Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o."

Transkript

1 Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o.

2

3 Obsah 1. Úvod Funkce programu Licence Licenní a záruní podmínky Instalace programu Instalace programu v síti, sdílení dat Požadavky na instalaci a nastavení BDE Jak íst tuto píruku Jak zaít Nastavení licence Seznámení s programem Zavedení nové domácnosti Zavedení domácnosti se sdílenými daty Pístupová práva Nastavení parametr domácnosti Oznaování doklad Parametry pro homebanking Dokladové ady Druhy píjm a výdaj Pechod z jiných program Import ze starších verzí Agendy programu Úetnictví Hotovost Bankovní úty Píkazy k úhrad Plánované píjmy a výdaje Úetní evidence Výsledky hospodaení Kancelá Tiskopisy Adresá Kniha jízd Spoteby energií Ovládání programu Základní pojmy Klávesové zkratky a seznam funkcí Klávesové zkratky pro otevení agend Ovládání v datových formuláích Seznam klávesových zkratek Navigátor Panely nástroj Panel funkcí Panel agend Panel navigace Datové formuláe

4 Popis datového formuláe Poízení nového záznamu Oprava, zmna záznamu Uložení záznamu Smazání záznamu Vyhledání záznamu Výbr záznam podle filtru Význam barev Konvence Funkce programu Mapa programu Zpracovávané domácnosti Pohledy Vzory Kalendá Kalkulaka Tabulkový kalkulátor Tiskové sestavy Prohlíže sestav Opis, automatická sestava Export a import dat Údržba dat Poškození dat a prevence Parametry údržby Opravá dat Zálohování dat Jak provést zálohu dat na disk Jak provést zálohu dat na disketu nebo jiné médium Co je možné zálohovat Systém zálohování Obnova dat Postup provedení obnovy dat Jak provést obnovu dat v poítaové síti Pizpsobení programu vlastním potebám Nastavení programu Rozložení, obsah a barvy formulá Úprava sestav Technická podpora Technická podpora, služby Kontaktní údaje výrobce Jak pedcházet chybám asté dotazy Rozdíl mezi Licencí Start a plnou verzí Ovládání programu Neakceptování licenních údaj Pejmenování druh píjm a výdaj Problémy s tiskem Tipy Tipy jak ušetit

5 1. Úvod Vážený uživateli, program Domácí úetnictví by vám ml být užiteným pomocníkem pi vašem hospodaení v domácnosti. Mžete pomocí nj získat vtší pehled o svých píjmech a výdajích a díky tomu lépe hospodait s vašimi finanními prostedky. Jestliže máte v domácnosti vlastní poíta, ml by vám také ve vaší domácnosti pomáhat. Proto jste si koupili program Domácí úetnictví, který obsahuje mnoho užitených funkcí. Jejich seznam je uveden v následující kapitole. Urit využijete adresá, který nahradí lísteky i zápisník s telefonními ísly a smrovací ísla nebo kalendá již nebudete hledat v zásuvkách. Své bankovní úty mžete nyní spravovat pímo z poítae a plán výdaj vám nedovolí zapomenout na platby, které vás ekají. K tomu, abyste brzy dosáhli viditelných výsledk staí udlat málo pravideln zapisovat vaše píjmy a výdaje. Práce, kterou vynaložíte na sledování rodinných nebo osobních financí se vám urit vyplatí. S pomocí programu brzy najdete oblasti, ve kterých mžete ušetit. Jak ušetené prostedky využít, urit problémem nebude. Domácí úetnictví využívá principu jednoduchého úetnictví použitého v moderních úetních programech. Pokud jste se s jednoduchým úetnictvím nkdy setkali, nebude pro vás práce s programem niím novým. V pípad, že je vám oblast ekonomiky vzdálená, seznámíte se jednoduchou a srozumitelnou formou s jejími základními principy. Pejeme vám, aby pro vás byl program Domácí úetnictví a tato píruka dobrým pomocníkem a rádcem Funkce programu píjmy a výdaje v hotovosti sporožiro, bankovní úty, spoení pevodní píkazy homebanking plánování píjm a výdaj souhrnné sledování píjm a výdaj, pipraveno 14 skupin podrobné sledování píjm a výdaj, pipraveno 34 druh možnost doplnní vlastních druh a skupin lenní píjm a výdaj podle místa (dm, byt, chata), osob nebo inností sledování spoteby elektiny, plynu, vody, tepla kniha jízd a spoteba benzínu adresá osob a firem, telefony naplnné telefonní pedvolby, obce R kalkulaka s historií kalendá se svátky a s možností poznámek pehledné sestavy a grafy 5

6 mapa programu možnost vedení více domácností 1.2. Licence Program Domácí úetnictví je stejn jako vtšina jiných program chránn autorským právem. Program se neprodává jako zboží, ale výrobce programu udluje za úplatu uživateli nevýluné právo jej používat. Program Domácí úetnictví se dodává v nkolika typech licencí, podle rozsahu, v jakém jej uživatel mže používat. Licence jsou oznaeny obchodními názvy: Start - licence urená pro seznámení s programem a jeho omezenému používání. Omezení je dáno maximálním potem záznam v každé dokladové ad. Limit potu záznam a aktuální poet záznam lze zobrazit v Nastavení domácnosti, stránka Omezení. Licence Start je voln šíitelná. Multi - licence pro zpracování neomezeného potu domácností na neomezeném potu poíta a v poítaové síti Pro ob licence se využívá stejný program, zpsob možného použití je dán licenním kódem (sériové íslo programu). Licenní údaje (jméno a sériové íslo) se do programu zavedou v dialogu pro zadání licence. Pechod z licence Start na Multi je možný po zakoupení licence a zadáním nových licenních údaj do programu. Uživatel programu je vázán licenními podmínkami výrobce. Nainstalovat a používat program je možné jen v pípad souhlasu a akceptování licenních podmínek zobrazených v prbhu instalace programu do poítae. Pi nesouhlasu s licenními podmínkami nelze program používat Licenní a záruní podmínky Licenní smlouva Toto licenní ujednání je právní smlouva mezi Vámi, koneným uživatelem programu Domácí úetnictví (dále nabyvatelem licence) a spoleností KASTNER software s.r.o. (dále poskytovatel licence) uzavená na základ autorského zákona. Softwarový produkt se neprodává, pouze se udluje licence k jeho užívání. Produkt zahrnuje poítaový software a dokumentaci v elektronické form, pípadn píslušná média a tištnou dokumentaci. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy, jste jimi zavázán v plném rozsahu a uzvíráte tím tuto smlouvu. 1. Pedmt smlouvy - udlení licence 6

7 Výrobce programu a poskytovatel licence KASTNER software s.r.o. udluje nabyvateli licence nevýhradní právo používat program na neomezeném potu vlastních poíta, nezapojených do poítaové sít nebo na jedné poítaové síti. Nabyvatel licence je oprávnn používat program pouze na poítaích, které jsou jeho majetkem nebo v jeho trvalém užívání. Program se "používá" v poítai tehdy, jestliže je uložen v pamti nebo na pevném disku poítae. 2. Autorské právo Software je majetkem spolenosti KASTNER software s.r.o. a je chránn zákony eské republiky o autorském právu, ustanovením mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se k softwaru musíte chovat jako ke všem dílm, které podléhají autorskému právu. Nesmíte poizovat kopie programu, píruek ani dalších materiál, které jsou souástí softwaru nad limit stanovený výše s výjimkou záložních kopií. V pípad, že nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami uvedenými v této smlouv, je povinen softwarový produkt neinstalovat a nepoužívat. 3. Omezení Nabyvatel licence není oprávnn poskytnout tetím osobám sublicenci. Nabyvatel není oprávnn software pronajmout nebo pjit jiné osob. Nabyvatel licence je oprávnn pevést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na tetí osobu jen na základ písemného souhlasu poskytovatele licence a s písemným prohlášením nového nabyvatele, v nmž souhlasí s pevodem licence a práv a povinností z pevodu vyplývajících. 4. Záruní podmínky Záruka se vztahuje na distribuní médium a bezvadnou funkci programu. Bezvadnou funkcí programu se rozumí chod v souladu s dokumentací (nápovda programu nebo uživatelská píruka, vetn dodatk), která je souástí programu v písemné nebo elektronické form. Vadou se rozumí, že program neodpovídá ve svých funkních vlastnostech vlastnostem popsaným v dokumentaci. Místem uplatnní záruky je sídlo poskytovatele licence. Bude-li reklamace uznána jako odvodnná, je povinností poskytovatele uvést program a dokumentaci do souladu a poskytnout nabyvateli opravenou verzi, pípadn vrátit zaplacenou cenu za poskytnutí licence i její pomrnou ást, úmrnou závažnosti chyby. Za závadu programu nelze oznait skutenost, že program v sob neobsahuje pípadné legislativní zmny nebo zmny pedloh formulá, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby programu, nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu. Je však možné si u poskytovatele licence vyžádat legislativní nebo technický update, v pípad, že bude k dispozici. Poskytovatel licence se zavazuje sledovat vývoj legislativy minimáln po dobu jednoho roku od poskytnutí licence. V pípad takových legislativních zmn, které vyvolají nutnost úpravy programu, bude vytvoena nová verze programu nebo souástí programu (aktualizace, update, upgrade), která bude nabyvateli licence nabídnuta za cenu uvedenou v platném ceníku nebo jako souást pedplacených 7

8 služeb. Poskytovatel licence neruí za bezvadný chod programu v pípad, že program je provozován na technice, která neodpovídá technické specifikaci uvedené v dokumentaci, dále neruí za bezvadnou funkci programu v pípad, že je provozován pod operaním systémem odlišným od originálního operaního systému Microsoft Windows XP, 2000, Me, NT nebo 98 v eské nebo slovenské verzi. Poskytovatel licence neruí za správnou funkci programu v pípad, že je provozován na poítai spolu s jinými programy, které svojí funkcí brání korektnímu chování nebo mohou ovlivnit chování programu - nap. poítaové viry nebo nkteré jiné programy i systémové služby, jež mohou ovlivnit stav nebo chování operaního systému i ostatních program. Poskytovatel licence nenese v žádném pípad odpovdnost za následné škody, a jsou jakékoliv (vetn a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, perušení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanní ztráty), i když vznikly na základ použití, nebo nemožnosti použití programu, jež je pedmtem této smlouvy, dokonce byl-li uvedený program oznaen jako možný pvodce tchto škod. Poskytovatel licence neruí za jakékoliv škody zpsobené chodem programu na výpoetní technice, programovém vybavení i datových souborech uživatele, byly-li tyto zpsobené užitím programu v rozporu s dokumentací, i vznikly následkem pedem nedefinované události i užitím nestandardního softwaru i hardwaru, nestandardním stavem softwaru nebo hardwaru nebo nesprávným i nevhodným nastavením operaního systému, softwaru nebo hardwaru. Poskytovatel licence neruí za správnost výstup programu pedávaných nabyvatelem orgánm státní správy a samosprávy, obchodním partnerm a dalším subjektm. Výstupy programu mohou být ovlivnny všemi píinami uvedenými výše, stejn tak zadáním dat a nastavením programu uživatelem nebo nepesností informací na jejichž základ byla provádna analýza programu nebo programových ástí. Celková výše náhrady škody prokazateln zpsobená chybou programu v žádném pípad nepevýší ástku zaplacenou nabyvatelem za poskytnutí práva na užívání licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatované náhrady vzniklých škod Instalace programu Než budete moci s programem zaít pracovat, je teba jej nejprve nahrát do poítae. Této innosti se íká instalace programu. Po petení následujících ádk ji lehce zvládnete sami bhem nkolika minut. Vložte CD s programem do mechaniky Vašeho poítae. Po chvilce by se na obrazovce mla objevit nabídka instalace programu (1). Klepnte myší na program Domácí úetnictví a stisknte tlaítko Nainstalovat. Instalace probhne v nkolika krocích, ve kterých jste informování o prbhu instalace nebo vyzváni k potvrzení nabízených hodnot. Ve vtšin pípad staí pouze stisknout tlaítko Další. 8

9 Kroky instalace 1. Vítejte - úvodní obrazovka instalaního programu vás mimo jiné vyzve k zavení ostatních spuštných program. V instalaci pokraujte opravdu až po uzavení všech ostatních aplikací. 2. Licenní ujednání - pette si licenní ujednání a souhlas s ním potvrte tlaítkem Ano, jinak se program nenainstaluje. 3. Informace - V informacích se dotete o novinkách, které pináší instalovaná verze programu. 4. Vyberte cílový adresá - program se standardn instaluje do adresáe, který je nastaven výrobcem a doporuujeme jej nemnit. Pokud jste zvyklí instalovat programy na jiný disk, mžete cestu i název adresáe zmnit na jiný nap. D:\Domaci ucetnictvi. Jestliže se rozhodnete instalovat do jiného adresáe, dbejte na to, aby délka absolutní cesty k cílovému adresái byla menší než 128 znak. V nkterých verzích operaního systému Windows by dlouhá cesta mohla vést k nefunknosti programu. 5. Vyberte programovou skupinu - Standardní název programové skupiny je Domácí úetnictví. Naleznete ji po ukonení instalace v nabídce Start/ Programy. V pípad, kdy chcete mít na poítai nap. dv nezávislé instalace programu, je vhodné, krom provedení instalace do jiného adresáe, programovou skupinu pojmenovat odlišn, nap. Domácí úetnictví druhé. 6. Instalace/Upgrade Borland Database Engine - Borland Database Engine (BDE) je nedílnou souástí instalace programu. Umístní instalace nemte a stisknte tlaítko OK. Pokud již na poítai máte BDE nainstalováno, provede se jeho pípadná aktualizace. Díve provedená nastavení prostedí BDE zstanou i po aktualizaci zachována. 7. Instalace je dokonena - Po úspšném dokonení instalace naleznete ikonu pro spuštní programu v nabídce Start/ Programy. V pípad, že se tak nestalo, bude poteba spustit program run (váš poíta asi není nastaven pro automatické tení z CD-ROM mechaniky). Klepnte myší na tlaítko Start v levém dolním rohu obrazovky a zvolte píkaz Spustit Do pole Otevít napište D:\Start.exe (jestliže je D oznaení vaší CD-ROM mechaniky) a stisknte klávesu Enter. Mžete samozejm použít i jakýkoliv jiný zpsob spuštní programu Start.exe z CD-ROM, nap. použít Przkumníka nebo okno Tento poíta. Pokud máte síovou licenci je nutné instalaci provést na všech poítaích, na kterých budete používat program. Poznámky Pi prvním spuštní Vám program nabídne automatický pevod dat ze starších verzí 3.2.x nebo 2.1.x. Pokud se pevod dat automaticky nenabídne, provedete jej následujícím zpsobem. 1. V nabídce Soubor / Import vyberete jednu z nabídek Stereo - domácí úetnictví v 2.1.x nebo Stereo domácí úetnictví v 2.1.x. podle toho jakou máte v poítai nainstalovanou pedcházející verzi programu. 2. Pokud není nastavená správná cesta ke starší verzi, nastavíte ji pomocí tlaítka Procházet. 3. Stisknte tlaítko Další. 9

10 4. Vyberete si domácnosti, které chcete pevést a stisknte tlaítko Dokonit Instalace programu v síti, sdílení dat Pro instalaci síové verze programu Domácí úetnictví potebujete: mít funkní lokální poítaovou sí umožující sdílení dat licenci programu pro síovou verzi - licence je vložena v zalepené obálce s licenním ujednáním. Pi instalaci použijte následující postup. 1. Nainstalujte program na každý poíta, na kterých budete pracovat v lokální síti. 2. Na sdíleném disku vytvote sdílenou složku s úplným pístupem. (nap. F:\StereoNet, kde F je síový disk nebo \\<název PC v síti>\stereonet). Do této složky se budou ukládat sdílená data. 1. Na všech stanicích postupn spuste program a zadejte licenní údaje. 2. V nastavení programu, v záložce Sdílení dat, zadejte cestu ke sdíleným složkám programu. 10

11 Uživatel mže na každé stanici v síti založit: domácnost s daty na tomto poítai - pi založení domácnosti s daty na tomto poítai je možné k datm pistupovat pouze z jednoho poítae, na kterém byla domácnost založena domácnost s daty sdílenými v síti - pi založení domácnosti s daty sdílenými v síti je možné k datm pistupovat ze všech poíta v síti Jednotlivým domácnostem je možné nastavit adu pístupových práv Požadavky na instalaci a nastavení BDE Instalaní program nabídne po dokonení instalace programu instalaci BDE verze 5.01 (systémové knihovny pro práci s daty). Pokud na poítai BDE ješt není nainstalováno nabídne program standardn adresá C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE, v opaném pípad nabídne adresá s již existující instalací BDE. Pokud adresá spluje následující podmínky, jeho nastavení již nemte. Stávající nastavení parametr BDE zstane zachováno. Adresá s BDE nesmí být umístn doasném adresái systému Windows. Adresá BDE musí být pístupný pro zápis. Poznámky Nkteré programy používají tzv. neúplnou instalaci BDE, která vyžaduje menší diskový prostor, ale bývá zdrojem problém pro ostatní programy. V tomto pípad doporuujeme smazat adresá s instalací BDE a instalaci programu vetn BDE provést znovu. BDE vyžaduje, aby nastavené barevné rozlišení monitoru bylo minimáln 256 barev. Nastavení parametr BDE 11

12 Program pi každém startu a zmn umístní sdílených dat (v síové verzi) kontroluje nastavení parametr PARADOX\LEVEL, LOCALSHARE a SHAREDMEMSIZE. Pokud jsou jejich hodnoty nižší než požadované nabídne jejich automatické nastavení. Program a všechny ostatní programy využívající BDE je poté nutno restartovat. Parametry BDE mžete nastavit programem BDE Administrator, který najdete v Ovládacích panelech Windows. požadovanédoporuené PARADOX \ LEVEL 7 7 LOCALSHARE pro síový provoz TRUE TRUE pro lokální instalaci N/A FALSE SHAREDMEMSIZE pro úetnictví 4096 >=4096 Daová kancelá 2048 >=2048 LANGDRIVER N/A pdx ANSI Czech 'CH' MAXFILESHANDLES N/A >=48 NETDIR N/A N/A 1.5. Jak íst tuto píruku V kapitole Jak zaít najdete informace potebné pro instalaci programu a pro zaátek práce s programem. Návody k provádní praktických inností pi vedení úetnictví jsou obsaženy v kapitole Agendy programu. Kapitola Ovládání a funkce programu vysvtluje postupy a zpsob práce s programem. Použité typy písma: Tahoma Fixedsys Tahoma šikmá Texty, které jsou souástí programu jako volby nabídek, názvy údaj, názvy agend apod. Dále klávesové zkratky pro vyvolání popisovaných akcí. Každou akci lze zpravidla vyvolat mnoha zpsoby (nkolik klávesových zkratek, použití myši). Klávesová zkratka je uvedena jedna z možných, další možnosti mžete najít v kapitole Klávesové zkratky a funkní klávesy. Tímto typem písma jsou také názvy kapitol této píruky, pokud je poteba se na n odkázat. Texty popisující píklady nebo texty zadávané do programu Údaje, do kterých se zadávají hodnoty v záznamech jednotlivých agend, seznam nebo parametr i nastavení programu. Vtšina kapitol obsahuje návod, jak popisovaný úkol provést. Tento postup je uveden jako íslovaná posloupnost inností. nap.: 1. Otevete Zadejte Provete... 12

13 V nkterých kapitolách je odstavec Poznámky, v nmž jsou uvedeny informace, které jsou dležité v souvislosti s popisovaným tématem nebo které je dobré vdt. Obas mžete najít také vlastnosti i funkce., který slouží k upozornní na užitené nebo zajímavé 13

14 2. Jak zaít Nejdležitjší funkce pro práci s daty Nabídku všech dostupných funkcí kterékoliv agendy otevete klepnutím pravým tlaítkem myši nad oknem agendy nebo klávesou Alt+F1 i klávesou Windows pro místní nabídku. Zpravidla vystaíte s tmito píkazy: Ctrl+Insert Vytvoení nového záznamu Ctrl+Enter Uložení záznamu Ctrl+Delete Smazání záznamu F12 Navigátor, výbr hodnoty údaje Shift+F3 Hledání, výbr záznam - filtry Shift+F5 Pohledy, nastavení sloupc tabulky Shift+F6 Sestavy, opis - automatická sestava F10 Funkce agendy Esc Návrat pvodní hodnoty, zavení agendy Úplný seznam klávesových zkratek najdete v kapitole Klávesové zkratky a seznam funkcí Nastavení licence Ikonu pro spuštní programu naleznete v nabídce programy, které se rozbalí po klepnutí na tlaítko Start vlevo dole na obrazovce. Zadání licenních údaj a nastavení licence Po spuštní programu Domácí úetnictví vás pivítá úvodní obrazovka, která obsahuje informaci o tom, že se jedná o licenci Start. Pokud chcete zadat licenci ihned, klepnte na tlaítko Ano. Zobrazí se dialog Nastavení programu. 1. Vyberte záložku Licence. 2. Vyplte údaje Jméno a Sériové. pesn podle licenních informací od dodavatele. Najdete je na Licenním ujednání, které je souástí distribuního balení (pípadn v jiných materiálech od dodavatele, nap. u pi zakoupení pouze licence pes internet). Pokud údaje zadáte peliv, pesn tak, jak jsou uvedeny na licenním štítku, tlaítko Použít se stane aktivním (rozsvítí se). 3. Stisknte tlaítko Použít. Zobrazí se informace o tom, že licence byla správn nastavena. Poznámky 14

15 Možnost zadání licenních údaj se objevuje pi každém spuštní licence Start. Pokud máte licence Start a chcete si koupi nkterou z vyšších licencí, mžete k jejímu objednání stisknout tlaítko Objednat, vyplnit a poslat formulá objednávky. Pokud vaše licence obsahuje text "neregistrováno" zadejte tento text do pole Jméno. Pi vyplnní jiného textu (nap. vašeho jména) nelze licenci nastavit (tlaítko Použít bude šedé). U tchto licencí doporuujeme zaregistrovat se u výrobce, kde obdržíte registrovanou licenci na své jméno nebo firmu. Licenci mžete zadat i pozdji v nabídce Ostatní Nastavení programu Seznámení s programem Pro seznámení s programem doporuujeme využít následujících možností: Po prvním spuštní programu se vám automaticky zobrazí Mapa programu. Doporuujeme vám ji využívat zejména pro seznamování se s programem. Budete tak mít neustále pehled o jeho struktue a nemžete se v nm ztratit. Prozkoumejte s její pomocí celý program. Ukažte myší na jednotlivé obrázky a seznamte se s jednotlivými funkcemi programu. Nebojte se na kterýkoliv obrázek klepnout a otevít tak odpovídající okno. Mžete jej kdykoliv zavít klávesou Esc a vrátit se zpt do Mapy. Zpoátku budou nkteré obrázky zašedlé a neaktivní (pi ukázání myší se kurzor zmní na peškrtnutý kroužek). Tyto funkce nejsou z njakého dvodu dostupné, nap. proto, že není vybrána nebo zavedena žádná domácnost, popípad není funkce v této verzi podporována. Na úvod doporuujeme zavést novou domácnost a nechat ji naplnit vzorovými daty podle píkladu. Mžete se tak jednoduše seznámit s programem bez toho, abyste museli sami zadávat njaké cviné údaje a záznamy. Sledujte vysvtlující texty v dolním ádku oken jednotlivých agend. Objevuje se v nich popis významu vybraného údaje nebo objektu. Seznamte se s nápovdou programu. Využijte nabídku dostupných funkcí, kterou otevete ve formuláích agend klepnutím pravým tlaítkem myši nebo klávesou Alt+F1, pípadn klávesou Windows pro lokální menu (vlevo od pravé klávesy Ctrl). Seznamte se s užitenými funkcemi každé agendy, které najdete v nabídce na klávesu F Zavedení nové domácnosti Než zanete do programu zadávat data, je poteba pro n vytvoit prostor. Tato funkce se nazývá zavedení nové domácnosti. Pomocí ní si pipravíte prázdné datové soubory a tabulky, do kterých pak budete poizovat vlastní data. 1. Klepnte v Map programu na obrázek Zavedení nové domácnosti. 2. V prvodci Zavedení domácnosti zvolte nabídku založit data domácnosti na tomto poítai a pokraujte tlaítkem Další. 3. Zadejte údaj Oznaení nové domácnosti a v typu úetnictví nastavte Domácí úetnictví 15

16 4. Než budete s programem pracovat "naostro", doporuujeme vyzkoušet jeho funkce na datech z píkladu. Klepnte na tlaítko Další a poté klepnte na pepína Pevzít data z píkladu. 5. Nakonec klepnte na tlaítko Další. Prvodce se ukoní a mžete zaít pracovat s nov vytvoenou domácností. Pokud používáte síovou verzi programu a chcete založit sdílenou domácnost postupujte následovn 1. Nejprve nastavte cestu ke sdíleným složkám programu pomocí tlaítka Nastavit. Sdílenou složku vytvoíte pi instalaci programu v síti. 2. Oteve se nastavení programu a zde pomocí tlaítka Procházet nastavte cestu ke sdílené složce. 3. V prvodci dat zvolte nabídku založit data domácnosti pro sdílení v síti a dále pokraujete jako pi zakládání lokální domácnosti. Poznámky Zpracování každé domácnosti probíhá samostatn. Data každé domácnosti jsou uloženy oddlen v samostatném adresái (složce) Windows. Zálohování dat však mžete provést pro každou domácnost zvláš nebo zálohovat všechny domácnosti spolen Zavedení domácnosti se sdílenými daty Pokud používáte síovou verzi programu a chcete založit domácnost, jejíž data budou sdílena v síti, postupujte následovn 1. Pokud jste nenainstalovali sdílené složky programu pi instalaci programu, nastavte je nyní. Mžete to provést tlaítkem Nastavit v prvodci zavedením domácnosti. 2. V prvodci zavedení domácnost zvolte nabídku založit data domácnosti pro sdílení v síti a dále pokraujte jako pi zakládání dat domácnosti na tomto poítai. 16

17 Po založení domácnosti se sdílenými daty je poteba se k jejím datm pipojit z ostatních stanic následujícím zpsobem: V prvodci zavedení domácnosti vyberte nejprve ze seznamu domácnost se sdílenými daty a zvolte nabídku pipojit se ke sdíleným datm již založené domácnosti. Poznámky Zpracování každé domácnosti probíhá samostatn. Data každé domácnosti jsou uloženy oddlen v samostatném adresái (složce) Windows. Zálohování dat však mžete provést pro každou domácnost zvláš nebo zálohovat všechny domácnosti spolen Pístupová práva Program Domácí úetnictví umožuje práci více uživatelm, piemž každý mže mít pidlena a nastavena jiná pístupová práva. Umožuje nastavit pístupová práva jak pro použití celého programu, tak i jednotlivých ástí, pro všechny zpracovávané 17

18 domácnost shodn, nebo pro každou jinak. Systém pístupových práv umožuje nap.: nedovolit spuštní programu bez znalosti hesla povolit nkterým uživatelm jen prohlížení záznam pístup uživatele jen k vybraným domácnostem zviditelnit pro uživatele pouze nkteré nabídky Pro zaazování nových uživatel, nastavování jejich hesel a jednotlivých pístupových práv, slouží v programu Správce uživatel. Mžete jej otevít volbou Soubor Uživatelé. V seznamu uživatel je již pednastaven uživatel Správce, který má po instalaci programu pihlašování vypnuté. Aktivace pístupových práv: Pihlašování do programu pomocí hesla se automaticky zapne a systém uživatelských práv se stane aktivním, pokud Správci nastavíte heslo ve volb Vlastnosti pomocí tlaítka Zmnit heslo. Dalšího uživatele mžete do seznamu pidat pomocí tlaítka Nový. Vyplte údaje Uživatel, Plné jméno a zadejte heslo. Nový uživatel má nastavena Práva - spolená a výchozí, která lze upravit podle poteby. Pokud v tchto právech bude v nabídce Soubor / Správce domácností zatržena volba Povolit pístup ke všem domácnostem, bude povolen pístup ke všem domácnostem podle již nastavených Práv spolených a výchozích. Pístupová práva mže mít každý uživatel programu nastavena jinak pro jednotlivé zpracovávané domácnosti, které jsou v seznamu domácností. V tomto pípad pomocí tlaítka Pidat vyberte domácnost, pro kterou budete nastavovat pístupová práva, která mohou být stejná nebo odlišná od práv spolených. Práva lze nastavit samostatn pro každou agendu podle následujících možností: žádná práva - uživatel nemá pro danou položku žádná práva tení - uživatel má právo prohlížet záznamy, ale nemže je opravovat ani pidávat zápis nových - uživatel má právo prohlížet záznamy a pidávat další zápis a zmna vlastních - uživatel má právo prohlížet záznamy, pidávat další a jím vytvoené záznamy opravovat zápis a zmna všech - uživatel má právo prohlížet, pidávat další a opravovat všechny záznamy bez omezení - uživatel má právo prohlížet, pidávat další, opravovat a mazat všechny záznamy export - uživatel má právo použít funkci Export import - uživatel má právo použít funkci Import homebanking - uživatel má právo použít funkci Homebanking Poznámky Pi nastavování práv jednotlivým domácnostem jsou ve výbru zobrazeny pouze ty domácnosti, které leží na Vašem lokálním disku (jsou založeny jako lokální domácnosti) a ty, které jsou založeny jako sdílené domácnosti. 18

19 2.5. Nastavení parametr domácnosti Okno Nastavení domácnosti, ve kterém mžete provést nastavení všech parametr a seznam, zobrazíte píkazem Ostatní / Nastavení domácnosti. V okn Obsah (Alt+B) je zobrazen seznam jednotlivých stránek formuláe. Klávesou Enter pejdete na první údaj zobrazené stránky. Zkontrolujte a upravte postupn údaje na stránkách: 1. Základní údaje - Zadejte název domácnosti, adresu a spojení. Jsou zde zobrazeny i systémové inforamce 2. Bankovní úty - do seznamu bankovních út zadejte používané bankovní úty zpracovávané domácnosti. Nejastji používaný úet nastavte jako hlavní (zaškrtnutím údaje Hlavní), do údaje Dokladová ada zadejte adu doklad odpovídající uvedenému bankovnímu útu. Dokladovou adu mžete doplnit i pozdji, až si pipravíte seznam dokladových ad v seznamu na další stránce. 3. Dokladové ady - Pipravte si seznam sloužící pro rozdlení záznam do samostatných skupin uvnit agendy. Toto rozdlení je vhodné promyslet a nastavit ped tím, než zanete poizovat záznamy do jednotlivých agend. Význam a zpsob použití je popsán v kapitole Dokladové ady. 4. Druhy útování - Seznam druh píjm a výdaj, které chcete sledovat. Umožuje zadat veškeré pohyby penz a úetní pípady na základ jediné zkratky - Druhu píjm a výdaj. 5. Mny - Seznam mn a kurz cizích mn. Kurzy mn budou použity pi používání cizích mn jako základní hodnoty kurz (pipravené hodnoty, které je možné zmnit). Na stránce Mny mžete urit, zda budete používat cizí mny a provést nastavení potebná pro pepoty mezi mnami. 19

20 6. Homebanking - nastavení parametr pro odesílání píkaz k úhrad pomocí funkce homebanking. 7. lenní domácnosti - Seznamy místa, innosti a osoby mžete nastavit podle poteb zpracovávané domácnosti. Místa jsou vhodná pro sledování oblastí, kterých se týkají nap. dm, chata. innosti slouží pro libovolné rozlenní píjm a výdaj podle vašich specifických poteb, nap. podle zájm, koník apod. Do seznamu osob zadejte jednotlivé leny domácnosti a budete moci sledovat píjmy a výdaje podle jednotlivých osob. Mžete však tyto seznamy a údaje využít zcela libovoln, nebo je nevyužívat vbec. 8. Zpracovávané období - Sledované období zajistí nápoet obrat finanních ástek do druh útování pouze za uvedené období. Zpracovávané období slouží k uzamení záznam mimo zpracovávané období proti nechtné i nepovolené zmn. 9. Poznámka - Údaj pro krátkou poznámku, která se k názvu domácnosti pipojí pro zobrazení ve Správci domácností. Vtší pole mžete využít pro jakékoliv potebné poznámky ke zpracovávané domácnosti. 10.Texty - seznam text, který slouží k rychlejšímu zadávání text v dokladech nebo textových údaj v tiskopisech. Pi zaškrtnuté volb Pidávat automaticky nové texty se do seznamu uloží každý text, který vyplníte do údaje Text nebo Poznámka v kterékoliv agend, resp. textovýho údaje v tiskopisech. Pokud chcete, aby program doploval zbývající ást textu pi zadávání údaj, zaškrtnte volbu Zapnout funkci doplování textu pi psaní. V opaném pípad lze seznam text na textové údaji otevít Navigátorem F12 a údaj pevzít run. 11.Úetnictví - Seznam Skupiny píjm a výdaj slouží ke sledování píjm a výdaj podle obecnjších hledisek, do skupin se automaticky napoítávají souty druh do skupiny patících. Mžete je na zaátku práce s programem doplnit nebo zmnit podle vlastních poteb. Nezapomete pípadné zmny uvést do souladu se seznamem píjm a výdaj, které slouží k podrobnjšímu rozlišení. 12.Kniha jízd - Pro vedení knihy jízd si mžete pipravit seznam vozidel a seznam opakovaných cest. Opakované cesty slouží pro usnadnní zadávaní asto opakovaných cest. Podrobnjší informace najdete v kapitole Kniha jízd. 13.Sazby DPH - seznam platných sazeb DPH 14.Omezení verze Start - Tato stránka se zobrazí pouze pokud máte verzi Start. Seznam obsahuje aktuální poty záznam a limity pro jednotlivé agendy verze Start. Tato stránka neslouží k nastavení, ale pouze pro vaši informaci Oznaování doklad Základem úspšného sledování píjm a výdaj je pravidelná evidence doklad. Za doklad se v programu nepovažuje vždy jen jeho známá papírová podoba, ale obecn záznam do evidence. Oznaení dokladu tvoí jednoznaný klí, sloužící k identifikaci záznamu vtšiny agend i když k záznamu neexistuje odpovídající doklad v papírové podob (nap. plánované píjmy a výdaje). Bez oznaení dokladu není možné záznam uložit. V programu by se mly odrážet všechny skutené pohyby penz nejen v hotovosti, ale i na bankovních nebo spoících útech. 20

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze KONTO PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95 Identifikační údaje programu varianta sériové číslo síť verze JAPO ZLÍN, SPOL. S R.O., DRUŽSTEVNÍ 431, P. O. BOX 16, 763 15 SLUŠOVICE 1 Licenční smlouva Tento softwarový

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek,

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více