Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o."

Transkript

1 Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o.

2

3 Obsah 1. Úvod Funkce programu Licence Licenní a záruní podmínky Instalace programu Instalace programu v síti, sdílení dat Požadavky na instalaci a nastavení BDE Jak íst tuto píruku Jak zaít Nastavení licence Seznámení s programem Zavedení nové domácnosti Zavedení domácnosti se sdílenými daty Pístupová práva Nastavení parametr domácnosti Oznaování doklad Parametry pro homebanking Dokladové ady Druhy píjm a výdaj Pechod z jiných program Import ze starších verzí Agendy programu Úetnictví Hotovost Bankovní úty Píkazy k úhrad Plánované píjmy a výdaje Úetní evidence Výsledky hospodaení Kancelá Tiskopisy Adresá Kniha jízd Spoteby energií Ovládání programu Základní pojmy Klávesové zkratky a seznam funkcí Klávesové zkratky pro otevení agend Ovládání v datových formuláích Seznam klávesových zkratek Navigátor Panely nástroj Panel funkcí Panel agend Panel navigace Datové formuláe

4 Popis datového formuláe Poízení nového záznamu Oprava, zmna záznamu Uložení záznamu Smazání záznamu Vyhledání záznamu Výbr záznam podle filtru Význam barev Konvence Funkce programu Mapa programu Zpracovávané domácnosti Pohledy Vzory Kalendá Kalkulaka Tabulkový kalkulátor Tiskové sestavy Prohlíže sestav Opis, automatická sestava Export a import dat Údržba dat Poškození dat a prevence Parametry údržby Opravá dat Zálohování dat Jak provést zálohu dat na disk Jak provést zálohu dat na disketu nebo jiné médium Co je možné zálohovat Systém zálohování Obnova dat Postup provedení obnovy dat Jak provést obnovu dat v poítaové síti Pizpsobení programu vlastním potebám Nastavení programu Rozložení, obsah a barvy formulá Úprava sestav Technická podpora Technická podpora, služby Kontaktní údaje výrobce Jak pedcházet chybám asté dotazy Rozdíl mezi Licencí Start a plnou verzí Ovládání programu Neakceptování licenních údaj Pejmenování druh píjm a výdaj Problémy s tiskem Tipy Tipy jak ušetit

5 1. Úvod Vážený uživateli, program Domácí úetnictví by vám ml být užiteným pomocníkem pi vašem hospodaení v domácnosti. Mžete pomocí nj získat vtší pehled o svých píjmech a výdajích a díky tomu lépe hospodait s vašimi finanními prostedky. Jestliže máte v domácnosti vlastní poíta, ml by vám také ve vaší domácnosti pomáhat. Proto jste si koupili program Domácí úetnictví, který obsahuje mnoho užitených funkcí. Jejich seznam je uveden v následující kapitole. Urit využijete adresá, který nahradí lísteky i zápisník s telefonními ísly a smrovací ísla nebo kalendá již nebudete hledat v zásuvkách. Své bankovní úty mžete nyní spravovat pímo z poítae a plán výdaj vám nedovolí zapomenout na platby, které vás ekají. K tomu, abyste brzy dosáhli viditelných výsledk staí udlat málo pravideln zapisovat vaše píjmy a výdaje. Práce, kterou vynaložíte na sledování rodinných nebo osobních financí se vám urit vyplatí. S pomocí programu brzy najdete oblasti, ve kterých mžete ušetit. Jak ušetené prostedky využít, urit problémem nebude. Domácí úetnictví využívá principu jednoduchého úetnictví použitého v moderních úetních programech. Pokud jste se s jednoduchým úetnictvím nkdy setkali, nebude pro vás práce s programem niím novým. V pípad, že je vám oblast ekonomiky vzdálená, seznámíte se jednoduchou a srozumitelnou formou s jejími základními principy. Pejeme vám, aby pro vás byl program Domácí úetnictví a tato píruka dobrým pomocníkem a rádcem Funkce programu píjmy a výdaje v hotovosti sporožiro, bankovní úty, spoení pevodní píkazy homebanking plánování píjm a výdaj souhrnné sledování píjm a výdaj, pipraveno 14 skupin podrobné sledování píjm a výdaj, pipraveno 34 druh možnost doplnní vlastních druh a skupin lenní píjm a výdaj podle místa (dm, byt, chata), osob nebo inností sledování spoteby elektiny, plynu, vody, tepla kniha jízd a spoteba benzínu adresá osob a firem, telefony naplnné telefonní pedvolby, obce R kalkulaka s historií kalendá se svátky a s možností poznámek pehledné sestavy a grafy 5

6 mapa programu možnost vedení více domácností 1.2. Licence Program Domácí úetnictví je stejn jako vtšina jiných program chránn autorským právem. Program se neprodává jako zboží, ale výrobce programu udluje za úplatu uživateli nevýluné právo jej používat. Program Domácí úetnictví se dodává v nkolika typech licencí, podle rozsahu, v jakém jej uživatel mže používat. Licence jsou oznaeny obchodními názvy: Start - licence urená pro seznámení s programem a jeho omezenému používání. Omezení je dáno maximálním potem záznam v každé dokladové ad. Limit potu záznam a aktuální poet záznam lze zobrazit v Nastavení domácnosti, stránka Omezení. Licence Start je voln šíitelná. Multi - licence pro zpracování neomezeného potu domácností na neomezeném potu poíta a v poítaové síti Pro ob licence se využívá stejný program, zpsob možného použití je dán licenním kódem (sériové íslo programu). Licenní údaje (jméno a sériové íslo) se do programu zavedou v dialogu pro zadání licence. Pechod z licence Start na Multi je možný po zakoupení licence a zadáním nových licenních údaj do programu. Uživatel programu je vázán licenními podmínkami výrobce. Nainstalovat a používat program je možné jen v pípad souhlasu a akceptování licenních podmínek zobrazených v prbhu instalace programu do poítae. Pi nesouhlasu s licenními podmínkami nelze program používat Licenní a záruní podmínky Licenní smlouva Toto licenní ujednání je právní smlouva mezi Vámi, koneným uživatelem programu Domácí úetnictví (dále nabyvatelem licence) a spoleností KASTNER software s.r.o. (dále poskytovatel licence) uzavená na základ autorského zákona. Softwarový produkt se neprodává, pouze se udluje licence k jeho užívání. Produkt zahrnuje poítaový software a dokumentaci v elektronické form, pípadn píslušná média a tištnou dokumentaci. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy, jste jimi zavázán v plném rozsahu a uzvíráte tím tuto smlouvu. 1. Pedmt smlouvy - udlení licence 6

7 Výrobce programu a poskytovatel licence KASTNER software s.r.o. udluje nabyvateli licence nevýhradní právo používat program na neomezeném potu vlastních poíta, nezapojených do poítaové sít nebo na jedné poítaové síti. Nabyvatel licence je oprávnn používat program pouze na poítaích, které jsou jeho majetkem nebo v jeho trvalém užívání. Program se "používá" v poítai tehdy, jestliže je uložen v pamti nebo na pevném disku poítae. 2. Autorské právo Software je majetkem spolenosti KASTNER software s.r.o. a je chránn zákony eské republiky o autorském právu, ustanovením mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se k softwaru musíte chovat jako ke všem dílm, které podléhají autorskému právu. Nesmíte poizovat kopie programu, píruek ani dalších materiál, které jsou souástí softwaru nad limit stanovený výše s výjimkou záložních kopií. V pípad, že nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami uvedenými v této smlouv, je povinen softwarový produkt neinstalovat a nepoužívat. 3. Omezení Nabyvatel licence není oprávnn poskytnout tetím osobám sublicenci. Nabyvatel není oprávnn software pronajmout nebo pjit jiné osob. Nabyvatel licence je oprávnn pevést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na tetí osobu jen na základ písemného souhlasu poskytovatele licence a s písemným prohlášením nového nabyvatele, v nmž souhlasí s pevodem licence a práv a povinností z pevodu vyplývajících. 4. Záruní podmínky Záruka se vztahuje na distribuní médium a bezvadnou funkci programu. Bezvadnou funkcí programu se rozumí chod v souladu s dokumentací (nápovda programu nebo uživatelská píruka, vetn dodatk), která je souástí programu v písemné nebo elektronické form. Vadou se rozumí, že program neodpovídá ve svých funkních vlastnostech vlastnostem popsaným v dokumentaci. Místem uplatnní záruky je sídlo poskytovatele licence. Bude-li reklamace uznána jako odvodnná, je povinností poskytovatele uvést program a dokumentaci do souladu a poskytnout nabyvateli opravenou verzi, pípadn vrátit zaplacenou cenu za poskytnutí licence i její pomrnou ást, úmrnou závažnosti chyby. Za závadu programu nelze oznait skutenost, že program v sob neobsahuje pípadné legislativní zmny nebo zmny pedloh formulá, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby programu, nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu. Je však možné si u poskytovatele licence vyžádat legislativní nebo technický update, v pípad, že bude k dispozici. Poskytovatel licence se zavazuje sledovat vývoj legislativy minimáln po dobu jednoho roku od poskytnutí licence. V pípad takových legislativních zmn, které vyvolají nutnost úpravy programu, bude vytvoena nová verze programu nebo souástí programu (aktualizace, update, upgrade), která bude nabyvateli licence nabídnuta za cenu uvedenou v platném ceníku nebo jako souást pedplacených 7

8 služeb. Poskytovatel licence neruí za bezvadný chod programu v pípad, že program je provozován na technice, která neodpovídá technické specifikaci uvedené v dokumentaci, dále neruí za bezvadnou funkci programu v pípad, že je provozován pod operaním systémem odlišným od originálního operaního systému Microsoft Windows XP, 2000, Me, NT nebo 98 v eské nebo slovenské verzi. Poskytovatel licence neruí za správnou funkci programu v pípad, že je provozován na poítai spolu s jinými programy, které svojí funkcí brání korektnímu chování nebo mohou ovlivnit chování programu - nap. poítaové viry nebo nkteré jiné programy i systémové služby, jež mohou ovlivnit stav nebo chování operaního systému i ostatních program. Poskytovatel licence nenese v žádném pípad odpovdnost za následné škody, a jsou jakékoliv (vetn a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, perušení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanní ztráty), i když vznikly na základ použití, nebo nemožnosti použití programu, jež je pedmtem této smlouvy, dokonce byl-li uvedený program oznaen jako možný pvodce tchto škod. Poskytovatel licence neruí za jakékoliv škody zpsobené chodem programu na výpoetní technice, programovém vybavení i datových souborech uživatele, byly-li tyto zpsobené užitím programu v rozporu s dokumentací, i vznikly následkem pedem nedefinované události i užitím nestandardního softwaru i hardwaru, nestandardním stavem softwaru nebo hardwaru nebo nesprávným i nevhodným nastavením operaního systému, softwaru nebo hardwaru. Poskytovatel licence neruí za správnost výstup programu pedávaných nabyvatelem orgánm státní správy a samosprávy, obchodním partnerm a dalším subjektm. Výstupy programu mohou být ovlivnny všemi píinami uvedenými výše, stejn tak zadáním dat a nastavením programu uživatelem nebo nepesností informací na jejichž základ byla provádna analýza programu nebo programových ástí. Celková výše náhrady škody prokazateln zpsobená chybou programu v žádném pípad nepevýší ástku zaplacenou nabyvatelem za poskytnutí práva na užívání licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatované náhrady vzniklých škod Instalace programu Než budete moci s programem zaít pracovat, je teba jej nejprve nahrát do poítae. Této innosti se íká instalace programu. Po petení následujících ádk ji lehce zvládnete sami bhem nkolika minut. Vložte CD s programem do mechaniky Vašeho poítae. Po chvilce by se na obrazovce mla objevit nabídka instalace programu (1). Klepnte myší na program Domácí úetnictví a stisknte tlaítko Nainstalovat. Instalace probhne v nkolika krocích, ve kterých jste informování o prbhu instalace nebo vyzváni k potvrzení nabízených hodnot. Ve vtšin pípad staí pouze stisknout tlaítko Další. 8

9 Kroky instalace 1. Vítejte - úvodní obrazovka instalaního programu vás mimo jiné vyzve k zavení ostatních spuštných program. V instalaci pokraujte opravdu až po uzavení všech ostatních aplikací. 2. Licenní ujednání - pette si licenní ujednání a souhlas s ním potvrte tlaítkem Ano, jinak se program nenainstaluje. 3. Informace - V informacích se dotete o novinkách, které pináší instalovaná verze programu. 4. Vyberte cílový adresá - program se standardn instaluje do adresáe, který je nastaven výrobcem a doporuujeme jej nemnit. Pokud jste zvyklí instalovat programy na jiný disk, mžete cestu i název adresáe zmnit na jiný nap. D:\Domaci ucetnictvi. Jestliže se rozhodnete instalovat do jiného adresáe, dbejte na to, aby délka absolutní cesty k cílovému adresái byla menší než 128 znak. V nkterých verzích operaního systému Windows by dlouhá cesta mohla vést k nefunknosti programu. 5. Vyberte programovou skupinu - Standardní název programové skupiny je Domácí úetnictví. Naleznete ji po ukonení instalace v nabídce Start/ Programy. V pípad, kdy chcete mít na poítai nap. dv nezávislé instalace programu, je vhodné, krom provedení instalace do jiného adresáe, programovou skupinu pojmenovat odlišn, nap. Domácí úetnictví druhé. 6. Instalace/Upgrade Borland Database Engine - Borland Database Engine (BDE) je nedílnou souástí instalace programu. Umístní instalace nemte a stisknte tlaítko OK. Pokud již na poítai máte BDE nainstalováno, provede se jeho pípadná aktualizace. Díve provedená nastavení prostedí BDE zstanou i po aktualizaci zachována. 7. Instalace je dokonena - Po úspšném dokonení instalace naleznete ikonu pro spuštní programu v nabídce Start/ Programy. V pípad, že se tak nestalo, bude poteba spustit program run (váš poíta asi není nastaven pro automatické tení z CD-ROM mechaniky). Klepnte myší na tlaítko Start v levém dolním rohu obrazovky a zvolte píkaz Spustit Do pole Otevít napište D:\Start.exe (jestliže je D oznaení vaší CD-ROM mechaniky) a stisknte klávesu Enter. Mžete samozejm použít i jakýkoliv jiný zpsob spuštní programu Start.exe z CD-ROM, nap. použít Przkumníka nebo okno Tento poíta. Pokud máte síovou licenci je nutné instalaci provést na všech poítaích, na kterých budete používat program. Poznámky Pi prvním spuštní Vám program nabídne automatický pevod dat ze starších verzí 3.2.x nebo 2.1.x. Pokud se pevod dat automaticky nenabídne, provedete jej následujícím zpsobem. 1. V nabídce Soubor / Import vyberete jednu z nabídek Stereo - domácí úetnictví v 2.1.x nebo Stereo domácí úetnictví v 2.1.x. podle toho jakou máte v poítai nainstalovanou pedcházející verzi programu. 2. Pokud není nastavená správná cesta ke starší verzi, nastavíte ji pomocí tlaítka Procházet. 3. Stisknte tlaítko Další. 9

10 4. Vyberete si domácnosti, které chcete pevést a stisknte tlaítko Dokonit Instalace programu v síti, sdílení dat Pro instalaci síové verze programu Domácí úetnictví potebujete: mít funkní lokální poítaovou sí umožující sdílení dat licenci programu pro síovou verzi - licence je vložena v zalepené obálce s licenním ujednáním. Pi instalaci použijte následující postup. 1. Nainstalujte program na každý poíta, na kterých budete pracovat v lokální síti. 2. Na sdíleném disku vytvote sdílenou složku s úplným pístupem. (nap. F:\StereoNet, kde F je síový disk nebo \\<název PC v síti>\stereonet). Do této složky se budou ukládat sdílená data. 1. Na všech stanicích postupn spuste program a zadejte licenní údaje. 2. V nastavení programu, v záložce Sdílení dat, zadejte cestu ke sdíleným složkám programu. 10

11 Uživatel mže na každé stanici v síti založit: domácnost s daty na tomto poítai - pi založení domácnosti s daty na tomto poítai je možné k datm pistupovat pouze z jednoho poítae, na kterém byla domácnost založena domácnost s daty sdílenými v síti - pi založení domácnosti s daty sdílenými v síti je možné k datm pistupovat ze všech poíta v síti Jednotlivým domácnostem je možné nastavit adu pístupových práv Požadavky na instalaci a nastavení BDE Instalaní program nabídne po dokonení instalace programu instalaci BDE verze 5.01 (systémové knihovny pro práci s daty). Pokud na poítai BDE ješt není nainstalováno nabídne program standardn adresá C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE, v opaném pípad nabídne adresá s již existující instalací BDE. Pokud adresá spluje následující podmínky, jeho nastavení již nemte. Stávající nastavení parametr BDE zstane zachováno. Adresá s BDE nesmí být umístn doasném adresái systému Windows. Adresá BDE musí být pístupný pro zápis. Poznámky Nkteré programy používají tzv. neúplnou instalaci BDE, která vyžaduje menší diskový prostor, ale bývá zdrojem problém pro ostatní programy. V tomto pípad doporuujeme smazat adresá s instalací BDE a instalaci programu vetn BDE provést znovu. BDE vyžaduje, aby nastavené barevné rozlišení monitoru bylo minimáln 256 barev. Nastavení parametr BDE 11

12 Program pi každém startu a zmn umístní sdílených dat (v síové verzi) kontroluje nastavení parametr PARADOX\LEVEL, LOCALSHARE a SHAREDMEMSIZE. Pokud jsou jejich hodnoty nižší než požadované nabídne jejich automatické nastavení. Program a všechny ostatní programy využívající BDE je poté nutno restartovat. Parametry BDE mžete nastavit programem BDE Administrator, který najdete v Ovládacích panelech Windows. požadovanédoporuené PARADOX \ LEVEL 7 7 LOCALSHARE pro síový provoz TRUE TRUE pro lokální instalaci N/A FALSE SHAREDMEMSIZE pro úetnictví 4096 >=4096 Daová kancelá 2048 >=2048 LANGDRIVER N/A pdx ANSI Czech 'CH' MAXFILESHANDLES N/A >=48 NETDIR N/A N/A 1.5. Jak íst tuto píruku V kapitole Jak zaít najdete informace potebné pro instalaci programu a pro zaátek práce s programem. Návody k provádní praktických inností pi vedení úetnictví jsou obsaženy v kapitole Agendy programu. Kapitola Ovládání a funkce programu vysvtluje postupy a zpsob práce s programem. Použité typy písma: Tahoma Fixedsys Tahoma šikmá Texty, které jsou souástí programu jako volby nabídek, názvy údaj, názvy agend apod. Dále klávesové zkratky pro vyvolání popisovaných akcí. Každou akci lze zpravidla vyvolat mnoha zpsoby (nkolik klávesových zkratek, použití myši). Klávesová zkratka je uvedena jedna z možných, další možnosti mžete najít v kapitole Klávesové zkratky a funkní klávesy. Tímto typem písma jsou také názvy kapitol této píruky, pokud je poteba se na n odkázat. Texty popisující píklady nebo texty zadávané do programu Údaje, do kterých se zadávají hodnoty v záznamech jednotlivých agend, seznam nebo parametr i nastavení programu. Vtšina kapitol obsahuje návod, jak popisovaný úkol provést. Tento postup je uveden jako íslovaná posloupnost inností. nap.: 1. Otevete Zadejte Provete... 12

13 V nkterých kapitolách je odstavec Poznámky, v nmž jsou uvedeny informace, které jsou dležité v souvislosti s popisovaným tématem nebo které je dobré vdt. Obas mžete najít také vlastnosti i funkce., který slouží k upozornní na užitené nebo zajímavé 13

14 2. Jak zaít Nejdležitjší funkce pro práci s daty Nabídku všech dostupných funkcí kterékoliv agendy otevete klepnutím pravým tlaítkem myši nad oknem agendy nebo klávesou Alt+F1 i klávesou Windows pro místní nabídku. Zpravidla vystaíte s tmito píkazy: Ctrl+Insert Vytvoení nového záznamu Ctrl+Enter Uložení záznamu Ctrl+Delete Smazání záznamu F12 Navigátor, výbr hodnoty údaje Shift+F3 Hledání, výbr záznam - filtry Shift+F5 Pohledy, nastavení sloupc tabulky Shift+F6 Sestavy, opis - automatická sestava F10 Funkce agendy Esc Návrat pvodní hodnoty, zavení agendy Úplný seznam klávesových zkratek najdete v kapitole Klávesové zkratky a seznam funkcí Nastavení licence Ikonu pro spuštní programu naleznete v nabídce programy, které se rozbalí po klepnutí na tlaítko Start vlevo dole na obrazovce. Zadání licenních údaj a nastavení licence Po spuštní programu Domácí úetnictví vás pivítá úvodní obrazovka, která obsahuje informaci o tom, že se jedná o licenci Start. Pokud chcete zadat licenci ihned, klepnte na tlaítko Ano. Zobrazí se dialog Nastavení programu. 1. Vyberte záložku Licence. 2. Vyplte údaje Jméno a Sériové. pesn podle licenních informací od dodavatele. Najdete je na Licenním ujednání, které je souástí distribuního balení (pípadn v jiných materiálech od dodavatele, nap. u pi zakoupení pouze licence pes internet). Pokud údaje zadáte peliv, pesn tak, jak jsou uvedeny na licenním štítku, tlaítko Použít se stane aktivním (rozsvítí se). 3. Stisknte tlaítko Použít. Zobrazí se informace o tom, že licence byla správn nastavena. Poznámky 14

15 Možnost zadání licenních údaj se objevuje pi každém spuštní licence Start. Pokud máte licence Start a chcete si koupi nkterou z vyšších licencí, mžete k jejímu objednání stisknout tlaítko Objednat, vyplnit a poslat formulá objednávky. Pokud vaše licence obsahuje text "neregistrováno" zadejte tento text do pole Jméno. Pi vyplnní jiného textu (nap. vašeho jména) nelze licenci nastavit (tlaítko Použít bude šedé). U tchto licencí doporuujeme zaregistrovat se u výrobce, kde obdržíte registrovanou licenci na své jméno nebo firmu. Licenci mžete zadat i pozdji v nabídce Ostatní Nastavení programu Seznámení s programem Pro seznámení s programem doporuujeme využít následujících možností: Po prvním spuštní programu se vám automaticky zobrazí Mapa programu. Doporuujeme vám ji využívat zejména pro seznamování se s programem. Budete tak mít neustále pehled o jeho struktue a nemžete se v nm ztratit. Prozkoumejte s její pomocí celý program. Ukažte myší na jednotlivé obrázky a seznamte se s jednotlivými funkcemi programu. Nebojte se na kterýkoliv obrázek klepnout a otevít tak odpovídající okno. Mžete jej kdykoliv zavít klávesou Esc a vrátit se zpt do Mapy. Zpoátku budou nkteré obrázky zašedlé a neaktivní (pi ukázání myší se kurzor zmní na peškrtnutý kroužek). Tyto funkce nejsou z njakého dvodu dostupné, nap. proto, že není vybrána nebo zavedena žádná domácnost, popípad není funkce v této verzi podporována. Na úvod doporuujeme zavést novou domácnost a nechat ji naplnit vzorovými daty podle píkladu. Mžete se tak jednoduše seznámit s programem bez toho, abyste museli sami zadávat njaké cviné údaje a záznamy. Sledujte vysvtlující texty v dolním ádku oken jednotlivých agend. Objevuje se v nich popis významu vybraného údaje nebo objektu. Seznamte se s nápovdou programu. Využijte nabídku dostupných funkcí, kterou otevete ve formuláích agend klepnutím pravým tlaítkem myši nebo klávesou Alt+F1, pípadn klávesou Windows pro lokální menu (vlevo od pravé klávesy Ctrl). Seznamte se s užitenými funkcemi každé agendy, které najdete v nabídce na klávesu F Zavedení nové domácnosti Než zanete do programu zadávat data, je poteba pro n vytvoit prostor. Tato funkce se nazývá zavedení nové domácnosti. Pomocí ní si pipravíte prázdné datové soubory a tabulky, do kterých pak budete poizovat vlastní data. 1. Klepnte v Map programu na obrázek Zavedení nové domácnosti. 2. V prvodci Zavedení domácnosti zvolte nabídku založit data domácnosti na tomto poítai a pokraujte tlaítkem Další. 3. Zadejte údaj Oznaení nové domácnosti a v typu úetnictví nastavte Domácí úetnictví 15

16 4. Než budete s programem pracovat "naostro", doporuujeme vyzkoušet jeho funkce na datech z píkladu. Klepnte na tlaítko Další a poté klepnte na pepína Pevzít data z píkladu. 5. Nakonec klepnte na tlaítko Další. Prvodce se ukoní a mžete zaít pracovat s nov vytvoenou domácností. Pokud používáte síovou verzi programu a chcete založit sdílenou domácnost postupujte následovn 1. Nejprve nastavte cestu ke sdíleným složkám programu pomocí tlaítka Nastavit. Sdílenou složku vytvoíte pi instalaci programu v síti. 2. Oteve se nastavení programu a zde pomocí tlaítka Procházet nastavte cestu ke sdílené složce. 3. V prvodci dat zvolte nabídku založit data domácnosti pro sdílení v síti a dále pokraujete jako pi zakládání lokální domácnosti. Poznámky Zpracování každé domácnosti probíhá samostatn. Data každé domácnosti jsou uloženy oddlen v samostatném adresái (složce) Windows. Zálohování dat však mžete provést pro každou domácnost zvláš nebo zálohovat všechny domácnosti spolen Zavedení domácnosti se sdílenými daty Pokud používáte síovou verzi programu a chcete založit domácnost, jejíž data budou sdílena v síti, postupujte následovn 1. Pokud jste nenainstalovali sdílené složky programu pi instalaci programu, nastavte je nyní. Mžete to provést tlaítkem Nastavit v prvodci zavedením domácnosti. 2. V prvodci zavedení domácnost zvolte nabídku založit data domácnosti pro sdílení v síti a dále pokraujte jako pi zakládání dat domácnosti na tomto poítai. 16

17 Po založení domácnosti se sdílenými daty je poteba se k jejím datm pipojit z ostatních stanic následujícím zpsobem: V prvodci zavedení domácnosti vyberte nejprve ze seznamu domácnost se sdílenými daty a zvolte nabídku pipojit se ke sdíleným datm již založené domácnosti. Poznámky Zpracování každé domácnosti probíhá samostatn. Data každé domácnosti jsou uloženy oddlen v samostatném adresái (složce) Windows. Zálohování dat však mžete provést pro každou domácnost zvláš nebo zálohovat všechny domácnosti spolen Pístupová práva Program Domácí úetnictví umožuje práci více uživatelm, piemž každý mže mít pidlena a nastavena jiná pístupová práva. Umožuje nastavit pístupová práva jak pro použití celého programu, tak i jednotlivých ástí, pro všechny zpracovávané 17

18 domácnost shodn, nebo pro každou jinak. Systém pístupových práv umožuje nap.: nedovolit spuštní programu bez znalosti hesla povolit nkterým uživatelm jen prohlížení záznam pístup uživatele jen k vybraným domácnostem zviditelnit pro uživatele pouze nkteré nabídky Pro zaazování nových uživatel, nastavování jejich hesel a jednotlivých pístupových práv, slouží v programu Správce uživatel. Mžete jej otevít volbou Soubor Uživatelé. V seznamu uživatel je již pednastaven uživatel Správce, který má po instalaci programu pihlašování vypnuté. Aktivace pístupových práv: Pihlašování do programu pomocí hesla se automaticky zapne a systém uživatelských práv se stane aktivním, pokud Správci nastavíte heslo ve volb Vlastnosti pomocí tlaítka Zmnit heslo. Dalšího uživatele mžete do seznamu pidat pomocí tlaítka Nový. Vyplte údaje Uživatel, Plné jméno a zadejte heslo. Nový uživatel má nastavena Práva - spolená a výchozí, která lze upravit podle poteby. Pokud v tchto právech bude v nabídce Soubor / Správce domácností zatržena volba Povolit pístup ke všem domácnostem, bude povolen pístup ke všem domácnostem podle již nastavených Práv spolených a výchozích. Pístupová práva mže mít každý uživatel programu nastavena jinak pro jednotlivé zpracovávané domácnosti, které jsou v seznamu domácností. V tomto pípad pomocí tlaítka Pidat vyberte domácnost, pro kterou budete nastavovat pístupová práva, která mohou být stejná nebo odlišná od práv spolených. Práva lze nastavit samostatn pro každou agendu podle následujících možností: žádná práva - uživatel nemá pro danou položku žádná práva tení - uživatel má právo prohlížet záznamy, ale nemže je opravovat ani pidávat zápis nových - uživatel má právo prohlížet záznamy a pidávat další zápis a zmna vlastních - uživatel má právo prohlížet záznamy, pidávat další a jím vytvoené záznamy opravovat zápis a zmna všech - uživatel má právo prohlížet, pidávat další a opravovat všechny záznamy bez omezení - uživatel má právo prohlížet, pidávat další, opravovat a mazat všechny záznamy export - uživatel má právo použít funkci Export import - uživatel má právo použít funkci Import homebanking - uživatel má právo použít funkci Homebanking Poznámky Pi nastavování práv jednotlivým domácnostem jsou ve výbru zobrazeny pouze ty domácnosti, které leží na Vašem lokálním disku (jsou založeny jako lokální domácnosti) a ty, které jsou založeny jako sdílené domácnosti. 18

19 2.5. Nastavení parametr domácnosti Okno Nastavení domácnosti, ve kterém mžete provést nastavení všech parametr a seznam, zobrazíte píkazem Ostatní / Nastavení domácnosti. V okn Obsah (Alt+B) je zobrazen seznam jednotlivých stránek formuláe. Klávesou Enter pejdete na první údaj zobrazené stránky. Zkontrolujte a upravte postupn údaje na stránkách: 1. Základní údaje - Zadejte název domácnosti, adresu a spojení. Jsou zde zobrazeny i systémové inforamce 2. Bankovní úty - do seznamu bankovních út zadejte používané bankovní úty zpracovávané domácnosti. Nejastji používaný úet nastavte jako hlavní (zaškrtnutím údaje Hlavní), do údaje Dokladová ada zadejte adu doklad odpovídající uvedenému bankovnímu útu. Dokladovou adu mžete doplnit i pozdji, až si pipravíte seznam dokladových ad v seznamu na další stránce. 3. Dokladové ady - Pipravte si seznam sloužící pro rozdlení záznam do samostatných skupin uvnit agendy. Toto rozdlení je vhodné promyslet a nastavit ped tím, než zanete poizovat záznamy do jednotlivých agend. Význam a zpsob použití je popsán v kapitole Dokladové ady. 4. Druhy útování - Seznam druh píjm a výdaj, které chcete sledovat. Umožuje zadat veškeré pohyby penz a úetní pípady na základ jediné zkratky - Druhu píjm a výdaj. 5. Mny - Seznam mn a kurz cizích mn. Kurzy mn budou použity pi používání cizích mn jako základní hodnoty kurz (pipravené hodnoty, které je možné zmnit). Na stránce Mny mžete urit, zda budete používat cizí mny a provést nastavení potebná pro pepoty mezi mnami. 19

20 6. Homebanking - nastavení parametr pro odesílání píkaz k úhrad pomocí funkce homebanking. 7. lenní domácnosti - Seznamy místa, innosti a osoby mžete nastavit podle poteb zpracovávané domácnosti. Místa jsou vhodná pro sledování oblastí, kterých se týkají nap. dm, chata. innosti slouží pro libovolné rozlenní píjm a výdaj podle vašich specifických poteb, nap. podle zájm, koník apod. Do seznamu osob zadejte jednotlivé leny domácnosti a budete moci sledovat píjmy a výdaje podle jednotlivých osob. Mžete však tyto seznamy a údaje využít zcela libovoln, nebo je nevyužívat vbec. 8. Zpracovávané období - Sledované období zajistí nápoet obrat finanních ástek do druh útování pouze za uvedené období. Zpracovávané období slouží k uzamení záznam mimo zpracovávané období proti nechtné i nepovolené zmn. 9. Poznámka - Údaj pro krátkou poznámku, která se k názvu domácnosti pipojí pro zobrazení ve Správci domácností. Vtší pole mžete využít pro jakékoliv potebné poznámky ke zpracovávané domácnosti. 10.Texty - seznam text, který slouží k rychlejšímu zadávání text v dokladech nebo textových údaj v tiskopisech. Pi zaškrtnuté volb Pidávat automaticky nové texty se do seznamu uloží každý text, který vyplníte do údaje Text nebo Poznámka v kterékoliv agend, resp. textovýho údaje v tiskopisech. Pokud chcete, aby program doploval zbývající ást textu pi zadávání údaj, zaškrtnte volbu Zapnout funkci doplování textu pi psaní. V opaném pípad lze seznam text na textové údaji otevít Navigátorem F12 a údaj pevzít run. 11.Úetnictví - Seznam Skupiny píjm a výdaj slouží ke sledování píjm a výdaj podle obecnjších hledisek, do skupin se automaticky napoítávají souty druh do skupiny patících. Mžete je na zaátku práce s programem doplnit nebo zmnit podle vlastních poteb. Nezapomete pípadné zmny uvést do souladu se seznamem píjm a výdaj, které slouží k podrobnjšímu rozlišení. 12.Kniha jízd - Pro vedení knihy jízd si mžete pipravit seznam vozidel a seznam opakovaných cest. Opakované cesty slouží pro usnadnní zadávaní asto opakovaných cest. Podrobnjší informace najdete v kapitole Kniha jízd. 13.Sazby DPH - seznam platných sazeb DPH 14.Omezení verze Start - Tato stránka se zobrazí pouze pokud máte verzi Start. Seznam obsahuje aktuální poty záznam a limity pro jednotlivé agendy verze Start. Tato stránka neslouží k nastavení, ale pouze pro vaši informaci Oznaování doklad Základem úspšného sledování píjm a výdaj je pravidelná evidence doklad. Za doklad se v programu nepovažuje vždy jen jeho známá papírová podoba, ale obecn záznam do evidence. Oznaení dokladu tvoí jednoznaný klí, sloužící k identifikaci záznamu vtšiny agend i když k záznamu neexistuje odpovídající doklad v papírové podob (nap. plánované píjmy a výdaje). Bez oznaení dokladu není možné záznam uložit. V programu by se mly odrážet všechny skutené pohyby penz nejen v hotovosti, ale i na bankovních nebo spoících útech. 20

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek,

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Commander. User s interface manual, v1.0

Commander. User s interface manual, v1.0 Commander User s interface manual, v1.0 1 Obsah 1 Obsah 2 2 Úvod 4 3 Než zanete 5 3.1 Instalace 5 3.2 Pihlášení 5 4 Navigace 6 4.1 Základní obrazovka 6 4.1.1 Hlavní menu 6 4.1.2 Navigátor 7 5 OnLine 8

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

1 Skype, co to je? strana 1

1 Skype, co to je? strana 1 Obsah 1 Skype, co to je?... 1 2 Instalace programu... 2 3 Spuštní programu úvodní obrazovka... 3 4 Registrace nového uživatele... 5 5 Po pihlášení... 6 6 Kontakty a jejich správa... 7 6.1 Vyhledání a pidání

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více