracovanost, a to v položkách: a) přímý materiál, b) přímé mzdy, c) ostatní přímé náklady. Uvedený způsob oceňování nedokončené výroby odráží přírodní a klimatické podmínky, ve kterých zemědělský podnik hospodaří. Lepší nebo horší přírodní a klimatické podmínky ovlivňují velikost nákladů vynaložených jak na produkci nedokončené výroby, tak 68

5 3 ZÁSOBY i výrobků. Objem vynaložených nákladů a objem dosažené produkce není u výrob biologického charakteru v přímé závislosti. Stejně, tak neodpovídá tento způsob ocenění realizačním cenám prodávaných výrobků, které mohou být s ohledem na poptávku po prodávaných výrobcích v rozporu s jejich oceněním v účetnictví. Není zanedbatelné, že prostřednictvím meziproduktu dochází k ovlivňování velikostí nákladů z roku na rok a tím i ovlivňování výsledku hospodaření v následujícím roce. Tyto skutečnosti mají tedy přímý vliv (záporný i kladný) na velikost výsledku hospodaření zemědělského podniku. Oceňování nedokončené výroby ve výši skutečných nákladů má vliv na vykazování případných ztrát v rostlinné výrobě až po ukončení výrobního procesu, jsou-li tržní ceny prodávaných výrobků pod úrovní skutečně vynaložených nákladů. Ztráta rostlinné výroby tedy v účetnictví vzniká v době, kdy už není možné tyto náklady ovlivnit. Proúčtování změny stavu nedokončené výroby koncem období kompenzuje náklady zúčtované během sledovaného období, což je důležité pro zjištění správné výše výsledku hospodaření a daňového základu. Nedokonãená v roba Úãtování o nedokonãené rostlinné v robû pro sklizeà bûïného roku a) Zúãtování nedokonãené rostlinné v roby v mûsících, kdy nebyla zapoãata sklizeà RÛzné úãty 5 Náklady Nedokonãená v roba AÚ sklizeà pfií tích let Zmûna stavu nedokonãené v roby RÛzné externí a interní náklady postupnû zúãtované v bûïném roce na nedokonãenou v robu plodin, které budou sklizeny v pfií tím roce (jednoleté plodiny), popfiípadû v dal ích letech (víceleté plodiny). 2. Postupné mûsíãní zvy ování stavu nedokonãené v roby (analytick úãet nedokonãená rostlinná v roba pro sklizeà pfií tích let ) ve v i pfiím ch nákladû zúãtovan ch v úãtové tfiídû 5 Náklady (s pfiíslu n mi analytick mi úãty). 69

6 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ b) Zúãtování nedokonãené rostlinné v roby v mûsících, kdy byla dokonãena sklizeà RÛzné úãty 5 Náklady Nedokonãená v roba AÚ sklizeà bûïného roku 611 Zmûna stavu nedokonãené v roby stav V robky Zmûna stavu v robkû RÛzné dal í externí a interní náklady zúãtované v úãtové tfiídû 5 na rostlinnou v robu pro sklizeà bûïného roku. 4. SníÏení stavu nedokonãené v roby o celou ãástku nedokonãené v roby plodin, jejichï sklizeà byla dokonãena a zúãtována (v pfiíkladu se pro názornost uvaïuje s dokonãením skliznû v ech plodin. PfiírÛstek nedokonãené v roby v roce, kdy byla dokonãena a zúãtována sklizeà plodin, není v úãetnictví zachycena). 5. Zúãtování sklizen ch v robkû rostlinné v roby pfievzat ch na sklad (ve vlastních nákladech). c) Zúãtování nedokonãené rostlinné v roby u plodin, které budou sklízeny v pfií tím roce (v pfií tích letech) Nedokonãená v roba RÛzné úãty Náklady 121 Nedokonãená v roba AÚ sklizeà pfií tích let Zmûna stavu nedokonãené v roby

7 1. RÛzné externí a interní náklady postupnû zúãtované v bûïném roce na nedokonãenou v robu plodin, které budou sklizeny v pfií tím roce (jednoleté plodiny), popfiípadû v dal ích letech (víceleté plodiny). 2. Postupné mûsíãní zvy ování stavu nedokonãené v roby (analytick úãet nedokonãená rostlinná v roba pro sklizeà pfií tích let ) ve v i pfiím ch nákladû zúãtovan ch v úãtové tfiídû 5 Náklady (s pfiíslu n mi analytick mi úãty). d) Úãtování k 1. dni pfií tího úãetního období 3 ZÁSOBY 121 Nedokonãená v roba AÚ sklizeà pfií tích let00 Stav b 121 Nedokonãená v roba AÚ sklizeà bûïného roku 599 VP náklady 699 VP v nosy a Pfievod nákladû na rostlinnou v robu pro sklizeà bûïného roku vynaloïen ch v minulém roce a) zahrnutí do nákladû na rostlinnou v robu pro sklizeà bûïného roku (na analytickém úãtu k úãtu 599 Vnitropodnikové náklady (VP)), b) pfievod poãáteãního stavu nedokonãené v roby (NV) mezi analytick mi úãty Nedokonãená v roba pro sklizeà pfií tích let a Nedokonãená v roba pro sklizeà bûïného roku. V případě, že v běžném účetním období bude dokončena pouze část nedokončené výroby převedené k 1. dni účetního období, bude částka nákladů rozepsána v analytické evidenci k účtu 599 Vnitropodnikové náklady. kody na nedokonãené rostlinné v robû V nedokončené rostlinné výrobě může na porostech vzniknout úplná nebo částečná škoda. Úplnou škodou se rozumí zničení (vyhynutí) polních kultur, kdy není provedena sklizeň. Částečnou škodou se rozumí takové poškození kultur, kdy budou jeho následkem pouze snížené výnosy sklizně. Nedokonãená v roba 71

8 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ V případě, že byla na určitých pozemcích úplně zničena část kultury, vyúčtuje se jako škoda částka vynaložených nákladů připadající na zničené plochy (u nákladů vynaložených na příslušnou kulturu do okamžiku, kdy škoda nastala). To platí i při vyúčtování škody, kdy byla úplně znehodnocena dosud vykonaná příprava půdy. 121 Nedokonãená v roba 611 Zmûna stavu nedokonãené v roby (AÚ) stav Aktivace materiálu a zboïí 549 Manka a kody Storno nedokonãené v roby zniãen ch nebo po kozen ch plodin Ïivelní pohromou v okamïiku vzniku kody úplná koda (ve v i skuteãnû vynaloïen ch pfiím ch nákladû), ãásteãná koda (sníïení v tûïku skliznû lze vyjádfiit ve v i úhrady od poji Èovny). 2. Pfievod ãástky kod na úãet 549 Manka a kody. Další způsob účtování manka a škody u nedokončené výroby je možný zápisem MD 549/Dal V robky V robky Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb zásob výrobků vlastní rostlinné a živočišné výroby, nezemědělské výroby, pomocných činností, včetně zpracovaných výrobků vlastní zemědělské výroby, například krmných směsí, siláží, kompostů, jež jsou určeny k prodeji (realizaci mimo podnik), ke spotřebě v podniku a k výdeji na účely hrazené ze sociálního fondu. Analytické účty se vedou podle hmotně odpovědných osob a podle jednotlivých druhů (skupin) výrobků. Manka v rámci norem přirozených úbytků jsou součástí interních nákladů. Představují objektivně nutné úbytky výrobků, které jsou podmíněny fyzikálně-chemickými 72

9 3 ZÁSOBY vlastnostmi výrobků a technickou stránkou výroby. Jejich hmotná substance sice nepřechází do nových výrobků, avšak je spojena s naturální stránkou vstupů do výrobního procesu a je tedy součástí i nákladů na tento proces. Považují se za výrobní spotřebu a také tak se účtují. Nezaviněná manka převyšující stanovené normy přirozených úbytků jakož i zaviněná manka a škody na výrobcích lze teoreticky považovat za položku snižující interní výnosy. Tyto výrobky byly vyřazeny z vnitropodnikového obratu a nesplnily svou funkci ve výrobním procesu podniku. Při nucené porážce zvířat včetně konfiskátu se účtuje jako o prodeji (platí i pro zvířata, která jsou dlouhodobým majetkem). V robky manka a kody Doplňkové souvztažnosti: MD D zaviněný úhyn zvířat, která jsou oběžným majetkem*/ a úhyn hrazený pojišťovnou: a) úbytek zvířat b) převod na vrub účtu Manka a škody úhrada od viníka nebo od pojišťovny předpokládaná náhrada od pojišťovny k poslednímu dni účetního období (388 Dohadné účty aktivní) (549 Manka a škody) (614 Změna stavu zvířat) (648 Jiné provozní výnosy) */ Postup účtování zachovává shodu při vyčíslení změny stavu zásob z rozvahových a výsledkových účtů. Další způsob účtování manka a škody u zvířat je možný zápisem MD 549/Dal 124. Úãtování o realizaci v robkû vlastní v roby 601 TrÏby za vlastní v robky 311 Odbûratelé 221 Bankovní úãty 80 a 1 c DPH 7 b 1. Faktura za realizované v robky zaslaná odbûrateli a) vlastní realizovan v kon v prodejní cenû, V robky prodej 73

10 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ b) DPH k prodejní cenû v robkû, c) celková ãástka faktury. 2. Úhrada od odbûratele pfiijata na bankovní úãet Mladá chovná zvífiata a zvífiata ve v krmu V účtové třídě 1 Zásoby na účtu 124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny jsou účtována mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, užitkové a plemenné chovy drůbeže, ostatní chovy drobných zvířat (včely, ryby, kožešinová zvířata), kromě skupin zvířat, která účetní jednotka zařadila do dlouhodobého hmotného majetku v souladu s vnitřní směrnicí účetní jednotky. Účtují se zde jak zvířata z vlastního chovu, tak zvířata nakoupená. OceÀování mlad ch chovn ch zvífiat a zvífiat ve v krmu Zvífiata mladá oceàování Příchovky zvířat například narozená mláďata, jednodenní kuřata, nově vzniklá včelstva, se oceňují vnitropodnikovými cenami stanovenými na bázi vlastních nákladů. Nelze-li je zjistit, pak reprodukčními cenami na bázi tržní ceny odstaveného mláděte. U telat je možné zaúčtovat polovinu ceny při narození, druhou polovinu doúčtovat při odstavu. Selata se při narození ocení cenou 1 kg živé hmotnosti odstaveného selete v závislosti na zjištěné živé hmotnosti vrhu. Pokud se vrh při narození neváží, je možné každé sele ocenit cenou 1 kg odstaveného selete. Při odstavu se vrh zváží a vypočítá se rozdíl mezi hmotností zjištěnou při odstavu a hmotností zaúčtovanou při narození. Tento přírůstek se ocení cenou za 1 kg živé hmotnosti odstaveného selete a doúčtuje se. Hmotnost selat, která koncem roku zůstávají neodstavená, je nutno vzhledem k správnému kalkulačnímu postupu stanovit alespoň odhadem (v případě, že se tato selata neváží). Přírůstky hmotnosti se oceňují vnitropodnikovou cenou stanovenou na bázi vlastních nákladů, tzn. podloženou kalkulačním propočtem na podkladě minimálně jednoho účetního období, popřípadě operativní kalkulace. Vzrůstový přírůstek se zjišťuje u zvířat, která se neváží, vyjadřuje se v krmných dnech například u březích jalovic, hříbat, kožešinových zvířat. Ocení se vlastními náklady jednoho krmného dne příslušné chovné skupiny zvířat. 74

11 3 ZÁSOBY Účtování příchovků, přírůstků hmotnosti a vzrůstových přírůstků na účtu 124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny se provede na podkladě vážních listin, popřípadě protokolů o narození. Včelí matky určené k prodeji se evidují na účtu 123 Výrobky. Přeřazení zvířat mezi jednotlivými chovnými a vzrůstovými kategoriemi předpokládá ke dni přeřazení doúčtování přírůstku hmotnosti, popřípadě vzrůstového přírůstku. Převod mezi kategoriemi se účtuje v rámci účtu 124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (na analytických účtech příslušných kategorií zvířat). Dokladem je protokol o přeřazení. Přírůstek živé hmotnosti určité kategorie zvířat se zjišťuje výpočtem. Vychází se z celkové živé hmotnosti dané kategorie zvířat zjištěné na základě vážení na konci období a všech změn, které v této kategorii od předchozího období nastaly. Zvífiata mladá pfiírûstky Postupuje se podle vzorce: skutečná hmotnost určité kategorie zvířat na konci období + výdaje hmotnosti z této kategorie zvířat během období (úhyn, prodej, převod do jiné kategorie) příjmy hmotnosti do této kategorie zvířat během období (nákup, převod z jiné kategorie aj.) skutečná hmotnost této kategorie zvířat na počátku období = přírůstek živé hmotnosti dané kategorie zvířat ve sledovaném období Při umístění skotu na pastvě se přírůstek živé hmotnosti zjišťuje odhadem na základě namátkového vážení zvířat. Skutečná hmotnost zvířat po ukončení pastevního období se zjistí vážením a rozdíl mezi odhadem přírůstku a skutečným přírůstkem se doúčtuje. U běžných užitkových chovů se předpokládá skupinová evidence těchto zvířat. Úbytky zvířat sledovaných v dané skupině se ocení: a) průměrnými cenami za 1 kg živé hmotnosti (u zvířat, která se váží), b) průměrnými cenami za 1 kus (u zvířat, která se neváží). Úbytky slepic produkujících konzumní vejce v užitkových chovech jsou po ukončení snáškového období při jejich vyřazení k jatečným účelům provázeny ztrátovým prodejem. Na tuto ztrátu je možné tvořit rezervu v rámci účtu 459 Ostatní rezervy (viz účtování o rezervách). U zvířat, která nejsou dlouhodobým hmotným majetkem, jsou pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nezaviněné úhyny zvířat do výše stanovené normou daňovým výdajem. Zvífiata mladá úbytky 75

12 ÚâETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V ZEMùDùLSTVÍ Úãtování o nákupu a prodeji zvífiat ve v krmu 221 BÚ 343 DPH c 9 18 c Dodavatelé 124 Mladá 8 zvífiata TrÏby 311 Odbûratelé a b b a Materiál 501 Spotfieba materiálu 614 Zmûna stavu zvífiat Zvífiata mladá nákup a prodej 1. Poãáteãní stav bankovního úãtu (BÚ). 2. Poãáteãní stav zásob nakoupen ch krmiv. 3. Vyúãtování (faktura) dodavatele za nakoupená zvífiata: a) celková ãástka, b) cena nakoupen ch zvífiat, c) daà z pfiidané hodnoty k nakoupen m zvífiatûm. 4. Úhrada vyúãtování (faktury) dodavateli. 5. Spotfieba nakoupen ch krmiv. 6. Zúãtování pfiírûstkû Ïivé hmotnosti zvífiat. 7. Vyskladnûní zvífiat k realizaci. 8. Vyúãtování (faktura) zaslaná odbûrateli za prodaná zvífiata: a) celková ãástka, b) cena prodan ch zvífiat, c) daà z pfiidané hodnoty k prodan m zvífiatûm. 9. Pfiijatá úhrada vyúãtování (faktury) od odbûratele. Poznámka: Nákupní cena zvífiat, která jsou obûïn m majetkem (viz 3b), je souãástí externích provozních nákladû v daném úseku ãinnosti a úãtuje se zápisem ãervenû na vrub úãtu 614 Zmûna stavu zvífiat a normálním zápisem na vrub úãtu 501 Spotfieba materiálu; AÚ: Nákupní cena zvífiat. 76

13 3.8.4 Úãtování o nedokonãené v robû, v robcích a zvífiatech 3 ZÁSOBY RÛzné úãty 1 5 Náklady 121 Nedokonãená v roba 123 V robky 124 Mladá zvífiata Zmûna stavu nedokonãené v roby 613 Zmûna stavu v robkû 614 Zmûna stavu zvífiat Manka a kody 1. RÛzné náklady vynaloïené na produkci nedokonãené v roby, v robkû a zvífiat. 2. Zúãtování produkce nedokonãené v roby, v robkû a zvífiat (pfiebytky nedokonãené v roby, v robkû a zvífiat zji tûné pfii inventarizaci). 3. Spotfieba v robkû vlastní v roby, úbytky v robkû a zvífiat vyskladnûn ch k prodeji, nezavinûné úbytky na zásobách vlastní v roby v rámci stanoven ch norem pfiirozen ch úbytkû, nezavinûn úhyn zvífiat, úbytky nedokonãené v roby po jejím dokonãení. 4. Manka nad normu pfiirozen ch úbytkû na zásobách vlastní v roby, zavinûn úhyn zvífiat a kody na nedokonãené rostlinné v robû. Zmûna zásob vlastní v roby Souhrnné úãtování o dani z pfiidané hodnoty V souvislosti s účtováním o zásobách je vhodné se zmínit o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty (DPH) jako hlavní nepřímá daň se sleduje na účtu 343 Daň z přidané hodnoty, a to u plátců daně. Daň na výstupu, u zdanitelných plnění se účtuje na straně Dal jako daňový závazek a daň na vstupu u zdanitelných plnění s nárokem na odpočet se účtuje na straně Má dáti jako daňový odpočet daňová pohledávka. Vztah k finančnímu úřadu je pak na úrovni salda mezi daňovým závazkem a daňovým odpočtem. Daň se zúčtovává podle daňového dokladu, který dokumentuje daňový základ a výši daně vyčíslené v českých korunách. DaÀ z pfiidané hodnoty 77

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Účtová třída 1 Zásoby

Účtová třída 1 Zásoby 3 Účtová třída 1 Zásoby Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na: nakupované zásoby materiál aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, náhradní

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 7. KAPITOLA: ÚČTOVÁNÍ O ZVÍŘATECH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Zvláštní

Více

Účetnictví pro podnikatele přednášky

Účetnictví pro podnikatele přednášky Valder PEF přízemí č. dv. 24 Čt 13:00-14:00 valder@pef.czu.cz Účetnictví pro podnikatele - Valder - 2004 Cvičení z účetnictví II - Landová a kol. Účetnictví pro podnikatele www.nur.cz www.kacr.cz www.mfcr.cz

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

33. Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

33. Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... 31. 12. 2010 Ročník XLIV Cena 45 Kč ISSN-0322-9653 8 MINISTERSTVO FINANCÍ 33. Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 324 Finanční zpravodaj 12/2/2004 65 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro zdravotní

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu:

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: 04_Materiál - pokračování Výukový text o účtování dalších operacích o materiálu v rámci společnosti GAP Education střední škola Materiál Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: Prodej

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění ZÁSOBY str. 1 ZAS Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zg) 25 odst. 1 písm. n) 25 odst. 2 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

Inventarizace. Vymezení a účtování

Inventarizace. Vymezení a účtování Inventarizace Vymezení a účtování Obsah 1. Podstata inventarizace 2. Druhy inventarizace 3. Podstata inventury 4. Druhy inventury 5. Inventarizační rozdíly 6. Řešení inventarizačních rozdílů 7. Účtování

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s.

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s. V. Rubáková Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Ve svém profesním životě se zabývá finančním poradenstvím a problematikou účetnictví. Řadu let působila v podnikové praxi, kde získala praktické zkušenosti z oboru

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Účtová skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby

Účtová skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby 2281 Op. Tet Částka Způsob A Způsob B MD D MD D 2 Vnitropodniková přeprava zboží 15 000 131 622 504 622 3 Příjemka zboží na sklad 500 000 132 131 4 Prodej zboží v hotovosti 300 000 60 000 360 000 5 Vyskladnění

Více

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více