PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie Prezenní forma Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáek, Ph.D. Olomouc 2007

2 Vysoká škola: Univerzita Palackého Fakulta: Pírodovdecká Katedra: Geografie Školní rok: 2005/06 ZADÁNÍ BAKALÁSKÉ PRÁCE pro Lenku DVOÁKOVOU obor 1301R005 Geografie Název tématu: Prostorový vývoj msta Žár nad Sázavou (Spatial Development of Žár nad Sázavou) Zásady pro vypracování: Cílem bakaláské práce je provést struný pehled determinant prostorového vývoje msta Žár nad Sázavou s drazem na jeho urbanistickou koncepci. Struktura práce: 1) Úvod, cíl práce, metody, diskuse s literaturou 2) Základní informace o mst: poet obyvatel a jeho vývoj, postavení msta v sídelním systému, v územn správní organizaci v rámci státu 3) Historický vývoj msta: pre-industriální období, industriální msto, období socialismu 4) Souasné charakteristiky vývoje msta (post-socialistické a post-industriální msto) 5) Souasná vnitní diferenciace msta 5.1.bydlení (rodinný, ekonomický a etnický status) 5.2.lenní msta na sektory (podle pevažujících funkcí obytná, výrobní, rekreaní, obslužná) 5.3. nejdležitjší problémy rozvoje msta v souasnosti 6) Výhled do budoucnosti 7) Závr

3 Bakaláská práce bude zpracována v tchto kontrolovaných etapách: rešerše literárních pramen ervenec-prosinec 2006 kapitola. 2 ervenec-listopad 2006 kapitoly. 3 až 5 prosinec 2006-únor 2007 kapitoly. 6 až 7 únor 2007-erven 2007 Rozsah grafických prací: text a rozšiující pílohy: fotodokumentace, grafy, tabulky. Rozsah prvodní zprávy: 30 stran + BP v elektronické podob Seznam odborné literatury: Hall, P.: Urban and Regional Planning, Routledge, London, 1993, 259 s. Hrza, J.: Slovník soudobého urbanismu, Odeon Praha, 1977 Hrza, J., Zajíc,J.: Vývoj urbanismu I a II, FA VUT Praha, 1996, 1997,186 s. a 150 s. Janeková, L.: Vaštíková, M.: Marketing mst a obcí, Grada, 1999, 178 s. Limity využití území, ÚUR Brno 1995 Maier, K.: Územní plánování, FA VUT Praha, 2000, 81 s. Matlovi, R.: Geografia priestrovej štruktúry mesta Prešova. Geografické práce VIII/1, FHPV Prešovská Univerzita, Prešov, 1998, 260 s. Perlín, R., Kubeš,J.: Územní plánování pro geografy, Karolinum, Praha, 1998, 89 Územní plány a urbanistické studie (sborník píklad ), UUR Brno 1998 Votrubec, C.: Lidská sídla, jejich typya rozmístní ve svt, Academia Praha, 1980 asopisy: Urbanismus a územní rozvoj Územní plánování a urbanismus S - státní správa a samospráva Materiály SÚ, Retrospektivní lexikon obcí, monografie, územní plán, strategický plán, ústní informace na píslušných úadech Vedoucí bakaláské práce: RNDr. Pavel Ptáek, PhD. Datum zadání bakaláské práce: erven 2006 Termín odevzdání bakaláské práce: erven 2007 vedoucí katedry vedoucí bakaláské práce

4 Prohlašuji tímto, že jsem zadanou bakaláskou práci vypracovala samostatn pod vedením RNDr. Pavla Ptáka, Ph.D. a uvedla veškerou použitou literaturu a další zdroje. V Olomouci dne vlastnoruní podpis autora

5 Ráda bych na tomto míst podkovala panu RNDr. Pavlu Ptákovi, Ph.D. za ochotu a cenné rady, které mi byly pi zpracování mé bakaláské práce velice nápomocné.

6 OBSAH: 1. Úvod, cíl práce, metodika a diskuse s literaturou Základní informace o mst Žár nad Sázavou Historický vývoj Žáru nad Sázavou Preindustriální období Do zrušení kláštera Vývoj po zrušení kláštera Industriální období Doba okupace a 2. svtové války do Období socialismu Veejný život Vývoj hospodáství, dopravy a infrastruktury Souasná charakteristika vývoje msta Zmny v prmyslu Rozvoj obchodu Obyvatelstvo Souasná vnitní diferenciace msta Morfologická struktura a geneze msta Socioekonomická struktura msta Bydlení lenní msta na sektory Nejdležitjší problémy rozvoje msta v souasnosti Výhled do budoucna Závr...49 Použitá literatura a zdroje...50 Summary Pílohy

7 1. Úvod, cíl práce, metodika a diskuse s literaturou Úvod eská republika se od 1. ledna 2000 dlí do 14 kraj. Pravomoci dívjších 77 okresních úad byly zrušeny k 1. lednu 2003 a jsou nyní rozdleny mezi kraje a vybrané obce. Základními teritoriálními jednotkami jsou obce a statutární msta. Na území R se nachází celkem obcí (rok 2004), nejvíce ve Stedoeském kraji a naopak nejmén v kraji Karlovarském. 1 Rozlišujeme dv skupiny obcí. Do první se základním rozsahem penesené psobnosti spadají všechny obce. Druhou skupinu tvoí obce s rozšíeným rozsahem penesené psobnosti. Mezi tyto obce patí i Žár nad Sázavou. 2 Msto díve okresní dnes obec s rozšíenou psobností III. stupn. Cíl práce Cílem mé bakaláské práce je provést struný a ucelený pehled determinant socioekonomického vývoje msta Žár nad Sázavou s drazem na urbanistickou koncepci v historii a souasnosti msta. V této práci se snažím zachytit základní historické události msta na hranici ech a Moravy, Žáru nad Sázavou, jeho vznik a vývoj. Je zajímavé sledovat etapy bytové výstavby msta a vývoj potu obyvatel. Vzhledem k tomu, že se msto zaalo prudce rozvíjet až v padesátých letech 20. století, tak výstavba musela probíhat velmi rychle. Práce by mla ukázat i to, zda je msto rozloženo v krajin podle njaké osy a nebo vývoj probíhal bez vtšího plánování a nemá významný sídelní ád. Co se týe lenní msta podle typ sektor jejího využití se snažím vystihnout, zda má msto toto rozvržení dáno sektory, koncentrickými zónami i mnoha jádry. Rovnž se zabývám plochami, které jsou urené pro bydlení, rekreaci, obslužnost a prmysl. Z pohledu využití volného asu bych se mla zajímat o plochy pro sport, rekreaci a kulturu, jejich dostatek a dostupnost. Cílem mé práce je mimo jiné i zamení se na plány do budoucna. Napíklad, co se plánuje ve mst postavit, inovovat a zídit. V závru bych chtla vystihnout i potencionální možnosti nebo problémy msta v podob SWOT analýzy

8 Metodika K napsání základních informací o mst jsem používala literární zdroje všeho druhu, internetové webové stránky, ústní informace a vlastní zkušenosti. Pi sepisování historického vývoje msta jsem se opírala hlavn o knihu Struné djiny msta Žár nad Sázavou a nkteré ásti doplovala pomocí jiných knih zamených pímo na danou tematiku. Zvolila jsem dlení preindustriálního období na dobu ped a po zrušení kláštera, který vývoj velmi ovlivnil. Z dvodu snadnjší orientace v textu jsem rozdlila kapitolu Období socialismu na dv ásti, a to na Veejný život a Vývoj hospodáství, dopravy a infrastruktury. Ostatní kapitoly jsem vytvoila hlavn na základ územního plánu v tištné i grafické podob. Velmi nápomocné mi byly rady a informace od zamstnanc mstského úadu, hlavn od paní Ing. Dariny Faronové, která mi poskytla územní plán a nkteré www stránky, na kterých byla data k vývoji msta, statistická data a usnesení ze zasedání mstského zastupitelstva. Informace o výstavb msta mi byla podána v podob ústních sdlení od kronikáe PhDr. Jaroslava Švomy a pracovník Regionálního muzea, kteí mi výstavu o vývoji msta doplnili pednáškou. Pístup k statistickým údajm o obcích patících v nkterých letech pod msto Žár nad Sázavou mi umožnily pracovnice statistického úadu ve Žáe nad Sázavou. Jiná statistická data jsou z www stránek a z roenek eského statistického úadu týkajících se msta a bývalého okresu. V mnohých pípadech jsem byla nucena data pepoítat, upravit a vyhodnotit. Poítán byl i index stáí, což je I s = po. obyvatel po. obyvatel 65let. Fotografie ze souasnosti jsem si za úelem použití do 15let bakaláské práce poizovala sama na digitální fotoaparát, historické jsem vyhledala na webových stránkách. Problém nastal u šesté kapitoly Výhled do budoucnosti. Msto nemá ješt vyhotoven strategický plán a z tohoto dvodu jsem využívala jen ústní informace od zamstnanc mstského úadu, z internetových stránek, z tisku a televizního zpravodajství. Grafickou ást jsem vyhotovila na základ podkladových map z internetových stránek. Mapy jsem na základ územního plánu upravila v programu Corel DRAW 9, Corel PHOTO-PAINT 9 a Adobe Photoshop Image CS2. Tabulky a grafy jsou 8

9 vyhotoveny v programu Microsoft Office Excel 2003, textová ást v Microsoft Office Word Diskuse s literaturou Používala jsem literární zdroje, které se píliš nelišily. Knih o mst Žár nad Sázavou vzniklo velmi málo a tém všechny se týkají historie a památek msta. Je nkolik málo knih o nejvtším podniku ve mst, Žasu, které vycházely po deseti letech. Data však nebyla tém v práci použita z dvodu jednostranného pohledu. Kniha Žár nad Sázavou od února 1948 vystihuje období vývoje výstavby, prmyslu, zemdlství i bžného života do roku O souasném vývoji nebylo nic napsáno, ale chystá se v tomto roce k píležitosti tystému výroí od povýšení Žáru na msto, vydání nové knihy, která má tyto informace doplnit. 9

10 2. Základní informace o mst Žár nad Sázavou Žár nad Sázavou je msto na pomezí ech a Moravy na eskomoravské vrchovin. Jeho celková rozloha je hektar. Je okresním mstem stejnojmenného okresu, který je rozlohou tetí nejvtší v eské republice. Zárove je jedním z 5 okres kraje Vysoina. Sousedí s okresy Pardubického kraje (Chrudim, Svitavy), Jihomoravského kraje (Blansko, Brno Venkov) a z kraje Vysoina s okresy Havlíkv Brod, Tebí a Jihlava. Obr Umístní Žáru nad Sázavou v eské republice Zdroj: Klimatické podmínky ve Žáe nad Sázavou jsou mírn nepíznivé, patí k nejvlhím a nejstudenjším ástem eskomoravské vrchoviny. Území se rozprostírá na rozhraní dvou klimatických oblastí CH7 a MT3 (Quit, E., 1971). Území je ze severu trvale ovlivováno chladným podnebím oblasti Žárské vrchy. Vtry zde vanou vlhké severním a severozápadním smrem, z tohoto dvodu je návtrná strana území, západní, chladnjší a vlhí než východní. CH 7 MT 3 pr mrné lednové teploty pr mrné ervencové teploty C C pr mrný roní úhrn srážek: mm geografická poloha: s.š., v.d. Hydrologickou osou msta je eka tetího stupn - Sázava, která se vlévá do Vltavy a posléze do Labe. Sázava vetn svých pítok náleží do úmoí Severního 10

11 moe. Hlavní evropská rozvodnice leží v linii Radonín - Veselíko - Vlachovice, tato ást nemá vlastní odtokovou soustavu, jsou zde rašeliništ a rybníky. Z geomorfologického hlediska leží Žár nad Sázavou v severním výbžku Bítešské vrchoviny v široké pánvi ploché vrchoviny. Území je tvoeno hlubokými zvtralinami pemnných hornin migmatit a migmatických rul. Místy, hlavn v severovýchodní ásti, jsou vloženy amfibolity, granulity, erlany a krystalické vápence. Na území jsou pevážn hndé pdy podzolované a rezivé, podzoly, gleje a zrašelinné pdy. Tyto pdy jsou lehké a písitohlinité, dobe provzdušnné a tedy i s dostatkem dobe pístupné vody. V nkterých lokalitách se vyskytují i pdy rašelinné, které mají velký vodohospodáský význam. 3 Msto nemá krom eky žádné vtší omezující prahy rozvoje. Vtší území msta se nachází na levém behu eky, tedy na východní ásti a eka tvoí z velké ásti hranici osídlení. Na území okresu Žár nad Sázavou se nachází nkolik chránných míst. Nejvýznamnjší je CHKO Žárské vrchy, která byla vyhlášena Chránná krajinná oblast se rozkládá na ploše 709 km 2 z toho 465 km 2 v okrese Žár nad Sázavou. Asi jedna polovina území je pokryta lesy pevážn smrkových monokultur. Roste zde spousta vzácných rostlin (nap. šafrán blokvtý, rosnatka okrouhlolistá, kosatec žlutý). Výskyt živoich je ovlivnn zdejším prostedím (ekologickými podmínkami). Vyskytuje se zde jelení, srní a erná zv. Žár nad Sázavou je velmi atraktivní pro turistiku, zejména díky krásné okolní pírod a historickým památkám. Každoron se zde poádají "Slavnosti jeabin" jejichž souástí je mezinárodní sochaské sympozium "Devná plastika", dále folkový festival "Horácký džbánek" a další výtvarné, hudební, literární a dramatické akce. V zámku, patícímu dr. Kinskému, je umístno Muzeum knihy, které je rozlohou nejvtší na svt. Msto je dobe dopravn dostupné, nebo Žár je napojen na silniní sí prostednictvím silnic I. tídy, které jsou zárove i ve vybrané silniní síti, I/19 a I/37, silnice II. tídy II/353 a silnic III. tídy III/ , , , a Pomrn dostupná je i dálnice Praha-Brno. Od Prahy je vzdáleno cca 140 kilometr. 3 Podle: Syntetická pdní mapa R 1 : Ministerstvo zemdlství a Ministerstvo ŽP, Praha,

12 Msto je napojeno na železniní sí elektrifikovanou dvoukolejní tratí 250 Havlíkv Brod - Brno - Beclav. Dále se zde proplétá jednokolejní regionální tra s historickým významem, dráha 251 Žár nad Sázavou - Nové Msto na Morav - Tišnov, která se táhne malebnými údolími Vysoiny. Žár nad Sázavou se za posledních 60 let velmi rozrostl. Pi prvním novodobém sítání v eských zemích v roce 1869 ml pouhých obyvatel a tento poet se významn nemnil až do roku 1950, kdy v okresním mst žilo obyvatel. Od roku 1961 se pak zdvojnásobil a rst pokraoval až do roku 1991, kdy poet obyvatel byl , patila dynamika rstu k nejvtším v R. Tento rst byl dán politickými, ekonomickými i územními zmnami, hlavn založením podniku Ž AS v padesátých letech. Pi posledním sítání lidí, dom a byt se projevila stagnace potu obyvatelstva Žár nad Sázavou (Viz tab a graf). Drobné kolísání je dáno i pileováním a odluování se blízkých a sousedících obcí. (Viz tab.2.2.) Tab Vývoj potu obyvatel ve Žáe nad Sázavou v letech rok poet obyvatel Vývoj potu obyvatel ve Žáe nad Sázavou v letech poet obyvatel rok poet obyvatel Zdroj: 12

13 Tab Obce patící pod Žár nad Sázavou od roku Obec roky patící pod Žár nad Sázavou Cikháj do roku 1992 Jámy Lhotka Mlkovice vždy patily pod Žár nad Sázavou Poítky Polnika Raín do roku 1992 Radonín vždy patil pod Žár nad Sázavou Sazomín do roku 1992 Sklené Stržanov vždy patil pod Žár nad Sázavou Veselíko od roku 1981 Vysoké do roku 1991 Zdroj: Bilance potu obyvatel, eský statistický úad Žár nad Sázavou Vývoj potu obyvatel v sousedních mstech Žáru nad Sázavou probíhal až do 50. let 20. století podobn bez vtších výkyv. Žár byl nejmenším mstem podobn s Bysticí nad Pernštejnem. V okolních mstech zaal rst v šedesátých letech, ale nebyl zdaleka tak dynamický jako v dnešním okresním mst. Nejmén dynamicky se rozrstalo msto Velké Meziíí, které v 19. století bylo nejvtší ze zmiovaných mst. Tab Vývoj potu obyvatel v sousedních mstech Žáru nad Sázavou P o e t o b y v a t e l v letech Název obce Bystice nad Peršt Nové Msto n. M Velké Meziíí Žár nad Sázavou Vývoj potu obyvatel v sousedních mstech v letech Bystice nad Pernštej. Nové Msto na Morav Velké Meziíí Žár nad Sázavou Zdroj podkladových dat pro vytvoení grafu: eský statistický úad: Historický lexikon obcí eské republiky , 1. díl. Praha, SÚ, s

14 3. Historický vývoj Žáru nad Sázavou 3.1 Preindustriální období Do zrušení kláštera Msto Žár nad Sázavou má pestrou a bohatou historii. Území bylo ve srovnání s jinými oblastmi ech a Moravy osídlováno pomrn pozd, což vyplynulo z geografické polohy na pomezí obou historických zemí. Rozprostíral se zde "zempasný", ili královský les. 4 Organizaní osou byla stará obchodní zemská cesta Libicko - žárská, zprostedkující spojení ech s Moravou. Na ní v trati zvané "Na vápenné cest" byla v desátém a jedenáctém století rozptýlena slovanská sídlišt. Pozdji vznikla tržní ves, kterou založili osadníci dobývající železnou a stíbrnou rudu a pálící uhlí pro tavírny a hut. Panství žárského kláštera vzniklo ve 13. století, po smrti Jana z Pibyslavi, kterému znaná ást pohraniních les patila. Jan z Pibyslavi pipravoval kolonizaci okolního kraje a v jeho práci pokraoval Boek z Oban, který v roce 1252 založil v blízkosti Žáru klášter a povolal k jeho správ mnichy cisterciáckého ádu z podkrušnohorského Oseka. Tento krok urychlil kolonizaci oblasti a pispl k rozvoji Rybníkáství a tžby rud. 5 První zmínku o Žáru jako o msteku máme z listiny eského krále Václava II. ze 14. ervence 1293, která potvrzuje pedchozí výsady a ustanovuje soudní pravomoc kláštera nad poddanými. Svojí polohou netvoilo msteko soustedný celek, bylo klášterem budováno podle tzv. nmeckého práva, žili zde kolonisté pevážn nmecké národnosti pivedení z díve založených osad na eském území. "Msteko se pirozen rozrstalo podél levého behu eky Sázavy, kde byly v provozu hamry a mlýny. Sted msteka tvoilo tyhranné námstí, ze kterého ústily ulice Horní, Dolní a Hamrmýlská. Bylo zde 94 usedlých, z toho 42 držitel dvorc, 43 tzv. posedlík a zbytek domkái."(i. Filka, Struné djiny msta Žár nad Sázavou, 1998). Celkový poet osob v roce 1407, což se dovídáme z urbáe, inil Je zajímavé, že ve mst se nevyskytuje tém nemajetná chudina, což bylo charakteristické pro královská 4 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 5 Podle: Kol. autor: Žársko ve fotografiích. Žár nad Sázavou, Okresní národní výbor ve Žáe nad Sázavou, 1989, 160 s. 14

15 msta. Z urbáe z roku 1462 zjistíme, že zde bylo 97 usedlých a v roce 1483 již 104, to svdí o pozvolném rozrstání msta. V 15. století došlo k vyplenní kláštera a msteko Žár získalo výsadu práva odúmrtí, které mu udlil opat Jan VII. se svolením Jiího z Podbrad. V roce 1450 opat Beneš prodal msteku klášterskou pustou ves Vetlu k vnému užívání Vladislav II. povolil msteku první osmidenní jarmark od pondlka stedopostního. V letech byl pestavn farní kostel z roku 1391 v pozdn gotickém stylu a v roce 1560 vysvcen ke cti Boží a svatého Prokopa, žárským opatem Václavem III., který byl svtícím biskupem olomouckým. V roce 1588 biskupství pijalo klášter jako manství a na sklonku 16. století se vyhrotily spory msteka s církví. Odpor msteka proti vrchnosti byl pekonán Dietrichštejnovou politikou a zvlášt pak povýšením Žáru na msto k 11. ervnu Msto tímto krokem získalo velmi cenná rozšíená privilegia o 13 láncích. Hlavním bylo povýšení na msto, rozšíení znaku a právo peetit listiny erveným voskem. Mimo jiné mohli již obce epovat víno po celý rok a jednotliví mšné 8 dní ped a po jarmarku, které byly tyikrát do roka. Mohli se svobodn sthovat, obchodovat se solí atd. Hlavní podmínkou bylo sjednocení obyvatel msteka v ímskokatolickém vyznání a každoroní mše za spásu kardinálovy duše v den svátku sv. Františka. 6 V 17. století postihlo msto mnoho katastrof, roku 1651 silné krupobití zniilo veškerou úrodu a dvojnásobný blesk zapálil farní kostel. 27. íjna 1653 postihl požár msto a zniil 19 dom. Téhož roku byly z neznámého dvodu zabíleny pvodní fresky v konvetním kostele. K roku 1674 bylo ve mst 109 osedlých dom a ješt velký podíl tvoily domy pustých po válce. 46 žárských usedlík mlo zemdlské pozemky a 50 jich provozovalo emesla (soukeníci, obuvníci, kožešníci, krejí, kovái, pekai, tesai a ezníci). Nkolik klidných let msteka a kláštera vystídal v íjnu 1689 úmysln založený požár, který zniil všechny klášterní budovy a polovina eholník musela odejít do jiných klášter. Trvalo rok, než se opt mohly konat bohoslužby v kostelíku sv. Markéty, který byl roku 1701 stržen a souasn byla klášterní brána pestavna do dnešní podoby. 6 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 15

16 Roku 1705 nastoupil významný opat Vejmluva a za jeho psobení prošel nejvtším rozkvtem. Tehdy zde realizoval adu svých geniálních projekt Jan Blažej Santini Aichel, eský architekt italského pvodu. 7 První Santiniho stavbou ve Žáe byl Dolní hbitov z roku 1709 o pdorysu lidské lebky. Další Santiniho tvorba pro žárský klášter byla barokn gotická úprava konventního chrámu a novostavba prelatury. 8 V letech vznikala nejvýznamnjší stavba Santiniho barokní gotiky a to poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoe. Pdorys kostela znázoruje hvzdu, mezi jejímiž cípy prostupuje pt oválných kaplí a mezi nž je vloženo pt apsid. Do úrovn prvního patra jsou vloženy tribuny, ve druhém pate obíhá galerie, vše zastešuje kopule s lunetami. V celém objektu je dokonale rozptýleno svtlo. Kostel nepsobí moc rozmrn, ale pojme až dva tisíce lidí. Kostel je obehnán deseticípými ambity. Do svtového ddictví UNESCO byl zapsán na sklonku roku Další novostavbou tohoto architekta byly konírny šlechtické akademie (1720) a hospodáský dvr Lyra. Obr Dolní hbitov Obr Kostel na zelené hoe Zdroj: Zdroj:http://www.chmelicek.cz/zdar/displayimage.php? album=4&pos=0 Roku 1761 byl u kláštera zbudován barokní most se sochami svtc byl vyhoelý klášter zrušen dekretem zemského gubernia za Císae Josefa II. a panství pešlo do správy Moravského náboženského fondu a po jeho prodeji pak postupem as zmnilo nkolik majitel. 7 Jurman, H.: Žársko. Turisticko-vlastivdný prvodce obcemi a jejich okolím. Tišnov, SURSUM, 1998, 207 s. 8 Sedlák, J.: Žár nad Sázavou. elákovice, stedoeské tiskárny, N. P., 1979, 11 s. 9 Langerová, B.: Kraj Vysoina. Praha, ACR Alfa s.r.o., 2004, 230 s. 16

17 Obr Kostel sv. Prokopa u námstí Obr zámek Žár Zdroj: Vývoj po zrušení kláštera Po zrušení kláštera nastává rozkvt vlastního msta, které se spravovalo samostatn jako tzv. municipální msto, které vykonávalo na svém území veškeré politické, soudní a hospodáské právní úkony. Po celou 1. polovinu 19. stol. si msto zachovávalo poklidný venkovský charakter. Vnitní msto zahrnovalo 350 dom s obyvateli. Dláždno bylo pouze námstí, kde se domy významných mšan honosily patrovou nadstavbou. Dominantou msta byla Stará radnice, mšanský pivovar, morový sloup a kostel sv. Prokopa. Sousední Zámek Žár, který si udržoval význam jako správní sídlo, ítal 55 dom a 697 obyvatel. 10 Hlavním zamstnáním obyvatel zstávalo zemdlství, dále emeslná výroba, obchodnictví a drobná výroba spotebního zboží. tyi hlavní obchodní silnice protínaly Žár ve smru na Vojnv Mstec, Ostrov nad Oslavou, Nové Veselí a Nové msto na Morav. Od roku 1839 zaala fungovat poštovní sbrna. Od tereziánského hnutí psobila ve mst dvojtídní škola a nová škola byla zízena roku 1821 na Žárské tvrzi, ve které se vyuovalo do roku V roce 1850 bylo velmi významné umístní sídla okresní politické správy do Nového Msta na Morav a Žár se stal druhoadým sídlem soudního okresu. 10 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 17

18 3. 2 Industriální období Ve druhé polovin 19. století vznikaly nové hospodáské aktivity, které ovlivnily vývoj regionu. Z penžních ústav psobila Obanská záložna (1871), Mstská spoitelna (1907) Konstribuenská záložna pro panství žárské. Vznikaly zde také rzné výrobní podniky. Po roce 1893 byla založena na Zámku Žár pila. V místech dnešního Tokozu vznikla roku 1855 sirkárna, která ukonila výrobu roku Koncem 19. století byly ve Žáe založené obuvnické továrny - Vašátkova, Kynclova, Šolínova a Šachova. Na Libušín zaala pracovat zámenická dílna Jana Pohanky, pozdjší strojírna. Od roku 1898 byla otevena tra Havlíkv (Nmecký) Brod - Žár a o 7 let pozdji byla uvedena do provozu tra do Tišnova, ímž získal Žár spojení s Brnem. Pi otevení trati na ní sloužilo 181 žárských zamstnanc. K nádraží byla z námstí proražena Nová ulice (dnes nádražní). ást zástavby zde byla provedena s pomocí Družstva pro stavbu rodinných domk, které se ustavilo v roce V roce 1939 byla zahájena výstavba nové dvojkolejné trati Havlíkv Brod - Žár - Kižanov - Tišnov Brno. Tra byla otevena 6. prosince 1953 a od pln elektrifikována. Roku 1940 se zaalo stavt nové žárské nádraží nedaleko starého vlakového nádraží, které bylo na míst dnešní stední a vyšší zdravotní školy. 11 V roce 1909 vznikla v Najdku první elektrárna v okrese, v dubnu 1921 byl vydán zákon o soustavné elektrifikaci, ale Žár ml zavedenou elektinu již od roku Od roku 1923 bylo msto zásobeno elektinou ze Západomoravské elektrárny. V íjnu 1930 snhová vichice zniila lesy na Žársku a uspíšila tak lesní reformu na žárském velkostatku se ustanovil v Pibyslavi Svaz obcí, který ml ha, ale Žár se lenem nestal, ímž vzrostla nezamstnanost. Hospodáská krize dvacátých a ticátých let postihla msto nedostatkem levných byt, krize byla ešena pestavbou sušky. V roce 1911 bylo založeno družstvo pro stavbu rodinných domk, které psobilo 30 let. V ticátých letech psobilo stavební družstvo "Domov". V roce 1921 ml Žár 453 dom, 821 byt a 3437 obyvatel. V Zámku Žár bylo 74 dom, 163 rodin a 632 obyvatel. Pi sítání v roce 1930 ml Žár 552 dom s 919 byt 11 Podle: Pospíšil, J.: Spojení Žáru se svtem. Žár nad Sázavou, Služba škole, 1997, 22 s. 18

19 a 3426 obyvatel a v Zámku bylo 108 dom, 159 byt a 751 obyvatel. 12 Vzrst nezamstnanosti vedl k zavedení nouzových prací, což mlo vliv na zlepšení vzhledu msta. Byla vydláždna hlavní silnice pes msto a námstí, stavly se nouzové a upravovaly staré komunikace. V roce 1932 bylo oficiáln 250 nezamstnaných a tento poet neustále stoupal. Pro nezamstnané se vaila polévka a pozdji se zavedly almuženky. Mezi nouzové práce patila i stavba vodovodu, která byla dokonena v roce Také dosloužil kamenný most pes Sázavu, který následkem mraz popraskal a po sesutí astí klenby byl uzaven. Roku 1931 byl brnnskou firmou postaven nový železobetonový most. V letech byla provádna regulace eky Sázavy. Prmysl ve mst pedstavovaly hlavn obuvnické továrny, které byly za krize doasn pozastavovány. Úpln zanikla jen Vašátkova továrna, která byla nejvtší. Zamstnávala 100 dlník a 200 až 300 jich pro továrnu pracovalo doma. Na pelomu 19. a 20. století vznikla továrna Františka Kynce, která brzy pešla do rukou Josefa Vašátky a nová vznikla roku 1917 v objektu bývalé mechanické pádelny, kde se vyrábly šátky a vlnné výrobky. V roce 1929 Fr. Kyncl s Karlem Kostou vytvoili obuvnickou firmu Ky-Ko, která za rok zkrachovala. Hynek Trojánek založil firmu na obuv v Dolní ulici roku 1912 a o deset let pozdji zamstnával 100 lidí a v roce 1934 už 220. Z toho bylo 70 lidí pímo v továrn. V roce 1941 firma zamstnávala v továrn 86 lidí a mla ve mst otevené i vlastní prodejny. Po První svtové válce zaala pracovat na Nové ( Nádražní) ulici továrna na obuv Arco, která již v roce 1926 zamstnávala 200 lidí. Strojírna J. a G. Pohanka se od roku 1867 vyvíjela v malé zámenictví, pozdji bylo pesthováno do vlastní budovy na Dolní ulici a 1910 se podnik rozšíil a vyrábl hospodáské stroje, pumpy a provádl opravy rzných stroj. V roce 1928 se výroba rozšíila na devoobrábcí stroje, elektrická erpadla, železné konstrukce a jejich stavbu. Ve mst pracovaly dv cihelny a v osmdesátých letech 19. stol byla zízena škrobárna a pozdji syrobárna vznikla akciová spolenost Amylon, která patila mezi válkami k nejvtším podnikm škrobárenského prmyslu v kraji. Na podzim roku 1920 zahájil J. Rousek výrobu visacích a nábytkových zámk, sporák, kouovod a 12 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 19

20 rzných druh kovového zboží. Pozdji byla zavedena i výroba rybáského náiní, o deset let pozdji již zamstnával asi 140 dlník. 13 I v této dob psobilo ve mst nkolik spolk, nejstarším na družstevní základn byla Hospodáská jednota, z jejíž iniciativy byl ve Žáe postaven roku 1914 Rolnický lihovar a pozdji byly v jeho blízkosti oteveny parní a vanové lázn. V Zámku Žár byl lihovar velkostatku. Nejstarší spolek stále trvá a je to pvecký spolek Svatopluk. Fungovaly i jiné spolky, napíklad emeslnická beseda, Sokol, eskoslovenský Orel, Dlnická tlovýchovná jednota, Klub eských turist, cyklistický klub Horák, Volné sdružení divadelních ochotník - Sázavan, Muzejní spolek, Spolek eskoslovenského erveného kíže, Rybáský spolek atd. Obr Žár nad Sázavou Staré nádraží Obr Žár nad Sázavou Amylon Zdroj: Obr Žár nad Sázavou námstí 1910 Zdroj: 13 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 20

21 Doba okupace a 2. svtové války do 1947 Do Žáru picházeli v íjnu 1938 eští uprchlíci z pohranií. Na nucené práce do Nmecka bylo postupn odvedeno 501 muž. Msto bylo po národní stránce zcela eské, žilo zde jen 5 dosplých nmecké národnosti. 9. kvtna 1945 byly v okolí msta bombardovány nmecké oddíly, z tohoto dvodu vyhoelo nkolik dom hlavn v Horní ulici a pila v Zámku Žá. O den pozdji psobilo msto velmi skliujícím dojmem. Zcela vyhoelo 33 objekt a 95% dom bylo poškozeno. Po skonení války byla velmi napjatá zásobovací situace a rozpoet msta byl velmi skromný ( korun). Na jae 1946 se obnovil spoleenský život, slavil se 1. máj, Svátek matek, Den brannosti i svatojánská pou. V roce 1947 byla krize v zemdlství a výrazn poklesl poet obyvatel msta.v lét 1947 žilo ve Žáe obyvatel oproti v lét 1943, tento poet byl kritickým bodem místní populace. O prmyslu se píliš neuvažovalo, pedstava byla spíše rekrean - turistického regionu. Jediným podnikem zaznamenávající exportní úspchy, který rozšioval výrobu byla továrna Jaro J. Rousek (Tokoz) Období socialismu Veejný život V roce 1948 se rušily zemské hranice a Žár se jevil jako pirozené centrum a k vláda SR rozhodla o novém administrativním uspoádání republiky do 19 kraj a Žár se stal sídlem nového okresu v kraji Jihlavském, který tento okres vnímal jako periférii. Dalším dležitým krokem bylo schválení nového názvu msta Žár nad Sázavou s místním rozlišením Žár 1 a 2, tedy se spojil Žár se Zámkem Žár byla vyhlášena Chránná krajinná oblast "Žárské vrchy" se sídlem v našem mst. V rámci dalšího administrativního opatení integroval Žár 13 okolních obcí a osad s ímž narostly i problémy, které vedly ke snaze o optovnému osamostatnní. (Viz Tab. 2.2.) 21

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území.

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území. Výroková ást zmny: Z 1497 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1497 / 07 Mstská ást: Praha 4, Praha 12 Katastrální území: Hodkoviky, Modany Parcelní íslo: v rozsahu US Hodkoviky V Náklích Hlavní cíl zmny:

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

eskomoravská Kolben- Dan k ( KD)

eskomoravská Kolben- Dan k ( KD) Emil Kolben Narodil se 1. 11. 1862 jako jedno z deseti dtí v nmecky mluvící židovské rodin malého obchodníka ve Stranicích u Prahy. Absolvoval vyšší reálné gymnázium v Praze a vystudoval elektrotechniku

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

OBEC L I BÁ. o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru

OBEC L I BÁ. o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru OBEC L I BÁ V Y H L Á Š K A o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru LIBÁ Starosta obce Libá.wriá.v4 na základ" usnesení Obecního zastupitelstva Libá. ze dne. p o d l e 8 9, odst.3, zákona FS

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV ING.ARCH. O.FÁRA ATELIER A.F.I. PLZE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST Železniní 28, 326 00 Plze, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail- afi.atelier@volny.cz

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SÍDEL - ÚSTÍ NAD LABEM - VAŇOV - JAN HARCINÍK - ZS 2010/2011

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SÍDEL - ÚSTÍ NAD LABEM - VAŇOV - JAN HARCINÍK - ZS 2010/2011 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SÍDEL - ÚSTÍ NAD LABEM - VAŇOV - JAN HARCINÍK - ZS 00/0 PRZKUM ÚZEMÍ Struný popis Mstská ást Vaov se nachází na jižním okraji msta Ústí nad Labem. Protéká

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

O ZÁVAZNÝCH ÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ANDLSKÁ HORA

O ZÁVAZNÝCH ÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ANDLSKÁ HORA VYHLÁŠKA OBCEANDLSKÁ HORA O ZÁVAZNÝCH ÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ANDLSKÁ HORA Starosta obce And&lská Hora dle usneseni zastupitelstva ze dne 27. kv&tna 1996 vydává podle 29 odst. 2 zákona 7.

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.20 Název vzdlávacího materiálu: Hydrosféra. Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 6. Tematický celek: Hydrosféra. Struný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Hydrosféra.

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. zem lské rodinné farmy SV TNOV

ÚZEMNÍ STUDIE. zem lské rodinné farmy SV TNOV ING. ARCH. JAN PSOTA, S T U D I O P, NÁDRAŽNÍ 52, 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 10116435 ÚZEMNÍ STUDIE zemlské rodinné farmy SVTNOV Místo stavby : k.ú. Svtnov

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. íslo 3874/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. íslo 3874/2013 ZNALECKÝ POSUDEK íslo 3874/2013 NEMOVITOST: 1/2 pozemk parc.. 82/16, PK139, PK161, PK162, PK166/13, PK166/24, PK166/34, PK197/2 a PK197/9 Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Koenice,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování územního plánu obce MATJOV. k r a j V y s o i n a

NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování územního plánu obce MATJOV. k r a j V y s o i n a NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování územního plánu obce MATJOV k r a j V y s o i n a erven 2006 OBSAH ÁST PRVNÍ l. 1 Dvody pro poízení územního plánu obce l. 2 Stanovení hlavních cíl rozvoje území l. 3 Výet katastrálních

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

1 PROFIL MSTSKÉ ÁSTI... 1

1 PROFIL MSTSKÉ ÁSTI... 1 OBSAH 1 PROFIL MSTSKÉ ÁSTI... 1 1.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... 8 1.3 INFRASTRUKTURA... 28 1.4 HOSPODÁSTVÍ... 38 1.5 TRH PRÁCE... 45 1.6 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA... 54 1.7 ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ... 62

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm).

VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm). VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY V ROCE 2007 Leden 2007 1. 1. 2007 Na Nový rok bylo zataženo a celý den intenzivní srážky (14,1 mm). 5. 1. 2007 Svtová meteorologická organizace zveejnila, že zima 2006/2007

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE

PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec Ohrazenice Ohrazenice p. 81 511 01 Turnov Tel. 481 321885 IO 00275956 DI CZ 00275956 PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec : Ohrazenice Katastrální území : Ohrazenice u Turnova Poet obyvatel : 1076 Obsah :

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 6, v rozsahu Pílohy. 3 zákona

Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 6, v rozsahu Pílohy. 3 zákona RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 700 30 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE

DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: 11.00 SE - 23. 11. 2006 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

D i p l o m o v á p r á c e

D i p l o m o v á p r á c e Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci D i p l o m o v á p r á c e Martina Bartošová 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

ÚAD PRÁCE V PLZNI ANALÝZA STAVU A VÝVOJE TRHU PRÁCE V PLZESKÉM KRAJI

ÚAD PRÁCE V PLZNI ANALÝZA STAVU A VÝVOJE TRHU PRÁCE V PLZESKÉM KRAJI ÚAD PRÁCE V PLZNI ANALÝZA STAVU A VÝVOJE TRHU PRÁCE V PLZESKÉM KRAJI Rok 2003 OBSAH: I. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 I. 1 Úvod specifikace kraje, základní informace... 3 I. 2 Ekonomická, sociální

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 Ú Z E M N A N A L Y T I C K É P O D K L A D Y p r o o b e c s r o

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více