Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013"

Transkript

1 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc. Hosté: Mgr. Miroslav Blka, Mgr. Ivana Popová, pí. Jaromíra Ivaníková. Byl pednesen návrh programu plenární schze, všichni pítomní návrh schválili. Program: 1. Zpráva o innosti SPRŠ za I. pololetí školního roku 2012/ Úetní výkazy za rok 2012, daové piznání za rok Plnní finanního rozpotu ve školním roce 2012/ Odsouhlasení pedložených žádostí na píspvky na II. pololetí školního roku 2012/ Žádost o píspvky Msto Beznice - pedložit na msto do Volba pedsedy SRPŠ. 7. Volba úetní SRPŠ. 8. Doplnní seznamu zástupc jednotlivých tíd. 9. Zpráva editele školy. 10. Návrh innosti a plánovaných akcí letní jarmárek. 11. Ostatní žádosti o stipendia na dopravu, stravovací komise a jiné Zpráva o hospodaení a innost SRPŠ k Podporuje školní a mimoškolní aktivity žák ZŠ. Podporuje spolupráci žák, rodi, pedagog a msta. V loském školním roce SRPŠ pi ZŠ Beznice pokraovalo ve svých tradiních aktivitách a uspoádalo nkolik akcí. Probhly dva jarmárky v pedvánoním ase probhl Vánoní jarmárek, výrobky žák a rodi se prodávaly v ZUŠ. Druhou vtší akcí byl jarmárek na akci Dti dtem v KD Beznice. SRPŠ dále finann podpoilo: o Lyžaské výcviky 7. a 9. Tíd. o Jízdné žák na rzné sportovní, kulturní i vzdlávací akce. o Tradiní adopce tuák v ZOO Praha a ZOO Plze. o Zakoupení hraek a her pro školní družinu. o Turistický kroužek návštva bazénu a jeskyn. o Letní tábor nákup výtvarných poteb. o Sportovní kroužek sada florbalových hokejek. o Potisk fotbalových dres, které jsme získali sponzorským darem od firmy KIK textil, celkem 4 kompletní sady, kdy každá sada obsahuje 15 ks trik, 15ks trenýrek, 15ks štulpny a velká sportovní taška. 2 sady jsou ve velikostech pro žáky I. stupn a 2 sady pro žáky II. stupn, v barevných kombinacích bílo-modrá, modro-bílá, erveno-bílá, zelenobílá. o Klub mladého diváka píspvek na autobusovou dopravu. o Projekt tenáská gramotnost zakoupení sady knih pro školní etbu Kytice. o Projektovou innost žák 9. roníku, kteí pipravili program pro mladší žáky. o Odmny pro žáky ke Dni dtí. o Odmny pro žáky, které jim pinesli erti. o Píspvek na materiál k projektu Dti dtem. o Knižní odmny pro žáky, které dostávají na konci školního roku. o Pedplatné asopis Píroda, Otazníky historie, II. svtová válka, Živá historie, Svt obrazem, asostroj zábavná cesta do historie, nauná DVD.

2 o Materiál na vánoní dílny, které jsou každoron pipravovány pro žáky v pedvánoním ase. o Kvtiny pro uitele ke Dni uitel. o Projekt Den zem. o Výtvarný kroužek zakoupení výtvarných pomcek. o Zájezd do Anglie a Velké Británie píspvek 500,-K na každého žáka. viz píloha píjmy a výdaje za rok 2012 Píjmy rok 2012 píspvky od rodi ,00 sbr ,00 zisk-jarmárek vánoní ,00 zisk-jarmárek letní 6 138,00 úroky na bance 180,91 píspvek od msta 1 200, ,91 Výdaje rok 2012 lyže 7.t ,00 lyže 9.t ,00 kvtiny ke Dni uitel 1 730,00 adopce ZOO - Plze,Praha 8 000,00 pernamentky ZOO 7 000,00 školní družina 4 084,00 bank.poplatky 2 874,00 turistický kroužek 2 000,00 turistický kroužek-vstupné i materiál 3 430,00 letní tábor 2 800,00 letní tábor-materiál 4 776,00 jízdné na akce ,00 materiál-dti dtem 2 000,00 sportovni kroužky 4 220,00 materiál na jarmarky-letní 93,00 materiál na jarmarky-vánoní 2 533,00 Klub mladého diváka 2 000,00 kroužek výtvarný 1 334,00 ostatní erti, Den dtí 2 177,00 Projekt - tenáská gramotnost 1 719,00 Poznávací zájezd - Francie,Velká Británie ,00 potisk sportovních dres 7 027,00 pedplatné asopis 1 653,00 dar 499,00 knižní odmny 918,00 projekt - Den zem 274,00 poštovné 37, ,00 stav bankovních prostedk k banka ,63 CZK k banka ,- CZK

3 Stav pokladny bude upesnn po domluv s pí. Šlapákovou, která byla pro nemoc omluvena. 2. Úetní výkazy za rok 2012 a daové piznání za rok 2012 zpracuje a odevzdá na finanní úad pí. Jana Krotká. 3. Plnní finanního rozpotu ve školním roce 2012/2013: Píjmy I.pololetí 2012/2013 II.pololetí 2012/2013 píspvky od rodi ,00 sbr 5 000, ,00 zisk-jarmárek vánoní ,00 0,00 zisk-jarmárek letní 0, ,00 úroky na bance 100,00 100,00 píspvek od msta 1 200, , , ,00 Výdaje I.pololetí 2012/2013 II.pololetí 2012/2013 lyže 7.t. 0, ,00 lyže 9.t. 0, ,00 ŠVP 3.t. 0, ,00 ŠVP 5.t. 0, ,00 kvtiny ke Dni uitel 0, ,00 adopce ZOO - Plze,Praha 0, ,00 pernamentky ZOO 7 000,00 0,00 školní družina 4 000, ,00 bank.poplatky 1 000, ,00 turistický kroužek 0, ,00 turistický kroužek-vstupné i materiál 0, ,00 letní tábor 0, ,00 letní tábor-materiál 0, ,00 Outdoor + vodácký kroužek 0, ,00 jízdné na akce 4 000, ,00 materiál-dti dtem 0, ,00 sportovni kroužky 4 000,00 0,00 materiál na jarmarky-letní 0,00 500,00 materiál na jarmarky-vánoní 2 000,00 0,00 materiál vánoní dílny 1 000,00 0,00 Klub mladého diváka 1 000, ,00 Kroužek-deskové hry - pí. Gardoová 0, ,00 kroužek výtvarný 800, ,00 kroužek keramický 0, ,00 ostatní - erti 2 000,00 0,00 ostatní - Den dtí 0, ,00 Projekt - tenáská gramotnost 0, ,00 pedplatné asopis 0, ,00 knižní odmny 0, ,00 projekt - Den zem 0,00 500,00 Poštovné + kancelá.poteby 0,00 100, , ,00 Pozn.: Prosím všechny vedoucí kroužk a uitele, aby si schválené finanní prostedky vyerpali do konce ervna Letní aktivity zútovat do konce srpna 2013!

4 Rekapitulace II.pololetí 2012/2013 Píjmy (banka+pedpokl.píjmy) ,00 Výdaje-schválené dle rozpotu ,00 pedpokládaný zstatek na bance ,00 4. Odsouhlasení pedložených žádostí na píspvky na II. pololetí školního roku 2012/2013: Píspvek na nákup odmn na maškarní bál a Mezinárodní den dtí pí. Ivaníková - ODSOUHLASENO 2000,- K. Píspvek na zakoupení dalších her do kroužku deskových her pí. Gardoová - ODSOUHLASENO 2000,- K. 5. Žádosti o píspvky na Msto Beznice - pedloží a podá na msto do pí. Dagmar Nesvedová 6. Volba pedsedy SRPŠ na základ žádosti pí. Jany Krotké o ukonení innosti ve funkci pedsedy SRPŠ, probhlo hlasování o volb nové pedsedkyn. Navržená kandidátka paní Libuše Fotová byla schválena veejným hlasováním. Nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel. Tímto byla paní Libuše Fotová jmenovaná do funkce pedsedkyn SRPŠ a osobou povenou jednat jménem sdružení. 7. Volba úetní SRPŠ na základ žádosti pí. Ivany Švejdové u ukonení innosti ve funkci úetní SRPŠ, probhla diskuse, dle které byl tento bod pesunut. - pan editel umístí na webových stránkách školy výzvu na obsazení této funkce, s úinností od ledna 2013, - po nezbytn nutnou dobu zajistí chod SRPŠ po ekonomické stránce - pí. Jana Krotká. 8. Doplnní seznamu zástupc tíd (viz prezenní listina) Píjmeni telef. podpis Jednatelka Šlapáková M O2 omluvena Pedsedkyn Krotká J O2 ano Úetní Švejdová I O2 ano 1.a Fotová L ano Taterová J O2 1.b Motejzíková L O2 omluvena Rousová E O2 ano 2.a Pešková ano Sikorová O2 ano 2.b Kluková P O2 omluvena Sousedová L ano 3.a Vrablicová J VOD. omluvena Poláková I O2 ano 3.b Pflegerová M O2 Bláhová M O2 omluvena 4.a Kasíková J VOD. ano Vondichová O VOD. omluvena

5 4.b Barták R VOD. ano Bicháková Tmobil 5.a Prugl J VOD. Sikorová O2 ano 5.b Štefanová I O2 ano Ržiková D VOD. ano 5.c Hrzalová I O2 ano Ceradská I Tmobil omluvena 6.a Škudrnová L O2 ano Bierhanzlová J ano 6.b Vanková Z O2 omluvena Kohoutová a Kottová V VOD. ano Zajíková J O2 ano 7.b Švejdová I O2 ano Taterová J O2 Muziková 8.a Truhláová M omluvena Metliková K b Nesvedová D O2 ano Sladovníková 9.a Krotká J O2 ano Vokatá M ano 9.b Palivcová E O2 Štvánová M O2 ano 9. Zpráva editele školy - podkování SRPŠ (resp. rodim) za podporu innosti školy a aktivit žactva, - informace o úprav interiér (dokoupen žákovský nábytek do 2 ueben, výmalba tíd a ueben, modernizace didaktické techniky a projekní techniky, vybavení nádobami na tídný odpad aj.) a exteriér (plánované zateplení nového kídla školní budovy), - provedení kontroly a auditu zajištní BOZ žák a BOZP v souladu s platnou legislativou, - zapojení Základní školy Beznice do projektu EU peníze školám (Inovace ve výuce na ZŠ Beznice), - pipravované zmny RVP a jejich možné dopady na ŠVP ZŠ Beznice a vzdlávání žák, - pednášky a aktivity zamené k prevenci rizikového chování - šikana, kyberšikana, násilí (MÚ, školení pedagogických pracovník v oblasti výše uvedených témat, aktivity žák k podpoe prevevence, projekt ešení vrstevnických vztah ), - prognóza vývoje vícedenních výlet (dvody), - plán realizace výstavby dtského hišt v areálu ZŠ Beznice, - zápis do prvních tíd (obecné informace o vývoji, stavu a základních problémech), - návrh editele školy k organizování rodiovských setkání (pracovní, tematické, vzdlávají aj.), - výzva editele školy k zapojení rodiovské veejnosti do spolupráce se školou a k vzájemné komunikaci. Obecná informace o aktuálních problémech ve výchovn vzdlávacím procesu z hlediska celorepublikového:

6 a) Kyberšikana a šikana. b) Problémy v oblasti pohybového rozvoje a motoriky dtí, nedostatek motivace a stimulace v rodinách, dsledky, dopady a možnosti optimalizace. c) Vnímání a jeho vliv na efektivitu výuky pevaha vizuální orientace žák (bez sluchové analýzy doma se nete, chybí vzory moderátoi, komentátoi aj.). d) Motivace žák. Zapsal: p. Mgr. Miroslav Blka 10. Návrh innosti Termín konání organizaní jarmárkové schzky bude upesnn SMS i em. Podporovat sbrové aktivity sbr hliníku, pomeranové a citrónové kry, léivé byliny je to také jedna z nezanedbatelných položek našeho píjmu. Podporovat školní i mimoškolní aktivity žák aktivitám se meze nekladou, pijte s novými nápady. Podporovat sportovní a ozdravné akce. Zapojit se a aktivn pomoci s problémy rizikového chování dtí (nap. kyberšikany). 11. Ostatní Den uitel kvtiny zajistí p. Rousová, kartiky pí. Fotová s pí. Sousedovou. Vzory pedá pí. Švejdová. P. editel pedá informace dojíždjícím o možnosti proplácení jízdného z Krajského úadu Stedoeského kraje, žádost je ke stažení i na stránkách školy. Stravovací komise pí. Kasíková zjistí, zda je projednána u zizovatele. Je poteba znovu upozornit a zaurgovat neplatící rodiny o uhrazení lenských píspvk za rok 2012 i rok 2013 zajistí pí. Šlapáková po konzultaci s tídními uiteli. Tito neplatii jsou evidovány a nebudou mít možnost erpat žádné výhody a píspvky. Závrem Dkujeme všem rodim a pedagogm, kteí se podílejí na innosti SRPŠ, a pejeme mnoho pracovních úspch v dalších letech. Sepsala: Jana Krotká..

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ

Výro ní zpráva školy byla zpracována na základ 26. 10. 2009 Výroní zpráva školy byla zpracována na základ 10, 11 a 12 zákona. 561, Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání (školský zákon) a vyhlášky. 15/2005, Sb. Úvod Základní

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice, píspvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Beznice skola@zsbreznice.cz

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více