Odhad tržní hodnoty č. 5038

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad tržní hodnoty č. 5038"

Transkript

1 Odhad tržní hodnoty č Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/ Šumperk IČ: DIČ: CZ č. obj.: 065 Ex 02306/ ze dne: Účel posudku:exekuční řízení prodejem podílu 1/12 z nemovité věci - pozemku ve spoluvlastnictví povinné Evy Kasprzykové na LV č. 828 k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina USN č.j. 065 Ex 02306/ Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Adolf Pelár d.t. soudní znalec oboru ekonomika ceny a odhady nemovitostí Dolní Studénky 39 Posudek obsahuje 17 stran textu.a 8 stran příloh. Objednateli se předává v 1 vyhotovení.,

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Odhad obvyklé (obecné, tržní) ceny podílu 1/12 z nemovité věci pozemků se všemi právy a závadami ve spoluvlastnictví povinné Evy Kasprzykové: Pozemek parcela č. 2061/5 druh : trvalý travní porost výměra m2 vše zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava pro obec Vřesina, katastrální území Vřesina u Bílovce na LV č. 828 pro účely exekučního řízení prodejem nemovitá věc i dle usnesení soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad Šumperk č.j. 065 Ex 02306/05 ze dne Informace o nemovitosti Nemovité věci - pozemky zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava pro obec Vřesina, katastrální území Vřesina u Bílovce na LV č. 828 jsou pozemky vedené v územním plánu obce jako zemědělské. 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne pomocí map Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a map veřejného registru zemědělské půdy LPIS. 4. Podklady pro vypracování posudku - USN soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad Šumperk č.j 065 Ex 02306/05 ze dne LV č. 828 k.ú.vřesina u Bílovce, obec Vřesina - KM k LV č. 828 k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina (zdroj čúzk) - vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku - metodika stanovení obvyklé ceny nemovitá věc í - informace RK a realitních makléřů z oblasti - mapový server veřejného registru zemědělské půdy LPIS - mapový server českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) - SW DeltaNem - územní plán obce Vřesina, zdělení zástupce obce 5. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Moravskoslezský Okres: Ostrava-město

3 3 Obec: Vřesina Katastrální území: Vřesina u Bílovce (786683) List vlastnictví číslo: 828 Vlastníci: 1. Halšková Alena Podíl: 7/12 Sklopčická 530/16, Krásné Pole, Ostrava 2. Kasprzyková Eva Podíl: 1/12 Zauliční 12/24, Krásné Pole, Ostrava 3. Mrázek Josef Ing. Podíl: 1/6 Zauliční 59/18, Krásné Pole, Ostrava 4. Štverková Jarmila Podíl: 1/12 Oty Synka 1854/37, Poruba, Ostrava 5. Šuttová Marie Podíl: 1/12 Zauliční 298/1, Krásné Pole, Ostrava 6. Dokumentace a skutečnost Dokumentace Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí pro obec Vřesina, katastrální území Vřesina u Bílovce na LV č. 828 souhlasí se skutečností. Znalec zde posuzoval formální stav zápisu na KN. 7. Celkový popis nemovitosti Předpoklady pro vypracování ocenění Prohlášení Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast, nebo jiný zájem související s předmětem ocenění ani není majetkově nebo personálně propojen s objednatelem. Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo objektivitu znalce. Předpoklady Běžně dostupné informace o předmětu ocenění byly získány z veřejně dostupných zdrojů. Znalec neprováděl žádná další šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti podkladů. Za přesnost údajů a informací, ze kterých znalec při ocení vycházel, nepřebírá odpovědnost a předpokládá jejich pravdivost a úplnost. Věcné omezení S výslednou hodnotou uvedenou v tomto znaleckém posudku je kalkulováno pro účely uvedené v účelu ocenění. V případě použití výsledné hodnoty, jiné než uvedené účely, neodpovídá znalec za jakékoliv následky nebo škody s tímto použitím vzniklé. Stavebně právní stav

4 4 Ke stavebně právnímu stavu oceňovaných pozemků nebyla objednatelem předložena žádná dokumentace. Z výpisu z Katastru nemovitostí právní stav oceňovaných pozemků není v rozporu s údaji zapsanými v katastru nemovitostí Zástavní a jiná věcná práva. viz příloha posudku. Nájemní vztahy Podle poskytnutých informací nelze zjistit zda je nemovitá věc pronajímána. Znalec neměl možnost nahlédnout do dokladů související s pronájmem. Metody oceňování Obvyklá cena Cena obvyklá je zákonem č. 151/1197 Sb., o oceňování majetku definována jako Obvyklou cenou kterou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. V ČR neexistuje standard stanovení obvyklé ceny. Obvyklá cena je stanovována různými metodami ale oproti ceně administrativní není znalec vázán závazným předpisem a použití jednotlivých metod je čistě závislé na zkušenostech znalce. Znalec vychází z metod publikovaných v knize Teorie oceňování nemovitá věc í autor prof. A. Bradáč a kol. (ředitel ústavu soudního inženýrství) a dále znalec vycházel ze standardů používaných komerčními bankami pro ocenění nemovitá věc í. Pro ocenění majetku jsou používány tři obecně uznávané přístupy a jejich kombinace. - Nákladový (věcná hodnota) - Výnosový - porovnávací Nákladová metoda Tato metoda představuje náklady spojené s přímou reprodukcí majetku, nebo náklady spojené s nahrazením oceňovaného majetku, zohledňuje funkční nedostatek a ekonomickou resp. Morální zastaralost. Náklady na pořízení nového majetku jsou náklady spojené s pořízením majetku se stejnou využitelností při současných cenách. V případě tohoto ocenění pozemku je nákladová cena cenou úřední. Věcná hodnota nemovité věci

5 5 Je cenou pozemků bez koeficientů prodejnosti a koeficientů inflace Výnosová metoda Výnosová metoda je založena na stanovení budoucích výnosů, které vlastnictví oceňovaného majetku svému majiteli přináší. Nezbytnou součástí tohoto přístupu ocenění je analýza výnosů, nákladů, investic a diskontní míry. Vzhledem k tomu, že nebyly poskytnuty informace o pronájmu pozemku tato metoda nebyla pro ocenění použita. Srovnávací metoda Při ocenění za použití porovnávací metody se odhaduje cena obvyklá pozemků na základě v současnosti realizovaných cen při prodejích majetku porovnatelných s oceňovaným majetkem mezi nezávislými partnery a jejich následném statistickém vyhotovení. Porovnávací metoda je založena na soustředění informací o porovnatelných a na znalosti a analýze trhu s porovnatelnými majetky a statistické analýze. Následně je provedena analýza těch informací se zohledněním rozdílu mezi absolutní velkostí vybraných ukazatelů oceňovaných a porovnávaných majetků ze kterých zjistí výsledná hodnota. Pro výpočet celkové ceny bylo nutno vzít v úvahu i podílové vlastnictví, kdy podíl 1/12 neumožňuje rovnoprávné spravování celkového majetku. Indexová metoda Principem indexové metody je odvození hodnoty pozemku ze známé hodnoty pozemku pomocí tzv. indexů, které zohledňují některé jeho odlišné vlastnosti. Indexová metoda oceňování je rozšířená např. v SRN, kde byla původně zavedena. Postup oceňování při použití indexové metody: Tabulka koeficientů pro výpočet indexu pozemku zahrnuje koeficienty: A.územní struktury (od okrajových poloh obce po společenská a obchodní centra) B.typ pozemku (druh a stavební připravenost) C.třídu velikosti obce podle počtu obyvatel D.obchodní venkovskou polohu (obchodní, obytná, průmyslová, venkovská) E.územní připravenost, infrastrukturu (špatná, střední, dobrá, velmi dobrá, obchod, služby, zdravotnické zařízení, správní orgány, kultura, stanice dopravy a jejich vzdálenost od pozemku) F.speciální volitelné charakteristiky (ostatní podmínky, které zvyšují či snižují cenu pozemku) Dalším krokem je výpočet standardní jednotkové tržní ceny SJTC s jednotková cena pozemku s indexem I = 1,00. SJTC s = JTC s /I s Obdobně jako index srovnávacího pozemku Is se vypočítá index oceňovaného pozemku Io násobením příslušných koeficientů pro oceňovaný pozemek. I o = A o x B o x C o x D o x E o x F o Následuje výpočet jednotkové tržní ceny oceňovaného pozemku JTC o standardní jednotková tržní cena se násobí indexem oceňovaného pozemku. JTC o = SJTC s x I o Nakonec odhadce získá cenu oceňovaného pozemku CP o násobením jednotkové tržní ceny oceňovaného pozemku jeho plochou. CP o = JTC o x PP o, kde: PP o.plocha pozemku oceňovaného Pro tržní cenu pozemků jsou důležité zejména následující skutečnosti: kvalita pozemků podmínky nájemní smlouvy se současným uživatelem pozemků je li pozemek pronajat

6 6 druh pozemků dle územního plánu obce poloha pozemků a atraktivnost lokality, celková výměra a počet samostatných pozemků, tvar pozemků, přístup k pozemkům, průběh pozemkových úprav v lokalitě, evidence pozemků (zjednodušená evidence nebo evidence katastru nemovitá věc í), konkurence mezi kupujícími v dané lokalitě. Popis oceňovaných nemovitých věcí - pozemků. Pozemek parcela č. 151/17 druh : orná půda výměra m2 Pozemek zemědělská půda situovaný severovýchodně od centrální obce Vřesina. Pozemek je dle územního plánu a zástupců obce zemědělská půda. Územní plán obce - výřez Charakteristika dle BPEJ:

7 7 BPEJ Výměra BPEJ m2 Region: mírně teplý, vlhký, nížinný Suma teplot nad 10 C: Vláhová jistota: nad 10 Expozice: všesměrová Suchá vegetační období: 0-10 dní Průměrná roční teplota: 7,5 C - 8,5 C Sklonitost: rovina Roční úhrn srážek: mm 0-3 Hloubka půdy: hluboká Skeletovitost: žádná, s příměsí >60 cm do 10% Půdní typy: Fluvizemě glejové Podloží: nivní uloženiny, popřípadě s podložím teras Váha: středně těžké nebo středně těžké lehčí Skeletovitost: pouze slabě skeletovité Vododržnost: hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé 8. Obsah posudku a) Pozemky 1)Pozemky na LV číslo 828 b) Věcná práva 1)Práva a závady spojené s předmětem ocenění c) Ocenění porovnávací metodou

8 8 B. Odhad Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění Popisy objektů a) Pozemky 1) Pozemky na LV číslo 828 b) Věcná práva 1) Práva a závady spojené s předmětem ocenění Práva a závady spojené s předmětem ocenění Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále ( 3397 a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Dle dostupných podkladových materiálů na oceňovaných nemovitých věcech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem nebyly zjištěny. Věcná břemena Na oceňované nemovitosti není dle výpisu z katastru nemovitostí zřízeno žádné věcná břemena která by měla vliv na obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí. Zástavní práva Podle výpisu z katastru nemovitostí váznou na oceňovaných nemovitostech zástavní práva viz.přiložený LV část C Omezení vlastnických práv. Tato zástavní práva nejsou ve znaleckém posudku zohledněna, nemají v tomto případě vliv na stanovení obvyklé ceny. Předkupní práva K oceňovaným nemovitostem nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná předkupní práva. Nájemní vztahy Z poskytnutých dokumentů pro vypracování tohoto znaleckého posudku nebyla zjištěna Jiné závady Z výpisu z katastru nemovitostí dále vyplývá, že byly na majetek vlastníka oceňované nemovité věci nařízeny exekuce, dále byly vydány exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - viz.přiložené část C Omezení vlastnických práv. To však vzhledem k účelu posudku (pro exekuční řízení) nepovažuji za závadu a není s ní v tomto posudku uvažováno Na nemovitosti - pozemcích nebyly zjištěny závady (věcné břemeno) a jiná práva a jako takové se neoceňují. Hodnota věcného břemene a jiných práv je tedy 0,00 Kč

9 9 Ocenění a) Pozemky a.1) Vyhláška 199/2014 Sb. a.1.1) Pozemky na LV číslo Zemědělské pozemky Koeficient pro úpravu základní ceny zemědělských pozemků dle přílohy č. 5: Obce nad 250 tisíc obyvatel území sousedních obcí % Úprava celkem: % 2,600 Zákl. cena [Kč/m 2 ] Parc. č. Název BPEJ Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] 2061/5 trvalý travní porost ,83 20, ,36 Pozemky na LV číslo 828 určená cena: ,36 Kč b) Věcná práva b.1) Obecná metoda b.1.1) Práva a závady spojené s předmětem ocenění Roční užitek vyplývající z věcného břemene: Roční užitek z břemene (U): Věcné břemeno jako závada na nemovitosti povinného 1 0, Kč Hodnota věcného břemene: = 0, Kč c) Ocenění porovnávací metodou Pozemek, Olbramice Realitní server: Reality IDnes Kód nabídky: IDNES MoniT-ID: 2C2329 Nabídková cena: , Kč vč. DPH 20, Kč/m 2 Včetně provize Adresa: Olbramice, okres Ostrava-město Obec: Olbramice Číslo obce: Počet obyvatel: 662

10 10 Okres: Ostrava-město Kraj: Moravskoslezský Popis: Nabízíme k prodeji ornou půdu v lokalitě Olbramice, okres Ostrava. Půda má výměru m2. Celková plocha: m 2 Druh pozemku: orná půda Umístění nemovitosti: okraj obce Pozemek, Čavisov Realitní server: Sreality.cz Kód nabídky: MoniT-ID: 2AC425 Nabídková cena: , Kč vč. DPH 11,93 Kč/m 2 včetně provize, Cena je včetně právních služeb a provize RK. Adresa: Čavisov (okres Ostrava-město) Obec: Čavisov Číslo obce: Počet obyvatel: 524 Okres: Ostrava-město Kraj: Moravskoslezský Popis: Nabízíme k prodeji lukrativní zemědělské pozemky v k.ú. Čavisov. Pozemky jsou obhospodařovány zemědělskou společností s výpovědi 5ti let. Výborná investice. Celková plocha: m 2 Druh pozemku: orná půda Umístění nemovitosti: klidná část obce

11 11 Pozemek, Čavisov Realitní server: Sreality.cz Kód nabídky: MoniT-ID: 2AC426 Nabídková cena: , Kč vč. DPH 12,34 Kč/m 2 včetně provize, Cena je včetně právních služeb a provize RK. Adresa: Čavisov (okres Ostrava-město) Obec: Čavisov Číslo obce: Počet obyvatel: 524 Okres: Ostrava-město Kraj: Moravskoslezský Popis: Nabízíme k prodeji lukrativní zemědělské pozemky v k.ú. Čavisov. Pozemky jsou obhospodářované zemědělskou společností s možností výpovědi 5ti let. Výhodná investice. Celková plocha: m 2 Druh pozemku: orná půda Umístění nemovitosti: klidná část obce

12 12 Pozemek, Klimkovice Realitní server: Reality IDnes Kód nabídky: IDNES MoniT-ID: 2937BA Nabídková cena: , Kč vč. DPH 14,95 Kč/m 2 cena vč. provize a kompletního servisu, včetně provize Adresa: Klimkovice, okres Ostrava-město Obec: Klimkovice Číslo obce: Počet obyvatel: Okres: Ostrava-město Kraj: Moravskoslezský Popis: Nabízíme k prodeji ornou půdu v k. u. Klimkovice o výměře m2, vhodnou k zemědělským účelům. V současné době není pozemek pronajat. Celková plocha: m 2 Druh pozemku: orná půda Umístění nemovitosti: samota Pozemek, Klimkovice

13 13 Realitní server: Reality IDnes Kód nabídky: IDNES MoniT-ID: 1F1049 Nabídková cena: , Kč vč. DPH 13,86 Kč/m 2 cena vč. provize a kompletního servisu, včetně provize Adresa: Klimkovice, okres Ostrava-město Obec: Klimkovice Číslo obce: Počet obyvatel: Okres: Ostrava-město Kraj: Moravskoslezský Popis: Prodej zemědělských pozemků v katastrálním území Klimkovice, okres Opava. Pozemky jsou o CP m2. Celková plocha: m 2 Druh pozemku: orná půda Umístění nemovitosti: samota Seznam porovnávaných objektů: Název Výchozí cena (VC) Množství (M) K místa K časový K vybav. K zdroje Jednotková cena Váha (V) (JC) Pozemek, Olbramice , Kč ,00 m 2 0,90 1,00 1,00 0,70 12,60 Kč 1,0 Pozemek, Čavisov , Kč 6 620,00 m 2 0,80 1,00 1,00 0,70 6,68 Kč 1,0 Pozemek, Čavisov , Kč ,00 m 2 0,90 1,00 1,00 0,70 7,77 Kč 1,0 Pozemek, Klimkovice , Kč ,00 m 2 0,90 1,00 1,00 0,70 9,42 Kč 1,0

14 14 Pozemek, Klimkovice , Kč ,00 m 2 1,10 1,00 1,00 0,70 10,67 Kč 1,0 kde JC = (VC / M) (K místa K časový K vybav. K zdroje ) Minimální jednotková cena za m 2 : 6,68 Kč Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): 9,43 Kč Maximální jednotková cena za m 2 : 12,60 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : 9,43 Kč Jednotkové množství: 5 082,00 m 2 Porovnávací hodnota: = ,26 Kč Výsledná porovnávací hodnota: , Kč

15 15 C. Rekapitulace Pozemek na LV 828 k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina je situován mimo okraj zastavěné části obce (v intravilánu) a v lánu zemědělské půdy na okraji katastrálního území severovýchodně od centrální části obce. Pozemek je v územním plánu obce vyznačen jako plochy zemědělské. Obecně jsou ceny pozemků t.č. v oblasti poměrně nízké, což je dáno především ekonomickými podmínkami současného trhu práce a klimatu ve společnosti, kde zemědělská činnost je stále nízko hodnocena. Na obvyklou cenu pozemků má vliv především: kvalita pozemků druh pozemků, možnosti územního plánu poloha pozemků a atraktivnost lokality, celková výměra a počet samostatných pozemků, tvar pozemků, přístup k pozemkům, průběh pozemkových úprav v lokalitě, konkurence mezi kupujícími v dané lokalitě. Na nemovitých věcech - pozemcích nebyly zjištěny závady (věcné břemeno) a jiná práva a jako takové se neoceňují. Hodnota věcného břemene a jiných práv je tedy 0,00 Kč

16 16 Cena pozemků podle cenového předpisu Obecná cena věcných práv Cena zjištěná porovnávacím způsobem Odhad obvyklé (obecné, tržní) ceny celkem Odhad obvyklé (obecné, tržní) ceny podílu 1/ , Kč 0, Kč , Kč , Kč 4 000, Kč Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce celkem , Kč Cena slovy: čtyřicetosmtisíc Kč Rozpočet ceny na jednotlivé vlastníky Název vlastníka Vlastnický podíl Podíl ceny Halšková Alena 7 / , Kč Kasprzyková Eva 1 / , Kč Mrázek Josef Ing. 1 / , Kč Štverková Jarmila 1 / , Kč Šuttová Marie 1 / , Kč Obvyklá (obecná, tržní) cena podílu 1/12 podle odborného odhadu znalce 4 000, Kč Cena slovy: čtyřitisíce Kč

17 17 D. Seznam příloh 1. LV č. 828 k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 2. KM k LV č. 828 k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 3. ÚP obce Vřesina (výřez + mapa LPIS 4. mapy místa

18

19

20

21

22

23

24

25

Odhad tržní hodnoty č. 2252

Odhad tržní hodnoty č. 2252 Odhad tržní hodnoty č. 2252 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00228/10-024

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4093

Odhad tržní hodnoty č. 4093 Odhad tržní hodnoty č. 4093 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 03859/13-093

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 1160/47 a 3344; to vše v k. ú. / obec Suchá Loz, okres Uherské Hradiště. Objednatel: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 540-105/13 o ceně ideální 1/2 nemovitostí stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 625 a pozemků parc. č. 623, 624, 625, 626, 1383, 1478, 1529 a 1595,vč. příslušenství, zapsaných na LV

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 o ceně nemovité věci OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA PLUS OIL, a.s. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ Vlastník nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 3195 - zahrada, zapsané na LV číslo 242, katastrální území Lichkov, obec Lichkov, okres Ústí nad Orlicí a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 495-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 495-2/2013 o ceně bytové jednotky číslo 1103/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 11792 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, katastrální území a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 297-16-2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 297-16-2010 o ceně bytové jednotky číslo 283/2 zapsané na listu vlastnictví číslo 1390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Janov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7697-1369/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7697-1369/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 1027-35/12

Znalecký posudek č. 1027-35/12 Znalecký posudek č. 1027-35/12 ve věci ocenění nemovitostí - zjištění obvyklé ceny nemovitostí ve výlučném vlastnictví fyzické osoby (povinný Robert Fatka), pozemku s veškerými objekty a příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3608-1488/2011 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10091-1591/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10091-1591/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek číslo 2341 156/11

Znalecký posudek číslo 2341 156/11 Znalecký posudek číslo 2341 156/11 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5151-1297/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5151-1297/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více