Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky"

Transkript

1 Ing. Petr Kopecký, Ing. Igor Klimíèek, Ing. Pavel Prouza, Ing. Kateøina Málková Roche s.r.o., Diagnostics Division Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky Na kongresu Euromedlab, který se letos konal v Milánì, se svými expozicemi prezentovala špièka výrobcù diagnostického odvìtví. Bìhem ètyø kvìtnových dnù mìlo pøes delegátù z více než sta zemí svìta možnost se seznámit s nejnovìjšími produkty a vìdecko-technickými pokroky oboru. Stánek Roche o velikosti dvou tenisových kurtù se stal jedním z nejnavštìvovanìjších. Zájemci se doslova prodírali davem, aby mohli sledovat reálné pøístroje i virtuální pracovištì. U velkého poètu interaktivních obrazovek se návštìvníci kupili v zástupech a celá expozice bzuèela podobající se vèelímu úlu, naproti tomu pøi slavnostních okamžicích odhalování nových pøístrojù situace spíše pøipomínala uvítání filmové hvìzdy. Návštìvnost v porovnání s pøedchozím Euromedlabem v Berlínì byla pøibližnì o 30 % vyšší. Tøi debuty zároveò Hned první den výstavy Roche velice efektnì pøedstavilo novou automatizovanou perianalytickou linku cobas Návštìvníci si mohli systém prohlédnout 16 Labor Aktuell 03/13

2 nejenom v reálné podobì, ale také mìli pøíležitost si otestovat práci ve velice pùsobivém virtuálním laboratorním prostøedí 3D demonstrace. Dále byly poprvé na veøejnosti pøedstaveny dva další plnì automatizované systémy: cobas 6800 pro molekulární diagnostiku a cobas u 6500 pro analýzu moèe. Ve struènosti si je dovolíme nyní pøedstavit. cobas 8100 cobas 8100 je plnì automatizovaná prea postanalytická linka, která obstará vìtšinu manipulace se vzorkem. Tím významnì pøispívá ke zvýšení bezpeènosti pohybu vzorkù v laboratoøi eliminací možné zámìny vzorku chybou operátora. Je dnes již samozøejmostí, že podobné linky zpracovávají vzorky od pøíjmu až po kompletní postanalytickou správu. Ta umožòuje v pøípadì potøeby okamžité dohledání bezpeènì skladovaného vzorku k další analýze. Takový servis, který pøináší nemalé finanèní úspory pro poskytovatele zdravotní péèe, ocení každý lékaø, potažmo pacient. Tlak na snižování nákladù za souèasného požadavku snižování cen poskytovaných služeb nutnì vede laboratoøe ke zvyšování efektivity. Automatizace laboratoøe v podobì systémù jako je cobas 8100 a dalších IT nástrojù se zvláštì v naší republice stává témìø existenciálním požadavkem. Poptávka po zjednodušení procesù, redukci manuálních zásahù a zvýšení bezpeènosti provozu laboratoøe jak pro pracovníky, tak i pro testované vzorky se rok od roku výraznì zvyšuje. cobas 8100 je navržen k pøipojení ke stávajícím analytickým systémùm cobas a jeho flexibilní modulární design pøímo vybízí ke zmìnám konfigurace v soubìhu a podle požadavkù rozvoje vlastní laboratoøe. cobas 8100 je pre- a postanalytickým systémem nové generace, který inteligentnì zpracovává vzorky pacientù s rychlostí více než dvojnásobnou v porovnání s pøedchùdci. Tento mimoøádný výkon je zárukou rychlé dostupnosti výsledkù mìøení i v laboratorních špièkách. Poskytuje dokonalý pøehled o pohybu a zpracování vzorku pøi celém jeho prùchodu laboratoøí od pøíjmu, pøes doobjednání testù až po archivaci. Mezi hlavní vlastnosti systému patøí: l výkon až 1100 vzorkù za hodinu l flexibilita díky obousmìrnému pohybu vzorkù l dlouhodobá archivace vzorkù pøi kombinaci cobas 8100 se systémem cobas p 501 pøípadnì cobas p 701 l krátkodobá archivace pro pøípadné doobjednávky l vzorky necirkulují systémem stále dokola, ale podle pøesného harmonogramu postupu l zrychlení procesù je mimo jiné dosahováno i tím, že vzorky míjejí moduly, které nejsou pro zpracování potøebné l systém provádí centrifugaci, odzátkování, vytváøení aliquotù, zátkovaní Labor Aktuell 03/13 17

3 18 Labor Aktuell 03/13

4 Labor Aktuell 03/13 19

5 l on-line propojení s analyzátory cobas l inteligentní zpracování STAT vzorkù l kombinace výhod jedno- a pìtipozièních stojánkù - flexibilita a kapacita. Obr. 1: Pohyb vzorkù v cobas 8100 cobas 6800 cobas 6800 je nová platforma založená na PCR technologii, která je urèena pro virologii, HPV a CT / NG testování. Tento systém byl vyvinut s cílem poskytnout laboratoøím nejen vyšší úroveò automatizace a vìtší propustnost, ale také minimalizovat zásahy uživatele a umožnit dokonalejší kontrolu kvality, nebo to jsou nepopiratelnì trendy dnešní doby. cobas u 6500 cobas u 6500 nabízí plnì automatizované pracovištì vyšetøení moèi v modulárním uspoøádání. Kromì testování moèi chemicky je možné doplnit analyzátor o modul cobas u 701 pro vyšetøení moèového sedimentu mikroskopicky. irma Roche inovuje nejen svou strojovou základnu, ale také pomìrnì vysokým tempem zavádí nové a unikátní metody s vysokou klinickou hodnotou èi doplòuje pøípadné mezery v nabídce. Na stánku Roche Diagnostics byl pøedstaven nový marketingový koncept, integrující nabídku metod napøíè všemi systémovými platformami a demonstrující jasnou orientaci na pacienta. Sestavený plán, pøipomínající schéma metra, èítal impresivních 280 stanic, které tvoøily jednotlivé trasy pro specifické indikaèní skupiny. V rámci jednotlivých sektorù expozice pak sloužily k snadnìjší orientaci. Zajímavostí dále bylo, že orientace metra nebyla vždy jen vertikální, ale také horizontální podlahová, což ostatnì vidíte na pøiložených fotografiích. Novì pøedstavené parametry Kromì vlastní expozice firma Roche uspoøádala nìkolik edukaèních pracovních setkání zamìøených na zajímavé markery v portfoliu èi na nedávno uvedené parametry. K tìmto parametrùm patøí nádorový marker Elecsys ProGRP stanovující prekurzor dùležité regulaèní molekuly GRP (gastrin-releasing peptide). Tato metoda byla uvedena na trh tìsnì pøed zahájením Euromedlabu, a tak bylo možné s výhodou prezentovat výsledky multicentrické studie jednotlivými centry, které se na ní podílely. Prof. Dr. Rafael Molina Porto, prezident EGTM, vedoucí Onkologického oddìlení Laboratoøe biochemie Nemocnièní kliniky v Barcelonì, Dr. Stefan Holdenrieder, vedoucí lékaø Laboratoøe klinické chemie a farmakologie Univerzitní nemocnice v Bonnu a Dr. Catharina Maria Korse, výzkumná pracovnice Oddìlení klinické chemie Nizozemského onkologického institutu v Amsterdamu provìøili vysokou klinickou a analytickou hodnotu stanovení, spoèívající pøedevším v možnosti použití pro diferenciální diagnostiku karcinomu plic, pro èasnou detekci malobunìèného karcinomu (SCLC) a také pro monitoring terapie pacientù s SCLC. Dále konstatovali, že souèasné použití markerù Elecsys ProGRP a Elecsys NSE ještì dále zvyšuje senzitivitu a specifiènost pro SCLC. Infekèní diagnostika Další oblastí, na kterou již delší dobu cílí firma Roche Diagnostics, je infekèní diagnostika. Bìhem posledních let bylo zavedeno mnoho nových aplikací a nìkolik vylepšení produktù širokého portfolia. Roche vychází vstøíc moderním potøebám komplexního integrovaného pøístupu, kde jdou automatizované imunochemické metody ruku v ruce s moderními PCR stanoveními, a má v této specifické oblasti diagnostiky co nabídnout. To dokládala sdìlení z renomovaných pracoviš - Dr. G. ostera z Queen Mary s School of Medicine and Dentistry, London, Prof. Dr. P. Lampertica z ondazione IRCCS Ca'Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, University of Milan a Dr. V. Ghisetti z Azienda Ospedaliera Amedeo di Savoia, Torino - ale také velký zájem auditoria. Semináøe se zúèastnilo odhadem cca 600 lidí! Dr. oster se zabýval moderní léèbou hepatitidy C a jejím monitorováním, pøièemž vyzdvihl sérokonverzní senzitivitu metody nové generace Elecsys Anti- 20 Labor Aktuell 03/13

6 HCV II, která je nejlepší v oblasti sérologických metod na trhu. Práce dr. Ghisettiho pojednávala o zpùsobech diagnostiky hlavních typù resistentních mutací bránících úèinné terapii nákazy HIV-1. Prof. Lampertico zase poukázal na výhodné spoleèné využití markerù HBV DNA a Elecsys HBsAg quant. pøi dvou základních postupech léèby infekce HBV - pomocí pegylovaného interferonu a analogù nukleos(t)idù, což umožòuje lépe nastavit terapii šitou na míru každému jednotlivci. Kardiomarkery Velká pozornost byla tradiènì vìnována dvìma vlajkovým produktùm portfolia - kardiomarkerùm Elecsys : Troponinu T hs a NT-proBNP. Prof. Christian Mueller z University Hospital Basel referoval o využití vysoce senzitivní (hs) metody Troponinu T pøi potvrzení èi vyvrácení diagnózy akutního infarktu myokardu (AMI) s tím, že vyjádøil pøedpoklad, že u 2/3 až 3/4 pacientù bude možno v budoucnu toto rozhodnutí provést do 1 hodiny. Další øeèník, Prof. Jordi Ordonez z Hospital de Sant Paul z Barcelony, zdùraznil klinickou hodnotu výsledkù TnT hs v tzv. šedé zónì, kdy mírnì zvýšené hodnoty mohou signalizovat jiné srdeèní problémy. Dr. James Januzzi, øeditel Cardiac Intensive Care Unit v Massachusetts General Hospital, USA srovnal léèebný pøístup bez využití NT-proBNP s tím, u kterého je hlavním cílem snížení koncentrace NT-proBNP pod 1000 pg/ml bìhem deseti mìsícù. Terapie léèby srdeèního selhání využívající koncentrace NT-proBNP vykazovala zlepšení nìkolika parametrù, a sice redukci nežádoucích kardiovaskulárních pøíhod, zvýšení kvality života pacientù, zlepšení echokardiografických parametrù a v neposlední øadì úsporu nákladù. Women s health Dalšími indikaèními skupinami, které se velmi dynamicky rozvíjejí, je screening vrozených vývojových vad a screening karcinomù dìložního èípku prezentované pod spoleèným deštníkem s názvem Women's health. Dr. Mario Sideri, øeditel European Institute of Gynecology se sídlem v Milánì referoval o základní roli molekulárních markerù v detekci lidského papillomaviru (HPV) pøi stratifikaci rizika a jejich využití ve screeningu karcinomù dìložního èípku. Prof. Holger Stepan z University of Leipzig dokázal, že pomìr markerù s lt-1/ PlG je úèinným nástrojem pro predikci a stratifikaci rizika pre-eklampsie. Tento pomìr je možné nyní získat stanovením koncentrací v séru pomocí automatizovaných metod Elecsys s lt-1 a Elecsys PlG. Prof. Niels Torring z Arhus University, Norway prezentoval norské desetileté zkušenosti s neinvazivním screeningem vrozených vývojových vad u tìhotných žen v prvním trimestru. V rámci prvního trimestru ( týden gestace) pøevyšovaly úèinnosti detekce hodnotu 90 %, zatímco hodnoty falešné pozitivity nepøekraèovaly 3 %. Bìhem tìchto deseti let byl poèet nežádoucích invazivních vyšetøení redukován o 2/3. Mezinárodní kongres Euromedlab se jako vždy stal výkladní skøíní nových trendù laboratorní medicíny. Expozice Roche Diagnostics byla nejenom pøi slavnostním odhalení cobas 8100, ale i v celém prùbìhu kongresu doslova pøeplnìna lidmi a výraznì se tím odlišovala od expozic jiných firem. Podobná situace byla k vidìní i u odborných sympózií. Jsme rádi, že v porovnání s námi ctìnou a uznávanou konkurencí si vedeme takhle pìknì. I díky Vám! Dìkujeme! Labor Aktuell 03/13 21

POCT technologie pro intenzivní medicínu

POCT technologie pro intenzivní medicínu MUDr. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division POCT technologie pro intenzivní medicínu Èeská spoleènost intenzivní medicíny poøádala 18. listopadu v Praze odborné sympozium Metody Point of Care

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002 ROČNÍK V. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo 5 UM (Jana Šeblová) 2. O urgentní medicínì s Karlem Èapkem 6 (Zdenìk Kalvach) 3. Legislativní

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi

Více

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu Kypros H. Nicolaides Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu 3 Fetal Medicine Foundation, 2004 137 Harley Street, London WIG 6BG,

Více

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011!

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011! Heidelberg Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2010 Info HEIDELBERG SYSTEMSERVICE: SERVISNÍ SLUŽBY HEIDELBERG PRAHA V PRAXI // Představení servisních služeb VÝROBA KRABIČKY SE SAMOSVORNÝM DNEM A VÍKEM

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ

STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ Ale na Zem pli ne ro vá, Ná ro do hos po dáø ský ústav Aka de mie vìd ÈR; Pa trik Pa neš, Vy so ká ško la eko no mic ká v Praze* 1. Úvod Stát ní pod

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více