NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe

2 2

3 a ETA b ETA 2404 ETA ETA a 8b 9 3

4 9a 10a 10b ETA 1404 ETA 2404 ETA c ETA 2404 ETA a 15b CVAK CVAK 4

5 17a ETA ETA CVAK CVAK CVAK 5

6 a 33b

7 eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic VYSÁVÁNÍ MOKR CH MATERIÁLÒ 7

8 eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic VYSÁVÁNÍ SUCH CH MATERIÁLÒ 8

9 Elektrické víceúãelové vysavaãe eta 1404 NEPTUN duo eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic NÁVOD K OBSLUZE Vysavaãe nové fiady 404 slouïí nejen k vysávání such ch materiálû, ale lze jimi vysávat i materiály obsahující vodu nebo pfiímo vodu. Vysavaãi typu ETA 2404 a ETA 3404 lze navíc ãistit "mokr m" zpûsobem koberce, ãalounûní, okna, podlahy apod. Velkou pfiedností tûchto vysavaãû je jejich tich chod a abnormálnû velk prachov filtr, respektive velkoobjemová nádoba na vysávání vody apod. V fukov mikrofiltr zabraàuje úletu mikroskopick ch ãástí do volného prostoru. Snadnou manipulaci s vysavaãem zaji Èují pojezdová kola, otáãivá i kolem svislé osy. Bûhem vysávání lze odloïit hadici do lûïka drïadla. Pojistn ventil zabraàující pfieplnûní nádoby v pfiípadû dosaïení max. náplnû vysáté kapaliny automaticky uzavfie sací okruh motoru. POPIS V ROBKU A - motorová ãást B1 - víko nádoby B2 - víko nádoby s nádrïí C - papírov prachov filtr D1 - v stupní mikrofiltr D2 - vstupní mikrofiltr E - odpadní nádoba F - hubice malá G - hubice velká H - souprava na mytí oken ETA I - podlahová hubice J - stûrka K - tûrbinová hubice L - sací trubka dvoudílná M - pol táfiová hubice N - kartáã na pol táfiovou hubici O - sací hadice P - ãisticí souprava I. BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ - Pfied uvedením do provozu si peãlivû pfieãtûte návod k obsluze, prohlédnûte vyobrazení a návod uschovejte. - Pokud byl vysavaã skladován pfii niï ích teplotách, nejprve jej aklimatizujte, ãímï se odstraní zatuhlost mazacího tuku v loïiskách a zachovává se mechanická pevnost plastov ch dílû. - Zkontrolujte, zda údaj na typovém títku odpovídá hodnotám napûtí elektrického proudu. - V robek je pfiípustné pfiipojit jen na elektrickou síè, jejíï instalace odpovídá âsn. - ZabraÀte v manipulaci dûtem a nesvéprávn m osobám bez dozoru. - V robek nenechávejte v chodu bez dozoru. - Pfii vysávání velice jemného prachu, napfi. jemného písku, cementového prachu apod., se mohou ucpat póry prachového filtru. Tím se zmen í prûchodnost vzduchu a sací v kon slábne. Je proto tfieba v takovém pfiípadû papírov filtr vymûnit, i kdyï je tû není pln. - Vysavaãem se nesmûjí vysávat látky hofilavé, jako je benzín, fiedidla apod., ale ani látky obsahující tuky, jako jsou oleje apod. - Vysavaãem smíte vysávat materiály obsahující vodu, pfiíp. smûs vody a doporuãeného nepûnivého ãisticího prostfiedku kter je souãástí kaïdého balení vysavaãe (ETA 2404, ETA 3404).

10 Dal í balení ãisticího prostfiedku je moïné zakoupit v síti prodejen ETA a. s., pfiípadnû v obchodní síti. - Pro "mokré" ãi tûní nikdy nepouïívejte ãisticích prostfiedkû obsahujících pûnu! - Pfied vysáváním such ch látek za pouïití papírového prachového filtru dokonale vysu te nádobu vysavaãe, sací hadici a vstupní filtr. Zabráníte tím rozmoãení papírového filtru. - Pfii jakékoliv údrïbû odpojte v robek od el, sítû. - PfiibliÏnû po 10 vysáváních vymûàte vstupní a v stupní mikrofiltr. V robek je urãen pouze pro pouïívání v domácnosti a podobné úãely. Pro bezporuchov chod vysavaãe je nutné pouïívat testované papírové filtry s potiskem ochranné znaãky v robce. II. P ÍSLU ENSTVÍ eta sací hadice (0) - sací trubka dvoudílná (L) - podlahová hubice (I) - pol táfiová hubice (M) - Èûrbinová hubice (K) - kartáã, kter se nasazuje na pol táfiovou hubici (N) - hubice velká na vysávání vody z podlah apod. (G) eta 2404 obsahuje shodné pfiislu enství s typem ETA 1404, doplnûné o ãisticí soupravu (P). eta 3404 shodné pfiíslu enství s typem ETA 2404, doplnûno o: - hubici malou (F) na vysávání vody a ãi tûní ãalounûného nábytku apod stûrku (J), která se nasazuje na hubici velkou pfii vysávání tvrd ch podlahov ch krytin (linolea, podlahoviny z PVC apod.). ZVLÁ TNÍ P ÍSLU ENSTVÍ eta 2404 a eta kvysavaãi ETA 2404 a 3404 je moïné jako zvlá tní pfiíslu enství dokoupit soupravu na mytí oken ETA 0962 (H). III. P ÍPRAVA VYSAVAâE K POUÎITÍ 1) Sestavení pojezdového ústrojí: (obr.1) a) ãepy pojezdov ch koleãek zatlaãte do prstence na doraz b) vyzkou ejte funkãnost pojezdu 2) Vysávání such ch materiálû: Do úchytû pro filtr dobfie vysu ené nádoby vysavaãe (obr. 2) zasuàte papírov filtr. Do sacího otvoru vysavaãe zasuàte koncovku hadice (obr. 3) a otoãte s ní po smûru hodinov ch ruãiãek aï na doraz. Na nádobu nasaìte víko nádoby, která je opatfiena vstupním mikrofiltrem (obr. 4a, 4b). Sestavte vysavaã (obr. 5) a fiádnû zajistûte závûry vysavaãe (obr. 6). Na sací trubky nasuàte podlahovou hubici (obr. 7), zasuàte vidlici pfiívodního kabelu do el. zásuvky a stisknûte kolébkov spínaã (obr. 8). Tímto je vysavaã pfiipraven k vysávání. U typu ETA 3404 lze regulaãním kotouãem (obr. 8a) nastavovat sací v kon na potfiebnou hodnotu. ÚroveÀ sacího v konu lze sníïit pomocí prstence na drïadle hadice (obr. 8b). 3) Vysávání mokr ch materiálû nebo vody: Z nádoby vysavaãe vysuàte sací hadici a vyjmûte papírov filtr (obr. 9). Poté zpût zasuàte sací hadici (obr. 9a). Pfied nasazením víka nádoby (obr. 4a, 4b) pfiekontrolujte, zda je fiádnû nasazen a zaji tûn víãkem vstupní mikrofiltr

11 (obr. 10a, 10 b). Víko nádoby uchopte a za pomoci prud ího pohybu nahoru a dolû poslechem zkontrolujte pohyblivost plováku (obr. 10c). Pfii sestavování vysavaãe ETA 2404 a ETA 3404 vïdy zasuàte sací hadiãku se sítkem do nalévacího otvoru nádrïe (obr. 11). Sestavte vysavaã a zajistûte závûry vysavaãe (obr. 6). Na sací trubky nasuàte hubici velkou na vysávání vody (obr. 12). Vysavaã uveìte do chodu stejn m postupem jako pfii vysávání such ch materiálû (obr. 8). 4) Vysávání mokr ch materiálû bez pouïití hubic: Tímto zpûsobem mohou b t vysávány neãistoty nebo tekutiny z nádrïí (umyvadla, akvária, nádoby apod.). Pfii tomto zpûsobu vysáváte pouze sací hadicí nebo mûïete pouïít napfi. tûrbinovou hubici. POZOR! Pfii vysávání z nádrïí (umyvadla apod.), jejichï hladina vody je v e a jejichï obsah je vût í, neï je schopna pojmout nádrï (12 I), je nutno dbát na vãasné pfieru ení vysávání a na adekvátní vyprázdàování nádoby. Tuto skuteãnost signalizuje zv ená hluãnost motoru a jiï dal í nevysávání tekutin. Pokud nastane popisovaná situace, vysavaã vypnûte a vyzdviïením hadice nad úroveà vysavaãe vlejte zbylou vodu v hadici do odpadní nádoby. Po ukonãení mokrého vysávání je nutné ponechat v robek cca 30 sec. v chodu. Tímto se odstraní zbylá tekutina v trubkách a v hadici! IV. âi TùNÍ KOBERCÒ TVRD CH PODLAHOV CH KRYTIN A âalounùní (platí pro vysavaãe ETA 2404 a ETA 3404) PouÏité pfiíslu enství - hubice velká, hubice malá, stûrka, ãisticí souprava Z nádoby vysavaãe vysuàte sací hadici a vyjmûte papírov filtr (obr. 9). Poté zpût zasuàte sací hadici (obr. 9a). Pfied nasazením víka nádoby (obr. 4a, 4b) pfiekontrolujte, zda je fiádnû nasazen a zaji tûn víãkem vstupní mikrofiltr (obr. 10b). Víko nádoby uchopte a za pomoci prud ího pohybu nahoru a dolû poslechem zkontrolujte pohyblivost plováku (obr. 10c). Do nalévacího otvoru nádrïe nalijte dodávan a doporuãen nepûniv ãisticí prostfiedek v mnoïství, které doporuãuje v robce ãisticího prostfiedku, a nádrï dolijte (obr. 13) nejlépe vlaïnou vodu (o cca tûlesné teplotû). Víko nádoby s nádrïí vloïte do nádoby, sací hadiãku se sítkem zasuàte do nalévacího otvoru nádrïe (obr. 11) a vysavaã sestavte. Koncovku hadiãky ãisticí soupravy zasuàte do otvoru na boku plá tû vysavaãe (obr. 14). Ovládací ventil nasuàte do zásuvky na drïadle hadice (obr. 15a) a hadiãku ãisticí soupravy upevnûte na napnutou hadici a na trubky sponkami (obr. 15). Trysku zacvaknûte do vedení drïáku trysky na pfiíslu né hubici (obr. 16). Stisknûte kolébkov spínaã motoru (lev ). Poté stisknûte spínaã ãerpadla (prav ). Tím je vysavaã pfiipraven k ãi tûní. Hubici velkou poloïte v rohu místnosti na podlahovou krytinu (koberec), stisknûte páãku ovládacího ventilu (obr. 17) a hubicí pozvolna pohybujte po ãi tûné plo e ve smûru ipky (obr. 17a). Tekutina vstfiikovaná do koberce je ihned odsávána spolu s neãistotami. 11

12 Podlahová krytina zûstává pouze vlhká. Na konci ãistícího pohybu uvolnûte páãku ovládacího ventilu, nadzvednûte hubici a s mírn m pfiekrytím zahajte nov ãistící pohyb. Pfii silnûj ím zneãi tûní podlahové krytiny vypnûte motor a ãerpadlo ponechte v chodu. Stisknûte páãku ovládacího ventilu, hubicí pozvolna pohybujte nad ãi tûnou plochou ve v i asi cm a rovnomûrnû postfiíkejte podlahovou krytinu o rozloze asi 1 x 1 m. âisticí prostfiedek ponechte nûkolik minut pûsobit. Po rozpt lení ãisticího prostfiedku lze ãerpadlo vypnout. Po uplynutí zvolené doby a po zapnutí vysavaãe poloïte hubici na podlahovou krytinu a dokonale ve kerou nastfiíkanou ãisticí smûs vysajte. Tak postupujte po celé plo e. Vysavaã ETA 3404 je navíc vybaven stûrkou (obr. 18). Stûrkou po nasazení na velkou hubici (obr. 19) je moïné ãistit stejn m postupem tvrdé podlahy. Dále je vybaven malou hubicí (obr. 20), která je urãena pro ãi tûní ãalounûní. âi tûní provádûjte stejn m zpûsobem jako ãi tûní koberce. Zde mûïete odejmout sací trubky a drïadlo hadice nasunout pfiímo do malé hubice (obr. 21). Nasazení trysky proveìte stejn m postupem jako u hubice velké (obr. 22). Upozornûní. Pro správnou funkci ãerpadla vysavaãe ETA 2404 a 3404 po mokrém ãi tûní za pouïití ãisticího prostfiedku nalijte do nalévacího otvoru nádrïe cca 0,5 l ãisté vlaïné vody (o cca tûlesné teplotû), vysavaã sestavte, pfiipojte ãisticí soupravu, stisknûte kolébkov spínaã ãerpadla (prav ) a poté stisknûte páãku ovládacího ventilu (obr. 17) a vodu vystfiíkejte. Po vystfiíkání ponechte ãerpadlo je tû cca 20 vtefiin v chodu za úãelem odstranûní zbytku vody ze systému. Vysavaã je nutno skladovat pfii teplotû vy í neï 0 C. V. MYTÍ OKEN PouÏité pfiíslu enství - souprava na mytí oken ETA Lze pouïít pouze u vysavaãû ETA 2404 a ETA Pfiíprava vysavaãe na mytí oken - Do nádrïe na ãisticí kapalinu nalijte ãisticí pfiípravek, kter je dodáván vpfiíslu enství vysavaãe ve dvojnásobné koncentraci, neï je doporuãován pro ãi tûní kobercû apod. - Pro mytí oken je moïné pouïít i jin vhodn nepûniv prostfiedek. - NádrÏ vloïte do nádoby, sací hadiãku ãerpadla zasuàte do plnicího otvoru nádrïe (obr. 11) a vysavaã sestavte. Sejmûte ovládací ventil z drïadla hadice (obr. 23). Na ovládacím ventilu povolte a od roubujte matici, která pfiidrïuje hadiãku vedoucí k trysce velké hubice, a hadiãku sejmûte z krãku ovládacího ventilu (obr. 24). Na krãek ovládacího ventilu nasuàte hadiãku vedoucí od trysky hubice na mytí oken a pfievleãnou maticí tuto hadiãku pfiitáhnûte (obr. 25). Nasaìte zpût ovládací ventil (obr. 15a), hubici na mytí oken nasaìte na sací trubky a trysku zacvaknûte do vedení drïáku trysky na hubici (obr. 26). Postup pfii mytí oken: - Podle v ky um vaného okna nasaìte hubici pfiímo na drïadlo hadice nebo na konec sacích trubek. Hadiãku na sací trubky upevníte pomocí sponek. Pfiipojení sací hadice a hadiãky na 12

13 vysavaã je shodné s pfiípravou vysavaãe pro ãi tûní kobercû apod. - Na celou plochu okna nastfiíkejte ãisticí roztok v takovém mnoïství, aby nestékal z okna. - Mycí houbou (umístûna na druhé stranû hubice) rozetfiete roztok po um vané plo e tak, aby se uvolnily neãistoty. Hrubé neãistoty odstraàte krabkou na ãele hubice (zbytky malty apod.) - Po dûkladném rozetfiení neãistot houbou opût nastfiíkejte ãisticí roztok na celé okno. Po takto pfiipraveném nástfiiku lze jiï odsát ãisticí prostfiedek s neãistotami z celé plochy okna. - Pfii odsávání doporuãujeme postupovat od horního okraje okna postupn mi tahy pfies celé okno. Pfii stírání a odsávání fiádnû pfiitlaãte celou plochu hubice k oknu. Odsátá plocha musí zûstat suchá, jinak je moïná tvorba tzv. mouhy na jiï umyté plo e. - Pfii mytí oken nastavte v kon vysavaãe na nejniï í úroveà (platí pro ETA 3404). Na silnû zneãi tûn ch plochách je moïné mytí opakovat. Pokud dojde k nerovnému rozstfiiku ãisticího roztoku, nebo pokud roztok nestfiíká vûbec, je nutné vyãistit rozstfiikovací trysku a sítko následujícím postupem: - Od roubujte pfievleãnou matici (obr. 27) a vyjmûte sítko s tryskou. -Trysku a sítko dobfie propláchnûte pod tekoucí vodou. - Pfii opûtovné montáïi, kterou provedete opaãn m postupem, dbejte na správnou polohu trysky (aretaãní v stupky urãují pfiesnou polohu trysky) a na dûkladné dotaïení pfievleãné matice. VI. UKONâENÍ VYSÁVÁNÍ Po skonãení vysávání vypnûte tlaãítko ãerpadla (ETA 2404, ETA 3404) a poté vysavaã stisknutím kolébkového spínaãe chodu motoru vypnûte, vytáhnûte vidlici pfiívodního kabelu ze zásuvky a naviàte jej do prostoru v plá ti vysavaãe (obr. 28). VII. DOBRÉ RADY 1. Pfied zapoãetím vlastního mokrého vysávání nezapomeàte vyjmout papírov prachov filtr. 2. Pokud pfii mokrém vysávání nepouïíváte rozstfiikování ãisticího prostfiedku, neponechávejte zbyteãnû ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404) v chodu. Vystavujete se nebezpeãí pfiehfiátí ãerpadla a jeho doãasného vyfiazení z ãinnosti. Tuto situaci signalizuje zhasnutí signálního svûtla. Po zchladnutí se ãerpadlo opût uvede do ãinnosti. 3. PouÏívejte nepûniv ãisticí prostfiedek doporuãen v robcem. 4. Pokud byl koberec krátce pfied vlastním ãi tûním vysavaãi znaãky ETA amponován jin mi prostfiedky, mûïe dojít ke tvorbû pûny v nádobû vysavaãe a jejímu následnému úniku pfies v stupní mikrofiltr. V tomto pfiípadû odpojte v robek od el. sítû a nádobu vyprázdnûte. Dal í tvorbû neïádoucí pûny zabráníte nalitím malého álku octa do odpadní nádoby. 5. Pfied ukonãením ãi tûní vypnûte ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404), stisknûte páãku ovládacího ventilu (obr.17) a uvolnûte zbyl pfietlak ãisticího prostfiedku v hadiãkách na ãi tûnou plochu. Tento následnû odsajte. Doporuãujeme pfii chodu 13

14 vysavaãe nadzvednout trubky a hadici. Tímto vysavaã odsaje i ulpûlou vodu na stûnách trubek nebo hadice. 6. Pfii pfiekonávání pfiekáïek (prahy apod.) vysavaã nadzvednûte - nebezpeãí pfievrhnutí. 7. Pokud dojde k pfievrhnutí pfii vysávání, vysavaã za chodu motoru postavte a poté motor vypnûte. Po krátké prodlevû lze motor opût zapnout. 8. Ne lapejte po podlahov ch krytinách, pokud jsou vlhké. Odpafiování vody napomûïe napfi. otevfiení oken. 9. Pfii ãi tûní ãalounûní nenaná ejte pfiíli mnoho ãisticího prostfiedku. 10.VyprazdÀování odpadní nádoby provádûjte dle vlastního uváïení. Max. mnoïství vysáté kapaliny je 12 l. VIII. ÚDRÎBA Vysavaã je vyroben z plastû a proto jej chraàte pfied vy í teplotou neï 70 C. Povrch vysavaãe o etfiujte mûkk m vlhk m hadfiíkem. Po skonãení vysávání uloïte vysavaã v klidové poloze na vyhrazené suché a bezpra né místo (obr. 29). - NepouÏívejte drsné a agresivní ãisticí prostfiedky! Pro zabezpeãení bezporuchového chodu vysavaãe doporuãujeme asi po 300 hodinách provozu, nejlépe v ak po 3 letech, dát provést odbornou kontrolu. V mûnu souãástí, které vyïadují zásah do elektrické ãásti spotfiebiãe, mûïe provádût jen odborná elektroopravna. Vstupní mikrofiltr Po cca 10-ti vysáváních zkontrolujte a pfiípadnû vymûàte vstupní mikrofiltr. Po ukonãení kaïdého mokrého vysávání proveìte vyãi tûní vstupního mikrofiltru následujícím postupem: - pootoãte víãko mikrofiltru vlevo (obr. 30) a víãko sejmûte - sejmûte vlastní mikrofiltr (obr. 31) a vyperte jej pod tekoucí vodou - mikrofiltr sestavte opaãn m postupem. V stupní mikrofiltr Po cca 10-ti vysáváních zkontrolujte a pfiípadnû vymûàte v stupní mikrofiltr následujícím postupem: - otevfiete kryt v stupního mikrofiltru (obr. 32) a kryt s vloïen m mikrofiltrem vyjmûte z plá tû vysavaãe -z vlastního krytu mikrofiltru vyjmûte mikrofiltr a vymûàte jej (obr. 33a) - pfii sestavování postupujte opaãn m postupem a dbejte na správné zaloïení mikrofiltru za v stupky v krytu mikrofiltru (obr. 33b). ÚdrÏba vlastního v robku Po ukonãení kaïdého mokrého vysávání odpadní nádobu a spodní ãást víka nádoby (u ETA 2404 a ETA 3404 víka s nádrïí) opláchnûte (osprchujte) z hygienick ch dûvodû pod tekoucí vodou (obr. 34). ÚdrÏba hubic pro mokré vysávání Po kaïdém mokrém vysávání zkontrolujte vizuálnû, zda se pod prûhledn m krytem hubice nezachytily pfiípadné neãistoty. Pokud se tato skuteãnost potvrdí, postupujte následovnû: - vy roubujte 4ks kfiíïov ch roubû (obr. 35) - sejmûte prûhledn kryt (obr. 36), odstraàte pfiípadné neãistoty a hubici sestavte opaãn m postupem. 14

15 IX. CO DùLAT KDYÎ...?... uniká pfii vysávání prach? * Je vloïen papírov filtr? * Není papírov filtr po kozen? * Je papírov filtr fiádnû upevnûn? * Byl pouïit papírov filtr znaãky ETA? * Je vstupní a v stupní mikrofiltr na svém místû?...pozvolna klesá sací v kon? * Není pln papírov prachov filtr? * Nebyl vysáván pfiíli jemn prach (cement, saze apod.) a z tohoto dûvodu jsou póry filtru jiï ucpané? * Nejsou hubice, sací hadice, sací trubky ucpány neãistotami? * Není nadmûrnû zneãi tûn vstupní a v stupní mikrofiltr?...náhle klesne sací v kon? * Nepfievrhnul se vysavaã a plovák ucpal pfiívod vzduchu? V tomto pfiípadû vysavaã za chodu motoru postavte, poté vypnûte a po krátké pfiestávce opût uveìte do ãinnosti....nebûïí motor? * Je v pofiádku va e domácí instalace? * Je pfiívodní kabel, zástrãka, elektrická zásuvka v pofiádku? * Pokud ani v e uvedené skuteãnosti nenapomûïou k uvedení vysavaãe do ãinnosti, vyhledejte odborn servis! * Není ucpaná tryska na mytí oken? Postupujte dle obr. 27. * Nebylo pfiíli dlouho ãerpadlo v chodu bez rozstfiikování ãisticího prostfiedku? Nezhaslo kontrolní svûtlo? Pokud usoudíte, Ïe toto je pfiíãinou, vypnûte na dobu cca 30 min. vysavaã. Vratná tepelná pojistka uvede ãerpadlo opût do chodu. TECHNICKÁ DATA Typ uveden na typovém títku Napûtí uvedené na typovém títku Pfiíkon uveden na typovém títku Max. mnoïství vzduchu 30 l s -1 Max. mnoïství ãisticí smûsi 3 l (neplatí pro ETA 1404) Max. mnoïství vysat ch tekutin 12 l Max. objem papírového filtru * 9 l (* mûfiené granulami) Z hlediska elektromagnetické kompatibility v robek odpovídá Direktivû 89/336/EU (Evropská unie) a z hlediska elektrické bezpeãnosti Direktivû 73/23/EU. V robek vyhovuje mezím pro odru ení dle âsn EN Provedení v robku odpovídá mezinárodním normám a âsn. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci, si v robce vyhrazuje....ãisticí roztok nevystupuje z trysky? * Je zapnuto ãerpadlo spínaãem? Kolébkov spínaã musí svítit. * Je v nádrïi ãisticí roztok? * Je sací hadiãka fiádnû a volnû vloïena do nádrïe (obr. 11)? Není ucpané sítko na jejím konci? * Není ucpaná tryska soupravy na ãi tûní kobercû? Trysku uvolníte vloïením trysky do vlaïné vody, aby se zaschl ãisticí prostfiedek uvolnil. 15

16 Elektrické viacúãelové vysávaãe eta 1404 NEPTUN duo eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic D2 - vstupn mikrofilter E - odpadová nádoba F - malá hubica G - veºká hubica H - súprava na um vanie okien ETA 0962 I - podlahová hubica J - stierka K - trbinová hubica L - sacia trubica dvojdielna M - vankú ová hubica N - kefa na vankú ovú hubicu O - sacia hadica P - ãistiaca súprava NÁVOD NA OBSLUHU Vysávaãe nového radu ETA 404 slúïia nielen na vysávanie such ch materiálov, ale dajú sa nimi vysávaè aj materiály obsahujúce vodu alebo priamo vodu. Vysávaãami typu ETA 2404 a ETA 3404 je moïné naviac ãistiè mokr m spôsobom koberce, ãalúnenia, okná, dláïky a pod. Veºkou prednosèou t chto vysávaãov je ich tich chod a nezvyãajne veºk prachov filter, resp. veºkoobjemová nádoba na vysávanie vody a pod. V fukov mikrofilter zabraàuje úletu mikroskopick ch ãastíc do voºného priestoru. ªahkú manipuláciu s vysávaãom zaisèujú podvozkové kolieska, ktoré sa otáãajú aj okolo zvislej osi. Poãas vysávania sa dá hadica odloïiè do lôïka drïadla. Poistn ventil zabraàujúci preplneniu nádoby v prípade dosiahnutia max. náplne vysatej kvapaliny automaticky uzavrie sací okruh motora. OPIS V ROBKU A - motorová ãasè B1 - veko nádoby B2 - veko nádoby s nádrïou C - papierov prachov filter D1 - v stupn mikrofilter 16 I. BEZPEâNOSTNÉ UPOZORNENIA - Pred uvedením do prevádzky si pozorne preãítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte. - Ak bol vysávaã skladovan pri niï ích teplotách, najprv ho aklimatizujte, ãím sa odstráni stuhnutosè mazacieho tuku v loïiskách a zachová sa mechanická pevnosè plastov ch dielov. - Skontrolujte, ãi údaj na typovom títku zodpovedá hodnotám napätia elektrickej siete. - V robok je povolené pripojiè len na elektrickú sieè, ktorej in talácia zodpovedá EN. - Nedovoºte manipuláciu deèom a nesvojprávnym osobám bez dozoru. - V robok nenechávajte v chode bez dozoru. - Pri vysávaní veºmi jemného prachu, napr. jemného piesku alebo cementového prachu, sa môïu upchaè póry prachového filtra. T m sa zmen í priechod vzduchu a sací v kon slabne. V takomto prípade treba papierov filter vymeniè, aj keì nie je e te pln. - Vysávaãom sa nesmú vysávaè látky horºavé, napr. benzín, riedidlá, ale ani látky obsahujúce tuky, napr. oleje.

17 - Vysávaãom môïete vysávaè materiály obsahujúce vodu, príp. zmes vody a odporúãaného nepenivého ãistiaceho prostriedku, ktor je súãasèou kaïdého vysávaãa (ETA 2404 a ETA 3404). ëal ie balenie ãistiaceho prostriedku je moïné zakúpiè v sieti predajní ETA a.s., príp. v obchodnej sieti. - Na mokré ãistenie nikdy nepouïívajte ãistiace prostriedky, ktoré tvoria penu! - Pred vysávaním such ch látok pri pouïití papierového filtra dokonale vysu te nádobu vysávaãa, saciu hadicu a vstupn filter. Zabránite t m rozmoãeniu papierového filtra. - Pri akejkoºvek údrïbe odpojte v robok od elektrickej siete. - PribliÏne po 10 vysávaniach vymeàte v stupn mikrofilter. V robok je urãen len na pouïitie v domácnosti a podobné úãely. Pre bezporuchovú ãinnosè vysávaãa je potrebné pouïívaè papierové filtre potlaãené ochrannou znaãkou v robcu. II. PRÍSLU ENSTVO eta sacia hadica (O) - sacia trubica dvojdielna (L) - podlahová hubica (I) - vankú ová hubica (M) - trbinová hubica (K) - kefa, ktorá sa nasadzuje na vankú ovú hubicu (N) - veºká hubica na vysávanie vody z dláïok a pod. (G) eta obsahuje rovnaké príslu enstvo ako typ ETA 1404, doplnené o ãistiacu súpravu (P) eta rovnaké príslu enstvo ako ETA 2404, doplnené o: - malú hubicu (F) na vysávanie vody a ãistenie ãalúneného nábytku a pod. - stierku (J), ktorá sa nasadzuje na veºkú hubicu pri vysávaní tvrd ch podlahov ch krytín (linoleá, podlahoviny z PVC a pod.) ZVLÁ TNE PRÍSLU ENSTVO eta 2404 a eta k vysávaãu ETA 2404 a ETA 3404 je moïné ako zvlá tne príslu enstvo kúpiè súpravu na um vanie okien ETA 0962 (H). III. PRÍPRAVA VYSÁVAâA NA POUÎITIE 1. Zostavenie podvozku (obr. 1) a) ãapy podvozkov ch koliesok zatlaãte do prstenca na doraz b) vyskú ajte funkãnosè pohybu 2. Vysávanie such ch materiálov Do úchytiek na filter dobre vysu enej nádoby vysávaãa (obr. 2) vloïte papierov filter. Do sacieho otvoru nasaìte koncovku hadice (obr. 3) a otoãte ju v smere hodinov ch ruãiãiek aï na doraz. Na nádobu nasaìte veko nádoby, ktorá má vstupn mikrofilter (obr. 4a, 4b). Zostavte vysávaã (obr. 5) a riadne zaistite uzávery vysáãa (obr. 6). Na sacie trubice nasuàte podlahovú hubicu (obr. 7), zasuàte vidlicu prívodného kábla do elektrickej zásuvky a stlaãte kolískov spínaã (obr. 8). Vysávaã je pripraven na vysávanie. Pri type ETA 3404 sa dá regulaãn m gombíkom (obr. 8a) nastavovaè sací v kon na potrebnú hodnotu. ÚroveÀ sacieho v konu sa dá zníïiè pomocou prstenca na drïadle hadice (obr. 8b). 17

18 3. Vysávanie mokr ch materiálov alebo vody Z nádoby vysávaãa vysuàte saciu hadicu a vyberte papierov filter (obr. 9). Potom zasuàte späè saciu hadicu (obr. 9a). Pred nasadením veka nádoby (obr. 4a, 4b) skontrolujte, ãi je nasaden a vieãkom zaisten vstupn mikrofilter (obr. 10a, 10b). Veko nádoby uchopte a prud ím pohybom smerom hore a dole skontrolujte sluchom pohyblivosè plaváka (obr. 10c). Pri zostavovaní vysávaãa ETA 2404 a ETA 3404 zasuàte vïdy saciu hadiãku so sitkom do nalievacieho otvoru nádrïe (obr. 11). Zostavte vysávaã a zaistite uzávery vysávaãa (obr. 8). Na saciu trubicu nasaìte veºkú hubicu na vysávanie vody (obr. 12). Vysávaã uveìte do chodu rovnak m postupom ako pri vysávaní such ch materiálov (obr. 8). 4. Vysávanie mokr ch materiálov bez pouïitia hubíc T mto spôsobom môïu byè vysávané neãistoty alebo tekutiny z nádrïí (um vadlá, akváriá, nádoby a pod.). Pri tomto spôsobe vysávate len sacou hubicou, alebo môïete pouïiè napr. trbinovú hubicu. POZOR! Pri vysávaní z nádrïí (um vadla a pod.), ktor ch hladina je vy ie a ich obsah je väã í ako obsah nádrïe vysávaãa (12 l), je nevyhnutné daè pozor, aby sa práca vãas preru ila a nádoba adekvátne vyprázdàovala. Na túto skutoãnosè vysávaã upozoràuje zv en m hlukom motora, priãom ìal iu tekutinu uï nevysáva. Ak nastane takáto situácia, vysávaã vypnite a zdvihnutím hadice nad úroveà vysávaãa vylejte zostatok vody v hadici do odpadovej nádoby. Po skonãení mokrého vysávania je potrebné nechaè v robok 30 s v chode. Tento ãas postaãí na odstránenie tekutiny, ktorá zostala v trubiciach a hadici! IV. âistenie KOBERCOV, TVRD CH PODLAHOV CH KRYTÍN A âalúnení (platí pre vysávaãe ETA 2404, 3404) PouÏité príslu enstvo - veºká hubica, malá hubica, stierka, ãistiaca súprava Z nádoby vysávaãa vysuàte saciu hadicu a vyberte papierov filter (obr. 9). Potom zasuàte späè saciu hadicu (obr. 9a). Pred nasadením veka nádoby (obr. 4a, 4b) skontrolujte, ãi je nasaden a vieãkom zaisten vstupn mikrofilter (obr. 10b). Veko nádoby uchopte a pomocou prud ieho pohybu smerom hore a dole skontrolujte sluchom pohyblivosè plaváka (obr. 10c). Do nalievacieho otvoru nádrïe nalejte dodávan a odporúãan nepeniv ãistiaci prostriedok v mnoïstve, ktoré odporúãa v robca ãistiaceho prostriedku a nádrï dolejte (obr. 13) najlep ie vlaïnou vodou max. 40 C. Veko nádoby s nádrïou vloïte do nádoby, saciu hadiãku so sitkom zasuàte do nalievacieho otvoru nádrïe (obr. 11) a vysávaã zostavte. Koncovku hadiãky ãistiacej súpravy zasuàte do otvoru na boku plá Èa vysávaãa (obr. 14). Ovládací ventil zasuàte do zásuvkyæna drïadle hadice (obr. 15a) a hadiãku ãistiacej súpravy upevnite na napnutú hadicu a na trubice sponkami (obr. 15b). D zu zaklapnite do vedenia drïiaka d zy na príslu nej hubici (obr. 16). Stlaãte kolískov spínaã motora (ºav ). Potom stlaãte spínaã ãerpadla (prav ). T m je vysávaã pripraven na ãistenie. Veºkú hubicu poloïte v rohu miestnosti na podlahovú krytinu (koberec), stlaãte páãku ovládacieho ventilu (obr. 17) a hubicou postupne pohybujte po 18

19 ãistenej ploche v smere ípky (obr. 17a). Tekutina vstrekovaná do koberca je okamïite odsávaná spolu s neãistotami. Podlahová krytina zostáva iba vlhká. Na konci ãistiaceho pohybu uvoºnite páãku ovládacieho ventilu, nadvihnite hubicu a s miernym prekrytím zaãnite ãistiè ìal iu plochu. Pri silnej om zneãistení podlahovej krytiny vypnite motor, ãerpadlo nechajte v chode. Stlaãte páãku ovládacieho ventilu, hubicou pomaly pohybujte nad ãistenou plochou vo v ke asi 10 aï 20 cm a rovnomerne postriekajte podlahovú krytinu s rozlohou asi 1x 1 m. âistiaci prostriedok nechajte niekoºko minút pôsobiè. Po rozpt lení ãistiaceho prostriedku sa dá ãerpadlo vypnúè. Po uplynutí zvolenej doby a po zapnutí vysávaãa poloïte hubicu na podlahovú krytinu a v etku nastriekanú ãistiacu zmes starostlivo odsajte. Tak vyãistite celú plochu. Vysávaã ETA 3404 je naviac vybaven stierkou (obr. 18). Stierkou po nasadení na veºkú hubicu (obr. 19) je moïné ãistiè tvrdé dláïky rovnak m postupom. ëalej má malú hubicu (obr. 20), ktorá je urãená na ãistenie ãalúnení. âistenie robte rovnak m spôsobom ako ãistenie koberca. Teraz môïete odloïiè sacie trubice a drïadlo hadice nasunúè priamo do malej hubice (obr. 21). Nasadenie d zy urobte rovnak m spôsobom ako pri veºkej hubici (obr. 22). Upozornenie. Pre správnu funkciu ãerpadla vysávaãa ETA 2404 a 3404 po mokrom ãistení pri pouïití ãistiaceho prostriedku nalejte do nalievacieho otvoru nádrïe ãistú vlaïnú vodu - cca 0,5 l o telesnej teplote - vysávaã zostavte, pripojte ãistiacu súpravu, stlaãte kolískov spínaã ãerpadla (prav ) a potom stlaãte páãku ovládacieho ventilu (obr. 17) a vodu vystriekajte. Po vystriekaní nechajte ãerpadlo cca 20 s. v prevádzke, ãím sa odstráni zvy ok vody zo systéma. Vysávaã musí byè skladovan pri teplote vy ej ako 0 C. V. UM VANIE OKIEN PouÏité príslu enstvo - súprava na um vanie okien ETA Dá sa pouïiè len s vysávaãmi ETA 2404 a ETA Príprava vysávaãa na um vanie okien - Do nádrïe na ãistiacu kvapalinu nalejte ãistiaci prípravok, ktor je súãasèou príslu enstva vysávaãa v dvojnásobnej koncentrácii, ako je odporúãaná na ãistenie kobercov. - Na um vanie okien je moïné pouïiè aj in nepeniv ãistiaci prostriedok. - NádrÏ vloïte do nádoby, saciu hadiãku ãerpadla zasuàte do plniaceho otvoru nádrïe (obr. 11) a vysávaã zostavte. Snímte ovládací ventil z drïadla hadice (obr. 23). Na ovládacom ventile povoºte a odskrutkujte maticu, ktorá pridrïiava hadiãku vedúcu k d ze veºkej hubice. Hadiãku snímte z krãka ovládacieho ventilu (obr. 24). Na krãok ovládacieho ventilu nasuàte hadiãku vedúcu od d zy hubice na um vanie okien a prevliekateºnou maticou túto hadiãku pritiahnite (obr. 25). Nasaìte späè ovládací ventil (obr. 15a), hubicu na um vanie okien nasaìte na sacie trubice a d zu zaklapnite do vedenia drïiaka d zy na hubici (obr. 26). 19

20 Postup pri um vaní okien - Podºa v ky um vaného okna nasaìte hubicu priamo na drïadlo hadice alebo na koniec sacích trubíc. Hadiãku na sacie trubice upevnite pomocou sponiek. Pripojenie sacej hadice a hadiãky na vysávaã je rovnaké ako príprava na ãistenie kobercov. - Na celú plochu okna nastriekajte ãistiaci roztok v takom mnoïstve, aby roztok nestekal po okne. - Um vacou pongiou (umiestnenou na druhej strane hubice) rozotrite roztok po um vanej ploche tak, aby sa uvoºnili neãistoty. Hrubé neãistoty odstráàte krabkou na ãele hubice (zbytky malty a pod.). - Pri spätnej montáïi, ktorú urobíte opaãn m spôsobom, dávajte pozor na správnu polohu d zy (aretaãné v stupky urãujú jej presnú polohu) a na dôkladné dotiahnutie prevliekateºnej matice. VI. SKONâENIE VYSÁVANIA Po skonãení vysávania vypnite tlaãidlo ãerpadla (ETA 2404, ETA 3404) a potom stlaãením kolískového spínaãa chod motora vypnite, vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky a naviàte ho do priestoru v plá ti vysávaãa (obr. 28). VII. DOBRÉ RADY - Po dôkladnom rozotretí neãistôt pongiou opäè nastriekajte ãistiaci roztok na celé okno. Po takomto nastriekaní sa uï dá odsaè ãistiaci prostriedok s neãistotami z celého okna. - Pri odsávaní odporúãame postupovaè od horného okraja okna postupn mi Èahmi cez celé okno. Pri stieraní a odsávaní pritlaãte celú plochu hubice na okno. Odsatá plocha musí zostaè suchá, inak sa na umytej ploche môïu vytvoriè muhy. - Pri um vaní okien nastavte v kon vysávaãa na najniï í stupeà (platí pre ETA 3404). Na veºmi zneãisten ch plochách je moïné umytie zopakovaè. Ak je postrek ãistiacim prostriedkom nerovnomern, alebo roztok nestrieka vôbec, musíte vyãistiè rozstrekovaciu d zu a sitko nasledujúcim spôsobom: - Odskrutkujte prevliekateºnú maticu (obr. 27) a vyberte sitko s d zou. - D zu a sitko prepláchnite teãúcou vodou Pred zaãatím vlastného mokrého vysávania nezabudnite vybraè papierov prachov filter. 2. Ak pri mokrom vysávaní nepouïívate rozstrekovanie ãistiaceho prostriedku, nenechávajte zbytoãne ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404) v chode. Vystavujete ho nebezpeãenstvu prehriatia a jeho doãasného vyradenia z prevádzky. Na túto situáciu upozoràuje zhasnutie signalizaãného svetla. Po vychladnutí sa ãerpadlo opäè uvedie do ãinnosti. 3. PouÏívajte nepeniv ãistiaci prostriedok odporúãan v robcom. 4. Ak bol koberec krátko pred ãistením vysávaãom ETA ampónovan in mi prostriedkami, môïe sa staè, Ïe sa vytvorí v nádobe vysávaãa pena a zaãne unikaè cez v stupn mikrofilter. V takomto prípade odpojte v robok od elektrickej siete a nádobu vyprázdnite. ëal ej tvorbe peny zabránite naliatím malej álky octu do odpadovej nádoby. 5. Pred skonãením ãistenia vypnite ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404), stlaãte páãku ovládacieho ventilu (obr. 17) a uvoºnite zbytok pretlaku ãistiaceho prostriedku v hadiãkách na ãistenú plochu. Tento vzápätí odsajte.

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení

Návod k pouïití. CafeRomatica 730, 750, 770. Automat na pfiípravu espressa. *dle modelu a vybavení Návod k pouïití Automat na pfiípravu espressa CafeRomatica 730, 750, 770 *dle modelu a vybavení Struãné instrukce k pfiístroji VáÏení zákazníci, dûkujeme, Ïe jste se rozhodli ke koupi kvalitního v robku

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

CZ Pfied instalací a pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz str. 3)

Více

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem Návod k obsluze Fritéza VERSALIO model 6151 tento model není vybaven ãasovaãem Popis pfiístroje (obr. viz orig. návod) 1. Víko komory filtru 2. Pachov filtr 3. âasov nebo ruãní vypínaã (podle modelu) 4.

Více

Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavače NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávače NÁVOD NA OBSLUHU 5-9 10-14 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 20 4 Elektrické podlahové vysavače eta x454 NÁVOD

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Tento návod peãlivû uschovejte! Návod si, prosíme, pfieãtûte a fiiìte se jím! Poskytne Vám dûleïité informace pro bezpeãnou montáï a provoz, jakoï

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem CZ Pfied instalací a pfied pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz obrázek

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Tlakové myčky Tlakové čističky

Tlakové myčky Tlakové čističky Tlakové myčky Tlakové čističky 1 ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU Použitím špičkových komponentů i v nejnižší třídě Michelin mění svět tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná řada tlakových myček je důkazem

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Vaše uživatelský manuál LG F1024ND http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256291

Vaše uživatelský manuál LG F1024ND http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256291 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více