TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ. (se zapracovanými p ipomínkami)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ. (se zapracovanými p ipomínkami)"

Transkript

1 Odbr dzru a kntrly ve ejné správy Ministerstv vnitra Praha NOVELA ZÁKON O ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELCÍCH TEZE LEGISLATIVNÍCH EŠENÍ (se zapracvanými p ipmínkami) pdle stavu k 18. b eznu 2011

2 1

3 OBSAH: ÁST PRVNÍ LEGISLATIVNÍ ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI PRO OBDOBÍ LET 2011 A Zavedení p ísn jších pravidel pr nakládání s majetkem bcí a kraj a pr psílení dpv dnsti za zp sbenu škdu Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu Návrh legislativníh ešení Mžnst pdmín ní platnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem jejím p edchzím zve ejn ním Zavedení v tší transparentnsti hlasvání v rgánech územní samsprávy ve v cech nakládání s majetkem územní samsprávy, neb zakázkách, dtacích a grantech Zadání vlády Teze legislativníh ešení P edpkládané náklady Návrh legislativníh ešení Úprava kmpetencí mezi zastupitelstvem a radu zamezující bcházení zákna Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu Návrh legislativníh ešení Zm na p ístupu len zastupitelstev územních samsprávných celk k infrmacím Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu Úprava centrální adresy Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu Zaktvení pvinnsti rgán ve ejné mci zpracvat a ve ejn publikvat vlastní etický kdex Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu (z hlediska územních samsprávných celk ) Ostatní legislativní úkly mim gesci Ministerstva vnitra, které se dtýkají p sbnsti územních samsprávných celk Zavedení kntrlních pravmcí Nejvyššíh kntrlníh ú adu ve vztahu k územním samsprávným celk m Jmenvání zástupc státu a územních samsprávných celk d rgán právnických sb (dbrnst len ) Zavedení pat ení prti zneužívání radni ních peridik Úpravy zákn pr blast dtací a grant Zve ej vání prdeje ve ejnéh majetku ÁST DRUHÁ LEGISLATIVNÍ ÚKOLY Z PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ VLÁDY Úkly ešené v rámci Strategie vlády v bji prti krupci Úkly mim Strategii Zavedení p ímé vlby starst (malých bcí) Zadání vlády

4 2.3.2 Shrnutí bsahu analýzy p ímé vlby starst vládní zadání pr legislativní vyjád ení p ímé vlby starst Aktuální stav pln ní Návrh legislativníh textu (prvtní pracvní verze): Legislativní ešení p edlužensti bcí a zániku bce Zadání vlády Aktuální stav pln ní Návrh legislativníh ešení ÁST T ETÍ LEGISLATIVNÍ ÚKOLY Z OSTATNÍCH USNESENÍ VLÁDY Zm na zákn územních samsprávných celcích v blasti ustavvání výbr pr nárdnstní menšiny a zna vání ulic a jiných ve ejných prstranství Zadání vlády a stav pln ní Návrh legislativníh ešení Zm na zákn územních samsprávných celcích v blasti prcesní (sjedncení právní úpravy pstup p i výknu jedntlivých správních agend s minimem dchylek a výjimek) Zadání vlády Teze legislativníh ešení úklu Zm na právní úpravy uzavírání ve ejnprávních smluv Zadání vlády Zadání pdle materiálu prjednanéh vládu Teze spln ní legislativníh úklu Návrh legislativní zm ny ÁST TVRTÁ TECHNICKÉ ZM NY Uzavírání manželství v hlavním m st Praze v db tzv. vlebníh mezidbí P evd výknu p enesené p sbnsti bcí s pv eným becním ú adem Odm vání len rady ve vlebním mezidbí a p edání funkce nv zvlenému starstvi Výslvná úprava pravmcí becních rgán v blasti ve ejných dražeb Svlání zasedání zastupitelstva v p ípad vyhlášení krizvéh stavu Pskytvání dtací bcemi P ÍLOHY Usnesení vlády. 1/2011 (ke Strategii v bji prti krupci) Usnesení vlády. 65/2011 (dpln ní Strategie) Usnesení vlády. 8/2011 (k p ímé vlb starst ) Usnesení vlády. 6/2011 (k ve ejnprávním smluvám) Usnesení vlády. 845/2009 (výbry pr nárdnstní menšiny) Usnesení vlády. 1397/2009 (Sjedncení prcesních úprav) Usnesení vlády. 450/2009 (Sjedncení prcesních úprav) Expertiza Právnické fakulty k p ímé vlb starst Slvenská právní úprava zve ej vání smluv Pzn.: Jedntlivé tématické zm ny se v n kterých p ípadech týkají identických ustanvení (nap. zm na 39 je navrhvána z r zných hledisek v rámci úklu 1.1 i 4.4). Tyt zm ny jsu navrženy samstatn s tím, že jejich výsledné prpjení bude prveden až v rámci p ípravy kne néh legislativníh návrhu pdle p ipmínek vznesených k tmut materiálu. 3

5 ÁST PRVNÍ LEGISLATIVNÍ ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI PRO OBDOBÍ LET 2011 A 2012 (schválené usneseními vlády. 1/2011 a. 65/2011) Teze legislativní úpravy pdle výsledk jednání ministra vnitra se zástupci zájmvých sdružení územních samsprávných celk a zástupci výbr pr reginální rzvj Senátu a Pslanecké sn mvny dne 12. ledna 2011 a pdle vyp ádaných p ipmínek uplatn ných ú astníky jednání dne 12. ledna 2011 a n kterými leny Pradníh sbru ministra vnitra pr bj s krupcí 4

6 5

7 1.1 Zavedení p ísn jších pravidel pr nakládání s majetkem bcí a kraj a pr psílení dpv dnsti za zp sbenu škdu Zadání vlády Strategie, bd 1.1: P prjednání s Asciací kraj R, Svazem m st a bcí R a Sdružení místních samspráv p edlžit vlád návrh nvely zákna. 128/2000 Sb., bcích (becní z ízení), ve zn ní pzd jších p edpis, zákna. 129/2000 Sb., krajích (krajské z ízení), ve zn ní pzd jších p edpis, a zákna. 131/2000 Sb., hlavním m st Praze, ve zn ní pzd jších p edpis, s cílem snížit rizika krup níh prst edí zejména zp esnit pdmínky pr právní úkny p i nakládání s majetkem a finan ními prst edky kraje neb bce, vymáhání sbní dpv dnsti za špatné hspda ení a mžnst vlivnit hspdárné nakládání s majetkem bce neb kraje. Zavedení aktivní žalbní legitimace nap. frmu státníh zastupitelství ve ve ejném zájmu k napadení nezáknných úkn s ve ejným majetkem. Prtikrup ní efekt: Transparentn jší nakládání s majetkem územních samsprávných celk a uplat vání náhrad škdy zp sbené ú edníky, v etn vlených zástupc. Výchdiska: Ze zákna s majetkem územníh samsprávnéh celku musí být nakládán s pé í ádnéh hspdá e. Existuje i pvinnst vymáhat a nenechat prml et škdu zp sbenu územnímu samsprávnému celku. Není ale stanvena žádná p ímá sankce za nepln ní takvých pvinnstí. Krm ur ených p edstavitel územníh samsprávnéh celku nemá nikd právn ní namítat neplatnst právníh úknu u in néh územním samsprávným celkem neb uplatnit nárky územníh samsprávnéh celku v i t etím sbám. P itm aktivní b ané bce, resp. lenvé zastupitelstva bce, ast pukazují nap. na t, že bec nevymáhá nárky vzniklé ze smluv, které uzav ela, a ty jsu pak prml eny. Je prt pt ebné najít mechanismus, na základ kteréh by právem uplatnit nárk bce v p ípad její ne innsti dispnval i jiný subjekt (nap. žalba státníh zástupce ve ve ejném zájmu). P ípadná škda, a už zap í in ná krupcí i neznalstí, tak m že být vymáhána prst ednictvím kvalifikvané a nezávislé státní instituce. Ta m že erpat i z pdn t b an. Ú ady a zejména knkrétní ú edníci, kte í vydávají rzhdnutí ve správních ízeních, za n v tšinu fakticky nenesu žádnu dpv dnst, p estže s regresivní náhradu p ítá zákn. 82/1998 Sb., dpv dnsti za škdu zp sbenu p i výknu ve ejné mci rzhdnutím neb nesprávným ú edním pstupem a zm n zákna eské nárdní rady. 358/1992 Sb., ntá ích a jejich innsti (ntá ský ád), který však v praxi nebývá vždy pln uplat ván. T vede k annymit náklad ú edních pchybení, v kne ném d sledku hrazených z ve ejných rzp t, a k nízké mtivaci ú edních sb vyvarvat se nezáknných rzhdnutí (a již mtivvaných krupcí, klientelismem neb jakkli jinak). Kne ným d sledkem tht stavu je pdlamvání d v ry b an v nezávislý a spravedlivý výkn ve ejné mci. Pkud jsu pchybení p i výknu ve ejné mci zjevn následkem bu zcela zásadníh dbrnéh selhání, neb úmyslu, m l by být jejich standardním d sledkem vymáhání náhrady zp sbené škdy p knkrétní dpv dné sb, p ípadn spjené s ulžením sankce. Su asná právní úprava zásad hspda ení s majetkem územníh samsprávnéh celku a mžnstí zjednat nápravu v p ípad jejich prušení se jeví nedstate nu a neschpnu ve ejný majetek ú inn bránit prti jeh úmyslnému zmenšvání. Zárve zcela selhává pln ní pvinnsti vymáhat škdu zp sbenu územním samsprávným celkem. Z t cht d vd je nutné bnvit širké diskuse na téma úpravy zákn týkajících se nakládání s majetkem územních samsprávných celk a nad mžnstí jejich legislativních zm n, p i emž v rámci snížení rizik 6

8 krup níh prst edí je t eba zabývat se ptencinálními mžnstmi nap. buducích legislativních zm n: zavedení institutu b anskprávní žalby nap. frmu státníh zastupitelství ve ve ejném zájmu umž ující napadení nezáknných úkn s ve ejným majetkem, v zám rech územních samsprávných celk dispnvat nemvitým majetkem stanvit pvinnst zve ej vat i zp sb rzhdvání a metdu výb ru zájemce, stanvit pvinnst zve ejn ní zám ru nakládat s nemvitým majetkem nejen p ur itu dbu, ale až d dby rzhdvání p íslušnéh rgánu, zvýšit dpv dnst jedntlivých sb pdle výsledk kntrl prvedených u územních samsprávných celk, zajistit vynutitelnst alesp t ch pvinnstí (neb sankcí za jejich prušení), jež by územnímu samsprávnému celku mhly zp sbit škdu, zavést pvinnst správních rgán p esn evidvat a zve ej vat p et jimi vydaných rzhdnutí, zrušených správními sudy, a z th vyplývajících finan ních náklad, d sledn uplat vat regresní náhrady v i dpv dným ú edním sbám v t cht p ípadech. Prgramvé prhlášení vlády: V blasti bje s krupcí se vláda zam í na efektivní p edcházení krupci a snižvání p íležitstí krup níh jednání, zvýšení transparentnsti všech prces a psílení mžnstí státu p i pstihvání krup níh jednání, v etn zp ísn ní trest za krup ní jednání. (str. 17) Kali ní smluva: P edlžíme úpravu zákn, které budu prsazvat maximální transparentnst p i nakládání s majetkem státu a územních samspráv a p i realizaci veškerých výdaj z ve ejných rzp t. Na základ t cht zm n bude nejpzd ji d upravena Centrální adresa tak, aby na jednm míst byly zve ej vány veškeré infrmace týkající se prdej a prnájm majetku státu neb územních samspráv a veškeré údaje ve ejných zakázkách ve ejných zadavatel. Budu upraveny zákny, které stanví pvinnst zve ej vat údaje na Centrální adrese pr všechny ve ejné zadavatele a rgány ve ejné mci. (str. 18) Termín p edlžení vlád : Z návrhu Plánu legislativních prací vlády vyplývá termín d 31. prsince 2011, pdle strategie vlády je termínem spln ní rvn ž 31. prsinec Gestr: Ministerstv vnitra ve splupráci s Ministerstvem spravedlnsti Teze legislativníh ešení úklu Úkly z prgramvéh prhlášení vlády Úprava pvinnsti zve ejnit zám r: Zám r bude zve ej ván též na centrální adrese, je však nutné zabezpe it bezplatnst neb minimální nákladvst (tat tázka bude p edm tem navazujících jednání s esku pštu a s Ministerstvem financí). Dba zve ejn ní se prdlužuje na 30 dní. Su ástí zve ejn ní budu pvinn p edem stanvené pdmínky majetkvé dispzice, které budu pr bec v zásad závazné. Zám r bude pvinn zve ejn n p celu dbu až d rzhdnutí p íslušnéh becníh rgánu. Úprava pvinnsti sjednávat cenu ve výši v míst a ase bvyklé: Návrh tut pvinnst výslvn rzši uje i na sjednávání nájmu k majetku bce, p i emž d vdy pr dchylku musejí být výslvn uvedeny v zápise z jednání danéh rgánu. Omezení pskytvání dar nemvitu v cí: P ednstn bude pvinnst nemvitu v c prdat a jen, pkud ke zve ejn nému zám ru nebude nalezen kupec, bude mžné nemvitst darvat. Tat pvinnst neplatí, jestliže jsu pr pskytnutí daru d vdy hdné zvláštníh z etele. Ty musejí být uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva, které pskytnutí nemvitsti jak daru rzhdval. 7

9 Prušení uvedených pvinnstí bude mít za následek neplatnst uzav ené smluvy (Pdle rzsudku NS ze dne 15. listpadu 2010, sp. zn. 28 Cd 3950/2010, je i nyní ned vdn ní dchylky d bvyklé ceny d vdem pr abslutní neplatnst uzav ené smluvy) Úkly ze Strategie vlády v bji prti krupci Zavedení žalby ve ve ejném zájmu na neplatnst smluvy uzav ené bcí: V zákn státním zastupitelství bude (v suladu s vládním zadáním plynucím z usnesení vlády. 1/2011 a ze zm ny Strategie, schválené usnesením vlády. 65/2011) zaveden právn ní státníh zástupce pdat sudu v b anském sudním ízení návrh na ur ení neplatnsti smluvy majetkvé dispzici pr prušení zákna (ve ve ejném zájmu). Úprava bude dpln na mžnst každéh u init pdn t na ur ení neplatnsti smluvy. Variantn byl ešen, zda se právn ní státníh zástupce má týkat puze smluv, jimiž bec dispnuje s nemvitstí, neb jakýchkli smluv. Výsledkem p ipmínkvéh ízení je kmprmisní návrh, pdle n hž se bude právn ní státníh zástupce týkat smluv dispzicích s nemvitým majetkem a dále smluv, jejichž p edm t pln ní p esáhne ur itu záknem stanvenu ástku. Lh ta státníh zástupce pr psuzení pdn tu je kncipvána jak lh ta p ádkvá. Pvinnst zve ejnit metdu výb ru zájemce: Pln n v rámci prgramvéh prhlášení vlády. Zve ejn ní zám ru až d rzhdnutí majetkvé dispzici: Pln n v rámci prgramvéh prhlášení vlády. Zvýšení dpv dnsti pdle výsledk kntrl prvedených u územních samsprávných celk : Variantn byla diskutvána mžnst dplnit zákny ÚSC sankce za prušení pvinnstí p i výknu samstatné a p enesené p sbnsti, které by byly ukládány v závislsti na výsledcích kntrl (dpv dnst knkrétních ú edník by se pak prjevila v mžnsti žádat náhradu škdy za ulženu sankci) a mžnst ešení úklu v rvin metdick-dpru ující (vzhledem k prblemati nsti zavedení sankce). Ú astníci jednání dpru ili variantu. 2, která bude dále prsazvána. Legislativn djde k psílení dpv dnsti pdle výsledk kntrl pvede i úprava v blasti regresní úhrady (viz dále). Vynutitelnst pvinnstí, které by územním samsprávným celk m mhly zp sbit škdu: ešení byl zvlen identické jak v p edchzím p ípad. Evidence vydaných a zrušených rzhdnutí správními sudy: Zm nu zákna svbdném p ístupu k infrmacím, jenž i za nyní platnéh stavu ukládá pvinným subjekt m (mj. všem územním samsprávným celk m) zpracvat tzv. výr ní zprávu, jejíž su ástí je mj. i p ehled rzhdnutí pdle InfZ, zrušených správními sudy i vý et s tím suvisejících náklad ( 18 dst. 1 písm. c/ InfZ). Tat pvinnst by byla upravena a rzší ena tak, že by pvinný subjekt musel vykazvat veškerá svá správní rzhdnutí zrušená správními sudy a záknem p esn specifikvané náklady (náklady na právní zastupení, náklady na náhradu náklad ízení, další náklady). Otázku k další diskusi je, zda by pvinný subjekt nem l zve ej vat i údaje nákladech za právní zastupení v ízeních, v nichž jeh správní rzhdnutí nebyla zrušena, neb správní sudy tyt náklady nep iznávají k úhrad (i v p ípad úsp chu správníh rgánu nedchází k náhrad náklad, které vynalžil za své právní zastupvání). D sledné uplat vání regresní náhrady v i ú edním sbám: Variantn byla diskutvána mžnst dpln ní zákn územních samsprávných celcích (nap. 38 zákna bcích v becných pravidlech pr nakládání s majetkem) pvinnst vždy uplat vat regresní nárk vyjma p ípad hdných zvláštníh z etele, v nichž by musela d upušt ní uplatn ní nárku rzhdnut rada bce (s tím je spjená její dpv dnst za adekvátnst takvéh rzhdnutí). Jednal by se bdbu becných pvinnstí p i nakládání s majetkem ÚSC (srv. nap. 38 zákna bcích). Další prjednávanu variantu byla mžnst ešit tut tázku v rvin 8

10 metdick-dpru ující, neb platný zákn. 82/1998 Sb. umž uje žádat regresní úhradu d zam stnanc, kte í zp sbili svým jednáním škdu, a ttéž umž uje i zákník práce v p ípadech, na které se nevztahuje zákn. 82/1998 Sb., lze legislativní dpln ní pvažvat za nadbyte né. T etí prjednávanu mžnstí byl dpln ní becné pvinnsti vždy žádat regresní úhradu p ím d zákna. 82/1998 Sb. tak, aby se tat pvinnst vztahvala na všechny rgány ve ejné mci (p t s výjimku p ípad hdných zvláštníh z etele). Ú astníci jednání se p iklán li v p evážné mí e k variant. 2 (metdick-dpru ující), p ipravena k dalším jednáním je i varianta. 3, tedy dpln ní zákna. 82/1998 Sb. Su ástí návrhu je i nvé právn ní jedné t etiny len zastupitelstva bce dmáhat se jménem bce náhrady bcí vzniklé škdy (jedná se pžadavek Oživení. s., uplatn ný p i prjednávání p ipmínek k p edchzí verzi materiálu). lenvé zastupitelstva bce budu právn ni dmáhat se sudn náhrady škdy jménem bce, pkud bec d šesti m síc de dne vzniku škdy a de dne, kdy se dzv d la, kd za ni dpvídá, sama náhradu škdy uplat vat nebude. Obec se m že dmáhat náhrady škdy sudn, m že však též uzav ít dhdu náhrad škdy s jejím p vdcem, p ípadn m že sama rzhdnut, že náhradu škdy uplat vat nebude z d vd hdných zvláštníh z etele. Ur ení t cht d vd bude pln v dispzici bce, p i emž jejich existenci bude rzhdvat zastupitelstv bce (jinak e en v tšina len zastupitelstva bce musí na ve ejném zasedání ve ejn deklarvat, že z ur itých d vd nebude bec škdu uplat vat *) ). Jestliže lenvé zastupitelstva bce nebudu s t mit d vdy suhlasit a pdají žalbu, bude sud p i zkumání pdmínek ízení psuzvat, zda se v daném p ípad skute n jednal d vdy hdné zvláštníh z etele. Sud všem bude zkumat puze, zda bcí deklarvaný d vd skute n reáln existuje pkud an, nebude se již zabývat vhdnstí využití tht práva ze strany bce. Pkud však nikli (nap. bec v bec upušt ní d vymáhání náhrady škdy nezd vdní neb uvede d vd zjevn nesmyslný i neexistují), sud výluku z žalbníh práva len zastupitelstva bce neuzná a žalbu v cn prjedná. lenvé zastupitelstva bce budu mít v b anském sudním ízení pstavení tzv. nerzlu ných sple ník. lenvé zastupitelstva bce budu mít v p ípad úsp šnéh vymžení náhrady škdy práv na úhradu náklad, které ú eln vynalžili (pkud však jimi pdaný návrh nebude úsp šný, pnesu náklady ke své tíži ). *) T neznamená, že by upušt ní d náhrady škdy nemhla ve své pravmci rzhdnut i rada bce, má-li však takvé upušt ní p ivdit zánik žalbníh práva jedné t etiny len zastupitelstva bce, musí t cht d vdech rzhdnut p ím zastupitelstv bce. 9

11 1.1.3 Návrh legislativníh ešení Zákn. 128/2000 Sb., bcích (becní z ízení), v platném zn ní 39 (1) Zám r bce prdat, sm nit neb darvat nemvitý majetek, prnajmut jej neb pskytnut jak výp j ku bec zve ejní p dbu nejmén dn bezprst edn p edcházejících rzhdnutí v p íslušném rgánu bce zamýšleném majetkprávním úknu vyv šením na ú ední desce 3b) becníh ú adu a na centrální adrese x), aby se k n mu mhli zájemci vyjád it a p edlžit své nabídky. Zám r m že bec též zve ejnit zp sbem v míst bvyklým. V zám ru se uvedu též hlediska pr výb r nabídky. Pkud bec zám r nezve ejní neb pkud uzav e smluvu v rzpru s p edem zve ejn nými hledisky pr výb r nabídky, je právní úkn d p átku neplatný. Nemvitst se v zám ru zna í údaji pdle zvláštníh zákna 15a), platnými ke dni zve ejn ní zám ru. Obec je pvinna každému umžnit nahlédnutí d bdržených nabídek, a t p rzhdnutí p íslušnéh rgánu bce zamýšleném majetkprávním úknu. Náklady na zve ejn ní zám ru na centrální adrese hradí stát. (2) P i úplatném p evdu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném míst a ase bvyklá, nejde-li cenu regulvanu státem. Odchylka d ceny bvyklé musí být zd vdn na, ledaže byl dsažen vyšší ceny než ceny bvyklé. Pkud úplatném p evdu majetku rzhdl zastupitelstv bce neb rada bce, musejí být d vdy pr dchylku d bvyklé ceny uvedeny v zápise ze zasedání tht rgánu, na kterém byl p evdu majetku rzhdnut. Obdbn se pstupuje p i prnájmu majetku bce. (3) V zám ru darvat nemvitu v c se zve ejní též jmén a p íjmení fyzické sby neb název, sídl a identifika ní ísl právnické sby, které má být dar pskytnut, bvyklá cena daru a d vd pskytnutí daru. Obdrží-li bec nabídku na kupi nemvité v ci, která má být p edm tem daru, za cenu rvnající se minimáln zve ejn né hdnt daru, uzav e kupní smluvu s tím, kd pdal nabídku na uzav ení kupní smluvy a byl-li pdán více nabídek, s tím, kd nabídl nejvyšší kupní cenu, ledaže pr pskytnutí daru existují d vdy hdné zvláštníh z etele, zejména pln ní úkl bce v samstatné p sbnsti, uvedených v 35 dst. 1 a 2. Tyt d vdy musejí být výslvn uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva bce, na kterém byl pskytnutí daru rzhdnut. (4) Ustanvení dstavce 1 se nepužije, jde-li prnájem byt a hrbvých míst aneb prnájem neb výp j ku majetku bce na dbu kratší než 60 dn neb jde-li prnájem neb výp j ku právnické sb z ízené bcí. 15a) 5 zákna. 344/1992 Sb., katastru nemvitstí eské republiky (katastrální zákn), ve zn ní pzd jších p edpis. x) na ízení vlády. 168/2000 Sb., Centrální adrese. 10

12 Zákn. 129/2000 Sb., krajích (krajích z ízení), v platném zn ní 18 (1) Zám r kraje prdat, sm nit neb darvat nemvitý majetek, prnajmut jej aneb pskytnut jak výp j ku kraj zve ejní p dbu nejmén 30 dn bezprst edn p edcházejících rzhdnutí v p íslušném rgánu kraje zamýšleném majetkprávním úknu vyv šením na ú ední desce, 2) a na centrální adrese, x) aby se k n mu mhli zájemci vyjád it a p edlžit své nabídky. Nemvitst se v zám ru zna í údaji pdle zvláštníh zákna 9a) platnými ke dni zve ejn ní zám ru. V zám ru se uvedu též hlediska pr výb r nabídky. Pkud kraj zám r p uvedenu dbu nezve ejní neb pkud uzav e smluvu v rzpru s p edem zve ejn nými hledisky pr výb r nabídky, je právní úkn neplatný. Kraj je pvinen každému umžnit nahlédnutí d bdržených nabídek, a t p rzhdnutí p íslušnéh rgánu kraje zamýšleném majetkprávním úknu. Náklady na zve ejn ní zám ru na centrální adrese hradí stát. (2) P i úplatném p evdu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném míst a ase bvyklá, nejde-li cenu regulvanu státem. Odchylka d ceny bvyklé musí být zd vdn na, ledaže byl dsažen vyšší ceny než ceny bvyklé. Pkud úplatném p evdu majetku rzhdl zastupitelstv neb rada, musejí být d vdy pr dchylku d bvyklé ceny uvedeny v zápise ze zasedání tht rgánu, na kterém byl p evdu majetku rzhdnut. Obdbn se pstupuje p i prnájmu majetku kraje. (3) V zám ru darvat nemvitu v c se zve ejní též jmén a p íjmení fyzické sby neb název, sídl a identifika ní ísl právnické sby, které má být dar pskytnut, bvyklá cena daru a d vd pskytnutí daru. Obdrží-li kraj nabídku na kupi nemvité v ci, která má být p edm tem daru, za cenu rvnající se minimáln zve ejn né hdnt daru, uzav e kupní smluvu s tím, kd pdal nabídku na uzav ení kupní smluvy a byl-li pdán více nabídek, s tím, kd nabídl nejvyšší kupní cenu, ledaže pr pskytnutí daru existují d vdy hdné zvláštníh z etele, zejména pln ní úkl kraje v samstatné p sbnsti pdle 14 dst. 1 až 3. Tyt d vdy musejí být výslvn uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva, na kterém byl pskytnutí daru rzhdnut. (3) (4) Ustanvení dstavce 1 se nepužije, jde-li prnájem byt, prnájem aneb výp j ku majetku kraje na dbu kratší než 90 dn neb jde-li prnájem neb výp j ku právnické sb, jejímž z izvatelem je kraj, neb jde-li prnájem silni níh neb silni níh pmcnéh pzemku v suvislsti se zvláštním užíváním silnic pdle zvláštníh zákna. 9b) (4) (5) Ustanvení dstavc 1 a 2 se nevztahují na výp j ky neb prnájem majetku sv enéh p ísp vkvým rganizacím z ízeným krajem, nestanví-li zvláštní p edpis neb zastupitelstv ve z izvací listin jinak. 2) 26 zákna. 500/2004 Sb., správní ád. 9a) 5 zákna. 344/1992 Sb., katastru nemvitstí eské republiky (katastrální zákn), ve zn ní pzd jších p edpis. x) na ízení vlády. 168/2000 Sb., Centrální adrese. 11

13 Zákn. 131/2000 Sb., hlavním m st Praze, v platném zn ní 36 (1) Zám ry hlavníh m sta Prahy neb m stských ástí prdat, sm nit neb darvat nemvitý majetek, prnajmut jej neb pskytnut jak výp j ku hlavní m st Praha neb m stská ást zve ejní p dbu nejmén 15 dn 30 dn bezprst edn p edcházejících rzhdnutí v p íslušném rgánu hlavníh m sta Prahy neb m stské ásti zamýšleném majetkprávním úknu vyv šením na ú ední desce 11a) Magistrátu hlavníh m sta Prahy neb na ú ední desce ú adu m stské ásti a na centrální adrese x), aby se k nim mhli zájemci vyjád it a p edlžit své nabídky. Nemvitst se v zám ru zna í údaji pdle zvláštníh zákna xx) platnými ke dni zve ejn ní zám ru. V zám ru se uvedu též hlediska pr výb r nabídky. Zám r m že hlavní m st Praha neb m stská ást zve ejnit zp sbem v míst bvyklým. Pkud hlavní m st Praha neb m stská ást zám r nezve ejní neb pkud uzav e smluvu v rzpru s p edem zve ejn nými hledisky pr výb r nabídky, je právní úkn d p átku neplatný. Hlavní m st Praha neb m stská ást jsu pvinny každému umžnit nahlédnutí d bdržených nabídek, a t p rzhdnutí p íslušnéh rgánu hlavníh m sta Prahy neb m stské ásti zamýšleném majetkprávním úknu. Náklady na zve ejn ní zám ru na centrální adrese hradí stát. (2) P i úplatném p evdu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném míst a ase bvyklá, nejde-li cenu regulvanu státem. Odchylka d ceny bvyklé musí být zd vdn na, ledaže byl dsažen vyšší ceny než ceny bvyklé. Pkud úplatném p evdu majetku rzhdl zastupitelstv hlavníh m sta Prahy neb zastupitelstv m stské ásti neb rada hlavníh m sta Prahy neb rada m stské ásti, musejí být d vdy pr dchylku d bvyklé ceny uvedeny v zápise ze zasedání tht rgánu, na kterém byl p evdu majetku rzhdnut. Obdbn se pstupuje p i prnájmu majetku hlavníh m sta Prahy. (3) V zám ru darvat nemvitu v c se zve ejní též jmén a p íjmení fyzické sby neb název, sídl a identifika ní ísl právnické sby, které má být dar pskytnut, bvyklá cena daru a d vd pskytnutí daru. Obdrží-li hlavní m st Praha neb m stská ást nabídku na kupi nemvité v ci, která má být p edm tem daru, za cenu rvnající se minimáln zve ejn né hdnt daru, uzav e kupní smluvu s tím, kd pdal nabídku na uzav ení kupní smluvy a byl-li pdán více nabídek, s tím, kd nabídl nejvyšší kupní cenu, ledaže pr pskytnutí daru existují d vdy hdné zvláštníh z etele, zejména pln ní úkl hlavníh m sta Prahy v samstatné p sbnsti pdle 16 dst. 1 až 3 neb pln ní úkl m stské ásti v samstatné p sbnsti pdle 18 dst. 1. Tyt d vdy musejí být výslvn uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva hlavníh m sta Prahy neb zastupitelstva m stské ásti, na kterém byl pskytnutí daru rzhdnut. (3) (4) Ustanvení dstavce 1 se nepužije, jde-li prnájem byt aneb prnájem neb výp j ku jinéh majetku hlavníh m sta Prahy na dbu kratší než 60 dn neb jde-li prnájem neb výp j ku právnické sb, jejímž z izvatelem je hlavní m st Praha neb m stská ást. 11a) 26 zákna. 500/2004 Sb., správní ád. x) na ízení vlády. 168/2000 Sb., Centrální adrese. 12

14 Zákn. 106/1999 Sb., svbdném p ístupu k infrmacím 18 Výr ní zpráva (1) Každý pvinný subjekt musí vždy d 1. b ezna zve ejnit výr ní zprávu za p edcházející kalendá ní rk své innsti v blasti pskytvání infrmací pdle tht zákna bsahující následující údaje: a) p et pdaných žádstí infrmace a p et vydaných rzhdnutí dmítnutí žádsti, b) p et pdaných dvlání prti rzhdnutí, c) pis pdstatných ástí každéh rzsudku sudu ve v ci p ezkumání záknnsti rzhdnutí pvinnéh subjektu dmítnutí žádsti pskytnutí infrmace, a p ehled všech výdaj, které pvinný subjekt vynalžil v suvislsti se sudními ízeními právech a pvinnstech pdle tht zákna, a t v etn náklad na své vlastní zam stnance a náklad na právní zastupení, d) seznam správních rzhdnutí vydaných pvinným subjektem, která byla pravmcn zrušena sudy a prti jejichž rzsudk m nebyla pdána kasa ní stížnst neb byla-li pdaná kasa ní stížnst zamítnuta neb dmítnuta; seznam se uvádí v rzsahu datum vydání, ísl jednací rzhdnutí, p edm t rzhdnutí a uvedení d vd jejich zrušení sudem; ke každému rzhdnutí pvinný subjekt su asn uvede infrmaci nákladech, které ve vztahu k p ezkumání rzhdnutí sudem vynalžil, zejména údaj nákladech ízení, které musel uhradit, údaj nákladech na právní zastupení pvinnéh subjektu a údaj nákladech na své vlastní zam stnance; e) d) vý et pskytnutých výhradních licencí, v etn d vdn ní nezbytnsti pskytnutí výhradní licence, f) e) p et stížnstí pdaných pdle 16a, d vdy jejich pdání a stru ný ppis zp sbu jejich vy ízení, g) f) další infrmace vztahující se k uplat vání tht zákna. (2) Pkud má pvinný subjekt zvláštním záknem ulženu pvinnst p edkládat ve ejnu výr ní zprávu bsahující infrmace jeh innsti, za le uje údaje pdle dstavce 1 d tét výr ní zprávy jak její samstatnu ást s názvem Pskytvání infrmací pdle zákna. 106/1999 Sb., svbdném p ístupu k infrmacím. 13

15 (Žalba ve ve ejném zájmu) Zákn. 283/1993 Sb. státním zastupitelství 42 (1) Státní zastupitelství m že pdat návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení neplatnst smluvy p evdu vlastnictví v p ípadech, kdy p i jejím uzavírání nebyla respektvána ustanvení mezující vlnst jejich ú astník. Diskutvané varianty: Varianta 1: (2) Státní zastupitelství dále m že pdat ve ve ejném zájmu návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení ur ení neplatnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem; jestliže státní zastupitelství bdrží pdn t na pdání takvéh návrhu, musí jej psudit a d 60 dn pdat návrh neb pdateli sd lit, že d vdy pr jeh pdání neshledal. Varianta 2: (2) Státní zastupitelství dále m že pdat ve ve ejném zájmu návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení ur ení neplatnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem, jíž byl nakládán s nemvitým majetkem tht územníh samsprávnéh celku; jestliže státní zastupitelství bdrží pdn t na pdání takvéh návrhu, musí jej psudit a d 60 dn pdat návrh neb pdateli sd lit, že d vdy pr jeh pdání neshledal. Kne ná varianta (pdle vyp ádání p ipmínek): 1. bez subsidiarity právn ní státníh zástupce: (2) Státní zastupitelství dále m že pdat ve ve ejném zájmu návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení ur ení neplatnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem, jíž byl nakládán s nemvitým majetkem tht územníh samsprávnéh celku neb jejíž celkvý p edm t pln ní je vyšší než... K. Jestliže státní zastupitelství bdrží pdn t na pdání návrhu na zahájení b anskéh sudníh ízení pdle v ty první, musí jej psudit a d 60 dn pdat návrh neb pdateli sd lit, že d vdy pr jeh pdání neshledal. Oprávn ní uvedené ve v t první se nevztahuje na smluvy uzavírané pdle pracvn právních p edpis. 2. se subsidiárním právn ním státníh zástupce: (2) Státní zastupitelství dále m že pdat ve ve ejném zájmu návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení ur ení neplatnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem, jíž byl nakládán s nemvitým majetkem tht územníh samsprávnéh celku neb jejíž celkvý p edm t pln ní je vyšší než... K, jestliže bec neb jiný ú astník tét smluvy nepdal návrh na zahájení b anskéh sudníh ízení, v n mž je neplatnst smluvy ešena, d t í m síc de dne, kdy byly na d vdy pr pdání návrhu státním zastupitelstvím upzrn ny. Jestliže státní zastupitelství bdrží pdn t na pdání návrhu na zahájení b anskéh sudníh ízení pdle v ty první, musí jej psudit a d 60 dn vyzvat bec neb jinéh ú astníka smluvy k pdání návrhu neb pdateli sd lit, že d vdy pr jeh pdání neshledal. Oprávn ní uvedené ve v t první se nevztahuje na smluvy uzavírané pdle pracvn právních p edpis. 14

16 (D sledné uplat vání dpv dnsti za škdu) Zákn. 82/1998 Sb. dpv dnsti za škdu zp sbenu p i výknu ve ejné mci rzhdnutím neb nesprávným ú edním pstupem a zm n zákna eské nárdní rady. 358/1992 Sb., ntá ích a jejich innsti (ntá ský ád) Regresní úhrada 16 (1) Nahradil-li stát škdu zp sbenu nezáknným rzhdnutím neb nesprávným ú edním pstupem neb pskytl-li ze stejnéh d vdu zadstiu in ní za vzniklu nemajetkvu újmu, m že pžadvat pžaduje regresní úhradu na ú edních sbách a na územních celcích v p enesené p sbnsti, pkud škdu zp sbily, nejsu-li dány d vdy hdné zvláštníh z etele. 17 (1) Nahradil-li stát škdu, ke které dšl p i innsti státníh rgánu neb pskytl-li ze stejnéh d vdu zadstiu in ní za vzniklu nemajetkvu újmu, m že pžadvat pžaduje regresní úhradu d t ch, kte í se pdíleli na vydání nezáknnéh rzhdnutí neb na nesprávném ú edním pstupu, pkud byli k vydání rzhdnutí neb k ú ednímu pstupu právn ni, nejsu-li dány d vdy hdné zvláštníh z etele. 23 Nahradil-li územní celek v samstatné p sbnsti škdu zp sbenu nezáknným rzhdnutím, p i jehž vydání se ídil nesprávným právním názrem p íslušnéh rgánu, který zrušil v ízení p vdní záknné rzhdnutí územníh celku v samstatné p sbnsti, neb pskytl-li ze stejnéh d vdu zadstiu in ní za vzniklu nemajetkvu újmu, m že pžadvat pžaduje regresní úhradu na kraji, je-li p íslušným rgánem rgán kraje, neb na státu, je-li p íslušným rgánem rgán státu, nejsu-li dány d vdy hdné zvláštníh z etele. 24 Nahradil-li územní celek v samstatné p sbnsti škdu, pskytl-li zadstiu in ní za vzniklu nemajetkvu újmu neb zaplatil-li regresní úhradu, m že pžadvat pžaduje regresní úhradu d t ch, kd se pdíleli na vydání nezáknnéh rzhdnutí neb na nesprávném ú edním pstupu, nejsu-li dány d vdy hdné zvláštníh z etele. 15

17 Zákn. 128/2000 Sb., bcích (becní z ízení), v platném zn ní 38 (1) Majetek bce musí být využíván ú eln a hspdárn v suladu s jejími zájmy a úkly vyplývajícími ze záknem vymezené p sbnsti. Obec je pvinna pe vat zachvání a rzvj svéh majetku. Obec vede evidenci svéh majetku. 14) (2) Majetek bce musí být chrán n p ed zni ením, pškzením, dcizením neb zneužitím. S nept ebným majetkem bec nalží zp sby a za pdmínek stanvených zvláštními p edpisy, 15) pkud tent zákn nestanví jinak. (3) Obec nesmí ru it za závazky fyzických sb a právnických sb vyjma a) závazk vyplývajících ze smluvy úv ru, jsu-li pen žní prst edky ur eny pr investici uskute vanu s finan ní pdpru ze státníh rzp tu, státních fnd neb nárdníh fndu, b) závazk vyplývajících ze smluvy úv ru, jsu-li pen žní prst edky ur eny pr investici d bcí vlastn ných nemvitstí, c) t ch, jejichž z izvatelem je bec, kraj neb stát, d) t ch, v nichž míra ú asti jí samé neb splu s jinu bcí neb bcemi, krajem neb kraji neb státem p esahuje 50 %, e) bytvých družstev, f) hnebních sple enstev. (4) Právní úkny u in né v rzpru s ustanvením dstavce 3 jsu d p átku neplatné. (5) Stát neru í za hspda ení a závazky bce, pkud tent závazek nep evezme stát smluvn. (6) Obec je pvinna chránit sv j majetek p ed neprávn nými zásahy a v as uplat vat práv na náhradu škdy a práv na vydání bezd vdnéh bhacení. (7) Obec je pvinna trvale sledvat, zda dlužníci v as a ádn plní své závazky, a zabezpe it, aby nedšl k prml ení neb zániku z nich vyplývajících práv. 14) Nap íklad zákn. 563/1991 Sb., ú etnictví, ve zn ní pzd jších p edpis. 15) Nap íklad b anský zákník, bchdní zákník. 38a (1) Pkud bec neuplatnila práv na náhradu škdy pdáním návrhu na zahájení b anskéh sudníh ízení d šesti m síc de dne, kdy se dzv d la vzniku škdy a tm, kd za ni dpvídá, m že se náhrady škdy jménem bce dmáhat v b anském sudním ízení jedna t etina len zastupitelstva bce; t neplatí, jestliže bec v tét lh t dsáhla náhrady škdy uzav ením dhdy s sbu, která za škdu dpvídá, neb jestliže zastupitelstv bce rzhdne, že bec náhradu škdy nebude uplat vat z d vd hdných zvláštníh z etele. lenvé zastupitelstva bce zastupují bec sple n a nerzdíln a v b anském sudním ízení mají pstavení ú astník pdle 91 dst. 2 b anskéh sudníh ádu. (2) Obec uhradí len m zastupitelstva bce náklady, které ú eln vynalžili v suvislsti s uplatn ním náhrady škdy, jestliže byla bci náhrada škdy p iznána v plném rzsahu; jestliže byla bci p iznána náhrada škdy puze áste ná, uhradí bec tyt náklady jen v pm rné výši pdle pžadvané náhrady škdy a škdy skute n p iznané. 16

18 Zákn. 129/2000 Sb., krajích (krajích z ízení), v platném zn ní 17 (1) Majetek kraje musí být využíván ú eln a hspdárn v suladu s jeh zájmy a úkly vyplývajícími ze záknem vymezené p sbnsti. Kraj je pvinen pe vat zachvání a rzvj svéh majetku. Kraj vede evidenci svéh majetku. 8) (2) Majetek musí být chrán n p ed zni ením, pškzením, dcizením neb zneužitím. S nept ebným majetkem kraj nalží zp sby a za pdmínek stanvených zvláštními p edpisy, 9) pkud tent zákn nestanví jinak. (3) Kraj nesmí ru it za závazky fyzických a právnických sb vyjma a) závazk vyplývajících ze smluvy úv ru, jsu-li pen žní prst edky ur eny pr investici uskute vanu s finan ní pdpru ze státníh rzp tu, státních fnd, neb nárdníh fndu, b) závazk vyplývajících ze smluvy úv ru, jsu-li pen žní prst edky ur eny pr investici d krajem neb bcí vlastn né nemvitsti, c) t ch, jejichž z izvatelem je kraj, stát neb bec, d) t ch, v nichž míra ú asti kraje neb splu s jiným krajem (kraji), bcí (bcemi) neb státem p esahuje 50 %. (4) Právní úkny u in né v rzpru s ustanvením dstavce 3 jsu d p átku neplatné. (5) Stát neru í za hspda ení a závazky kraje, pkud tent závazek nep evezme stát smluvn. (6) Kraj je pvinen chránit sv j majetek p ed neprávn nými zásahy a v as uplat vat práv na náhradu škdy a práv na vydání bezd vdnéh bhacení. (7) Kraj je pvinen trvale sledvat, zda dlužníci v as a ádn plní své závazky a zabezpe it, aby nedšl k prml ení neb zániku práv z t cht závazk vyplývajících. 17a (1) Pkud kraj neuplatnil práv na náhradu škdy pdáním návrhu na zahájení b anskéh sudníh ízení d šesti m síc de dne, kdy se dzv d l vzniku škdy a tm, kd za ni dpvídá, m že se náhrady škdy jménem kraje dmáhat v b anském sudním ízení jedna t etina len zastupitelstva; t neplatí, jestliže kraj v tét lh t dsáhla náhrady škdy uzav ením dhdy s sbu, která za škdu dpvídá, neb jestliže zastupitelstv rzhdl, že kraj náhradu škdy nebude uplat vat z d vd hdných zvláštníh z etele. lenvé zastupitelstva zastupují kraj sple n a nerzdíln a v b anském sudním ízení mají pstavení ú astník pdle 91 dst. 2 b anskéh sudníh ádu. (2) Kraj uhradí len m zastupitelstva náklady, které ú eln vynalžili v suvislsti s uplatn ním náhrady škdy, jestliže byla kraji náhrada škdy p iznána v plném rzsahu; jestliže byla Kraji p iznána náhrada škdy puze áste ná, uhradí kraj tyt náklady jen v pm rné výši pdle pžadvané náhrady škdy a škdy skute n p iznané. 17

19 Zákn. 131/2000 Sb., hlavním m st Praze, v platném zn ní 35 (1) Majetek hlavníh m sta Prahy musí být využíván ú eln a hspdárn v suladu s jeh zájmy a úkly vyplývajícími ze záknem vymezené p sbnsti. Hlavní m st Praha je pvinn pe vat sv j majetek a kntrlvat hspda ení s tímt majetkem. Hlavní m st prvádí evidenci svéh majetku. 10) (2) Majetek hlavníh m sta Prahy musí být chrán n p ed zni ením, pškzením, dcizením neb zneužitím. S nept ebným majetkem hlavní m st Praha nalží zp sby a za pdmínek stanvených zvláštními právními p edpisy, 11) pkud tent zákn nestanví jinak. (3) Hlavní m st Praha a m stské ásti jsu pvinny chránit majetek hlavníh m sta Prahy p ed neprávn nými zásahy a v as uplat vat práv na náhradu škdy a práv na vydání bezd vdnéh bhacení. (4) Hlavní m st Praha a m stské ásti jsu pvinny trvale sledvat, zda dlužníci v as a ádn plní své závazky, a zabezpe it, aby nedšl k prml ení neb zániku práv z t cht závazk vyplývajících. (5) Dklady pskytnutí finan ních prst edk státem na p ízení majetku uvedenéh v 37 dst. 1 jsu hlavní m st Praha a m stské ásti pvinny uchvat p celu dbu, p kteru je tent majetek ve vlastnictví hlavníh m st Prahy. (6) Hlavní m st Praha a m stské ásti nesmí ru it za závazky fyzických a právnických sb vyjma (...) (7) Právní úkny u in né v rzpru s ustanvením dstavce 6 jsu d p átku neplatné. (8) Stát neru í za hspda ení a závazky hlavníh m sta Prahy, pkud tent závazek nep evezme stát smluvn. 35a (1) Pkud hlavní m st Praha neb m stská ást neuplatnily práv na náhradu škdy pdáním návrhu na zahájení b anskéh sudníh ízení d šesti m síc de dne, kdy se dzv d ly vzniku škdy a tm, kd za ni dpvídá, m že se náhrady škdy jménem hlavníh m sta Prahy neb m stské ásti dmáhat v b anském sudním ízení jedna t etina len zastupitelstva hlavníh m sta Prahy neb m stské ásti; t neplatí, jestliže hlavní m st Praha neb m stská ást v tét lh t dsáhly náhrady škdy uzav ením dhdy s sbu, která za škdu dpvídá, neb jestliže zastupitelstv hlavníh m sta Prahy neb m stské ásti rzhdly, že náhradu škdy nebude hlavní m st Praha neb m stská ást uplat vat z d vd hdných zvláštníh z etele. lenvé zastupitelstva zastupují hlavní m st Prahu neb m stsku ást sple n a nerzdíln a v b anském sudním ízení mají pstavení ú astník pdle 91 dst. 2 b anskéh sudníh ádu. (2) Hlavní m st Praha neb m stská ást uhradí len m zastupitelstva náklady, které ú eln vynalžili v suvislsti s uplatn ním náhrady škdy, jestliže byla hlavnímu m stu Praze neb m stské ásti náhrada škdy p iznána v plném rzsahu; jestliže byla hlavnímu m stu Praze neb m stské ásti p iznána náhrada škdy puze áste ná, uhradí hlavní m st Praha neb m stská ást tyt náklady jen v pm rné výši pdle pžadvané náhrady škdy a škdy skute n p iznané. 18

20 1.1.4 Mžnst pdmín ní platnsti smluvy uzav ené územním samsprávným celkem jejím p edchzím zve ejn ním Mezi p ipmínkami uplatn nými k výchzí pdb tht materiálu zazn l i nám t Transparency Internatinal na zavedení právní úpravy bdbné úprav slvenské (zákn. 546/2010 Z. z., ú inné d 1. ledna 2011; text uvádíme v p ílze tht materiálu), která pdmi uje ú innst smluv uzavíraných státem, samsprávu a n kterými dalšími subjekty jejich p edchzím zve ejn ním. Ministerstv vnitra prt pr ú ely další diskuse p ipravil návrh p izp sbený pdmínkám eskéh právníh ádu a pr tyt ú ely též zjedndušený. Pvinné zve ej vání by se týkal puze státu, územních samsprávných celk a p ísp vkvých rganizací. Nebyly by zve ej vány smluvy neb ty jejich ásti, které bsahují utajvané infrmace, bchdní tajemství, sbní údaje (v bu p ípadech s výjimkami, které p ipuští zvláštní právní p edpisy, nap. zákn chran sbních údaj neb zákn svbdném p ístupu k infrmacím). Prvtní návrh právní úpravy (pr pdmínky zákna bcích) k dalším diskusím: Zákn. 128/2000 Sb., bcích (becní z ízení) 40 (1) Obec neb jí z ízená p ísp vkvá rganizace jsu pvinny zve ejnit písemnu smluvu, které jsu ú astníkem a kteru je nakládán s ve ejnými prst edky x) (dále jak pvinn zve ej vaná smluva ) zp sbem umž ujícím dálkvý p ístup. Zve ejn ní je pdmínku ú innsti smluvy. Jestliže d t í m síc d uzav ení smluvy neb d ud lení suhlasu p íslušným rgánem s jejím uzav ením, pkud je její platnst pdmín na ud lením takvéh suhlasu, není smluva zve ejn na, platí, že k jejímu uzav ení nedšl. Smluva m že nabýt ú innsti nejd íve dnem následujícím p dni jejíh zve ejn ní. (2) Pvinnst uvedená v dstavci 1 se nevztahuje na smluvy uzavírané pdle pracvn právních p edpis a na smluvy bsahující utajvané infrmace x). Dále se tat pvinnst nevztahuje na smluvy prnájmu byt a budv fyzickým sbám, které nejsu pdnikateli,... (3) Obsahuje-li pvinn zve ej vaná smluva údaje, které jsu pdle jinéh právníh p edpisu vylu eny ze zp ístupn ní xxx), zve ejní se puze ty její ásti, které tyt chrán né údaje nebsahují, splu s infrmací d vdu znep ístupn ní statních ástí. (4) Písemné vyhtvení pvinn zve ej vané smluvy se pat í dlžku sv d ující, že pvinnst stanvená v dstavci 1 byla spln na. V dlžce se uvede datum zve ejn ní smluvy, jmén a p íjmení sby, která zve ejn ní prvedla, míst, kde byla smluva zve ejn na zp sbem umž ujícím dálkvý p ístup, datum vyhtvení dlžky a jmén a p íjmení sby, která dlžku vyhtvila. Jestliže písemné vyhtvení pvinn zve ej vané smluvy bsahuje dlžku uvedenu ve v t první, má se za t, že pvinnst stanvená v dstavci 1 byla spln na, pkud není prkázán pak. (5) Pvinn zve ej vané smluvy musejí být zp ístupn ny zp sbem umž ujícím dálkvý p ístup nejmén p dbu jednh rku de dne jejich zve ejn ní pdle dstavce x) 2 písm. g) zákna. 320/2001 Sb., finan ní kntrle ve ve ejné správ a zm n n kterých zákn (zákn finan ní kntrle), ve zn ní pzd jších p edpis. xx) Zákn. 412/2005 Sb., chran utajvaných infrmací a bezpe nstní zp sbilsti, ve zn ní pzd jších p edpis. xxx) Zákn. 106/1999 Sb., svbdném p ístupu k infrmacím, ve zn ní pzd jších p edpis. 19

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

cesr(ar Y'O SPORITELl{A evidenčníčís (pr interní ptiebu ČeskéspÍitj ny, a's'l. Sm uva 039617 4479 věru č. 10559/í 4lLcD firma: síd : tč: česká spiitelna, a.s. bchdní Praha 4, brachtva 1929162, PsČ 14 45244782

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více