PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie Prezenní forma Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáek, Ph.D. Olomouc 2007

2 Vysoká škola: Univerzita Palackého Fakulta: Pírodovdecká Katedra: Geografie Školní rok: 2005/06 ZADÁNÍ BAKALÁSKÉ PRÁCE pro Lenku DVOÁKOVOU obor 1301R005 Geografie Název tématu: Prostorový vývoj msta Žár nad Sázavou (Spatial Development of Žár nad Sázavou) Zásady pro vypracování: Cílem bakaláské práce je provést struný pehled determinant prostorového vývoje msta Žár nad Sázavou s drazem na jeho urbanistickou koncepci. Struktura práce: 1) Úvod, cíl práce, metody, diskuse s literaturou 2) Základní informace o mst: poet obyvatel a jeho vývoj, postavení msta v sídelním systému, v územn správní organizaci v rámci státu 3) Historický vývoj msta: pre-industriální období, industriální msto, období socialismu 4) Souasné charakteristiky vývoje msta (post-socialistické a post-industriální msto) 5) Souasná vnitní diferenciace msta 5.1.bydlení (rodinný, ekonomický a etnický status) 5.2.lenní msta na sektory (podle pevažujících funkcí obytná, výrobní, rekreaní, obslužná) 5.3. nejdležitjší problémy rozvoje msta v souasnosti 6) Výhled do budoucnosti 7) Závr

3 Bakaláská práce bude zpracována v tchto kontrolovaných etapách: rešerše literárních pramen ervenec-prosinec 2006 kapitola. 2 ervenec-listopad 2006 kapitoly. 3 až 5 prosinec 2006-únor 2007 kapitoly. 6 až 7 únor 2007-erven 2007 Rozsah grafických prací: text a rozšiující pílohy: fotodokumentace, grafy, tabulky. Rozsah prvodní zprávy: 30 stran + BP v elektronické podob Seznam odborné literatury: Hall, P.: Urban and Regional Planning, Routledge, London, 1993, 259 s. Hrza, J.: Slovník soudobého urbanismu, Odeon Praha, 1977 Hrza, J., Zajíc,J.: Vývoj urbanismu I a II, FA VUT Praha, 1996, 1997,186 s. a 150 s. Janeková, L.: Vaštíková, M.: Marketing mst a obcí, Grada, 1999, 178 s. Limity využití území, ÚUR Brno 1995 Maier, K.: Územní plánování, FA VUT Praha, 2000, 81 s. Matlovi, R.: Geografia priestrovej štruktúry mesta Prešova. Geografické práce VIII/1, FHPV Prešovská Univerzita, Prešov, 1998, 260 s. Perlín, R., Kubeš,J.: Územní plánování pro geografy, Karolinum, Praha, 1998, 89 Územní plány a urbanistické studie (sborník píklad ), UUR Brno 1998 Votrubec, C.: Lidská sídla, jejich typya rozmístní ve svt, Academia Praha, 1980 asopisy: Urbanismus a územní rozvoj Územní plánování a urbanismus S - státní správa a samospráva Materiály SÚ, Retrospektivní lexikon obcí, monografie, územní plán, strategický plán, ústní informace na píslušných úadech Vedoucí bakaláské práce: RNDr. Pavel Ptáek, PhD. Datum zadání bakaláské práce: erven 2006 Termín odevzdání bakaláské práce: erven 2007 vedoucí katedry vedoucí bakaláské práce

4 Prohlašuji tímto, že jsem zadanou bakaláskou práci vypracovala samostatn pod vedením RNDr. Pavla Ptáka, Ph.D. a uvedla veškerou použitou literaturu a další zdroje. V Olomouci dne vlastnoruní podpis autora

5 Ráda bych na tomto míst podkovala panu RNDr. Pavlu Ptákovi, Ph.D. za ochotu a cenné rady, které mi byly pi zpracování mé bakaláské práce velice nápomocné.

6 OBSAH: 1. Úvod, cíl práce, metodika a diskuse s literaturou Základní informace o mst Žár nad Sázavou Historický vývoj Žáru nad Sázavou Preindustriální období Do zrušení kláštera Vývoj po zrušení kláštera Industriální období Doba okupace a 2. svtové války do Období socialismu Veejný život Vývoj hospodáství, dopravy a infrastruktury Souasná charakteristika vývoje msta Zmny v prmyslu Rozvoj obchodu Obyvatelstvo Souasná vnitní diferenciace msta Morfologická struktura a geneze msta Socioekonomická struktura msta Bydlení lenní msta na sektory Nejdležitjší problémy rozvoje msta v souasnosti Výhled do budoucna Závr...49 Použitá literatura a zdroje...50 Summary Pílohy

7 1. Úvod, cíl práce, metodika a diskuse s literaturou Úvod eská republika se od 1. ledna 2000 dlí do 14 kraj. Pravomoci dívjších 77 okresních úad byly zrušeny k 1. lednu 2003 a jsou nyní rozdleny mezi kraje a vybrané obce. Základními teritoriálními jednotkami jsou obce a statutární msta. Na území R se nachází celkem obcí (rok 2004), nejvíce ve Stedoeském kraji a naopak nejmén v kraji Karlovarském. 1 Rozlišujeme dv skupiny obcí. Do první se základním rozsahem penesené psobnosti spadají všechny obce. Druhou skupinu tvoí obce s rozšíeným rozsahem penesené psobnosti. Mezi tyto obce patí i Žár nad Sázavou. 2 Msto díve okresní dnes obec s rozšíenou psobností III. stupn. Cíl práce Cílem mé bakaláské práce je provést struný a ucelený pehled determinant socioekonomického vývoje msta Žár nad Sázavou s drazem na urbanistickou koncepci v historii a souasnosti msta. V této práci se snažím zachytit základní historické události msta na hranici ech a Moravy, Žáru nad Sázavou, jeho vznik a vývoj. Je zajímavé sledovat etapy bytové výstavby msta a vývoj potu obyvatel. Vzhledem k tomu, že se msto zaalo prudce rozvíjet až v padesátých letech 20. století, tak výstavba musela probíhat velmi rychle. Práce by mla ukázat i to, zda je msto rozloženo v krajin podle njaké osy a nebo vývoj probíhal bez vtšího plánování a nemá významný sídelní ád. Co se týe lenní msta podle typ sektor jejího využití se snažím vystihnout, zda má msto toto rozvržení dáno sektory, koncentrickými zónami i mnoha jádry. Rovnž se zabývám plochami, které jsou urené pro bydlení, rekreaci, obslužnost a prmysl. Z pohledu využití volného asu bych se mla zajímat o plochy pro sport, rekreaci a kulturu, jejich dostatek a dostupnost. Cílem mé práce je mimo jiné i zamení se na plány do budoucna. Napíklad, co se plánuje ve mst postavit, inovovat a zídit. V závru bych chtla vystihnout i potencionální možnosti nebo problémy msta v podob SWOT analýzy

8 Metodika K napsání základních informací o mst jsem používala literární zdroje všeho druhu, internetové webové stránky, ústní informace a vlastní zkušenosti. Pi sepisování historického vývoje msta jsem se opírala hlavn o knihu Struné djiny msta Žár nad Sázavou a nkteré ásti doplovala pomocí jiných knih zamených pímo na danou tematiku. Zvolila jsem dlení preindustriálního období na dobu ped a po zrušení kláštera, který vývoj velmi ovlivnil. Z dvodu snadnjší orientace v textu jsem rozdlila kapitolu Období socialismu na dv ásti, a to na Veejný život a Vývoj hospodáství, dopravy a infrastruktury. Ostatní kapitoly jsem vytvoila hlavn na základ územního plánu v tištné i grafické podob. Velmi nápomocné mi byly rady a informace od zamstnanc mstského úadu, hlavn od paní Ing. Dariny Faronové, která mi poskytla územní plán a nkteré www stránky, na kterých byla data k vývoji msta, statistická data a usnesení ze zasedání mstského zastupitelstva. Informace o výstavb msta mi byla podána v podob ústních sdlení od kronikáe PhDr. Jaroslava Švomy a pracovník Regionálního muzea, kteí mi výstavu o vývoji msta doplnili pednáškou. Pístup k statistickým údajm o obcích patících v nkterých letech pod msto Žár nad Sázavou mi umožnily pracovnice statistického úadu ve Žáe nad Sázavou. Jiná statistická data jsou z www stránek a z roenek eského statistického úadu týkajících se msta a bývalého okresu. V mnohých pípadech jsem byla nucena data pepoítat, upravit a vyhodnotit. Poítán byl i index stáí, což je I s = po. obyvatel po. obyvatel 65let. Fotografie ze souasnosti jsem si za úelem použití do 15let bakaláské práce poizovala sama na digitální fotoaparát, historické jsem vyhledala na webových stránkách. Problém nastal u šesté kapitoly Výhled do budoucnosti. Msto nemá ješt vyhotoven strategický plán a z tohoto dvodu jsem využívala jen ústní informace od zamstnanc mstského úadu, z internetových stránek, z tisku a televizního zpravodajství. Grafickou ást jsem vyhotovila na základ podkladových map z internetových stránek. Mapy jsem na základ územního plánu upravila v programu Corel DRAW 9, Corel PHOTO-PAINT 9 a Adobe Photoshop Image CS2. Tabulky a grafy jsou 8

9 vyhotoveny v programu Microsoft Office Excel 2003, textová ást v Microsoft Office Word Diskuse s literaturou Používala jsem literární zdroje, které se píliš nelišily. Knih o mst Žár nad Sázavou vzniklo velmi málo a tém všechny se týkají historie a památek msta. Je nkolik málo knih o nejvtším podniku ve mst, Žasu, které vycházely po deseti letech. Data však nebyla tém v práci použita z dvodu jednostranného pohledu. Kniha Žár nad Sázavou od února 1948 vystihuje období vývoje výstavby, prmyslu, zemdlství i bžného života do roku O souasném vývoji nebylo nic napsáno, ale chystá se v tomto roce k píležitosti tystému výroí od povýšení Žáru na msto, vydání nové knihy, která má tyto informace doplnit. 9

10 2. Základní informace o mst Žár nad Sázavou Žár nad Sázavou je msto na pomezí ech a Moravy na eskomoravské vrchovin. Jeho celková rozloha je hektar. Je okresním mstem stejnojmenného okresu, který je rozlohou tetí nejvtší v eské republice. Zárove je jedním z 5 okres kraje Vysoina. Sousedí s okresy Pardubického kraje (Chrudim, Svitavy), Jihomoravského kraje (Blansko, Brno Venkov) a z kraje Vysoina s okresy Havlíkv Brod, Tebí a Jihlava. Obr Umístní Žáru nad Sázavou v eské republice Zdroj: Klimatické podmínky ve Žáe nad Sázavou jsou mírn nepíznivé, patí k nejvlhím a nejstudenjším ástem eskomoravské vrchoviny. Území se rozprostírá na rozhraní dvou klimatických oblastí CH7 a MT3 (Quit, E., 1971). Území je ze severu trvale ovlivováno chladným podnebím oblasti Žárské vrchy. Vtry zde vanou vlhké severním a severozápadním smrem, z tohoto dvodu je návtrná strana území, západní, chladnjší a vlhí než východní. CH 7 MT 3 pr mrné lednové teploty pr mrné ervencové teploty C C pr mrný roní úhrn srážek: mm geografická poloha: s.š., v.d. Hydrologickou osou msta je eka tetího stupn - Sázava, která se vlévá do Vltavy a posléze do Labe. Sázava vetn svých pítok náleží do úmoí Severního 10

11 moe. Hlavní evropská rozvodnice leží v linii Radonín - Veselíko - Vlachovice, tato ást nemá vlastní odtokovou soustavu, jsou zde rašeliništ a rybníky. Z geomorfologického hlediska leží Žár nad Sázavou v severním výbžku Bítešské vrchoviny v široké pánvi ploché vrchoviny. Území je tvoeno hlubokými zvtralinami pemnných hornin migmatit a migmatických rul. Místy, hlavn v severovýchodní ásti, jsou vloženy amfibolity, granulity, erlany a krystalické vápence. Na území jsou pevážn hndé pdy podzolované a rezivé, podzoly, gleje a zrašelinné pdy. Tyto pdy jsou lehké a písitohlinité, dobe provzdušnné a tedy i s dostatkem dobe pístupné vody. V nkterých lokalitách se vyskytují i pdy rašelinné, které mají velký vodohospodáský význam. 3 Msto nemá krom eky žádné vtší omezující prahy rozvoje. Vtší území msta se nachází na levém behu eky, tedy na východní ásti a eka tvoí z velké ásti hranici osídlení. Na území okresu Žár nad Sázavou se nachází nkolik chránných míst. Nejvýznamnjší je CHKO Žárské vrchy, která byla vyhlášena Chránná krajinná oblast se rozkládá na ploše 709 km 2 z toho 465 km 2 v okrese Žár nad Sázavou. Asi jedna polovina území je pokryta lesy pevážn smrkových monokultur. Roste zde spousta vzácných rostlin (nap. šafrán blokvtý, rosnatka okrouhlolistá, kosatec žlutý). Výskyt živoich je ovlivnn zdejším prostedím (ekologickými podmínkami). Vyskytuje se zde jelení, srní a erná zv. Žár nad Sázavou je velmi atraktivní pro turistiku, zejména díky krásné okolní pírod a historickým památkám. Každoron se zde poádají "Slavnosti jeabin" jejichž souástí je mezinárodní sochaské sympozium "Devná plastika", dále folkový festival "Horácký džbánek" a další výtvarné, hudební, literární a dramatické akce. V zámku, patícímu dr. Kinskému, je umístno Muzeum knihy, které je rozlohou nejvtší na svt. Msto je dobe dopravn dostupné, nebo Žár je napojen na silniní sí prostednictvím silnic I. tídy, které jsou zárove i ve vybrané silniní síti, I/19 a I/37, silnice II. tídy II/353 a silnic III. tídy III/ , , , a Pomrn dostupná je i dálnice Praha-Brno. Od Prahy je vzdáleno cca 140 kilometr. 3 Podle: Syntetická pdní mapa R 1 : Ministerstvo zemdlství a Ministerstvo ŽP, Praha,

12 Msto je napojeno na železniní sí elektrifikovanou dvoukolejní tratí 250 Havlíkv Brod - Brno - Beclav. Dále se zde proplétá jednokolejní regionální tra s historickým významem, dráha 251 Žár nad Sázavou - Nové Msto na Morav - Tišnov, která se táhne malebnými údolími Vysoiny. Žár nad Sázavou se za posledních 60 let velmi rozrostl. Pi prvním novodobém sítání v eských zemích v roce 1869 ml pouhých obyvatel a tento poet se významn nemnil až do roku 1950, kdy v okresním mst žilo obyvatel. Od roku 1961 se pak zdvojnásobil a rst pokraoval až do roku 1991, kdy poet obyvatel byl , patila dynamika rstu k nejvtším v R. Tento rst byl dán politickými, ekonomickými i územními zmnami, hlavn založením podniku Ž AS v padesátých letech. Pi posledním sítání lidí, dom a byt se projevila stagnace potu obyvatelstva Žár nad Sázavou (Viz tab a graf). Drobné kolísání je dáno i pileováním a odluování se blízkých a sousedících obcí. (Viz tab.2.2.) Tab Vývoj potu obyvatel ve Žáe nad Sázavou v letech rok poet obyvatel Vývoj potu obyvatel ve Žáe nad Sázavou v letech poet obyvatel rok poet obyvatel Zdroj: 12

13 Tab Obce patící pod Žár nad Sázavou od roku Obec roky patící pod Žár nad Sázavou Cikháj do roku 1992 Jámy Lhotka Mlkovice vždy patily pod Žár nad Sázavou Poítky Polnika Raín do roku 1992 Radonín vždy patil pod Žár nad Sázavou Sazomín do roku 1992 Sklené Stržanov vždy patil pod Žár nad Sázavou Veselíko od roku 1981 Vysoké do roku 1991 Zdroj: Bilance potu obyvatel, eský statistický úad Žár nad Sázavou Vývoj potu obyvatel v sousedních mstech Žáru nad Sázavou probíhal až do 50. let 20. století podobn bez vtších výkyv. Žár byl nejmenším mstem podobn s Bysticí nad Pernštejnem. V okolních mstech zaal rst v šedesátých letech, ale nebyl zdaleka tak dynamický jako v dnešním okresním mst. Nejmén dynamicky se rozrstalo msto Velké Meziíí, které v 19. století bylo nejvtší ze zmiovaných mst. Tab Vývoj potu obyvatel v sousedních mstech Žáru nad Sázavou P o e t o b y v a t e l v letech Název obce Bystice nad Peršt Nové Msto n. M Velké Meziíí Žár nad Sázavou Vývoj potu obyvatel v sousedních mstech v letech Bystice nad Pernštej. Nové Msto na Morav Velké Meziíí Žár nad Sázavou Zdroj podkladových dat pro vytvoení grafu: eský statistický úad: Historický lexikon obcí eské republiky , 1. díl. Praha, SÚ, s

14 3. Historický vývoj Žáru nad Sázavou 3.1 Preindustriální období Do zrušení kláštera Msto Žár nad Sázavou má pestrou a bohatou historii. Území bylo ve srovnání s jinými oblastmi ech a Moravy osídlováno pomrn pozd, což vyplynulo z geografické polohy na pomezí obou historických zemí. Rozprostíral se zde "zempasný", ili královský les. 4 Organizaní osou byla stará obchodní zemská cesta Libicko - žárská, zprostedkující spojení ech s Moravou. Na ní v trati zvané "Na vápenné cest" byla v desátém a jedenáctém století rozptýlena slovanská sídlišt. Pozdji vznikla tržní ves, kterou založili osadníci dobývající železnou a stíbrnou rudu a pálící uhlí pro tavírny a hut. Panství žárského kláštera vzniklo ve 13. století, po smrti Jana z Pibyslavi, kterému znaná ást pohraniních les patila. Jan z Pibyslavi pipravoval kolonizaci okolního kraje a v jeho práci pokraoval Boek z Oban, který v roce 1252 založil v blízkosti Žáru klášter a povolal k jeho správ mnichy cisterciáckého ádu z podkrušnohorského Oseka. Tento krok urychlil kolonizaci oblasti a pispl k rozvoji Rybníkáství a tžby rud. 5 První zmínku o Žáru jako o msteku máme z listiny eského krále Václava II. ze 14. ervence 1293, která potvrzuje pedchozí výsady a ustanovuje soudní pravomoc kláštera nad poddanými. Svojí polohou netvoilo msteko soustedný celek, bylo klášterem budováno podle tzv. nmeckého práva, žili zde kolonisté pevážn nmecké národnosti pivedení z díve založených osad na eském území. "Msteko se pirozen rozrstalo podél levého behu eky Sázavy, kde byly v provozu hamry a mlýny. Sted msteka tvoilo tyhranné námstí, ze kterého ústily ulice Horní, Dolní a Hamrmýlská. Bylo zde 94 usedlých, z toho 42 držitel dvorc, 43 tzv. posedlík a zbytek domkái."(i. Filka, Struné djiny msta Žár nad Sázavou, 1998). Celkový poet osob v roce 1407, což se dovídáme z urbáe, inil Je zajímavé, že ve mst se nevyskytuje tém nemajetná chudina, což bylo charakteristické pro královská 4 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 5 Podle: Kol. autor: Žársko ve fotografiích. Žár nad Sázavou, Okresní národní výbor ve Žáe nad Sázavou, 1989, 160 s. 14

15 msta. Z urbáe z roku 1462 zjistíme, že zde bylo 97 usedlých a v roce 1483 již 104, to svdí o pozvolném rozrstání msta. V 15. století došlo k vyplenní kláštera a msteko Žár získalo výsadu práva odúmrtí, které mu udlil opat Jan VII. se svolením Jiího z Podbrad. V roce 1450 opat Beneš prodal msteku klášterskou pustou ves Vetlu k vnému užívání Vladislav II. povolil msteku první osmidenní jarmark od pondlka stedopostního. V letech byl pestavn farní kostel z roku 1391 v pozdn gotickém stylu a v roce 1560 vysvcen ke cti Boží a svatého Prokopa, žárským opatem Václavem III., který byl svtícím biskupem olomouckým. V roce 1588 biskupství pijalo klášter jako manství a na sklonku 16. století se vyhrotily spory msteka s církví. Odpor msteka proti vrchnosti byl pekonán Dietrichštejnovou politikou a zvlášt pak povýšením Žáru na msto k 11. ervnu Msto tímto krokem získalo velmi cenná rozšíená privilegia o 13 láncích. Hlavním bylo povýšení na msto, rozšíení znaku a právo peetit listiny erveným voskem. Mimo jiné mohli již obce epovat víno po celý rok a jednotliví mšné 8 dní ped a po jarmarku, které byly tyikrát do roka. Mohli se svobodn sthovat, obchodovat se solí atd. Hlavní podmínkou bylo sjednocení obyvatel msteka v ímskokatolickém vyznání a každoroní mše za spásu kardinálovy duše v den svátku sv. Františka. 6 V 17. století postihlo msto mnoho katastrof, roku 1651 silné krupobití zniilo veškerou úrodu a dvojnásobný blesk zapálil farní kostel. 27. íjna 1653 postihl požár msto a zniil 19 dom. Téhož roku byly z neznámého dvodu zabíleny pvodní fresky v konvetním kostele. K roku 1674 bylo ve mst 109 osedlých dom a ješt velký podíl tvoily domy pustých po válce. 46 žárských usedlík mlo zemdlské pozemky a 50 jich provozovalo emesla (soukeníci, obuvníci, kožešníci, krejí, kovái, pekai, tesai a ezníci). Nkolik klidných let msteka a kláštera vystídal v íjnu 1689 úmysln založený požár, který zniil všechny klášterní budovy a polovina eholník musela odejít do jiných klášter. Trvalo rok, než se opt mohly konat bohoslužby v kostelíku sv. Markéty, který byl roku 1701 stržen a souasn byla klášterní brána pestavna do dnešní podoby. 6 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 15

16 Roku 1705 nastoupil významný opat Vejmluva a za jeho psobení prošel nejvtším rozkvtem. Tehdy zde realizoval adu svých geniálních projekt Jan Blažej Santini Aichel, eský architekt italského pvodu. 7 První Santiniho stavbou ve Žáe byl Dolní hbitov z roku 1709 o pdorysu lidské lebky. Další Santiniho tvorba pro žárský klášter byla barokn gotická úprava konventního chrámu a novostavba prelatury. 8 V letech vznikala nejvýznamnjší stavba Santiniho barokní gotiky a to poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoe. Pdorys kostela znázoruje hvzdu, mezi jejímiž cípy prostupuje pt oválných kaplí a mezi nž je vloženo pt apsid. Do úrovn prvního patra jsou vloženy tribuny, ve druhém pate obíhá galerie, vše zastešuje kopule s lunetami. V celém objektu je dokonale rozptýleno svtlo. Kostel nepsobí moc rozmrn, ale pojme až dva tisíce lidí. Kostel je obehnán deseticípými ambity. Do svtového ddictví UNESCO byl zapsán na sklonku roku Další novostavbou tohoto architekta byly konírny šlechtické akademie (1720) a hospodáský dvr Lyra. Obr Dolní hbitov Obr Kostel na zelené hoe Zdroj: Zdroj:http://www.chmelicek.cz/zdar/displayimage.php? album=4&pos=0 Roku 1761 byl u kláštera zbudován barokní most se sochami svtc byl vyhoelý klášter zrušen dekretem zemského gubernia za Císae Josefa II. a panství pešlo do správy Moravského náboženského fondu a po jeho prodeji pak postupem as zmnilo nkolik majitel. 7 Jurman, H.: Žársko. Turisticko-vlastivdný prvodce obcemi a jejich okolím. Tišnov, SURSUM, 1998, 207 s. 8 Sedlák, J.: Žár nad Sázavou. elákovice, stedoeské tiskárny, N. P., 1979, 11 s. 9 Langerová, B.: Kraj Vysoina. Praha, ACR Alfa s.r.o., 2004, 230 s. 16

17 Obr Kostel sv. Prokopa u námstí Obr zámek Žár Zdroj: Vývoj po zrušení kláštera Po zrušení kláštera nastává rozkvt vlastního msta, které se spravovalo samostatn jako tzv. municipální msto, které vykonávalo na svém území veškeré politické, soudní a hospodáské právní úkony. Po celou 1. polovinu 19. stol. si msto zachovávalo poklidný venkovský charakter. Vnitní msto zahrnovalo 350 dom s obyvateli. Dláždno bylo pouze námstí, kde se domy významných mšan honosily patrovou nadstavbou. Dominantou msta byla Stará radnice, mšanský pivovar, morový sloup a kostel sv. Prokopa. Sousední Zámek Žár, který si udržoval význam jako správní sídlo, ítal 55 dom a 697 obyvatel. 10 Hlavním zamstnáním obyvatel zstávalo zemdlství, dále emeslná výroba, obchodnictví a drobná výroba spotebního zboží. tyi hlavní obchodní silnice protínaly Žár ve smru na Vojnv Mstec, Ostrov nad Oslavou, Nové Veselí a Nové msto na Morav. Od roku 1839 zaala fungovat poštovní sbrna. Od tereziánského hnutí psobila ve mst dvojtídní škola a nová škola byla zízena roku 1821 na Žárské tvrzi, ve které se vyuovalo do roku V roce 1850 bylo velmi významné umístní sídla okresní politické správy do Nového Msta na Morav a Žár se stal druhoadým sídlem soudního okresu. 10 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 17

18 3. 2 Industriální období Ve druhé polovin 19. století vznikaly nové hospodáské aktivity, které ovlivnily vývoj regionu. Z penžních ústav psobila Obanská záložna (1871), Mstská spoitelna (1907) Konstribuenská záložna pro panství žárské. Vznikaly zde také rzné výrobní podniky. Po roce 1893 byla založena na Zámku Žár pila. V místech dnešního Tokozu vznikla roku 1855 sirkárna, která ukonila výrobu roku Koncem 19. století byly ve Žáe založené obuvnické továrny - Vašátkova, Kynclova, Šolínova a Šachova. Na Libušín zaala pracovat zámenická dílna Jana Pohanky, pozdjší strojírna. Od roku 1898 byla otevena tra Havlíkv (Nmecký) Brod - Žár a o 7 let pozdji byla uvedena do provozu tra do Tišnova, ímž získal Žár spojení s Brnem. Pi otevení trati na ní sloužilo 181 žárských zamstnanc. K nádraží byla z námstí proražena Nová ulice (dnes nádražní). ást zástavby zde byla provedena s pomocí Družstva pro stavbu rodinných domk, které se ustavilo v roce V roce 1939 byla zahájena výstavba nové dvojkolejné trati Havlíkv Brod - Žár - Kižanov - Tišnov Brno. Tra byla otevena 6. prosince 1953 a od pln elektrifikována. Roku 1940 se zaalo stavt nové žárské nádraží nedaleko starého vlakového nádraží, které bylo na míst dnešní stední a vyšší zdravotní školy. 11 V roce 1909 vznikla v Najdku první elektrárna v okrese, v dubnu 1921 byl vydán zákon o soustavné elektrifikaci, ale Žár ml zavedenou elektinu již od roku Od roku 1923 bylo msto zásobeno elektinou ze Západomoravské elektrárny. V íjnu 1930 snhová vichice zniila lesy na Žársku a uspíšila tak lesní reformu na žárském velkostatku se ustanovil v Pibyslavi Svaz obcí, který ml ha, ale Žár se lenem nestal, ímž vzrostla nezamstnanost. Hospodáská krize dvacátých a ticátých let postihla msto nedostatkem levných byt, krize byla ešena pestavbou sušky. V roce 1911 bylo založeno družstvo pro stavbu rodinných domk, které psobilo 30 let. V ticátých letech psobilo stavební družstvo "Domov". V roce 1921 ml Žár 453 dom, 821 byt a 3437 obyvatel. V Zámku Žár bylo 74 dom, 163 rodin a 632 obyvatel. Pi sítání v roce 1930 ml Žár 552 dom s 919 byt 11 Podle: Pospíšil, J.: Spojení Žáru se svtem. Žár nad Sázavou, Služba škole, 1997, 22 s. 18

19 a 3426 obyvatel a v Zámku bylo 108 dom, 159 byt a 751 obyvatel. 12 Vzrst nezamstnanosti vedl k zavedení nouzových prací, což mlo vliv na zlepšení vzhledu msta. Byla vydláždna hlavní silnice pes msto a námstí, stavly se nouzové a upravovaly staré komunikace. V roce 1932 bylo oficiáln 250 nezamstnaných a tento poet neustále stoupal. Pro nezamstnané se vaila polévka a pozdji se zavedly almuženky. Mezi nouzové práce patila i stavba vodovodu, která byla dokonena v roce Také dosloužil kamenný most pes Sázavu, který následkem mraz popraskal a po sesutí astí klenby byl uzaven. Roku 1931 byl brnnskou firmou postaven nový železobetonový most. V letech byla provádna regulace eky Sázavy. Prmysl ve mst pedstavovaly hlavn obuvnické továrny, které byly za krize doasn pozastavovány. Úpln zanikla jen Vašátkova továrna, která byla nejvtší. Zamstnávala 100 dlník a 200 až 300 jich pro továrnu pracovalo doma. Na pelomu 19. a 20. století vznikla továrna Františka Kynce, která brzy pešla do rukou Josefa Vašátky a nová vznikla roku 1917 v objektu bývalé mechanické pádelny, kde se vyrábly šátky a vlnné výrobky. V roce 1929 Fr. Kyncl s Karlem Kostou vytvoili obuvnickou firmu Ky-Ko, která za rok zkrachovala. Hynek Trojánek založil firmu na obuv v Dolní ulici roku 1912 a o deset let pozdji zamstnával 100 lidí a v roce 1934 už 220. Z toho bylo 70 lidí pímo v továrn. V roce 1941 firma zamstnávala v továrn 86 lidí a mla ve mst otevené i vlastní prodejny. Po První svtové válce zaala pracovat na Nové ( Nádražní) ulici továrna na obuv Arco, která již v roce 1926 zamstnávala 200 lidí. Strojírna J. a G. Pohanka se od roku 1867 vyvíjela v malé zámenictví, pozdji bylo pesthováno do vlastní budovy na Dolní ulici a 1910 se podnik rozšíil a vyrábl hospodáské stroje, pumpy a provádl opravy rzných stroj. V roce 1928 se výroba rozšíila na devoobrábcí stroje, elektrická erpadla, železné konstrukce a jejich stavbu. Ve mst pracovaly dv cihelny a v osmdesátých letech 19. stol byla zízena škrobárna a pozdji syrobárna vznikla akciová spolenost Amylon, která patila mezi válkami k nejvtším podnikm škrobárenského prmyslu v kraji. Na podzim roku 1920 zahájil J. Rousek výrobu visacích a nábytkových zámk, sporák, kouovod a 12 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 19

20 rzných druh kovového zboží. Pozdji byla zavedena i výroba rybáského náiní, o deset let pozdji již zamstnával asi 140 dlník. 13 I v této dob psobilo ve mst nkolik spolk, nejstarším na družstevní základn byla Hospodáská jednota, z jejíž iniciativy byl ve Žáe postaven roku 1914 Rolnický lihovar a pozdji byly v jeho blízkosti oteveny parní a vanové lázn. V Zámku Žár byl lihovar velkostatku. Nejstarší spolek stále trvá a je to pvecký spolek Svatopluk. Fungovaly i jiné spolky, napíklad emeslnická beseda, Sokol, eskoslovenský Orel, Dlnická tlovýchovná jednota, Klub eských turist, cyklistický klub Horák, Volné sdružení divadelních ochotník - Sázavan, Muzejní spolek, Spolek eskoslovenského erveného kíže, Rybáský spolek atd. Obr Žár nad Sázavou Staré nádraží Obr Žár nad Sázavou Amylon Zdroj: Obr Žár nad Sázavou námstí 1910 Zdroj: 13 Podle: Švoma, J., Filka, I.: Struné djiny msta Žár nad Sázavou. Ostrov nad Oslavou, Mstský úad ve Žáe nad Sázavou, 1998, 162 s. 20

21 Doba okupace a 2. svtové války do 1947 Do Žáru picházeli v íjnu 1938 eští uprchlíci z pohranií. Na nucené práce do Nmecka bylo postupn odvedeno 501 muž. Msto bylo po národní stránce zcela eské, žilo zde jen 5 dosplých nmecké národnosti. 9. kvtna 1945 byly v okolí msta bombardovány nmecké oddíly, z tohoto dvodu vyhoelo nkolik dom hlavn v Horní ulici a pila v Zámku Žá. O den pozdji psobilo msto velmi skliujícím dojmem. Zcela vyhoelo 33 objekt a 95% dom bylo poškozeno. Po skonení války byla velmi napjatá zásobovací situace a rozpoet msta byl velmi skromný ( korun). Na jae 1946 se obnovil spoleenský život, slavil se 1. máj, Svátek matek, Den brannosti i svatojánská pou. V roce 1947 byla krize v zemdlství a výrazn poklesl poet obyvatel msta.v lét 1947 žilo ve Žáe obyvatel oproti v lét 1943, tento poet byl kritickým bodem místní populace. O prmyslu se píliš neuvažovalo, pedstava byla spíše rekrean - turistického regionu. Jediným podnikem zaznamenávající exportní úspchy, který rozšioval výrobu byla továrna Jaro J. Rousek (Tokoz) Období socialismu Veejný život V roce 1948 se rušily zemské hranice a Žár se jevil jako pirozené centrum a k vláda SR rozhodla o novém administrativním uspoádání republiky do 19 kraj a Žár se stal sídlem nového okresu v kraji Jihlavském, který tento okres vnímal jako periférii. Dalším dležitým krokem bylo schválení nového názvu msta Žár nad Sázavou s místním rozlišením Žár 1 a 2, tedy se spojil Žár se Zámkem Žár byla vyhlášena Chránná krajinná oblast "Žárské vrchy" se sídlem v našem mst. V rámci dalšího administrativního opatení integroval Žár 13 okolních obcí a osad s ímž narostly i problémy, které vedly ke snaze o optovnému osamostatnní. (Viz Tab. 2.2.) 21

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Strategie rozvoje. Obanské sdružení. Centrum aktivního odpoinku Jezdecká spolenost Na Špiáku na období let 2006-2010

Strategie rozvoje. Obanské sdružení. Centrum aktivního odpoinku Jezdecká spolenost Na Špiáku na období let 2006-2010 Strategie rozvoje obanského sdružení Centrum aktivního odpoinku Jezdecká spolenost Na Špiáku na období let 2006-2010 Adresa Mikulovice 57, Klášterec nad Ohí, pošta 432 01 Kada Právní forma Obanské sdružení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59 7. Bytové domy II. Schodišové bytové domy BD s horizontálními komunikacemi (pavlaové, chodbové) BD s terasami Prostorové obytné struktury BD s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy, hotelové

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE Autorský kolektiv Jií erný, starosta Bc. Jana Jeleková, místostarostka a zastupitelé obce: Mgr. Marcela Kubíková Hana Vedralová Hana Žantová Zbynk Holina Miroslav Nosek

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod Peshraniní spolupráce pi nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze semináe v Žacléi z 10/2012 Ing. Karel Novotný e-mail: novotny@gemec.cz, GEMEC UNION a.s., Jívka 187, PS 542 13 Anotace Obecn prospšná

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-6561 o cen obvyklé nemovité vci - bytové jednotky. 509/3 v dom.p. 509, ul. V Rybníkách, Tluná, vetn ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 7196/36869 na spolených ástech domu

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

101 let tavených sýr

101 let tavených sýr Publicita projektu OPVK Komplexní vzdlávání lidských zdroj v mlékaství CZ.1.07/2.3.00/09.0081. Výstava sýrových etiket - 101 let tavených sýr Vernisáž výstavy: 28. února 2012 ve 14 hodin 28. 2. - 22. 3.

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

II. spolený projekt organizací evropských sociálních partner

II. spolený projekt organizací evropských sociálních partner II. spolený projekt organizací evropských sociálních partner STUDIE O RESTRUKTURALIZACI V NOVÝCH LENSKÝCH STÁTECH eská republika - soubor informací This project is organised with the financial support

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY

CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Dana Fialová CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Vzdělávací modul GEOGRAFIE Výukový a metodický text Přírodní vědy a matemaka na středních školách v Praze: akvně, aktuálně a s aplikacemi projekt

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 926/105/2015 NEMOVITÁ VC: Pozemky, p.. 163 v k.ú. Rovina, obci Poepice, zapsaný na LV. 14, vedený u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, KP Píbram Katastrální údaje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více