PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie Prezenní forma Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáek, Ph.D. Olomouc 2007

2 Vysoká škola: Univerzita Palackého Fakulta: Pírodovdecká Katedra: Geografie Školní rok: 2005/06 ZADÁNÍ BAKALÁSKÉ PRÁCE pro Lenku DVOÁKOVOU obor 1301R005 Geografie Název tématu: Prostorový vývoj msta Žár nad Sázavou (Spatial Development of Žár nad Sázavou) Zásady pro vypracování: Cílem bakaláské práce je provést struný pehled determinant prostorového vývoje msta Žár nad Sázavou s drazem na jeho urbanistickou koncepci. Struktura práce: 1) Úvod, cíl práce, metody, diskuse s literaturou 2) Základní informace o mst: poet obyvatel a jeho vývoj, postavení msta v sídelním systému, v územn správní organizaci v rámci státu 3) Historický vývoj msta: pre-industriální období, industriální msto, období socialismu 4) Souasné charakteristiky vývoje msta (post-socialistické a post-industriální msto) 5) Souasná vnitní diferenciace msta 5.1.bydlení (rodinný, ekonomický a etnický status) 5.2.lenní msta na sektory (podle pevažujících funkcí obytná, výrobní, rekreaní, obslužná) 5.3. nejdležitjší problémy rozvoje msta v souasnosti 6) Výhled do budoucnosti 7) Závr

3 Bakaláská práce bude zpracována v tchto kontrolovaných etapách: rešerše literárních pramen ervenec-prosinec 2006 kapitola. 2 ervenec-listopad 2006 kapitoly. 3 až 5 prosinec 2006-únor 2007 kapitoly. 6 až 7 únor 2007-erven 2007 Rozsah grafických prací: text a rozšiující pílohy: fotodokumentace, grafy, tabulky. Rozsah prvodní zprávy: 30 stran + BP v elektronické podob Seznam odborné literatury: Hall, P.: Urban and Regional Planning, Routledge, London, 1993, 259 s. Hrza, J.: Slovník soudobého urbanismu, Odeon Praha, 1977 Hrza, J., Zajíc,J.: Vývoj urbanismu I a II, FA VUT Praha, 1996, 1997,186 s. a 150 s. Janeková, L.: Vaštíková, M.: Marketing mst a obcí, Grada, 1999, 178 s. Limity využití území, ÚUR Brno 1995 Maier, K.: Územní plánování, FA VUT Praha, 2000, 81 s. Matlovi, R.: Geografia priestrovej štruktúry mesta Prešova. Geografické práce VIII/1, FHPV Prešovská Univerzita, Prešov, 1998, 260 s. Perlín, R., Kubeš,J.: Územní plánování pro geografy, Karolinum, Praha, 1998, 89 Územní plány a urbanistické studie (sborník píklad ), UUR Brno 1998 Votrubec, C.: Lidská sídla, jejich typya rozmístní ve svt, Academia Praha, 1980 asopisy: Urbanismus a územní rozvoj Územní plánování a urbanismus S - státní správa a samospráva Materiály SÚ, Retrospektivní lexikon obcí, monografie, územní plán, strategický plán, ústní informace na píslušných úadech Vedoucí bakaláské práce: RNDr. Pavel Ptáek, PhD. Datum zadání bakaláské práce: erven 2006 Termín odevzdání bakaláské práce: erven 2007 vedoucí katedry vedoucí bakaláské práce

4 Prohlašuji tímto, že jsem zadanou bakaláskou práci vypracovala samostatn pod vedením RNDr. Pavla Ptáka, Ph.D. a uvedla veškerou použitou literaturu a další zdroje. V Olomouci dne vlastnoruní podpis autora

5 Ráda bych na tomto míst podkovala panu RNDr. Pavlu Ptákovi, Ph.D. za ochotu a cenné rady, které mi byly pi zpracování mé bakaláské práce velice nápomocné.

6 OBSAH: 1. Úvod, cíl práce, metodika a diskuse s literaturou Základní informace o mst Žár nad Sázavou Historický vývoj Žáru nad Sázavou Preindustriální období Do zrušení kláštera Vývoj po zrušení kláštera Industriální období Doba okupace a 2. svtové války do Období socialismu Veejný život Vývoj hospodáství, dopravy a infrastruktury Souasná charakteristika vývoje msta Zmny v prmyslu Rozvoj obchodu Obyvatelstvo Souasná vnitní diferenciace msta Morfologická struktura a geneze msta Socioekonomická struktura msta Bydlení lenní msta na sektory Nejdležitjší problémy rozvoje msta v souasnosti Výhled do budoucna Závr...49 Použitá literatura a zdroje...50 Summary Pílohy

7 1. Úvod, cíl práce, metodika a diskuse s literaturou Úvod eská republika se od 1. ledna 2000 dlí do 14 kraj. Pravomoci dívjších 77 okresních úad byly zrušeny k 1. lednu 2003 a jsou nyní rozdleny mezi kraje a vybrané obce. Základními teritoriálními jednotkami jsou obce a statutární msta. Na území R se nachází celkem obcí (rok 2004), nejvíce ve Stedoeském kraji a naopak nejmén v kraji Karlovarském. 1 Rozlišujeme dv skupiny obcí. Do první se základním rozsahem penesené psobnosti spadají všechny obce. Druhou skupinu tvoí obce s rozšíeným rozsahem penesené psobnosti. Mezi tyto obce patí i Žár nad Sázavou. 2 Msto díve okresní dnes obec s rozšíenou psobností III. stupn. Cíl práce Cílem mé bakaláské práce je provést struný a ucelený pehled determinant socioekonomického vývoje msta Žár nad Sázavou s drazem na urbanistickou koncepci v historii a souasnosti msta. V této práci se snažím zachytit základní historické události msta na hranici ech a Moravy, Žáru nad Sázavou, jeho vznik a vývoj. Je zajímavé sledovat etapy bytové výstavby msta a vývoj potu obyvatel. Vzhledem k tomu, že se msto zaalo prudce rozvíjet až v padesátých letech 20. století, tak výstavba musela probíhat velmi rychle. Práce by mla ukázat i to, zda je msto rozloženo v krajin podle njaké osy a nebo vývoj probíhal bez vtšího plánování a nemá významný sídelní ád. Co se týe lenní msta podle typ sektor jejího využití se snažím vystihnout, zda má msto toto rozvržení dáno sektory, koncentrickými zónami i mnoha jádry. Rovnž se zabývám plochami, které jsou urené pro bydlení, rekreaci, obslužnost a prmysl. Z pohledu využití volného asu bych se mla zajímat o plochy pro sport, rekreaci a kulturu, jejich dostatek a dostupnost. Cílem mé práce je mimo jiné i zamení se na plány do budoucna. Napíklad, co se plánuje ve mst postavit, inovovat a zídit. V závru bych chtla vystihnout i potencionální možnosti nebo problémy msta v podob SWOT analýzy

8 Metodika K napsání základních informací o mst jsem používala literární zdroje všeho druhu, internetové webové stránky, ústní informace a vlastní zkušenosti. Pi sepisování historického vývoje msta jsem se opírala hlavn o knihu Struné djiny msta Žár nad Sázavou a nkteré ásti doplovala pomocí jiných knih zamených pímo na danou tematiku. Zvolila jsem dlení preindustriálního období na dobu ped a po zrušení kláštera, který vývoj velmi ovlivnil. Z dvodu snadnjší orientace v textu jsem rozdlila kapitolu Období socialismu na dv ásti, a to na Veejný život a Vývoj hospodáství, dopravy a infrastruktury. Ostatní kapitoly jsem vytvoila hlavn na základ územního plánu v tištné i grafické podob. Velmi nápomocné mi byly rady a informace od zamstnanc mstského úadu, hlavn od paní Ing. Dariny Faronové, která mi poskytla územní plán a nkteré www stránky, na kterých byla data k vývoji msta, statistická data a usnesení ze zasedání mstského zastupitelstva. Informace o výstavb msta mi byla podána v podob ústních sdlení od kronikáe PhDr. Jaroslava Švomy a pracovník Regionálního muzea, kteí mi výstavu o vývoji msta doplnili pednáškou. Pístup k statistickým údajm o obcích patících v nkterých letech pod msto Žár nad Sázavou mi umožnily pracovnice statistického úadu ve Žáe nad Sázavou. Jiná statistická data jsou z www stránek a z roenek eského statistického úadu týkajících se msta a bývalého okresu. V mnohých pípadech jsem byla nucena data pepoítat, upravit a vyhodnotit. Poítán byl i index stáí, což je I s = po. obyvatel po. obyvatel 65let. Fotografie ze souasnosti jsem si za úelem použití do 15let bakaláské práce poizovala sama na digitální fotoaparát, historické jsem vyhledala na webových stránkách. Problém nastal u šesté kapitoly Výhled do budoucnosti. Msto nemá ješt vyhotoven strategický plán a z tohoto dvodu jsem využívala jen ústní informace od zamstnanc mstského úadu, z internetových stránek, z tisku a televizního zpravodajství. Grafickou ást jsem vyhotovila na základ podkladových map z internetových stránek. Mapy jsem na základ územního plánu upravila v programu Corel DRAW 9, Corel PHOTO-PAINT 9 a Adobe Photoshop Image CS2. Tabulky a grafy jsou 8

9 vyhotoveny v programu Microsoft Office Excel 2003, textová ást v Microsoft Office Word Diskuse s literaturou Používala jsem literární zdroje, které se píliš nelišily. Knih o mst Žár nad Sázavou vzniklo velmi málo a tém všechny se týkají historie a památek msta. Je nkolik málo knih o nejvtším podniku ve mst, Žasu, které vycházely po deseti letech. Data však nebyla tém v práci použita z dvodu jednostranného pohledu. Kniha Žár nad Sázavou od února 1948 vystihuje období vývoje výstavby, prmyslu, zemdlství i bžného života do roku O souasném vývoji nebylo nic napsáno, ale chystá se v tomto roce k píležitosti tystému výroí od povýšení Žáru na msto, vydání nové knihy, která má tyto informace doplnit. 9

10 2. Základní informace o mst Žár nad Sázavou Žár nad Sázavou je msto na pomezí ech a Moravy na eskomoravské vrchovin. Jeho celková rozloha je hektar. Je okresním mstem stejnojmenného okresu, který je rozlohou tetí nejvtší v eské republice. Zárove je jedním z 5 okres kraje Vysoina. Sousedí s okresy Pardubického kraje (Chrudim, Svitavy), Jihomoravského kraje (Blansko, Brno Venkov) a z kraje Vysoina s okresy Havlíkv Brod, Tebí a Jihlava. Obr Umístní Žáru nad Sázavou v eské republice Zdroj: Klimatické podmínky ve Žáe nad Sázavou jsou mírn nepíznivé, patí k nejvlhím a nejstudenjším ástem eskomoravské vrchoviny. Území se rozprostírá na rozhraní dvou klimatických oblastí CH7 a MT3 (Quit, E., 1971). Území je ze severu trvale ovlivováno chladným podnebím oblasti Žárské vrchy. Vtry zde vanou vlhké severním a severozápadním smrem, z tohoto dvodu je návtrná strana území, západní, chladnjší a vlhí než východní. CH 7 MT 3 pr mrné lednové teploty pr mrné ervencové teploty C C pr mrný roní úhrn srážek: mm geografická poloha: s.š., v.d. Hydrologickou osou msta je eka tetího stupn - Sázava, která se vlévá do Vltavy a posléze do Labe. Sázava vetn svých pítok náleží do úmoí Severního 10

11 moe. Hlavní evropská rozvodnice leží v linii Radonín - Veselíko - Vlachovice, tato ást nemá vlastní odtokovou soustavu, jsou zde rašeliništ a rybníky. Z geomorfologického hlediska leží Žár nad Sázavou v severním výbžku Bítešské vrchoviny v široké pánvi ploché vrchoviny. Území je tvoeno hlubokými zvtralinami pemnných hornin migmatit a migmatických rul. Místy, hlavn v severovýchodní ásti, jsou vloženy amfibolity, granulity, erlany a krystalické vápence. Na území jsou pevážn hndé pdy podzolované a rezivé, podzoly, gleje a zrašelinné pdy. Tyto pdy jsou lehké a písitohlinité, dobe provzdušnné a tedy i s dostatkem dobe pístupné vody. V nkterých lokalitách se vyskytují i pdy rašelinné, které mají velký vodohospodáský význam. 3 Msto nemá krom eky žádné vtší omezující prahy rozvoje. Vtší území msta se nachází na levém behu eky, tedy na východní ásti a eka tvoí z velké ásti hranici osídlení. Na území okresu Žár nad Sázavou se nachází nkolik chránných míst. Nejvýznamnjší je CHKO Žárské vrchy, která byla vyhlášena Chránná krajinná oblast se rozkládá na ploše 709 km 2 z toho 465 km 2 v okrese Žár nad Sázavou. Asi jedna polovina území je pokryta lesy pevážn smrkových monokultur. Roste zde spousta vzácných rostlin (nap. šafrán blokvtý, rosnatka okrouhlolistá, kosatec žlutý). Výskyt živoich je ovlivnn zdejším prostedím (ekologickými podmínkami). Vyskytuje se zde jelení, srní a erná zv. Žár nad Sázavou je velmi atraktivní pro turistiku, zejména díky krásné okolní pírod a historickým památkám. Každoron se zde poádají "Slavnosti jeabin" jejichž souástí je mezinárodní sochaské sympozium "Devná plastika", dále folkový festival "Horácký džbánek" a další výtvarné, hudební, literární a dramatické akce. V zámku, patícímu dr. Kinskému, je umístno Muzeum knihy, které je rozlohou nejvtší na svt. Msto je dobe dopravn dostupné, nebo Žár je napojen na silniní sí prostednictvím silnic I. tídy, které jsou zárove i ve vybrané silniní síti, I/19 a I/37, silnice II. tídy II/353 a silnic III. tídy III/ , , , a Pomrn dostupná je i dálnice Praha-Brno. Od Prahy je vzdáleno cca 140 kilometr. 3 Podle: Syntetická pdní mapa R 1 : Ministerstvo zemdlství a Ministerstvo ŽP, Praha,

12 Msto je napojeno na železniní sí elektrifikovanou dvoukolejní tratí 250 Havlíkv Brod - Brno - Beclav. Dále se zde proplétá jednokolejní regionální tra s historickým významem, dráha 251 Žár nad Sázavou - Nové Msto na Morav - Tišnov, která se táhne malebnými údolími Vysoiny. Žár nad Sázavou se za posledních 60 let velmi rozrostl. Pi prvním novodobém sítání v eských zemích v roce 1869 ml pouhých obyvatel a tento poet se významn nemnil až do roku 1950, kdy v okresním mst žilo obyvatel. Od roku 1961 se pak zdvojnásobil a rst pokraoval až do roku 1991, kdy poet obyvatel byl , patila dynamika rstu k nejvtším v R. Tento rst byl dán politickými, ekonomickými i územními zmnami, hlavn založením podniku Ž AS v padesátých letech. Pi posledním sítání lidí, dom a byt se projevila stagnace potu obyvatelstva Žár nad Sázavou (Viz tab a graf). Drobné kolísání je dáno i pileováním a odluování se blízkých a sousedících obcí. (Viz tab.2.2.) Tab Vývoj potu obyvatel ve Žáe nad Sázavou v letech rok poet obyvatel Vývoj potu obyvatel ve Žáe nad Sázavou v letech poet obyvatel rok poet obyvatel Zdroj: 12

13 Tab Obce patící pod Žár nad Sázavou od roku Obec roky patící pod Žár nad Sázavou Cikháj do roku 1992 Jámy Lhotka Mlkovice vždy patily pod Žár nad Sázavou Poítky Polnika Raín do roku 1992 Radonín vždy patil pod Žár nad Sázavou Sazomín do roku 1992 Sklené Stržanov vždy patil pod Žár nad Sázavou Veselíko od roku 1981 Vysoké do roku 1991 Zdroj: Bilance potu obyvatel, eský statistický úad Žár nad Sázavou Vývoj potu obyvatel v sousedních mstech Žáru nad Sázavou probíhal až do 50. let 20. století podobn bez vtších výkyv. Žár byl nejmenším mstem podobn s Bysticí nad Pernštejnem. V okolních mstech zaal rst v šedesátých letech, ale nebyl zdaleka tak dynamický jako v dnešním okresním mst. Nejmén dynamicky se rozrstalo msto Velké Meziíí, které v 19. století bylo nejvtší ze zmiovaných mst. Tab Vývoj potu obyvatel v sousedních mstech Žáru nad Sázavou P o e t o b y v a t e l v letech Název obce Bystice nad Peršt Nové Msto n. M Velké Meziíí Žár nad Sázavou Vývoj potu obyvatel v sousedních mstech v letech Bystice nad Pernštej. Nové Msto na Morav Velké Meziíí Žár nad Sázavou Zdroj podkladových dat pro vytvoení grafu: eský statistický úad: Historický lexikon obcí eské republiky , 1. díl. Praha, SÚ, s

14 3. Historický vývoj Žáru nad Sázavou 3.1 Preindustriální období Do zrušení kláštera Msto Žár nad Sázavou má pestrou a bohatou historii. Území bylo ve srovnání s jinými oblastmi ech a Moravy osídlováno pomrn pozd, což vyplynulo z geografické polohy na pomezí obou historických zemí. Rozprostíral se zde "zempasný", ili královský les. 4 Organizaní osou byla stará obchodní zemská cesta Libicko - žárská, zprostedkující spojení ech s Moravou. Na ní v trati zvané "Na vápenné cest" byla v desátém a jedenáctém století rozptýlena slovanská sídlišt. Pozdji vznikla tržní ves, kterou založili osadníci dobývající železnou a stíbrnou rudu a pálící uhlí pro tavírny a hut. Panství žárského kláštera vzniklo ve 13. století, po smrti Jana z Pibyslavi, kterému znaná ást pohraniních les patila. Jan z Pibyslavi pipravoval kolonizaci okolního kraje a v jeho práci pokraoval Boek z Oban, který v roce 1252 založil v blízkosti Žáru klášter a povolal k jeho správ mnichy cisterciáckého ádu z podkrušnohorského Oseka. Tento krok urychlil kolonizaci oblasti a pispl k rozvoji Rybníkáství a tžby rud. 5 První zmínku o Žáru jako o msteku máme z listiny eského krále Václava II. ze 14. ervence 1293, která potvrzuje pedchozí výsady a ustanovuje soudní pravomoc kláštera nad poddanými. Svojí polohou netvoilo msteko soustedný celek, bylo klášterem budováno podle tzv. nmeckého práva, žili zde kolonisté pevážn nmecké národnosti pivedení z díve založených osad na eském území. "Msteko se pirozen rozrstalo podél levého behu eky Sázavy, kde byly v provozu hamry a mlýny. Sted msteka tvoilo tyhranné námstí, ze kterého ústily ulice Horní, Dolní a Hamrmýlská. Bylo zde 94 usedlých, z toho 42 držitel dvorc, 43 tzv. posedlík a zbytek domkái."(i. Filka, Struné djiny msta Žár nad Sázavou, 1998). Celkový poet osob v roce 1407, což se dovídáme z urbáe, inil Je zajímavé, že ve mst se nevyskytuje tém nemajetná chudina, což bylo charakteristické pro královská 4 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 5 Podle: Kol. autor: Žársko ve fotografiích. Žár nad Sázavou, Okresní národní výbor ve Žáe nad Sázavou, 1989, 160 s. 14

15 msta. Z urbáe z roku 1462 zjistíme, že zde bylo 97 usedlých a v roce 1483 již 104, to svdí o pozvolném rozrstání msta. V 15. století došlo k vyplenní kláštera a msteko Žár získalo výsadu práva odúmrtí, které mu udlil opat Jan VII. se svolením Jiího z Podbrad. V roce 1450 opat Beneš prodal msteku klášterskou pustou ves Vetlu k vnému užívání Vladislav II. povolil msteku první osmidenní jarmark od pondlka stedopostního. V letech byl pestavn farní kostel z roku 1391 v pozdn gotickém stylu a v roce 1560 vysvcen ke cti Boží a svatého Prokopa, žárským opatem Václavem III., který byl svtícím biskupem olomouckým. V roce 1588 biskupství pijalo klášter jako manství a na sklonku 16. století se vyhrotily spory msteka s církví. Odpor msteka proti vrchnosti byl pekonán Dietrichštejnovou politikou a zvlášt pak povýšením Žáru na msto k 11. ervnu Msto tímto krokem získalo velmi cenná rozšíená privilegia o 13 láncích. Hlavním bylo povýšení na msto, rozšíení znaku a právo peetit listiny erveným voskem. Mimo jiné mohli již obce epovat víno po celý rok a jednotliví mšné 8 dní ped a po jarmarku, které byly tyikrát do roka. Mohli se svobodn sthovat, obchodovat se solí atd. Hlavní podmínkou bylo sjednocení obyvatel msteka v ímskokatolickém vyznání a každoroní mše za spásu kardinálovy duše v den svátku sv. Františka. 6 V 17. století postihlo msto mnoho katastrof, roku 1651 silné krupobití zniilo veškerou úrodu a dvojnásobný blesk zapálil farní kostel. 27. íjna 1653 postihl požár msto a zniil 19 dom. Téhož roku byly z neznámého dvodu zabíleny pvodní fresky v konvetním kostele. K roku 1674 bylo ve mst 109 osedlých dom a ješt velký podíl tvoily domy pustých po válce. 46 žárských usedlík mlo zemdlské pozemky a 50 jich provozovalo emesla (soukeníci, obuvníci, kožešníci, krejí, kovái, pekai, tesai a ezníci). Nkolik klidných let msteka a kláštera vystídal v íjnu 1689 úmysln založený požár, který zniil všechny klášterní budovy a polovina eholník musela odejít do jiných klášter. Trvalo rok, než se opt mohly konat bohoslužby v kostelíku sv. Markéty, který byl roku 1701 stržen a souasn byla klášterní brána pestavna do dnešní podoby. 6 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 15

16 Roku 1705 nastoupil významný opat Vejmluva a za jeho psobení prošel nejvtším rozkvtem. Tehdy zde realizoval adu svých geniálních projekt Jan Blažej Santini Aichel, eský architekt italského pvodu. 7 První Santiniho stavbou ve Žáe byl Dolní hbitov z roku 1709 o pdorysu lidské lebky. Další Santiniho tvorba pro žárský klášter byla barokn gotická úprava konventního chrámu a novostavba prelatury. 8 V letech vznikala nejvýznamnjší stavba Santiniho barokní gotiky a to poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoe. Pdorys kostela znázoruje hvzdu, mezi jejímiž cípy prostupuje pt oválných kaplí a mezi nž je vloženo pt apsid. Do úrovn prvního patra jsou vloženy tribuny, ve druhém pate obíhá galerie, vše zastešuje kopule s lunetami. V celém objektu je dokonale rozptýleno svtlo. Kostel nepsobí moc rozmrn, ale pojme až dva tisíce lidí. Kostel je obehnán deseticípými ambity. Do svtového ddictví UNESCO byl zapsán na sklonku roku Další novostavbou tohoto architekta byly konírny šlechtické akademie (1720) a hospodáský dvr Lyra. Obr Dolní hbitov Obr Kostel na zelené hoe Zdroj: Zdroj:http://www.chmelicek.cz/zdar/displayimage.php? album=4&pos=0 Roku 1761 byl u kláštera zbudován barokní most se sochami svtc byl vyhoelý klášter zrušen dekretem zemského gubernia za Císae Josefa II. a panství pešlo do správy Moravského náboženského fondu a po jeho prodeji pak postupem as zmnilo nkolik majitel. 7 Jurman, H.: Žársko. Turisticko-vlastivdný prvodce obcemi a jejich okolím. Tišnov, SURSUM, 1998, 207 s. 8 Sedlák, J.: Žár nad Sázavou. elákovice, stedoeské tiskárny, N. P., 1979, 11 s. 9 Langerová, B.: Kraj Vysoina. Praha, ACR Alfa s.r.o., 2004, 230 s. 16

17 Obr Kostel sv. Prokopa u námstí Obr zámek Žár Zdroj: Vývoj po zrušení kláštera Po zrušení kláštera nastává rozkvt vlastního msta, které se spravovalo samostatn jako tzv. municipální msto, které vykonávalo na svém území veškeré politické, soudní a hospodáské právní úkony. Po celou 1. polovinu 19. stol. si msto zachovávalo poklidný venkovský charakter. Vnitní msto zahrnovalo 350 dom s obyvateli. Dláždno bylo pouze námstí, kde se domy významných mšan honosily patrovou nadstavbou. Dominantou msta byla Stará radnice, mšanský pivovar, morový sloup a kostel sv. Prokopa. Sousední Zámek Žár, který si udržoval význam jako správní sídlo, ítal 55 dom a 697 obyvatel. 10 Hlavním zamstnáním obyvatel zstávalo zemdlství, dále emeslná výroba, obchodnictví a drobná výroba spotebního zboží. tyi hlavní obchodní silnice protínaly Žár ve smru na Vojnv Mstec, Ostrov nad Oslavou, Nové Veselí a Nové msto na Morav. Od roku 1839 zaala fungovat poštovní sbrna. Od tereziánského hnutí psobila ve mst dvojtídní škola a nová škola byla zízena roku 1821 na Žárské tvrzi, ve které se vyuovalo do roku V roce 1850 bylo velmi významné umístní sídla okresní politické správy do Nového Msta na Morav a Žár se stal druhoadým sídlem soudního okresu. 10 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 17

18 3. 2 Industriální období Ve druhé polovin 19. století vznikaly nové hospodáské aktivity, které ovlivnily vývoj regionu. Z penžních ústav psobila Obanská záložna (1871), Mstská spoitelna (1907) Konstribuenská záložna pro panství žárské. Vznikaly zde také rzné výrobní podniky. Po roce 1893 byla založena na Zámku Žár pila. V místech dnešního Tokozu vznikla roku 1855 sirkárna, která ukonila výrobu roku Koncem 19. století byly ve Žáe založené obuvnické továrny - Vašátkova, Kynclova, Šolínova a Šachova. Na Libušín zaala pracovat zámenická dílna Jana Pohanky, pozdjší strojírna. Od roku 1898 byla otevena tra Havlíkv (Nmecký) Brod - Žár a o 7 let pozdji byla uvedena do provozu tra do Tišnova, ímž získal Žár spojení s Brnem. Pi otevení trati na ní sloužilo 181 žárských zamstnanc. K nádraží byla z námstí proražena Nová ulice (dnes nádražní). ást zástavby zde byla provedena s pomocí Družstva pro stavbu rodinných domk, které se ustavilo v roce V roce 1939 byla zahájena výstavba nové dvojkolejné trati Havlíkv Brod - Žár - Kižanov - Tišnov Brno. Tra byla otevena 6. prosince 1953 a od pln elektrifikována. Roku 1940 se zaalo stavt nové žárské nádraží nedaleko starého vlakového nádraží, které bylo na míst dnešní stední a vyšší zdravotní školy. 11 V roce 1909 vznikla v Najdku první elektrárna v okrese, v dubnu 1921 byl vydán zákon o soustavné elektrifikaci, ale Žár ml zavedenou elektinu již od roku Od roku 1923 bylo msto zásobeno elektinou ze Západomoravské elektrárny. V íjnu 1930 snhová vichice zniila lesy na Žársku a uspíšila tak lesní reformu na žárském velkostatku se ustanovil v Pibyslavi Svaz obcí, který ml ha, ale Žár se lenem nestal, ímž vzrostla nezamstnanost. Hospodáská krize dvacátých a ticátých let postihla msto nedostatkem levných byt, krize byla ešena pestavbou sušky. V roce 1911 bylo založeno družstvo pro stavbu rodinných domk, které psobilo 30 let. V ticátých letech psobilo stavební družstvo "Domov". V roce 1921 ml Žár 453 dom, 821 byt a 3437 obyvatel. V Zámku Žár bylo 74 dom, 163 rodin a 632 obyvatel. Pi sítání v roce 1930 ml Žár 552 dom s 919 byt 11 Podle: Pospíšil, J.: Spojení Žáru se svtem. Žár nad Sázavou, Služba škole, 1997, 22 s. 18

19 a 3426 obyvatel a v Zámku bylo 108 dom, 159 byt a 751 obyvatel. 12 Vzrst nezamstnanosti vedl k zavedení nouzových prací, což mlo vliv na zlepšení vzhledu msta. Byla vydláždna hlavní silnice pes msto a námstí, stavly se nouzové a upravovaly staré komunikace. V roce 1932 bylo oficiáln 250 nezamstnaných a tento poet neustále stoupal. Pro nezamstnané se vaila polévka a pozdji se zavedly almuženky. Mezi nouzové práce patila i stavba vodovodu, která byla dokonena v roce Také dosloužil kamenný most pes Sázavu, který následkem mraz popraskal a po sesutí astí klenby byl uzaven. Roku 1931 byl brnnskou firmou postaven nový železobetonový most. V letech byla provádna regulace eky Sázavy. Prmysl ve mst pedstavovaly hlavn obuvnické továrny, které byly za krize doasn pozastavovány. Úpln zanikla jen Vašátkova továrna, která byla nejvtší. Zamstnávala 100 dlník a 200 až 300 jich pro továrnu pracovalo doma. Na pelomu 19. a 20. století vznikla továrna Františka Kynce, která brzy pešla do rukou Josefa Vašátky a nová vznikla roku 1917 v objektu bývalé mechanické pádelny, kde se vyrábly šátky a vlnné výrobky. V roce 1929 Fr. Kyncl s Karlem Kostou vytvoili obuvnickou firmu Ky-Ko, která za rok zkrachovala. Hynek Trojánek založil firmu na obuv v Dolní ulici roku 1912 a o deset let pozdji zamstnával 100 lidí a v roce 1934 už 220. Z toho bylo 70 lidí pímo v továrn. V roce 1941 firma zamstnávala v továrn 86 lidí a mla ve mst otevené i vlastní prodejny. Po První svtové válce zaala pracovat na Nové ( Nádražní) ulici továrna na obuv Arco, která již v roce 1926 zamstnávala 200 lidí. Strojírna J. a G. Pohanka se od roku 1867 vyvíjela v malé zámenictví, pozdji bylo pesthováno do vlastní budovy na Dolní ulici a 1910 se podnik rozšíil a vyrábl hospodáské stroje, pumpy a provádl opravy rzných stroj. V roce 1928 se výroba rozšíila na devoobrábcí stroje, elektrická erpadla, železné konstrukce a jejich stavbu. Ve mst pracovaly dv cihelny a v osmdesátých letech 19. stol byla zízena škrobárna a pozdji syrobárna vznikla akciová spolenost Amylon, která patila mezi válkami k nejvtším podnikm škrobárenského prmyslu v kraji. Na podzim roku 1920 zahájil J. Rousek výrobu visacích a nábytkových zámk, sporák, kouovod a 12 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 19

20 rzných druh kovového zboží. Pozdji byla zavedena i výroba rybáského náiní, o deset let pozdji již zamstnával asi 140 dlník. 13 I v této dob psobilo ve mst nkolik spolk, nejstarším na družstevní základn byla Hospodáská jednota, z jejíž iniciativy byl ve Žáe postaven roku 1914 Rolnický lihovar a pozdji byly v jeho blízkosti oteveny parní a vanové lázn. V Zámku Žár byl lihovar velkostatku. Nejstarší spolek stále trvá a je to pvecký spolek Svatopluk. Fungovaly i jiné spolky, napíklad emeslnická beseda, Sokol, eskoslovenský Orel, Dlnická tlovýchovná jednota, Klub eských turist, cyklistický klub Horák, Volné sdružení divadelních ochotník - Sázavan, Muzejní spolek, Spolek eskoslovenského erveného kíže, Rybáský spolek atd. Obr Žár nad Sázavou Staré nádraží Obr Žár nad Sázavou Amylon Zdroj: Obr Žár nad Sázavou námstí 1910 Zdroj: 13 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 20

21 Doba okupace a 2. svtové války do 1947 Do Žáru picházeli v íjnu 1938 eští uprchlíci z pohranií. Na nucené práce do Nmecka bylo postupn odvedeno 501 muž. Msto bylo po národní stránce zcela eské, žilo zde jen 5 dosplých nmecké národnosti. 9. kvtna 1945 byly v okolí msta bombardovány nmecké oddíly, z tohoto dvodu vyhoelo nkolik dom hlavn v Horní ulici a pila v Zámku Žá. O den pozdji psobilo msto velmi skliujícím dojmem. Zcela vyhoelo 33 objekt a 95% dom bylo poškozeno. Po skonení války byla velmi napjatá zásobovací situace a rozpoet msta byl velmi skromný ( korun). Na jae 1946 se obnovil spoleenský život, slavil se 1. máj, Svátek matek, Den brannosti i svatojánská pou. V roce 1947 byla krize v zemdlství a výrazn poklesl poet obyvatel msta.v lét 1947 žilo ve Žáe obyvatel oproti v lét 1943, tento poet byl kritickým bodem místní populace. O prmyslu se píliš neuvažovalo, pedstava byla spíše rekrean - turistického regionu. Jediným podnikem zaznamenávající exportní úspchy, který rozšioval výrobu byla továrna Jaro J. Rousek (Tokoz) Období socialismu Veejný život V roce 1948 se rušily zemské hranice a Žár se jevil jako pirozené centrum a k vláda SR rozhodla o novém administrativním uspoádání republiky do 19 kraj a Žár se stal sídlem nového okresu v kraji Jihlavském, který tento okres vnímal jako periférii. Dalším dležitým krokem bylo schválení nového názvu msta Žár nad Sázavou s místním rozlišením Žár 1 a 2, tedy se spojil Žár se Zámkem Žár byla vyhlášena Chránná krajinná oblast "Žárské vrchy" se sídlem v našem mst. V rámci dalšího administrativního opatení integroval Žár 13 okolních obcí a osad s ímž narostly i problémy, které vedly ke snaze o optovnému osamostatnní. (Viz Tab. 2.2.) 21

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 I N F O R M A C E Srpen 2003 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj

Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 1 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str.

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA 33 roník XXIII, 2012,. 3 Jagrhauz v Drozdov dosud neznámé šlechtické sídlo O sídle šlechty ve Lhot pod Radem (okr. Rokycany) bylo již v Hlásce psáno. Od poloviny 17. století

Více

Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš

Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš studeným lednem s minimálním množstvím snhu. Pravé zimní

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Objednatel: 09 2 053 Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Optimalizace poadí realizace silniních obchvat vybraných mst v Libereckém kraji na silnicích II. a III. tídy a optimalizace realizace

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více