Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína"

Transkript

1 Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová Územní stedisko záchranné služby Stedoeského kraje Odborná spolenost urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Úvod V roce 2007 byl dokonen evropský vzdlávací program v oboru urgentní medicíny. První návrh sjednocení v oblasti vzdlávání byl z roku V posledních dvou letech byla utvoena pracovní skupina pod vedením Dr. Roberty Petrino z Itálie a aktualizovala curriculum dle dnešních požadavk na vzdlávání. Tato pracovní skupina (Task Force of EuSEM) se skládala ze zástupc národních spoleností z celkem 17 zemí (Belgie, R, Estonsko, Francie, SRN, ecko, Irsko, Itálie, Malta, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Španlsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie). Revize byla provedena Multidisciplinary Joint Committee of the Union Européenne des Médecins Spécialistes (MDJ- UEMS). Cílem textu je vytvoit standardy pro rozvoj a organizaci akreditovaných vzdlávacích program oboru pi zachování srovnatelné úrovn ve všech evropských státech, což je podmínkou vzájemného uznávání kvalifikace. Text je pehledem celé šíe oboru, s pesahem na jedné stran i k prevenci, na druhé stran až k holistickému pohledu na pacienta vetn psychologických a sociálních determinant. V zaátku je odkaz na programové prohlášení EuSEM (viz píloha), zejména je zdraznna teze, že poskytování kvalitní pée vyžaduje srovnatelné vzdlávací standardy. Struktura vzdlávacího programu Základem textu souasného curricula je jednak pedchozí verze vzdlávacího programu z roku 2002 a dále direktiva EU (2001/19 EC), týkající se vzdlávání a kterou je urgentní medicína zaazena mezi obory s ptiletým vzdlávacím programem. Je obsažena jak návaznost pednemocniní a nemocniní pée, terénní praxe, tedy zdravotnická záchranná služba, je pouze ástí oboru. Text je lenn do následujících základních oblastí: 1. Klíové dovednosti evropského lékae urgentní medicíny 2. Systémov založené lékaské znalosti 3. Charakteristické symptomy 4. Specifické aspekty urgentní medicíny 5. Klíové klinické postupy a dovednosti 1. Ke klíovým dovednostem je azena pée o pacienty, rozsah odborných medicínských znalostí, komunikaní schopnosti, schopnosti spolupráce a interpersonální dovednosti, profesionalita, znalost a dobrá orientace v etických a právních aspektech se zamením na akutní stavy, organizaní, plánovací a manažerské schopnosti tedy z pohledu organizace práce týmu na oddlení a ešení priorit v konkrétních situacích, a v neposlední ad podíl na výuce a orientace ve výzkumných postupech. Na výcviku dalších léka a neléka by se ml podílet každý léka se specializovanou zpsobilostí (návrh pipouští pomr maximáln dva školence na jednoho školitele). Neoekává se, že se každý léka se bude podílet na výzkumu, ale všichni by mli být schopni kritického pohledu na odbornou literaturu a mli by znát postupy a základy epidemiologie a statistiky natolik, aby byli schopni posoudit validitu a význam jednotlivých prezentovaných studií. Oddíl nazvaný pée o pacienty zahrnuje zvládnutí dynamického procesu poskytování pée pi nepedvídatelném písunu pacient, celkový pístup k jednotlivým pacientm, zahrnující

2 fyzické, psychické a sociální aspekty, draz na poátení péi, edukaci pacient, orientaci v problematice veejného zdravotnictví, triage v podmínkách urgentního píjmu, primární posouzení, stabilizaci život ohrožujících stav, odebrání cílené anamnézy, sekundární posouzení a okamžitou lébu, klinické rozhodovací procesy, dokumentaci, re-triage a opakované posouzení a pouení pacient pi propuštní. Zdraznny jsou i schopnosti komunikace, spolupráce a práce v týmu (jako vedoucí týmu i jako souást) a interpersonální dovednosti. Komunikaci je nutno pizpsobit promnlivým pracovním podmínkám i velké variabilit sociálních vrstev, se kterými léka pracuje. Musí zvládnout nejen komunikaci s pacienty a píbuznými, ale i s kolegy, ostatními zdravotníky i složkami (hasii, policií, zástupci sociálních služeb apod.), s veejností a veejnými sdlovacími prostedky. Je nutné ovládat jak verbální, tak neverbální složku komunikace a pizpsobení formy konkrétní situaci. Pochopiteln sem patí i zvládání všech technologických komunikaních médií a schopnosti aktivní práce s nimi. V této kapitole je i draz na vyhýbání se vlivu pedsudk, emocí a stresu. Rozsáhlá je i kapitola o profesionalit a znalosti právních a etických aspekt v urgentní medicín. Léka by ml mít profesionální pístup i chování, ml by být schopen sebemotivace a ml by si být vdom svých vlastních omezení. Ml by být schopen se orientovat v situacích týkajících se soukromí pacienta, jeho autonomie, informovaného souhlasu na jedné a odmítnutí pée na druhé stran, v otázkách spojených s ne/svéprávností pacienta, ml by umt rozpoznat situace interpersonálního násilí (domácí násilí, týrání, zneužívání), znát kritéria nezahájení resuscitace a problematiku ostatních end-of-life decisions a umt je v konkrétních situacích aplikovat. Velmi dobe se musí orientovat v medicínsko-právních aspektech zejména pi kardiopulmonální resuscitaci, pi mimoádných událostech, u thotných. V komunikaci s pacientem má poskytovat pravdivé informace a dbát na zachování povinné mlenlivosti. Musí znát legislativu té zem, ve které praxi provozuje. K organizaním, plánovacím a manažerským dovednostem je azena schopnost zajistit rovnováhu mezi zvládnutím jednotlivých pacient a souasnou organizací práce na urgentním píjmu, musí vést pelivou dokumentaci se vstupy a záznamy v reálném ase, znát zásady efektivního time-managementu a informaního managementu. Ml by se orientovat v systémech ízení a hodnocení kvality, standardech, auditech a metodách a možnostech zlepšování klinické praxe. Podílem na vzdlávání a výzkumu již bylo zmínn výše. Každý léka by se ml úastnit kontinuálního celoživotního sebevzdlávání a sebezdokonalování, ml by se podílet na pregraduální i postgraduální výuce nebo na osvt veejnosti. Minimum doporuených znalostí v oblasti výzkumu zahrnuje kritické zhodnocení odborných vdeckých publikací, používání zásad medicíny založené na dkazech, kritické zhodnocení doporuení a klinických standard, základy klinické epidemiologie, biostatistiky, hodnocení kvality, hodnocení rizika a pochopení zásad vdeckého výzkumu. Další dv rozsáhlé kapitoly (. 2: Systémov založené lékaské znalosti,. 3: Charakteristické symptomy) jsou tvoeny objemem odborných medicínských znalostí. Jako první je azen pehled systémov vázaných znalostí - široké systémové znalosti jsou nezbytným pedpokladem dobré diferenciace symptom, jsou nezbytným pedpokladem, se kterým by ml adept do vzdlávání vstupovat. Tato ást curricula je nejdelší. Pod jednotlivými odbornostmi jsou ješt vyjmenovány konkrétní diagnózy, jejichž diagnostiku a lébu by ml léka urgentní medicíny ovládat, v tomto struném pehledu jsou vynechány. U všech stav je uvedeno u dosplých a dtí je tedy zdraznno, že se lékai zabývají celým vkovým spektrem a musí ovládat i specifika urgentní pediatrické pée (zde uvedeno výslovn u první skupiny, platné pro všechny skupiny).

3 Pehled systémov založených lékaských znalostí (azeno abecedn v anglitin): kardiovaskulární urgentní /akutní stavy u dosplých a dtí dermatologické urgentní stavy endokrinologické a metabolické akutní poruchy poruchy vodního a elektrolytového hospodáství ORL urgentní stavy GIT urgentní stavy gynekologicko-porodnické urgentní stavy hematologické a onkologické urgentní stavy imunologické urgentní stavy infekní choroby a septické stavy muskuloskeletální urgentní stavy neurologické urgentní stavy oftalmologické urgentní stavy plicní urgentní stavy psychiatrické poruchy a poruchy chování renální a urologické urgentní stavy trauma u dtí a dosplých Obdobn a také vyerpávajícím zpsobem jsou v následující kapitole uvedeny charakteristické symptomy (kapitola 3) se kterými se pacienti na lékae obracejí. Zde jsou vyjmenované diagnózy, které mohou uvedenou obtíž zpsobit, se zvýraznním tch, které jsou život ohrožující a tudíž je nutné je vylouit i potvrdit co nejdíve napíklad u bolestí na hrudi jsou zvýraznny akutní koronární syndrom, disekující aneurysma, arytmie, plicní embolie, tenzní pneumothorax, ruptura esofagu, k mén naléhavým jsou azeny napíklad pneumonie, gastroesofageální reflux, interkostální svalová bolest, vertebrogenní bolesti, panická ataka, hepres zoster apod. Krom závažnosti jsou ješt jednotlivé klinické stavy lenny podle oborové píslušnosti. Stejným zpsobem jsou zpracovány všechny následující skupiny symptom. Pehled charakteristických symptom (bez specifikace jednotlivých možných píin): Akutní bolest bicha Poruchy chování a agitovanost Poruchy vdomí u dtí a dosplých Bolesti zad Netraumatické krvácení Srdení zástava Bolest na hrudi Plaící dít Prjem Dušnost Horeka a endogenní zvýšení tlesné teploty Bolest hlavy u dtí a dosplých Žloutenka Bolest horních/dolních konetin Palpitace Kee u dosplých a dtí

4 Šokové stavy u dosplých a dtí Kožní projevy u dosplých a dtí Synkopy Urologické píznaky (dysurie/oligo/anurie/polyurie) Závrativé stavy, poruchy rovnováhy Zvracení tvrtou kapitolou jsou specifické aspekty urgentní medicíny. Velmi asto tyto kategorie pesahují do sociální sféry a souvisí s kontextem životního píbhu pacienta. V této ásti je zaazeno zneužívání a násilí vi dosplým i dtem, ale i ostatní preventivní programy (úrazy, dopravní nehodovost apod.), vnjší píiny úraz ( environmental injuries ). Je zde zaazena i medicína katastrof a pednemocniní pée. V poslední páté kapitole jsou klíové klinické postupy a dovednosti, které jsou obsahem výcviku: KPR dle platných standard, zajištní dýchacích cest, zásady umlé plicní ventilace, analgesie a sedace, podpora a resuscitace obhu, diagnostické postupy a schopnosti a dovednosti jednotlivých odborností (ORL, GIT, urologické, ortopedické neurologické, gynekologicko-porodnické ophtalmologické), pée o rány, znalosti zásad transportu pacient v kritickém stavu a hygienické aspekty, kam patí zejména dekontaminace, izolace a ochrana personálu. Závr Evropské curriculum definuje, k jaké sum znalostí, dovedností a ostatních profesionálních kvalit by ml specialista bhem výcviku dospt; není taxativn stanoven nap. poet rotací v jednotlivých oborech. Stejn tak je uznávána vzdlávací cesta základního oboru (preferovaná), ale i z tzv. supra-specializací (nástavbová) zde je požadavek minimáln msíc výcviku na urgentním píjmu po základní specializaci.. Je striktní požadavek na zakonení vzdlávacího programu zkouškou ped tzv. Národní vzdlávací autoritou (podle místních podmínek a legislativy). Dalšími kroky sjednocení vzdlávání jsou vytvoení spolených evropských výcvikových program (Evropská škola urgentní medicíny) a výmnné stáže léka v píprav. Koneným cílem je evropský oborový diplom. Podíl eské urgentní medicíny na vzniku evropského vzdlávacího programu dokládá zalenní do souasných trend. Píloha. 1: Programové prohlášení o urgentní medicín v Evrop Evropská spolenost urgentní medicíny CO JE URGETNÍ MEDICÍNA? Urgentní medicína je lékaská specializace, založená na znalostech a dovednostech nezbytných pro prevenci, diagnostiku a zvládnutí urgentních a emergentních píznak nemocí a úraz, které postihují pacienty všech vkových skupin a v celém spektru nediferencovaných somatických a duševních poruch. Je specializací, ve které je as kritickou veliinou. Praxe urgentní medicíny zahrnuje pednemocniní a nemocniní tídní, resuscitaci, vstupní vyšetení a zvládnutí nediferencovaných urgentních a emergentních stav až do propuštní

5 nebo do pedání do další pée jiného lékae nebo zdravotníka. Zahrnuje též vývoj systém pednemocniních a nemocniních záchranných služeb. CO JE EVROPSKÁ SPOLENOST URGENTNÍ MEDICÍNY (EuSEM)? Evropská spolenost urgentní medicíny (EuSEM) zahrnuje Federaci, která je v souasné dob tvoena 22 evropskými národními spolenostmi urgentní medicíny a reprezentuje více než léka urgentní medicíny v Evrop. JAKÝ JE SOUASNÝ STAV URGENTNÍ MEDICÍNY V EVROP? Urgentní medicína je v souasné dob uznaná jako samostatná lékaská specializace v devíti lenských zemích Evropské unie (podle EU direktivy 2005/36/EC) a v nkterých dalších zemích EU existuje jako nástavbová specializace. Evropská spolenost urgentní medicíny zastává názor, že poskytování vysoce kvalitní pée v urgentních stavech vyžaduje lékae se specializovaným výcvikem v urgentní medicín, nebo toto je nejefektivnjší cesta (jak z klinického, tak z ekonomického pohledu), jak poskytnout vysoce kvalitní péi v kritických poáteních stádiích urgentní léby. Proto by všechny evropské zem mly usilovat o ustanovení urgentní medicíny základní lékaskou specializací. JAKÉ JSOU PRINCIPY POLITIKY EuSEM? Evropská spolenost urgentní medicíny se snaží zajistit: Nejvyšší kvalitu urgentní pée pro všechny pacienty Poskytování této pée specialisty s výcvikem v urgentní medicín Srovnatelný standard klinické pée na urgentních píjmech v celé Evrop K dosažení tchto cíl považuje EuSEM za potebné následující kroky: Evropský spolený vzdlávací program, založený na kompetencích: o Pée o pacienty o Medicínské znalosti o Komunikaní, interpersonální dovednosti a dovednosti, týkající se spolupráce o Profesionalita, etické a legislativní otázky o Organizaní, plánovací a manažerské dovednosti o Akademické aktivity výuka a výzkum Vzdlávací a výcvikové programy k zajištní tohoto spoleného vzdlávacího programu Systém hodnocení a pezkoušení k ovení, zda pedepsané kompetence byly dosaženy Standardy klinické pée a rozsáhlý program, hodnotící, zda je tchto standard dosahováno Výzkumné projekty, které by pisply k rozvoji mezinárodních vdeckých dkaz v oboru Zahrnutí urgentní medicíny jako klíové souásti pregraduální lékaské výuky JAKÝ VÝCVIK BY ML BÝT VYŽADOVÁN PRO PRAKTIKOVÁNÍ URGENTNÍ MEDICÍNY V EVROP? EU direktiva pro lékae vyžaduje specializaní výcvik v urgentní medicín v minimální délce pti let. EuSEM již publikoval evropský spolený specializaní vzdlávací program a v souasnosti spolupracuje s Multidisciplinárním výborem lékaských specializací Evropské unie (UEMS). Výbor posuzuje revizi spoleného vzdlávacího programu a posuzuje principy

6 zahrnuté v zahájení a organizaci výcvikových program podle srovnatelných standard na urených oddleních v celé Evrop. SOUHRN POLITIKY EuSEM Hlavním cílem EuSEM je zajistit co nejvyšší kvalitu urgentní pée pro pacienty. Tato pée by mla být poskytována lékai s výcvikem v urgentní medicín. Urgentní medicína by se mla ve všech evropských zemích stát základní lékaskou specializací, aby všichni pacienti mli pístup ke kvalitní péi v urgentních stavech. Návrh textu Dr. David Williams, exprezident EuSEM Schváleno zástupci Evropské federace národních spoleností 16. záí 2007 na kongresu MEMC IV Sorrent, Itálie Peklad: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více