Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) abs. na C50 incidence ,66 mortalita ,92

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) abs. na 100 000 C50 incidence 5533 61,66 mortalita 2126 17,92"

Transkript

1 6. KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých až do skupiny 70-letých). Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) ZN prsu ŽENY abs. na C50 incidence ,66 mortalita ,92 Rizikové faktory. 1) silné expozice v ionizujícím záření nezhoubné onemocnění prsu ( hyperplazie s atypiemi) věk prvního těhotenství ( riziko stoupá s věkem prvního těhotenství) rasa ( bělošky jsou postiženy častěji než afroameričanky, nejmenší riziko mají hispanky a asiatky) rodinná anamnéza ( výskyt karcinomu prsu v rodině u prvostupňových pokrevních příbuzných) karcinom prsu v osobní anamnéze časný nástup menarche ( před 12. rokem života) pozdní nástup menopauzy (( po 50. roce života) 2) slabé antikoncepce ( hlavně u žen, které jí začaly užívat před 20. rokem života) hormonální substituční léčba ( hlavně kombinovaná substituce estrogen + progesteron) alkohol zvýšený příjem tuků ve výživě Histologie Primární karcinomy prsu histologická klasifikace (WHO, AFIP) /Epiteliální maligní nádory prsu/ I. Neinvazivní ca in situ : 1. Lobulární ca in situ - LCIS 8520/2 2. Duktální ca in situ - DCIS (včetně všech forem: komedo, papilární ) 8500/2 (8501/2, 8503/2 )

2 Pagetův karcinom II. Invazivní: A. Lobulární (všechny varianty: klasický, solidní, alveolární, tubulolobulární, histiocytoidní, z prstenčitých bb., pleomorfní) 8520/3 B. Duktální 1. Duktální, NS 8500/3 2.Papilární (intraduktální, intracystický) 8503/3, 8504/3 3.Tubulární 8211/3 4. Mucinózní 8480/3 5. Kribriformní 8201/3 6. Medulární, m. s lymfoidním stromatem 8510/3, 8512/3 7. Atypický medulární 8510/3 8. Komedonový 8501/3 9. Apokrinní 8401/3 10. Adenoidně cystický 8200/3 11. Cystický hypersekreční 12. Sekreční (juvenilní) 8502/3 13. Na glykogen bohatý (glycogen-rich, světlobuněčný) 8312/3 14. Secernující lipidy (lipid-rich) 8314/3 15. Karcinom s metaplasií (dlaždicovou, chrupavčitou, kostní,s osteoklastoidními bb) 8570/3, 8571/3 Adenoskvamózní a skvamózní karcinom. 8560/3, 8070/3 16. Karcinom s endokrinními rysy Prognostické a prediktivní faktory Pacient Charakteristika nádoru Biomarkery Věk Velikost nádoru Histologický typ Stav axilárních uzlin Standardizovaný patologický grade Peritumorální vaskulární invaze Stav hormonálních receptorů HER 2

3 Dělení nádorů podle profilu genové exprese Na základě vyšetření DNA microarray bylo charakterizováno 5 základních podtypů karcinomu prsu: 1) ER pozitivní/her2 negativní (Luminal A) 2) ER pozitivní/her2 pozitivní (Luminal B) 3) HER-2 pozitivní/er negativní 4) ER negativní/her 2 negativní/egfr pozitivní a/anebo cytokeratin 5/6 pozitivní (Basal like- typická je vysoká proliferace, vysoký grade a špatná prognóza) 5) ER negativní/her2 negativní/ EGFR negativní/ cytokeratin 5/6 negativní (Normal like) Nádorové markery CEA, CA 15-3 Vyšetřovací metody Vyšetření kategorie T,N kategorie M Obligátní Fakultativní klinické vyšetření mamografie ultrazvuk magnetická resonance CT pozitronová emisní tomografie rentgen plic ultrazvuk jater scintigrafie skeletu magnetická resonance CT pozitronová emisní tomografie 1 KARCINOM PRSU IN SITU 1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebná strategie se tvoří na základě individuálního posouzení prognostických faktorů v souladu s přáním pacientky. Zvažované rizikové faktory jsou v souladu s modifikovaným Van Nuys prognostickým indexem: Modifikovaný Van Nuys prognostický index: (VNPI) + věk

4 skóre Věk > 70 let let < 40 let Velikost v mm < > 40 Okraje v mm > < 1 histologie Nízký grade bez nekróz Nízký grade, nekrózy Vysoký grade Léčebné možnosti DCIS 1. Prs zachovávající operace (parciální mastektomie) bez radioterapie s anebo bez tamoxifenu dle stavu SR ( pacientky s nízkým rizikem 4, 5 dle skóre) 2. Prs zachovávající operace (parciální mastektomie), radioterapie, s nebo bez tamoxifenu podle pozitivity SR (skóre 6,7, 8, 9) V případě pozitivních okrajů reoperace. Definice negativních okrajů nebyla přesně stanovena. Konsenzus je, že okraje větší než 10 mm jsou dostatečné, okraje menší než 1 mm jsou nedostatečné. 3. Totální mastektomie (klasická nebo kůži šetřící) s nebo bez tamoxifenu podle pozitivity SR ( pacientky s vysokým rizikem 10, 11, 12, nebo pacientky s velkým rozsahem mikrokalcifikací nebo prokázaným DCIS ve více kvadrantech). 4. Chirurgický výkon na regionálních uzlinách není standardní. Lze však zvažovat SNB při nálezu difuzních mikrokalcifikací, hmatného tumoru, high grade DCIS, nebo při jakémkoli nálezu řešeném simplexní mastektomií. V těchto případech nelze vyloučit přehlédnutí ložisek mikroinvaze při histologickém vyšetření preparátu. 5. Zvážení adjuvantní radioterapie na podkladě VNPI. Je indikována u středního rizika - skóre 6, 7, 8, 9. Ozařovaná oblast prsu +/- cílené ozáření lůžka nádoru dle prognostických faktorů (zejména těsné okraje, mladý věk). 1.2 Lobulární carcinoma in situ (LCIS) LCIS znamená vyšší riziko vzniku invazivního karcinomu prsu v obou prsou. Jedná se hlavně o pleiomorfní variantu LCIS, která je spojena s vyšším rizikem než klasická varianta LCIS.Incidence multicentricity u obou je vysoká. (až 90%), častější (oproti DCIS) je i postižení druhostranného prsu. Léčebné možnosti LCIS 1. Sledování po diagnostické biopsii ( mamografie každoročně) 2. Podání tamoxifenu nebo raloxifenu ke snížení incidence následného karcinomu 3. Bilaterální mastektomie (klasická, kůži šetřící, nebo subkutánní) u žen s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu. Chirurgický zákrok na regionálních uzlinách není indikován. 2 INVAZIVNÍ KARCINOM 2.1 STADIUM I (T1 N0 M0), II (T0-3 N1 M0) IIIA (T0-3 N1-2 M0)

5 Stanovení diagnózy by mělo být provedeno v následujícím pořadí: předoperačně tru-cut biopsií, v případě negativity předchozích punkcí pak vyšetřením na zmrzlo, operace. Preparát musí být vyšetřen na ER/PR, grading, HER-2 a musí být určena přítomnost nebo nepřítomnost peritumorální vaskulární invaze ER/PR: stanovení imunohistochemicky. Grading se vyšetřuje dle Elstona Elise (třístupňový) Her-2/neu se vyšetřuje imunohistochemicky, semikvantitativně pro použití Her-2/neu jako prognostického faktoru.. Práh pozitivity je 3+.V případě indikace léčby trastuzumabem je nutné vyšetření FISH metodou Chirurgický zákrok 1. Prs zachovávající operace (parciální mastektomie) s vyšetřením sentinelove uzliny nebo disekcí axily a následnou radioterapií. Histopatologicky musí být potvrzena nepřítomnost nádoru v okraji resekátu. 2. Totální astektomie (klasická nebo kůži šetřící) s vyšetřením sentinelové uzliny nebo disekcí axily; s možností okamžité či odložené rekonstrukce prsu. Typ operace závisí na lokalizaci nádoru, jeho velikosti, velikosti prsní žlázy a klinickém stavu regionálních uzlin. Multicentrický karcinom je relativní kontraindikací pro prs zachovávající operaci Věk pacientky není kontraindikací pro prs zachovávající operaci. Stejně jako pozitivní rodinná anamnéza nebo přítomnost mutace BRCA 1/2. Věk pacientek( pod 40 let) je však nezávislým prediktivním faktorem pro vyšší incidenci lokálních recidiv při parciálním operačním zákroku. Axilární disekce je doporučována v rozsahu I. a II. etáže s minimem počtu odebraných uzlin 10; disekce III. etáže jen při makroskopicky patrném postižení. Vyšetření sentinelové uzliny u klinicky negativní axily a u nádorů T1 a T2. Histologicky se vyšetřuje v prořezávce v přehledném barvení. Negativita se potvrzuje imunohistochemií na cytokeratiny. V případě pozitivní SNB je indikována dissekce axily. Izolované nádorové buňky v sentinelové uzlině nejsou považovány za pozitivní SNB. Vynechání dissekce axily v případě predikce minimální pravděpodobnosti postižení dalších axilárních uzlin je zatím předmětem klinických studií Rekonstrukce prsu Může být provedena okamžitě s mastektomií nebo kdykoliv později. Hlavním indikačním kritériem jsou preference informované pacientky. Z technického hlediska připadá v úvahu autologní rekonstrukce (lalokem), aloplastická rekonstrukce (implantátem po případné předchozí tkáňové expanzi), nebo kombinovaná metoda. Pokud je u pacientky předpoklad adjuvantní radioterapie, doporučuje se provést autologní rekonstrukci až poskočení radioterapie, naopak, rekonstrukci pomocí implantátu je lépe zahájit před radioterapií z důvodu lepšího kosmetického výsledku plastické operace.

6 Kouření, obezita, hypertenze a diabetes mellitus se považují za rizikové faktory při hojení po jakékoliv plastické operaci a pacientky by měly být o tom informovány Adjuvantní radioterapie Adjuvantní radioterapie na stěnu hrudní a regionální lymfatické uzliny po mastektomii Adjuvantní radioterapie snižuje riziko lokální recidivy (přibližně o dvě třetiny) Adjuvantní radioterapie po prs zachovávajících operacích Míra lokálních recidiv po konzervativních chirurgických výkonech s následnou radioterapií je stejná jako po značně mutilující radikální mastektomii. Standardní je zevní radioterapie na oblast celého prsu s cíleným ozářením lůžka tumoru (boost) +/- ozáření svodné lymfatické oblasti. Samotné ozáření lůžka tumoru (APBI accelerated partial breast irradiation) je zatím pouze součástí klinických studií. Ozařované objemy : - u negativních axilárních uzlin, negativní SNB - radioterapie na oblast prsu + oblast lůžka tumoru, pozitivní uzliny - radioterapie na oblast prsu + lůžka tumoru +/- oblasti apexu axily, nadkličkových/podkličkových uzlin (zvažovat individuálně, dle přítomnosti rizikových faktorů) - 4 a více pozitivních uzlin - radioterapie na oblast prsu + lůžka tumoru + oblasti apexu axily, nadkličkových/podkličkových uzlin. Adjuvantní radioterapii prsu je možno individuálně vynechat u biologicky starších pacientek (s vícečetnými interkurentními chorobami), s T1 tumorem bez postižení uzlin, s pozitivními estrogenovými receptory, u nichž je plánována adjuvantní hormonální terapie. Aplikované dávky záření: oblast prsu, svodné lymfatické oblasti dávkou 50 Gy s cíleným ozářením na oblast lůžka tumoru Gy (zlepšení lokální kontroly), standardní frakcionací 5x2,0 Gy/týden Adjuvantní radioterapie po prs zachovávající operaci Lokální recidiva po mastektomii se v 50% vyskytuje v oblasti hrudní stěny, dále ve 33% v nadkličkové, podklíčkové oblasti a v oblasti apexu. Riziko recidivy v axile je velmi nízké, pokud byla kompletně disekována (0-3%). Cílový objem po mastektomii zahrnuje hrudní stěnu +/- supraklavikulární, infraklavikulární oblast/apex axily (III. etáž axily), - negativní uzliny, tumor 5 cm, okraj 1 mm - bez radioterapie (v případě příliš značného nepoměru velikosti menšího prsu k velikosti tumoru lze zvážit radioterapii i v tomto případě), - negativní uzliny, tumor 5 cm a těsný okraj (< 1 mm) - individuálně zvážit ozáření hrudní stěny, - negativní uzliny, nádor > 5 cm (pt3, pt4) nebo pozitivní okraj - ozáření hrudní stěny, individuálně zvážit ozáření uzlinové oblasti (s ohledem na další faktory),

7 - 1-3 pozitivní uzliny - ozáření hrudní stěny, ozáření oblasti apexu axily, nadklíčkových/podklíčkových uzlin (zvážit rizikové faktory), - 4 a více pozitivních uzlin - ozáření hrudní stěny, ozáření oblasti apexu axily a oblastí nadklíčkových/podklíčkových uzlin. Aplikované dávky záření jsou totožné s adjuvantní radioterapií po parciálním výkonu, bez aplikace boostu. Pozn. - ozařování uzlinových oblastí. Pokud je provedena kompletní disekce axily (I., II. etáž), není adjuvantně doporučena radioterapie na oblast celé axily. Se zvýšeným počtem pozitivních axilárních uzlin se zvyšuje riziko recidivy, v těchto případech se individuálně zvažuje ozáření celé axily i po kompletní disekci. Stejně tak se zvažuje při inadekvátní disekci axily, v případě rezidua, lokální recidivy či konsolidační léčbě. Nadále kontroverzní je ozáření vnitřních mamárních uzlin Adjuvantní hormonální léčba prokázáno je zlepšení léčebných výsledků podáním tamoxifenu (TMX) u skupiny pacientek s pozitivními ER optimální doba podání TMX je 5 let podání chemoterapie a tamoxifenu u postmenopauzálních pacientek i s negativním postižením LN vede k malému, ale signifikantnímu zlepšení přežívání pravidelné rutinní gynekologické kontroly jsou i nadále doporučovány pro pacientky s dělohou užívající TMX, stejně jako u běžné populace žen. Podrobnější gynekologické vyšetření je nutné v případě abnormálního děložního krvácení TMX je stále považován za protektivní lék pro koronární onemocnění TMX vede k zachování kostní denzity u postmenopauzálních žen, ale může vést k poklesu kostní denzity u premenopauzálních žen Ovariální ablace zlepšuje přežití u premenopauzálních žen s pozitivními ER a pozitivním postižením LN (chirurgická, farmakologická) Kombinace ovariální ablace a inhibitoru aromatázy je pouze alternativou kombinace ovariální ablace a tamoxifenu u pacientek s kontraindikací k tamoxifenu. Některé studie předpokládají, že karcinom prsu s overexpresí Her-2 může být méně senzitivní na hormonální léčbu tamoxifenem. U pacientek se středním a vysokým rizikem relapsu dle definice St.Gallen 2007 lze zvážit iniciální léčbu inhibitorem aromatázy nebo sekvenční léčbu inhibitorem aromatazy po 2-3 letech léčby tamoxifenem nebo prodlouženou adjuvantní léčbu inhibitorem aromatazy po dobu 5 let u pacientek léčených 5 let tamoxifenem,. Pacientky léčené v adjuvanci inhibitorem aromatázy mají vyšší riziko osteoporozy a proto by měly být pravidelně sledovány denzitometrickým vyšetřením Adjuvantní chemoterapie U pacientek s negativními ER je přínos adjuvantní chemoterapie větší než u pacientek pozitivními ER Délka podání CMF je 6 měsíců. Delší podávání nepřineslo další prospěch Antracykliny v adjuvanci jí mírně lepší výsledky u pre i postmenopauzálních pacientek, zvláště u pacientek s pozitivními axilárnimi uzlinami.

8 Taxany v adjuvantní léčbě lze podat u pacientek se středním a vysokým rizikem relapsu, a to zejména u pacientek s nízkou pozitivitou ER nebo negativními ER v režimu AC-T (doxorubicin, cyklofosfamid 4x, paclitaxel 4x), nebo TAC (docetaxel, doxorubicin, cyklofosfamid 6x), nebo TC (docetaxel, cyklofosfamid 4x) nebo 3x FEC100 a 3x docetaxel. Adjuvantní chemoterapie by měla následovat do 4 týdnů po operaci Neoadjuvantní chemoterapie u stadia I a II má význam pro pacientky, které dávají přednost prs zachovávající operaci před mastektomií Odklad radioterapie až o 7 měsíců po prs zachovávající operaci, po provedené adjuvantní chemoterapii nevede k časovému prodlení. Tento faktor je významnější u pacientek s vysokým rizikem relapsu onemocnění Pacientky s nádory do 1 cm, negativní LN, nízké riziko relapsu nemusí podstoupit adjuvantní chemoterapii. Význam TMX u těchto pacientek není jasný V případě indikace adjuvantní chemoterapie a hormonoterapie se doporučuje sekvenční podání Léčebné možnosti Operační zákrok 1. Prs zachovávající operace (lumpektomie, disekce axily, radioterapie ) 2. Modifikovaná radikální mastektomie (disekce axily I. a II. úrovně) s nebo bez rekonstrukce prsu 3. Vyšetření SNB je možné v centrech s kvalifikovaným operačním týmem u pacientek s klinicky negativními axilárnimi uzlinami Adjuvantní radioterapie po mastektomii u pozitivních LN Adjuvantní radioterapie po mastektomii u pozitivních LN Obligátní indikací k ozáření hrudní stěny a lymfatické oblasti je postižení čtyř a více axilárních uzlin. Na základě výsledků studií, které prokázaly přínos radioterapie v bezpříznakovém celkovém přežívání u všech pacientek s pozitivními uzlinami, je nyní doporučováno důrazně uvažovat o ozáření hrudní stěny a lymfatické oblasti v případě pozitivity 1-3 uzlin Adjuvantní systémová léčba Podle výsledků publikované analýzy EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists Collaboratiive Gorup) je adjuvantní hormonální léčba tamoxifenem přínosná pro všechny věkové skupiny pacientek a adjuvantní polychemoterapie pro všechny pacientky mladší 70let. Adjuvantní chemoterapie u pacientek starších 70 let by měla být individualizována s ohledem na jejich komorbidity. Při indikaci adjuvantní léčby by měly být brány v úvahu kritéria pro stanovení rizika relapsu onemocnění podle konsenzu konference v St.Gallen 2007 (tabulka č.1) a

9 Tabulka 1: Kriteria pro stanovení rizika relapsu onemocnění Riziko Nízké Střední Vysoké Kriteria N negativní a současně všechna následující kritéria: - pt 2 cm a - grade1 a - nepřítomnost peritumorální vaskulární invaze a - ER a/anebo PR pozitivní a - bez overexprese nebo amplifikace HER2 N negativní a minimálně jedno z následujících kritérií: - pt 2 cm,nebo -grade 2-3, nebo - přítomnost extenzivní peritumorální vaskulární invaze, nebo - HER-2 overexprese nebo amplifikace, nebo - věk < 35 let N pozitivní (1-3 uzliny) a - ER nebo PR pozitivní a - HER-2 overexprese nebo amplifikace N pozitivní (1-3 uzliny) a - ER a PR negativní, nebo - HER-2 overexprese nebo amplifikace N pozitivní ( 4 a více uzlin) Dalším důležitým kritériem při rozhodování o adjuvantní léčbě je předpokládaná citlivost nádoru na hormonální léčbu. Nádory lze rozdělit do třech kategorií: a) nádory s dobrou odpovědí na hormonální léčbu (vysoká pozitivita obou steroidních receptorů ER a PR ve většině nádorových buněk) b) nádory s částečnou odpovědí nehormonální léčbu (nízká pozitivita obou receptorů nebo absence jednoho z receptorů ER nebo PR)

10 c) nádory neodpovídající na hormonální léčbu (negativita obou receptorů ER i PR) Možnosti adjuvantní systémové léčby jsou shrnuty v následujících tabulkách.

11

12

13

14 Neoadjuvantní systémová léčba U pacientke, které splňují kritéria pro operabilní karcinom prsu kromě velikosti T lze zvážit neoadjuvantní systémovou léčbu. Chemoterapie je indikována u pacientek, u kterých lze očekávat odpověď na chemoterapii (nádory s nízkými nebo negativními estrogenovými receptory (ER i PR), s vysokým gradem, non-lobulární invazivní karcinomy, karcinomy s vysokým Ki67, typ luminal B). Chemoterapie by měla být založena na bázi antracyklínů a taxanů. Doporučuje se podat nejméně 6 cyklů chemoterapie v rozmezí 4 až 6 měsíců. Chemoterapie by měla být ukončena před operací. Optimální doba vyhodnocení je za 6-9 týdnů po zahájení léčby. Hormonoterapie je indikována u postmenopauzálních pacientek s předpokládanou odpovědí na hormonoterapii (s vysoce pozitivními estrogenovými receptory, s nízkým gradem, s nízkým Ki67, s lobulární invazivním karcinomem) 2.2 STADIUM III B (T4, každé N, M0, každé T, N3, M0) IV (každé T, každé N, M1), RELAPS NEBO METASTATICKÉ ONEMOCNĚNÍ Doporučován je restaging pro každý relaps i lokoregionální Cytologický nebo histologický průkaz relapsu Vhodná je znalost ER/PR a HER-2/neu v době relapsu Lokální a regionální relaps Operační zákrok nebo radioterapie mohou být kurativní Systémovou léčbu je vhodné zvážit při vysokém riziku vzniku vzdálených metastáz Inoperabilní III B a inflamatorní karcinom Biopsie ke stanovení histologie, ER/PR, exprese HER-2/neu Neoadjuvantní chemoterapie s antracykliny ± taxany, u HER-2 pozitivnívch nádorů zvážit neodjuvantní chemoterapie v kombinaci s trastuzumabem, přičemž celková délka podávání trastuzumabu je 52 týdnů. Operační zákrok u pacientek odpovídajících na neoadjuvantní léčbu mastektomie, disekce axily, Indikace a rozsah následné radioterapie se řídí předléčebnou TNM klasifikací, respektive bere se v úvahu horší varianta (např. ypn1 při původně cn0). Prs zachovávající operace u pacientek, které dosáhly dobré nebo kompletní odpovědi na neoadjuvantní léčbu. Hormonoterapie u pacientek s pozitivními estrogenovými receptory Kurativní radioterapie na oblast prsu a svodné lymfatické oblasti (často konsodilačně všech etáží axily, nadklíčkových a podklíčkových uzlin). Prováděno cílené doozáření primárního nádoru a event. i oblasti reziduálních metastatických uzlin; po 2-3 měsících zvážení mastektomie při reziduální chorobě. Individuálně lze kromě standardní frakcionace použít i další alterované režimy (např. u starších pacientek zkrácení celkové doby záření aplikací vyšší dávky na frakci) Stadium IV - metastatické onemocnění Jakákoliv léčba má charakter paliativní léčby

15 Cílem léčby je zlepšit QoL (kvalita života) a prodloužení života Možné operační zákroky Sanační mastektomie Exstirpace mozkových metastáz Exstirpace jaterních metastáz Exstirpace vertebrálních metastáz při kompresi míchy Exstirpace izolovaných plicních metastáz Řešení patologických (nebo hrozících) fraktur Řešení pleurálního nebo perikardiálního výpotku Možnosti radioterapie Využívají se zejména zkrácené ozařovací režimy (např. 10x3 Gy, 5x4 Gy či jednorázové ozáření). Kostní metastázy - u lokalizovaného postižení je využívána zevní radioterapie. Cílem je ovlivnění symptomatologie, dosažení kostní stabilizace k zabránění patologické fraktury či pooperační ozáření po fixační operaci pro patologickou frakturu. - při difuzním postižení aplikace radioizotopů (nukleární medicína). CNS - mozkové metastázy - při solitárním či limitovaném počtu metastáz, u pacientek s dobrými prognostickými faktory, zvážení stereotaktické radiochirurgie či radioterapie. Při mnohočetném postižení, infiltraci mening, či operačním řešení metastáz, zevní radioterapie celé mozkovny, - syndrom míšní komprese samostatná radioterapie či pooperačně po dekompresní operace. Další možnosti: ovlivnění bronchiální obstrukce, exulcerace a krvácení při postižení kůže či podkoží, aj Možnosti systémové léčby Bisfosfonáty Při přítomnosti osteolytických i osteoplastických metastáz do kostí Hormonoterapie Tamoxifen pro nové pacientky nebo v případě ER/PR pozitivní nebo neznámých a více jak 1 rok po ukončení antiestrogenní léčby Ovariální ablace radiokastrace, chirurgická kastrace, farmakologická kastrace u premenopauzálních pacientek Postmenopauzální pacientky s pozitivními SR, které dostávaly tamoxifen v posledním roce jsou kandidátky pro II. řadu hormonoterapie (IA inhibitory aromatázy). Pacientky s rychle progredujícím nádorovým onemocněním a symptomy nemoci by neměly dostat pouze hormonoterapii

16 Pacientky, které dosáhly léčebnou odpověď při hormonoterapii jsou kandidátky na druhou řadu hormonoterapie Léčba fulvestrantem je vhodná pro postmenopauzální pacientky, které byly dříve léčené tamoxifenem a inhibitorem aromatázy. Fulvestrant je účinný minimálně jako inhibitor aromatázy, ale předpokládá se delší trvání jeho léčebné odpovědi. Biologická léčba Pacientky se zvýšenou expresí HER-2 v kategorii 3+ (IHC)a prokázanou amplifikací HER-2 jsou kandidátky pro kombinaci trastuzumabu s taxanem či vinorelbinem, inhibitory aromatazy nebo monoterapii. Pokud dojde během léčby trsatuzumabem k progresi nádoru je možné změnit chemoterapii a v léčbě trsatuzumabem pokračovat nebo léčit pacientku kombinací lapatinib plus kapecitabin Kombinace bevacizumab s taxanem je vhodné zvážit v první linii u pacientek HER-2 negativních, nebo u pacientek HER-2 pozitivních, které progredují na léčbě trastuzumabem, Chemoterapie Pacientky s negativními SR, pacientky které progredují při hormonoterapii a pacientky s viscerálními metastázami a krátkým obdobím bez onemocnění (DFI) (méně než 2 roky) jsou kandidátky pro cytostatickou léčbu Léčba I.linie: neexistuje zlatý standard pro chemoterapii I.linie pro metastatický karcinom prsu. Je doporučené zvážit kombinovanou chemoterapii pro pacientky s rychle progredujícím onemocněním nebo pro pacientky s limitovaným onemocněním v dobrém stavu, kde lze kombinovanou chemoterapií dosáhnout dobré remise onemocnění. Sekvenční monoterapie je vhodná. Kombinace chemo a hormonoterapie neprokazuje lepší přežití proti jejich sekvenčnímu podání. Lze rovnocenně použít následující látky v monoterapii nebokombinaci: doxorubicin, eopirubicin, cyklofosfamid, 5-fluorouracil,paclitaxel, docetaxel, vonorelbine, kapecitabin, gemcitabin. Přednostně se používají kombinace s taxany. Pokud je vyčerpána kumulativní dávka antracyklínu lze zvážit podání lipozomálniho doxorubicinu Léčba II. linie: monoterapie nebo kombinace nebo v klinických studiích. Účinnost léčby se hodnotí po 3 cyklech chemoterapie, jiný test chemosenzitivity dosud není všeobecně uznávaný.

17

18 Sledování (dle doporučení NCCN) anamnéza a klinické vyšetření jednou za 4-6 měsíců po dobu 5 let mamografie jednou ročně (první za 6 měsíců po skončení adjuvantní radioterapie) 5. a 6. rok anamnéza a klinické vyšetření jednou za 6 měsíců od 7. roku jednou ročně Příloha 1: Adjuvantní chemoterapeutické režimy mg/m 2 způsob podání den CMF ( Bonadonna) Cyklofosfamid 100 p.o Metotrexat 40 i.v. 1,8 5-fluorouracil 600 i.v. 1,8 Interval 4 týdny CMF Cyklofosfamid 600 i.v. 1 Metotrexat 40 i.v. 1 5-fluorouracil 600 i.v. 1 interval 3 týdny CMF Cyklofosfamid 600 i.v. 1,8 Metotrexat 40 i.v. 1,8 5-fluorouracil 600 i.v. 1,8 interval 4 týdny AC (Fisher) Doxorubicin 60 i.v. 1 Cyklofosfamid 600 i.v. 1 interval 3 týdny FAC( Buzdar) 5-fluorouracil 500 i.v. 1(8) doxorubicin 50 i.v. 1 cyklofosfamid 500 i.v. 1

19 interval 3-4 týdny FEC 5-fluorouracil 500 i.v. 1(8) epirubicin i.v. 1 cyklofosfamid 500 i.v. 1 interval 3-4 týdny FEC ( 100) 5-fluorouracil 500 i.v. 1 epirubicin 100 i.v. 1 cyklofosfamid 500 i.v. 1 Interval 4 týdny CEF (kanadský) cyklofosfamid 75 p.o epirubicin 60 i.v. 1,8 5-fluorouracil 500 i.v. 1,8 Interval 4 týdny CAF (americký) cyklofosfamid 100 p.o doxorubicin 30 i.v. 1,8 5-fluorouracil 500 i.v. 1,8 Interval 4 týdny AC/Taxol (Henderson) doxorubicin 60 i.v. 1 cyklofosfamid 600 i.v. 1 Interval 3 týdny, podat 4 série následně paklitaxel 175 i.v. 3 hodinová infuze 1 Interval 3 týdny, podat celkem 4 série TAC Doxorubicin 50 i.v. 1 Docetaxel 75 i.v. 1 Cyklofosfamid 500 i.v. 1 interval 3 týdny, premedikace: dexamethazon 8 mg p.o. v 6 dávkach a 12 hodin, první dávka den 1 profylakticky Ciprinol 500 mg p.o. a 12 hosin den 5-14 AC/Taxotere (Minkwitz) doxorubicin 60 i.v. 1 cyklofosfamid 600 i.v. 1 Interval 3 týdny,podat 4 serie následně docetaxel 100 i.v. 1

20 Interval 3 týdny, podat celkem 4 série Adjuvantní Herceptin trastuzumab 8 mg/kg i.v. Nasycovací dávka trastuzumab 6 mg/kg i.v. Udržovací dávka Interval podání 3 týdny, celkem po dobu 52 týdnů AC/TH doxorubicin 60 i.v. 1 cyklofosfamid 600 i.v. 1 Interval 3 týdny, podat 4 série paclitaxel 80 i.v. týdně celkem 12 x +Trastuzumab 4mg/kg nasycovací dávka v 90 minutové infuzi, potom 2 mg/kg v 30 minutové infuzi týdně celkem po dobu 52 týdnů TC (US Adjutant Oncology trial 9735) docetaxel 75 i.v. 1 cyklofosfamid 600 i.v. 1 Interval 3 týdny, celkem 4x AC/paclitaxel Doxorubicin 60 i.v. 1 cyklofosfamid 600 i.v. 1 Interval 3 týdny, podat celkem 4x paclitaxel 80 i.v. weekly Podat týdně celkem 12 x NOAH doxorubicin 60 i.v. 1 paclitaxel 150 i.v. 1 Interval 3 týdny, podat celkem 3x Paclitaxel 225 i.v.3-hodinová 1 infuze Interval 3 týdny, podat celkem 4x CMF cyklofosfamid 600 i.v. 1 metotrexat 40 i.v fluorouracil 600 i.v. 1 Interval 3 týdny, podat celkem 4x Současně chemoterapií trastuzumab v 3-týdenním intervalu v nasycovací dávce 8 mg/kg v 90 minutové infuzi, potom 6 mg/kg v udržovací dávce v 30 minutové infuzi Chemoterapeutické režimy pro metastatické onemocnění

21 Taxol á 3 týdny paklitaxel 175 i.v. 3 hodinová infuze 1 Interval 3 týdny, premedikace:dexametazon 20 mg i.v.,ranitidin 50 mg i.v, clemastinum (Tavegyl) 2 mg i.v. 30 minut před podáním paklitaxelu Taxol týdenní podání paklitaxel i.v. hodinová infuze 1 Interval 1 týden, celkem 6 až 8 x, následuje 2 týdny pauza, premedikace: 8 mg dexametazonu i.v. první 2 podání, potom redukce na 4 mg i.v. v případě, že se neobjeví hypersenzitivní reakce Taxotere a 3 týdny Docetaxel 100 i.v. 1 hod. infuze 1 Interval 3 týdny, premedikace: dexametazon 20 mg p.o. a 12 hodin, celkem 6 dávek, začít večer před podáním docetaxelu Taxotere týdenní podání Docetaxel i.v. 30 min. infuze 1 Interval 1 týden, celkem 6-8 podání, potom 2 týdny pauza, premedikace: dexametazon 8 mg p.o. večer a ráno před aplikací CHT a večer po aplikaci CHT AT (docetaxel) Doxorubicin 50 i.v. 1 Docetaxel 75 i.v. hodinová infuze 1 Jako první podat doxorubicin, docetaxel následuje hodinu po podání doxorubicinu, premedikace: setrony, kortikoidy jako u docetaxelu, interval 3 týdny AT (paklitaxel) Doxorubicin 50 i.v. 1 Paklitaxel 150 i.v. 3 hodinová infuze 1 Premedikace: dexametazon 20 mg i., ranitidin 50 mg i.v. clemastin 2 mg i.v., 30 minut před podáním docetaxelu, setrony, interval 3 týdny T/NVLB Vinorelbin 20 i.v. krátká infuze 1,5 Docetaxel 75 i.v.hodinová infuze 1 Premedikce: jak u docetaxelu interval 3 týdny NVLB/FU Vinorelbin 30 i.v. krátká infuze 1,5 5-fluorouracil 750 i.v. 1,5 Interval 3 týdny NVLB týdenní podání Vinorelbin 30 i.v. krátká infuze 1 Vinorelbin 25 i.v.krátká infuze 1 Vinorelbin 60 p.o. 1 Interval 1 týden V případě dobré tolerance lze zvýšit dávku p.o. NVLB na 80 mg/m 2

22 ADM/NVLB Vinorelbin 25 i.v. krátká infuze 1,8 Doxorubicin 50 i.v. 1 Interval 3 týdny Xeloda/NVLB (XENA) Kapecitabin 2000 p.o. 14 dní Vinorelbin 25 i.v. 1,8 nebo Vinorelbine 60 p.o. 1,8 Interval 3 týdny Taxol/ADM Doxorubicin 50 i.v. 1 Paklitaxel 220 i.v. infuze 3 hod 24 hod po ADM Interval 3 týdny, dexametazon 20 mg p.o. 12 a 6 hodin před paclitaxelem, clemastin Tavegyl) 2 mg, cimetidin 300 mg, ondemet 8mg i.v. před ADM Herceptin/NVLB Vinorelbin 25 i.v. krátká infuze 1 Trastuzumab první dávka 4 mg/kg Infuze 90 minut týdně další dávky 2 mg/kg Infuze na 30 minut nebo trastuzumab 8 mg/kg první dávka Infuze na 90 minut 3 týdenní interval 6 mg/kg dalsí dávky Infuze na 30 minut Interval 1 týden, pokud nedošlo k nežádoucím účinkům během podání trastuzumabu lze v dalším podání zkrátit aplikaci na 30 minut Herceptin/Taxol weekly Paklitaxel 90 i.v. infuze 60 minut 1 Trastuzumab první dávka 4 mg/kg i.v. infuze 90 minut 1 další dávky 2 mg/kg i.v. infuze 30 minut Interval 1 týden, pokud nedošlo k nežádoucím účinkům během podání trastuzumabu lze v dalším podání zkrátit aplikaci na 30 minut Herceptin/Taxotere docetaxel 100 i.v. 1 Interval 3 týdny, celkem 6-8 krát Trastuzumab 4mg/kg první dávka 2 mg/kg další i.v. týdně nebo Trastuzumab dávky 8 mg/kg první dávka 6 mg/kg další dávka i.v. 3 týdenní interval

23 Gemzar Gemcitabin 1250 mg i.v. 1, 8,15 Interval 4 týdny Gemzar/Taxol a 3 týdny Gemcitabin 1250 i.v. 1,8 Paklitaxel 175 i.v.infuze na 3 1 hodiny premedikace: dexametazon 20 mg i.v., ranitidin 50 mg i.v., clemastinum ( Tavegyl) 2 mg i.v. 30 minut před podáním paclitaxelu Gemzar/Taxotere a 3 týdny Gemcitabin 1000 i.v. 1,8 Docetaxel 75 i.v. 1 Interval 3 týdny Herceptin/Taxol a 3 týdny Trastuzumab první dávka 4 mg/kg další dávka 2 mg/kg i.v. infuze 90 min i.v. infuze 30 min Paklitaxel 170 i.v. infuze na 3 hodiny premedikace :dexametazon 20 mg i.v.,ranitidin 50 mg i.v, clemastinum (Tavegyl) 2 mg i.v. 30 minut před podáním paklitaxelu weekly 1, interval 3 týdny Taxotere/Xeloda a 3 týdny Docetaxel 75 i.v. infuze na 60 minut Kapecitabin 2000 p.o. rozděleno do dvou denních dávek Interval 3 týdny, premedikace: kortikoidy jako u docetaxelu a 3 týdny Xeloda Kapecitabin 2500 p.o. 14 dní interval 3 týdny

24 Avastin/Taxol bevacizumab 10 mg/kg i.v.infuze 1,15 paciltaxel 90 i.v.infuze 1,8,15 Interval 4 týdny Př iprvní dávce se bevacizumab podává 90 minut, při dobré snášenlivosti další dávka 60 minut, potom 30 minut Příloha 2: Prognostické skupiny spojené s histologickým typem a histologickým stupněm Prognóza Histologický typ Histologický stupeň Výborná tubulární Grade 1 >80% 10 let přežití invazivní kribriformní Grade 1 tubulární smíšený Grade 1 smíšený duktální NST/speciální typ Grade 1 smíšený duktální NST/lobulární Grade 1 tubulolobulární Grade 1 mucinózní Grade 1 duktální NST Grade 1 Dobrá 60-80% 10 let přežití smíšený lobulární Grade 1 klasický lobulární Grade 1 alveolární lobulární Grade 2 solidní lobulární Grade 2 mucinózní Grade 2 tubulární smíšený Grade 2 atypický medulární Grade Grade 3 smíšený duktální NST/speciální typ Grade 2 a 3 Střední 50-60% 10 let přežití duktální NST Grade 2 smíšený duktální NST/lobulární Grade 2 klasický lobulární Grade 2 smíšený lobulární Grade 2 medulární Grade Grade 3 smíšený lobulární Grade 3 Špatná <50% 10 let přežití duktální NST Grade 3 klasický lobulární Grade 3 smíšený lobulární NST/lobulární Grade 3 solidní lobulární Grade 3 tubulární smíšený Grade 3 dle Pereira a spol. 1995

25 Příloha č. 3: Nottinghamský prognostický index: NPI = 0,2 x velikost nádoru v cm + LU stage (1-3) + histol. Grade (1-3) Uzlinový stage: 1. Bez uzlinového postižení karcinomem. 2. Postižení 1 až 3 uzlin dolních etáží (I, II) NEBO interní mamární uzliny (pro mediálně lokalizované nádory) 3. Postižení 4 nebo více uzlin dolních etáží a/nebo apikální uzliny, NEBO současné postižení kterékoliv axilární a interní mamární uzliny Prognostické skupiny: Good prognosis group (GPG) : NPI < 3,4 Moderate prognosis group (MPG) : NPI > 5,41 Poor prognosis group (PPG) : NPI = 3,41-5,4 Srovnání 15-letého přežití (%) pacientek s karcinomem prsu a kontrolní skupiny bez karcinomu: NPI 15-leté přežití (%) Kontrolní skupina 83 GPG 80 MPG 42 PPG 13 (V rámci skupiny s dobrou prognózou lze vyčlenit podskupinu s excelentní prognózou hodnota NPI do 3 kdy přežití se neliší od věkově párované kontrolní populace). Terapeutické implikace NPI pro systémovou adjuvantní terapii jsou následující: GPG: Adjuvantní terapie není nutná. (Pravděpodobnost metastázování či úmrtní na karcinom je nízká, křivka přežití se těsně blíží normální populaci.) MPG a PPG v případě ER+: Endokrinní terapie. (Tamoxifen u postmenopauzálních pacientek, ovariální suprese Zoladex - u premenopauzálních.) MPG v případě ER-: Chemoterapie individuálně v závislosti na věku (u mladších žen) a stavu pacientky. Vedlejší účinky chemoterapie nutno vážit oproti relativně malému terapeutickému přínosu (z hlediska statistiky přežití). PPG v případě ER-: Chemoterapie.

26 Literatura 1. Early Brest Cancor Trialists Collaborative Group. Effect of chemotherapy and hormonal therapy for early Brest cancor on reccurence and 15-year survival: an overview of the randomised trial. Lancet 2005;365: Silverstein MJ,Lagios MD, Craig PH et al. A prognostic index for ductal carcinoma in situ. Cancer 1996,77: Goldhirsch A, Wood W, Gerber R et al. Progress and promise: highlights of the international expert consensus on the primary therapy of early Brest cancor Ann Oncol 2007;18: NCCN- Clinical Praktice Guidelines in Oncology Aktualizace: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, MUDr. Katarína Petráková

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2008) abs. na 100 000 C50 incidence 6416 120 mortalita 1942 36

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2008) abs. na 100 000 C50 incidence 6416 120 mortalita 1942 36 6. KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých

Více

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2000) abs. na 100 000 C50 incidence 4871 92,4 mortalita 1939 36,8

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2000) abs. na 100 000 C50 incidence 4871 92,4 mortalita 1939 36,8 6 KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých

Více

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Vrozené vývojové vady mléčné žlázy nadpočetná mamma (polymastie) nebo bradavka (polythelie) - v průběhu mléčné lišty (z axily na perineum) - zpravidla rudimentární

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Standard. Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2011) ŽENY

Standard. Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2011) ŽENY 1/39 1. Epidemiologie: Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30 letých až

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Projekt IKARUS. u nádorů prsu

Projekt IKARUS. u nádorů prsu Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Projekt IKARUS Projekt I K A R U S zjištění Incidence Kostních příhod u nádorů prsu u nádorů prsu Zjištění Incidence Kostních příhod Statistické zhodnocení prospektivní

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1.1 Karcinom prsu in situ 1.1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebné možnosti DCIS chemoterapie se nepoužívá, pouze v indikovaných případech hormonoterapie tamoxifenem

Více

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v České republice stoupající tendenci (asi 30 onemocnění na 100 tisíc žen,

Více

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Patologie prsu Patologie prsu záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Puerperální mastitis výskyt obvykle 2-3 týdny po začátku laktace může být

Více

Protokol pro léčbu karcinomu prsu

Protokol pro léčbu karcinomu prsu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 14 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prsu Schválili:

Více

STRUKTURA REGISTRU BREAST

STRUKTURA REGISTRU BREAST Vstupní parametry a diagnostika STRUKTURA REGISTRU BREAST 1. Vstupní parametry 1. Kód zdravotní pojišťovny (výběr) 1. 111 2. 201 3. 205 4. 207 5. 209 6. 211 7. 213 8. 217 - do 1.10.2012 9. 222 - do 1.10.2009

Více

5.4 Nádory těla děložního

5.4 Nádory těla děložního 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v posledních letech v České republice stoupající tendenci (asi 34 onemocnění

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání Platnost od 1. 8. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1.1 Karcinom prsu in situ 1.1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebné možnosti DCIS Chemoterapie se nepoužívá, pouze v indikovaných případech hormonoterapie tamoxifenem.

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního 1 KARCINOM VAJEČNÍKU Zdeněk Zoul Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 9 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 10. vydání Česká onkologická společnost ČLS JEP Platnost od 1. 2. 2010 SEZNAM AUTORŮ SEZNAM AUTORŮ MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Dagmar

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

Neinvazivní nádory prsu a další. premaligní léze. J. Novotný, D. Pavlišta

Neinvazivní nádory prsu a další. premaligní léze. J. Novotný, D. Pavlišta Neinvazivní nádory prsu a další premaligní léze J. Novotný, D. Pavlišta Vývoj mlé né žlázy Zm ny v po tu vývod Zm ny v tvení vývod Zm ny pom ru žlázové a stromální složky Fyziologický nález v prsu je velmi

Více

Základy klinické onkologie. 09 Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Základy klinické onkologie. 09 Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Základy klinické onkologie 09 Karcinom prsu Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Epidemiologie Nejčastější onemocnění zhoubným nádorem u žen 1999 diagnostikováno na světě 796 000 nových

Více

Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu. Miloš Holánek, Ji í Vysko il KKOP, MOÚ Brno

Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu. Miloš Holánek, Ji í Vysko il KKOP, MOÚ Brno Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu Miloš Holánek, Jií Vyskoil KKOP, MOÚ Brno Úvod Terapeutické modality u karcinomu prsu: - chirurgická léba -hormonoterapie -radioterapie - chemoterapie - cílená

Více

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1.1 Karcinom prsu in situ 1.1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebné možnosti DCIS Chemoterapie se nepoužívá, pouze v indikovaných případech hormonoterapie tamoxifenem.

Více

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005)

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005) 3.1. Karcinom jícnu Epidemiologie Jako nádory jícnu označujeme maligní onemocnění vznikající zvratem dlaždicového epitelu jícnu (epidermioidní karcinom) nebo metaplastického epitelu Barretova jícnu či

Více

Základy klinické onkologie Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno

Základy klinické onkologie Karcinom prsu. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Základy klinické onkologie 06 - Karcinom prsu Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Epidemiologie Nejčastější onemocnění zhoubným nádorem u žen V roce 1999 diagnostikováno na světě

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 2013 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 16. vydání Platnost od 1. 2. 2013 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 16. vydání 2013 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův onkologický

Více

Efekt předoperační chemoterapie u nemocných s HER 2 pozitivním karcinomem prsu. Jana Prachařová

Efekt předoperační chemoterapie u nemocných s HER 2 pozitivním karcinomem prsu. Jana Prachařová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Efekt předoperační chemoterapie u nemocných s HER 2 pozitivním karcinomem prsu Jana Prachařová Diplomová práce 2015 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci.

Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Malobuněčný bronchogenní karcinom (SCLC) Epidemiologie Z celkového výskytu bronchogenního karcinomu představuje malobuněčný karcinom 20-25%. V eurokavkazské populace lze pozorovat klesajííc tendenci. Biologické

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole Základní data Meduloblastom - maligní nádor z primitivní neuroektodermové tkáně V dospělosti vzácný : 0,5-1% všech nádorů CNS,

Více

Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvt

Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvt Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvt hotenstvím. Halaška M., Stankušov ová H., Strnad P., Rob L., Robová,, H.,Chod J. Gynekologicko-porodnick porodnická klinika FN Motol a 2. LF UK Radioterapeutické

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od vydání

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od vydání 2014 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 18. vydání Platnost od 1. 3. 2014 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 18. vydání 2014 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův onkologický

Více

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO Miroslav VERNER Ústav pro péči o matku a dítě ředitel: Doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. ONKOGYNEKOLOGICKÝ SEMINÁŘ, ENTOG, 8.10.2005, PRAHA HLAŠENÁ NOVÁ ONEMOCNĚNÍ ZHOUBNÝMI NOVOTVARY

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9 5.3 Karcinom děložního čípku Úvod Incidencí okolo 20 žen na 100 000 obyvatel ( 19,8 v r.2000) je rakovina děložního čípku druhým nejčastějším gynekologickým nádorovým onemocněním. Incidence je zhruba o

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu 12 Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu Katarína Petráková Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno Článek nabízí přehled současných možností chemoterapie a hormonální léčby karcinomu prsu.

Více

Čestné prohlášení: Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. V Pardubicích dne: 20. 4. 2009 Kateřina Kubíčková

Čestné prohlášení: Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. V Pardubicích dne: 20. 4. 2009 Kateřina Kubíčková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Edukační program pro ženy s karcinomem prsu Kateřina Kubíčková Bakalářská práce 2009 Čestné prohlášení: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0 2.1. Nemalobuněčný bronchogenní karcinom Epidemiologie Zhoubné nádory plic jsou ve vyspělých zemích světa jednou z nejvýznamnějších skupin nádorových onemocnění. V našich podmínkách jsou ZN plic u mužů

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXEGIS 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku TAXEGIS 80 mg koncentrát

Více

Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy.

Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy. Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

Sebepéče u pacientek po operaci karcinomu prsu. Ivana Hadwigerová

Sebepéče u pacientek po operaci karcinomu prsu. Ivana Hadwigerová Sebepéče u pacientek po operaci karcinomu prsu Ivana Hadwigerová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma sebepéče u pacientek po operaci karcinomu prsu je zaměřena na zmapování problematiky

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu 320 Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu MUDr. Katarína Petráková Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno Při stoupající incidenci karcinomu prsu stoupá jeho prevalence. Na tomto příznivém

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218

Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Klinická data bevacizumabu v úvodní léčbě karcinomu vaječníků: GOG-0218 Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls38824/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANASTAR 1 MG Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Porovnání diagnostiky a léčby karcinomu prsu v letech 1991 a 2006

Porovnání diagnostiky a léčby karcinomu prsu v letech 1991 a 2006 Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Porovnání diagnostiky a léčby karcinomu prsu v letech 1991 a 2006 Veronika Jandorová Bakalářská práce 2008 Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Radioterapie myelomu. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Klinika radiační onkologie LF MU, Brno Masarykův onkologický ústav

Radioterapie myelomu. prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Klinika radiační onkologie LF MU, Brno Masarykův onkologický ústav Radioterapie myelomu prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Klinika radiační onkologie LF MU, Brno Masarykův onkologický ústav Z historie radioterapie myelomu Radioterapie je od 60. let min. století součástí léčby

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infúzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická analýza dat k 30. 4. 2006 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, O. Coufal I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientek v jednotlivých centrech Celkový počet

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Národní onkologický registr

Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS Národní onkologický registr 010_20140101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS 010_20140101 Tyto závazné pokyny vydal Ústav zdravotnických

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

1. Nádory hlavy a krku

1. Nádory hlavy a krku 1. Nádory hlavy a krku Rozdělení zhoubných nádorů (ZN) hlavy a krku podle anatomických oblastí: 1. ZN paranasálních dutin 2. ZN rtu a dutiny ústní 3. ZN hltanu (nasofarynx, orofarynx, hypofanynx) 4. ZN

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Pavel Jandík Chirurgická klinika-komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Parametrická struktura databáze NOE

Parametrická struktura databáze NOE Parametrická struktura databáze NOE Základní údaje... 2 Demografie... 2 Diagnóza... 3 Markery... 5 Přehled léčby... 6 Operace... 6 Radioterapie... 6 Neoadjuvantní chemoterapie... 6 Adjuvantní chemoterapie...

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 2004 až 2009

Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 2004 až 2009 Původní práce Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 24 až 29 Triple-Negative Breast Cancer: Analysis of Patients

Více

Masarykova univerzita v Brně. Lékařská fakulta

Masarykova univerzita v Brně. Lékařská fakulta Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta MUDr. Jiří Gatěk PhD Resekční linie u konzervativních výkonů v chirurgické léčbě časného karcinomu prsu Habilitační práce Brno 2015 1 Obsah 2 Poděkování 5

Více

C64-C66 srovnání se světem

C64-C66 srovnání se světem Nádory ledvin C64-C66 srovnání se světem Karcinom ledviny incidence celosvětově: - 9 nejčastější nádor u mužů - 14 nejčastější nádor u žen mortalita celosvětově: - 16 nejčastější nádor Zhoubné nádory

Více

Trastuzumab a poškození srdce

Trastuzumab a poškození srdce Trastuzumab a poškození srdce Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Souhrn Tesařová P. Trastuzumab a poškození srdce. Farmakoterapia 2012;2(1):39 43. Léčba trastuzumabem

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 4. 4. 2014 V Praze dne 4. 4. 2014 č. j.: MZDR40990/2013 sp. zn. FAR: L145/2013 k sp. zn.: SUKLS146833/2013 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum.

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Undestor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. Přípravek obsahuje oranžovou

Více

Kapitola Diseminovaný nádor neznámé primární lokalizace (Primum ignotum)

Kapitola Diseminovaný nádor neznámé primární lokalizace (Primum ignotum) Kapitola Diseminovaný nádor neznámé primární lokalizace (Primum ignotum) Epidemiologie Současná incidence tohoto onemocnění u mužů je 7,8/100 000 k světovému standardu 4,4/100 000 a u žen 7,4/100 000 k

Více

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM /7. Epidemiologie: Karcinom slinivky břišní je celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění a Česká republika je druhou zemí s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění. Incidence karcinomu

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Ivana Herbigová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Ivana Herbigová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Ivana Herbigová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Ivana Herbigová Studijní obor: Všeobecná

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUTAMID SANDOZ 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23 1/6 1. Epidemiologie: Hepatocelulární karcinom (HCC) patří ve světě k nejčastějším malignitám, a je častější u mužů nežli u žen. V České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropy, jsou v dospělosti

Více

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk

Kasuistiky. Professor Bradley J. Monk Kasuistiky Professor Bradley J. Monk Division of Gynecologic Oncology Department of Obstetrics and Gynecology Creighton University School of Medicine at St. Joseph s Hospital and Medical Center, a Member

Více

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62)

18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) 18. ZHOUBNÝ NOVOTVAR VARLETE (C62) Prognostické schéma podle IGCCCG Seminomy příznivá prognóza intermediární prognóza nepříznivá prognóza Kterákoliv primární lokalizace, kromě plic bez viscerálních metastáz.

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více