ESMYA (ulipristal-acetát) Doporu enípro léka e p edepisující p ípravek Esmya

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESMYA (ulipristal-acetát) Doporu enípro léka e p edepisující p ípravek Esmya"

Transkript

1 ESMYA (ulipristal-acetát) Doporuenípro lékae pedepisující pípravek Esmya UPOZORNNÍ PRO VECHNY GYNEKOLOGY Pípravek Esmya (ulipristal - acetát) je indikován k pedoperaní léb stedn závažných až závažných symptom onemocnní dložními myomy u dosplých žen v reprodukním vku. Trvání léby je omezeno na 3 msíce. Ulipristal acetát patí do skupiny modulátor progesteronových receptor (PRM), které jsou také známy jako selektivní modulátory progesteronových receptor (SPRM) a má specifické farmakodynamické úinky na endometrium. Mohou se objevit reverzibilní histologické zmny a ztluštní endometria. Doporuení pro lékae pedepisující pípravek Esmya má za cíl popsat tyto zmny a navrhnout postup léby ztluštní endometria v klinické praxi. SPC pípravku je pílohou tohoto Doporuení pro lékae. KONTAKTNÍ INFORMACE eská republika Gedeon Richter Marketing R, s.r.o. Na Stri 65, Praha 4 E -mail: Tel: Lékaský informaní servis: Medical Information Service PregLem S.A. 3, chemin du Pré Fleuri, 1228 Plan-Les-Ouates, eneva, výcarsko Telefon:

2 OBSAH 1. ÚVOD K LÍOVÉ INFORMACE O TERAPEUTICKÝCH INDIKACÍCH A ZPSOBU PODÁNÍ VÝSKYT ZTLUTNÍ ENDOMETRIA A SPECIFICKÉ HISTOLOGICKÉ ZMNY ENDOMETRIA (PAEC) Úinky pípravku Esmya na endometrium a dleitá doporuení Histologické zmny nazývané PAEC Ztlutní endometria POSTUP LÉBY ZTLUTNÍ ENDOMETRIA Pokud je bhem léby pípravkem Esmya tlouka endometria >16 mm Pokud je na konci léby pípravkem Esmya tlouka endometria >16 mm DALÍ INFORMACE REFERENCE SOUHRN

3 1. ÚVOD Pípravek Esmya (ulipristal acetát) patí do tídy modulátor progesteronových receptor (PRM), které jsou také známy jako selektivní modulátory progesteronových receptor a které vykazují agonistickou/antagonistickou aktivitu vz ávislosti na cílové tkáni a na pítomnosti progesteronu 1. Pípravek Esmya má specifické farmakodynamické úinky na endometrium. Mohou se objevit reverzibilní histologické zmny a ztlutní endometria. Toto doporuení slouí k: zdraznní klíových informací o léb pípravkem Esmya, popisu výe zmínných zmn, zavedení postup léby ztlutní endometria vklinické praxi. 2. KLÍOVÉ INFORMACE O TERAPEUTICKÝCH INDIKACÍCH A ZPSOBU PODÁNÍ PÍPRAVKU ESMYA Pípravek Esmya (ulipristal-acetát) je indikován k pedoperaní léb stedn závaných a závaných symptom onemocnní dloními myomy u dosplých en vreprodukním vku. Trvání léby je omezeno na 3msíce. Podává se jedna 5 mg tableta peroráln jedenkrát denn po dobu 3msíc. Léba musí být zahájena bhem 1. týdne menstruaního cyklu. Je dleité si zapamatovat: Nejsou dostupné údaje o léb delí ne 3 msíce nebo o opakované léb; dlouhodobá bezpenost není známa, proto je doba trvání léby omezena na 3 msíce. Pouití pípravku Esmya je bhem thotenství akojení kontraindikováno, proto ped zahájením léby pípravkem Esmya musí být vylouena monost thotenství nebo ukoneno kojení. 3

4 3. VÝSKYT ZTLUTNÍ ENDOMETRIA A SPECIFICKÉ HISTOLOGICKÉ ZMNY ENDOMETRIA (PAEC) Pípravek Esmya má specifický, pímý úinek na endometrium. Bhem léby pípravkem Esmya se me objevit ztlutní endometria. Navíc byly u pacientek léených pípravkem Esmya pozorovány histologické zmny endometria. Tyto zmny jsou po ukonení léby reverzibilní. Tyto histologické zmny jsou oznaovány jako Zmny endometria asociované smodulátory progesteronových receptor neboli PAEC (Progesterone Receptor Modulator AssociatedEndometrial Changes) Úinky pípravku Esmya na endometrium a dleitá doporuení Histologické zmny nazývané PAEC PAEC je histologický obraz charakterizovaný inaktivním nebo slab proliferujícím epitelem, sasymetrickým stromálním aepiteliálním rstem, covede ktvorb cysticky dilatovaných lázek, a se smíenými estrogenními (mitotickými) a progestinovými (sekreními) úinky na epitel. Tento histologický obraz byl pozorován upiblin 60% pacientek léených pípravkem Esmya po dobu 3msíc.Tyto zmny jsou po ukonení léby reverzibilní. Tyto zmny nesmí být zamnny za endometriální hyperplazii 2,3. Pokud odesíláte vzorek zhysterektomie nebo biopsie endometria khistologickému vyetení, informujte, prosím, patologa, e pacientka byla/je léena pípravkem Esmya Endometriální ztlutní U premenopauzálních en se tlouka endometria bhem menstruaního cyklu lií. Monitoring tlouky endometria bhem fáze III klinické studie prokázal, e piblin u3-5% pacientek neuívajících pípravek Esmya byla tlouka endometria pi screeningu > 16 mm a piblin u 10-15% pacientek léených pípravkem Esmya byla tlouka endometria po tech msících léby >16mm. Toto ztlutní je asymptomatické avymizí po ukonení léby apoobnovení menstruace. 4

5 Tabulka 1 Tlouka endometria >16mm (Údaje ze dvou klinických studií fáze III, PEARL IaII) 4, Placebo Esmya 5mg Esmya 5mg GnRH agonisté Screening 0 1,1% 5,2% 4,0% 13. týden 2,1% 10,5% 11,3% 1,0% (ukonení léby) 17. týden* / / 5,2% 5,1% 26. týden* 0 5,0% 4,1% 4,1% 38. týden* 3,3% 3,3% 5,5% 4,1% * 17., 26. a38. týden- údaje zahrnují subjekty, které nepodstoupily hysterektomii nebo ablaci endometria Usubjekt stloukou endometria >16mmbhem 13. týdne (ukonení léby), byl obraz PAEC pozorovánu90% pacientek (Esmya 5mg). Za pedpokladu, e ztlutní endometria indukované lébou pípravkem Esmya zmizí po ukonení léby apoobnovení menstruace, není nutné jej dále vyetovat, ledae by petrvávalo po ukonení léby apoté, coprobhl nejmén 1menstruaní cyklus. 4. POSTUP LÉBY ZTLUTNÍ ENDOMETRIA Pravidelné mení tlouky endometria upacientek léených pípravkem Esmya není nutné, protoe normální tlouka endometria se obnoví po ukonení léby a po obnovení menstruace. Toto ztlutní nemá klinický význam. Pokud je bhem nebo polébpípravkem Esmya provedeno ultrasonografické vyetení (nap. pro vyhodnocení objemu myomu), jedoporuený následující postup: 4.1 Pokud je bhemléby pípravkemesmya tlouka endometria >16mm: Pokud je bhem léby pípravkem Esmya tlouka endometria >16 mm, není dvod pro ukonení léby a léba me pokraovat po dobu celkov 3 msíc (celkové trvání léby). 4.2 Pokud je na konci léby pípravkem Esmya tlouka endometria >16 mm Pokud je na konci léby tlouka endometria pacientky >16 mm, jepravdpodobné, e jeto kvli PAEC. Není nutná ádná intervence, protoe toto ztlutní vymizí po ukonení léby a po obnovení menstruace. Pokud tlouka endometria >16mmpetrvává ipoukonení léby pípravkem Esmya a po obnovení menstruace, musí být zajitna standardní vyetení ztlutní endometria upremenopauzálních en, pro vylouení jiných píin. 5

6 5. DALÍ INFORMACE Prevalence skutené prosté hyperplazie je vpopulaci, která je zpsobilá pro lébu ulipristal acetátem, nízká, ale není zanedbatelná. Uen ve vku od 17 do 50 let, ukterých se objevuje abnormální dloní krvácení, jeodhadován výskyt hyperplazie endometria mezi 4,3% a6,7% 5,6.Vcitovaných publikacích byl výskyt prosté hyperplazie pozorován mezi 2,0% a2,3%, komplexní hyperplazie mezi 2,3% a2,9% aatypické hyperplazie mezi 0,03% a1,3%. Existují dobe podloená kritéria pro odliení mezi PAEC, hyperplazií a adenokarcinomem: U hyperplazie jsou dilatované lázky vystlány epitelem, který je stratifikovaný a tlustí ne normáln, jsou pítomny etné mitotické figury. Tento obraz pipomíná stední a pozdní proliferativní fázi. UPAEC jsou lázky také dilatované, ale jsou lemovány inaktivním epitelem, který je tení ve srovnání snormální proliferativní fází, asto se jeví jako plochý aatrofický. Ve srovnání spaec jehistologie endometriálního adenokarcinomu velmi odliná. Nádorové lázky jsou nakupeny amohou splývat, stroma vtakových pípadech chybí. lázkymají sloitou architektoniku, asto jsou uspoádány kribriformn, dilatace lázek vak není astá. Vezvtených epiteliálních bukách jsou patrné etné atypické mitózy, jádra jsouokrouhlá, skondenzovanýmchromatinem aprominujícími jadérky. Abychom usnadnili správné histopatologické hodnocení endometria, byla pro patology vytvoena podobná doporuení, jako jsou tato. Tato doporuení upozorují na histologické rozdíly mezi PAEC, úinkem neoponovaných estrogen na endometrium aendometriální hyperplazií. 6. REFERENCE 1 Chabbert-Buffet N, Mesuri G, Bouchard P, Spitz IM. (2005) Selective progesterone receptor modulators and progesterone antagonists: mechanisms of action and clinical applications. Human Reproduction Update 11; Mutter GL, Bergeron C, Deligdisch L, et al. The spectrum of endometrial pathology induced by progesterone receptor modulators. Mod Pathol 2008;21: Olga BIoffe, Richard J Zaino and George LMutter, et al. Endometrial changes from short-term therapy with CDB-4124, aselective progesterone receptor modulator. Modern Pathology (2009) 22, Data on file, Preglem SA 5 Farquhar C. M., Lethaby A., Sowter M., Verry J., Baranyai J. An evaluation of risk factors for endometrial hyperplasia in premenopausal women with abnormal menstrual bleeding. Am JObstet Gynecol 1999; 181(3): Lasmar R. B., Prevalence of hysteroscopic findings and histologic diagnoses in patients with abnormal uterine bleeding. American Society of Reproductive Medicine, 2008; Vol 89. 6

7 7. SOUHRN Pípravek Esmya (ulipristal-acetát) je indikovánkpedoperaní léb stedn závaných a závaných symptom onemocnní dloními myomyudosplých en vreproduknímvku Trvání léby pípravkemesmya nesmí pesáhnout 3msíce. Ped pedepsánímpípravku Esmya je teba vylouit thotenství nebo ukonit kojení (pípravek Esmya jekontraindikovánuthotných akojících en). Pouití pípravku Esmya je kontraindikováno vpípadech krvácení zgenitálu nejasné etiologie nebo zjiných píin, nejsou myomydlohy ataké je kontraindikováno vpípad rakoviny dlohy, dloního ípku, vajeník nebo prsu. Pacientkymusí být informovány, e léba pípravkemesmya vede obvykle bhem prvních 10 dní léby kvýznamn nií ztrát krve pimenstruaci nebo kamenorhee. Pokud nadmrné krvácení petrvává, pacientky musí informovat svého lékae. Menstruaní cyklus se obvykle obnoví bhem4týdn po ukonení léby. Pípravek Esmya me zpsobit pechodné ztlutní endometria. Pokud se toto ztlutní objeví, léba pípravkemesmya me pokraovat, ato po dobu celkov 3msíce. Ztlutní endometria obvykle vymizí po ukonení léby apoobnovení menstruaního krvácení. Pokud po této dob ztlutní endometria petrvává, musí být vyeteno dle obvyklé klinické praxe. Pípravek Esmya zpsobuje piblin u60% pacientek reverzibilní zmny endometria nazývané PRM asociované zmny endometria (PAEC - Progesterone Receptor Modulator Associated Endometrial Changes). Pokud odesíláte bioptický vzorek zhysterektomie nebo biopsie endometria khistologickému vyetení, informujte,prosím, patologa, e pacientka byla /je léena pípravkemesmya. 7

8

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

BÍLKOVINNÁ DIETA MEDIDIET DIETALEGRE - PROTICARE MUDR. MILO! R"C - CENTRUM NUTRITERAPIE A NUTRIPREVENCE, PRAHA 1

BÍLKOVINNÁ DIETA MEDIDIET DIETALEGRE - PROTICARE MUDR. MILO! RC - CENTRUM NUTRITERAPIE A NUTRIPREVENCE, PRAHA 1 BÍLKOVINNÁ DIETA MEDIDIET DIETALEGRE - PROTICARE 1 PROGRAM SEMINÁ#E TEORETICKÁ $ÁST 1) Historie 2) P%ehled cest a necest k redukci t&lesné hmotnosti 3) Obezitologie jako interdisciplinární obor 4) Sou'asnost

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls38465/2014 a sp. zn. sukls49718/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické

Více

Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC)

Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC) 1 Úvod Kombinovaná hormonální antikoncepce spočívá v užívání estrogestagenní kombinace, téměř výhradně v podobě tablet ( pilulek ) odtud zkratka COC (combined

Více

1. číslo. VI. ročník, rok 2000 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH REDAKČNÍ RADA. časopis sponzorovaný společností AstraZeneca

1. číslo. VI. ročník, rok 2000 ÚVODNÍ SLOVO OBSAH REDAKČNÍ RADA. časopis sponzorovaný společností AstraZeneca VI. ročník, rok 2000 1. číslo časopis sponzorovaný společností AstraZeneca ÚVODNÍ SLOVO POCHYBNOSTI neboli BARRETTŮV JÍCEN Z POHLEDU SKEPTIKA V poslední době přemýšlím o tom, proč je najednou projevován

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls67042/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zynzol 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184955/2010 a přílohy k sp. zn. sukls222287/2011 a sukls149427/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Anastrad 1mg potahovaná tableta

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Léčba vulválního pruritu a dyspareunie, doprovázené atrofií vaginálního epitelu u žen v postmenopauze.

Léčba vulválního pruritu a dyspareunie, doprovázené atrofií vaginálního epitelu u žen v postmenopauze. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls61140/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORTHO-GYNEST D 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Estriolum 3,5 mg v jedné vaginální kuličce

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU

VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Pavel Strnad Zuzana Miškovská Otto Herber Marcela Bradáčová Karel Linhart

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Rakovina prsu. Šárka Pekárková Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví AGP www. actualgyn.co Metotrexát v léčbě ektopické gravidity Anna Zdeňková, Michal Fanta, Pavel Calda Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Korespondenční

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Estrofem 2 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum) Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAUSOGEST 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Estradiolum 2 mg (odpovídá Estradiolum hemihydricum 2,07 mg) a Norethisteroni acetas 1 mg v 1 potahované tabletě.

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls161369/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Femoston conti, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Femoston conti obsahuje v jedné potahované

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum) sp.zn. sukls103228/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Estrofem 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 1 mg (jako estradiolum

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více