NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe

2 2

3 a ETA b ETA 2404 ETA ETA a 8b 9 3

4 9a 10a 10b ETA 1404 ETA 2404 ETA c ETA 2404 ETA a 15b CVAK CVAK 4

5 17a ETA ETA CVAK CVAK CVAK 5

6 a 33b

7 eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic VYSÁVÁNÍ MOKR CH MATERIÁLÒ 7

8 eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic VYSÁVÁNÍ SUCH CH MATERIÁLÒ 8

9 Elektrické víceúãelové vysavaãe eta 1404 NEPTUN duo eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic NÁVOD K OBSLUZE Vysavaãe nové fiady 404 slouïí nejen k vysávání such ch materiálû, ale lze jimi vysávat i materiály obsahující vodu nebo pfiímo vodu. Vysavaãi typu ETA 2404 a ETA 3404 lze navíc ãistit "mokr m" zpûsobem koberce, ãalounûní, okna, podlahy apod. Velkou pfiedností tûchto vysavaãû je jejich tich chod a abnormálnû velk prachov filtr, respektive velkoobjemová nádoba na vysávání vody apod. V fukov mikrofiltr zabraàuje úletu mikroskopick ch ãástí do volného prostoru. Snadnou manipulaci s vysavaãem zaji Èují pojezdová kola, otáãivá i kolem svislé osy. Bûhem vysávání lze odloïit hadici do lûïka drïadla. Pojistn ventil zabraàující pfieplnûní nádoby v pfiípadû dosaïení max. náplnû vysáté kapaliny automaticky uzavfie sací okruh motoru. POPIS V ROBKU A - motorová ãást B1 - víko nádoby B2 - víko nádoby s nádrïí C - papírov prachov filtr D1 - v stupní mikrofiltr D2 - vstupní mikrofiltr E - odpadní nádoba F - hubice malá G - hubice velká H - souprava na mytí oken ETA I - podlahová hubice J - stûrka K - tûrbinová hubice L - sací trubka dvoudílná M - pol táfiová hubice N - kartáã na pol táfiovou hubici O - sací hadice P - ãisticí souprava I. BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ - Pfied uvedením do provozu si peãlivû pfieãtûte návod k obsluze, prohlédnûte vyobrazení a návod uschovejte. - Pokud byl vysavaã skladován pfii niï ích teplotách, nejprve jej aklimatizujte, ãímï se odstraní zatuhlost mazacího tuku v loïiskách a zachovává se mechanická pevnost plastov ch dílû. - Zkontrolujte, zda údaj na typovém títku odpovídá hodnotám napûtí elektrického proudu. - V robek je pfiípustné pfiipojit jen na elektrickou síè, jejíï instalace odpovídá âsn. - ZabraÀte v manipulaci dûtem a nesvéprávn m osobám bez dozoru. - V robek nenechávejte v chodu bez dozoru. - Pfii vysávání velice jemného prachu, napfi. jemného písku, cementového prachu apod., se mohou ucpat póry prachového filtru. Tím se zmen í prûchodnost vzduchu a sací v kon slábne. Je proto tfieba v takovém pfiípadû papírov filtr vymûnit, i kdyï je tû není pln. - Vysavaãem se nesmûjí vysávat látky hofilavé, jako je benzín, fiedidla apod., ale ani látky obsahující tuky, jako jsou oleje apod. - Vysavaãem smíte vysávat materiály obsahující vodu, pfiíp. smûs vody a doporuãeného nepûnivého ãisticího prostfiedku kter je souãástí kaïdého balení vysavaãe (ETA 2404, ETA 3404).

10 Dal í balení ãisticího prostfiedku je moïné zakoupit v síti prodejen ETA a. s., pfiípadnû v obchodní síti. - Pro "mokré" ãi tûní nikdy nepouïívejte ãisticích prostfiedkû obsahujících pûnu! - Pfied vysáváním such ch látek za pouïití papírového prachového filtru dokonale vysu te nádobu vysavaãe, sací hadici a vstupní filtr. Zabráníte tím rozmoãení papírového filtru. - Pfii jakékoliv údrïbû odpojte v robek od el, sítû. - PfiibliÏnû po 10 vysáváních vymûàte vstupní a v stupní mikrofiltr. V robek je urãen pouze pro pouïívání v domácnosti a podobné úãely. Pro bezporuchov chod vysavaãe je nutné pouïívat testované papírové filtry s potiskem ochranné znaãky v robce. II. P ÍSLU ENSTVÍ eta sací hadice (0) - sací trubka dvoudílná (L) - podlahová hubice (I) - pol táfiová hubice (M) - Èûrbinová hubice (K) - kartáã, kter se nasazuje na pol táfiovou hubici (N) - hubice velká na vysávání vody z podlah apod. (G) eta 2404 obsahuje shodné pfiislu enství s typem ETA 1404, doplnûné o ãisticí soupravu (P). eta 3404 shodné pfiíslu enství s typem ETA 2404, doplnûno o: - hubici malou (F) na vysávání vody a ãi tûní ãalounûného nábytku apod stûrku (J), která se nasazuje na hubici velkou pfii vysávání tvrd ch podlahov ch krytin (linolea, podlahoviny z PVC apod.). ZVLÁ TNÍ P ÍSLU ENSTVÍ eta 2404 a eta kvysavaãi ETA 2404 a 3404 je moïné jako zvlá tní pfiíslu enství dokoupit soupravu na mytí oken ETA 0962 (H). III. P ÍPRAVA VYSAVAâE K POUÎITÍ 1) Sestavení pojezdového ústrojí: (obr.1) a) ãepy pojezdov ch koleãek zatlaãte do prstence na doraz b) vyzkou ejte funkãnost pojezdu 2) Vysávání such ch materiálû: Do úchytû pro filtr dobfie vysu ené nádoby vysavaãe (obr. 2) zasuàte papírov filtr. Do sacího otvoru vysavaãe zasuàte koncovku hadice (obr. 3) a otoãte s ní po smûru hodinov ch ruãiãek aï na doraz. Na nádobu nasaìte víko nádoby, která je opatfiena vstupním mikrofiltrem (obr. 4a, 4b). Sestavte vysavaã (obr. 5) a fiádnû zajistûte závûry vysavaãe (obr. 6). Na sací trubky nasuàte podlahovou hubici (obr. 7), zasuàte vidlici pfiívodního kabelu do el. zásuvky a stisknûte kolébkov spínaã (obr. 8). Tímto je vysavaã pfiipraven k vysávání. U typu ETA 3404 lze regulaãním kotouãem (obr. 8a) nastavovat sací v kon na potfiebnou hodnotu. ÚroveÀ sacího v konu lze sníïit pomocí prstence na drïadle hadice (obr. 8b). 3) Vysávání mokr ch materiálû nebo vody: Z nádoby vysavaãe vysuàte sací hadici a vyjmûte papírov filtr (obr. 9). Poté zpût zasuàte sací hadici (obr. 9a). Pfied nasazením víka nádoby (obr. 4a, 4b) pfiekontrolujte, zda je fiádnû nasazen a zaji tûn víãkem vstupní mikrofiltr

11 (obr. 10a, 10 b). Víko nádoby uchopte a za pomoci prud ího pohybu nahoru a dolû poslechem zkontrolujte pohyblivost plováku (obr. 10c). Pfii sestavování vysavaãe ETA 2404 a ETA 3404 vïdy zasuàte sací hadiãku se sítkem do nalévacího otvoru nádrïe (obr. 11). Sestavte vysavaã a zajistûte závûry vysavaãe (obr. 6). Na sací trubky nasuàte hubici velkou na vysávání vody (obr. 12). Vysavaã uveìte do chodu stejn m postupem jako pfii vysávání such ch materiálû (obr. 8). 4) Vysávání mokr ch materiálû bez pouïití hubic: Tímto zpûsobem mohou b t vysávány neãistoty nebo tekutiny z nádrïí (umyvadla, akvária, nádoby apod.). Pfii tomto zpûsobu vysáváte pouze sací hadicí nebo mûïete pouïít napfi. tûrbinovou hubici. POZOR! Pfii vysávání z nádrïí (umyvadla apod.), jejichï hladina vody je v e a jejichï obsah je vût í, neï je schopna pojmout nádrï (12 I), je nutno dbát na vãasné pfieru ení vysávání a na adekvátní vyprázdàování nádoby. Tuto skuteãnost signalizuje zv ená hluãnost motoru a jiï dal í nevysávání tekutin. Pokud nastane popisovaná situace, vysavaã vypnûte a vyzdviïením hadice nad úroveà vysavaãe vlejte zbylou vodu v hadici do odpadní nádoby. Po ukonãení mokrého vysávání je nutné ponechat v robek cca 30 sec. v chodu. Tímto se odstraní zbylá tekutina v trubkách a v hadici! IV. âi TùNÍ KOBERCÒ TVRD CH PODLAHOV CH KRYTIN A âalounùní (platí pro vysavaãe ETA 2404 a ETA 3404) PouÏité pfiíslu enství - hubice velká, hubice malá, stûrka, ãisticí souprava Z nádoby vysavaãe vysuàte sací hadici a vyjmûte papírov filtr (obr. 9). Poté zpût zasuàte sací hadici (obr. 9a). Pfied nasazením víka nádoby (obr. 4a, 4b) pfiekontrolujte, zda je fiádnû nasazen a zaji tûn víãkem vstupní mikrofiltr (obr. 10b). Víko nádoby uchopte a za pomoci prud ího pohybu nahoru a dolû poslechem zkontrolujte pohyblivost plováku (obr. 10c). Do nalévacího otvoru nádrïe nalijte dodávan a doporuãen nepûniv ãisticí prostfiedek v mnoïství, které doporuãuje v robce ãisticího prostfiedku, a nádrï dolijte (obr. 13) nejlépe vlaïnou vodu (o cca tûlesné teplotû). Víko nádoby s nádrïí vloïte do nádoby, sací hadiãku se sítkem zasuàte do nalévacího otvoru nádrïe (obr. 11) a vysavaã sestavte. Koncovku hadiãky ãisticí soupravy zasuàte do otvoru na boku plá tû vysavaãe (obr. 14). Ovládací ventil nasuàte do zásuvky na drïadle hadice (obr. 15a) a hadiãku ãisticí soupravy upevnûte na napnutou hadici a na trubky sponkami (obr. 15). Trysku zacvaknûte do vedení drïáku trysky na pfiíslu né hubici (obr. 16). Stisknûte kolébkov spínaã motoru (lev ). Poté stisknûte spínaã ãerpadla (prav ). Tím je vysavaã pfiipraven k ãi tûní. Hubici velkou poloïte v rohu místnosti na podlahovou krytinu (koberec), stisknûte páãku ovládacího ventilu (obr. 17) a hubicí pozvolna pohybujte po ãi tûné plo e ve smûru ipky (obr. 17a). Tekutina vstfiikovaná do koberce je ihned odsávána spolu s neãistotami. 11

12 Podlahová krytina zûstává pouze vlhká. Na konci ãistícího pohybu uvolnûte páãku ovládacího ventilu, nadzvednûte hubici a s mírn m pfiekrytím zahajte nov ãistící pohyb. Pfii silnûj ím zneãi tûní podlahové krytiny vypnûte motor a ãerpadlo ponechte v chodu. Stisknûte páãku ovládacího ventilu, hubicí pozvolna pohybujte nad ãi tûnou plochou ve v i asi cm a rovnomûrnû postfiíkejte podlahovou krytinu o rozloze asi 1 x 1 m. âisticí prostfiedek ponechte nûkolik minut pûsobit. Po rozpt lení ãisticího prostfiedku lze ãerpadlo vypnout. Po uplynutí zvolené doby a po zapnutí vysavaãe poloïte hubici na podlahovou krytinu a dokonale ve kerou nastfiíkanou ãisticí smûs vysajte. Tak postupujte po celé plo e. Vysavaã ETA 3404 je navíc vybaven stûrkou (obr. 18). Stûrkou po nasazení na velkou hubici (obr. 19) je moïné ãistit stejn m postupem tvrdé podlahy. Dále je vybaven malou hubicí (obr. 20), která je urãena pro ãi tûní ãalounûní. âi tûní provádûjte stejn m zpûsobem jako ãi tûní koberce. Zde mûïete odejmout sací trubky a drïadlo hadice nasunout pfiímo do malé hubice (obr. 21). Nasazení trysky proveìte stejn m postupem jako u hubice velké (obr. 22). Upozornûní. Pro správnou funkci ãerpadla vysavaãe ETA 2404 a 3404 po mokrém ãi tûní za pouïití ãisticího prostfiedku nalijte do nalévacího otvoru nádrïe cca 0,5 l ãisté vlaïné vody (o cca tûlesné teplotû), vysavaã sestavte, pfiipojte ãisticí soupravu, stisknûte kolébkov spínaã ãerpadla (prav ) a poté stisknûte páãku ovládacího ventilu (obr. 17) a vodu vystfiíkejte. Po vystfiíkání ponechte ãerpadlo je tû cca 20 vtefiin v chodu za úãelem odstranûní zbytku vody ze systému. Vysavaã je nutno skladovat pfii teplotû vy í neï 0 C. V. MYTÍ OKEN PouÏité pfiíslu enství - souprava na mytí oken ETA Lze pouïít pouze u vysavaãû ETA 2404 a ETA Pfiíprava vysavaãe na mytí oken - Do nádrïe na ãisticí kapalinu nalijte ãisticí pfiípravek, kter je dodáván vpfiíslu enství vysavaãe ve dvojnásobné koncentraci, neï je doporuãován pro ãi tûní kobercû apod. - Pro mytí oken je moïné pouïít i jin vhodn nepûniv prostfiedek. - NádrÏ vloïte do nádoby, sací hadiãku ãerpadla zasuàte do plnicího otvoru nádrïe (obr. 11) a vysavaã sestavte. Sejmûte ovládací ventil z drïadla hadice (obr. 23). Na ovládacím ventilu povolte a od roubujte matici, která pfiidrïuje hadiãku vedoucí k trysce velké hubice, a hadiãku sejmûte z krãku ovládacího ventilu (obr. 24). Na krãek ovládacího ventilu nasuàte hadiãku vedoucí od trysky hubice na mytí oken a pfievleãnou maticí tuto hadiãku pfiitáhnûte (obr. 25). Nasaìte zpût ovládací ventil (obr. 15a), hubici na mytí oken nasaìte na sací trubky a trysku zacvaknûte do vedení drïáku trysky na hubici (obr. 26). Postup pfii mytí oken: - Podle v ky um vaného okna nasaìte hubici pfiímo na drïadlo hadice nebo na konec sacích trubek. Hadiãku na sací trubky upevníte pomocí sponek. Pfiipojení sací hadice a hadiãky na 12

13 vysavaã je shodné s pfiípravou vysavaãe pro ãi tûní kobercû apod. - Na celou plochu okna nastfiíkejte ãisticí roztok v takovém mnoïství, aby nestékal z okna. - Mycí houbou (umístûna na druhé stranû hubice) rozetfiete roztok po um vané plo e tak, aby se uvolnily neãistoty. Hrubé neãistoty odstraàte krabkou na ãele hubice (zbytky malty apod.) - Po dûkladném rozetfiení neãistot houbou opût nastfiíkejte ãisticí roztok na celé okno. Po takto pfiipraveném nástfiiku lze jiï odsát ãisticí prostfiedek s neãistotami z celé plochy okna. - Pfii odsávání doporuãujeme postupovat od horního okraje okna postupn mi tahy pfies celé okno. Pfii stírání a odsávání fiádnû pfiitlaãte celou plochu hubice k oknu. Odsátá plocha musí zûstat suchá, jinak je moïná tvorba tzv. mouhy na jiï umyté plo e. - Pfii mytí oken nastavte v kon vysavaãe na nejniï í úroveà (platí pro ETA 3404). Na silnû zneãi tûn ch plochách je moïné mytí opakovat. Pokud dojde k nerovnému rozstfiiku ãisticího roztoku, nebo pokud roztok nestfiíká vûbec, je nutné vyãistit rozstfiikovací trysku a sítko následujícím postupem: - Od roubujte pfievleãnou matici (obr. 27) a vyjmûte sítko s tryskou. -Trysku a sítko dobfie propláchnûte pod tekoucí vodou. - Pfii opûtovné montáïi, kterou provedete opaãn m postupem, dbejte na správnou polohu trysky (aretaãní v stupky urãují pfiesnou polohu trysky) a na dûkladné dotaïení pfievleãné matice. VI. UKONâENÍ VYSÁVÁNÍ Po skonãení vysávání vypnûte tlaãítko ãerpadla (ETA 2404, ETA 3404) a poté vysavaã stisknutím kolébkového spínaãe chodu motoru vypnûte, vytáhnûte vidlici pfiívodního kabelu ze zásuvky a naviàte jej do prostoru v plá ti vysavaãe (obr. 28). VII. DOBRÉ RADY 1. Pfied zapoãetím vlastního mokrého vysávání nezapomeàte vyjmout papírov prachov filtr. 2. Pokud pfii mokrém vysávání nepouïíváte rozstfiikování ãisticího prostfiedku, neponechávejte zbyteãnû ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404) v chodu. Vystavujete se nebezpeãí pfiehfiátí ãerpadla a jeho doãasného vyfiazení z ãinnosti. Tuto situaci signalizuje zhasnutí signálního svûtla. Po zchladnutí se ãerpadlo opût uvede do ãinnosti. 3. PouÏívejte nepûniv ãisticí prostfiedek doporuãen v robcem. 4. Pokud byl koberec krátce pfied vlastním ãi tûním vysavaãi znaãky ETA amponován jin mi prostfiedky, mûïe dojít ke tvorbû pûny v nádobû vysavaãe a jejímu následnému úniku pfies v stupní mikrofiltr. V tomto pfiípadû odpojte v robek od el. sítû a nádobu vyprázdnûte. Dal í tvorbû neïádoucí pûny zabráníte nalitím malého álku octa do odpadní nádoby. 5. Pfied ukonãením ãi tûní vypnûte ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404), stisknûte páãku ovládacího ventilu (obr.17) a uvolnûte zbyl pfietlak ãisticího prostfiedku v hadiãkách na ãi tûnou plochu. Tento následnû odsajte. Doporuãujeme pfii chodu 13

14 vysavaãe nadzvednout trubky a hadici. Tímto vysavaã odsaje i ulpûlou vodu na stûnách trubek nebo hadice. 6. Pfii pfiekonávání pfiekáïek (prahy apod.) vysavaã nadzvednûte - nebezpeãí pfievrhnutí. 7. Pokud dojde k pfievrhnutí pfii vysávání, vysavaã za chodu motoru postavte a poté motor vypnûte. Po krátké prodlevû lze motor opût zapnout. 8. Ne lapejte po podlahov ch krytinách, pokud jsou vlhké. Odpafiování vody napomûïe napfi. otevfiení oken. 9. Pfii ãi tûní ãalounûní nenaná ejte pfiíli mnoho ãisticího prostfiedku. 10.VyprazdÀování odpadní nádoby provádûjte dle vlastního uváïení. Max. mnoïství vysáté kapaliny je 12 l. VIII. ÚDRÎBA Vysavaã je vyroben z plastû a proto jej chraàte pfied vy í teplotou neï 70 C. Povrch vysavaãe o etfiujte mûkk m vlhk m hadfiíkem. Po skonãení vysávání uloïte vysavaã v klidové poloze na vyhrazené suché a bezpra né místo (obr. 29). - NepouÏívejte drsné a agresivní ãisticí prostfiedky! Pro zabezpeãení bezporuchového chodu vysavaãe doporuãujeme asi po 300 hodinách provozu, nejlépe v ak po 3 letech, dát provést odbornou kontrolu. V mûnu souãástí, které vyïadují zásah do elektrické ãásti spotfiebiãe, mûïe provádût jen odborná elektroopravna. Vstupní mikrofiltr Po cca 10-ti vysáváních zkontrolujte a pfiípadnû vymûàte vstupní mikrofiltr. Po ukonãení kaïdého mokrého vysávání proveìte vyãi tûní vstupního mikrofiltru následujícím postupem: - pootoãte víãko mikrofiltru vlevo (obr. 30) a víãko sejmûte - sejmûte vlastní mikrofiltr (obr. 31) a vyperte jej pod tekoucí vodou - mikrofiltr sestavte opaãn m postupem. V stupní mikrofiltr Po cca 10-ti vysáváních zkontrolujte a pfiípadnû vymûàte v stupní mikrofiltr následujícím postupem: - otevfiete kryt v stupního mikrofiltru (obr. 32) a kryt s vloïen m mikrofiltrem vyjmûte z plá tû vysavaãe -z vlastního krytu mikrofiltru vyjmûte mikrofiltr a vymûàte jej (obr. 33a) - pfii sestavování postupujte opaãn m postupem a dbejte na správné zaloïení mikrofiltru za v stupky v krytu mikrofiltru (obr. 33b). ÚdrÏba vlastního v robku Po ukonãení kaïdého mokrého vysávání odpadní nádobu a spodní ãást víka nádoby (u ETA 2404 a ETA 3404 víka s nádrïí) opláchnûte (osprchujte) z hygienick ch dûvodû pod tekoucí vodou (obr. 34). ÚdrÏba hubic pro mokré vysávání Po kaïdém mokrém vysávání zkontrolujte vizuálnû, zda se pod prûhledn m krytem hubice nezachytily pfiípadné neãistoty. Pokud se tato skuteãnost potvrdí, postupujte následovnû: - vy roubujte 4ks kfiíïov ch roubû (obr. 35) - sejmûte prûhledn kryt (obr. 36), odstraàte pfiípadné neãistoty a hubici sestavte opaãn m postupem. 14

15 IX. CO DùLAT KDYÎ...?... uniká pfii vysávání prach? * Je vloïen papírov filtr? * Není papírov filtr po kozen? * Je papírov filtr fiádnû upevnûn? * Byl pouïit papírov filtr znaãky ETA? * Je vstupní a v stupní mikrofiltr na svém místû?...pozvolna klesá sací v kon? * Není pln papírov prachov filtr? * Nebyl vysáván pfiíli jemn prach (cement, saze apod.) a z tohoto dûvodu jsou póry filtru jiï ucpané? * Nejsou hubice, sací hadice, sací trubky ucpány neãistotami? * Není nadmûrnû zneãi tûn vstupní a v stupní mikrofiltr?...náhle klesne sací v kon? * Nepfievrhnul se vysavaã a plovák ucpal pfiívod vzduchu? V tomto pfiípadû vysavaã za chodu motoru postavte, poté vypnûte a po krátké pfiestávce opût uveìte do ãinnosti....nebûïí motor? * Je v pofiádku va e domácí instalace? * Je pfiívodní kabel, zástrãka, elektrická zásuvka v pofiádku? * Pokud ani v e uvedené skuteãnosti nenapomûïou k uvedení vysavaãe do ãinnosti, vyhledejte odborn servis! * Není ucpaná tryska na mytí oken? Postupujte dle obr. 27. * Nebylo pfiíli dlouho ãerpadlo v chodu bez rozstfiikování ãisticího prostfiedku? Nezhaslo kontrolní svûtlo? Pokud usoudíte, Ïe toto je pfiíãinou, vypnûte na dobu cca 30 min. vysavaã. Vratná tepelná pojistka uvede ãerpadlo opût do chodu. TECHNICKÁ DATA Typ uveden na typovém títku Napûtí uvedené na typovém títku Pfiíkon uveden na typovém títku Max. mnoïství vzduchu 30 l s -1 Max. mnoïství ãisticí smûsi 3 l (neplatí pro ETA 1404) Max. mnoïství vysat ch tekutin 12 l Max. objem papírového filtru * 9 l (* mûfiené granulami) Z hlediska elektromagnetické kompatibility v robek odpovídá Direktivû 89/336/EU (Evropská unie) a z hlediska elektrické bezpeãnosti Direktivû 73/23/EU. V robek vyhovuje mezím pro odru ení dle âsn EN Provedení v robku odpovídá mezinárodním normám a âsn. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci, si v robce vyhrazuje....ãisticí roztok nevystupuje z trysky? * Je zapnuto ãerpadlo spínaãem? Kolébkov spínaã musí svítit. * Je v nádrïi ãisticí roztok? * Je sací hadiãka fiádnû a volnû vloïena do nádrïe (obr. 11)? Není ucpané sítko na jejím konci? * Není ucpaná tryska soupravy na ãi tûní kobercû? Trysku uvolníte vloïením trysky do vlaïné vody, aby se zaschl ãisticí prostfiedek uvolnil. 15

16 Elektrické viacúãelové vysávaãe eta 1404 NEPTUN duo eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic D2 - vstupn mikrofilter E - odpadová nádoba F - malá hubica G - veºká hubica H - súprava na um vanie okien ETA 0962 I - podlahová hubica J - stierka K - trbinová hubica L - sacia trubica dvojdielna M - vankú ová hubica N - kefa na vankú ovú hubicu O - sacia hadica P - ãistiaca súprava NÁVOD NA OBSLUHU Vysávaãe nového radu ETA 404 slúïia nielen na vysávanie such ch materiálov, ale dajú sa nimi vysávaè aj materiály obsahujúce vodu alebo priamo vodu. Vysávaãami typu ETA 2404 a ETA 3404 je moïné naviac ãistiè mokr m spôsobom koberce, ãalúnenia, okná, dláïky a pod. Veºkou prednosèou t chto vysávaãov je ich tich chod a nezvyãajne veºk prachov filter, resp. veºkoobjemová nádoba na vysávanie vody a pod. V fukov mikrofilter zabraàuje úletu mikroskopick ch ãastíc do voºného priestoru. ªahkú manipuláciu s vysávaãom zaisèujú podvozkové kolieska, ktoré sa otáãajú aj okolo zvislej osi. Poãas vysávania sa dá hadica odloïiè do lôïka drïadla. Poistn ventil zabraàujúci preplneniu nádoby v prípade dosiahnutia max. náplne vysatej kvapaliny automaticky uzavrie sací okruh motora. OPIS V ROBKU A - motorová ãasè B1 - veko nádoby B2 - veko nádoby s nádrïou C - papierov prachov filter D1 - v stupn mikrofilter 16 I. BEZPEâNOSTNÉ UPOZORNENIA - Pred uvedením do prevádzky si pozorne preãítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte. - Ak bol vysávaã skladovan pri niï ích teplotách, najprv ho aklimatizujte, ãím sa odstráni stuhnutosè mazacieho tuku v loïiskách a zachová sa mechanická pevnosè plastov ch dielov. - Skontrolujte, ãi údaj na typovom títku zodpovedá hodnotám napätia elektrickej siete. - V robok je povolené pripojiè len na elektrickú sieè, ktorej in talácia zodpovedá EN. - Nedovoºte manipuláciu deèom a nesvojprávnym osobám bez dozoru. - V robok nenechávajte v chode bez dozoru. - Pri vysávaní veºmi jemného prachu, napr. jemného piesku alebo cementového prachu, sa môïu upchaè póry prachového filtra. T m sa zmen í priechod vzduchu a sací v kon slabne. V takomto prípade treba papierov filter vymeniè, aj keì nie je e te pln. - Vysávaãom sa nesmú vysávaè látky horºavé, napr. benzín, riedidlá, ale ani látky obsahujúce tuky, napr. oleje.

17 - Vysávaãom môïete vysávaè materiály obsahujúce vodu, príp. zmes vody a odporúãaného nepenivého ãistiaceho prostriedku, ktor je súãasèou kaïdého vysávaãa (ETA 2404 a ETA 3404). ëal ie balenie ãistiaceho prostriedku je moïné zakúpiè v sieti predajní ETA a.s., príp. v obchodnej sieti. - Na mokré ãistenie nikdy nepouïívajte ãistiace prostriedky, ktoré tvoria penu! - Pred vysávaním such ch látok pri pouïití papierového filtra dokonale vysu te nádobu vysávaãa, saciu hadicu a vstupn filter. Zabránite t m rozmoãeniu papierového filtra. - Pri akejkoºvek údrïbe odpojte v robok od elektrickej siete. - PribliÏne po 10 vysávaniach vymeàte v stupn mikrofilter. V robok je urãen len na pouïitie v domácnosti a podobné úãely. Pre bezporuchovú ãinnosè vysávaãa je potrebné pouïívaè papierové filtre potlaãené ochrannou znaãkou v robcu. II. PRÍSLU ENSTVO eta sacia hadica (O) - sacia trubica dvojdielna (L) - podlahová hubica (I) - vankú ová hubica (M) - trbinová hubica (K) - kefa, ktorá sa nasadzuje na vankú ovú hubicu (N) - veºká hubica na vysávanie vody z dláïok a pod. (G) eta obsahuje rovnaké príslu enstvo ako typ ETA 1404, doplnené o ãistiacu súpravu (P) eta rovnaké príslu enstvo ako ETA 2404, doplnené o: - malú hubicu (F) na vysávanie vody a ãistenie ãalúneného nábytku a pod. - stierku (J), ktorá sa nasadzuje na veºkú hubicu pri vysávaní tvrd ch podlahov ch krytín (linoleá, podlahoviny z PVC a pod.) ZVLÁ TNE PRÍSLU ENSTVO eta 2404 a eta k vysávaãu ETA 2404 a ETA 3404 je moïné ako zvlá tne príslu enstvo kúpiè súpravu na um vanie okien ETA 0962 (H). III. PRÍPRAVA VYSÁVAâA NA POUÎITIE 1. Zostavenie podvozku (obr. 1) a) ãapy podvozkov ch koliesok zatlaãte do prstenca na doraz b) vyskú ajte funkãnosè pohybu 2. Vysávanie such ch materiálov Do úchytiek na filter dobre vysu enej nádoby vysávaãa (obr. 2) vloïte papierov filter. Do sacieho otvoru nasaìte koncovku hadice (obr. 3) a otoãte ju v smere hodinov ch ruãiãiek aï na doraz. Na nádobu nasaìte veko nádoby, ktorá má vstupn mikrofilter (obr. 4a, 4b). Zostavte vysávaã (obr. 5) a riadne zaistite uzávery vysáãa (obr. 6). Na sacie trubice nasuàte podlahovú hubicu (obr. 7), zasuàte vidlicu prívodného kábla do elektrickej zásuvky a stlaãte kolískov spínaã (obr. 8). Vysávaã je pripraven na vysávanie. Pri type ETA 3404 sa dá regulaãn m gombíkom (obr. 8a) nastavovaè sací v kon na potrebnú hodnotu. ÚroveÀ sacieho v konu sa dá zníïiè pomocou prstenca na drïadle hadice (obr. 8b). 17

18 3. Vysávanie mokr ch materiálov alebo vody Z nádoby vysávaãa vysuàte saciu hadicu a vyberte papierov filter (obr. 9). Potom zasuàte späè saciu hadicu (obr. 9a). Pred nasadením veka nádoby (obr. 4a, 4b) skontrolujte, ãi je nasaden a vieãkom zaisten vstupn mikrofilter (obr. 10a, 10b). Veko nádoby uchopte a prud ím pohybom smerom hore a dole skontrolujte sluchom pohyblivosè plaváka (obr. 10c). Pri zostavovaní vysávaãa ETA 2404 a ETA 3404 zasuàte vïdy saciu hadiãku so sitkom do nalievacieho otvoru nádrïe (obr. 11). Zostavte vysávaã a zaistite uzávery vysávaãa (obr. 8). Na saciu trubicu nasaìte veºkú hubicu na vysávanie vody (obr. 12). Vysávaã uveìte do chodu rovnak m postupom ako pri vysávaní such ch materiálov (obr. 8). 4. Vysávanie mokr ch materiálov bez pouïitia hubíc T mto spôsobom môïu byè vysávané neãistoty alebo tekutiny z nádrïí (um vadlá, akváriá, nádoby a pod.). Pri tomto spôsobe vysávate len sacou hubicou, alebo môïete pouïiè napr. trbinovú hubicu. POZOR! Pri vysávaní z nádrïí (um vadla a pod.), ktor ch hladina je vy ie a ich obsah je väã í ako obsah nádrïe vysávaãa (12 l), je nevyhnutné daè pozor, aby sa práca vãas preru ila a nádoba adekvátne vyprázdàovala. Na túto skutoãnosè vysávaã upozoràuje zv en m hlukom motora, priãom ìal iu tekutinu uï nevysáva. Ak nastane takáto situácia, vysávaã vypnite a zdvihnutím hadice nad úroveà vysávaãa vylejte zostatok vody v hadici do odpadovej nádoby. Po skonãení mokrého vysávania je potrebné nechaè v robok 30 s v chode. Tento ãas postaãí na odstránenie tekutiny, ktorá zostala v trubiciach a hadici! IV. âistenie KOBERCOV, TVRD CH PODLAHOV CH KRYTÍN A âalúnení (platí pre vysávaãe ETA 2404, 3404) PouÏité príslu enstvo - veºká hubica, malá hubica, stierka, ãistiaca súprava Z nádoby vysávaãa vysuàte saciu hadicu a vyberte papierov filter (obr. 9). Potom zasuàte späè saciu hadicu (obr. 9a). Pred nasadením veka nádoby (obr. 4a, 4b) skontrolujte, ãi je nasaden a vieãkom zaisten vstupn mikrofilter (obr. 10b). Veko nádoby uchopte a pomocou prud ieho pohybu smerom hore a dole skontrolujte sluchom pohyblivosè plaváka (obr. 10c). Do nalievacieho otvoru nádrïe nalejte dodávan a odporúãan nepeniv ãistiaci prostriedok v mnoïstve, ktoré odporúãa v robca ãistiaceho prostriedku a nádrï dolejte (obr. 13) najlep ie vlaïnou vodou max. 40 C. Veko nádoby s nádrïou vloïte do nádoby, saciu hadiãku so sitkom zasuàte do nalievacieho otvoru nádrïe (obr. 11) a vysávaã zostavte. Koncovku hadiãky ãistiacej súpravy zasuàte do otvoru na boku plá Èa vysávaãa (obr. 14). Ovládací ventil zasuàte do zásuvkyæna drïadle hadice (obr. 15a) a hadiãku ãistiacej súpravy upevnite na napnutú hadicu a na trubice sponkami (obr. 15b). D zu zaklapnite do vedenia drïiaka d zy na príslu nej hubici (obr. 16). Stlaãte kolískov spínaã motora (ºav ). Potom stlaãte spínaã ãerpadla (prav ). T m je vysávaã pripraven na ãistenie. Veºkú hubicu poloïte v rohu miestnosti na podlahovú krytinu (koberec), stlaãte páãku ovládacieho ventilu (obr. 17) a hubicou postupne pohybujte po 18

19 ãistenej ploche v smere ípky (obr. 17a). Tekutina vstrekovaná do koberca je okamïite odsávaná spolu s neãistotami. Podlahová krytina zostáva iba vlhká. Na konci ãistiaceho pohybu uvoºnite páãku ovládacieho ventilu, nadvihnite hubicu a s miernym prekrytím zaãnite ãistiè ìal iu plochu. Pri silnej om zneãistení podlahovej krytiny vypnite motor, ãerpadlo nechajte v chode. Stlaãte páãku ovládacieho ventilu, hubicou pomaly pohybujte nad ãistenou plochou vo v ke asi 10 aï 20 cm a rovnomerne postriekajte podlahovú krytinu s rozlohou asi 1x 1 m. âistiaci prostriedok nechajte niekoºko minút pôsobiè. Po rozpt lení ãistiaceho prostriedku sa dá ãerpadlo vypnúè. Po uplynutí zvolenej doby a po zapnutí vysávaãa poloïte hubicu na podlahovú krytinu a v etku nastriekanú ãistiacu zmes starostlivo odsajte. Tak vyãistite celú plochu. Vysávaã ETA 3404 je naviac vybaven stierkou (obr. 18). Stierkou po nasadení na veºkú hubicu (obr. 19) je moïné ãistiè tvrdé dláïky rovnak m postupom. ëalej má malú hubicu (obr. 20), ktorá je urãená na ãistenie ãalúnení. âistenie robte rovnak m spôsobom ako ãistenie koberca. Teraz môïete odloïiè sacie trubice a drïadlo hadice nasunúè priamo do malej hubice (obr. 21). Nasadenie d zy urobte rovnak m spôsobom ako pri veºkej hubici (obr. 22). Upozornenie. Pre správnu funkciu ãerpadla vysávaãa ETA 2404 a 3404 po mokrom ãistení pri pouïití ãistiaceho prostriedku nalejte do nalievacieho otvoru nádrïe ãistú vlaïnú vodu - cca 0,5 l o telesnej teplote - vysávaã zostavte, pripojte ãistiacu súpravu, stlaãte kolískov spínaã ãerpadla (prav ) a potom stlaãte páãku ovládacieho ventilu (obr. 17) a vodu vystriekajte. Po vystriekaní nechajte ãerpadlo cca 20 s. v prevádzke, ãím sa odstráni zvy ok vody zo systéma. Vysávaã musí byè skladovan pri teplote vy ej ako 0 C. V. UM VANIE OKIEN PouÏité príslu enstvo - súprava na um vanie okien ETA Dá sa pouïiè len s vysávaãmi ETA 2404 a ETA Príprava vysávaãa na um vanie okien - Do nádrïe na ãistiacu kvapalinu nalejte ãistiaci prípravok, ktor je súãasèou príslu enstva vysávaãa v dvojnásobnej koncentrácii, ako je odporúãaná na ãistenie kobercov. - Na um vanie okien je moïné pouïiè aj in nepeniv ãistiaci prostriedok. - NádrÏ vloïte do nádoby, saciu hadiãku ãerpadla zasuàte do plniaceho otvoru nádrïe (obr. 11) a vysávaã zostavte. Snímte ovládací ventil z drïadla hadice (obr. 23). Na ovládacom ventile povoºte a odskrutkujte maticu, ktorá pridrïiava hadiãku vedúcu k d ze veºkej hubice. Hadiãku snímte z krãka ovládacieho ventilu (obr. 24). Na krãok ovládacieho ventilu nasuàte hadiãku vedúcu od d zy hubice na um vanie okien a prevliekateºnou maticou túto hadiãku pritiahnite (obr. 25). Nasaìte späè ovládací ventil (obr. 15a), hubicu na um vanie okien nasaìte na sacie trubice a d zu zaklapnite do vedenia drïiaka d zy na hubici (obr. 26). 19

20 Postup pri um vaní okien - Podºa v ky um vaného okna nasaìte hubicu priamo na drïadlo hadice alebo na koniec sacích trubíc. Hadiãku na sacie trubice upevnite pomocou sponiek. Pripojenie sacej hadice a hadiãky na vysávaã je rovnaké ako príprava na ãistenie kobercov. - Na celú plochu okna nastriekajte ãistiaci roztok v takom mnoïstve, aby roztok nestekal po okne. - Um vacou pongiou (umiestnenou na druhej strane hubice) rozotrite roztok po um vanej ploche tak, aby sa uvoºnili neãistoty. Hrubé neãistoty odstráàte krabkou na ãele hubice (zbytky malty a pod.). - Pri spätnej montáïi, ktorú urobíte opaãn m spôsobom, dávajte pozor na správnu polohu d zy (aretaãné v stupky urãujú jej presnú polohu) a na dôkladné dotiahnutie prevliekateºnej matice. VI. SKONâENIE VYSÁVANIA Po skonãení vysávania vypnite tlaãidlo ãerpadla (ETA 2404, ETA 3404) a potom stlaãením kolískového spínaãa chod motora vypnite, vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky a naviàte ho do priestoru v plá ti vysávaãa (obr. 28). VII. DOBRÉ RADY - Po dôkladnom rozotretí neãistôt pongiou opäè nastriekajte ãistiaci roztok na celé okno. Po takomto nastriekaní sa uï dá odsaè ãistiaci prostriedok s neãistotami z celého okna. - Pri odsávaní odporúãame postupovaè od horného okraja okna postupn mi Èahmi cez celé okno. Pri stieraní a odsávaní pritlaãte celú plochu hubice na okno. Odsatá plocha musí zostaè suchá, inak sa na umytej ploche môïu vytvoriè muhy. - Pri um vaní okien nastavte v kon vysávaãa na najniï í stupeà (platí pre ETA 3404). Na veºmi zneãisten ch plochách je moïné umytie zopakovaè. Ak je postrek ãistiacim prostriedkom nerovnomern, alebo roztok nestrieka vôbec, musíte vyãistiè rozstrekovaciu d zu a sitko nasledujúcim spôsobom: - Odskrutkujte prevliekateºnú maticu (obr. 27) a vyberte sitko s d zou. - D zu a sitko prepláchnite teãúcou vodou Pred zaãatím vlastného mokrého vysávania nezabudnite vybraè papierov prachov filter. 2. Ak pri mokrom vysávaní nepouïívate rozstrekovanie ãistiaceho prostriedku, nenechávajte zbytoãne ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404) v chode. Vystavujete ho nebezpeãenstvu prehriatia a jeho doãasného vyradenia z prevádzky. Na túto situáciu upozoràuje zhasnutie signalizaãného svetla. Po vychladnutí sa ãerpadlo opäè uvedie do ãinnosti. 3. PouÏívajte nepeniv ãistiaci prostriedok odporúãan v robcom. 4. Ak bol koberec krátko pred ãistením vysávaãom ETA ampónovan in mi prostriedkami, môïe sa staè, Ïe sa vytvorí v nádobe vysávaãa pena a zaãne unikaè cez v stupn mikrofilter. V takomto prípade odpojte v robok od elektrickej siete a nádobu vyprázdnite. ëal ej tvorbe peny zabránite naliatím malej álky octu do odpadovej nádoby. 5. Pred skonãením ãistenia vypnite ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404), stlaãte páãku ovládacieho ventilu (obr. 17) a uvoºnite zbytok pretlaku ãistiaceho prostriedku v hadiãkách na ãistenú plochu. Tento vzápätí odsajte.

ZÁRUâNÍ LIST ZÁRUâN LIST

ZÁRUâNÍ LIST ZÁRUâN LIST ZÁRUâNÍ LIST ZÁRUâN LIST Záruãní doba Záruãná lehota mûsícû ode dne prodeje spotfiebiteli mesiacov odo dàa predaja spotrebiteºovi Typ Typ Série (v robní ãíslo) Séria (v robné ãíslo) Napûtí Napätie Datum

Více

NÁVOD K OBSLUZE 3-5. Elektrická sváfieãka fólií s odsáváním NÁVOD K OBSLUZE 6-8. Elektrická zváraãka fólií s odsávaním NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE 3-5. Elektrická sváfieãka fólií s odsáváním NÁVOD K OBSLUZE 6-8. Elektrická zváraãka fólií s odsávaním NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Elektrická sváfieãka fólií s odsáváním NÁVOD K OBSLUZE Elektrická zváraãka fólií s odsávaním NÁVOD NA OBSLUHU 3-5 6-8 1 2 2 Elektrická sváfieãka fólií s odsáváním eta 0762 Elektrická sváfieãka

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101 Návod k obsluze Spotfiebiã je vybaven pruïn m kabelem, kter musí b t v pfiípadû po kození vymûnûn firmou Panasonic, autorizovan m servisním stfiediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby nemohlo dojít k Ïádné

Více

MicroSpace MicroSpace Plus SCT 30

MicroSpace MicroSpace Plus SCT 30 MicroSpace MicroSpace Plus SCT 30 CZ/SK NÁVOD K POUÎITÍ NÁVOD NA OBSLUHU 1* 2 3 4 5* 2 6* 8* 7* 9* 3 10* 11* a) 4 12 13 14 5 PROSÍME O POZORNÉ P EâTENÍ INSTRUKCÍ Tento v robek je nutno sestavit a pouïívat

Více

Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 1 mimořádná výbava 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 19 18 4 Elektrické podlahové vysavače eta x460 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČTNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ -

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE 5-9. Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 10-14. Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE 5-9. Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 10-14. Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 5-9 10-14 1 2 3 3a 5 4 8 9 6 10 11 7 12 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 24 25 26 27 28

Více

Elektrické víceúčelové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické viacúčelové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 9-16 17-24

Elektrické víceúčelové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické viacúčelové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 9-16 17-24 Elektrické víceúčelové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické viacúčelové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 9-16 17-24 2 1 2 3 4a ETA 1404 ETA 2404 ETA 3404 4b 5 6 7 8 8a 8b 9 3 9a 10a 10b ETA 1404 ETA 2404 ETA 3404

Více

1 F D C E H G A CH 2 F D C B E H G A CH 2

1 F D C E H G A CH 2 F D C B E H G A CH 2 1 F D C G H CH A E 2 G H CH A F D C B E 2 Elektrické konvektory VEGA x654 NÁVOD K OBSLUZE Elektrický konvektor slouží nejen jako zdroj tepla v období chladna a zimy, ale i jako přístroj zajišťující cirkulaci

Více

ADAGIO. Návod k obsluze Návod na obsluhu ESPRESO ES 180

ADAGIO. Návod k obsluze Návod na obsluhu ESPRESO ES 180 ra ADAGIO Návod k obsluze Návod na obsluhu ESPRESO ES 180 raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE: A. Snímatelná vodní nádrïka B. Víko vodní nádrïky C. Ovládací prvky D. DrÏák nosiãe filtru E. Nosiã filtru F. Odkapávací

Více

EC 1, EC 2, EC 3. Návod k obsluze Návod na obsluhu

EC 1, EC 2, EC 3. Návod k obsluze Návod na obsluhu EC 1, EC 2, EC 3 Návod k obsluze Návod na obsluhu 2 3 âesky Popis A Vodní nádrïka B Vyjímateln filtr C Indikátor v ky vodní hladiny D Spínaã/vypínaã opatfien kontrolkou (podle modelu) E Ohfievná plocha

Více

AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB

AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB AGP 180-23 AGP 180-23 AB AGP 230-23 AGP 230-23 AB AGP 180-25 AGP 180-25 AB AGP 230-25 AGP 230-25 AB 4 5 3 8 2 1 6 7 9 AGP 180-23 AB AGP 180-25 AB AGP 230-23 AB AGP 230-25 AB 10 16 AGP 180-23 AGP 180-25

Více

Precision. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Precision. Návod k obsluze Návod na obsluhu Precision Návod k obsluze Návod na obsluhu 1. POPIS P ÍSTROJE A Kropicí tryska B Otvor pro plnûní vody s krycím víãkem C Posuvn regulátor páry D Tlaãítko kropení E Tlaãítko pro parní ráz F Indikátor vypínací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Lissima PH 570. Návod k obsluze

Lissima PH 570. Návod k obsluze Lissima PH 570 Návod k obsluze 1. POPIS P ÍSTROJE A. Nástavec na narovnávání vlasû B. Hfiebeny C. Narovnávací hroty systému Ultra-liss D. Tlaãítko na odejmutí nástavce E. Ovládací tlaãítko F. Tlaãítko

Více

VEGA 0660_CZ+SK 15.3.2005 13:16 Stránka 1. model 0660. MasáÏní strojek NÁVOD K OBSLUZE 3-5. MasáÏny strojãek NÁVOD NA OBSLUHU 6-8

VEGA 0660_CZ+SK 15.3.2005 13:16 Stránka 1. model 0660. MasáÏní strojek NÁVOD K OBSLUZE 3-5. MasáÏny strojãek NÁVOD NA OBSLUHU 6-8 VEGA 0660_CZ+SK 15.3.2005 13:16 Stránka 1 model 0660 MasáÏní strojek NÁVOD K OBSLUZE 3-5 MasáÏny strojãek NÁVOD NA OBSLUHU 6-8 VEGA 0660_CZ+SK 15.3.2005 13:16 Stránka 2 1 2 2 VEGA 0660_CZ+SK 15.3.2005

Více

NÁVOD K OBSLUZE 3-5. Teplovzdušný víceúčelový kartáč NÁVOD K OBSLUZE 6-8. Teplovzdušná viacúčelová kefa na vlasy NÁVOD NA OBSLUHU 9-12

NÁVOD K OBSLUZE 3-5. Teplovzdušný víceúčelový kartáč NÁVOD K OBSLUZE 6-8. Teplovzdušná viacúčelová kefa na vlasy NÁVOD NA OBSLUHU 9-12 ETA 322_CZ+SK+RU 29.1.2004 16:53 Stránka 1 NÁVOD K OBSLUZE Teplovzdušný víceúčelový kartáč NÁVOD K OBSLUZE Teplovzdušná viacúčelová kefa na vlasy NÁVOD NA OBSLUHU Фен - щётка RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Elektrické víceúčelové vysavače Návod k obsluze Elektrické viacúčelové vysávače Návod NA obsluhu 9-18 19-28

Elektrické víceúčelové vysavače Návod k obsluze Elektrické viacúčelové vysávače Návod NA obsluhu 9-18 19-28 Elektrické víceúčelové vysavače Návod k obsluze Elektrické viacúčelové vysávače Návod NA obsluhu 9-18 19-28 2 3 4 5 6 7 8 Elektrické víceúčelové vysavače eta 1404 eta 2404 eta 3404 NEPTUN duo NEPTUN trio

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Minipraèka Professor MP301M

NÁVOD K OBSLUZE. Minipraèka Professor MP301M NÁVOD K OBSLUZE Minipraèka Professor MP301M 8 6 2 1 10 H - L - 3 5 7 9 4 POPIS PØÍSTROJE: 1. Víko 2. Napou tìcí otvor a hadice 3. Tìlo praèky 4. Prací nek 5. Základna s motorem 6. Èasovaè 7. Vypou tìcí

Více

Návod k obsluze Návod na obsluhu. Express Turbo

Návod k obsluze Návod na obsluhu. Express Turbo Návod k obsluze Návod na obsluhu Express Turbo 4 3 2 1 8 7 11 12 10 9 11 6 5 15 14 13 16 2 3 âesky I. POPIS PARNÍHO GENERÁTORU Îehliãka 1. Regulátor páry 2. Tlaãítko funkce Turbo 3. Regulace teploty 4.

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY .r.o V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 6 1 C F T 6 2.r.o. N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u .r.o.r.o. OBSAH Bezpeãnostní pokyny...

Více

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127. Pro klimatizované vinotéky. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro klimatizované vinotéky WK 2926, WK 2927 WK 4126, WK 4127 *dle modelu a vybavení Dûkujeme vám za projevenou dûvûru Dovolte, abychom vám pogratulovali ke koupi na eho v robku, vinotéky

Více

Ambia. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Ambia. Návod k obsluze Návod na obsluhu Ambia Návod k obsluze Návod na obsluhu 3. âesky 18. 2. 4. 19. 1. 5. 6. 14. 14a. 14b. 7. 14c. 8. 12. 9. 13. Dûkujeme za dûvûru. Jsme si jisti, Ïe vysavaã AMBIA, kter jste si právû koupili, Vás v plné mífie

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Artec. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Artec. Návod k obsluze Návod na obsluhu Artec Návod k obsluze Návod na obsluhu 16. 17. âesky Dûkujeme za dûvûru. Jsme si jisti, Ïe vysavaã ARTEC, kter jste si právû koupili, Vás v plné mífie uspokojí. Vyndejte vysavaã a v echno pfiíslu enství

Více

BEZPEâNOSTNÍ RADY. 1 Bezpeãnostní pokyny

BEZPEâNOSTNÍ RADY. 1 Bezpeãnostní pokyny BEZPEâNOSTNÍ RADY Pro zaji tûní va í bezpeãnosti odpovídá pfiíslu n m normám a pfiedpisûm (smûrnicím pro nízké napûtí, elektromagnetickou kompatibilitu, Ïivotní prostfiedí,...). 1 Bezpeãnostní pokyny Vá

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL Návod k pouïití Truhlicová mrazniãka GTL Bezpeãnostní informace a upozornûní Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan

Více

Návod k obsluze Návod na obsluhu. CaféPresso Crematic F 874 / 936

Návod k obsluze Návod na obsluhu. CaféPresso Crematic F 874 / 936 Návod k obsluze Návod na obsluhu CaféPresso Crematic F 874 / 936 POPIS P ÍSTROJE Espresso a: Víko vodní nádrïky b: Svûtelná kontrolka provozu (ãervené svûtlo) c: Svûtelná kontrolka ohfiívání (Ïluté svûtlo)

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Professor CZ-121 NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Pűed pou itím si pűeètìte pozornì tento návod. Návod uschovejte pro pűípadné pozdìj í pou ití.

Professor CZ-121 NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Pűed pou itím si pűeètìte pozornì tento návod. Návod uschovejte pro pűípadné pozdìj í pou ití. NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ-121 Pűed pou itím si pűeètìte pozornì tento návod. Návod uschovejte pro pűípadné pozdìj í pou ití. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mìlník,

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 630,650. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 630,650. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 630,650 *dle modelu a vybavení VáÏení zákazníci, Gratulujeme Vám a dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku znaãky NIVONA. Aby

Více

Informace k ochraně životního prostředí. Obecné informace

Informace k ochraně životního prostředí. Obecné informace Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe je uïivatelsky pfiátelsk, naprosto spolehliv a vysoce kvalitní, jste

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI ec5/7 19-11-00 10:09 Pagina 1 IMPORTANT INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS INSTRUCIONES IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ISTRUZIONI

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Návod k pouïití BAS 317

Návod k pouïití BAS 317 Návod k pouïití BAS 317 U2A0366.fm 2 12. Technická data 1. Pfiehled stroje (standardní vybavení) Napûtí V 400 (3-50 Hz) 230 (1-50 Hz) Jmenovit proud A 1,8 4,1 Ji tûní A 10 (B-automat) 10 (B-automat) Druh

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze

Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viacúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-31 1 2 2 3 3 4 5 6 7 9 8a 8b 8c 10 11 12 4 13 14 15 REGULATION 16 17 19 18 20 21 22 23 24 25 26 5

Více

VANA SE ZÁSTĖNOU MARE

VANA SE ZÁSTĖNOU MARE VANA SE ZÁSTĖNOU MARE NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vá ení u ivatelé! Blahopøejeme Vám k nákupu na í vany se zástėnou. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zbo í v cenách, do nich není zahrnuta částka

Více

20.4.2016 9-19. Elektrické víceúčelové vysavače Návod k obsluze Elektrické viacúčelové vysávače Návod NA obsluhu 20-29 30-40

20.4.2016 9-19. Elektrické víceúčelové vysavače Návod k obsluze Elektrické viacúčelové vysávače Návod NA obsluhu 20-29 30-40 Elektrické víceúčelové vysavače Návod k obsluze Elektrické viacúčelové vysávače Návod NA obsluhu Többcélú elektromos porszívók KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektryczne odkurzacze wielofunkcyjne INSTRUKCJA OBSŁUGI

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700

Návod na pouïití. vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Návod na pouïití vinotéky WK 1802, WK 1806 WK 5700 Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru Gratulujeme Vám ke koupi této vinotéky. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe je uïivatelsky pfiátelsk, naprosto

Více

Elektrický vysoušeč vlasů NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sušič vlasov NÁVOD NA OBSLUHU

Elektrický vysoušeč vlasů NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sušič vlasov NÁVOD NA OBSLUHU Elektrický vysoušeč vlasů NÁVOD K OBSLUZE Elektrický sušič vlasov NÁVOD NA OBSLUHU 3-6 7-10 1 2 Elektrický vysoušeč vlasů eta 6311 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze

Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze Elektrické krepovací kleště Návod k obsluze Elektrické krepovacie kliešte na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Elektrické krepovací kleště VAL000092337 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU PŘÍRUČKA UŽIVATELE Model : RCC-240 RCC-850 Příručka obsahuje návod k obsluze vysavače a jeho technické údaje PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE 1. Podlahový nástavec 2. Teleskopická trubice

Více

Návod k pouïití. WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WK(es) 1853, 2977, 4177, 4677 a WKUes 1753 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

8-17. Elektrické víceúčelové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 18-28. Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU

8-17. Elektrické víceúčelové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 18-28. Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU Elektrické víceúčelové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 8-17 18-28 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5 31 32

Více

Návod k obsluze Návod na obsluhu VIRTUOSO ES 300

Návod k obsluze Návod na obsluhu VIRTUOSO ES 300 Návod k obsluze Návod na obsluhu VIRTUOSO ES 300 âesky 1. POPIS P ÍSTROJE: 1. Víko vodní nádrïky 2. Odnímatelná vodní nádrïka 3. Ovládací panel s kontroními funkcemi 4. Ovladaã pfiívodu páry 5. Upevnûní

Více

Návod k obsluze Návod na obsluhu. Orchestro

Návod k obsluze Návod na obsluhu. Orchestro Návod k obsluze Návod na obsluhu Orchestro âesky âásti pfiístroje a: zásuvka b: odkládací mfiíïka c: plovák d: nástavec zásuvky e: schránka na kávovou sedlinu f: v vod g: v kové nastavení v vodu h: nádrïka

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze

Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 Návod k obsluze Vážený zákazníku,

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití WT 4126, 4127. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WT 4126, 4127 *dle modelu a vybavení Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi této chladniãky na víno. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Elektrické víceúčelové vysavače NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické víceúčelové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúčelové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 8-16 17-25 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5 31 32

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

NÁVOD K OBSLUZE 4-7. Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 8-12. Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE 4-7. Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE 8-12. Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 4-7 8-12 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 11 12 13 14 15 CLICK CLICK 16 17 18 19 20 CLICK 22 21 3 Elektrické

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE. Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU

Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE. Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU ETA 2773_CZ+SK+RU 9.6.2005 13:16 Stránka 1 Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU Электрoнные напoльные весы RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII 3-5 6-8 9-11 ETA 2773_CZ+SK+RU

Více

IMPRESSA F50 EU Int. Navod k použití

IMPRESSA F50 EU Int. Navod k použití IMPRESSA F50 EU Int. Navod k použití 130 10 9 2 1 21 Rotary Switch 11 3 22 4 5 6 7 8 13 12 13 14 15/16 17 18 Popis ovládacích prvkû 1. Rotaãní ovladaã 2. Prstenec rotaãního ovladaãe 3. Tlaãítko pro volbu

Více

Návod k pouïití. Mrazniãka G 5216

Návod k pouïití. Mrazniãka G 5216 Návod k pouïití Mrazniãka G 5216 Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan polystyren - Polyetylenové folie - Polypropylenové

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

10. Pro opûtné umístûní vaniãka je tfieba otevfiít dvífika (U) na prostoru pro uloïení hadiãky a vloïit naklonûnou

10. Pro opûtné umístûní vaniãka je tfieba otevfiít dvífika (U) na prostoru pro uloïení hadiãky a vloïit naklonûnou Pfied zapojením a pouïíváním spotfiebiãe pozornû prostudovat tento návod k pouïití. Jedinû takto mûïete dosáhnout nejlep í v sledky a maximální bezpeãnost pfii jeho pouïívání. POPIS SPOT EBIâE (viz zobrazení

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

2-5 6-9. Horkovzdušná kulma Návod k obsluze. Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu

2-5 6-9. Horkovzdušná kulma Návod k obsluze. Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu Horkovzdušná kulma Návod k obsluze Teplovzdušná kulma Návod NA obsluhu 2-5 6-9 Horkovzdušná kulma VAL000092339 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

Návod k použití pro vysavače BOLEZZO

Návod k použití pro vysavače BOLEZZO Návod k použití pro vysavače BOLEZZO Katalogové číslo: 403032, 403033, 403034, 403035 403032 403033 403034 403035 Technické parametry vysavačů Model 403032 403033 403034 403035 Příkon (W) 1000 1200 2000

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro skladování v bu n ch látek. LK(EX)v

Návod k pouïití. Chladniãka pro skladování v bu n ch látek. LK(EX)v Návod k pouïití Chladniãka pro skladování v bu n ch látek LK(EX)v Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan polystyren

Více

NÁVOD K OBSLUZE SK 6-9 CZ 3-5. Krepovacie kliešte na vlasy s naparovaním NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE SK 6-9 CZ 3-5. Krepovacie kliešte na vlasy s naparovaním NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Krepovací kleště s napařováním NÁVOD K OBSLUZE Krepovacie kliešte na vlasy s naparovaním NÁVOD NA OBSLUHU CZ 3- SK 6-9 9 7 2 1 A2 A1 A6 A7 A A4 A3 B1 B2 B3 2 3 4 1 2 9 1 7 2 2 Krepovací

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

Chladnička a mraznička

Chladnička a mraznička Návod k obsluze Chladnička a mraznička HR-60 CZ SK Český Chladnička Ochrana ivotního prostøedí a likvidace obalu nové chladničky Ne se zbavíte staré chladničky, vyøaïte z provozu pøípadný uzávėr, a to

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I

2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I NÁVOD II 2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I 17 Ochrana Ïivotního prostfiedí Pro ochranu Ïivotního prostfiedí jsou v echny na e obaly vyrobeny ze 100% recyklovateln ch materiálû obsahují velmi málo

Více

Elektrické ruční vysavače NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické ruční vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické ruční vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické ručné vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 4-8 9-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CLICK 11 2 12 13 14 CLICK 15 16 17 3 Elektrické ruční vysavače eta 0430, eta 1430, eta

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 730, 750, 770 *dle modelu a vybavení Struãné instrukce k pfiístroji VáÏení zákazníci, dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více