Péče o schizofrenní nemocné v ČR a v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče o schizofrenní nemocné v ČR a v Evropě"

Transkript

1 Péče o schizofrenní nemocné v ČR a v Evropě Cyril Höschl Association of European Psychiatrists Centre of Neuropsychiatric Studies, Psychiatric Centre Prague & Charles University, 3rd Medical Faculty, Prague

2

3 Samaski Mental Hospital, Grozny - February 2002 Badzuto State Hospital, Philadelhia, USA Bishkek, Kyrgyzstan Psychiatrická nemocnice Holandsko, konec 20.stol Mogadishu, 2007

4 ?

5 ?

6 ?

7 Otázka č.1: Co je to za zemi? 1) Norsko 2) Švédsko 3) Finsko 4) Česká republika

8

9 Náklady na péči o duševní zdraví údaje v % celkového HDP 0.287% - což je 3.5% z celkových nákladů na zdravotnictví Zdroj: MHEEN, 2004

10 WHO: Mental Health Atlas, 2005

11 Zdravotní zátěž v rozvinutých státech. WHO, % DALY neuropsychiatrick_ kardiovaskul_rn_ malignity _razy

12 PŘÍČINY DALY (%) vyspělé země, věk Unipolární deprese Nadužívání alkoholu 8,9 3. Dopravní nehody 8,5 4. Schizofrenie 5 5. Sebepoškození 4,2 6. Bipolární porucha 3,7 7. Nadužívání návykových látek 2,9 8. Obsedantně kompulzivní porucha 2,7 9. Osteoarthritis 2,7 10. Následky násilí 2,4 Murray a Lopez, 1997

13 Psychiatrická péče v ČR je zcela nedostatečně financovaná

14 Počet psychiatrických lůžek na obyvatel Svět Evropa ČR Saraceno 2002, ÚZIS 2001

15 Procento psychiatrick_ch l ek v psychiatrick_ch l ebn_ch z celkov_ho po_tu psychiatrick_ch l ek % Evropa Afrika Amerka Jihov_chodn_ Asie Bl_zk_ v_chod _R Sv_t WHO: Mental Health Atlas, 2005

16 Procento l ek v psychiatrick_ch l ebn_ch podle HDP na hlavu % l ek v psychiatrick_ch l ebn_ch n_zk_ <$755 vy $756-$2995 st_edn_$2996- $9265 vysok_ >$9266 _ R $ WHO: Mental Health Atlas, 2005

17 EU: Po_et l ek v psychiatrick_ch l ebn_ch na obyvatel Malta Netherlands Latvia Belgium Czech Republic Lithuania Estonia Luxembourg Ireland Slovenia France Slovakia Romania Poland Austria Cyprus Germany Greece Bulgaria Spain Hungary Portugal Denmark Finland Italy Sweden United Kingdom WHO Mental Health Atlas, 2005

18 10. z 36

19 V_daje na psychiatrickou p i v _ R miliony K_ PL L_ky PA PO l_zn_ DS Pěč 2003

20 Struktura výdajů na psychiatrickou péči, ČR 2001 l_ky PA 18% sexuol. amb. 1% AT ordinace 1% l_ky LZZ 5% l_zn_ 1% PA 8% PL 56% PO 10% Pěč 2003

21 Psychiatrická péče v ČR je zcela nedostatečně financovaná Je postavená na lůžkové péči, která spotřebuje většinu výdajů

22 Diagn_zy s nejvy m po_tem o_et_ovac_ch d n _ v _ R ( r ) 140 pr_m_rn_ o_et_ovac_ dny Listeri_za (dg. A32) Huntingtonova nemoc (dg. G10) Vaskul_rn_ demence (dg. F01) Polytrauma Schizofrenie (F20) ÚZIS 2005

23 Průměrná ošetřovací doba (dny) pro dg.: schizofrenie (F 20) v psychiatrických zařízeních ČR 250,0 250,0 days 200,0 200,0 150,0 150,0 dny days 100,0 100,0 50,0 50,0 Psychiatrická Psychiatrick Psychiatrick oddělení oddï lenì nemocnic oddï PsychiatrickÈ lenì nemocnic PsychiatrickÈ Psychiatrické lèëebny léčebny lèëebny Pr mï r Pr Průměr mï r

24 Otázka č.2: Kde jsou nejvyšší náklady na hospitalizační případ v ČR? 1) Traumatologie 2) Onkologie 3) Psychiatrie 4) Neonatologie

25 Náklady na 1 hospitalizační případ podle oboru (Kč) MKN-10: Duševní poruchy Zdroj: ÚZIS, 2003

26 Modelace m_s n_ch n_klad_ na r_zn_ typy psychiatrick_ p e K_ , , PA NNO+PA DS _ SP+PA PO PL Pěč, 2003

27 Psychiatrická péče v ČR je zcela nedostatečně financovaná Je postavená na lůžkové péči, která spotřebuje většinu výdajů Náklady na psychiatrickou hospitalizaci jsou nejvyšší v celé medicíně

28 Vývoj psychiatrické péče v Evropě období Perioda I 19. století- polovina 20. století Institucionální péče soustředěná v psychiatrických léčebnách Perioda II Konec II. světové války do 70. let Budování privátní ambulantní sítě Budování sítě denních stacionářů Perioda III Od 70. let Deinstitualizace- snižování počtu lůžek v PL Budování komunitních modelů péče o duševní zdraví. Knapp et al., 2007

29 WHO doporučení 1) Přesun akcentu od hospitalizace ke komunitnímu modelu péče 2) Institucionalizovaná léčba a zejména psychiatrické léčebny nejsou preferovány: mnohdy paradoxně představují překážku pro účinnou terapii a péči životní podmínky jsou pod úrovní standardu způsobují izolaci duševně nemocných stigmatizují World Health Organization (2001) Mental Health Policy Project: Policy and Service Guidance

30 : _bytek psychiatrick_ch l ek v Evrop_ (%) Netherlands Belgium Germany Portugal _R Greece Spain Austria Norway France Denmark Ireland Luxembourg United Kingdom Finland Sweden Italy WHO: Mental Health Atlas, 2005

31 Po_et psychiatrick_ch l ek v _ R PL PO Zdroj:ÚZIS

32 V_voj s_t_ psychiatrick_ch odd_len_nemocnic po_et l ek Zdroj:ÚZIS

33 Struktura výdajů na psychiatrickou péči ve Velké Británii - r Oxford Economics, 2007

34 Po_et hospitaliza_n_ch p pad_ pro diagnosu F20-29 v psychiatrick_ch l kov_ch za zen_ch _ R po_et p jm_ Zdroj: ÚZIS

35 Psychiatrická péče v ČR je zcela nedostatečně financovaná Je postavená na lůžkové péči, která spotřebuje většinu výdajů Náklady na psychiatrickou hospitalizaci jsou nejvyšší v celé medicíně Struktura české psychiatrie neodpovídá moderním trendům

36 Otázka č.3: Jste spokojeni se současným stavem psychiatrie v ČR? 1) ANO 2) NE 3) Je mi to jedno

37 Počet scházejících lůžek akutní péče /100 tis 25/100 tis J_ K PLZK KV K _STK LIK KHK PUK KV YS ST K PHA M SK OLK ZLK JM K

38 Porovn_n_n_klad_ a plateb ZP na 1 o_et_ovac_den na l kov_m psych. nemocni_n_m odd_len_ Kč 1695 Kč psychoterapie o_et_ovatel. kategorie K_ 1000 klinick_ vy_et_en_ vlastn_o_et_ovac_den 500 ostatn_n_klady 0 platby ZP n_klady osobn_n_klady

39 Podíl hospitalizací s diagnózou schizofrenie na hospitalizacích s diagnózou du_evní poruchy v roce ,0% 40,0% 39,6% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 31,5% 29,7% 28,5% 24,6% 22,7% 22,3% 19,7% 16,8% 14,0% 12,2% 10,0% 5,0% 0,0% 4,7% 4,3% Bulharsko Litva Slovinsko _pan_lsko Itálie* Loty_sko Slovensko Portugalsko _R Rakousko Nizozemí Irsko Francie *údaje za rok 2004 Zdroj: Eurostat

40 Hospitalizovaní v PL Bohnice v r.2006

41 Názory lékařů na vybrané oblasti psychiatrické péče Sí? komunitních slu?eb a denních stacionáøù je u nás dostateèná ZÁKLAD: Psychiatøi, praktiètí lékaøi; n=199, 66 Psychiatrická zdravotní péèe u nás èasto supluje neexistující sí? sociální pomoci, a proto je pøetí?ená ZÁKLAD: Psychiatøi, praktiètí lékaøi; n=199, % 100% 90% Psychiatr Praktick? lékaø 90% Psychiatr Praktick? lékaø 80% 80% 70% 70% 60% % 54 50% 40% 50% 40% % 20% % 20% 15 10% 0% % 0% Rozhodnì souhlasím Spíse souhlasím Neví, neuvedeno Spíse nesouhlasím Rozhodnì nesouhlasím Rozhodnì souhlasím Spíse souhlasím Neví, neuvedeno Spíse nesouhlasím Rozhodnì nesouhlasím ZDROJ: STEM/MARK, Psychiatrie 12/2004 ZDROJ: STEM/MARK, Psychiatrie 12/2004 Sí? komunitních slu?eb a denních stacionáøù je u nás dostateèná ZÁKLAD: Psychiatøi podle typu praxe; n=99, 100 Rozhodnì souhlasím Spíse souhlasím Neví, neuvedeno Spíse nesouhlasím Rozhodnì nesouhlasím Psychiatrická zdravotní péèe u nás èasto supluje neexistující sí? sociální pomoci, a proto je pøetí?ená ZÁKLAD: Psychiatøi podle typu praxe; n=99, 100 Rozhodnì souhlasím Spíse souhlasím Neví, neuvedeno Spíse nesouhlasím Rozhodnì nesouhlasím Psychiatr s pøeva?ující èi v?hradnì lù?kovou péèí Psychiatr s pøeva?ující èi v?hradnì lù?kovou péèí Psychiatr s pøeva?ující èi v?hradnì ambulantní péèí Psychiatr s pøeva?ující èi v?hradnì ambulantní péèí ZDROJ: STEM/MARK, Psychiatrie 12/2004 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Psychiatrie 12/2004 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% STEM/MARK, a.s. Psychiatrie, Prosinec 2004 strana 41

42 Czech Medical Academy Transformation goals: Humanization of the care ( human resources) Tackle the stigma Change the proportion from MH towards community care and general hospitals Increase the budget Support research & science Support education (competence)

43 Brain Research in Europe: Following EBC consensus document, i.e. from man to molecule Epidemiology of Schizophrenia Phenomenology of Schizophrenia Neurobiology&Treatment of Schizophrenia EBC=European Brain Council Olesen J. et al.: Consensus document on European brain research. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77(Suppl I):i1 i49

44 Institutions supporting mental health research in Europe European Commission (EU, EC) World Health Organisation (WHO) Others (NGO s, professional societies etc.) 44/45

45 CNS disorders are a major public health problem in Europe Burden of CNS disorders Disability-adjusted life-years (DALY) of CNS disorders in Europe, 2005 in percent; 100% = 59m DALY Infections Others Nutrition/End Musculoskeletal Sense 4 organs 5 Digestive 5 Respiratory 6 Injuries 9 17 Cancer CNS CVD Total costs of brain diseases in Europe, 2005 in percent; 100% = EUR 386 bn Migraines Psychotic disorders Multiple Parkinson s sclerosis disease Other Epilepsy Stroke Anxiety 14 Dementia 27 Affective disorders Addiction 127 million Europeans (27% of total population) are affected by at least one CNS disorder. Note PD and MS are highlighted as being sponsored as pilot indications Source Sobocki et al, 2005, Eur. J. Neurology, 12/Suppl. 1

46

47 Roční psychoedukační terénní studie: Spokojenost s psychoedukací Příbuzní Informace jsou přínosné Medikace se akceptuje Psychiatrii lze věřit Znalosti, jak se chovat k nemocnému Pacienti Informace jsou přínosné Možnost sdílet zkušenosti s ostatními je vítaná Lepší smíření se s nemocí Účast příbuzných je vítaná dokonce požadovaná Pochopení, že problematické chování není svévolné Porozumění, že nemoc má biologický původ Pocit, že nejsou sami

48 Roční psychoedukační terénní studie: Závěry Rehospitalizace během roku sledování u účastníků psychoedukace je kratší v porovnání s neúčastníky Tým sestávající z profesionálů schopných psychoedukovat je přínosem pro pacienty již během hospitalizace Absolventi hodnotí psychoedukační program jako přínosný Pacienti s první epizodou mají větší zájem o účast v programu v porovnání s pacienty s více epizodami

49

50

51 Časné varovné příznaky Výskyt jednoho či více příznaků bez vysvětlující příčiny Nápadné a neobvyklé chování Nepřiměřené vyjadřovaní emocí či neschopnost jejich vyjádření Nesrozumitelná řeč Nápadná chudost v řeči a myšlení Nápadné zaujetí zvláštními myšlenkami Vztahovačnost. Pocit, že věci mají zvláštní význam Přetrvávající pocity neskutečnosti Změna ve vnímání vzhledu věcí, zvuků či pachů. Poděkování: Filipu Španielovi a Pavlu Mohrovi Poděkování: Psychiatrické centrum Praha Evě Dragomirecké, Ondrovi Pěčovi a Báře Wenigové

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Investice do zdravı v CR

Investice do zdravı v CR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Investice do zdravı v CR Je možné zvýšit zdravou délku života

Více

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Konference Chudoba, záležitost nás všech. (20. 21. října 2010, Univerzita Hradec Králové Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Je chudoba příčinou duševních nemocí? Řeklo by se, že když je někdo

Více

Koncepce, rámec a organizace

Koncepce, rámec a organizace Mezinárodní síť nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví: Integrace podpory zdraví do nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby Koncepce, rámec a organizace www.healthpromotinghospitals.org

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2012 32 Souhrn Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj

Více

Zdravotnické ukazatele Evropské unie ECHI

Zdravotnické ukazatele Evropské unie ECHI Zdravotnické ukazatele Evropské unie ECHI Systém srovnatelných zdravotnických ukazatelů v Evropě Jitka Láchová a Tomáš Roubal 1 Přehled prezentace 1) Historie a vznik ECHIM 2) Klíčoví aktéři 3) Role ÚZIS

Více

Zpráva o stavu demence 2014

Zpráva o stavu demence 2014 Zpráva o stavu demence 2014 Zpráva o stavu demence 2014 Existují v krajích České republiky významnější rozdíly? Ondřej Mátl, Iva Holmerová a Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o. p. s. Listopad

Více

Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení

Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení Vypracovalo Psychiatrické centrum Praha, Laboratoř sociální psychiatrie, 2013 Petr Winkler 1,2, Ladislav Csémy 1, Miroslava

Více

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004

Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004. Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 Trendy vývoje zdravotnických dat vsraèr v letech 1994-2004 Trends in evolution of health data in the SR and the CR, 1994-2004 ÚZIS ÈR 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky ÈR 128 01 Praha 2,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Pokorná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Práce sestry v komunitních službách pro duševně nemocné Tereza

Více

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Obsah Souhrn... 3 Účel a cíle studie... 4 Zdravotnictví ve vyspělých státech... 4 Způsoby financování zdravotnictví... 5 Vztahy

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2009. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2009. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2009 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2005 2009 1 Obsah (200 stran) (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné

Více

Zdravotnictví. v České republice

Zdravotnictví. v České republice Zdravotnictví v České republice Psychiatrické léčebny Kvalita péče Migrace lékařů a studentů medicíny Odložená péče Centrální úložiště elektronických receptů Reforma zdravotnictví v USA Nová evropská iniciativa

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Psychiatrická péče 2011

Psychiatrická péče 2011 Psychiatrická péče 2011 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004

Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004 - 1 - Podkladový materiál k jednaní komise Ministerstva zdravotnictví pro reformu psychiatrie 1.9.2004 Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Centrum pro rozvoj péče

Více

Příručka ekonomiky duševního zdraví

Příručka ekonomiky duševního zdraví Příručka ekonomiky duševního zdraví M. Dlouhý Obsah 1. Zdraví a jeho ekonomické aspekty... 2 1.2 Zdraví... 2 1.3 Veřejný charakter zdraví... 2 1.4 Péče o zdraví... 2 1.5 Ekonomický pohled na zdraví...

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více

Studie. PŘÍSTUPY K PLACENÍ ŠKOLNÉHO (komparativní studie) Libor Nováček. Úvod. Terminologie

Studie. PŘÍSTUPY K PLACENÍ ŠKOLNÉHO (komparativní studie) Libor Nováček. Úvod. Terminologie Studie PŘÍSTUPY K PLACENÍ ŠKOLNÉHO (komparativní studie) Libor Nováček Úvod Účtování školného ze strany vysokých škol je výrazným faktorem v rámci jakékoliv strategie spoluúčasti a projevuje se stále výrazněji

Více

Zlepšení rovnosti ve zdraví

Zlepšení rovnosti ve zdraví Zlepšení rovnosti ve zdraví v EU ovlivněním sociálních determinant zdraví Souhrnná zpráva o aktivitách projektu Determine - an EU Consortium for Action on Socio-economic Determinants of Health v prvním

Více