NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Elektrické víceúãelové vysavaãe Elektrické viacúãelové vysávaãe

2 2

3 a ETA b ETA 2404 ETA ETA a 8b 9 3

4 9a 10a 10b ETA 1404 ETA 2404 ETA c ETA 2404 ETA a 15b CVAK CVAK 4

5 17a ETA ETA CVAK CVAK CVAK 5

6 a 33b

7 eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic VYSÁVÁNÍ MOKR CH MATERIÁLÒ 7

8 eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic VYSÁVÁNÍ SUCH CH MATERIÁLÒ 8

9 Elektrické víceúãelové vysavaãe eta 1404 NEPTUN duo eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic NÁVOD K OBSLUZE Vysavaãe nové fiady 404 slouïí nejen k vysávání such ch materiálû, ale lze jimi vysávat i materiály obsahující vodu nebo pfiímo vodu. Vysavaãi typu ETA 2404 a ETA 3404 lze navíc ãistit "mokr m" zpûsobem koberce, ãalounûní, okna, podlahy apod. Velkou pfiedností tûchto vysavaãû je jejich tich chod a abnormálnû velk prachov filtr, respektive velkoobjemová nádoba na vysávání vody apod. V fukov mikrofiltr zabraàuje úletu mikroskopick ch ãástí do volného prostoru. Snadnou manipulaci s vysavaãem zaji Èují pojezdová kola, otáãivá i kolem svislé osy. Bûhem vysávání lze odloïit hadici do lûïka drïadla. Pojistn ventil zabraàující pfieplnûní nádoby v pfiípadû dosaïení max. náplnû vysáté kapaliny automaticky uzavfie sací okruh motoru. POPIS V ROBKU A - motorová ãást B1 - víko nádoby B2 - víko nádoby s nádrïí C - papírov prachov filtr D1 - v stupní mikrofiltr D2 - vstupní mikrofiltr E - odpadní nádoba F - hubice malá G - hubice velká H - souprava na mytí oken ETA I - podlahová hubice J - stûrka K - tûrbinová hubice L - sací trubka dvoudílná M - pol táfiová hubice N - kartáã na pol táfiovou hubici O - sací hadice P - ãisticí souprava I. BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ - Pfied uvedením do provozu si peãlivû pfieãtûte návod k obsluze, prohlédnûte vyobrazení a návod uschovejte. - Pokud byl vysavaã skladován pfii niï ích teplotách, nejprve jej aklimatizujte, ãímï se odstraní zatuhlost mazacího tuku v loïiskách a zachovává se mechanická pevnost plastov ch dílû. - Zkontrolujte, zda údaj na typovém títku odpovídá hodnotám napûtí elektrického proudu. - V robek je pfiípustné pfiipojit jen na elektrickou síè, jejíï instalace odpovídá âsn. - ZabraÀte v manipulaci dûtem a nesvéprávn m osobám bez dozoru. - V robek nenechávejte v chodu bez dozoru. - Pfii vysávání velice jemného prachu, napfi. jemného písku, cementového prachu apod., se mohou ucpat póry prachového filtru. Tím se zmen í prûchodnost vzduchu a sací v kon slábne. Je proto tfieba v takovém pfiípadû papírov filtr vymûnit, i kdyï je tû není pln. - Vysavaãem se nesmûjí vysávat látky hofilavé, jako je benzín, fiedidla apod., ale ani látky obsahující tuky, jako jsou oleje apod. - Vysavaãem smíte vysávat materiály obsahující vodu, pfiíp. smûs vody a doporuãeného nepûnivého ãisticího prostfiedku kter je souãástí kaïdého balení vysavaãe (ETA 2404, ETA 3404).

10 Dal í balení ãisticího prostfiedku je moïné zakoupit v síti prodejen ETA a. s., pfiípadnû v obchodní síti. - Pro "mokré" ãi tûní nikdy nepouïívejte ãisticích prostfiedkû obsahujících pûnu! - Pfied vysáváním such ch látek za pouïití papírového prachového filtru dokonale vysu te nádobu vysavaãe, sací hadici a vstupní filtr. Zabráníte tím rozmoãení papírového filtru. - Pfii jakékoliv údrïbû odpojte v robek od el, sítû. - PfiibliÏnû po 10 vysáváních vymûàte vstupní a v stupní mikrofiltr. V robek je urãen pouze pro pouïívání v domácnosti a podobné úãely. Pro bezporuchov chod vysavaãe je nutné pouïívat testované papírové filtry s potiskem ochranné znaãky v robce. II. P ÍSLU ENSTVÍ eta sací hadice (0) - sací trubka dvoudílná (L) - podlahová hubice (I) - pol táfiová hubice (M) - Èûrbinová hubice (K) - kartáã, kter se nasazuje na pol táfiovou hubici (N) - hubice velká na vysávání vody z podlah apod. (G) eta 2404 obsahuje shodné pfiislu enství s typem ETA 1404, doplnûné o ãisticí soupravu (P). eta 3404 shodné pfiíslu enství s typem ETA 2404, doplnûno o: - hubici malou (F) na vysávání vody a ãi tûní ãalounûného nábytku apod stûrku (J), která se nasazuje na hubici velkou pfii vysávání tvrd ch podlahov ch krytin (linolea, podlahoviny z PVC apod.). ZVLÁ TNÍ P ÍSLU ENSTVÍ eta 2404 a eta kvysavaãi ETA 2404 a 3404 je moïné jako zvlá tní pfiíslu enství dokoupit soupravu na mytí oken ETA 0962 (H). III. P ÍPRAVA VYSAVAâE K POUÎITÍ 1) Sestavení pojezdového ústrojí: (obr.1) a) ãepy pojezdov ch koleãek zatlaãte do prstence na doraz b) vyzkou ejte funkãnost pojezdu 2) Vysávání such ch materiálû: Do úchytû pro filtr dobfie vysu ené nádoby vysavaãe (obr. 2) zasuàte papírov filtr. Do sacího otvoru vysavaãe zasuàte koncovku hadice (obr. 3) a otoãte s ní po smûru hodinov ch ruãiãek aï na doraz. Na nádobu nasaìte víko nádoby, která je opatfiena vstupním mikrofiltrem (obr. 4a, 4b). Sestavte vysavaã (obr. 5) a fiádnû zajistûte závûry vysavaãe (obr. 6). Na sací trubky nasuàte podlahovou hubici (obr. 7), zasuàte vidlici pfiívodního kabelu do el. zásuvky a stisknûte kolébkov spínaã (obr. 8). Tímto je vysavaã pfiipraven k vysávání. U typu ETA 3404 lze regulaãním kotouãem (obr. 8a) nastavovat sací v kon na potfiebnou hodnotu. ÚroveÀ sacího v konu lze sníïit pomocí prstence na drïadle hadice (obr. 8b). 3) Vysávání mokr ch materiálû nebo vody: Z nádoby vysavaãe vysuàte sací hadici a vyjmûte papírov filtr (obr. 9). Poté zpût zasuàte sací hadici (obr. 9a). Pfied nasazením víka nádoby (obr. 4a, 4b) pfiekontrolujte, zda je fiádnû nasazen a zaji tûn víãkem vstupní mikrofiltr

11 (obr. 10a, 10 b). Víko nádoby uchopte a za pomoci prud ího pohybu nahoru a dolû poslechem zkontrolujte pohyblivost plováku (obr. 10c). Pfii sestavování vysavaãe ETA 2404 a ETA 3404 vïdy zasuàte sací hadiãku se sítkem do nalévacího otvoru nádrïe (obr. 11). Sestavte vysavaã a zajistûte závûry vysavaãe (obr. 6). Na sací trubky nasuàte hubici velkou na vysávání vody (obr. 12). Vysavaã uveìte do chodu stejn m postupem jako pfii vysávání such ch materiálû (obr. 8). 4) Vysávání mokr ch materiálû bez pouïití hubic: Tímto zpûsobem mohou b t vysávány neãistoty nebo tekutiny z nádrïí (umyvadla, akvária, nádoby apod.). Pfii tomto zpûsobu vysáváte pouze sací hadicí nebo mûïete pouïít napfi. tûrbinovou hubici. POZOR! Pfii vysávání z nádrïí (umyvadla apod.), jejichï hladina vody je v e a jejichï obsah je vût í, neï je schopna pojmout nádrï (12 I), je nutno dbát na vãasné pfieru ení vysávání a na adekvátní vyprázdàování nádoby. Tuto skuteãnost signalizuje zv ená hluãnost motoru a jiï dal í nevysávání tekutin. Pokud nastane popisovaná situace, vysavaã vypnûte a vyzdviïením hadice nad úroveà vysavaãe vlejte zbylou vodu v hadici do odpadní nádoby. Po ukonãení mokrého vysávání je nutné ponechat v robek cca 30 sec. v chodu. Tímto se odstraní zbylá tekutina v trubkách a v hadici! IV. âi TùNÍ KOBERCÒ TVRD CH PODLAHOV CH KRYTIN A âalounùní (platí pro vysavaãe ETA 2404 a ETA 3404) PouÏité pfiíslu enství - hubice velká, hubice malá, stûrka, ãisticí souprava Z nádoby vysavaãe vysuàte sací hadici a vyjmûte papírov filtr (obr. 9). Poté zpût zasuàte sací hadici (obr. 9a). Pfied nasazením víka nádoby (obr. 4a, 4b) pfiekontrolujte, zda je fiádnû nasazen a zaji tûn víãkem vstupní mikrofiltr (obr. 10b). Víko nádoby uchopte a za pomoci prud ího pohybu nahoru a dolû poslechem zkontrolujte pohyblivost plováku (obr. 10c). Do nalévacího otvoru nádrïe nalijte dodávan a doporuãen nepûniv ãisticí prostfiedek v mnoïství, které doporuãuje v robce ãisticího prostfiedku, a nádrï dolijte (obr. 13) nejlépe vlaïnou vodu (o cca tûlesné teplotû). Víko nádoby s nádrïí vloïte do nádoby, sací hadiãku se sítkem zasuàte do nalévacího otvoru nádrïe (obr. 11) a vysavaã sestavte. Koncovku hadiãky ãisticí soupravy zasuàte do otvoru na boku plá tû vysavaãe (obr. 14). Ovládací ventil nasuàte do zásuvky na drïadle hadice (obr. 15a) a hadiãku ãisticí soupravy upevnûte na napnutou hadici a na trubky sponkami (obr. 15). Trysku zacvaknûte do vedení drïáku trysky na pfiíslu né hubici (obr. 16). Stisknûte kolébkov spínaã motoru (lev ). Poté stisknûte spínaã ãerpadla (prav ). Tím je vysavaã pfiipraven k ãi tûní. Hubici velkou poloïte v rohu místnosti na podlahovou krytinu (koberec), stisknûte páãku ovládacího ventilu (obr. 17) a hubicí pozvolna pohybujte po ãi tûné plo e ve smûru ipky (obr. 17a). Tekutina vstfiikovaná do koberce je ihned odsávána spolu s neãistotami. 11

12 Podlahová krytina zûstává pouze vlhká. Na konci ãistícího pohybu uvolnûte páãku ovládacího ventilu, nadzvednûte hubici a s mírn m pfiekrytím zahajte nov ãistící pohyb. Pfii silnûj ím zneãi tûní podlahové krytiny vypnûte motor a ãerpadlo ponechte v chodu. Stisknûte páãku ovládacího ventilu, hubicí pozvolna pohybujte nad ãi tûnou plochou ve v i asi cm a rovnomûrnû postfiíkejte podlahovou krytinu o rozloze asi 1 x 1 m. âisticí prostfiedek ponechte nûkolik minut pûsobit. Po rozpt lení ãisticího prostfiedku lze ãerpadlo vypnout. Po uplynutí zvolené doby a po zapnutí vysavaãe poloïte hubici na podlahovou krytinu a dokonale ve kerou nastfiíkanou ãisticí smûs vysajte. Tak postupujte po celé plo e. Vysavaã ETA 3404 je navíc vybaven stûrkou (obr. 18). Stûrkou po nasazení na velkou hubici (obr. 19) je moïné ãistit stejn m postupem tvrdé podlahy. Dále je vybaven malou hubicí (obr. 20), která je urãena pro ãi tûní ãalounûní. âi tûní provádûjte stejn m zpûsobem jako ãi tûní koberce. Zde mûïete odejmout sací trubky a drïadlo hadice nasunout pfiímo do malé hubice (obr. 21). Nasazení trysky proveìte stejn m postupem jako u hubice velké (obr. 22). Upozornûní. Pro správnou funkci ãerpadla vysavaãe ETA 2404 a 3404 po mokrém ãi tûní za pouïití ãisticího prostfiedku nalijte do nalévacího otvoru nádrïe cca 0,5 l ãisté vlaïné vody (o cca tûlesné teplotû), vysavaã sestavte, pfiipojte ãisticí soupravu, stisknûte kolébkov spínaã ãerpadla (prav ) a poté stisknûte páãku ovládacího ventilu (obr. 17) a vodu vystfiíkejte. Po vystfiíkání ponechte ãerpadlo je tû cca 20 vtefiin v chodu za úãelem odstranûní zbytku vody ze systému. Vysavaã je nutno skladovat pfii teplotû vy í neï 0 C. V. MYTÍ OKEN PouÏité pfiíslu enství - souprava na mytí oken ETA Lze pouïít pouze u vysavaãû ETA 2404 a ETA Pfiíprava vysavaãe na mytí oken - Do nádrïe na ãisticí kapalinu nalijte ãisticí pfiípravek, kter je dodáván vpfiíslu enství vysavaãe ve dvojnásobné koncentraci, neï je doporuãován pro ãi tûní kobercû apod. - Pro mytí oken je moïné pouïít i jin vhodn nepûniv prostfiedek. - NádrÏ vloïte do nádoby, sací hadiãku ãerpadla zasuàte do plnicího otvoru nádrïe (obr. 11) a vysavaã sestavte. Sejmûte ovládací ventil z drïadla hadice (obr. 23). Na ovládacím ventilu povolte a od roubujte matici, která pfiidrïuje hadiãku vedoucí k trysce velké hubice, a hadiãku sejmûte z krãku ovládacího ventilu (obr. 24). Na krãek ovládacího ventilu nasuàte hadiãku vedoucí od trysky hubice na mytí oken a pfievleãnou maticí tuto hadiãku pfiitáhnûte (obr. 25). Nasaìte zpût ovládací ventil (obr. 15a), hubici na mytí oken nasaìte na sací trubky a trysku zacvaknûte do vedení drïáku trysky na hubici (obr. 26). Postup pfii mytí oken: - Podle v ky um vaného okna nasaìte hubici pfiímo na drïadlo hadice nebo na konec sacích trubek. Hadiãku na sací trubky upevníte pomocí sponek. Pfiipojení sací hadice a hadiãky na 12

13 vysavaã je shodné s pfiípravou vysavaãe pro ãi tûní kobercû apod. - Na celou plochu okna nastfiíkejte ãisticí roztok v takovém mnoïství, aby nestékal z okna. - Mycí houbou (umístûna na druhé stranû hubice) rozetfiete roztok po um vané plo e tak, aby se uvolnily neãistoty. Hrubé neãistoty odstraàte krabkou na ãele hubice (zbytky malty apod.) - Po dûkladném rozetfiení neãistot houbou opût nastfiíkejte ãisticí roztok na celé okno. Po takto pfiipraveném nástfiiku lze jiï odsát ãisticí prostfiedek s neãistotami z celé plochy okna. - Pfii odsávání doporuãujeme postupovat od horního okraje okna postupn mi tahy pfies celé okno. Pfii stírání a odsávání fiádnû pfiitlaãte celou plochu hubice k oknu. Odsátá plocha musí zûstat suchá, jinak je moïná tvorba tzv. mouhy na jiï umyté plo e. - Pfii mytí oken nastavte v kon vysavaãe na nejniï í úroveà (platí pro ETA 3404). Na silnû zneãi tûn ch plochách je moïné mytí opakovat. Pokud dojde k nerovnému rozstfiiku ãisticího roztoku, nebo pokud roztok nestfiíká vûbec, je nutné vyãistit rozstfiikovací trysku a sítko následujícím postupem: - Od roubujte pfievleãnou matici (obr. 27) a vyjmûte sítko s tryskou. -Trysku a sítko dobfie propláchnûte pod tekoucí vodou. - Pfii opûtovné montáïi, kterou provedete opaãn m postupem, dbejte na správnou polohu trysky (aretaãní v stupky urãují pfiesnou polohu trysky) a na dûkladné dotaïení pfievleãné matice. VI. UKONâENÍ VYSÁVÁNÍ Po skonãení vysávání vypnûte tlaãítko ãerpadla (ETA 2404, ETA 3404) a poté vysavaã stisknutím kolébkového spínaãe chodu motoru vypnûte, vytáhnûte vidlici pfiívodního kabelu ze zásuvky a naviàte jej do prostoru v plá ti vysavaãe (obr. 28). VII. DOBRÉ RADY 1. Pfied zapoãetím vlastního mokrého vysávání nezapomeàte vyjmout papírov prachov filtr. 2. Pokud pfii mokrém vysávání nepouïíváte rozstfiikování ãisticího prostfiedku, neponechávejte zbyteãnû ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404) v chodu. Vystavujete se nebezpeãí pfiehfiátí ãerpadla a jeho doãasného vyfiazení z ãinnosti. Tuto situaci signalizuje zhasnutí signálního svûtla. Po zchladnutí se ãerpadlo opût uvede do ãinnosti. 3. PouÏívejte nepûniv ãisticí prostfiedek doporuãen v robcem. 4. Pokud byl koberec krátce pfied vlastním ãi tûním vysavaãi znaãky ETA amponován jin mi prostfiedky, mûïe dojít ke tvorbû pûny v nádobû vysavaãe a jejímu následnému úniku pfies v stupní mikrofiltr. V tomto pfiípadû odpojte v robek od el. sítû a nádobu vyprázdnûte. Dal í tvorbû neïádoucí pûny zabráníte nalitím malého álku octa do odpadní nádoby. 5. Pfied ukonãením ãi tûní vypnûte ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404), stisknûte páãku ovládacího ventilu (obr.17) a uvolnûte zbyl pfietlak ãisticího prostfiedku v hadiãkách na ãi tûnou plochu. Tento následnû odsajte. Doporuãujeme pfii chodu 13

14 vysavaãe nadzvednout trubky a hadici. Tímto vysavaã odsaje i ulpûlou vodu na stûnách trubek nebo hadice. 6. Pfii pfiekonávání pfiekáïek (prahy apod.) vysavaã nadzvednûte - nebezpeãí pfievrhnutí. 7. Pokud dojde k pfievrhnutí pfii vysávání, vysavaã za chodu motoru postavte a poté motor vypnûte. Po krátké prodlevû lze motor opût zapnout. 8. Ne lapejte po podlahov ch krytinách, pokud jsou vlhké. Odpafiování vody napomûïe napfi. otevfiení oken. 9. Pfii ãi tûní ãalounûní nenaná ejte pfiíli mnoho ãisticího prostfiedku. 10.VyprazdÀování odpadní nádoby provádûjte dle vlastního uváïení. Max. mnoïství vysáté kapaliny je 12 l. VIII. ÚDRÎBA Vysavaã je vyroben z plastû a proto jej chraàte pfied vy í teplotou neï 70 C. Povrch vysavaãe o etfiujte mûkk m vlhk m hadfiíkem. Po skonãení vysávání uloïte vysavaã v klidové poloze na vyhrazené suché a bezpra né místo (obr. 29). - NepouÏívejte drsné a agresivní ãisticí prostfiedky! Pro zabezpeãení bezporuchového chodu vysavaãe doporuãujeme asi po 300 hodinách provozu, nejlépe v ak po 3 letech, dát provést odbornou kontrolu. V mûnu souãástí, které vyïadují zásah do elektrické ãásti spotfiebiãe, mûïe provádût jen odborná elektroopravna. Vstupní mikrofiltr Po cca 10-ti vysáváních zkontrolujte a pfiípadnû vymûàte vstupní mikrofiltr. Po ukonãení kaïdého mokrého vysávání proveìte vyãi tûní vstupního mikrofiltru následujícím postupem: - pootoãte víãko mikrofiltru vlevo (obr. 30) a víãko sejmûte - sejmûte vlastní mikrofiltr (obr. 31) a vyperte jej pod tekoucí vodou - mikrofiltr sestavte opaãn m postupem. V stupní mikrofiltr Po cca 10-ti vysáváních zkontrolujte a pfiípadnû vymûàte v stupní mikrofiltr následujícím postupem: - otevfiete kryt v stupního mikrofiltru (obr. 32) a kryt s vloïen m mikrofiltrem vyjmûte z plá tû vysavaãe -z vlastního krytu mikrofiltru vyjmûte mikrofiltr a vymûàte jej (obr. 33a) - pfii sestavování postupujte opaãn m postupem a dbejte na správné zaloïení mikrofiltru za v stupky v krytu mikrofiltru (obr. 33b). ÚdrÏba vlastního v robku Po ukonãení kaïdého mokrého vysávání odpadní nádobu a spodní ãást víka nádoby (u ETA 2404 a ETA 3404 víka s nádrïí) opláchnûte (osprchujte) z hygienick ch dûvodû pod tekoucí vodou (obr. 34). ÚdrÏba hubic pro mokré vysávání Po kaïdém mokrém vysávání zkontrolujte vizuálnû, zda se pod prûhledn m krytem hubice nezachytily pfiípadné neãistoty. Pokud se tato skuteãnost potvrdí, postupujte následovnû: - vy roubujte 4ks kfiíïov ch roubû (obr. 35) - sejmûte prûhledn kryt (obr. 36), odstraàte pfiípadné neãistoty a hubici sestavte opaãn m postupem. 14

15 IX. CO DùLAT KDYÎ...?... uniká pfii vysávání prach? * Je vloïen papírov filtr? * Není papírov filtr po kozen? * Je papírov filtr fiádnû upevnûn? * Byl pouïit papírov filtr znaãky ETA? * Je vstupní a v stupní mikrofiltr na svém místû?...pozvolna klesá sací v kon? * Není pln papírov prachov filtr? * Nebyl vysáván pfiíli jemn prach (cement, saze apod.) a z tohoto dûvodu jsou póry filtru jiï ucpané? * Nejsou hubice, sací hadice, sací trubky ucpány neãistotami? * Není nadmûrnû zneãi tûn vstupní a v stupní mikrofiltr?...náhle klesne sací v kon? * Nepfievrhnul se vysavaã a plovák ucpal pfiívod vzduchu? V tomto pfiípadû vysavaã za chodu motoru postavte, poté vypnûte a po krátké pfiestávce opût uveìte do ãinnosti....nebûïí motor? * Je v pofiádku va e domácí instalace? * Je pfiívodní kabel, zástrãka, elektrická zásuvka v pofiádku? * Pokud ani v e uvedené skuteãnosti nenapomûïou k uvedení vysavaãe do ãinnosti, vyhledejte odborn servis! * Není ucpaná tryska na mytí oken? Postupujte dle obr. 27. * Nebylo pfiíli dlouho ãerpadlo v chodu bez rozstfiikování ãisticího prostfiedku? Nezhaslo kontrolní svûtlo? Pokud usoudíte, Ïe toto je pfiíãinou, vypnûte na dobu cca 30 min. vysavaã. Vratná tepelná pojistka uvede ãerpadlo opût do chodu. TECHNICKÁ DATA Typ uveden na typovém títku Napûtí uvedené na typovém títku Pfiíkon uveden na typovém títku Max. mnoïství vzduchu 30 l s -1 Max. mnoïství ãisticí smûsi 3 l (neplatí pro ETA 1404) Max. mnoïství vysat ch tekutin 12 l Max. objem papírového filtru * 9 l (* mûfiené granulami) Z hlediska elektromagnetické kompatibility v robek odpovídá Direktivû 89/336/EU (Evropská unie) a z hlediska elektrické bezpeãnosti Direktivû 73/23/EU. V robek vyhovuje mezím pro odru ení dle âsn EN Provedení v robku odpovídá mezinárodním normám a âsn. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci, si v robce vyhrazuje....ãisticí roztok nevystupuje z trysky? * Je zapnuto ãerpadlo spínaãem? Kolébkov spínaã musí svítit. * Je v nádrïi ãisticí roztok? * Je sací hadiãka fiádnû a volnû vloïena do nádrïe (obr. 11)? Není ucpané sítko na jejím konci? * Není ucpaná tryska soupravy na ãi tûní kobercû? Trysku uvolníte vloïením trysky do vlaïné vody, aby se zaschl ãisticí prostfiedek uvolnil. 15

16 Elektrické viacúãelové vysávaãe eta 1404 NEPTUN duo eta 2404 NEPTUN trio eta 3404 NEPTUN electronic D2 - vstupn mikrofilter E - odpadová nádoba F - malá hubica G - veºká hubica H - súprava na um vanie okien ETA 0962 I - podlahová hubica J - stierka K - trbinová hubica L - sacia trubica dvojdielna M - vankú ová hubica N - kefa na vankú ovú hubicu O - sacia hadica P - ãistiaca súprava NÁVOD NA OBSLUHU Vysávaãe nového radu ETA 404 slúïia nielen na vysávanie such ch materiálov, ale dajú sa nimi vysávaè aj materiály obsahujúce vodu alebo priamo vodu. Vysávaãami typu ETA 2404 a ETA 3404 je moïné naviac ãistiè mokr m spôsobom koberce, ãalúnenia, okná, dláïky a pod. Veºkou prednosèou t chto vysávaãov je ich tich chod a nezvyãajne veºk prachov filter, resp. veºkoobjemová nádoba na vysávanie vody a pod. V fukov mikrofilter zabraàuje úletu mikroskopick ch ãastíc do voºného priestoru. ªahkú manipuláciu s vysávaãom zaisèujú podvozkové kolieska, ktoré sa otáãajú aj okolo zvislej osi. Poãas vysávania sa dá hadica odloïiè do lôïka drïadla. Poistn ventil zabraàujúci preplneniu nádoby v prípade dosiahnutia max. náplne vysatej kvapaliny automaticky uzavrie sací okruh motora. OPIS V ROBKU A - motorová ãasè B1 - veko nádoby B2 - veko nádoby s nádrïou C - papierov prachov filter D1 - v stupn mikrofilter 16 I. BEZPEâNOSTNÉ UPOZORNENIA - Pred uvedením do prevádzky si pozorne preãítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte. - Ak bol vysávaã skladovan pri niï ích teplotách, najprv ho aklimatizujte, ãím sa odstráni stuhnutosè mazacieho tuku v loïiskách a zachová sa mechanická pevnosè plastov ch dielov. - Skontrolujte, ãi údaj na typovom títku zodpovedá hodnotám napätia elektrickej siete. - V robok je povolené pripojiè len na elektrickú sieè, ktorej in talácia zodpovedá EN. - Nedovoºte manipuláciu deèom a nesvojprávnym osobám bez dozoru. - V robok nenechávajte v chode bez dozoru. - Pri vysávaní veºmi jemného prachu, napr. jemného piesku alebo cementového prachu, sa môïu upchaè póry prachového filtra. T m sa zmen í priechod vzduchu a sací v kon slabne. V takomto prípade treba papierov filter vymeniè, aj keì nie je e te pln. - Vysávaãom sa nesmú vysávaè látky horºavé, napr. benzín, riedidlá, ale ani látky obsahujúce tuky, napr. oleje.

17 - Vysávaãom môïete vysávaè materiály obsahujúce vodu, príp. zmes vody a odporúãaného nepenivého ãistiaceho prostriedku, ktor je súãasèou kaïdého vysávaãa (ETA 2404 a ETA 3404). ëal ie balenie ãistiaceho prostriedku je moïné zakúpiè v sieti predajní ETA a.s., príp. v obchodnej sieti. - Na mokré ãistenie nikdy nepouïívajte ãistiace prostriedky, ktoré tvoria penu! - Pred vysávaním such ch látok pri pouïití papierového filtra dokonale vysu te nádobu vysávaãa, saciu hadicu a vstupn filter. Zabránite t m rozmoãeniu papierového filtra. - Pri akejkoºvek údrïbe odpojte v robok od elektrickej siete. - PribliÏne po 10 vysávaniach vymeàte v stupn mikrofilter. V robok je urãen len na pouïitie v domácnosti a podobné úãely. Pre bezporuchovú ãinnosè vysávaãa je potrebné pouïívaè papierové filtre potlaãené ochrannou znaãkou v robcu. II. PRÍSLU ENSTVO eta sacia hadica (O) - sacia trubica dvojdielna (L) - podlahová hubica (I) - vankú ová hubica (M) - trbinová hubica (K) - kefa, ktorá sa nasadzuje na vankú ovú hubicu (N) - veºká hubica na vysávanie vody z dláïok a pod. (G) eta obsahuje rovnaké príslu enstvo ako typ ETA 1404, doplnené o ãistiacu súpravu (P) eta rovnaké príslu enstvo ako ETA 2404, doplnené o: - malú hubicu (F) na vysávanie vody a ãistenie ãalúneného nábytku a pod. - stierku (J), ktorá sa nasadzuje na veºkú hubicu pri vysávaní tvrd ch podlahov ch krytín (linoleá, podlahoviny z PVC a pod.) ZVLÁ TNE PRÍSLU ENSTVO eta 2404 a eta k vysávaãu ETA 2404 a ETA 3404 je moïné ako zvlá tne príslu enstvo kúpiè súpravu na um vanie okien ETA 0962 (H). III. PRÍPRAVA VYSÁVAâA NA POUÎITIE 1. Zostavenie podvozku (obr. 1) a) ãapy podvozkov ch koliesok zatlaãte do prstenca na doraz b) vyskú ajte funkãnosè pohybu 2. Vysávanie such ch materiálov Do úchytiek na filter dobre vysu enej nádoby vysávaãa (obr. 2) vloïte papierov filter. Do sacieho otvoru nasaìte koncovku hadice (obr. 3) a otoãte ju v smere hodinov ch ruãiãiek aï na doraz. Na nádobu nasaìte veko nádoby, ktorá má vstupn mikrofilter (obr. 4a, 4b). Zostavte vysávaã (obr. 5) a riadne zaistite uzávery vysáãa (obr. 6). Na sacie trubice nasuàte podlahovú hubicu (obr. 7), zasuàte vidlicu prívodného kábla do elektrickej zásuvky a stlaãte kolískov spínaã (obr. 8). Vysávaã je pripraven na vysávanie. Pri type ETA 3404 sa dá regulaãn m gombíkom (obr. 8a) nastavovaè sací v kon na potrebnú hodnotu. ÚroveÀ sacieho v konu sa dá zníïiè pomocou prstenca na drïadle hadice (obr. 8b). 17

18 3. Vysávanie mokr ch materiálov alebo vody Z nádoby vysávaãa vysuàte saciu hadicu a vyberte papierov filter (obr. 9). Potom zasuàte späè saciu hadicu (obr. 9a). Pred nasadením veka nádoby (obr. 4a, 4b) skontrolujte, ãi je nasaden a vieãkom zaisten vstupn mikrofilter (obr. 10a, 10b). Veko nádoby uchopte a prud ím pohybom smerom hore a dole skontrolujte sluchom pohyblivosè plaváka (obr. 10c). Pri zostavovaní vysávaãa ETA 2404 a ETA 3404 zasuàte vïdy saciu hadiãku so sitkom do nalievacieho otvoru nádrïe (obr. 11). Zostavte vysávaã a zaistite uzávery vysávaãa (obr. 8). Na saciu trubicu nasaìte veºkú hubicu na vysávanie vody (obr. 12). Vysávaã uveìte do chodu rovnak m postupom ako pri vysávaní such ch materiálov (obr. 8). 4. Vysávanie mokr ch materiálov bez pouïitia hubíc T mto spôsobom môïu byè vysávané neãistoty alebo tekutiny z nádrïí (um vadlá, akváriá, nádoby a pod.). Pri tomto spôsobe vysávate len sacou hubicou, alebo môïete pouïiè napr. trbinovú hubicu. POZOR! Pri vysávaní z nádrïí (um vadla a pod.), ktor ch hladina je vy ie a ich obsah je väã í ako obsah nádrïe vysávaãa (12 l), je nevyhnutné daè pozor, aby sa práca vãas preru ila a nádoba adekvátne vyprázdàovala. Na túto skutoãnosè vysávaã upozoràuje zv en m hlukom motora, priãom ìal iu tekutinu uï nevysáva. Ak nastane takáto situácia, vysávaã vypnite a zdvihnutím hadice nad úroveà vysávaãa vylejte zostatok vody v hadici do odpadovej nádoby. Po skonãení mokrého vysávania je potrebné nechaè v robok 30 s v chode. Tento ãas postaãí na odstránenie tekutiny, ktorá zostala v trubiciach a hadici! IV. âistenie KOBERCOV, TVRD CH PODLAHOV CH KRYTÍN A âalúnení (platí pre vysávaãe ETA 2404, 3404) PouÏité príslu enstvo - veºká hubica, malá hubica, stierka, ãistiaca súprava Z nádoby vysávaãa vysuàte saciu hadicu a vyberte papierov filter (obr. 9). Potom zasuàte späè saciu hadicu (obr. 9a). Pred nasadením veka nádoby (obr. 4a, 4b) skontrolujte, ãi je nasaden a vieãkom zaisten vstupn mikrofilter (obr. 10b). Veko nádoby uchopte a pomocou prud ieho pohybu smerom hore a dole skontrolujte sluchom pohyblivosè plaváka (obr. 10c). Do nalievacieho otvoru nádrïe nalejte dodávan a odporúãan nepeniv ãistiaci prostriedok v mnoïstve, ktoré odporúãa v robca ãistiaceho prostriedku a nádrï dolejte (obr. 13) najlep ie vlaïnou vodou max. 40 C. Veko nádoby s nádrïou vloïte do nádoby, saciu hadiãku so sitkom zasuàte do nalievacieho otvoru nádrïe (obr. 11) a vysávaã zostavte. Koncovku hadiãky ãistiacej súpravy zasuàte do otvoru na boku plá Èa vysávaãa (obr. 14). Ovládací ventil zasuàte do zásuvkyæna drïadle hadice (obr. 15a) a hadiãku ãistiacej súpravy upevnite na napnutú hadicu a na trubice sponkami (obr. 15b). D zu zaklapnite do vedenia drïiaka d zy na príslu nej hubici (obr. 16). Stlaãte kolískov spínaã motora (ºav ). Potom stlaãte spínaã ãerpadla (prav ). T m je vysávaã pripraven na ãistenie. Veºkú hubicu poloïte v rohu miestnosti na podlahovú krytinu (koberec), stlaãte páãku ovládacieho ventilu (obr. 17) a hubicou postupne pohybujte po 18

19 ãistenej ploche v smere ípky (obr. 17a). Tekutina vstrekovaná do koberca je okamïite odsávaná spolu s neãistotami. Podlahová krytina zostáva iba vlhká. Na konci ãistiaceho pohybu uvoºnite páãku ovládacieho ventilu, nadvihnite hubicu a s miernym prekrytím zaãnite ãistiè ìal iu plochu. Pri silnej om zneãistení podlahovej krytiny vypnite motor, ãerpadlo nechajte v chode. Stlaãte páãku ovládacieho ventilu, hubicou pomaly pohybujte nad ãistenou plochou vo v ke asi 10 aï 20 cm a rovnomerne postriekajte podlahovú krytinu s rozlohou asi 1x 1 m. âistiaci prostriedok nechajte niekoºko minút pôsobiè. Po rozpt lení ãistiaceho prostriedku sa dá ãerpadlo vypnúè. Po uplynutí zvolenej doby a po zapnutí vysávaãa poloïte hubicu na podlahovú krytinu a v etku nastriekanú ãistiacu zmes starostlivo odsajte. Tak vyãistite celú plochu. Vysávaã ETA 3404 je naviac vybaven stierkou (obr. 18). Stierkou po nasadení na veºkú hubicu (obr. 19) je moïné ãistiè tvrdé dláïky rovnak m postupom. ëalej má malú hubicu (obr. 20), ktorá je urãená na ãistenie ãalúnení. âistenie robte rovnak m spôsobom ako ãistenie koberca. Teraz môïete odloïiè sacie trubice a drïadlo hadice nasunúè priamo do malej hubice (obr. 21). Nasadenie d zy urobte rovnak m spôsobom ako pri veºkej hubici (obr. 22). Upozornenie. Pre správnu funkciu ãerpadla vysávaãa ETA 2404 a 3404 po mokrom ãistení pri pouïití ãistiaceho prostriedku nalejte do nalievacieho otvoru nádrïe ãistú vlaïnú vodu - cca 0,5 l o telesnej teplote - vysávaã zostavte, pripojte ãistiacu súpravu, stlaãte kolískov spínaã ãerpadla (prav ) a potom stlaãte páãku ovládacieho ventilu (obr. 17) a vodu vystriekajte. Po vystriekaní nechajte ãerpadlo cca 20 s. v prevádzke, ãím sa odstráni zvy ok vody zo systéma. Vysávaã musí byè skladovan pri teplote vy ej ako 0 C. V. UM VANIE OKIEN PouÏité príslu enstvo - súprava na um vanie okien ETA Dá sa pouïiè len s vysávaãmi ETA 2404 a ETA Príprava vysávaãa na um vanie okien - Do nádrïe na ãistiacu kvapalinu nalejte ãistiaci prípravok, ktor je súãasèou príslu enstva vysávaãa v dvojnásobnej koncentrácii, ako je odporúãaná na ãistenie kobercov. - Na um vanie okien je moïné pouïiè aj in nepeniv ãistiaci prostriedok. - NádrÏ vloïte do nádoby, saciu hadiãku ãerpadla zasuàte do plniaceho otvoru nádrïe (obr. 11) a vysávaã zostavte. Snímte ovládací ventil z drïadla hadice (obr. 23). Na ovládacom ventile povoºte a odskrutkujte maticu, ktorá pridrïiava hadiãku vedúcu k d ze veºkej hubice. Hadiãku snímte z krãka ovládacieho ventilu (obr. 24). Na krãok ovládacieho ventilu nasuàte hadiãku vedúcu od d zy hubice na um vanie okien a prevliekateºnou maticou túto hadiãku pritiahnite (obr. 25). Nasaìte späè ovládací ventil (obr. 15a), hubicu na um vanie okien nasaìte na sacie trubice a d zu zaklapnite do vedenia drïiaka d zy na hubici (obr. 26). 19

20 Postup pri um vaní okien - Podºa v ky um vaného okna nasaìte hubicu priamo na drïadlo hadice alebo na koniec sacích trubíc. Hadiãku na sacie trubice upevnite pomocou sponiek. Pripojenie sacej hadice a hadiãky na vysávaã je rovnaké ako príprava na ãistenie kobercov. - Na celú plochu okna nastriekajte ãistiaci roztok v takom mnoïstve, aby roztok nestekal po okne. - Um vacou pongiou (umiestnenou na druhej strane hubice) rozotrite roztok po um vanej ploche tak, aby sa uvoºnili neãistoty. Hrubé neãistoty odstráàte krabkou na ãele hubice (zbytky malty a pod.). - Pri spätnej montáïi, ktorú urobíte opaãn m spôsobom, dávajte pozor na správnu polohu d zy (aretaãné v stupky urãujú jej presnú polohu) a na dôkladné dotiahnutie prevliekateºnej matice. VI. SKONâENIE VYSÁVANIA Po skonãení vysávania vypnite tlaãidlo ãerpadla (ETA 2404, ETA 3404) a potom stlaãením kolískového spínaãa chod motora vypnite, vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky a naviàte ho do priestoru v plá ti vysávaãa (obr. 28). VII. DOBRÉ RADY - Po dôkladnom rozotretí neãistôt pongiou opäè nastriekajte ãistiaci roztok na celé okno. Po takomto nastriekaní sa uï dá odsaè ãistiaci prostriedok s neãistotami z celého okna. - Pri odsávaní odporúãame postupovaè od horného okraja okna postupn mi Èahmi cez celé okno. Pri stieraní a odsávaní pritlaãte celú plochu hubice na okno. Odsatá plocha musí zostaè suchá, inak sa na umytej ploche môïu vytvoriè muhy. - Pri um vaní okien nastavte v kon vysávaãa na najniï í stupeà (platí pre ETA 3404). Na veºmi zneãisten ch plochách je moïné umytie zopakovaè. Ak je postrek ãistiacim prostriedkom nerovnomern, alebo roztok nestrieka vôbec, musíte vyãistiè rozstrekovaciu d zu a sitko nasledujúcim spôsobom: - Odskrutkujte prevliekateºnú maticu (obr. 27) a vyberte sitko s d zou. - D zu a sitko prepláchnite teãúcou vodou Pred zaãatím vlastného mokrého vysávania nezabudnite vybraè papierov prachov filter. 2. Ak pri mokrom vysávaní nepouïívate rozstrekovanie ãistiaceho prostriedku, nenechávajte zbytoãne ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404) v chode. Vystavujete ho nebezpeãenstvu prehriatia a jeho doãasného vyradenia z prevádzky. Na túto situáciu upozoràuje zhasnutie signalizaãného svetla. Po vychladnutí sa ãerpadlo opäè uvedie do ãinnosti. 3. PouÏívajte nepeniv ãistiaci prostriedok odporúãan v robcom. 4. Ak bol koberec krátko pred ãistením vysávaãom ETA ampónovan in mi prostriedkami, môïe sa staè, Ïe sa vytvorí v nádobe vysávaãa pena a zaãne unikaè cez v stupn mikrofilter. V takomto prípade odpojte v robok od elektrickej siete a nádobu vyprázdnite. ëal ej tvorbe peny zabránite naliatím malej álky octu do odpadovej nádoby. 5. Pred skonãením ãistenia vypnite ãerpadlo (ETA 2404, ETA 3404), stlaãte páãku ovládacieho ventilu (obr. 17) a uvoºnite zbytok pretlaku ãistiaceho prostriedku v hadiãkách na ãistenú plochu. Tento vzápätí odsajte.

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL

8-19. Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze 20-32. Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu AQUILL Elektrický víceúčelový vysavač Návod k obsluze Elektrický viaceúčelový vysávač Návod NA obsluhu 8-19 20-32 AQUILL 2 3 4 5 + 6 7 CZ Elektrický víceúčelový vysavač eta 0412 90 015 AQUILL Návod k obsluze

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem Návod k obsluze Fritéza VERSALIO model 6151 tento model není vybaven ãasovaãem Popis pfiístroje (obr. viz orig. návod) 1. Víko komory filtru 2. Pachov filtr 3. âasov nebo ruãní vypínaã (podle modelu) 4.

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu

3-7. Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze 8-12. Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu Profesionální zastřihovač vlasů Návod k obsluze Profesionálny zastrihávač vlasov Návod NA obsluhu 3-7 8-12 CZ Profesionální zastřihovač vlasů VAL000092340 NÁVOD K OBSLUZE I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před

Více

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL

Epilátor NÁVOD K OBSLUZE. Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU. Epilation device USER MANUAL Epilátor NÁVOD K OBSLUZE Epilátor NÁVOD NA OBSLUHU Epilation device USER MANUAL GB 3-6 7-10 11-14 1 2 2 Epilátor eta 0349 NÁVOD K OBSLUZE S epilačním strojkem můžete odstranit nechtěné chloupky (již od

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

x861 ~220-240 V ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Kupon č. 3 Kupon č. 1 Kupon č. 2 Záruční doba Záručná lehota Série (výrobní číslo) Séria (výrobné číslo)

x861 ~220-240 V ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Kupon č. 3 Kupon č. 1 Kupon č. 2 Záruční doba Záručná lehota Série (výrobní číslo) Séria (výrobné číslo) Záruční doba Záručná lehota Typ Typ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÝ LIST Napětí Napätie Datum a TK závodu Dátum a TK závodu x861 ~220-240 V měsíců ode dne prodeje spotřebiteli mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu

Natáčky na vlasy Návod k obsluze. Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu Natáčky na vlasy Návod k obsluze Natáčky na vlasy Návod NA obsluhu 3-6 7-10 2 CZ Natáčky na vlasy VAL000092322 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte

Více

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické výčepní zařízení NÁVOD K OBSLUZE Elektrické zariadenie na čapovanie piva NÁVOD NA OBSLUHU 5-16 17-29 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 8 g 16 g 300 g 16 17 4 Elektrické výčepní zařízení

Více

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu 2-6 7-11 28/7/2014 CZ Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí k přídavnému

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

Návod k použití LI 46630

Návod k použití LI 46630 LI 46630 Návod k použití LI 46630 Q4ACZM0558 1 750 650 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Rám filtru Ventilátor

Více

Návod k použití LI 44630

Návod k použití LI 44630 LI 44630 Návod k použití LI 44630 Q4ACZM0557 1 Obsah Popis odsavače...4 Druhy provozu...4 Provoz s odvětráváním... 4 Provoz s cirkulací vzduchu... 4 Před prvním použitím...5 Důležitá upozornění... 5 Plynové

Více

Návod k použití SGI 45N05EU

Návod k použití SGI 45N05EU Návod k použití SGI 45N05EU Q4ACZM0788 1 Obsah Bezpečnostní pokyny............ 4 Seznámení s myčkou............ 6 Zařízení ke změkčování vody...... 7 Plnění speciální soli............. 8 Plnění lešticího

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Návod k použití LI 23030

Návod k použití LI 23030 LI 23030 Návod k použití LI 23030 Q4ACZM0556 1 Před čtením návodu si otevřete poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Odvětrávací provoz Větrák odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí

Více

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Návod na obsluhu Navodila za uporabo Priruãnik Návod k pouïití LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Prosím, preãítajte si pozorne tento návod na obsluhu a presvedãte sa, ãi pokynom pred pouïívaním

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Medicinální plyny Dokument 2/04 Medicinální plyny Zpracovali: Ing. Erna Jaklová David Kouba Odborná spolupráce: âatp PS-5 Praha, leden

Více

Radiobudík Rádiobudík

Radiobudík Rádiobudík Radiobudík Rádiobudík B-6013 B-6013 Návod na použití Návod na obsluhu VIII/13 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r.o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz - 1 - - 2 - Váţíme si, ţe jste si pořídili

Více