Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:"

Transkript

1 Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab nebo lapatinib nebo kombinace obou nebo jejich sekvenční podání. Zadavatel: Glaxo Smith Kline CONFIRM Léčba pokročilého či generalizovaného karcinomu prsu po předchozí hormonoterapii I. linie (Tamoxifen nebo inhibitor aromatázy) léčba fulvestrantem (Faslodex) Zadavatel: Astra Zeneca SYNDAX Léčba pokročilého či generalizovaného karcinomu prsu po předchozí hormonoterapii I.linie (nesteroidní inhibitor aromatázy) léčba steroidním inhibitorem aromatáz (exemestan) v kombinaci se zkoumanou látkou (entinostat) nebo placebem Zadavatel: Syntax Pharmaceuticals ASTELAS Léčba pokročilého či generalizovaného HER2 negativního karcinomu prsu po předchozí léčbě v adjuvanci nebo I. linii. Léčba chemoterapií (I. nebo II. linie pokročilý či metastatický karcinom prsu) docetaxel v monoterapii v kombinaci se zkoumanou látkou (YM 155 látka zasahující do regulace apoptozy - programované smrti buňky) nebo monoterapie docetaxelem. Zadavatel: Astellas Pharma D-CARE Adjuvantní léčba rizikového karcinomu prsu (T3 nebo N1) - standardní chemoterapie či hormonoterapie v kombinaci se zkoumanou látkou (denosumab - monoklonální protilátka RANK ligandu zasahující do buněčného systému osteoklastů a osteoblastů) nebo standardní adjuvantní chemoterapie či hormonoterapie s placebem. Zadavatel: Amgen PRALATREXATE

2 Studie fáze II - léčba pokročilého či generalizovaného HER2 negativního karcinomu prsu, minimálně III. léčby, po selhání předchozí onkologické léčby (minimálně 2. řady chemoterapie na bazi antracyklinů a taxanů). Léčba pralatrexatem - cytostatikum, antimetabolit. Sponzor: Alois Therapeutics COHERTA Multicentrická studie pro pacientky s karcinomem prsu HER2 neg. s relapsem onemocnění, kdy je možná histologická verifikace tohoto relapsu. Studie porovnává stav HER2 z biopsie a HER2 pozitivitu cirkulujících nádorových buněk. Zadavatel: Roche RESILIENCE Studie fáze III - léčba pokročilého či generalizovaného HER2 negativního karcinomu prsu, minimálně III. léčby, po selhání předchozí onkologické léčby (minimálně 2. řady chemoterapie na bazi antracyklinů a taxanů). Léčba capecitabin+ sorafenib nebo capecitabin+placebo. Zadavatel: Bayer HealtCare PI: doc.mudr. Martina Kubecová, Ph.D. PIONEER Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze III u paralelních skupin srovnávající účinnost a bezpečnost přípravků EP2006 a Neupogen u pacientek s karcinomem prsu léčených pomocí myelosupresivní chemoterapie Zadavatel : Sandos FALCON Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 s paralelními skupinami porovnávající účinnost a snášenlivost přípravku Fulvestrant (FASLODEXTM) v dávce 500 mg s přípravkem Anastrozole (ARIMIDEXTM) v dávce 1 mg podávanými jako hormonální léčba u žen po menopauze s HR-pozitivním lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu, které nebyly v minulosti léčeny žádnými hormonálními přípravky Zadavatel: AstraZeneca PI: MUDr. Milan Brychta

3 BELLE 2 Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze 3 přípravku BKM 120 s fulvestrantem u posmenopauzálních žen s HER2 negativním lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory s progresí během nebo po léčbě inhibitory aromatáz Zadavatel : Novartis PI: MUDr. M. Brychta Karcinom žaludku: Im - Clone Léčba metastatického karcinomu žaludku progredující na standardní chemoterapii na basi platinových derivátů či antracyklinů. Léčba ramucirumabem (monoklonální protilátka proti VEGFR 2 receptoru) nebo placebem. Zadavatel: Eli Lilly Karcinom vaječníků: MIMOSA MENARINI (ABA 01) Randomizovaná dvojitě slepá placebem kontrolovaná multicentrická studie pro ženy s karcinomem vaječníku a tuby stadia III a IV s kompletní regresí nádoru po operaci a chemoterapii 1. linie. Podává se adjuvantní biologická terapie. Studie má 2 ramena: abagovomab x nebo placebo CAOS OAS 07 OVA Otevřená randomizovaná multicentrická studie fáze III pro ženy s rekurentním epiteliálním karcinomem vaječníků, primárním peritoneálním karcinomem a karcinomem tuby, u kterých došlo k relapsu onemocnění za více jak 6 měsíců po první či druhé linii chemoterapie s platinou. Podmínkou je zvýšená hladina Ca 125. Studie má 2 ramena chemoterapie: Paclitaxel + Karboplatina nebo Paclical (taxan podávaný v krátké infusi bez nutné přípravy) + Karboplatina. Zadavatel: OASMIA, CRO: A-Pharma PI: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

4 Karcinom slinivky: AB Randomizovaná, multicentická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III pro pacienty v celkově dobrém stavu (ECOG 1) s inoperabilním, histologicky ověřeným karcinomem slinivky břišní. Studie má 2 ramena: chemoterapie Gemcitabinem s Masitinibem (p.o) oproti Gemcitabinu s placebem. Zadavatel: AB Science, CRO: A-Pharma Karcinom plic: AGENIX Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III hodnotící orálně užívaný talaktoferrin jako doplněk k nejlepší podpůrné léčbě u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u nichž selhaly alespoň dva režimy léčby. Číslo protokolu: LF-0207, verze 2.00 z 5.února 2009 Zadavatel: Agennix Incorporated GEMIN X GEM 017 Klinická studie fáze II pro léčbu pacientů s pokročilým malobuněčným karcinomem plic cytostatickou chemoterapií ( Karboplatina a Etoposid) v kombinaci se zkoumanou látkou (obatoclax ) nebo s placebem Zadavatel: Gemin X Pharmaceuticals US Kolorektální karcinom Klinická studie s panitumumabem Klinická multicentrická randomizovaná otevřená studie fáze III porovnávající efekt a snášenlivost Panitumumabu a Cetuximabu u pacientů s metastatickým karcinomem tlustého střeva, Wild-typ KRAS, kteří již byli pro toto onemocnění dříve léčeni. Zadavatel: Amgen

5 Karcinom prostaty SP 001 Randomizovaná otevřená multicentrická klinická studie fáze II, s paralelními skupinami u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty léčených pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCV AC/Pca. Zadavatel: Sotio a.s. PI: MUDr. Eva Kindlová SP 004 Randomizovaná otevřená multicentrická klinická studie fáze II, s paralelními skupinami u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty vysokého rizika léčených radioterapií pomocí aktivní buněčné imunoterapie přípravkem DCV AC/Pca. Zadavatel: Sotio a.s. PI: Ludmila Loukotková Různé MILENIUM Klinické hodnocení fáze I s postupným zvyšováním dávek přípravku MLN8237, inhibitoru kinázy Aurora A, podávaných dospělým pacientům s nehematologickým nádorovým onemocněním, následované fází II podávání přípravku MLN8237 pacientům s nádorovým onemocněním plic, prsu, hlavy, krku, žaludku nebo jícnu, fáze II.bude ve FNKV Zadavetel: Millennium Pharmaceuticals, Inc MK Studie fáze III dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná týkající se podávání antiemetika Fosaprepitant i. v. před aplikací středně a silně emetogenní chemoterapie trvající 1-2 dny (kromě AC u karcinomu prsu) u pacientů s nádorovým onemocněním, kteří dříve nebyli léčení středně či vysoce emetogenní chemoterapií. Zadavatel: Merck-Sharp&Dohme Corp. PI: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. M Studie fáze II podávání PARP inhibitoru (Veliparib) současně s radioterapií při metastatickém postižení mozku u pacientů s nemalobuněčným plicním tumorem. Studie má 3 ramena (1.Veliparib v dávce 200mg, 2.Veliparib v dávce 50mg, 3. Placebo)

6 Zadavatel: AbbVie (Abbott) PI: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Granty (vědecko-výzkumná činnost) IGA MZ ČR č. NT /2013 S názvem: Cirkulující a diseminované nádorové buňky v diagnostice a léčbě pokročilých stadií karcinomu ovaria. IGA MZ ČR č. NT /2013 s názvem: Sledování hladiny cirkulujících nádorových buněk (CTC) u vybraných nádorů gastrointestinálního traktu

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie

Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie ;; /// MUDr. Tomáš Hrbáč Neurochirurgická klinika 2008 TULEP 1 MUDr. Michal Bar, Ph.D Neurologická klinika 2008 CORONARY MUDr. Radim Brát, Ph.D

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Karcinoid neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů

Karcinoid neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů 104 Karcinoid neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů MUDr. Dagmar Jackuliaková 1, doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. 1, MUDr. Ladislav Faltýnek, CSc. 1, MUDr. Tomáš Tichý 2, prof.

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

Somatuline bulletin. číslo 3

Somatuline bulletin. číslo 3 Somatuline bulletin číslo 3 Září 2010 Somatuline bulletin Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

za období od 1. 7. 31. 12. 2014

za období od 1. 7. 31. 12. 2014 NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 7. 31. 12. 2014 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za období 1. 7. - 31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více