Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2000) abs. na C50 incidence ,4 mortalita ,8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2000) abs. na 100 000 C50 incidence 4871 92,4 mortalita 1939 36,8"

Transkript

1 6 KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých až do skupiny 70-letých). Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN prsu ŽENY abs. na C50 incidence ,4 mortalita ,8 Rizikové faktory. 1) silné expozice v ionizujícím záření nezhoubné onemocnění prsu ( hyperplazie s atypiemi) věk prvního těhotenství ( riziko stoupá s věkem prvního těhotenství) rasa ( bělošky jsou postiženy častěji než afroameričanky, nejmenší riziko mají hispanky a asiatky) rodinná anamnéza ( výskyt karcinomu prsu v rodině u prvostupňových pokrevních příbuzných) karcinom prsu v osobní anamnéze časný nástup menarche ( před 12. rokem života) pozdní nástup menopauzy (( po 50. roce života) 2) slabé antikoncepce ( hlavně u žen, které jí začaly užívat před 20. rokem života) hormonální substituční léčba ( hlavně kombinovaná substituce estrogen + progesteron) alkohol zvýšený příjem tuků ve výživě Histologie Primární karcinomy prsu histologická klasifikace (WHO, AFIP) /Epiteliální maligní nádory prsu/ I. Neinvazivní ca in situ : 1. Lobulární ca in situ - LCIS 8520/2 2. Duktální ca in situ - DCIS (včetně všech forem: komedo, papilární ) 8500/2 (8501/2, 8503/2 ) Pagetův karcinom

2 II. Invazivní: A. Lobulární (všechny varianty: klasický, solidní, alveolární, tubulolobulární, histiocytoidní, z prstenčitých bb., pleomorfní) 8520/3 B. Duktální 1. Duktální, NS 8500/3 2.Papilární (intraduktální, intracystický) 8503/3, 8504/3 3.Tubulární 8211/3 4. Mucinózní 8480/3 5. Kribriformní 8201/3 6. Medulární, m. s lymfoidním stromatem 8510/3, 8512/3 7. Atypický medulární 8510/3 8. Komedonový 8501/3 9. Apokrinní 8401/3 10. Adenoidně cystický 8200/3 11. Cystický hypersekreční 12. Sekreční (juvenilní) 8502/3 13. Na glykogen bohatý (glycogen-rich, světlobuněčný) 8312/3 14. Secernující lipidy (lipid-rich) 8314/3 15. Karcinom s metaplasií (dlaždicovou, chrupavčitou, kostní,s osteoklastoidními bb) 8570/3, 8571/3 Adenoskvamózní a skvamózní karcinom. 8560/3, 8070/3 16. Karcinom s endokrinními rysy Prognostické a prediktivní faktory Pacient Charakteristika nádoru Biomarkery Věk Velikost nádoru Histologický typ Stav axilárních uzlin Standardizovaný patologický grade Stav hormonálních receptorů Proliferační index HER2 Angioinvaze a lymfoinvaze Nádorové markery CEA, CA 15-3 Vyšetřovací metody

3 Vyšetření kategorie T,N kategorie M Obligátní Fakultativní klinické vyšetření mamografie ultrazvuk magnetická resonance CT ( kategorie T4a) pozitronová emisní tomografie rentgen plic ultrazvuk jater scintigrafie skeletu magnetická resonance CT pozitronová emisní tomografie 1 KARCINOM PRSU IN SITU 1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebná strategie se tvoří na základě individuálního posouzení prognostických faktorů v souladu s přáním pacientky.zvažované rizikové faktory jsou v souladu s modifikovaným Van Nuys prognostickým indexem: Modifikovaný Van Nuys prognostický index: (VNPI) + věk skóre Věk > 70 let let < 40 let Velikost v mm < > 40 Okraje v mm > < 1 histologie Nízký grade bez nekróz Nízký grade, nekrózy Vysoký grade Léčebné možnosti DCIS 1. Prs záchovná operace bez radioterapie s anebo bez tamoxifenu dle stavu SR ( pacientky s nízkym rizikem 4, 5 dle skóre) 1. Prs zachovávající operace, radioterapie, s nebo bez tamoxifenu podle pozitivity SR (skóre 6,7, 8, 9) V případě pozitivních okrajů reoperace. 2. Modifikovaná mastektomie s nebo bez tamoxifenu podle pozitivity SR ( pacientky s vysokým rizikem 10, 11, 12). 3. Axilární dissekce ani vyšetření SNB není standardní, lze jí však zvažovat při nálezu difuzních mikrokalcifikací nebo v případě hmatného tumoru. V těchto případech nelze vyloučit přehlédnutí ložisek mikroinvaze při histologickém vyšetření preparátu. 1.2 Lobulární carcinoma in situ (LCIS) Termín LCIS znamená asi desetinásobné zvýšené riziko žen s tímto nálezem ke vzniku invazivního karcinomu (lobulárního a většinou duktálního). Incidence multicentricity je vysoká (až 90%), častější (oproti DCIS) je i postižení druhostranného prsu.

4 Léčebné možnosti LCIS 1. Sledování po diagnostické biopsii ( mamografie každoročně) 2. Podání tamoxifenu ke snížení incidence následného karcinomu 3. Bilaterální subkutánní mastektomie u žen s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu. Exenterace axil se nedoporučuje 4. Klinický výzkum Tamoxifen versus raloxifen u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu ( studie NSABP P-2 ) 2 INVAZIVNÍ KARCINOM 2.1 STADIUM I (T1 N0 M0), II (T0-3 N1 M0) IIIA (T0-3 N1-2 M0) Stanovení diagnózy by mělo být provedeno v následujícím pořadí: předoperačně FNA nebo tru-cut biopsií, v případě negativity předchozích punkcí pak vyšetřením na zmrzlo, operace. Preparát musí být vyšetřen na ER/PR, grading, proliferační aktivitu, HER-2/neu. ER/PR: stanovení imunohistochemicky nebo imunochemicky. Práh pozitivity při semikvantitativním hodnocení je 10%. Grading se vyšetřuje dle Elstona Elise (třístupňový) Her-2/neu se vyšetřuje imunohistochemicky, semikvantitativně pro použití Her-2/neu jako prognostického faktoru a prediktivního faktoru k odpovědi na antracyklíny. Práh pozitivity je 3+.V případě indikace léčby trastuzumabem je nutné vyšetření FISH metodou Chirurgický zákrok 1. Prs zachovávající operace (lumpektomie, kvadrantektomie, segmentální mastektomie aj.) s disekcí axily a následnou radioterapií. Histopatologicky musí být potvrzen minimální bezpečnostní lem 2. Mastektomie s disekcí axily a rekonstrukcí 3. Samotná mastektomie s disekcí axily Typ operace závisí na lokalizaci nádoru, jeho velikosti, velikosti prsní žlázy. Multicentrický nález je relativní kontraindikací pro prs zachovávající operaci Věk pacientky není kontraindikací pro prs zachovávající operaci. Stejně jako pozitivní rodinná anamnéza nebo přítomnost mutace BRCA 1/2. Věk pacientek( pod 40 let) je však nezávislým prediktivním faktorem pro vyšší incidenci lokálních recidiv při parciálním operačním zákroku. Axilární disekce je doporučována jen na úrovni I a II s minimem počtu odebraných uzlin 6 10 Vyšetření sentinelové uzliny u klinicky negativní axily a u nádorů T1 a T2, bez multifokálního nálezu nádoru v prsu. Histologicky se vyšetřuje v prořezávce v přehledném barvení. Negativita se potvrzuje imunohistochemií na cytokeratiny.

5 2.1.2 Rekonstrukce prsu Může být provedena okamžitě s mastektomií nebo kdykoliv později Doporučují se jen náhrady s náplní fyziologického roztoku, které jsou i u nás k dispozici. Silikonové implantáty jsou součástí klinického zkoušení, proto se běžně nedoporučují. Nebo plastická operace typu TRAM Adjuvantní radioterapie Adjuvantní radioterapie na stěnu hrudní a regionální lymfatické uzliny po mastektomii U pacientek s vysokým rizikem lokálního relapsu (postiženy 4 uzliny a více, extrakapsulární postižení lymfatické uzliny, neúplná disekce axily, pozitivní apex axily, velký nádor (T3,T4), nepoměr mezi velikostí prsu a nádoru, pozitivní okraje nebo velmi těsný negativní okraj nádoru. Dávky záření:hrudní stěna po radikální mastektomii 2.0 Gy do 50.0 Gy/5 týdnů regionální lymfatické uzliny axila,nadklíček 2.0 Gy do 50.0 Gy/5 týdnů,individuálně možno zvážit zvýšení dávky v oblasti axilárních uzlin (boost) Pacientky s postižením 1 3 regionálních uzlin bez výše uvedených rizikových faktorů se pro rutinní adjuvantní radioterapii nedoporučují (min. 10 vyš. uzlin) Adjuvantní radioterapie po prs zachovávající operaci Standardní je zevní radioterapie na celý prs Vzhledem k tomu, že otázka radioterapie regionálních uzlin není jednoznačně dořešena platí pravidla jako po mastektomii Po prs zachovávající operaci zevní radioterapie v rozsahu Gy /5 týdnů+ ozáření lůžka nádoru Gy denní frakcionací U duktálního karcinomu T1 bez dalších negativních prognostických faktorů ( N+,věk méně než 40 roků,mikrokalcifikace na ploše větší než 3 cm) jako alternativa zevní radioterapie na celý prs je samostatná poresekční intersticiální brachyradioterapie Adjuvantní hormonální léčba Prokázáno je zlepšení léčebných výsledků podáním tamoxifenu (TMX) u skupiny pacientek s ER pozitivními 50% redukce vzniku kontralaterálního karcinomu prsu u ER negativních při podání TMX - nutno dále objasnit optimální doba podání TMX je 5 let pro pacientky s LN negativními, pro LN pozitivní nutno dále objasnit, přesto je standardně doporučeno po 5 letech léčbu TMX ukončit podání chemoterapie a tamoxifenu u postmenopauzálních pacientek i s negativním postižením LN vede k malému, ale signifikantnímu zlepšení přežívání pravidelné rutinní gynekologické kontroly jsou i nadále doporučovány pro pacientky s dělohou užívající TMX, stejně jako u běžné populace žen. Podrobnější gynekologické vyšetření je nutné v případě abnormálního děložního krvácení

6 TMX je stále považován za protektivní lék pro koronární onemocnění. Další studie probíhají TMX vede k zachování kostní density u postmenopauzálních žen, ale může vést k poklesu kostní density u premenopauzálních žen Ovariální ablace zlepšuje přežití u premenopauzálních žen s pozitivními ER a pozitivním postižením LN (radiační, chirurgická) Definitivní význam farmakologické ovariální ablace pro standardní použití nebyl ještě stanoven Některé studie předpokládají, že karcinom prsu s overexpresí Her-2/neu může být méně senzitivní na hormonální léčbu tamoxifenem, není však důvodem těmto pacientkám léčbu tamoxifenem nepodávat. Na základě předběžných výsledků studie ATAC je považován anastrozol jako alternatívní adjuvantní léčba k tamoxifenu u postmenopauzálních pacientek, u kterých podání tamoxifenu není vhodné. Doporučovaná doba podání je na základě dosavadních výsledků 4 roky. 1.5 Adjuvantní chemoterapie U pacientek s pozitivními ER je prokázán léčebný účinek při LN neg. jen u nemocných mladší 49 let Délka podání CMF je 6 měsíců. Delší podávání nepřineslo další prospěch Antracyklinové cytostatické schéma má mírně lepší výsledky u pre i postmenopauzálních pacientek, zvláště u pozitivních LN a výrazné expresi HER-2/neu Kombinace antracyklinu a CMF zatím nebyla prokázána jako významnější Dose-Intensity režimy stále zůstávají středem pozornosti jen randomizovaných klinických studií Metotrexát následovaný podáním 5-fluorouracilu je vhodný režim pro starší pacientky LN negativní, ER negativní AC x 4 (doxorubicin, cyklofosfamid) následováno podáním paklitaxelu x 4 cykly u LN pozitivních prokázal zlepšení výsledků v parametru DFS v mediánu sledování 64 měsíců nezávisle od věku pacientek a množství postižených axilárních uzlin 6 cyklů adjuvantní chemoterapie TAC prokázalo lepší DFS a OS při mediánu sledování 55 měsíců u pacientek s 1-3 postiženými axilárnimi uzlinami bez ohledu na stav steroidních receptorů Adjuvantní chemoterapie by měla následovat do 4 týdnů po operaci Neoadjuvantní chemoterapie u stadia I a II má význam pro pacientky, které dávají přednost prs zachovávající operaci před mastektomií Odklad radioterapie až o 7 měsíců po prs zachovávající operaci, po provedené adjuvantní chemoterapii nevede k časovému prodlení. Tento faktor je významnější u pacientek s vysokým rizikem relapsu onemocnění Časování (timing) operace do určité fáze (luteální) menstruačního cyklu je zatím předčasné, pro nedostatek důkazů Pacientky s nádory do 1 cm, negativní LN, nízké riziko relapsu nemusí podstoupit adjuvantní chemoterapii. Význam TMX u těchto pacientek není jasný Léčba starších pacientek jen TMX bez operace je zatím nepřípustná mimo klinických studií V případě adjuvantní chemoterapie a hormonoterapie TMX je indikováno sekvenční podání

7 2.1.6 Léčebné možnosti Operační zákrok 1. Prs zachovávající operace (lumpektomie, disekce axily, radioterapie ) 2. Modifikovaná radikální mastektomie (disekce axily I. a II. úrovně) s nebo bez rekonstrukce prsu 3. Vyšetření SNB je možné v centrech s kvalifikovaným operačním týmem u vhodných pacientek ( klinicky a UZ negativní axilární uzliny, TU < 5 cm, bez předchozí systémové neoadjuvantní terapie) Adjuvantní radioterapie po mastektomii u pozitivních LN LN úloha radioterapie je prozatím nejasná, vyjímkou je extrakapsulární postižení LN, neúplná disekce axily a postižení apexu axily 2. 4 a více LN radioterapie se doporučuje Adjuvantní systémová léčba Negativní postižení LN Pacientky s negativním postižením LN jsou dále rozlišeny dle rizika relapsu viz tabulka č. 1. Použitý je materiál z NCI roku 2001 a závěry ze St. Gallen z roku Další možností hodnocení rizika relapsu je tzv. Nottinghamský prognostický index, který pro úplnost uvádíme v příloze č. 3. Tabulka 1: Kriteria pro stanovení rizika relapsu onemocnění Riziko stanoveno dle St. Gallen 2003 Nízké riziko ER±PgR pozit. pt 2 cm Grade 1 Věk 35 let Průměrné riziko ( stačí jeden z uvedených parametrů) ER a PgR negat Nebo: Er± pgr pozit: + pt 2 cm nebo + Grade 2-3 nebo + věk < 35 let Riziko stanovené dle NCI 2001 Nízké riziko (musí mít všechny vedené parametry) Střední riziko (znamená parametry mezi dvě riziky) Vysoké riziko (musí mít nejméně 1 uvedený parametr) Velikost nádoru 1 cm >1-2 cm >2 cm ER/PR pozitivní pozitivní negativní grading ženy mladší 35 let patří do skupiny vysokého rizika dle NCI 2001 histologie tubulární, medulární a mucinózní karcinom jsou považovány za příznivou prognózu (tabulka srovnávající histologický typ a grade je v příloze č. 2.)

8 hodnocení S-fáze a HER-2/neu patří rovněž do prognostických parametrů. S-fáze 5-10% a zejména vysoká nad 10% je významně spojena s vyšším procentem léčebných odpovědí na chemoterapii (ve stadiu II IIIA). Prozatím nejsou dostatečné informace o tom, aby byl Her-2/neu používán jako nezávislý prognostický faktor. Může sloužit jako prediktivní faktor k chemoterapii s antracykliny. Jeho výrazná pozitivita není důvodem k nepodání indikované adjuvantní hormonoterapie. Tabulka 2: Možnosti adjuvantní systémové léčby pro pacientky s negativním postižením LN Skupina pacientek Premenopauzální pacientky ER nebo PR pozitivní Premenopauzální ER nebo PR negativní Postmenopauzální ER nebo PR pozitivní Nízké riziko Průměrné riziko (individuálně je třeba zvažovat míru rizika a dle toho volit danou léčbu hormonoterapie samotná nebo v kombinaci s chemoterapií) Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko Žádná léčba nebo tamoxifen 1. TMX+ CHT 2. TMX samotný 3. ovariální ablace 4. GnRH analoga (výzkum) 1. CHT + TMX 2. CHT + OA nebo GnRH (výzkum) 3. CHT + TMX + OA nebo GnRH (výzkum) 4.OE nebo GnRH ± TX neexistuje neexistuje Chemoterapie Žádná léčba nebo tamoxifen 1. TMX + CHT 2. TMX 1. TMX + CHT 2. TMX Postmenopauzální ER nebo PR negativní > 70 let Žádná léčba nebo tamoxifen neexistuje neexistuje Chemoterapie 1. TMX 2. TMX + CHT 1. TMX 2. Zvážit CHT pokud ER nebo PR negativní

9 Pozitivní postižení LN Tabulka 3: Možnosti adjuvantní systémové léčby pro pacientky s pozitivním postižením LN Skupina pacientek Léčba Premenopauzální, ER nebo PR pozitivní 1. CHT + TMX 2. CHT + OA/GnRH analoga 3. CHT + TMX + OA/(GnRH analoga výzkum) 4. OA nebo GnRH analogy ± TMX Premenopauzální, ER nebo PR negativní Chemoterapie Postmenopauzální, ER nebo PR pozitivní 1. TMX + CHT 2. TMX Postmenopauzální, ER nebo PR negativní Chemoterapie > 70 let 1. TMX 2. zvážit CHT pokud SR negativní Pozn: OA - ovariální ablace Neoadjuvantní systémová léčba U pacientke, které splňují kritéria pro operabilní karcinom prsu kromě velikosti T lze zvážit neoadjuvantní systémovou léčbu: chemoterapii - lze použít režimy, které prokázaly účinnost v adjuvantním podání hormonoterapii- u postmenopauzálních pacientek s předpokládanou odpovědí na hormonoterapii ( vysoce pozitivní steroidní receptory) tamoxifen nebo inhibitor aromatáz ( letrozol) 2.2 STADIUM III B (T4, každé N, M0, každé T, N3, M0) IV (každé T, každé N, M1), RELAPS NEBO METASTATICKÉ ONEMOCNĚNÍ Doporučován je restaging pro každý relaps i lokoregionální Cytologický nebo histologický průkaz relapsu Vhodná je znalost ER/PR a HER-2/neu v době relapsu Lokoregionální relaps Operační zákrok nebo radioterapie mohou být kurativní Systémovou léčbu je vhodné zvážit při vysokém riziku vzniku vzdálených metastáz Inoperabilní III B a inflamatorní karcinom Biopsie ke stanovení histologie, ER/PR, exprese HER-2/neu Neoadjuvantní chemoterapie s antracykliny a/anebo taxany

10 Operační zákrok u pacientek odpovídajících na neoadjuvantní léčbu mastektomie, disekce axily, radioterapie hrudní stěny a regionálního lymfatického systému Prs zachovávající operace u pacientek, které dosáhly dobré nebo kompletní odpovědi na neoadjuvantní léčbu. Následuje další chemoterapie a radioterapie Hormonoterapie u pacientek s pozitivními ER nebo neznámými receptory Všechny pacientky by měly být zvažovány do klinických studií kurativní radioterapie 50 Gy na oblast prsu a sv. lymf. uzlin, doozáření nádorového ložiska Gy, event. i boost na residuální metastatické uzliny, po 2-3 měsících zvážení mastektomie při residuální chorobě Stadium IV - metastatické onemocnění Jakákoliv léčba má charakter paliativní léčby Cílem léčby je zlepšit QoL (kvalita života) a prodloužení života Možné operační zákroky Sanační mastektomie Exstirpace mozkových metastáz Exstirpace vertebrálních metastáz při kompresi míchy Exstirpace izolovaných plicních metastáz Řešení patologických (nebo hrozících) fraktur Řešení pleurálního nebo perikardiálního výpotku Možnosti radioterapie Paliativní léčba lokalizovaných symptomatických metastáz (kostní, mozkové, meningeální, míšní, metastatické bronchiální obstrukce aj.) Po operační dekompresi ozáření intrakraniálních nebo míšních metastáz Ozáření po fixaci pro patologickou frakturu Podání radioaktivního stroncia pro difúzní kostní metastázy (nukleární medicína) Možnosti systémové léčby Bisfosfonáty Při přítomnosti osteolytických i osteoplastických metastáz do kostí Hormonoterapie Tamoxifen pro nové pacientky nebo v případě ER/PR pozitivní nebo neznámých a více jak 1 rok po ukončení antiestrogenní léčby Ovariální ablace radiokastrace, chirurgická kastrace, farmakologická kastrace Radiokastrace a antiestrogen u premenopauzálních pacientek není zcela jednoznačná kombinace, i když některé studie prokazují prospěch tohoto schématu Pacientky s pozitivními nebo neznámými SR, a které dostávaly tamoxifen v posledním roce jsou kandidátky pro II. řadu hormonoterapie (IA inhibitory aromatázy). Premenopauzální pacientky by měly absolvovat ovariální ablaci. Pacientky s plicními ložisky, výraznými jaterními metastázami a postižením mozku by neměly dostat pouze hormonoterapii

11 Selhání hormonoterapie do 6 měsíců od nasazení by mělo vést k chemoterapii Trastuzumab Přibližně 25% pacientek má prokázanou zvýšenou expresi HER-2/neu Pacientky se zvýšenou expresí HER-2/neu jsou kandidátky pro kombinaci Herceptin a paklitaxel nebo monoterapii nebo klinické studie Chemoterapie Pacientky, které progredují při hormonoterapii nebo s negativními SR a pacientky viscerálními metastázami a krátkým obdobím bez onemocnění (DFI) ( méně než 2 roky) jsou kandidátky pro cytostatickou léčbu Léčba I.linie: neexistuje zlatý standard pro chemoterapii I.linie pro metastatický karcinom prsu..je doporučené zvážit kombinovanou chemoterapii pro pacientky s rychle progredujícím onemocněním nebo pro pacientky s limitovaným onemocněním v dobrém stavu, kde lze kombinovanou chemoterapií dosáhnout dobré remise onemocnění. Sekvenční monoterapie je vhodná. Kombinace chemo a hormonoterapie neprokazuje lepší přežití proti jejich sekvenčnímu podání. Léčba II. linie: nejlépe v klinických studiích Vysokodávkovaná léčba s podporou PBSC je středem pozornosti klinických studií. Neměla by se provádět mimo tyto studie.

12 Schéma pro léčbu metastatického ca dle stavu Her-2/neu: antracykliny v adjuvanci režim s taxany bez overexprese HER- 2/neu: bez antracyklinů v adjuvanci režim s antracykliny nebo taxany nebo A+T overexprese HER-2/neu paclitaxel+trastuzumab docetaxel+trastuzumab (monoterapie trastuzumabem) léčba do progrese onemocnění v případě toxicity chemoterapie a dobré léčebné odpovědi lze pokračovat v léčbě pouze trastuzumabem do progrese režim s antracyklíny v případě, že nebyly použitiy v adjuvanci nebo kombinace antracyklín+taxan nebo režim s taxány v případě KI antracyklínů Sledování (dle doporučení NCCN) anamnéza a klinické vyšetření jednou za 4-6 měsíců po dobu 5 let mamografie jednou ročně (první za 6 měsíců po skončení adjuvantní radioterapie) 5. a 6. rok anamnéza a klinické vyšetření jednou za 6 měsíců od 7. roku jednou ročně

13 Příloha 1: Adjuvantní chemoterapeutické režimy mg/m 2 způsob podání den CMF ( Bonadonna) cyklofosfamid 100 p.o metotrexat 40 i.v. 1,8 5-fluorouracil 600 i.v. 1,8 Interval 4 týdny CMF cyklofosfamid 600 i.v. 1 metotrexat 40 i.v. 1 5-fluorouracil 600 i.v. 1 interval 3 týdny CMF cyklofosfamid 600 i.v. 1,8 metotrexat 40 i.v. 1,8 5-fluorouracil 600 i.v. 1,8 interval 4 týdny AC (Fisher) doxorubicin 60 i.v. 1 cyklofosfamid 600 i.v. 1 interval 3 týdny FAC( Buzdar) 5-fluorouracil 500 i.v. 1(8) doxorubicin 50 i.v. 1 cyklofosfamid 500 i.v. 1 interval 3-4 týdny FEC 5-fluorouracil 500 i.v. 1(8) epirubicin i.v. 1 cyklofosfamid 500 i.v. 1 interval 3-4 týdny FEC ( 100) 5-fluorouracil 500 i.v. 1 epirubicin 100 i.v. 1 cyklofosfamid 500 i.v. 1 Interval 4 týdny CEF (kanadský) cyklofosfamid 75 p.o. 1-14

14 epirubicin 60 i.v. 1,8 5-fluorouracil 500 i.v. 1,8 Interval 4 týdny CAF (americký) cyklofosfamid 100 p.o doxorubicin 30 i.v. 1,8 5-fluorouracil 500 i.v. 1,8 Interval 4 týdny AC/Taxol (Henderson) doxorubicin 60 i.v. 1 cyklofosfamid 600 i.v. 1 Interval 3 týdny, podat 4 série následně paklitaxel 175 i.v. 3 hodinová infuze 1 Interval 3 týdny, podat celkem 4 série TAC doxorubicin 50 i.v. 1 docetaxel 75 i.v. 1 cyklofosfamid 500 i.v. 1 interval 3 týdny, premedikace: dexamethazon 8 mg p.o. v 6 dávkach a 12 hodin, první dávka den 1 profylakticky Ciprinol 500 mg p.o. a 12 hosin den 5-14 Chemoterapeutické režimy pro metastatické onemocnění Taxol á 3 týdny paklitaxel 175 i.v. 3 hodinová infuze 1 Interval 3 týdny, premedikace:dexametazon 20 mg i.v.,ranitidin 50 mg i.v, clemastinum (Tavegyl) 2 mg i.v. 30 minut před podáním paklitaxelu Týdenní podání paklitaxel i.v. hodinová infuze 1 Interval 1 týden, celkem 6 až 8 x, následuje 2 týdny pauza, premedikace: 8 mg dexametazonu i.v. první 2 podání, potom redukce na 4 mg i.v. v případě, že se neobjeví hypersenzitivní reakce Taxotere a 3 týdny docetaxel 100 i.v. 1 hod. infuze 1 Interval 3 týdny, premedikace: dexametazon 20 mg p.o. a 12 hodin, celkem 6 dávek, začít večer před podáním docetaxelu Týdenní podání docetaxel i.v. 30 min. infuze 1

15 Interval 1 týden, celkem 6-8 podání, potom 2 týdny pauza, premedikace: dexametazon 8 mg p.o. večer a ráno před aplikací CHT a večer po aplikaci CHT AT (docetaxel) doxorubicin 50 i.v. 1 docetaxel 75 i.v. hodinová infuze 1 Jako první podat doxorubicin, docetaxel následuje hodinu po podání doxorubicinu, premedikace: setrony, kortikoidy jako u docetaxelu, interval 3 týdny AT (paklitaxel) doxorubicin 50 i.v. 1 paklitaxel 150 i.v. 3 hodinová infuze 1 Premedikace: dexametazon 20 mg i., ranitidin 50 mg i.v. clemastin 2 mg i.v., 30 minut před podáním docetaxelu, setrony, interval 3 týdny T/NVLB vinorelbin 20 i.v. krátká infuze 1,5 docetaxel 75 i.v.hodinová infuze 1 Premedikce: jak u docetaxelu interval 3 týdny NVLB/FU vinorelbin 30 i.v. krátká infuze 1,5 5-fluorouracil 750 i.v. 1,5 Interval 3 týdny NVLB týdenní podání vinorelbin 30 i.v. krátká infuze 1 Interval 1 týden ADM/NVLB vinorelbin 25 i.v. krátká infuze 1,8 doxorubicin 50 i.v. 1 Interval 3 týdny Taxol/ADM doxorubicin 50 i.v. 1 paklitaxel 220 i.v. infuze 3 hod 24 hod po ADM Interval 3 týdny, dexametazon 20 mg p.o. 12 a 6 hodin před paclitaxelem, clemastin Tavegyl) 2 mg, cimetidin 300 mg, ondemet 8mg i.v. před ADM Herceptin/NVLB vinorelbin 25 i.v. krátká infuze 1 trastuzumab první dávka 4 mg/kg Infuze 90 minut 1 další dávky 2 mg/kg Interval 1 týden, pokud nedošlo k nežádoucím účinkům během podání trastuzumabu lze v dalším podání zkrátit aplikaci na 30 minut

16 Herceptin/Taxol weekly paklitaxel 90 i.v. infuze 60 minut 1 trastuzumab první dávka 4 mg/kg i.v. infuze 90 minut 1 další dávky 2 mg/kg i.v. infuze 30 minut Interval 1 týden, pokud nedošlo k nežádoucím účinkům během podání trastuzumabu lze v dalším podání zkrátit aplikaci na 30 minut Gemzar gemcitabin 1250 mg i.v. 1, 8,15 Interval 4 týdny Gemzar/Taxol a 3 týdny gemcitabin 1250mg i.v. 1,8 paklitaxel 175 i.v.infuze na 3 1 hodiny premedikace: dexametazon 20 mg i.v., ranitidin 50 mg i.v., clemastinum ( Tavegyl) 2 mg i.v. 30 minut před podáním paclitaxelu Herceptin/Taxol a 3 týdny trastuzumab první dávka 4 mg/kg další dávka 2 mg/kg i.v. infuze 90 min i.v. infuze 30 min paklitaxel 170 i.v. infuze na 3 hodiny premedikace :dexametazon 20 mg i.v.,ranitidin 50 mg i.v, clemastinum (Tavegyl) 2 mg i.v. 30 minut před podáním paklitaxelu weekly 1, interval 3 týdny Taxotere/Xeloda a 3 týdny docetaxel 75 i.v. infuze na 60 minut kapecitabin 2000 p.o. rozděleno do dvou denních dávekve Interval 3 týdny, premedikace: kortikoidy jako u docetaxelu a 3 týdny Xeloda kapecitabin 2500 p.o. 14 dní interval 3 týdny

17 Příloha 2: Prognostické skupiny spojené s histologickým typem a histologickým stupněm Prognóza Histologický typ Histologický stupeň Výborná tubulární Grade 1 >80% 10 let přežití invazivní kribriformní Grade 1 tubulární smíšený Grade 1 smíšený duktální NST/speciální typ Grade 1 smíšený duktální NST/lobulární Grade 1 tubulolobulární Grade 1 mucinózní Grade 1 duktální NST Grade 1 Dobrá 60-80% 10 let přežití smíšený lobulární Grade 1 klasický lobulární Grade 1 alveolární lobulární Grade 2 solidní lobulární Grade 2 mucinózní Grade 2 tubulární smíšený Grade 2 atypický medulární Grade Grade 3 smíšený duktální NST/speciální typ Grade 2 a 3 Střední 50-60% 10 let přežití duktální NST Grade 2 smíšený duktální NST/lobulární Grade 2 klasický lobulární Grade 2 smíšený lobulární Grade 2 medulární Grade Grade 3 smíšený lobulární Grade 3 Špatná <50% 10 let přežití duktální NST Grade 3 klasický lobulární Grade 3 smíšený lobulární NST/lobulární Grade 3 solidní lobulární Grade 3 tubulární smíšený Grade 3 dle Pereira a spol. 1995

18 Příloha č. 3: Nottinghamský prognostický index: NPI = 0,2 x velikost nádoru v cm + LU stage (1-3) + histol. Grade (1-3) Uzlinový stage: 1. Bez uzlinového postižení karcinomem. 2. Postižení 1 až 3 uzlin dolních etáží (I, II) NEBO interní mamární uzliny (pro mediálně lokalizované nádory) 3. Postižení 4 nebo více uzlin dolních etáží a/nebo apikální uzliny, NEBO současné postižení kterékoliv axilární a interní mamární uzliny Prognostické skupiny: Good prognosis group (GPG) : NPI < 3,4 Moderate prognosis group (MPG) : NPI > 5,41 Poor prognosis group (PPG) : NPI = 3,41-5,4 Srovnání 15-letého přežití (%) pacientek s karcinomem prsu a kontrolní skupiny bez karcinomu: NPI 15-leté přežití (%) Kontrolní skupina 83 GPG 80 MPG 42 PPG 13 (V rámci skupiny s dobrou prognózou lze vyčlenit podskupinu s excelentní prognózou hodnota NPI do 3 kdy přežití se neliší od věkově párované kontrolní populace). Terapeutické implikace NPI pro systémovou adjuvantní terapii jsou následující: GPG: Adjuvantní terapie není nutná. (Pravděpodobnost metastázování či úmrtní na karcinom je nízká, křivka přežití se těsně blíží normální populaci.) MPG a PPG v případě ER+: Endokrinní terapie. (Tamoxifen u postmenopauzálních pacientek, ovariální suprese Zoladex - u premenopauzálních.) MPG v případě ER-: Chemoterapie individuálně v závislosti na věku (u mladších žen) a stavu pacientky. Vedlejší účinky chemoterapie nutno vážit oproti relativně malému terapeutickému přínosu (z hlediska statistiky přežití). PPG v případě ER-: Chemoterapie.

19 Literatura 1. Silverstein MJ,Lagios MD, Craig PH et al. A prognostoic index for ductal carcinoma in situ. Cancer 1996,77: Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group. Tamoxifen for early breast cancer: An overview of randomised trials. Lancet 1998,351: Axelsson CK,Mouridsen HT,Zedeler K.Axillary dissection of level I and II lymph nodes is important in breast cancer vclassification. The Danish Breast Cancer Cooperative Group ( DBCG). Eur J Cancer 1992,28A: Fisher B,Anderson S,Bryad J et al Twenty-year follow up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med 2002,347: Early Breast Cancer Trialist Collaborative Group. Polychemotherapy for early breast cancer: An overview of the randomised trials. Lancet 1998, 352: Knoop,AS,Bentzen SM, Nielsen MM et al. Value od epidermal growth factor receptor, HER2, p53 and steroidal receptor in predicting the efficacy af tamoxifen in high-risk postmenopausal breast cancer patients. J Clin Oncol 2001, 19: Radvin P. Aromatasa inhibitors for the endocrine adjuvant treatment of breast cancer. Lancet 2002,359: Henderson IC,Berry D, Demetri G et al.improved disease-free ( DFS) and overall survival ( OS) from the addition of sequential paclitaxel( T) but not from the escalation of doxorubicin ( A) dose level in adjuvant chemotherapy of patients ( pts) with node-positive primary breast cancer ( BC). Proceedings of ASCO 1998,17:10a. 9. Early Breast Trialistś Group. Ovarian ablation in early breast cancer. Overview of randomised trials. Lancet 1996,348: Konsensus St.Gallen 2003 ( JCO, Vol 21, No 17, September 1, 2003) Autor: Katarina Petráková, Rostislav Vyzula

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) abs. na 100 000 C50 incidence 5533 61,66 mortalita 2126 17,92

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2005) abs. na 100 000 C50 incidence 5533 61,66 mortalita 2126 17,92 6. KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2008) abs. na 100 000 C50 incidence 6416 120 mortalita 1942 36

Zhoubné nádory prsu Incidence a mortalita v České republice (2008) abs. na 100 000 C50 incidence 6416 120 mortalita 1942 36 6. KARCINOM PRSU Epidemiologie Vedle ZN kůže představuje tato skupina nejčastější malignitu u žen ve vyspělých zemích světa. Věkově specifická incidence postupně výrazně narůstá (od věkové skupiny 30-letých

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1.1 Karcinom prsu in situ 1.1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebné možnosti DCIS chemoterapie se nepoužívá, pouze v indikovaných případech hormonoterapie tamoxifenem

Více

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění potřebných úprav v souhrnu údajů o přípravku, označení na obalu a příbalové informaci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 7 Vědecké závěry Celkové

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 10. vydání Česká onkologická společnost ČLS JEP Platnost od 1. 2. 2010 SEZNAM AUTORŮ SEZNAM AUTORŮ MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Dagmar

Více

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu 12 Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu Katarína Petráková Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno Článek nabízí přehled současných možností chemoterapie a hormonální léčby karcinomu prsu.

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání Platnost od 1. 8. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Protokol pro léčbu karcinomu prsu

Protokol pro léčbu karcinomu prsu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 14 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prsu Schválili:

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu

Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu 320 Chemoterapie a hormonální léčba karcinomu prsu MUDr. Katarína Petráková Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno Při stoupající incidenci karcinomu prsu stoupá jeho prevalence. Na tomto příznivém

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová

Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Karcinom prsu A.Vrabcová, P. Hoferka, L.Štrupová Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Přednosta Doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD. Karcinom prsu nejčastější nádor u žen 5 000 nových pacientek ročně (další

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D., MUDr. Jana Navrátilová Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D., MUDr. Jana Navrátilová Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno KARCINOM PRSU AKTUÁLNÍ PROBLÉM MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D., MUDr. Jana Navrátilová Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno Karcinom prsu je nejčastější zhoubný nádor

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Pavel Jandík Chirurgická klinika-komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Vrozené vývojové vady mléčné žlázy nadpočetná mamma (polymastie) nebo bradavka (polythelie) - v průběhu mléčné lišty (z axily na perineum) - zpravidla rudimentární

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

VÝKONNÁ REDAK NÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTO I ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAK NÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTO I ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 RO NÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ESKÁ LÉKA SKÁ SPOLE NOST J. E. PURKYN CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYN I O 444359 ASOPIS ESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLE NOSTI

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Projekt IKARUS. u nádorů prsu

Projekt IKARUS. u nádorů prsu Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Projekt IKARUS Projekt I K A R U S zjištění Incidence Kostních příhod u nádorů prsu u nádorů prsu Zjištění Incidence Kostních příhod Statistické zhodnocení prospektivní

Více

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Karcinom prsu jak spolehlivá jsou předoperační vyšetření Dušan Kolařík 1, Jelena Vitalijevna Levá 1, Petr Křepelka 1, Miroslav Verner 1, Markéta Trnková 2, Hana Kolářová

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje DATA, FAKTA, VÝSTUPY MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Srovnání

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvt

Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvt Karcinom prsu v souvislosti s těhotenstvt hotenstvím. Halaška M., Stankušov ová H., Strnad P., Rob L., Robová,, H.,Chod J. Gynekologicko-porodnick porodnická klinika FN Motol a 2. LF UK Radioterapeutické

Více

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2/2008 TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE C A S POVINNÁ

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Patologie prsu Patologie prsu záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Puerperální mastitis výskyt obvykle 2-3 týdny po začátku laktace může být

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Neinvazivní nádory prsu a další. premaligní léze. J. Novotný, D. Pavlišta

Neinvazivní nádory prsu a další. premaligní léze. J. Novotný, D. Pavlišta Neinvazivní nádory prsu a další premaligní léze J. Novotný, D. Pavlišta Vývoj mlé né žlázy Zm ny v po tu vývod Zm ny v tvení vývod Zm ny pom ru žlázové a stromální složky Fyziologický nález v prsu je velmi

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu

Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Adjuvantní systémová léčba představuje terapii hormonální, chemoterapii a eventuálně

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

EDUKACE PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU V MASARYKOVĚ ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU

EDUKACE PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU V MASARYKOVĚ ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Jana Haičmanová EDUKACE PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU V MASARYKOVĚ ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Helena Komínková

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 2004 až 2009

Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 2004 až 2009 Původní práce Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 24 až 29 Triple-Negative Breast Cancer: Analysis of Patients

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy

10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy 10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy Z procesu zvaní do screeningových programů budou vyřazeni všichni pacienti, u kterých byla identifikována léčba dané diagnózy

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v České republice stoupající tendenci (asi 30 onemocnění na 100 tisíc žen,

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

reast cancer 5 str. 10 str. N E W S Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci Pacientka s invazivním duktálním karcinomem prsu

reast cancer 5 str. 10 str. N E W S Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci Pacientka s invazivním duktálním karcinomem prsu B r e a s t C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í reast cancer Ročník 1 Číslo 1 Duben 2011 N E W S Pohled chirurga na operační zákrok po neoadjuvanci

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního 1 KARCINOM VAJEČNÍKU Zdeněk Zoul Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 9 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu

Více