Fosfolipáza A2. asociovaná s lipoproteiny nový marker kardiovaskulárního rizika. interna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fosfolipáza A2. asociovaná s lipoproteiny nový marker kardiovaskulárního rizika. interna"

Transkript

1 Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny nový marker kardiovaskulárního rizika MUDr. Janka Franeková, prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. IKEM, Pracoviště laboratorních metod Souhrn Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny (Lp-PL A2) je enzym zúčastňující se procesu aterogeneze se vztahem k nestabilitě ateromového plátu při vaskulárním zánětu a oxidačním stresu. Zvýšené koncentrace nebo aktivity Lp-PL A2 souvisejí se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Asociace mezi zvýšením Lp- PL A2 a rizikem zůstává zachována i po adjustaci na velké rizikové faktory a Lp-PL A2 lze z tohoto hlediska hodnotit jako nový a perspektivní biomarker s přidanou hodnotou nad konvenční rizikové faktory. Shoda studií ale není úplná a je možný alternativní výklad, že Lp-PL A2 je součástí reakce cévní stěny na zánět. Klíčová slova Lp-PL A2 fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny biomarker kardiovaskulární riziko nestabilita plátu Summary Franeková, J. Jabor, A. Lipoprotein-associated phospholipase A2 a new marker of cardiovascular risk Lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) is an enzyme taking part in the process of atherogenesis with relation to atherome plaque instability in vascular inflammation and oxidative stress. Increased concentrations or activity of Lp-PLA2 are associated with increased cardiovascular risk. The association between increased Lp-PLA2 and risk remains unchanged even after adjusting to 'high' risk factors and Lp-PLA2 can be evaluated from this perspective as a new and perspective biomarker with added value over conventional risk factors. However, the consensus within different studies is not complete and an alternative explanation, that Lp-PLA2 is a part of the vascular wall response to inflammation, is possible. Key words Lp-PL A2 lipoprotein-associated phospholipase A2 biomarker cardiovascular risk plaque instability Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění Vztah mezi aterosklerózou a kardiovaskulárními onemocněními je velice dobře známý a také je dobře prozkoumán vztah velkých rizikových faktorů (věk, pohlaví, hypertenze, diabetes mellitus, dyslipoproteinémie, obezita, kouření) k ateroskleróze. Známá je také patofyziologie tvorby ateromatózních plátů, kdy akumulace oxidovaných LDL částic v subendoteliálním prostoru spouští kaskádu zánětlivých a imunomodulačních dějů. K ovlivnění velkých rizikových faktorů aterosklerózy (s výjimkou věku a pohlaví) máme k dispozici účinné nefarmakologické a farmakologické postupy. V rozporu s těmito poznatky a možnostmi umírá na světě velké množství lidí právě na kardiovaskulární onemocnění. Podle údajů WHO v roce 2003 zemřelo na kardiovaskulární onemocnění na světě 16,7 miliónu lidí to 26 % ze všech úmrtí (www.who.int). Asi 20 miliónů lidí má ročně srdeční nebo mozkovou příhodu a velká část z nich pak vyžaduje nákladnou zdravotní péči. Podobné údaje platí pro Evropu zde každý rok zemře na kardiovaskulární onemocněnívíce než 4,3 miliónu lidí (1,9 miliónu v Evropské unii), což představuje 49 % ze všech úmrtí (42 % v Evropské unii). Pod vlivem těchto skutečností se neustále hledají nové postupy, jak lépe identifikovat jedince s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění s cílem věnovat jim náležitou péči. Skórovací systémy (Framingham, SCORE, PROCAM, Reynolds), které v klinické praxi používáme k odhadu kardiovaskulárního rizika u pacientů v primární prevenci (přehledně uvedeno v Tab. 1 3) mají jistě své limitace. Součástí skórovacích systémů odvozených z velkých epidemiologických studií jsou velké rizikové faktory a také některé biomarkery. I když multimarkerový přístup(1) zajišťuje poměrně dobrou predikci pravděpodobnosti výskytu kardiovaskulární příhody vyjádřené v procentech v následujících 10 letech (Framinghamské bodové skóre ROC analýza plocha pod křivkou: muži 0,66 0,83, ženy 0,72 0,88), hledají se nové markery, které tuto predikci zlepší. Také u pacientů v sekundární prevenci léčených v souladu s guidelines (dosažené cílové hodnoty pro léčbu dyslipoproteinémie, koncentrace LDL-cholesterolu pod 1,8 mmol/l) přetrvává vysoké riziko 32 Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3

2 kardiovaskulárních komplikací v případě, že mají zvýšené koncentrace TAG (až o 56 % vyšší riziko smrti, akutního IM a akutního koronárního syndromu). Tito pacienti mají takzvané reziduální riziko. Cílem iniciativy R 3 i je identifikovat pacienty s reziduálním rizikem a pečovat o ně (http://www.r3i.org/ope/lphdo/e1.asp). Důležitou úlohu v péči o pacienty v primární i sekundární prevenci mají a v budoucnu budou mít nové biomarkery kardiovaskulárního rizika, které zvýší prediktivní hodnotu lipoproteinového fenotypu a velkých rizikových faktorů aterosklerózy za předpokladu, že budou mít k dosud používaným postupům přidanou hodnotu. Biomarkery kardiovaskulárního rizika Biomarkery jsou obecně výsledky měření nebo sledování projevů biologického organismu ve zdraví a nemoci. Biomarker může mít povahu jak měřeného analytu (cholesterol), tak i povahu záznamu (EKG). Požadavky na ideální biomarker Před zavedením nového markeru do klinické praxe by měly být zvažovány následující požadavky: Koncentrace (aktivita) markeru je stabilní v čase, je známa jeho biologická variabilita, je známá (logická) pozice markeru v patofyziologii onemocnění. Marker je dobře kvantifikovatelný, analyticky dostupný, je senzitivní k postupům redukujícím riziko a především přináší přidanou hodnotu k již zavedeným markerům. Použitelnost nových markerů obvykle prověří až aplikace v klinické praxi a případné zabudování do guidelines. Pro kardiovaskulární choroby lze odlišit řadu skupin biomarkerů, které lze stanovit laboratorním vyšetřením: markery rizika a prognózy (dyslipoproteinémie, zánět, nestabilita plátu a další), markery ischémie a nekrózy myokardu, markery srdečního selhání. Role zánětu v rozvoji aterosklerózy Je všeobecně akceptováno, že zánět má klíčovou roli v patofyziologii aterosklerózy. Zánětlivé cytokiny zapojené do zánětu v cévní stěně stimulují tvorbu endoteliálních adhezních molekul, proteáz a jiných mediátorů, které vstupují do cirkulace a indukují tvorbu messenger cytokinu interleukinu 6, který stimuluje syntézu reaktantů akutní fáze v játrech (CRP a další). Navíc destičky a tuková tkáň produkují mediátory, které vedou k aterotrombóze. Vyšetření lipidového profilu tedy neposkytuje dostatečný obraz o kardiovaskulárním riziku pacienta. Mnoho kardiovaskulárních příhod se vyskytuje u pacientů s koncentrací celko- interna Tab. 1 Přehled skórovacích systémů pro odhad kardiovaskulárního rizika: faktory rizika Framingham score PROCAM score ESC score Reynolds score věk pohlaví kouření systolický krevní tlak celkový cholesterol HDL-cholesterol LDL-cholesterol + TAG + hscrp + rodinná anamnéza + + diabetes mellitus + (+) Tab. 2 Přehled skórovacích systémů pro odhad kardiovaskulárního rizika: populace Framingham score PROCAM score ESC score Reynolds score první autor, publikace Grundy JAMA, 2001 Assmann Circulation, 2002 Conroy Eur Heart J, 2003 Ridker JAMA, 2007 populace Framingham, USA Münster, Německo Evropa USA počet jedinců n = 5251 n = 5389 n = n = muži/ženy muži/ženy muži muži/ženy ženy věk nad 45 Tab. 3 Přehled skórovacích systémů pro odhad kardiovaskulárního rizika: hodnocení Framingham score PROCAM score ESC score Reynolds score kardiovaskulární příhody fatální i nefatální fatální i nefatální fatální fatální i nefatální nízké riziko pod 10 % pod 10 % pod 4 % pod 10 % střední riziko % % 4 5 % % vysoké riziko 20 % a více 20 % a více 5 8 % 20 % a více velmi vysoké riziko nad 8 % Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3 33

3 vého cholesterolu pod cut-off doporučenou NCEP (National Cholesterol Education Program). Je tedy snahou využít možnou přidanou hodnotu především markerů zánětu (CRP, solubilní CD40 ligand, adiponektin, interleukin 18, matrixové metaloproteázy, Lp-PL A2 a další) pro zlepšení stratifikace pacientů a predikci rizika nebo prognózy. (2) Příklady některých markerů zánětu jsou uvedeny v Tab. 4. Je ale nutné posoudit roli markeru v patogenezi kardiovaskulárních příhod a praktickou klinickou použitelnost například MMP-9 se jistě uplatňuje jako faktor rozvoje (2, 3) aterosklerózy, ale jeho praktická užitečnost je diskutabilní. Naproti tomu je CRP široce používaným markerem, především pro posouzení zánětlivé složky procesu aterogeneze, ale i tento ukazatel má své limitace (Tab. 5) a nebyl odbornou veřejností přijat bez diskuse. Například v recentní metaanalýze 31 prospektivních studií nepřidal CRP významnou hodnotu k framinghamskému rizikovému modelu, příspěvek ke stratifikaci rizika nebo jeho reklasifikaci je spíše malý nebo nekonzistentní. Autoři metaanalýzy dokonce doporučují přehodnotit úlohu CRP pro predikci koronárních příhod.(4) Může to být způsobeno tím, že CRP je asociováno více se systémovým zánětem a obezitou. (5) ale se zvýšeným systémovým zánětem, u kterých přináší benefit terapie statiny), MPO (přímý vztah k aterogenezi prostřednictvím oxidace LDL částic a porušené funkce HDL chemickou modifikací a inaktivací ApoA1) a Lp-PL A2 (přímá účast v aterogenezi modifikací lipidů a ovlivněním zánětu; hlavními aktivními molekulami jsou lysofosfatidylcholin a oxidované mastné kyseliny). Plát modifikovaný účinky Lp-PL A2 je více náchylný k ruptuře a zvýšená koncentrace nebo aktivita Lp-PL A2 reklasifikuje riziko kardiovaskulárních příhod. Současné stanovení CRP a Lp-PL A2 tuto reklasifikaci upřesňuje (Toth, 2010). Protože všichni autoři sdělení deklarují vazbu na jednoho z producentů diagnostických souprav, bude jistě zajímavé vyčkat na stanoviska oficiálních odborných institucí. Kombinace CRP a Lp-PL A2 se již ale dostala do panelu NCEP, výběr těchto dvou markerů je logicky oprávněný vzhledem k jejich rozdílným charakteristikám a rozdílné účasti v procesu aterogeneze (Tab. 5). Z ostatních biomarkerů je popisována role BNP (a NT-proBNP) a MPO v posouzení rizika a prognózy, závislost na progresi choroby vykazuje BNP u pacientů bez srdečního selhání, reklasifikaci rizika umožňují Stanovisko expertů k některým markerům kardiovaskulárního rizika Tlustá fibrózní čapka Lumen Recentní shrnutí názorů (Expert Reviews) na markery aterosklerózy publikovali Toth, McCullough, Weger a Colley. (6) Hodnotili roli CRP (identifikace pacientů s normálním lipidovým profilem, ipidové jádro Tenká fibrózní čapka Tab. 4 Markery zánětu (podle Packarda, 2008, modifikováno) Skupina markerů adhezní molekuly cytokiny proteázy messenger cytokiny destičkové působky adipokiny reaktanty akutní fáze markery vaskulárního zánětu Příklad molekuly VCAM-1, selektin-p, selektin-e tumor necrosis factor, IL-1, IL-18, MMP-9 IL-6 CD-40L, MRP (myeloid-related protein) adiponektin CRP, SAA, PAI-1, fibrinogen Lp-PL A2 Lumen rombus v oblasti ramene lipidového jádra Obr. 1 Vlevo je znázorněn stabilní plát s tlustou, pevnou fibrózní čapkou s dostatkem kolagenu, menším lipidovým jádrem, s menší buněčnou zánětlivou infiltrací a nízkým obsahem Lp-PLA2.Klinické projevy stenózy mohou být významné, plát však není náchylný k ruptuře. Vpravo je nestabilní plát, s tenkým fibrózním krytím s nízkým obsahem kolagenu, větším lipidovým jádrem, s bohatou buněčnou infiltrací a vysokým obsahem Lp-PLA2. Plát je náchylný k ruptuře a vytvoření trombu a ohrožuje pacienta i přesto, že v cévě může vést k minimální stenóze. Tab. 5 Vybrané charakteristické vlastnosti CRP a Lp-PL A2 (částečně podle Corsona, 2009) CRP Lp-PL A2 zánět systémový vaskulární marker/faktor marker (faktor?) faktor biologická variabilita velká malá, porovnatelná s cholesterolem závislost na velkých RF více ano více ne závislost na BMI a inzulínové rezistenci ano ne tvorba játra převážně makrofágy, pěnové buňky reakce na aktivaci prozánětlivých cytokinů ano ne cut-off 3 mg/l 235 µg/l posouzení rizika a prognózy ano ano závislost na progresi choroby omezené ano role v reklasifikaci rizika ano ano může být základem vedení terapie ano pravděpodobný terapeutický cíl 34 Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3

4 (12, 13, 14, 15) Tab. 6 Některé účinky lysofosfatidylcholinu a oxidovaných mastných kyselin Lysofosfatidylcholin exprese adhezních molekul deregulace cytokinů a CD40 ligandu v T-buňkách stimulace proliferace makrofágů uvolnění kyseliny arachidonové z endoteliálních buněk indukce MCP-1 a genů pro růstové faktory migrace hladkých svalových buněk v cévě chemoatraktant pro makrofágy a T-buňky indukce apoptózy hladkých svalových buněk a makrofágů inhibice endoteliální produkce NO stimulace apoptózy uvnitř plaku Oxidované mastné kyseliny cytotoxicita deregulace cytokinů a CD40 ligandu v T-buňkách stimulace proliferace makrofágů zvýšení permeability buněk indukce chemoatraktantů migrace hladkých svalových buněk inhibice endoteliální produkce NO stimulace apoptózy uvnitř plaku Obr. 2 Role Lp-PL A2 v přeměnách lipidů (PUFA = polynenasycené mastné kyseliny) I když fyziologické účinky fosfolipázy nejsou bez kontroverzí, ukazuje se, že Lp-PL A2 je přímo zapojena do procesu aterogeneze. Hlavním efektem Lp-PL A2 může být produkce proinflamatorních mediátorů s výslednou formací nestabilních aterosklerotických plátů (Obr. 1). (16) K dispozici jsou ale i alternativní názory, kdy je exprese Lp-PL A2 považována za fyziologickou odpověď na zánětlivé stimuly. (9) LDL-částice vstupující do cévní intimy může být oxidována různými enzymy, včetně myeloperoxidázy či nikotinamidadepředevším BNP nebo NT-proBNP, které mohou být i nástrojem pro řízení terapie. (7) Je nutné zmínit roli troponinů, především nové principy metod umožňující stanovení na pomezí fyziologie a patologie, které se rovněž po získání zkušeností stanou nástrojem pro stratifikaci rizika. (8) Lp-PL A2 jako příklad kandidátního markeru stability aterosklerotického plátu Charakteristika Lp-PL A2 (fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny, PAF AH, platelet-activating factor acetylhydrolase) je na kalciu nezávislá serinová lipáza, molekulová hmotnost g/mol (45 kda), do cirkulace je secernována v aktivní formě. (9) Pro svou schopnost hydrolyzovat destičkový aktivační faktor se tento enzym také nazývá acetylhydroláza destičkového aktivačního faktoru (PAF). Fyziologickým účinkem Lp-PL A2 je hydrolýza oxidovaných fosfatidylcholinů za vzniku lysofosfatidylcholinů a oxidovaných volných mastných kyselin (Obr. 1). Lp-PL A2 je členem su- perrodiny fosfolipáz A2 (PL A2), které hydrolyzují membránové fosfolipidy v pozici sn-2. Již na počátku 20. století byla PL A2 známá jako součást hadího jedu. Podle posledních přehledů je v současnosti známých 15 rozdílných skupin PL A2, které se dělí do 4 hlavních skupin: (10) 1. sekreční spl A2s, 2. cytosolová cpl A2s, 3. kalcium independentní ipl A2s, 4. acetylhydroláza PAF (platelet activating factor). Lp-PL A2 patří do skupiny 4. Enzym byl nazván podle schopnosti oddělit acetylovou skupinu z sn-2 pozice PAF (fosfolipáza) a na základě své asociace k lipoproteinům (lipoproteinová fosfolipáza). Tento enzym byl izolován z lidské plazmy v roce V současnosti je enzym převážně klasifikován jako pozitivní rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění, (10) ale existuje alternativní výklad, že in vivo má Lp-PL A2 mít protizánětlivé účinky (9, 11) v důsledku inhibice PAF. Lp-PL A2 se tvoří v monocytech, makrofázích, T-lymfocytech, žírných buňkách a jaterních buňkách. (12) V cirkulaci se z velké části navazuje na karboxylový konec ApoB LDL částice (až 80 %, vazba na LDL částice 1 : 100 až 1 : , tj. každá 100. nebo partikule LDL má na ApoB navázanou Lp-PL A2). Zbylá část je navázána na VLDL, HDL a Lp(a). Některé práce ukazují na větší asociaci s malými denzními LDL-částicemi a možnost migrace Lp-PL A2 mezi jednotlivými lipoproteinovými kompartmenty. Lokalizace Lp-PL A2 pak může mít vliv na její funkci in vivo. Poznatky o distribuci a funkci Lp-PL A2 nejsou definitivní a bude třeba dalších biochemických a epidemiologických studií. (9) Po oxidaci LDL v arteriální stěně je krátká acylová skupina v pozici sn-2 k dispozici pro hydrolytickou aktivitu Lp- PL A2, dochází ke štěpení oxidovaného fosfatidylcholinu a ke tvorbě dvou proinflamačních a proaterogenních látek: lysofosfatidylcholinu (lysopc) a oxidovaných mastných kyselin (oxfa). (12) Účinky lysopc a oxfa jsou přehledně uvedeny v Tab. 6. Patofyziologie Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3 35

5 Tab. 7 Hlavní epidemiologické studie hodnotící efektivitu Lp-PL A2 jako markeru kardiovaskulárního rizika. Odlišeno je stanovení koncentrace (mass) a aktivity. Studie Populace End points Výsledky Relative risk/ Počet participantů Autor Metoda odds (95% CI) (trvání studie) WOSCOPS muži v primární koronární příhoda rizikový faktor koronární choroby srdce, 1,18 (1,05 1,33) 580/1160 (4,9 roku) Packard, 2000 (35) mass prevenci nezávislý na jiných markerech zánětu a velkých rizikových s vysokým rizikem faktorech, 2krát vyšší riziko koronární choroby v nejvyšším kvartilu Lp-PL A2 v porovnání s nejnižším kvartilem WHS zdravé ženy koronární příhody hodnoceny kvartily, porovnání s prvním kvartilem 1,17 (0,45 3,05) 123/123 (3 roky) Blake, 2001 (39) mass nebylo významné MONICA zdraví muži koronární příhoda o 37 % zvýšené riziko budoucí koronární příhody 1,21 (1,01 1,45) 934 (14 let) Koenig, 2004 (40) mass i po adjustaci na potenciální RF a CRP ARIC zdraví muži i ženy, ischemická u pacientů s LDL pod 130 mg/dl CRP a Lp-PL A2 byly 1,15 (0,81 1,63), 608/740 (6 8 let) Ballantyne, 2004 (41) mass věk let kardiovaskulární signifikantně a nezávisle asociovány s kardiovaskulárním pro LDL-cholesterol příhoda onemocněním i v případě plně adjustovaného modelu pod 130 mg/dl 2,08 (1,20 3,62) Mayo Study pacienti s koronární velké asociace s vyšším výskytem velkých kardiovaskulárních 1,28 (1,06 1,54) na 504 (4 roky) Brilakis, 2005 (42) mass angiografií, kardiovaskulární příhod nezávisle od tradičních RF a CRP 1 SD vzestupu Lp-PL A2 věk let příhody CARDIA mladí dospělí, kalcifikace Lp-PL A2 silně asociována s výskytem kalcifikovaných odds ratio 1, (-) Iribarren, 2005 (28) aktivita, věk let koronárních plátů koronárních plátů, po adjustaci asociace pouze (1,03 1,60) pro mass, mass pro mass, nikoli pro aktivitu 1,09 (0,84 1,42) pro aktivitu Rotterdam věk 55 let a více koronární příhoda asociace mezi Lp-PL A2 a koronárními příhodami 1,76 (1,09 2,85) 377/1822 (10 let) Oei, 2005 (43) aktivita Study nezávisle na jiných RF Rotterdam věk 55 let a více cévní mozková hodnoceny kvartily, významný rozdíl pouze 1,77 (1,19 2,64) 200/1822 (12 let) Oei, 2005 (43) aktivita Study příhoda mezi 1. a 4. kvartilem. THROMBO pacienti s koronární příhoda adjustace na velké rizikové faktory 1,90 (1,30 2,75) 766 (26 měsíců) Corsetti, 2006( 44) aktivita koronární chorobou NOMAS pacienti po opakování dvojnásobný vzestup rizika po adjustaci na věk, fibrilaci 2,08 (1,04 4,18) pro 467 (až 6,2 roku) Elkind, 2006,(45) mass (Northern ischemické cévní ischemické cévní síní, kouření, hypertenzi a CRP, ale Lp-PL A2 nebyla 4. kvartil (opakování Elkind, 2009 (46) Manhattan mozkové příhodě příhody mozkové asociována se závažností iktu iktu), 1,86 (1,01 3,42) Stroke Study) pro 4. kvartil, opakování iktu nebo úmrtí na vaskulární příhodu KAROLA pacienti s koronární kardiovaskulární porovnání prvního a třetího tercilu, mnohonásobná 2,09 (1,10 3,96) pro 1051 (4 roky) Koenig, 2006 (14) aktivita chorobou příhoda adjustace mass, 1,81 (0,94 3,49) mass pro aktivitu IHCS pacienti s koronární kardiovaskulární slabá korelace s LDL- a HDL-cholesterolem, bez 2,18 (1,04 4,57), 1439 (6,7 roku) May, 2006 (47) mass angiografií pro CAD příhody, infarkty korelace s CRP; přítomnost onemocnění 3. kvartil myokardu, cévní koronárních tepen predikovaly hodnoty Lp-PL A2 mozkové příhody ve 3. a 4. kvartilu, kardiovaskulární úmrtí pouze Lp-PL A2 ve 3. kvartilu interna 36 Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3

6 PROVE pacienti po ACS, úmrtí, infarkt bezprostředně po ACS nebyl vztah end pointu k žádnému 1,33 (1,01 1,74 pro 3648 před intervencí, O Donoghue, 2006 (29) aktivita, IT-TIMI 22 indikovaní k terapii myokardu, kvantilu Lp-PL A2 aktivity, aktivita Lp-PL A2 z odběru za primární end point, 3265 po intervenci mass statiny, odběr na nestabilní AP 30 dnů byla asociována s rizikem kardiovaskulárních příhod 1,70 (1,08 2,68 pro atorvastatinem ( Lp-PL A2 vyžadující úmrtí nebo infarkt 80 mg/d) nebo bezprostředně po hospitalizaci myokardu, 1,98 pravastatinem ACS a 30 dnů po ACS nebo iktus (1,17 3,34) pro infarkt (40 mg/d) myokardu (24 měsíců) MDCS 2231 mužů a 3162 ischemický iktus Lp-PL A2 nezávisle identifikovala pacienty s rizikem iktu, a aktivita: 1,48 (0,92 2,37) 5393 (10,6 roku) Persson, 2007 (48) aktivita, (Malmö Diet žen ve věku let a koronární ale po adjustaci na lipidové ukazatele nepredikovala riziko mass: 0,95 (0,65 1,40) mass and Cancer příhoda koronárního onemocnění myokardu pro koronární onemocnění, Study) 1,94 (1,15 3,26) pro iktus mass: 0,95 (0,65 1,40), pro koronárn onemocnění, 1,92 (1,20 3,10) pro iktus PEACE pacienti s dokumen- primární: kardio- se zvyšujícím se kvartilem byl signifikantní trend pro po adjustaci na 3766 (4,8 roku) Sabatine, 2007 (49) mass tovaným postižením vaskulární úmrtí, vzestup rizika pro kompozitní end point i pro dílčí end pointy konvenční rizikové koronárních tepen infarkt myokardu s výjimkou nefatálního iktu (nevýznamné); po adjustaci ukazatele HR 1,41 a zachovanou a iktus; na konvenční rizikové faktory zůstal signifikantní trend rizika (1,17 1,70) pro systolickou funkcí sekundární: pro kompozitní end point, primární end point, kompozitní end pointy levé komory nutnost revasku- revaskularizaci a nestabilní anginu larizace tepen, nestabilní angina LURIC pacienti s angiograficky úmrtí na srdeční pro třetí tercil Lp-PL A2 po adjustaci na konvenční rizikové 2,0 (1,4 3,1) po adjustaci 3232 (5,5 let) Winkler, 2007 (50) aktivita (Ludwigshafen prokázaným (719) a onemocnění faktory HR 2,0 (1,4 3,1) na konvenční rizikové Risk and neprokázaným (2513) ukazatele, hscrp, NT- Cardiovascular onemocněním probnp a výsledek Study) koronárních tepen angiografie Dallas Heart let kalcifikace koro- Lp-PL A2 mass (ale nikoli aktivita) vyšší u mužů i žen 1,20 (1,01 1,42) na 1 SD 2171 (-) Brilakis, 2008 (51) aktivita, Study nárních tepen, ab- s kalcifikacemi koronárních tepen, po adjustaci na CRP vzestupu Lp-PL A2 mass dominální aortální jen u mužů pláty, tlouštka aortální stěny MDCS pacienti bez kardio- primární end point: Lp-PL A2 nepřispěla k identifikaci pacientů s rizikem 5067 pacientů Melander, 2009 (52) aktivita (Malmö Diet vaskulárního onemoc- koronární příhoda rozvoje kardiovaskulárních a koronárních příhod and Cancer nění, průměrný věk nebo kardiovas- Study) 58 let, 60 % ženy kulární příhoda ARIC zdraví muži i ženy, cévní mozková Lp-PL A2 významně přispěla k identifikaci pacientů maximální AUC pro kom- 949 (5 let) Nambi, 2009 (53) mass střední věk příhoda s rizikem ischemického iktu binaci tradičních rizikových faktorů, CRP a Lp-PL A2 byla 0,774 Bruneck pacienti ve věku incidence kardio- Zvýšené aktivity Lp-PLA byly asociovány s incidencí 2,2 (1,1 4,8) pro dolní 765 (10 let) Tsimikas, 2009 (54) aktivita Study let s koronární vaskulárních fatálních i nefatálních kardiovaskulárních onemocnění, a horní tercil angiografií příhod a TIA ale nikoli s nekardiovaskulární mortalitou interna Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3 37

7 nindinukleotidfosfát oxidázy. Oxidované fosfolipidy, které jsou součástí pláště LDL-partikulí, jsou hydrolyzovány Lp-PL A2, která je navázána na ApoB. Výsledkem této hydrolýzy je vznik dvou klíčových mediátorů zánětlivé kaskády: lysofosfatidylcholinu (lysopc) a volných (neesterifikovaných) mastných kyselin (FFA). Hydrolytická aktivita Lp-PL A2 je znázorněna na Obr. 2. Uvolněním mohutných chemoatraktantů (lysopc a FFA) dochází k rolování monocytů a k jejich adherenci k endotelu, vstupu do subendoteliálního prostoru, kde se diferencují a mění na makrofágy. Dochází k fagocytóze LDL, především oxidovaných, a k tvorbě makrofágů naplněných LDL-partikulemi, tzv. pěnových buněk. Studie sledující expresi messenger RNA ukázaly, že právě makrofágy a pěnové buňky vytvořené v subendoteliálním prostoru jsou největším producentem Lp-PL A2. In vitro studie ukázaly, že Lp-PL A2 se tvoří i v mononukleárech a destičkách, ale in vivo je maximum produkce zprostředkováno právě makrofágy a pěnovými buňkami. Tyto úvahy byly podpořeny studiemi Laviho a kolegů, kteří studovali závislost koncentrace Lp-PL A2 v různých místech cévního řečiště ve vztahu k výskytu aterosklerózy. (17) Také histopatologické studie poukazují na vyšší koncentraci Lp-PL A2 v nestabilních ateromatózních plátech s tenkou fibrózní čapkou a velkým tukovým jádrem, které jsou náchylné k ruptuře. (17, 18, 19, 20) Ukazuje se, že koncentrace Lp- PL A2 má více vztah ke kvalitě plátu než k jeho velikosti. (21) Asociace s lipoproteiny Jak už bylo zmíněno, Lp-PL A2 je asociována především s LDL (přes apolipoprotein B) asi z 80 % a asi z 20 % je navázána na jiné lipoproteiny včetně HDL a Lp(a). Distribuce mezi lipoproteinovými částicemi může být ovšem variabilní v závislosti na rozsahu glykosylace Lp-PL A2, která může také měnit aktivitu Lp-PL A2. (21) Dalším důležitým aspektem, který ovlivňuje funkci Lp-PL A2, je závislost na oxidačním stresu. Ten způsobuje oxidaci methioninu (M-117) a nitraci tyrosinu (Y-307, Y-335). Takto oxidačně modifikovaný enzym disociuje z vazby na LDL-částice (resp. ztrácí schopnost vazby) a vede také k inaktivaci enzymu. Sekundárně pak dochází ke zvýšení transkripce a syntézy Lp- PL A2 de novo. (22) Aktivita Lp-PL A2 je asociována s malými denzními LDL, ale tento fakt se nepodařilo prokázat stanovením koncentrace Lp-PL A2. (23) Malé denzní LDL jsou elektronegativní, jsou toxické pro endotel (vzhledem k obsahu oxidovaných fosfolipidů), jsou spojeny s vyšší aktivitou Lp-PL A2 a jsou tedy spojeny s vyšší aterogenitou. Role Lp-PL A2 v aterogenezi Role Lp-PL A2 v aterogenezi je v současné době stále diskutována. Na jedné straně je proaterogenní efekt zprostředkován tvorbou lysofosfatidylcholinu, na druhé straně je antiaterogenní efekt zprostředkován inhibicí agregace trombocytů prostřednictvím degradace PAF, ale také dalšími efekty. Mnoho epidemiologických studií potvrdilo vztah mezi koncentrací/aktivitou Lp-PL A2 a kardiovaskulárními příhodami, ale žádná studie nepoukazuje na protektivní efekt Lp-PL A2. (15) Zajímavé je, že u myší, kde hlavní komponentou pro vazbu cholesterolu je HDL, je Lp-PL A2 vázána především na HDL a má protektivní, antiaterogenní účinky. (21) Proto lze uvažovat o alternativní interpretaci: Lp-PL A2 je odpovědí na cévní zánět, má obrannou roli, odstraňuje látky podílející se na rozvoji aterosklerózy a na tvorbě nestabilního plátu. Tato hypotéza se opírá o studii pacientů s deficitem Lp-PL A2, u kterých byl naopak akcelerovaný rozvoj aterosklerózy. Například Ishihara uvádí deficit Lp-PL A2 u dvou pacientů s akcelerovanou aterosklerózou. (24) Popsané inaktivační mutace jsou například V279F (homo- i heterozygotní jedinci), Q281R (vzácná), InsA191, I317N. Byly popsány především u japonské populace a jsou spojeny nejen s rozvojem aterosklerózy, ale může se také vyskytovat u pacientů s větší náchylnosti k zánětlivým a alergickým nemocem, hlavně v dětském věku. (11, 25, 26) Předpokládá se také, že Lp-PL A2 může oslabovat prozánětlivou signalizaci u řady syndromů, Nízké CV riziko 0 1 rizikový faktor Střední CV riziko 2+ rizikové faktory a FRS 20 % Vysoké CV riziko CAD, ekvivalent rizika CAD nebo FRS > 20 % Velmi vysoké CV riziko Stanovení zánětlivých markerů Vysoké Nízké < 4,1 mmol/l < 3,4 mmol/l < 2,6 mmol/l < 1,8 mmol/l CV kardiovaskulární, CAD onemocnění koronárních tepen, FRS framinghamské rizikové skóre. Při hodnocení odhadu kardiovaskulárního rizika jsou faktory následující: kouření cigaret, hypertenze, nízký HDL-cholesterol (pod 1,0 mmol/l), rodinná anamnéza předčasného koronárního onemocnění a věk u mužů 45 let a více, u žen 55 let a více. Za ekvivalent rizika CAD se považuje jiná klinicky manifestní forma aterosklerózy, tj. onemocnění periferních tepen, aneuryzma abdominální aorty a onemocnění karotid (TIA nebo iktus) a diabetes. Dosažení cílové hodnoty LDL-cholesterolu musí doprovázet intervenování nelipidových rizikových faktorů a úprava životosprávy. Obr. 3 Začlenění zánětlivých markerů do panelu NCEP ATP III (podle Davidsona, 2008) 38 Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3

8 Nízké CV riziko 0 1 rizikový faktor Střední CV riziko 2+ rizikové faktory Vysoké CV riziko CAD, ekvivalent rizika CAD Velmi vysoké CV riziko Stanovení Lp-PLA 2 Stanovení Lp-PLA 2 > 200 mikrog/l > 200 mikrog/l 200 mikrog/l 200 mikrog/l < 4,1 mmol/l < 3,4 mmol/l < 2,6 mmol/l < 1,8 mmol/l Zkratky jsou uvedeny u Obr. 3, podobně jako hlavní rizikové faktory. Za ekvivalent rizika CAD se v tomto schématu považuje jiná klinicky manifestní forma aterosklerózy, tj. onemocnění periferních tepen, aneuryzma abdominální aorty a onemocnění karotid (TIA nebo iktus), dále diabetes, přítomnost 2 rizikových faktorů se současným zvýšením CRP nad 2 mg/l, více než 50% stenóza na karotidách, chronické onemocnění ledvin nebo hodnoty ABPI pod 0,9 (ABPI je tlakový index kotník/paže, vypočtený jako poměr systolického krevního tlaku na a. dorsalis pedis nebo a. tibialis posterior k vyššímu ze systolických tlaků měřených na pravé a levé paži). Dosažení cílové hodnoty LDLcholesterolu musí doprovázet intervenování nelipidových rizikových faktorů a úprava životosprávy. Obr. 4 Začlenění Lp-PL A2 do panelu NCEP ATP III (podle Davidsona, 2008) včetně tkáňových poškození a sepse. Deficit Lp-PL A2 proto může vést k rozvoji septických komplikací a multiorgánovému selhání. (27) Rekombinantní Lp-PL A2 může pozitivně působit u řady zánětlivých procesů jak v animálním, tak humánním modelu. (25) Většina klinických studií a recentní metaanalýzy však Lp-PL A2 interpretují jako proaterogenní faktor. Možnosti stanovení Lp-PL A2 V současné době jsou k dispozici dvě metody stanovení Lp- PL A2: stanovení enzymatické aktivity a stanovení koncentrace (mass). Princip stanovení aktivity Lp-PL A2 je založen na konverzi substrátu nejčastěji PAF na jeho lyso-formy a volné mastné kyseliny. Metody jsou používané pouze pro výzkumné účely, nejsou dostatečně standardizovány a FDA (Food and Drug Administration) je zatím nedoporučila pro klinické použití. Pro stanovení koncentrace Lp-PL A2 doporučila FDA pro klinické použití immunoanalýzu (PLAC test, diadexus, South San Francisco, California). Jedná se o sendvičovou enzymovou imunoanalýzu za použití dvou specifických protilátek. Výsledkem stanovení je koncentrace Lp-PL A2 v séru, jednotkou jsou µg/l s rozsahem měření v lineární oblasti µg/l. Vzorky používané ke stanovení je třeba zpracovat ve zvláštním režimu blíže je způsob zacházení se vzorkem popsán v části preanalytická fáze. K dispozici je provedení ELISA (na mikrotitračních destičkách); distribuci automatizované imunoanalýzy, rovněž schválené FDA, se výrobce v průběhu přípravy tohoto rukopisu rozhodl zastavit a předložil ke schválení novou verzi diagnostické soupravy s významně omezeným vlivem heterofilních interakcí. Vztah měření koncentrace a aktivity Lp-PL A2 Pouze malý počet studií se zabýval simultánním stanovením koncentrace a aktivity Lp-PL A2. Ve studii CARDIA byla asociace mezi Lp-PL A2 (měřena oběma způsoby) a kalcifikova- nými koronárními pláty u mladých jedinců, ale pouze koncentrace byla asociována i po adjustaci na jiné rizikové faktory. (28) Také v kohortě 1051 pacientů s koronární chorobou ve věku let byla signifikantně asociována s výskytem koronárních příhod koncentrace Lp-PL A2 (studie KOROLA, Koenig, 2006). V kontroverzi s uvedenými studiemi ve studii PROVE IT-TIMI 22, u pacientů po akutním IM (30 dnů po IM) pouze aktivita Lp-PL A2 predikovala 33% nárůst výskytu rekurentních příhod. (29) Tato práce také nastolila otázku, které faktory mohou ovlivnit aktivitu Lp-PL A2 bez ohledu na koncentraci. Velké množství epidemiologických studií stanovovalo samostatně pouze koncentraci nebo aktivitu Lp-PL A2 (Tab. 7). Relativně nízká korelace mezi (r = 0,36) mezi Lp-PL A2 mass a Lp-PL A2 aktivitou nastoluje tedy další otázky. (30) Naopak jiná práce uvádí dobrou korelaci mezi stanovením koncentrace a aktivity Lp-PL A2, korelační koeficient r = 0,86. (13) Biologická variabilita U zdravých dospělých jedinců byla intraindividuální biologická variabilita (CVi) stanovena na 15 %, (12, 31) interindividuální biologická variabilita (CVg) 22 %, (12) resp. 32,8 % (31). Jednoduchý výpočet indexu individuality CVi/CVg je tedy mezi 0,45 až 0,68 a do diskuse proto vstupuje otázka validity používání referenčních mezí a cut-off hodnot, která je u testů s indexem individuality pod 1,0 nižší a vhodnější je sledování změn koncentrací v čase. Preanalytická fáze Manipulace se vzorky, jejich zpracování a skladování jsou důležitou součástí vyšetření a nedodržení předepsaných postupů může významným způsobem ovlivnit výsledky. Hlavním důvodem je účinek teploty na ustavenou rovnováhu mezi enzymem navázaným na různé frakce LDL a HDL a malým množství volného enzymu. V závislosti na formě navázané částice mohou mít detekční Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3 39

9 protilátky větší nebo menší přístup k Lp-PL A2. Je proto nezbytné zpracovávat vzorky stále stejným způsobem a při manipulaci se vyhnout zahřátí vzorku na pokojovou teplotu. Konzistentních výsledků lze dosáhnout až po stabilizaci vzorku po dobu minimálně dvou dnů při teplotě 2 8 C. To znamená, že vyšetření se může provádět až třetí den, ale ne déle než do desátého dne po odběru krve, za předpokladu, že po celou tuto dobu je vzorek chlazen. Zmrazením vzorků na -20 C nebo méně, po dobu minimálně 16 hodin (a maximálně 24 h), lze vyšetření urychlit. Pro dlouhodobé skladování je vhodná pouze teplota 70 C a nižší. Cut-off hodnoty Referenční hodnoty (Mayo Clinic Reference Value Donors Program) jsou vyšší u mužů (266 µg/l + 48 µg/l) než u žen (227 µg/l + 64 µg/l). FDA doporučuje pro upřesnění odhadu individuálního kardiovaskulárního rizika u osob ve středním riziku podle klasických skórovacích systémů (Framingham, SCORE) používat nikoli referenční, ale cut-off hodnoty. Doporučené cutoff hodnoty byly stanoveny konsenzuálně, autoři vycházeli ze studií, které měla k dispozici FDA, z referenčních mezí, které byly stanoveny v jednotlivých laboratořích, a z výsledků vyšetření u jedinců vyšetřených v klinické praxi ve velkých laboratořích. Takto určená cut-off hodnota byla 235 µg/l. (15) Tato hodnota není považována za terapeutický cíl, slouží pouze k posouzení individuálního rizika pacientů nezávisle od klasických rizikových faktorů a CRP. (32) Hodnota použitá v klinických guidelines panelu ATP III je 200 µg/l. Význam stanovení a interpretace Nejvíce klinických studií s Lp-PL A2 proběhlo v letech 2000 až 2008, po roce 2007 se objevují systematické přehledy a metaanalýzy. Obr. 3 ukazuje začlenění markerů zánětu (CRP) do algoritmu identifikování jedinců s vyšším individuálním rizikem. (33) Obr. 4 ukazuje podobné začlenění Lp-PL A2 do klinického algoritmu, jedná se opět o doporučení aktualizovaného panelu ATP III. (33) Lp-PL A2 jako terapeutický cíl Ovlivnění Lp-PL A2 statinovou terapií bylo dokumentováno ve více studiích. Ve studii PROVE IT-TIMI 22 byla intenzívní statinová terapie (80 mg atorvastatinu ) asociována s 20% poklesem aktivity Lp-PL A2 a s 23% redukcí její koncentrace. Při mírnější terapii statiny (40 mg pravastatinu) aktivita Lp-PL A2 narostla (+ 3,6 %) těsně po IM, 30 dní po IM se neměnila. Značný pokles aktivity Lp-PL A2 u razantně léčeného ramena studie je možné jen částečně vysvětlit změnou LDL. (29) Azetinidony, specifické inhibitory Lp-PL A2, recentní generace SB (darapladib), je v II. a III. fázi klinického zkoušení, testuje se efekt včetně kardiovaskulárních end pointů a také bezpečnost léku. Studie se statiny, fibráty i s kombinovanou terapií demonstrovaly pokles Lp-PL A2 (od 20 % do 50 %), ale nebyly studovány dlouhodobé end pointy. (34) Přehled epidemiologických studií Jednou z prvních velkých studií byla studie WOSCOPS (35) a brzy následovaly další studie, jejichž přehled je v Tab. 7. Pokud jsou uvedeny hodnoty relativního rizika, je v případě dolní meze konfidenčního intervalu hodnota nižší než 1,0 spojena s nevýznamnou asociací Lp-PL A2 s hodnocenými end pointy studie. Sumárně lze říci, že výsledky nejsou úplně stejnorodé, samostatné hodnocení Lp-PL A2 prokazuje silnou asociaci s kardi- ovaskulárními příhodami, ale po adjustaci na velké rizikové faktory nejsou údaje ve studiích jednoznačné. Některé studie prokazují větší asociaci rizika kardiovaskulárních příhod s aktivitou Lp-PL A2, jiné s koncentrací. Obecně je nižší úroveň asociace spojena s rizikem ischemického iktu. Žádná ze studií není zaměřena na průkaz možných antiaterogenních účinků Lp-PL (9, 11) A2, jak naznačují práce z okruhů Stafforiniové. Systematické přehledy a metaanalýzy Jedna z recentních metaanalýz, která charakterizovala použití Lp-PL A2 pro odhad rizika koronárních onemocnění, iktu a mortality, je multicentrická studie (Lp-PL A2 Studies Collaboration) širokého autorského kolektivu. (36) V této metaanalýze bylo hodnoceno 32 prospektivních studií jak se stanovením aktivity, tak koncentrace Lp-PL A2. Metaanalýza upozornila na kontinuální asociaci Lp-PL A2 a onemocnění koronárních tepen, která byla podobná jako asociace s non-hdl-cholesterolem a hodnotou systolického krevního tlaku. Nepotvrdila se významná asociace Lp-PL A2 s výskytem iktu, která se vysvětluje heterogenitou studií. Lp-PL A2 asociuje s cévním poškozením zřejmě samostatně i v závislosti na plazmatických lipidech. Další přehledná studie se soustředila na použití Lp-PL A2 v klinické praxi, kde nemá zřejmě větší význam použití měření aktivity nebo koncentrace Lp-PL A2 u nízkorizikových jedinců nebo při populačním screeningu. Těžiště použití by naopak mohlo být u pacientů se středním a vysokým rizikem, kdy zvýšení Lp-PL A2 přesune pacienta do kategorie vyžadující intenzifikovanou redukci všech rizikových faktorů. (37) Tento přístup je de facto znázorněn na Obr. 3. Také systematický přehled Garzové, která se zabývala 14 studiemi (9krát mass, 5krát aktivita), hodnotící více než pacientů. Autorka konstatovala užitečnost Lp-PL A2 při stratifikaci rizika i po adjustaci na konvenční rizikové faktory a naznačila možnost benefitu vyplývajícího z inhibice aktivity enzymu. (5) Další systematický přehled 33 studií recentně poukázal asociaci mezi Lp-PL A2 a výskytem kardiovaskulárních příhod u 30 ze 33 studií. Většina studií byla adjustována na velké framinghamské rizikové faktory a po této adjustaci zůstala prediktivní role Lp-PL A2, která byla hodnocena jako spolehlivý marker rizika kardiovaskulárních příhod. (38) Závěry Lp-PL A2 je kandidátní marker kardiovaskulárního rizika, který splňuje většinu nároků kladených na nově zaváděné biomarkery, má patofyziologický vztah k aterogenezi a vývoji nestabilního plátu, byl prověřen v řadě studií a metaanalýz a existuje návrh jeho použití v guidelines pro péči o pacienty se středním a vysokým kardiovaskulárním rizikem. Na druhé straně není zcela objasněna regulační funkce Lp-PL A2 a možný antiaterogenní efekt, není uzavřena diskuse o použití měření koncentrace nebo aktivity, stanovení není doporučeno pro screening a použití u pacientů s nízkým rizikem, zdá se také, že je nižší míra asociace s rizikem ischemického iktu. V době vzniku rukopisu tohoto sdělení se očekává schválení nové generace diagnostické soupravy pro stanovení koncentrace enzymu. Zkušenosti autorů tohoto sdělení se stanovením Lp-PL A2 v klinické praxi se neopírají o rozsáhlejší soubory a proto nejsou výsledky vlastních měření zatím prezentovány. I po kritickém vyhodnocení literárních podkladů lze ale stanovení Lp-PL A2 hodnotit jako perspektivní a další studie nepochybně přispějí k prověření klinické a analytické robustnosti tohoto biomarkeru. 40 Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3

10 Seznam zkratek ACS akutní koronární syndrom AP angina pectoris ApoA1, ApoB apolipoprotein A1, apolipoprotein B ATP III Adult Treatment Panel III AUC area under the curve, plocha pod křivkou při ROC analýze BNP natriuretický peptid typu B CAD coronary artery disease CRP C-reaktivní protein ESC European Society of Cardiology FDA Food and Drug Administration FFA volné (neesterifikované) mastné kyseliny FRS framinghamské rizikové skóre HDL high density lipoprotein IM infarkt myokardu LDL low density lipoprotein Lp-PL A2 fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny lysopc lysofosfatidylcholin MCP-1 monocyte chemoattractant (chemotactic) protein-1 MMP matrixová metaloproteáza MPO myeloperoxidáza MRP myeloid related protein NCEP National Cholesterol Education Program NT-proBNP N-terminální propeptid BNP oxfa oxidované mastné kyseliny PAF platelet activating factor (1-O-alkyl-2-acetyl-snglycero-3-fosfocholin) PAF AH acetylhydroláza PAF, synonymum pro Lp-PL A2 PROCAM Prospective Cardiovascular Münster Study PUFA polynenasycené mastné kyseliny RF rizikový faktor ROC receiver operating characteristic curve SAA sérový amyloid A TAG triacylglyceroly TIA transientní ischemická ataka VCAM vascular cell adhesion molecule Literatura 1. LLOYD-JONES, DM., LIU, K., TIAN, L., et al. Narrative review: Assessment of C-reactive protein in risk prediction for cardiovascular disease. Ann Intern Med, 2006, 145, p PACKARD, RR., LIBBY, P. Inflammation in atherosclerosis: from vascular biology to biomarker discovery and risk prediction. Clin Chem, 2008, 54, p WELSH, P., WHINCUP, PH., PAPACOSTA, O., et al. Serum matrix metalloproteinase-9 and coronary heart disease: a prospective study in middle-aged men. QJM., 2008, 101, p SHAH, T., CASAS, JP., COOPER, JA., et al. Critical appraisal of CRP measurement for the prediction of coronary heart disease events: new data and systematic review of 31 prospective cohorts. Int J Epidemiol, 2009, 38, p GARZA, CA., MONTORI, VM., McCONNELL, JP., et al. Association between lipoprotein-associated phospholipase A2 and cardiovascular disease: a systematic review. Mayo Clin Proc, 2007, 82, p TOTH, PP., McCULLOUGH, PA., WEGNER, MS., COLLEY, KJ. Lipoproteinassociated phospholipase A2: role in atherosclerosis and utility as a cardiovascular biomarker. Expert Rev. Cardiovasc Ther, 2010, 8, p CORSON, MA. Emerging inflammatory markers for assessing coronary heart disease risk. Curr Cardiol Rep, 2009, 11, p JABOR, A., FRANEKOVÁ, J., KICA, O., et al. Zkušenosti s použitím vysoce senzitivního stanovení troponinu T. Labor Aktuell, 2010, v tisku. 9. STAFFORINI, DM. Biology of platelet-activating factor acetylhydrolase (PAF-AH, lipoprotein associated phospholipase A2). Cardiovasc Drugs Ther, 2009, 23, p BURKE, JE., DENNIS, EA. Phospholipase A2 structure/function, mechanism, and signaling. J Lipid Res, 2009, 50, p. S237 S PRESCOTT, SM., MCINTYRE, TM., ZIMMERMAN, GA., et al. Sol Sherry Lecture in Thrombosis. Molecular events in acute inflammation. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2002, 22, p KHUSEYINOVA, N., KOENIG, W. Predicting the risk of cardiovascular disease: where does lipoprotein-associated phospholipase A2 fit in? Mol Diagn Ther, 2007, 11, p VIRANI, SS., NAMBI, V. The role of lipoprotein-associated phospholipase A2 as a marker for atherosclerosis. Curr Atheroscler Rep, 2007, 9, p KOENIG, W., TWARDELLA, D., BRENNER, H., et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 predicts future cardiovascular events in patients with coronary heart disease independently of traditional risk factors, markers of inflammation, renal function, and hemodynamic stress. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2006, 26, p McCONNELL, JP., HOEFNER, DM. Lipoprotein-associated phospholipase A2. Clin Lab Med, 2006, 26, p WILENSKY, RL., MACPHEE, CH. Lipoprotein-associated phospholipase A2 and atherosclerosis. Curr Opin Lipidol, 2009, 20(5), p LAVI, S., LAVI, R., McCONNELL, JP., et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 : review of its role as a marker and a potential participant in coronary endothelial dysfunction. Mol Diagn Ther, 2007, 11, p KOLODGIE, FD., BURKE, AP., SKORIJA, KS., et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 protein expression in the natural progression of human coronary atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2006, 26, p VICKERS, KC., MAGUIRE, CT., WOLFERT, R., et al. Relationship of lipoproteinassociated phospholipase A2 and oxidized low density lipoprotein in carotid atherosclerosis. J. Lipid Res, 2009, 50, p MANNHEIM, D., HERRMANN, J., VERSARI, D., et al. Enhanced Expression of Lp-PL A2 and Lysophosphatidylcholine in Symptomatic Carotid Atherosclerotic Plaques. Stroke, 2008, 39, p LERMAN, A., McCONNELL, JP. Lipoprotein-associated phospholipase A2: a risk marker or a risk factor? Am J Cardiol, 2008, 101 (12A), p. 11F 22F. 22. MacRITCHIE, AN., GARDNER, AA., PRESCOTT, SM., et al. Molecular basis for susceptibility of plasma platelet-activating factor acetylhydrolase to oxidative inactivation. FASEB J., 2007, 21, p GAZI, I., LOURIDA, ES., FILIPPATOS, T., et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 activity is a marker of small, dense LDL particles in human plasma. Clin Chem, 2005, 51, p ISHIHARA, M., IWASAKI, T., NAGANO, M., et al. Functional impairment of two novel mutations detected in lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PL A2) deficiency patients. J Hum Genet, 2004, 49, p TJOELKER, LW., STAFFORINI, DM. Platelet-activating factor acetylhydrolases in health and disease. Biochim Biophys Acta, 2000, 1488, p STAFFORINI, DM., NUMAO, T., TSODIKOV, A., et al. Deficiency of platelet-activating factor acetylhydrolase is a severity factor for asthma. J Clin Invest, 1999, 103, p ZIMMERMAN, GA., McINTYRE, TM., PRESCOTT, SM., et al. The plateletactivating factor signaling system and its regulators in syndromes of inflammation and thrombosis. Crit Care Med, 2002, 30(5Suppl), p. S294 S IRIBARREN, C., GROSS, MD., DARBINIAN, JA., et al. Association of lipoproteinassociated phospholipase A2 mass and activity with calcified coronary plaque in young adults: the CARDIA study. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2005, 25, p O'DONOGHUE, M., MORROW, DA., SABATINE, MS., et al. Lipoproteinassociated phospholipase A2 and its association with cardiovascular outcomes in patients with acute coronary syndromes in the PROVE IT-TIMI 22 (PRavastatin Or atorvastatin Evaluation and Infection Therapy-Thrombolysis In Myocardial Infarction) trial. Circulation, 2006, 113, p ZALEWSKI, A., NELSON, JJ., HEGG, L., et al. Lp-PL A2: a new kid on the block. Clin Chem, 2006, 52, p WOLFERT, RL., KIM, NW., SELBY, RG., et al. Biologic variability and specificity of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PL A2), a novel marker of cardiovascular risk. Scientific sessions of American Heart Association, 2004, Abstract LANMAN, RB., WOLFERT, RL., FLEMING, JK., et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2: review and recommendation of a clinical cut point for adults. Prev Cardiol, 2006, 9, p DAVIDSON, MH., CORSON, MA., ALBERTS, MJ., et al. Consensus panel recommendation for incorporating lipoprotein-associated phospholipase A2 testing into cardiovascular disease risk assessment guidelines. Am J Cardiol, 2008, 101, p. 51F 57F. 34. CARLQUIST, JF., MUHLESTEIN, JB., ANDERSON, JL. Lipoprotein-associated phospholipase A2: a new biomarker for cardiovascular risk assessment and potential therapeutic target. Expert Rev Mol Diagn, 2007, 7, p PACKARD, CJ., O'REILLY, DS., CASLAKE, MJ., et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 as an independent predictor of coronary heart disease. West of Scotland Coronary Prevention Study Group. N Engl J Med, 2000, 343, p THOMPSON, A., GAO, P., ORFEI, L., et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 and risk of coronary disease, stroke, and mortality: collaborative analysis of 32 prospective studies. Lancet, 2010, 375, p ANDERSON, JL. Lipoprotein-associated phospholipase A2: an independent predictor of coronary artery disease events in primary and secondary prevention. Am J Cardiol, 2008, 101, p. 23F 33F. interna Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3 41

11 38. MADJID, M., ALI, M., WILLERSON, JT. Lipoprotein-associated phospholipase A2 as a novel risk marker for cardiovascular disease: a systematic review of the literature. Tex Heart Inst J, 2010, 37, p KOENIG, W., KHUSEYINOVA, N., LÖWEL, H., et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 adds to risk prediction of incident coronary events by C-reactive protein in apparently healthy middle-aged men from the general population: results from the 14-year follow-up of a large cohort from southern Germany. Circulation, 2004, 110, p BALLANTYNE, CM., HOOGEVEEN, RC., BANG, H., et al. Lipoproteinassociated phospholipase A2, high-sensitivity C-reactive protein, and risk for incident coronary heart disease in middle-aged men and women in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. Circulation, 2004, 109, p NAMBI, V., BALLANTYNE, CM. Lipoprotein-associated phospholipase A2: pathogenic mechanisms and clinical utility for predicting cardiovascular events. Curr Atheroscler Rep, 2006, 8, p BLAKE, GJ., DADA, N., FOX, JC. A prospective evaluation of lipoprotein-associated phospholipase A2 levels and the risk of future cardiovascular events in women. J Am Coll Cardiol, 2001, 38, p OEI, HH., Van der MEER, IM., HOFMAN, A. Lipoprotein-associated phospholipase A2 activity is associated with risk of coronary heart disease and ischemic stroke: the Rotterdam Study. Circulation, 2005, 111, p CORSETTI, JP., RAINWATER, DL., MOSS, AJ., et al. High lipoprotein-associated phospholipase A2 is a risk factor for recurrent coronary events in postinfarction patients. Clin Chem, 2006, 52, p ELKIND, MS., TAI, W., COATES, K., et al. High-sensitivity C-reactive protein, lipoprotein-associated phospholipase A2, and outcome after ischemic stroke. Arch Intern Med, 2006, 166, p ELKIND, MS., LEON, V., MOON, YP., et al. High-sensitivity C-reactive protein and lipoprotein-associated phospholipase A2 stability before and after stroke and myocardial infarction. Stroke, 2009, 40, p BRILAKIS, ES., McCONNELL, JP., LENNON, RJ., et al. Association of lipoprotein-associated phospholipase A2 levels with coronary artery disease risk factors, angiographic coronary artery disease, and major adverse events at follow-up. Eur Heart J, 2005, 26, p TSIMIKAS, S., WILLEIT, J., KNOFLACH, M., et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 activity, ferritin levels, metabolic syndrome, and 10-year cardiovascular and non-cardiovascular mortality: results from the Bruneck study. Eur Heart J, 2009, 30, p MAY, HT., HORNE, BD., ANDERSON, JL. et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 independently predicts the angiographic diagnosis of coronary artery disease and coronary death. Am Heart J, 2006, 152, p BRILAKIS, ES., KHERA, A., SAEED, B., et al. Association of lipoprotein-associated phospholipase A2 mass and activity with coronary and aortic atherosclerosis: findings from the Dallas Heart Study. Clin Chem, 2008, 54, p MELANDER, O., NEWTON-CHEH, C., ALMGREN, P., et al. Novel and conventional biomarkers for prediction of incident cardiovascular events in the community. JAMA, 2009, 302, p PERSSON, M., HEDBLAD, B., NELSON, JJ., et al. Elevated Lp-PL A2 levels add prognostic information to the metabolic syndrome on incidence of cardiovascular events among middle-aged nondiabetic subjects. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2007, 27, p WINKLER, K., HOFFMANN, MM., WINKELMANN, BR., et al. Lipoproteinassociated phospholipase A2 predicts 5-year cardiac mortality independently of established risk factors and adds prognostic information in patients with low and medium high-sensitivity C-reactive protein (the Ludwigshafen risk and cardiovascular health study). Clin Chem, 2007, 53, p SABATINE, MS., MORROW, DA., O'DONOGHUE, M., et al. Prognostic utility of lipoprotein-associated phospholipase A2 for cardiovascular outcomes in patients with stable coronary artery disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2007, 27, p Postgraduální medicína, 2010, roč. 12, příloha 3

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové 1 E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové Management AS stenózy extrakraniální karotidy - ACCH/AHA guidelines 2011 1. Diagnostika 2. Primární prevence icmp

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE

Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE Vysvětlení výsledků měření na přístroji Max Pulse MEDICORE FOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha NOVÉ BIOMARKERY V AKUTNÍ KARDIOLOGII Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Ateroskleróza je podle současné představy dynamickým procesem, na jehož počátku

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Průvodce uživatele webové verze programu HeartScore OBSAH

Průvodce uživatele webové verze programu HeartScore OBSAH Průvodce uživatele webové verze programu HeartScore OBSAH 1. Předmluva... 2 2. Výhody používání programu HeartScore 2 3. Přístup na program HeartScore... 2 4. Webová domácí stránka HeartScore. 3 5. Záznam

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU

zdraví a vitalita PROFIL PRODUKTU zdraví a vitalita» snižuje riziko srdeční příhody» příznivě ovlivňuje hladinu cholesterolu» působí při zvýšeném krevním tlaku a srdečních arytmiích» má blahodárný vliv na srdce a cévy» vhodně působí při

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně. Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno

Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně. Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno Význam surfaktantu a jeho komponent v diagnostice plicních patologií v intenzivní medicíně Milan Kratochvíl, Jiří Mazoch, KARIM FN Brno Alveolární surfaktant Povrchově aktivní vrstva pokrývající alveolus

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Vědecké závěry Celkové

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Co je součástí preventivní prohlídky ve Vaší zemi a jaká jsou omezení pro PL?

Co je součástí preventivní prohlídky ve Vaší zemi a jaká jsou omezení pro PL? Co je součástí preventivní prohlídky ve Vaší zemi a jaká jsou omezení pro PL? F. Hajnal (HU) L. Pasztor (SK) G. Recorbet (FR) G. Germano (IT) Things we knew, things we did Things we have learnt, things

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství NESTANDARDNÍ HODNOTY TLAKU KRVE U DĚTÍ JAKO RIZIKO VZNIKU KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ Non-standard values of the blood pressure in children as a risk of origination of cardiovascular disease Dita Nováková,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

CRP v séru Abstrakt Fyziologická variabilita Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

CRP v séru Abstrakt Fyziologická variabilita Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci CRP v séru Abstrakt C-reaktivní protein (CRP) patří mezi reaktanty akutní fáze s rychlou odpovědí. Je produkován játry, jeho plazmatická koncentrace se zvyšuje již 6 hodin po vypuknutí zánětlivého procesu

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Cor Vasa 2000; 42: K225-234

Cor Vasa 2000; 42: K225-234 Cor Vasa 2000; 42: K225-234 ! "#$# %& '()! "*(%!+"'""!,(#% '""! ###!-./ %!+"'""! #"$#!-./ %. 0"'"" +!-./% 1"'& 2"'1,.#(! ##!-./ % +"'1! (#$#!-./ % 3+ '""! "$#$#!-./ % (#'"" / "4 ##"#"" 5#"####""# 6 6

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Současná dobrá i špatná dietní doporučení. J. Piťha, T. Starnovská

Současná dobrá i špatná dietní doporučení. J. Piťha, T. Starnovská Současná dobrá i špatná dietní doporučení J. Piťha, T. Starnovská Obsah Úvod : Nejčastější onemocnění v České republice Jejich hlavní rizikové faktory Strategie a taktika léčby rizikových faktorů Režimová

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více