ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM"

Transkript

1 ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická analýza dat k AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, O. Coufal

2 I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU

3 I.1. Počet pacientek v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených pacientek: n = 348 Podíl pacientek (%) Název centra počet % MOÚ, Brno Všeobecnáfakultnínemocnice, Praha Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice v Motole, Praha Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Nemocnice České Budějovice Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

4 I.2. Pacientky v jednotlivých centrech a letech Počet pacientek Název centra MOÚ, Brno Všeobecná FN, Praha FN Olomouc FN v Motole, Praha FN Na Bulovce, Praha FN Hradec Králové FN Plzeň FN Ostrava-Poruba FN Kr. Vinohrady, Praha Nemocnice České Budějovice F Thomayerova N, Praha celkem Počet pacientek podle roku zahájení léčby

5 I.3. Vyplněnost údajů v registru počet Vyplněnost formulářů (%) Název centra pac. I II III MOÚ, Brno Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Fakultni nemocnice v Motole, Praha Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba Nemocnice České Budějovice Formulář I Primární diagnostika Nárůst vyplněnosti alespoň o 5% vzhledem k předchozí analýze (ke ) II III Léčba Herceptinem Současný stav Pokles vyplněnosti alespoň o 10% vzhledem k předchozí analýze (ke )

6 I.4. Ukončená / pokračující léčba ( ) Celkový počet pacientek n = % 64% n % Pacientky s léčbou ukončenou před Pacientky s léčbou pokračující po

7 II. HISTOLOGICKÝ TYP NÁDORU

8 II.1. Histologický typ primární nádory Histologický typ karcinomu n % inv. duktální inv. lobulární smíšený jiný NA % 4% 8% n = 348 5% 3% duktální smíšený lobulární jiný NA není k dispozici

9 II.2. Stav receptorů primárnínádory n = 348 ER (estrogenové receptory) PR (progesteronové recept.) 30% 8% 28% 10% 62% 62% negativní pozitivní NA není k dispozici n % neg poz NA 26 8 negativní pozitivní NA není k dispozici Estrogenové receptory a progesteronové receptory n % neg poz NA % 17% 10% PR neg. poz. NA Celkem ER-/PR- ER+/PR+ ER+/PR- a ER-/PR+ NA není k dispozici 53% E R neg poz. NA Celkem

10 II.3. HER-2/neu primární nádory n = 348 HER-2/neu imunohistochemicky HER-2/neu - FISH n % NA n % negativní pozitivní NA % 66% 5% 0.3% 15% 1% 33% negativní pozitivní NA není k dispozici NA není k dispozici

11 II.4. Metastázy lokalizace a histologický typ Lokalizace metastáz n % kosti játra plíce jiné Podíl pacientek (%) n = 348 Histologický typ metastáz Metastatické ložisko bylo biopticky ověřeno u 109 pacientek (31%) 76% n = 109 n % inv. duktální inv. lobulární smíšený jiný NA % 2% 5% 16% duktální lobulární smíšený jiný NA není k dispozici

12 II.5. Metastázy stav receptorů n = 109 ER (estrogenové receptory) PR (progesteronové recept.) 20% 22% 58% 22% 24% 54% negativní pozitivní NA není k dispozici n % neg poz NA negativní pozitivní NA není k dispozici n % neg poz NA % ER-/PR- Estrogenové receptory a progesteronové receptory ER+/PR+ 14% ER+/PR- a ER-/PR+ NA není k dispozici 48% 24% E R neg. PR poz. NA Celkem neg poz NA Celkem

13 II.6. Metastázy - HER-2/neu n = 109 HER-2/neu imunohistochemicky HER-2/neu - FISH n % NA n % negativní pozitivní NA % 56% 5% 1% 22% 3% 41% negativní pozitivní NA není k dispozici NA není k dispozici

14 II.7. Histologie metastázy vzhledem k typu primárního nádoru Histologie metastáz Primární n. duktální karc. n = 83 85% Primární n. lobulární karc. n = 5 20% 80% 4% 10% 0% 1% Primární n. smíšený karc. Primární n. jiný karcinom n = 5 n = 15 20% 20% 0% 53% 40% 40% 20% 7% duktální lobulární smíšený jiný NA není k dispozici

15 II.8. Stav receptorů metastázy vzhledem k receptorům primárního nádoru Stav estrogenových receptorů metastázy Primární n. ER negativní n = 73 10% 19% Primární n. ER pozitivní n = 29 45% 34% 71% 21% Stav progesteronových receptorů metastázy Primární n. PR negativní Primární n. PR pozitivní n = 76 n = 24 16% 21% 42% 33% 63% 25% negativní pozitivní NA není k dispozici

16 II.9. Stav HER-2/neu metastázy vzhledem k HER-2/neu primárního nádoru Stav HER-2/neu imunohistochemicky u metastázy Primární n. HER-2/neu 2+ n = 5 40% 60% Primární n. HER-2/neu 3+ n = 78 68% 29% 3% NA není k dispozici Stav HER-2/neu FISH u metastázy Primární n. HER-2/neu poz. n = 54 65% 2% 33% Primární n. HER-2/neu neg. U žádné pacientky s biopticky ověřeným metastatickým ložiskem nebyl primární nádor HER-2/neu FISH negativní negativní pozitivní NA není k dispozici

17 III. LÉČBA

18 III.1. Typ léčby (monoterapie / kombinace) Všechny pacientky Pacientky s pokr. léčbou k Pacientky s léčbou ukon. před n = 348 n = 127 n = 221 n % monoterapie kombinace mono+komb NA 12 3 n % monoterapie 8 6 kombinace mono+komb NA 12 9 n % monoterapie kombinace mono+komb NA % 57% 61% 10% 3% 27% 6% 9% 28% 13% 26% monoterapie kombinace monoterapie + kombinace NA není k dispozici

19 III.2. Léčebný režim (á 1 týden / á 3 týdny) Všechny pacientky Pacientky s pokr. léčbou k Pacientky s léčbou ukon. před n = 348 n = 127 n = 221 n % týden týdny kombinace NA n % týden týdny kombinace NA n % týden týdny kombinace NA % 5% 75% 6% 81% 3% 13% 7% 12% 0.5% 14% 5% á1 týden á3 týdny kombinovaný NA není k dispozici

20 III.3. Kombinovaná léčba použitá cytostatika U 348 pacientek léčených Herceptinem bylo zaznamenáno celkem 532 léčebných epizod. n % monoterapie kombinace NA % 2% 71% monoterapie kombinace NA není k dispozici Zastoupení léků při kombinované léčbě n % paklitaxel vinorelbin docetaxel gemcitabin kapecitabine karboplatina letrozol jiné dvojkombinace trojkombinace Podíl léčebných epizod (%)

21 III.4. Délka podávání Herceptinu (v týdnech) Počet pacientek Z celkového počtu 348 pacientek byla léčba Herceptinem ukončena u 221 pacientek. Z nich byla délka léčby známá u 205 pacientek. Délka podávání Herceptinu n = 205 průměr Počet pacientek podle délky podávání Herceptinu sm. odchylka medián 28.4 min max percentil < Počet týdnů >150 Až u 20 % pacientek trvala léčba Herceptinem méně než 12 týdnů, celkem u 45 % pacientek to bylo méně než 25 týdnů. Srovnání s předchozími výsledky: U 174 pacientek s léčbou ukončenou před byla průměrná délka podávání Herceptinu 41.2 týdne (medián 28.1, min 0, max 216 týdnů).

22 III.5. Důvod ukončení léčby Herceptinem Z celkového počtu 221 pacientek s ukončenou léčbou k byl důvod ukončení léčby Herceptinem zaznamenán u 216 pacientek. n = 221 Důvod ukončení léčby Herceptinem n % PD CR nežádoucí účinky odmítnutí pac jiné NA Podíl pacientek (%)

23 IV. VÝSLEDKY LÉČBY

24 IV.1. Léčebné výsledky Stav při ukončení léčby (pacientky s ukončenou léčbou) n = 221 Podíl pacientek (%) n % PD SD PR CR NA Z celkového počtu 221 pacientek s ukončenou léčbou byl stav při ukončení léčby zaznamenán u 202 pacientek. Dosavadní léčebná odpověď (pacientky s pokračující léčbou) n = 127 n % PD 0 0 SD PR CR NA Podíl pacientek (%) Z celkového počtu 127 pacientek s pokračující léčbou byla dosavadní léčebná odpověď zaznamenána u 92 pacientek.

25 IV.2. Příčina úmrtí Příčína úmrtí (zemřelé pacientky) n = 120 n % v souvislosti s karcinomem prsu bez souvislosti s karcinomem prsu neznámo Podíl pacientek (%) Z celkového počtu 120 pacientek, které zemřely, byla příčina úmrtí známa u 118 pacientek.

26 IV.3. Nejlepší dosažena odpověď všechny pacientky Herceptin podán v první linii léčby pokročilého onemocnění n = 117 n % PD SD PR CR NA Podíl pacientek (%) Ze 117 pacientek, kterým byl Herceptin podáván v první linii léčby onemocnění byla nejlepší léčebná odpověď stanovena u 98 pacientek. Herceptin podán v další linii léčby pokročilého onemocnění n = 196 Podíl pacientek (%) n % PD SD PR CR NA Ze 196 pacientek, kterým byl Herceptin podáván v další linii léčby onemocnění byla nejlepší léčebná odpověď stanovena u 177 pacientek.

27 IV.4. Nejlepší dosažená odpověď pacientky s pokračující / ukončenou léčbou Herceptin podán v I. linii léčby pokročilého onemocnění Pac. s pokračující léčbou n = 43 n % SD PR CR NA Podíl pacientek (%) Pac. s ukončenou léčbou n = 74 n % PD SD PR CR NA Herceptin podáván v dalších liniích Pac. s pokračující léčbou n = 62 n % PD SD PR CR NA Podíl pacientek (%) Podíl pacientek (%) Pac. s ukončenou léčbou n = 134 n % PD SD PR CR NA Podíl pacientek (%)

28 V. TIME TO PROGRESSION

29 V.1. TTP (v týdnech) u pacientek, u kterých došlo k progresi Počet pacientek Z celkového počtu 173 pacientek, u kterých došlo k progresi nemoci, bylo možno TTP určit u 167 pacientek. TTP n = 167 průměr Počet pacientek podle TTP 47 sm. odchylka medián 29.7 min max percentil < Počet týdnů >150 Srovnání s předchozími výsledky: Při minulé analýze k byla u pacientek, u kterých došlo k progresi nemoci, průměrná doba do progrese 41.6 týdnů (medián 31.6, min 1.3, max týdnů).

30 V.2. TTP (v týdnech) u pacientek s výskytem progrese, v závislosti na linii podání Herceptinu Počet pacientek Počet pacientek Herceptin podán v první linii léčby pokročilého onemocnění TTP n = 62 průměr 44.4 sm. odchylka 40.6 medián 35.0 min max percentil < Počet pacientek podle TTP >150 3 Počet týdnů Herceptin podán v další linii léčby pokročilého onemocnění TTP n = 97 průměr 36.2 sm. odchylka 36.6 medián 23.4 min max percentil < Počet pacientek podle TTP Mezi pacientkami, u nichž došlo k progresi, byla doba do progrese delší, pokud byl Herceptin nasazen v první linii léčby (p < 0.05). >150 Počet týdnů

31 VI. ANALÝZA PŘEŽITÍ

32 VI.1. Přežití (v týdnech) Stav pacientek n % žije zemřelo NA % 8% 58% Z celkového počtu 348 pacientek zařazených do registru zemřelo 120. U 28 pacientek nebyl známý jejich stav. Žijící pacientky Zemřelé pacientky U žijících pacientek byla určena délka sledování od začátku léčby do ukončení sledování ( ). n = 195 n = 119 U zemřelých pacientek byla určena délka sledování od začátku léčby do data úmrtí. průměr 85.8 sm. odchylka 63.7 medián 71.6 min max percentil p < průměr 60.2 sm. odchylka 50.0 medián 49.3 min max percentil

33 VI.1. Přežití (v týdnech) U pacientek byla spočítána analýza přežití od data zahájení léčby Herceptinem. zemřelé žijící pacientky n = podíl pacientek týdny Medián přežití u pacientek léčených Herceptinem byl týdne.

34 ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM SLP + elektronický REGISTR AVASTIN Statistická analýza dat k R. Vyzula, D. Némethová, O. Coufal et al.

35 SHRNUTÍ Podávání Avastinu je možné v 15/17 specializovaných centrech; data jsou zaznamenávána v záznamových formulářích SLP a elektronickém registru pacientů. Celkově je v České republice možné hodnotit zkušenost s 214 pacienty léčenými pro pokročilý kolorektální karcinom. z nich bylo zařazeno v SLP a léčba byla hrazena firmou Roche. Data ukazují, že léčba Avastinem v běžné populaci pacientů je bezpečná Racionalizační opatření byla provedena Zbývá odpovědět na otázku: jak dál?

36 Mechanismus účinku Avastinu Avastin nádorové řečiště upravuje nefunkční nádorové řečiště, tím zvyšuje přísun p chemoterapie do nádorun upravené řečiště zabraňuje dodávce živin do nádoru tím, že e zabraňuje růstu nezralých cév v a vede k regresi cévního řečiště cévní síť regreduje Avastin Avastin

37 Avastin: prokázaný vliv na přežití Nejlepší podpůrná léčba 5 5-FU/LV IFL FOLFIRI či FOLFOX Avastin + 5-FU/LV 18.3 Avastin + IFL FOLFOX FOLFIRI FOLFIRI FOLFOX Avastin + IFL oxaliplatina Median celkového přežití (měsíce) 25

38 I NÁBĚR PACIENTŮ

39 I.1 Registrace v jednotlivých centrech REGISTRACE v elektronickém registru a SLP Centrum n=114 n= n=214 El. registr SLP El. reg. + SLP % VFN Praha ,1 FN Na Bulovce ,7 MOÚ Brno ,3 FN Hradec Králové ,9 Nový Jičín ,9 FN Olomouc ,0 Liberec ,0 FTN Praha ,5 FN Ostrava ,6 České Budějovice ,7 FN MOTOL Praha ,2 NSPCV Chomutov ,2 FN Plzeň ,7 FN USA Brno ,3 Pardubice ,3 FN Brno ,9 FN Vinohrady Praha ,5 Počet pacientů Elektronický registr SLP Do SLP bylo registrováno celkem pacientů v 15 centrech, do elektronického registru AVASTIN bylo zařazeno od července pacientů v 17 centrech.

40 II VYPLNĚNOST ÚDAJŮ A AKTUALIZACE (EL. REGISTR)

41 II.1 Vyplněnost údajů a aktualizace (el. reg.) Vyplněnost údajů v elektronickém registru (v %) n = 114 Centrum n Základní údaje Léčba Aktualizace provedena Aktualizace po MOU Brno VFN Praha FN Vinohrady Praha 1 FN Motol Praha FN Na Bulovce FTN Praha FN Olomouc FN Hradec Králové FN Plzeň FN Ostrava České Budějovice FN Brno FN USA Brno Liberec Nový Jičín NSPCV Chomutov Pardubice Aktualizace po POZOR! Pro hodnocení byly vybrány pouze některé základní parametry, procentuální vyjádření vyplněnosti je proto nutno považovat pouze za orientační!

42 III CHARAKTERISTIKA PACIENTŮ

43 III.1 Věk a pohlaví pacientů Věk pacientů el. registr + SLP Počet pacientů průměr (SD): 57,1 (9,8) medián: 58,0 95% IS: 55,7-58,4 min-max: < Věk (roky) >74 n=209 Průměrný věk pacientů: SLP: 56,3 let El. registr: 57,6 let Celkem: 57,1 let Nejmladší pacient: 27 let Nejstarší pacient: 82 let Pohlaví: elektronický registr + SLP n=209 62% 38% V souboru převažují muži (62 %) nad ženami. Rozložení pohlaví pacientů odpovídá známému procentuálnímu zastoupení jednotlivých pohlaví v diagnoze CRC. muži ženy

44 III.2 Rozsah onemocnění při zahájení léčby Elektronický registr + SLP n=209 Podíl pacientů (v %) Výskyt metastáz Počet pac. % Jaterní metastázy % Plicní metastázy 47 22% Jiné metastázy 71 34% Nejčastější lokalizací metastáz byly metastázy jaterní, které byly zjištěny u 72 % pacientů. Plicní metastázy se vyskytovaly u 22 % pacientů, jiné metastatické postižení u 34 % hodnocených pacientů.

45 IV LÉČBA

46 IV.1 Pokračující / ukončená léčba SLP El. registr El. registr + SLP 60% n=95 76% n=114 69% n=209 40% 24% 31% Léčba pokračuje Léčba ukončena Léčba pokračuje Léčba ukončena Léčba pokračuje Léčba ukončena Důvody ukončení léčby (N = 38) Důvod ukončení léčby n % progrese / úmrtí 21 55,3 rozhodnutí pacienta 5 13,2 rozhodnutí lékaře 5 13,2 NÚ Avastinu 3 7,9 jiný 4 10,5 Důvody ukončení léčby (N = 27) Důvod ukončení léčby n % progrese / úmrtí 10 37,0 odmítnutí pacienta 4 14,8 NÚ Avastinu 1 3,7 jiný 12 44,4 Důvody ukončení léčby (N = 65) Důvod ukončení léčby n % progrese / úmrtí 31 47,7 rozhodnutí pacienta 5 7,7 rozhodnutí lékaře 5 7,7 odmítnutí pacienta 4 6,2 NÚ Avastinu 4 6,2 jiný 16 24,6 Léčbu Avastinem ukončilo celkem 65 pacientů (31 %), nejčastějším důvodem pro ukončení léčby byla progrese onemocnění nebo úmrtí, pouze u 4 pacientů byly důvodem NÚ Avastinu.

47 IV.2 Používané dávkování (el. registr) Celkový počet léčebných epizod n = 112 Léčebný režim (el. registr) 57% 30% n=112 11% 2% 2 týdny 3 týdny jiný neuvedeno Nejčastějším režimem léčby je podání 5 mg/kg á 2 týdny.

48 IV.3 Souběžná chemoterapie: el. registr + SLP Celkový počet léčebných epizod n = 204 Souběžná chemoterapie El. registr SLP El. registr + SLP % FOLFOX XELOX XELIRI FOLFIRI De Gramont Xeloda FOLFOX XELOX FOLFOX FOLFOX IFL Oxaliplatina ELOX modifikovaný FOLFOX leukovorin, oxaliplatina Irinotekan_CPT Roswell Park oxaliplatina monoterap FU-FA irinotekan Počet léčebných epizod Elektronický registr SLP V tabulce a grafu je sumárně vyhodnocena frekvence použitých jednotlivých typů chemoterapeutických režimů. Celkem bylo použito 19 typů režimů, převažovaly režimy FOLFOX 4, XELOX a XELIRI.

49 V BEZPEČNOST LÉČBY

50 V.3 Souvislost NP s podáním Avastinu el. reg. Souvislost s léčbou AVA: Nežádoucí příhody žádná nepravděpodobná možná pravděpodobná Počet příhod průjem 5 hypertenze proteinurie anémie Možný /pravd. vztah trombopenie 4 0 krvácení 3 3 zvracení 3 0 afebrilní neutropenie 3 0 neuropatie 2 0 enteritida až ileosní stav 1 1 hypokalémie a metabol.rozvrat 1 0 leukopenie 1 0 vertigo 1 0 laryngospasmus 1 0 slizniční poškození v ústech Zaznamenáno bylo celkem 38 nežádoucích příhod, z nich se souvislost s léčbou Avastinem přepokládá u 10 nežádoucích příhod.

51 Česká zkušenost potvrzuje bezpečnost léčby Avastinem Nežádoucí účinky ve vztahu k Avastinu Incidence Registr SLP Hypertenze (%) 1,8 7,4 Proteinurie (%) 3,5 3,2 Arteriální tromboembolie (%) 0 1,1 Krvácení st.3/4 (%) NR 2,3 Perforace GIT (%) 0 0 NR=nehlášeno Ref: ČR registr, SLP data on file

52 Avastin a jeho místo v léčbě 1. linie léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií léčba trvá do progrese prediktivní faktory nejsou dosud známy výzkum tímto směrem pokračuje klinický výzkum je zaměřen na karcinom prsu, NSCLC, karcinom ledvin a další nádorová onemocnění

53 VI Avastin a Herceptin: JAK DÁL?

54 KOMU ANO, KOMU NE RACIONALIZACE LÉČBY centralizace léčby do Her a AVA center vedení registrů pravidelné hodnocení racionality a bezpečnosti léčby vazba na prediktivní faktory u Herceptinu koncept a odborná garance KOC/KOS

55 KOMU ANO, KOMU NE RACIONALIZACE LÉČBY vydání Zásad cytostatické léčby maligních onemocnění jako konsenzu odborné společnosti a plátců Jednoznačně stanovit vztah PLÁTCE x PACIENT Národní onkologický program

56 Dnešní realita úhradová vyhláška a zvolené referenční období nereaguje na vstup několika nových léků v červenci 2005 odpovědnost za finanční vyrovnanost systému je přenesena z úřadoven politiků do ordinací lékařů jak ukazují data IMS, vývoj nákladů na nové léčivé přípravky v léčbě kolorektálního karcinomu se zastavil v prosinci

57 Vývoj nákladů na léky Avastin + cetuximab vs cytostatika III. generace od nárůst počtu léčených pacientů se zastavil koncem roku 2005 (IMS) VII VIII IX X XI XII I II III AVA + ERB cytostatika 3. generace

58 Správný lék správnému pacientovi AVASTIN jaká bude potřeba léčby v ČR? CRC, metastazovaní, cca 2500 případů ročně není prediktivní faktor, klinická definice PS 0-1 bez CNS metastáz zvážit riziko arteriálních trombembolií, zvl při věku nad 65 let kombinace s chemoterapií

59 Správný lék správnému pacientovi Avastin byla podána žádost o registraci pro léčbu karcinomu prsu připravuje se registrace pro léčbu nemalobuněčného plicního karcinomu a léčbu 2. linie u karcinomu kolorekta, karcinomu ledvin

60 Správný lék správnému pacientovi Herceptin byl v Evropské unii registrován pro adjuvantní léčbu HER2-pozitivního karcinomu prsu

61 Správný lék správnému pacientovi Herceptin jaká bude potřeba léčby v ČR? HER 2 pozitivní pacientky pro adjuvanci cca 600 ročně HER 2 pozitivní pacientky metastazované, první linie léčby cca 200 pac. ročně

62 Správný lék správnému pacientovi Herceptin pozitivita HER2 (IHC 2+,3+, FISH) stav ER ( + )? postižení uzlin? PS?

63 Správný lék správnému pacientovi ve správném centru po indikaci v mezioborové komisi s dlouhodobým sledováním léčby

64 Chci žít co nejdéle. Chci žít dobrý život. Chci žít uprostřed svých blízkých. Chci vědět o té nejlepší léčbě, která mi může pomoci. Chci jí být léčen. Je vhodný pro Avastin? Věřím svému lékaři! Věřím lidem své země a elitám, jež určují pravidla.

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 CORECT - ERBITUX Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 19. 10. 2015 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

STRUKTURA REGISTRU BREAST

STRUKTURA REGISTRU BREAST Vstupní parametry a diagnostika STRUKTURA REGISTRU BREAST 1. Vstupní parametry 1. Kód zdravotní pojišťovny (výběr) 1. 111 2. 201 3. 205 4. 207 5. 209 6. 211 7. 213 8. 217 - do 1.10.2012 9. 222 - do 1.10.2009

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická aalýza dat k 30. 9. 2006 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodík I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacietek v jedotlivých cetrech Celkový počet zařazeých

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM ALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická aalýza dat k..7 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, T. Pavlík, L. Dušek I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.. Počet pacietek v cetrech - celkem Celkový počet zařazeých

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Parametrická struktura databáze Erbitux

Parametrická struktura databáze Erbitux Parametrická struktura databáze Erbitux Diagnostika a předchozí léčba... 2 Vstupní parametry... 2 Diagnostika... 4 Pokročilé onemocnění... 5 Předchozí léčba... 6 Předchozí operace v souvislosti s dg. kolorektálního

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY S POHLEDU VZP BRNO 27.KVĚTEN 2011 MUDR. RNDR. MARTIN BIEGEL HISTORIE PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE Od roku 2002 se prediktivní diagnostika stala podmínkou úhrady

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Chemoterapie pokročil kolorektáln. karcinomu

Chemoterapie pokročil kolorektáln. karcinomu Chemoterapie pokročil ilého kolorektáln lního karcinomu Jindřich ich FínekF Chemoterapie pokročil ilého kolorektáln lního karcinomu v prvé linii Incidence ve světě Incidence a mortalita v ČR Stádia onemocnění

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

STRUKTURA REGISTRU CORECT

STRUKTURA REGISTRU CORECT Vstupní parametry a diagnostika STRUKTURA REGISTRU CORECT 1. Vstupní parametry 1. Kód zdravotní pojišťovny (výběr) 1. 111 2. 201 3. 205 4. 207 5. 209 6. 211 7. 213 8. 217 - do 1.10.2012 9. 222 - do 1.10.2009

Více

Lenalidomid. Statistická analýza léčeb z českých center / rmgnew.registry.cz. rmgnew.registry.

Lenalidomid. Statistická analýza léčeb z českých center / rmgnew.registry.cz.   rmgnew.registry. 1 Lenalidomid Statistická analýza 1 761 léčeb z českých center 2013 11/2016 Léčebné centrum 2 Celkový počet záznamů N = 1 761 OKH České Budějovice 1,6 KN Liberec 1,8 FNKV Plzeň 3,2 FNKV Praha 8,4 HO Nový

Více

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR XII. workshop mnohočetný myelom, hotel Galant, Mikulov 12. dubna 2014 Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR (1.144 pacientů, 2007 3/2014) Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

HER2 diagnostika v ČR - současný stav a očekávání do budoucnosti

HER2 diagnostika v ČR - současný stav a očekávání do budoucnosti HER2 diagnostika v ČR - současný stav a očekávání do budoucnosti AlešRyška (+ZVRHL) Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové Onkofórum květen 2009 -účast patologů (děkujeme!) - 6 referenčních

Více

Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG

Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG Mikulášský seminář, 25. listopadu 2011, hotel Santon, Brno Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 513 pacientů 2007 06/2011 Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

Registr Avastin Kolorektální karcinom

Registr Avastin Kolorektální karcinom I. Diagnostika a předchozí léčba Registr Avastin Kolorektální karcinom Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Velcade. Statistická analýza 27 pacientů

Velcade. Statistická analýza 27 pacientů Velcade Statistická analýza 27 pacientů Pacienti začínající s léčbou Velcade v roce 29 Celkový počet záznamz znamů N = 27 Havířov N = 15 55.6 % 11.1 % Pelhřimov N = 3 Opava N = 3 11.1 %. % 11.1 % 11.1

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Změna paradigmatu testování HER- 2/neuu karcinomu prsu. u koho a jak?

Změna paradigmatu testování HER- 2/neuu karcinomu prsu. u koho a jak? Změna paradigmatu testování HER- 2/neuu karcinomu prsu ano? u koho a jak? Algoritmus testování HER2 Karcinom prsu IHC ISH 0 1+ 2+ 3+ - + ISH Herceptin Herceptin - + Herceptin CH, AU, SF IHC3+ a/nebo ISH+

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k :

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k : Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 14. 12. 2016: Hodnocení

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Avastin 25 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje 25 mg bevacizumabu. Jedna injekční

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají Možnosti léčby CRPC s časem přibývají Jana Katolická Onkologicko-chirurgické oddělení Fakultní nemocnice u Sv. Anny Mnoho studií - jen čtyři nové léky Enzalutamid Abirateron + prednison Cabazitaxel Radium-223

Více

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Department of Hematology/Oncology Oregon Health and Science University Knight Cancer Institute Portland, OR, USA Medián OS (měsíce) Studie v 1.linii

Více

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny:

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost bevacizumabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2014 souhrnná zpráva V Praze dne 6. března 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2 Věk v

Více

Obsah. 1 Plnění dílčích aktivit Plnění harmonogramu projektu Plnění cílů projektu Počet center a případů...6.

Obsah. 1 Plnění dílčích aktivit Plnění harmonogramu projektu Plnění cílů projektu Počet center a případů...6. B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Projekt Zhodnocení vztahu kvality a nákladů u péče o pacienty se vzácným autoimunitním 26/16/RPZP Obsah 1 Plnění dílčích

Více

Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v 5. výzvě "VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE"

Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v 5. výzvě VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v. výzvě "VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE" Pořadí CZ.../././_/ FN Brno modernizace onkogynekologického centra Fakultní

Více

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P C Z E C H G R O U P Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno Luděk Pour IHOK FN Brno 10-11.4. 2015 XIII. Roční setkání CMG C M G Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2015 souhrnná zpráva V Praze dne 9. března 2016 1 18 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2

Více

Registr domácí parenterální výživy

Registr domácí parenterální výživy Registr domácí parenterální výživy Aktuální stav 11/2013 dočasná DPV paliativní onkologická DPV Úpravy ve struktuře databáze pediatrická část registru prostupnost mezi centry Analýza REDNUP Dospělí pacienti

Více

STRUKTURA REGISTRU TULUNG

STRUKTURA REGISTRU TULUNG STRUKTURA REGISTRU TULUNG Vstupní parametry a diagnostika primárního onemocnění 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG dle WHO) 3. Nekuřák 2. Výška [cm]

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno

Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno Marta Krejčí, Petra Kaisarová Základní charakteristika souboru (zahájení léčby thalidomidem) Základní charakteristika Pohlaví muži 146 (5.%)

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU NA MOÚ

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU NA MOÚ AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU NA MOÚ Průběžná statistická analýza dat k 26.8.2003 AUTOŘI: Helena Bartoňková Adam Svobodník Daniel Klimeš Jiří Švihálek Ivo Šnábl I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRŮBĚHU

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 2měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 30. 6. 2017 souhrnná zpráva V Praze dne 14. září 2017 1 22 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky DMD/IVIG pacienti... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví...

Více

Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru. Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry

Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru. Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry 2014 21.3.2014 Registr AINSO vytvořen na základě doporučení plynoucího z

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 30. 6. 2016 souhrnná zpráva V Praze dne 30. 8 2016 1 18 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2 Věk v

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2016 souhrnná zpráva V Praze dne 6. března 2017 1 22 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky DMD/ IVIG pacienti... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 34měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 34měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 34měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 STRUKTURA CENTROVÉ PÉČE Centrová péče 2014: 53 poskytovatelů zdravotnických

Více

Pomalidomid první rok léčby v ČR

Pomalidomid první rok léčby v ČR C Z E C H G R O U P CZECH GROUP 1 Pomalidomid první rok léčby v ČR Luděk Pour IHOK FN Brno XIII. Výroční setkání CMG 10. 4. 2015 Mikulov C M G M Y E L O M A Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K U P IN A CMG ČESKÁ

Více

Situace s lymfomy v České republice. David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP

Situace s lymfomy v České republice. David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP Situace s lymfomy v České republice David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP 11.10.2006 Slovníček - terminologie Lymfom zhoubné nádorové onemocnění mízního

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

histopatologické klasifikace karcinomu prsu

histopatologické klasifikace karcinomu prsu P ehled histopatologické klasifikace karcinomu prsu MUDr. Markéta Zají kov ková MUDr. Eva Veselá 1 Radioterapeuticko onkologické odd len lení pro dosp lé,, FN Motol, Praha 1 Ústav patologie a molekulárn

Více

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., a kol.

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., a kol. Diseminovaný kolorektální Diseminovaný kolorektální karcinom karcinom Strategie Strategie léčby léčby prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA prof. MUDr. Rostislav Vyzula,

Více

Podpůrná léčba hematologické toxicity u nemocného s mnohočetným myelomem léčeného lenalidomidovým režimem Kazuistika

Podpůrná léčba hematologické toxicity u nemocného s mnohočetným myelomem léčeného lenalidomidovým režimem Kazuistika Podpůrná léčba hematologické toxicity u nemocného s mnohočetným myelomem léčeného lenalidomidovým režimem Kazuistika MUDr. Evžen Gregora IX. Národní workshop Mnohočetný myelom Edukační blok Celgene Mikulov

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

CYBERKNIFE DAVID FELTL

CYBERKNIFE DAVID FELTL CYBERKNIFE DAVID FELTL Obsah Smysl projektu Sliby a realita Vliv zavedení nové technologie na trh zdravotních služeb Medicína Ekonomika Věda a výzkum Budoucnost Smysl projektu Vznik myšlenky: 2007 Idea:

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Prezentace Registr AINSO, Neuromuskulární registry 2016, Brno 2016 Příloha 6. Registr AINSO. Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík

Prezentace Registr AINSO, Neuromuskulární registry 2016, Brno 2016 Příloha 6. Registr AINSO. Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík Prezentace Registr AINSO, Neuromuskulární registry 216, Brno 216 Příloha 6 Registr AINSO Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík Brno 216 Neuromuskulární registry 216 Registr AINSO vytvořen v roce 212

Více

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR ANALÝZA POLYTRAUMAT U DOSPĚLÝCH ZA ROK 2009 a 2010 Ševčík P, Plánka L, Gál P, Švancara J, Dušek L, Krtička M FN Brno a LF MU Brno - KARIM, KDCHOT,

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Roční zpráva o výsledcích projektu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Roční zpráva o výsledcích projektu Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Roční zpráva o výsledcích projektu 20.7.2015 Projekt REPLY Projekt REPLY je koncipován jako retrospektivní klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s plicní hypertenzí. Registr sleduje

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

Pokud se chcete dozvědět o statinech a problematice léčby více, přejděte na. Partnerem je Diagnóza FH, z.s.

Pokud se chcete dozvědět o statinech a problematice léčby více, přejděte na. Partnerem je Diagnóza FH, z.s. BRÁT! SAMOZŘEJMĚ! Pokud se chcete dozvědět o statinech a problematice léčby více, přejděte na www.athero.cz Připravila Česká společnost pro aterosklerózu www.athero.cz Česká společnost pro aterosklerózu

Více