TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ. (se zapracovanými p ipomínkami)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ. (se zapracovanými p ipomínkami)"

Transkript

1 Odbr dzru a kntrly ve ejné správy Ministerstv vnitra Praha NOVELA ZÁKON O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ (se zapracvanými p ipmínkami) pdle stavu k 18. b eznu 2011

2 1

3 OBSAH: ÁST PRVNÍ LEGISLATIVNÍ ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI PRO OBDOBÍ LET 2011 A Zavedení p ísn jších pravidel pr nakládání s majetkem bcí a kraj a pr psílení dpv dnsti za zp sbenu škdu Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu Návrh legislativníh ešení Mžnst pdmín ní platnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem jejím p edchzím zve ejn ním Zavedení v tší transparentnsti hlasvání v rgánech územní samsprávy ve v cech nakládání s majetkem územní samsprávy, neb zakázkách, dtacích a grantech Zadání vlády Teze legislativníh ešení P edpkládané náklady Návrh legislativníh ešení Úprava kmpetencí mezi zastupitelstvem a radu zamezující bcházení zákna Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu Návrh legislativníh ešení Zm na p ístupu len zastupitelstev územních samsprávných celk k infrmacím Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu Úprava centrální adresy Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu Zaktvení pvinnsti rgán ve ejné mci zpracvat a ve ejn publikvat vlastní etický kdex Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu (z hlediska územních samsprávných celk ) Ostatní legislativní úkly mim gesci Ministerstva vnitra, které se dtýkají p sbnsti územních samsprávných celk Zavedení kntrlních pravmcí Nejvyššíh kntrlníh ú adu ve vztahu k územním samsprávným celk m Jmenvání zástupc státu a územních samsprávných celk d rgán právnických sb (dbrnst len ) Zavedení pat ení prti zneužívání radni ních peridik Úpravy zákn pr blast dtací a grant Zve ej vání prdeje ve ejnéh majetku ÁST DRUHÁ LEGISLATIVNÍ ÚKOLY Z PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY Úkly ešené v rámci Strategie vlády v bji prti krupci Úkly mim Strategii Zavedení p ímé vlby starst (malých bcí) Zadání vlády

4 2.3.2 Shrnutí bsahu analýzy p ímé vlby starst vládní zadání pr legislativní vyjád ení p ímé vlby starst Aktuální stav pln ní Návrh legislativníh textu (prvtní pracvní verze): Legislativní ešení p edlužensti bcí a zániku bce Zadání vlády Aktuální stav pln ní Návrh legislativníh ešení ÁST T ETÍ LEGISLATIVNÍ ÚKOLY Z OSTATNÍCH USNESENÍ VLÁDY Zm na zákn územních samsprávných celcích v blasti ustavvání výbr pr nárdnstní menšiny a zna vání ulic a jiných ve ejných prstranství Zadání vlády a stav pln ní Návrh legislativníh ešení Zm na zákn územních samsprávných celcích v blasti prcesní (sjedncení právní úpravy pstup p i výknu jedntlivých správních agend s minimem dchylek a výjimek) Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu Zm na právní úpravy uzavírání ve ejnprávních smluv Zadání vlády Zadání pdle materiálu prjednanéh vládu Teze spln ní legislativníh úklu Návrh legislativní zm ny ÁST TVRTÁ TECHNICKÉ ZM NY Uzavírání manželství v hlavním m st Praze v db tzv. vlebníh mezidbí P evd výknu p enesené p sbnsti bcí s pv eným becním ú adem Odm vání len rady ve vlebním mezidbí a p edání funkce nv zvlenému starstvi Výslvná úprava pravmcí becních rgán v blasti ve ejných dražeb Svlání zasedání zastupitelstva v p ípad vyhlášení krizvéh stavu Pskytvání dtací bcemi P ÍLOHY Usnesení vlády. 1/2011 (ke Strategii v bji prti krupci) Usnesení vlády. 65/2011 (dpln ní Strategie) Usnesení vlády. 8/2011 (k p ímé vlb starst ) Usnesení vlády. 6/2011 (k ve ejnprávním smluvám) Usnesení vlády. 845/2009 (výbry pr nárdnstní menšiny) Usnesení vlády. 1397/2009 (Sjedncení prcesních úprav) Usnesení vlády. 450/2009 (Sjedncení prcesních úprav) Expertiza Právnické fakulty k p ímé vlb starst Slvenská právní úprava zve ej vání smluv Pzn.: Jedntlivé tématické zm ny se v n kterých p ípadech týkají identických ustanvení (nap. zm na 39 je navrhvána z r zných hledisek v rámci úklu 1.1 i 4.4). Tyt zm ny jsu navrženy samstatn s tím, že jejich výsledné prpjení bude prveden až v rámci p ípravy kne néh legislativníh návrhu pdle p ipmínek vznesených k tmut materiálu. 3

5 ÁST PRVNÍ LEGISLATIVNÍ ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI PRO OBDOBÍ LET 2011 A 2012 (schválené usneseními vlády. 1/2011 a. 65/2011) Teze legislativní úpravy pdle výsledk jednání ministra vnitra se zástupci zájmvých sdružení územních samsprávných celk a zástupci výbr pr reginální rzvj Senátu a Pslanecké sn mvny dne 12. ledna 2011 a pdle vyp ádaných p ipmínek uplatn ných ú astníky jednání dne 12. ledna 2011 a n kterými leny Pradníh sbru ministra vnitra pr bj s krupcí 4

6 5

7 1.1 Zavedení p ísn jších pravidel pr nakládání s majetkem bcí a kraj a pr psílení dpv dnsti za zp sbenu škdu Zadání vlády Strategie, bd 1.1: P prjednání s Asciací kraj R, Svazem m st a bcí R a Sdružení místních samspráv p edlžit vlád návrh nvely zákna. 128/2000 Sb., bcích (becní z ízení), ve zn ní pzd jších p edpis, zákna. 129/2000 Sb., krajích (krajské z ízení), ve zn ní pzd jších p edpis, a zákna. 131/2000 Sb., hlavním m st Praze, ve zn ní pzd jších p edpis, s cílem snížit rizika krup níh prst edí zejména zp esnit pdmínky pr právní úkny p i nakládání s majetkem a finan ními prst edky kraje neb bce, vymáhání sbní dpv dnsti za špatné hspda ení a mžnst vlivnit hspdárné nakládání s majetkem bce neb kraje. Zavedení aktivní žalbní legitimace nap. frmu státníh zastupitelství ve ve ejném zájmu k napadení nezáknných úkn s ve ejným majetkem. Prtikrup ní efekt: Transparentn jší nakládání s majetkem územních samsprávných celk a uplat vání náhrad škdy zp sbené ú edníky, v etn vlených zástupc. Výchdiska: Ze zákna s majetkem územníh samsprávnéh celku musí být nakládán s pé í ádnéh hspdá e. Existuje i pvinnst vymáhat a nenechat prml et škdu zp sbenu územnímu samsprávnému celku. Není ale stanvena žádná p ímá sankce za nepln ní takvých pvinnstí. Krm ur ených p edstavitel územníh samsprávnéh celku nemá nikd právn ní namítat neplatnst právníh úknu u in néh územním samsprávným celkem neb uplatnit nárky územníh samsprávnéh celku v i t etím sbám. P itm aktivní b ané bce, resp. lenvé zastupitelstva bce, ast pukazují nap. na t, že bec nevymáhá nárky vzniklé ze smluv, které uzav ela, a ty jsu pak prml eny. Je prt pt ebné najít mechanismus, na základ kteréh by právem uplatnit nárk bce v p ípad její ne innsti dispnval i jiný subjekt (nap. žalba státníh zástupce ve ve ejném zájmu). P ípadná škda, a už zap í in ná krupcí i neznalstí, tak m že být vymáhána prst ednictvím kvalifikvané a nezávislé státní instituce. Ta m že erpat i z pdn t b an. Ú ady a zejména knkrétní ú edníci, kte í vydávají rzhdnutí ve správních ízeních, za n v tšinu fakticky nenesu žádnu dpv dnst, p estže s regresivní náhradu p ítá zákn. 82/1998 Sb., dpv dnsti za škdu zp sbenu p i výknu ve ejné mci rzhdnutím neb nesprávným ú edním pstupem a zm n zákna eské nárdní rady. 358/1992 Sb., ntá ích a jejich innsti (ntá ský ád), který však v praxi nebývá vždy pln uplat ván. T vede k annymit náklad ú edních pchybení, v kne ném d sledku hrazených z ve ejných rzp t, a k nízké mtivaci ú edních sb vyvarvat se nezáknných rzhdnutí (a již mtivvaných krupcí, klientelismem neb jakkli jinak). Kne ným d sledkem tht stavu je pdlamvání d v ry b an v nezávislý a spravedlivý výkn ve ejné mci. Pkud jsu pchybení p i výknu ve ejné mci zjevn následkem bu zcela zásadníh dbrnéh selhání, neb úmyslu, m l by být jejich standardním d sledkem vymáhání náhrady zp sbené škdy p knkrétní dpv dné sb, p ípadn spjené s ulžením sankce. Su asná právní úprava zásad hspda ení s majetkem územníh samsprávnéh celku a mžnstí zjednat nápravu v p ípad jejich prušení se jeví nedstate nu a neschpnu ve ejný majetek ú inn bránit prti jeh úmyslnému zmenšvání. Zárve zcela selhává pln ní pvinnsti vymáhat škdu zp sbenu územním samsprávným celkem. Z t cht d vd je nutné bnvit širké diskuse na téma úpravy zákn týkajících se nakládání s majetkem územních samsprávných celk a nad mžnstí jejich legislativních zm n, p i emž v rámci snížení rizik 6

8 krup níh prst edí je t eba zabývat se ptencinálními mžnstmi nap. buducích legislativních zm n: zavedení institutu b anskprávní žalby nap. frmu státníh zastupitelství ve ve ejném zájmu umž ující napadení nezáknných úkn s ve ejným majetkem, v zám rech územních samsprávných celk dispnvat nemvitým majetkem stanvit pvinnst zve ej vat i zp sb rzhdvání a metdu výb ru zájemce, stanvit pvinnst zve ejn ní zám ru nakládat s nemvitým majetkem nejen p ur itu dbu, ale až d dby rzhdvání p íslušnéh rgánu, zvýšit dpv dnst jedntlivých sb pdle výsledk kntrl prvedených u územních samsprávných celk, zajistit vynutitelnst alesp t ch pvinnstí (neb sankcí za jejich prušení), jež by územnímu samsprávnému celku mhly zp sbit škdu, zavést pvinnst správních rgán p esn evidvat a zve ej vat p et jimi vydaných rzhdnutí, zrušených správními sudy, a z th vyplývajících finan ních náklad, d sledn uplat vat regresní náhrady v i dpv dným ú edním sbám v t cht p ípadech. Prgramvé prhlášení vlády: V blasti bje s krupcí se vláda zam í na efektivní p edcházení krupci a snižvání p íležitstí krup níh jednání, zvýšení transparentnsti všech prces a psílení mžnstí státu p i pstihvání krup níh jednání, v etn zp ísn ní trest za krup ní jednání. (str. 17) Kali ní smluva: P edlžíme úpravu zákn, které budu prsazvat maximální transparentnst p i nakládání s majetkem státu a územních samspráv a p i realizaci veškerých výdaj z ve ejných rzp t. Na základ t cht zm n bude nejpzd ji d upravena Centrální adresa tak, aby na jednm míst byly zve ej vány veškeré infrmace týkající se prdej a prnájm majetku státu neb územních samspráv a veškeré údaje ve ejných zakázkách ve ejných zadavatel. Budu upraveny zákny, které stanví pvinnst zve ej vat údaje na Centrální adrese pr všechny ve ejné zadavatele a rgány ve ejné mci. (str. 18) Termín p edlžení vlád : Z návrhu Plánu legislativních prací vlády vyplývá termín d 31. prsince 2011, pdle strategie vlády je termínem spln ní rvn ž 31. prsinec Gestr: Ministerstv vnitra ve splupráci s Ministerstvem spravedlnsti Teze legislativníh ešení úklu Úkly z prgramvéh prhlášení vlády Úprava pvinnsti zve ejnit zám r: Zám r bude zve ej ván též na centrální adrese, je však nutné zabezpe it bezplatnst neb minimální nákladvst (tat tázka bude p edm tem navazujících jednání s esku pštu a s Ministerstvem financí). Dba zve ejn ní se prdlužuje na 30 dní. Su ástí zve ejn ní budu pvinn p edem stanvené pdmínky majetkvé dispzice, které budu pr bec v zásad závazné. Zám r bude pvinn zve ejn n p celu dbu až d rzhdnutí p íslušnéh becníh rgánu. Úprava pvinnsti sjednávat cenu ve výši v míst a ase bvyklé: Návrh tut pvinnst výslvn rzši uje i na sjednávání nájmu k majetku bce, p i emž d vdy pr dchylku musejí být výslvn uvedeny v zápise z jednání danéh rgánu. Omezení pskytvání dar nemvitu v cí: P ednstn bude pvinnst nemvitu v c prdat a jen, pkud ke zve ejn nému zám ru nebude nalezen kupec, bude mžné nemvitst darvat. Tat pvinnst neplatí, jestliže jsu pr pskytnutí daru d vdy hdné zvláštníh z etele. Ty musejí být uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva, které pskytnutí nemvitsti jak daru rzhdval. 7

9 Prušení uvedených pvinnstí bude mít za následek neplatnst uzav ené smluvy (Pdle rzsudku NS ze dne 15. listpadu 2010, sp. zn. 28 Cd 3950/2010, je i nyní ned vdn ní dchylky d bvyklé ceny d vdem pr abslutní neplatnst uzav ené smluvy) Úkly ze Strategie vlády v bji prti krupci Zavedení žalby ve ve ejném zájmu na neplatnst smluvy uzav ené bcí: V zákn státním zastupitelství bude (v suladu s vládním zadáním plynucím z usnesení vlády. 1/2011 a ze zm ny Strategie, schválené usnesením vlády. 65/2011) zaveden právn ní státníh zástupce pdat sudu v b anském sudním ízení návrh na ur ení neplatnsti smluvy majetkvé dispzici pr prušení zákna (ve ve ejném zájmu). Úprava bude dpln na mžnst každéh u init pdn t na ur ení neplatnsti smluvy. Variantn byl ešen, zda se právn ní státníh zástupce má týkat puze smluv, jimiž bec dispnuje s nemvitstí, neb jakýchkli smluv. Výsledkem p ipmínkvéh ízení je kmprmisní návrh, pdle n hž se bude právn ní státníh zástupce týkat smluv dispzicích s nemvitým majetkem a dále smluv, jejichž p edm t pln ní p esáhne ur itu záknem stanvenu ástku. Lh ta státníh zástupce pr psuzení pdn tu je kncipvána jak lh ta p ádkvá. Pvinnst zve ejnit metdu výb ru zájemce: Pln n v rámci prgramvéh prhlášení vlády. Zve ejn ní zám ru až d rzhdnutí majetkvé dispzici: Pln n v rámci prgramvéh prhlášení vlády. Zvýšení dpv dnsti pdle výsledk kntrl prvedených u územních samsprávných celk : Variantn byla diskutvána mžnst dplnit zákny ÚSC sankce za prušení pvinnstí p i výknu samstatné a p enesené p sbnsti, které by byly ukládány v závislsti na výsledcích kntrl (dpv dnst knkrétních ú edník by se pak prjevila v mžnsti žádat náhradu škdy za ulženu sankci) a mžnst ešení úklu v rvin metdick-dpru ující (vzhledem k prblemati nsti zavedení sankce). Ú astníci jednání dpru ili variantu. 2, která bude dále prsazvána. Legislativn djde k psílení dpv dnsti pdle výsledk kntrl pvede i úprava v blasti regresní úhrady (viz dále). Vynutitelnst pvinnstí, které by územním samsprávným celk m mhly zp sbit škdu: ešení byl zvlen identické jak v p edchzím p ípad. Evidence vydaných a zrušených rzhdnutí správními sudy: Zm nu zákna svbdném p ístupu k infrmacím, jenž i za nyní platnéh stavu ukládá pvinným subjekt m (mj. všem územním samsprávným celk m) zpracvat tzv. výr ní zprávu, jejíž su ástí je mj. i p ehled rzhdnutí pdle InfZ, zrušených správními sudy i vý et s tím suvisejících náklad ( 18 dst. 1 písm. c/ InfZ). Tat pvinnst by byla upravena a rzší ena tak, že by pvinný subjekt musel vykazvat veškerá svá správní rzhdnutí zrušená správními sudy a záknem p esn specifikvané náklady (náklady na právní zastupení, náklady na náhradu náklad ízení, další náklady). Otázku k další diskusi je, zda by pvinný subjekt nem l zve ej vat i údaje nákladech za právní zastupení v ízeních, v nichž jeh správní rzhdnutí nebyla zrušena, neb správní sudy tyt náklady nep iznávají k úhrad (i v p ípad úsp chu správníh rgánu nedchází k náhrad náklad, které vynalžil za své právní zastupvání). D sledné uplat vání regresní náhrady v i ú edním sbám: Variantn byla diskutvána mžnst dpln ní zákn územních samsprávných celcích (nap. 38 zákna bcích v becných pravidlech pr nakládání s majetkem) pvinnst vždy uplat vat regresní nárk vyjma p ípad hdných zvláštníh z etele, v nichž by musela d upušt ní uplatn ní nárku rzhdnut rada bce (s tím je spjená její dpv dnst za adekvátnst takvéh rzhdnutí). Jednal by se bdbu becných pvinnstí p i nakládání s majetkem ÚSC (srv. nap. 38 zákna bcích). Další prjednávanu variantu byla mžnst ešit tut tázku v rvin 8

10 metdick-dpru ující, neb platný zákn. 82/1998 Sb. umž uje žádat regresní úhradu d zam stnanc, kte í zp sbili svým jednáním škdu, a ttéž umž uje i zákník práce v p ípadech, na které se nevztahuje zákn. 82/1998 Sb., lze legislativní dpln ní pvažvat za nadbyte né. T etí prjednávanu mžnstí byl dpln ní becné pvinnsti vždy žádat regresní úhradu p ím d zákna. 82/1998 Sb. tak, aby se tat pvinnst vztahvala na všechny rgány ve ejné mci (p t s výjimku p ípad hdných zvláštníh z etele). Ú astníci jednání se p iklán li v p evážné mí e k variant. 2 (metdick-dpru ující), p ipravena k dalším jednáním je i varianta. 3, tedy dpln ní zákna. 82/1998 Sb. Su ástí návrhu je i nvé právn ní jedné t etiny len zastupitelstva bce dmáhat se jménem bce náhrady bcí vzniklé škdy (jedná se pžadavek Oživení. s., uplatn ný p i prjednávání p ipmínek k p edchzí verzi materiálu). lenvé zastupitelstva bce budu právn ni dmáhat se sudn náhrady škdy jménem bce, pkud bec d šesti m síc de dne vzniku škdy a de dne, kdy se dzv d la, kd za ni dpvídá, sama náhradu škdy uplat vat nebude. Obec se m že dmáhat náhrady škdy sudn, m že však též uzav ít dhdu náhrad škdy s jejím p vdcem, p ípadn m že sama rzhdnut, že náhradu škdy uplat vat nebude z d vd hdných zvláštníh z etele. Ur ení t cht d vd bude pln v dispzici bce, p i emž jejich existenci bude rzhdvat zastupitelstv bce (jinak e en v tšina len zastupitelstva bce musí na ve ejném zasedání ve ejn deklarvat, že z ur itých d vd nebude bec škdu uplat vat *) ). Jestliže lenvé zastupitelstva bce nebudu s t mit d vdy suhlasit a pdají žalbu, bude sud p i zkumání pdmínek ízení psuzvat, zda se v daném p ípad skute n jednal d vdy hdné zvláštníh z etele. Sud všem bude zkumat puze, zda bcí deklarvaný d vd skute n reáln existuje pkud an, nebude se již zabývat vhdnstí využití tht práva ze strany bce. Pkud však nikli (nap. bec v bec upušt ní d vymáhání náhrady škdy nezd vdní neb uvede d vd zjevn nesmyslný i neexistují), sud výluku z žalbníh práva len zastupitelstva bce neuzná a žalbu v cn prjedná. lenvé zastupitelstva bce budu mít v b anském sudním ízení pstavení tzv. nerzlu ných sple ník. lenvé zastupitelstva bce budu mít v p ípad úsp šnéh vymžení náhrady škdy práv na úhradu náklad, které ú eln vynalžili (pkud však jimi pdaný návrh nebude úsp šný, pnesu náklady ke své tíži ). *) T neznamená, že by upušt ní d náhrady škdy nemhla ve své pravmci rzhdnut i rada bce, má-li však takvé upušt ní p ivdit zánik žalbníh práva jedné t etiny len zastupitelstva bce, musí t cht d vdech rzhdnut p ím zastupitelstv bce. 9

11 1.1.3 Návrh legislativníh ešení Zákn. 128/2000 Sb., bcích (becní z ízení), v platném zn ní 39 (1) Zám r bce prdat, sm nit neb darvat nemvitý majetek, prnajmut jej neb pskytnut jak výp j ku bec zve ejní p dbu nejmén dn bezprst edn p edcházejících rzhdnutí v p íslušném rgánu bce zamýšleném majetkprávním úknu vyv šením na ú ední desce 3b) becníh ú adu a na centrální adrese x), aby se k n mu mhli zájemci vyjád it a p edlžit své nabídky. Zám r m že bec též zve ejnit zp sbem v míst bvyklým. V zám ru se uvedu též hlediska pr výb r nabídky. Pkud bec zám r nezve ejní neb pkud uzav e smluvu v rzpru s p edem zve ejn nými hledisky pr výb r nabídky, je právní úkn d p átku neplatný. Nemvitst se v zám ru zna í údaji pdle zvláštníh zákna 15a), platnými ke dni zve ejn ní zám ru. Obec je pvinna každému umžnit nahlédnutí d bdržených nabídek, a t p rzhdnutí p íslušnéh rgánu bce zamýšleném majetkprávním úknu. Náklady na zve ejn ní zám ru na centrální adrese hradí stát. (2) P i úplatném p evdu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném míst a ase bvyklá, nejde-li cenu regulvanu státem. Odchylka d ceny bvyklé musí být zd vdn na, ledaže byl dsažen vyšší ceny než ceny bvyklé. Pkud úplatném p evdu majetku rzhdl zastupitelstv bce neb rada bce, musejí být d vdy pr dchylku d bvyklé ceny uvedeny v zápise ze zasedání tht rgánu, na kterém byl p evdu majetku rzhdnut. Obdbn se pstupuje p i prnájmu majetku bce. (3) V zám ru darvat nemvitu v c se zve ejní též jmén a p íjmení fyzické sby neb název, sídl a identifika ní ísl právnické sby, které má být dar pskytnut, bvyklá cena daru a d vd pskytnutí daru. Obdrží-li bec nabídku na kupi nemvité v ci, která má být p edm tem daru, za cenu rvnající se minimáln zve ejn né hdnt daru, uzav e kupní smluvu s tím, kd pdal nabídku na uzav ení kupní smluvy a byl-li pdán více nabídek, s tím, kd nabídl nejvyšší kupní cenu, ledaže pr pskytnutí daru existují d vdy hdné zvláštníh z etele, zejména pln ní úkl bce v samstatné p sbnsti, uvedených v 35 dst. 1 a 2. Tyt d vdy musejí být výslvn uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva bce, na kterém byl pskytnutí daru rzhdnut. (4) Ustanvení dstavce 1 se nepužije, jde-li prnájem byt a hrbvých míst aneb prnájem neb výp j ku majetku bce na dbu kratší než 60 dn neb jde-li prnájem neb výp j ku právnické sb z ízené bcí. 15a) 5 zákna. 344/1992 Sb., katastru nemvitstí eské republiky (katastrální zákn), ve zn ní pzd jších p edpis. x) na ízení vlády. 168/2000 Sb., Centrální adrese. 10

12 Zákn. 129/2000 Sb., krajích (krajích z ízení), v platném zn ní 18 (1) Zám r kraje prdat, sm nit neb darvat nemvitý majetek, prnajmut jej aneb pskytnut jak výp j ku kraj zve ejní p dbu nejmén 30 dn bezprst edn p edcházejících rzhdnutí v p íslušném rgánu kraje zamýšleném majetkprávním úknu vyv šením na ú ední desce, 2) a na centrální adrese, x) aby se k n mu mhli zájemci vyjád it a p edlžit své nabídky. Nemvitst se v zám ru zna í údaji pdle zvláštníh zákna 9a) platnými ke dni zve ejn ní zám ru. V zám ru se uvedu též hlediska pr výb r nabídky. Pkud kraj zám r p uvedenu dbu nezve ejní neb pkud uzav e smluvu v rzpru s p edem zve ejn nými hledisky pr výb r nabídky, je právní úkn neplatný. Kraj je pvinen každému umžnit nahlédnutí d bdržených nabídek, a t p rzhdnutí p íslušnéh rgánu kraje zamýšleném majetkprávním úknu. Náklady na zve ejn ní zám ru na centrální adrese hradí stát. (2) P i úplatném p evdu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném míst a ase bvyklá, nejde-li cenu regulvanu státem. Odchylka d ceny bvyklé musí být zd vdn na, ledaže byl dsažen vyšší ceny než ceny bvyklé. Pkud úplatném p evdu majetku rzhdl zastupitelstv neb rada, musejí být d vdy pr dchylku d bvyklé ceny uvedeny v zápise ze zasedání tht rgánu, na kterém byl p evdu majetku rzhdnut. Obdbn se pstupuje p i prnájmu majetku kraje. (3) V zám ru darvat nemvitu v c se zve ejní též jmén a p íjmení fyzické sby neb název, sídl a identifika ní ísl právnické sby, které má být dar pskytnut, bvyklá cena daru a d vd pskytnutí daru. Obdrží-li kraj nabídku na kupi nemvité v ci, která má být p edm tem daru, za cenu rvnající se minimáln zve ejn né hdnt daru, uzav e kupní smluvu s tím, kd pdal nabídku na uzav ení kupní smluvy a byl-li pdán více nabídek, s tím, kd nabídl nejvyšší kupní cenu, ledaže pr pskytnutí daru existují d vdy hdné zvláštníh z etele, zejména pln ní úkl kraje v samstatné p sbnsti pdle 14 dst. 1 až 3. Tyt d vdy musejí být výslvn uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva, na kterém byl pskytnutí daru rzhdnut. (3) (4) Ustanvení dstavce 1 se nepužije, jde-li prnájem byt, prnájem aneb výp j ku majetku kraje na dbu kratší než 90 dn neb jde-li prnájem neb výp j ku právnické sb, jejímž z izvatelem je kraj, neb jde-li prnájem silni níh neb silni níh pmcnéh pzemku v suvislsti se zvláštním užíváním silnic pdle zvláštníh zákna. 9b) (4) (5) Ustanvení dstavc 1 a 2 se nevztahují na výp j ky neb prnájem majetku sv enéh p ísp vkvým rganizacím z ízeným krajem, nestanví-li zvláštní p edpis neb zastupitelstv ve z izvací listin jinak. 2) 26 zákna. 500/2004 Sb., správní ád. 9a) 5 zákna. 344/1992 Sb., katastru nemvitstí eské republiky (katastrální zákn), ve zn ní pzd jších p edpis. x) na ízení vlády. 168/2000 Sb., Centrální adrese. 11

13 Zákn. 131/2000 Sb., hlavním m st Praze, v platném zn ní 36 (1) Zám ry hlavníh m sta Prahy neb m stských ástí prdat, sm nit neb darvat nemvitý majetek, prnajmut jej neb pskytnut jak výp j ku hlavní m st Praha neb m stská ást zve ejní p dbu nejmén 15 dn 30 dn bezprst edn p edcházejících rzhdnutí v p íslušném rgánu hlavníh m sta Prahy neb m stské ásti zamýšleném majetkprávním úknu vyv šením na ú ední desce 11a) Magistrátu hlavníh m sta Prahy neb na ú ední desce ú adu m stské ásti a na centrální adrese x), aby se k nim mhli zájemci vyjád it a p edlžit své nabídky. Nemvitst se v zám ru zna í údaji pdle zvláštníh zákna xx) platnými ke dni zve ejn ní zám ru. V zám ru se uvedu též hlediska pr výb r nabídky. Zám r m že hlavní m st Praha neb m stská ást zve ejnit zp sbem v míst bvyklým. Pkud hlavní m st Praha neb m stská ást zám r nezve ejní neb pkud uzav e smluvu v rzpru s p edem zve ejn nými hledisky pr výb r nabídky, je právní úkn d p átku neplatný. Hlavní m st Praha neb m stská ást jsu pvinny každému umžnit nahlédnutí d bdržených nabídek, a t p rzhdnutí p íslušnéh rgánu hlavníh m sta Prahy neb m stské ásti zamýšleném majetkprávním úknu. Náklady na zve ejn ní zám ru na centrální adrese hradí stát. (2) P i úplatném p evdu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném míst a ase bvyklá, nejde-li cenu regulvanu státem. Odchylka d ceny bvyklé musí být zd vdn na, ledaže byl dsažen vyšší ceny než ceny bvyklé. Pkud úplatném p evdu majetku rzhdl zastupitelstv hlavníh m sta Prahy neb zastupitelstv m stské ásti neb rada hlavníh m sta Prahy neb rada m stské ásti, musejí být d vdy pr dchylku d bvyklé ceny uvedeny v zápise ze zasedání tht rgánu, na kterém byl p evdu majetku rzhdnut. Obdbn se pstupuje p i prnájmu majetku hlavníh m sta Prahy. (3) V zám ru darvat nemvitu v c se zve ejní též jmén a p íjmení fyzické sby neb název, sídl a identifika ní ísl právnické sby, které má být dar pskytnut, bvyklá cena daru a d vd pskytnutí daru. Obdrží-li hlavní m st Praha neb m stská ást nabídku na kupi nemvité v ci, která má být p edm tem daru, za cenu rvnající se minimáln zve ejn né hdnt daru, uzav e kupní smluvu s tím, kd pdal nabídku na uzav ení kupní smluvy a byl-li pdán více nabídek, s tím, kd nabídl nejvyšší kupní cenu, ledaže pr pskytnutí daru existují d vdy hdné zvláštníh z etele, zejména pln ní úkl hlavníh m sta Prahy v samstatné p sbnsti pdle 16 dst. 1 až 3 neb pln ní úkl m stské ásti v samstatné p sbnsti pdle 18 dst. 1. Tyt d vdy musejí být výslvn uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva hlavníh m sta Prahy neb zastupitelstva m stské ásti, na kterém byl pskytnutí daru rzhdnut. (3) (4) Ustanvení dstavce 1 se nepužije, jde-li prnájem byt aneb prnájem neb výp j ku jinéh majetku hlavníh m sta Prahy na dbu kratší než 60 dn neb jde-li prnájem neb výp j ku právnické sb, jejímž z izvatelem je hlavní m st Praha neb m stská ást. 11a) 26 zákna. 500/2004 Sb., správní ád. x) na ízení vlády. 168/2000 Sb., Centrální adrese. 12

14 Zákn. 106/1999 Sb., svbdném p ístupu k infrmacím 18 Výr ní zpráva (1) Každý pvinný subjekt musí vždy d 1. b ezna zve ejnit výr ní zprávu za p edcházející kalendá ní rk své innsti v blasti pskytvání infrmací pdle tht zákna bsahující následující údaje: a) p et pdaných žádstí infrmace a p et vydaných rzhdnutí dmítnutí žádsti, b) p et pdaných dvlání prti rzhdnutí, c) pis pdstatných ástí každéh rzsudku sudu ve v ci p ezkumání záknnsti rzhdnutí pvinnéh subjektu dmítnutí žádsti pskytnutí infrmace, a p ehled všech výdaj, které pvinný subjekt vynalžil v suvislsti se sudními ízeními právech a pvinnstech pdle tht zákna, a t v etn náklad na své vlastní zam stnance a náklad na právní zastupení, d) seznam správních rzhdnutí vydaných pvinným subjektem, která byla pravmcn zrušena sudy a prti jejichž rzsudk m nebyla pdána kasa ní stížnst neb byla-li pdaná kasa ní stížnst zamítnuta neb dmítnuta; seznam se uvádí v rzsahu datum vydání, ísl jednací rzhdnutí, p edm t rzhdnutí a uvedení d vd jejich zrušení sudem; ke každému rzhdnutí pvinný subjekt su asn uvede infrmaci nákladech, které ve vztahu k p ezkumání rzhdnutí sudem vynalžil, zejména údaj nákladech ízení, které musel uhradit, údaj nákladech na právní zastupení pvinnéh subjektu a údaj nákladech na své vlastní zam stnance; e) d) vý et pskytnutých výhradních licencí, v etn d vdn ní nezbytnsti pskytnutí výhradní licence, f) e) p et stížnstí pdaných pdle 16a, d vdy jejich pdání a stru ný ppis zp sbu jejich vy ízení, g) f) další infrmace vztahující se k uplat vání tht zákna. (2) Pkud má pvinný subjekt zvláštním záknem ulženu pvinnst p edkládat ve ejnu výr ní zprávu bsahující infrmace jeh innsti, za le uje údaje pdle dstavce 1 d tét výr ní zprávy jak její samstatnu ást s názvem Pskytvání infrmací pdle zákna. 106/1999 Sb., svbdném p ístupu k infrmacím. 13

15 (Žalba ve ve ejném zájmu) Zákn. 283/1993 Sb. státním zastupitelství 42 (1) Státní zastupitelství m že pdat návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení neplatnst smluvy p evdu vlastnictví v p ípadech, kdy p i jejím uzavírání nebyla respektvána ustanvení mezující vlnst jejich ú astník. Diskutvané varianty: Varianta 1: (2) Státní zastupitelství dále m že pdat ve ve ejném zájmu návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení ur ení neplatnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem; jestliže státní zastupitelství bdrží pdn t na pdání takvéh návrhu, musí jej psudit a d 60 dn pdat návrh neb pdateli sd lit, že d vdy pr jeh pdání neshledal. Varianta 2: (2) Státní zastupitelství dále m že pdat ve ve ejném zájmu návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení ur ení neplatnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem, jíž byl nakládán s nemvitým majetkem tht územníh samsprávnéh celku; jestliže státní zastupitelství bdrží pdn t na pdání takvéh návrhu, musí jej psudit a d 60 dn pdat návrh neb pdateli sd lit, že d vdy pr jeh pdání neshledal. Kne ná varianta (pdle vyp ádání p ipmínek): 1. bez subsidiarity právn ní státníh zástupce: (2) Státní zastupitelství dále m že pdat ve ve ejném zájmu návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení ur ení neplatnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem, jíž byl nakládán s nemvitým majetkem tht územníh samsprávnéh celku neb jejíž celkvý p edm t pln ní je vyšší než... K. Jestliže státní zastupitelství bdrží pdn t na pdání návrhu na zahájení b anskéh sudníh ízení pdle v ty první, musí jej psudit a d 60 dn pdat návrh neb pdateli sd lit, že d vdy pr jeh pdání neshledal. Oprávn ní uvedené ve v t první se nevztahuje na smluvy uzavírané pdle pracvn právních p edpis. 2. se subsidiárním právn ním státníh zástupce: (2) Státní zastupitelství dále m že pdat ve ve ejném zájmu návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení ur ení neplatnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem, jíž byl nakládán s nemvitým majetkem tht územníh samsprávnéh celku neb jejíž celkvý p edm t pln ní je vyšší než... K, jestliže bec neb jiný ú astník tét smluvy nepdal návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení, v n mž je neplatnst smluvy ešena, d t í m síc de dne, kdy byly na d vdy pr pdání návrhu státním zastupitelstvím upzrn ny. Jestliže státní zastupitelství bdrží pdn t na pdání návrhu na zahájení b anskéh sudníh ízení pdle v ty první, musí jej psudit a d 60 dn vyzvat bec neb jinéh ú astníka smluvy k pdání návrhu neb pdateli sd lit, že d vdy pr jeh pdání neshledal. Oprávn ní uvedené ve v t první se nevztahuje na smluvy uzavírané pdle pracvn právních p edpis. 14

16 (D sledné uplat vání dpv dnsti za škdu) Zákn. 82/1998 Sb. dpv dnsti za škdu zp sbenu p i výknu ve ejné mci rzhdnutím neb nesprávným ú edním pstupem a zm n zákna eské nárdní rady. 358/1992 Sb., ntá ích a jejich innsti (ntá ský ád) Regresní úhrada 16 (1) Nahradil-li stát škdu zp sbenu nezáknným rzhdnutím neb nesprávným ú edním pstupem neb pskytl-li ze stejnéh d vdu zadstiu in ní za vzniklu nemajetkvu újmu, m že pžadvat pžaduje regresní úhradu na ú edních sbách a na územních celcích v p enesené p sbnsti, pkud škdu zp sbily, nejsu-li dány d vdy hdné zvláštníh z etele. 17 (1) Nahradil-li stát škdu, ke které dšl p i innsti státníh rgánu neb pskytl-li ze stejnéh d vdu zadstiu in ní za vzniklu nemajetkvu újmu, m že pžadvat pžaduje regresní úhradu d t ch, kte í se pdíleli na vydání nezáknnéh rzhdnutí neb na nesprávném ú edním pstupu, pkud byli k vydání rzhdnutí neb k ú ednímu pstupu právn ni, nejsu-li dány d vdy hdné zvláštníh z etele. 23 Nahradil-li územní celek v samstatné p sbnsti škdu zp sbenu nezáknným rzhdnutím, p i jehž vydání se ídil nesprávným právním názrem p íslušnéh rgánu, který zrušil v ízení p vdní záknné rzhdnutí územníh celku v samstatné p sbnsti, neb pskytl-li ze stejnéh d vdu zadstiu in ní za vzniklu nemajetkvu újmu, m že pžadvat pžaduje regresní úhradu na kraji, je-li p íslušným rgánem rgán kraje, neb na státu, je-li p íslušným rgánem rgán státu, nejsu-li dány d vdy hdné zvláštníh z etele. 24 Nahradil-li územní celek v samstatné p sbnsti škdu, pskytl-li zadstiu in ní za vzniklu nemajetkvu újmu neb zaplatil-li regresní úhradu, m že pžadvat pžaduje regresní úhradu d t ch, kd se pdíleli na vydání nezáknnéh rzhdnutí neb na nesprávném ú edním pstupu, nejsu-li dány d vdy hdné zvláštníh z etele. 15

17 Zákn. 128/2000 Sb., bcích (becní z ízení), v platném zn ní 38 (1) Majetek bce musí být využíván ú eln a hspdárn v suladu s jejími zájmy a úkly vyplývajícími ze záknem vymezené p sbnsti. Obec je pvinna pe vat zachvání a rzvj svéh majetku. Obec vede evidenci svéh majetku. 14) (2) Majetek bce musí být chrán n p ed zni ením, pškzením, dcizením neb zneužitím. S nept ebným majetkem bec nalží zp sby a za pdmínek stanvených zvláštními p edpisy, 15) pkud tent zákn nestanví jinak. (3) Obec nesmí ru it za závazky fyzických sb a právnických sb vyjma a) závazk vyplývajících ze smluvy úv ru, jsu-li pen žní prst edky ur eny pr investici uskute vanu s finan ní pdpru ze státníh rzp tu, státních fnd neb nárdníh fndu, b) závazk vyplývajících ze smluvy úv ru, jsu-li pen žní prst edky ur eny pr investici d bcí vlastn ných nemvitstí, c) t ch, jejichž z izvatelem je bec, kraj neb stát, d) t ch, v nichž míra ú asti jí samé neb splu s jinu bcí neb bcemi, krajem neb kraji neb státem p esahuje 50 %, e) bytvých družstev, f) hnebních sple enstev. (4) Právní úkny u in né v rzpru s ustanvením dstavce 3 jsu d p átku neplatné. (5) Stát neru í za hspda ení a závazky bce, pkud tent závazek nep evezme stát smluvn. (6) Obec je pvinna chránit sv j majetek p ed neprávn nými zásahy a v as uplat vat práv na náhradu škdy a práv na vydání bezd vdnéh bhacení. (7) Obec je pvinna trvale sledvat, zda dlužníci v as a ádn plní své závazky, a zabezpe it, aby nedšl k prml ení neb zániku z nich vyplývajících práv. 14) Nap íklad zákn. 563/1991 Sb., ú etnictví, ve zn ní pzd jších p edpis. 15) Nap íklad b anský zákník, bchdní zákník. 38a (1) Pkud bec neuplatnila práv na náhradu škdy pdáním návrhu na zahájení b anskéh sudníh ízení d šesti m síc de dne, kdy se dzv d la vzniku škdy a tm, kd za ni dpvídá, m že se náhrady škdy jménem bce dmáhat v b anském sudním ízení jedna t etina len zastupitelstva bce; t neplatí, jestliže bec v tét lh t dsáhla náhrady škdy uzav ením dhdy s sbu, která za škdu dpvídá, neb jestliže zastupitelstv bce rzhdne, že bec náhradu škdy nebude uplat vat z d vd hdných zvláštníh z etele. lenvé zastupitelstva bce zastupují bec sple n a nerzdíln a v b anském sudním ízení mají pstavení ú astník pdle 91 dst. 2 b anskéh sudníh ádu. (2) Obec uhradí len m zastupitelstva bce náklady, které ú eln vynalžili v suvislsti s uplatn ním náhrady škdy, jestliže byla bci náhrada škdy p iznána v plném rzsahu; jestliže byla bci p iznána náhrada škdy puze áste ná, uhradí bec tyt náklady jen v pm rné výši pdle pžadvané náhrady škdy a škdy skute n p iznané. 16

18 Zákn. 129/2000 Sb., krajích (krajích z ízení), v platném zn ní 17 (1) Majetek kraje musí být využíván ú eln a hspdárn v suladu s jeh zájmy a úkly vyplývajícími ze záknem vymezené p sbnsti. Kraj je pvinen pe vat zachvání a rzvj svéh majetku. Kraj vede evidenci svéh majetku. 8) (2) Majetek musí být chrán n p ed zni ením, pškzením, dcizením neb zneužitím. S nept ebným majetkem kraj nalží zp sby a za pdmínek stanvených zvláštními p edpisy, 9) pkud tent zákn nestanví jinak. (3) Kraj nesmí ru it za závazky fyzických a právnických sb vyjma a) závazk vyplývajících ze smluvy úv ru, jsu-li pen žní prst edky ur eny pr investici uskute vanu s finan ní pdpru ze státníh rzp tu, státních fnd, neb nárdníh fndu, b) závazk vyplývajících ze smluvy úv ru, jsu-li pen žní prst edky ur eny pr investici d krajem neb bcí vlastn né nemvitsti, c) t ch, jejichž z izvatelem je kraj, stát neb bec, d) t ch, v nichž míra ú asti kraje neb splu s jiným krajem (kraji), bcí (bcemi) neb státem p esahuje 50 %. (4) Právní úkny u in né v rzpru s ustanvením dstavce 3 jsu d p átku neplatné. (5) Stát neru í za hspda ení a závazky kraje, pkud tent závazek nep evezme stát smluvn. (6) Kraj je pvinen chránit sv j majetek p ed neprávn nými zásahy a v as uplat vat práv na náhradu škdy a práv na vydání bezd vdnéh bhacení. (7) Kraj je pvinen trvale sledvat, zda dlužníci v as a ádn plní své závazky a zabezpe it, aby nedšl k prml ení neb zániku práv z t cht závazk vyplývajících. 17a (1) Pkud kraj neuplatnil práv na náhradu škdy pdáním návrhu na zahájení b anskéh sudníh ízení d šesti m síc de dne, kdy se dzv d l vzniku škdy a tm, kd za ni dpvídá, m že se náhrady škdy jménem kraje dmáhat v b anském sudním ízení jedna t etina len zastupitelstva; t neplatí, jestliže kraj v tét lh t dsáhla náhrady škdy uzav ením dhdy s sbu, která za škdu dpvídá, neb jestliže zastupitelstv rzhdl, že kraj náhradu škdy nebude uplat vat z d vd hdných zvláštníh z etele. lenvé zastupitelstva zastupují kraj sple n a nerzdíln a v b anském sudním ízení mají pstavení ú astník pdle 91 dst. 2 b anskéh sudníh ádu. (2) Kraj uhradí len m zastupitelstva náklady, které ú eln vynalžili v suvislsti s uplatn ním náhrady škdy, jestliže byla kraji náhrada škdy p iznána v plném rzsahu; jestliže byla Kraji p iznána náhrada škdy puze áste ná, uhradí kraj tyt náklady jen v pm rné výši pdle pžadvané náhrady škdy a škdy skute n p iznané. 17

19 Zákn. 131/2000 Sb., hlavním m st Praze, v platném zn ní 35 (1) Majetek hlavníh m sta Prahy musí být využíván ú eln a hspdárn v suladu s jeh zájmy a úkly vyplývajícími ze záknem vymezené p sbnsti. Hlavní m st Praha je pvinn pe vat sv j majetek a kntrlvat hspda ení s tímt majetkem. Hlavní m st prvádí evidenci svéh majetku. 10) (2) Majetek hlavníh m sta Prahy musí být chrán n p ed zni ením, pškzením, dcizením neb zneužitím. S nept ebným majetkem hlavní m st Praha nalží zp sby a za pdmínek stanvených zvláštními právními p edpisy, 11) pkud tent zákn nestanví jinak. (3) Hlavní m st Praha a m stské ásti jsu pvinny chránit majetek hlavníh m sta Prahy p ed neprávn nými zásahy a v as uplat vat práv na náhradu škdy a práv na vydání bezd vdnéh bhacení. (4) Hlavní m st Praha a m stské ásti jsu pvinny trvale sledvat, zda dlužníci v as a ádn plní své závazky, a zabezpe it, aby nedšl k prml ení neb zániku práv z t cht závazk vyplývajících. (5) Dklady pskytnutí finan ních prst edk státem na p ízení majetku uvedenéh v 37 dst. 1 jsu hlavní m st Praha a m stské ásti pvinny uchvat p celu dbu, p kteru je tent majetek ve vlastnictví hlavníh m st Prahy. (6) Hlavní m st Praha a m stské ásti nesmí ru it za závazky fyzických a právnických sb vyjma (...) (7) Právní úkny u in né v rzpru s ustanvením dstavce 6 jsu d p átku neplatné. (8) Stát neru í za hspda ení a závazky hlavníh m sta Prahy, pkud tent závazek nep evezme stát smluvn. 35a (1) Pkud hlavní m st Praha neb m stská ást neuplatnily práv na náhradu škdy pdáním návrhu na zahájení b anskéh sudníh ízení d šesti m síc de dne, kdy se dzv d ly vzniku škdy a tm, kd za ni dpvídá, m že se náhrady škdy jménem hlavníh m sta Prahy neb m stské ásti dmáhat v b anském sudním ízení jedna t etina len zastupitelstva hlavníh m sta Prahy neb m stské ásti; t neplatí, jestliže hlavní m st Praha neb m stská ást v tét lh t dsáhly náhrady škdy uzav ením dhdy s sbu, která za škdu dpvídá, neb jestliže zastupitelstv hlavníh m sta Prahy neb m stské ásti rzhdly, že náhradu škdy nebude hlavní m st Praha neb m stská ást uplat vat z d vd hdných zvláštníh z etele. lenvé zastupitelstva zastupují hlavní m st Prahu neb m stsku ást sple n a nerzdíln a v b anském sudním ízení mají pstavení ú astník pdle 91 dst. 2 b anskéh sudníh ádu. (2) Hlavní m st Praha neb m stská ást uhradí len m zastupitelstva náklady, které ú eln vynalžili v suvislsti s uplatn ním náhrady škdy, jestliže byla hlavnímu m stu Praze neb m stské ásti náhrada škdy p iznána v plném rzsahu; jestliže byla hlavnímu m stu Praze neb m stské ásti p iznána náhrada škdy puze áste ná, uhradí hlavní m st Praha neb m stská ást tyt náklady jen v pm rné výši pdle pžadvané náhrady škdy a škdy skute n p iznané. 18

20 1.1.4 Mžnst pdmín ní platnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem jejím p edchzím zve ejn ním Mezi p ipmínkami uplatn nými k výchzí pdb tht materiálu zazn l i nám t Transparency Internatinal na zavedení právní úpravy bdbné úprav slvenské (zákn. 546/2010 Z. z., ú inné d 1. ledna 2011; text uvádíme v p ílze tht materiálu), která pdmi uje ú innst smluv uzavíraných státem, samsprávu a n kterými dalšími subjekty jejich p edchzím zve ejn ním. Ministerstv vnitra prt pr ú ely další diskuse p ipravil návrh p izp sbený pdmínkám eskéh právníh ádu a pr tyt ú ely též zjedndušený. Pvinné zve ej vání by se týkal puze státu, územních samsprávných celk a p ísp vkvých rganizací. Nebyly by zve ej vány smluvy neb ty jejich ásti, které bsahují utajvané infrmace, bchdní tajemství, sbní údaje (v bu p ípadech s výjimkami, které p ipuští zvláštní právní p edpisy, nap. zákn chran sbních údaj neb zákn svbdném p ístupu k infrmacím). Prvtní návrh právní úpravy (pr pdmínky zákna bcích) k dalším diskusím: Zákn. 128/2000 Sb., bcích (becní z ízení) 40 (1) Obec neb jí z ízená p ísp vkvá rganizace jsu pvinny zve ejnit písemnu smluvu, které jsu ú astníkem a kteru je nakládán s ve ejnými prst edky x) (dále jak pvinn zve ej vaná smluva ) zp sbem umž ujícím dálkvý p ístup. Zve ejn ní je pdmínku ú innsti smluvy. Jestliže d t í m síc d uzav ení smluvy neb d ud lení suhlasu p íslušným rgánem s jejím uzav ením, pkud je její platnst pdmín na ud lením takvéh suhlasu, není smluva zve ejn na, platí, že k jejímu uzav ení nedšl. Smluva m že nabýt ú innsti nejd íve dnem následujícím p dni jejíh zve ejn ní. (2) Pvinnst uvedená v dstavci 1 se nevztahuje na smluvy uzavírané pdle pracvn právních p edpis a na smluvy bsahující utajvané infrmace x). Dále se tat pvinnst nevztahuje na smluvy prnájmu byt a budv fyzickým sbám, které nejsu pdnikateli,... (3) Obsahuje-li pvinn zve ej vaná smluva údaje, které jsu pdle jinéh právníh p edpisu vylu eny ze zp ístupn ní xxx), zve ejní se puze ty její ásti, které tyt chrán né údaje nebsahují, splu s infrmací d vdu znep ístupn ní statních ástí. (4) Písemné vyhtvení pvinn zve ej vané smluvy se pat í dlžku sv d ující, že pvinnst stanvená v dstavci 1 byla spln na. V dlžce se uvede datum zve ejn ní smluvy, jmén a p íjmení sby, která zve ejn ní prvedla, míst, kde byla smluva zve ejn na zp sbem umž ujícím dálkvý p ístup, datum vyhtvení dlžky a jmén a p íjmení sby, která dlžku vyhtvila. Jestliže písemné vyhtvení pvinn zve ej vané smluvy bsahuje dlžku uvedenu ve v t první, má se za t, že pvinnst stanvená v dstavci 1 byla spln na, pkud není prkázán pak. (5) Pvinn zve ej vané smluvy musejí být zp ístupn ny zp sbem umž ujícím dálkvý p ístup nejmén p dbu jednh rku de dne jejich zve ejn ní pdle dstavce x) 2 písm. g) zákna. 320/2001 Sb., finan ní kntrle ve ve ejné správ a zm n n kterých zákn (zákn finan ní kntrle), ve zn ní pzd jších p edpis. xx) Zákn. 412/2005 Sb., chran utajvaných infrmací a bezpe nstní zp sbilsti, ve zn ní pzd jších p edpis. xxx) Zákn. 106/1999 Sb., svbdném p ístupu k infrmacím, ve zn ní pzd jších p edpis. 19

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Vzor kolektivní smlouvy

Vzor kolektivní smlouvy PŘÍLOHA 4 KOLEKT 28. LEDNA 2009 IVNÍ SML OUVA......... jen zam............. (náze ěstnavate v prá rávnické tel l ), sby p uzavřená mezi: i dle le zřizva zákla cí listi ladní rg t in n y ), zastu aniz i

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2013 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2013 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

U S N E S E N Í. vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)

U S N E S E N Í. vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S u d n í e x e k u t r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t j a n v n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H r y T e l. / fax : + 4 2 0 5 9 6 6

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/27953/2015 Nýřany, dne 19.4.2016 Č.J.: OV-Ška/11967/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Základní škla a mateřská škla Staré Měst, kres Frýdek-Místek, příspěvkvá rganizace SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VEDENÍ ZÁZNAMŮ ŠKOLNÍ DOKUMENTACE Č.j.: ZS20/2007-3 Účinnst d: 1.9.2008 Spisvý znak: C 19 Změny:

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2016. Schválen Radu města České Budějvice dne 02.12.2015 usnesením č. 1674/2015 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s.

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s. Výrční zpráva 2015 MAS Starměstsk, z.s. Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měst IČO: 227 07 441 Základní údaje území MAS MAS Starměstsk je bčanské sdružení, které byl zaregistrván Ministerstvem vnitra ČR

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice:

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Cetkvice, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Náves 91, 679 38 Cetkvice Platnst d 31. 8. 2007 Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkvice: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

kterou uzavřely tyto smluvní strany: ru A v *.; -- %--. kteru uzavřely tyt smluvní strany: Se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ:00297534 DIČ: CZ00297534 Zastupené: Tmášem Hanzlem, primátrem města k pdpisu zmněn na základě plné mi

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Pdpra vytváření systému terénní sciální práce - supervize Knečný příjemce dbr sciálních služeb Odbr 22 sciálních služeb Ministerstva práce a sciálních věcí ČR vypracval

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008FHPR* UOHSX008FHPR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0324/2016/VZ-19898/2016/521/OPi Brn: 10. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č: 77 Datum vyhlášení výzvy: 13. 6. 2011 Vyhlašvatel: Odbr řízení pmci z ESF, MPSV ČR Verze č: 02 Datum platnsti

Více

DOMÁCNOST volitelný předmět

DOMÁCNOST volitelný předmět DOMÁCNOST vlitelný předmět CHARAKTERISTIKA VOLITELNÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DOMÁCNOST Cílvé zaměření předmětu Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: pzitivnímu

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více