schváleno Programovým výborem dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008"

Transkript

1 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr Liška a Jan Kudrna Strana 1 (celkem 10)

2 OBSAH 1. Vznik a cíle strategie 2. Pokrytí území organizacemi 3. Projekty a aktivity MAS 4. Zpsob implementace strategie Píloha: Návrhy projektových zámr pro cílovou skupinu ženy, rodina, dti a mládež (Výstup z pracovních jednání pracovní skupiny Ženy, mládež ) 1. Vznik a cíle strategie Na základ jednání všech pracovních skupin bylo konstatováno, že jednou ze základních aktivit pro rozvoj spoleenství a zlepšení vztah na venkov / v regionu MAS by mla být podpora setkávání obyvatel, i vtšího spoleenství. Aktivity smující ke spolupráci jednotlivc i organizací z jednotlivých ástí regionu. Bylo tedy rozhodnuto o sestavení strategie, která by tento druh aktivit podporovala. Vznik strategie byl podpoen také faktem, že v rámci realizace SPL nelze podporovat, mimo vzdlávaní, tzv. mkké aktivity projekty. Finanními zdroji pro podporu realizace strategie by se v budoucnu mli stát píspvky len a partner, píjmy z poradenské innosti MAS v oblasti dotaního managementu a dalších vlastních aktivit. Dalším finanním zdrojem je potenciální fundraising a sponzorství. Cíle strategie: posilování vztah mezi obyvateli regionu podpora stávajících a vznik nových spolkových a spoleenských aktivit podpora aktivit pro mládež, ženy podpora inovativních aktivit, akcí vznik nových partnerství, dobrovolných organizací rozvíjejících chybjící aktivity v regionu Strategie je zpracována na základ generálních cíl stanovených v integrovaném strategickém dokumentu MAS S: Strategický plán rozvoje území psobnosti MAS eské stedohoí (2007). A tato strategie jí je podízená a je nástrojem pro její naplnní. Strategie také vychází z výstup veejných setkání s aktéry z ad žen a mládeže, která se uskutenila v kvtnu ervnu 2008 (viz píloha). 2. Pokrytí území organizacemi Strana 2 (celkem 10)

3 Obec/ást obce Organizovaný sport schváleno Programovým výborem dne Spolková innost Každoroní sportovní nebo spoleenské akce!" " #$% "#% & '( )%) "! "&*+(,$&"!-&"!$ ' " ).. & )!"#" #/$/#"& & & $$ -&&&0 12&3% &0 + 3% + "!"0/ 4445/55/6%$%#& (78&" %9&/""&#"!" % :'/%!& $!%&0 #$ /"#%0&" %$ /$/#5* " #% &" #&" 9&#/ # &5;# 1"!&& ;#55 / "& " # "& # <&& 1/"# #%"$ )%) &0 '( 2= &0# '" &0"! % #9&" $& +/%# /% )!" )!&0 )%) *+" 9/" %">&! & +"&# Strana 3 (celkem 10)

4 Obec/ást obce Organizovaný sport schváleno Programovým výborem dne Spolková innost Každoroní sportovní nebo spoleenské akce * %#&" /"#! %0 %&0 &, 0"& & $%$# /""! %&0"/, -"."% &"!& 0%#! & & "&$&!& $E= &)!"&. &" &%?0 #=="! "&" %?0 ;9A! &") 1 <#!&#&"! & "& 9BA*<11 ''CB 12&2).' # ; +!"&$%!"$/#"& "!"#"!/%!%& #"#=/& #"#& $ "$ 9%&% %&0&9A D$"$&&% " + 0 & $6"& %& %7 " %$%$!%% #"%" &0 &"!"# /"" Tato tabulka je výtem pokrytí regionu organizacemi, innostmi na jejichž rozvoj a podporu je tato strategie zamena. Dokladuje nejen jejich rznorodost, ale také mezery, které se v nabídce vyskytují, ili je inspirací pro vznik nových i rozšíení stávajících inností. 3. Projekty a aktivity MAS Sdružení bude vypracovávat vlastní projekty. Vše bude zpracováno v souladu s ISÚ a se zájmy všech len, ve spolupráci s leny i zájemci o úast z regionu. Tito mohou být také aktivujícím prvkem projekt. Všechny aktivity i projekty budou ádn schvalovány. Projekty a aktivity budou smovány zejména na tyto oblasti: Strana 4 (celkem 10)

5 Cestovní ruch, propagace úast na propaganích akcích, reprezentace regionu na výstavách, konferencích, tvorba a distribuce ucelených propaganích materiál, Vzdlávání, osvtová innost Ekologické projekty (revitalizace krajiny, zvelebování prostedí, ) Partnerské projekty rozvíjející regionální a možnou mezinárodní spolupráci Projekty zamené na výmnu zkušeností v oblastech rozvoje venkova, spolupráce mezi obany, tradic apod. Podpora spolupráce mezi organizacemi partner MAS 4. Zpsob implementace strategie 4.1 Struná charakteristika Program bude naplován pomocí výbrových ízení na poskytnutí píspvku pro realizaci projektu. Projekty pihlášené do výbru budou hodnoceny a doporuovány k poskytnutí píspvku výbrovou komisí. Projekty budou hodnoceny dle stanovených kritérií programovým výborem. O píspvek bude možné žádat o dotaci jen na základ místní akní skupinou zpracované a vyhlášené výzvy k pedkládání žádostí o píspvek na realizaci neinvestiního projektu. Výzva bude obsahovat pravidla, postupy, formuláe a další informace pro žadatele i píjemce píspvku. Pedkládat projekty budou moci vymezené typy žadatel. Na píspvek nevznikne právní nárok. Projekty budou monitorovány. Na základ vyhodnocení realizovaných projekt bude vyhodnocována úspšnost této strategie. 4.2 Oblasti podpory typy podporovaných projekt Program bude podporovat aktivity: I. Spoleensko-kulturní akce koncerty, divadlo, výstavy, dobroinné akce, spoleenské a kulturní akce, obnova tradic,. II. Sportovní akce utkání, turnaje, závody, Strana 5 (celkem 10)

6 III. IV. Vzdlávání organizace rzných kurz, jednorázové pednášky, komunitní vzdlávání,. Aktivity zamené na dti, mládež, ženy a seniory organizace zájmových kroužk, pravidelných aktivit, V. Spolené pracovní akce nap. ekologické aktivity (ištní vodních tok, okolí cest, skládek a pod), úpravy okolí památek, obnova tradiních emesel, 4.3 Oprávnní žadatelé Nestátní neziskové organizace (o.s., o.p.s.), jiná sdružení založená dobrovoln za úelem rozvoje definovaných aktivit fyzické osoby obce a sdružení obcí a svazky obcí píspvkové organizace obcí (školy, ) církve a církevní organizace 4.4 Výše dotace, spoluúast realizátora Maximální výše dotace iní K piemž, mže být ástka nižší i omezená pro jednotlivé priority a mnit se v jednotlivých výzvách. Maximální míra podpory je 90% z uznatelných náklad a bude stanovována aktuáln pro jednotlivé výzvy a priority. Bhem výzev se minimální a maximální ástka mnit nesmí. Na dotaci nemá žadatel právní nárok. Výši dotace vybraným a schváleným žadatelm stanoví Správní rada dle bodu Finanní zdroje programu Program bude financován z finanních prostedk generovaných sdružením. Finanními zdroji pro podporu realizace této strategie by se v budoucnu mly stát píspvky len a partner a také píjmy z poradenské innosti MAS S v oblasti dotaního managementu. Dalším finanním zdrojem je potenciální fundraising a sponzorství. Píprava výzev 4.6 Administrativní postupy Strana 6 (celkem 10)

7 Pípravou poklad pro výzvy bude poven Programový výbor, který pedloží svj návrh Správní rad ke schválení. Návrh bude obsahovat zejména zpsob hodnocení vetn kritérií a volbu ukazatel úspšnosti realizovaných projekt. Další administraci bude zajišovat kancelá MAS, která následn zveejní výzvu dle pravidel komunikaní strategie. Proces pidlování dotace Projekty budou vyhodnocovány na základ stanovených kriterií. Žádosti bude vyhodnocovat výbrová komise MAS, která bude respektovat stejné postupy jako pi vyhodnocování projekt pro realizaci strategického plánu Leader. Harmonogram výzev bude koncipován dle stavu finanních zdroj v návaznosti na logiku možností organizování podporovaných akcí. Nkteré výzvy lze kontinuáln, nkteré sezónn, nebo jsou nap. vázány na roní období. Na základ bodového zisku sestaví Výbrová komise seznam projekt sestupn od projektu s nejvyšším potem získaných bod po projekt s nejnižším potem získaných bod a ten pedloží k projednání a schválení Programovému výboru. V seznamu projekt bude vyznaena hranice, která oddlí projekty, které nezískaly více než 60 % z maximálního možného bodového hodnocení (projekty pod touto hranicí nebudou podpoeny). 4.7 Zpsob kontroly a závreného vyhodnocení projekt Kontrola bude probíhat fyzicky. Vždy bude zvolen jeden len Výbrové komise, který se dané akce zúastní a podá hodnotící hlášení. Žadatel doloží závrené vyhodnocení projektu písemnou formou o naplnní stanovených kritérií (nap. dohoda s partnery, fotodokumentace, prezenní listiny apod. 4.8 Vyhodnocování plnní cíl strategie Na základ závrených zpráv zpracuje povený len programového výboru zprávu o naplování cíl, kterou pednese na zasedání Valné hromady MAS. Cílem je zjistit úspšnost naplování cíl této strategie. Pracovníci MAS prbžn shromaž uji informace o prbhu každého projektu, na jejichž podklad povená osoba zprávy o realizaci programu (minimáln jednou ron, byla-li vyhlášena výzva). Strana 7 (celkem 10)

8 Návrhy projektových zámr pro cílovou skupinu ženy, rodina, dti a mládež Pro MAS eské stedohoí 1. Podpora rodiny a rodinných vztah, primární prevence sociopatologických jev. -Budováním rodinných center a míst pátelských rodin s multifunkním charakterem. - Finanní i morální podporou obcí, OS, NNO a drobných podnikatelských aktivit budujících takováto zázemí: -Více služeb pro rzné vkové skupiny na jednom míst: místo pro setkávání rodiny i rodin spolen, pro zábavu, volnoasové aktivity, poradenství, vzdlávání, posilování rodiovských kompetencí, místo pro krizovou intervenci: Nap. klubovny + knihovny + hišt + restaurace +kavárna + dílna + mateské centrum + pednášková místnost i kulturní sál + prolézaky pro dti + hlídání dtí + drobné oberstvení + volná pírodní plocha + sportovní prvky a možnosti pro starší. to vše v rzných kombinacích, dle poteb daného místa nebo regionu tak, aby každý len rodiny nalezl uspokojení svých poteb a pitom mohla být rodina pospolu. - Ve mstech podpora stávajících mateských a rodinných center, píspvky na materiální zázemí, spolufinancování osobních a provozních náklad. Investice do pidružených služeb a jejich provozoven ( drobný prodej, oberstvení,kadenictví, second hand, žehlení prádla, a jiné komern nastavené služby apod.) které by pomáhaly financovat takováto centra. - Na vesnicích a v menších mstech podpora spolkové innosti. Investice do revitalizace objekt za úelem zízení míst pátelských rodin. Granty drobným podnikatelm za tímto úelem. - Místo pátelské rodin viz. SÍ MC (místo pro koárek, místo na kojení a pebalování, herní prvky, vstícnost k dtem, ekologický provoz, zaízení 2. Podpora ženám, ohroženým dlouhodobým sociálním vylouením. (ženy na a po MD, matky samoživitelky, nezamstnané ženy, ženy v dchodovém vku avšak ochotné a schopné pracovat) - Vzdlávací a rekvalifikaní projekty (jazyky, poítae, úetnictví apod.), zajištní materiálního a personálního zázemí tmto projektm. - Využití rodinných kompetencí pro komerní sféru. Formou kurz a seminá systematické posilování sebevdomí rodie peujícího o dít, že touto péí získal i mnoho cenných kompetencí, kterých lze dobe uplatnit i v zamstnání. (nap. kurz KARO)., Zajistit materiální a personální zázemí pro tyto aktivity. - Iniciovat a využít spolupráce generací : starší nezamstnané ženy mohou pomáhat mladší generaci. Zapojení žen v dchodovém vku do služeb hlídání dtí, úklidových služeb, Strana 8 (celkem 10)

9 pomocných služeb v domácnosti, formou poloviních úvazk, pípadn jako dobrovolnic ve zdravotnických službách. Formou grantových výzev motivovat obce, OS, NNO, ÚP i soukromníky pro vznik odboru, služby i agentury, která by tyto pomáhající služby zprostedkovala. - Finann dostupné právní poradenství pro samoživitelky. Uvolnní mzdových prostedk pro OS a NNO, aby službu právníka mohli finann pokrýt a klientm (samoživitelkám) nabízet jako dostupnou službu. - Pružná pracovní doba. Platové ohodnocení ženám za objem vykonané práce ne za dobu strávenou v práci. (poloviní úvazky mnoho neeší, jsou pro tuto cílovou skupinu nevýhodné, protože za poloviní as musí obvykle udlat stejné množství práce, jako ti co mají úvazek plný, a dostanou za ni polovinu penz) - Hlídání dtí možnosti a výzvy : Zvýhodnné hlídání dtí pro samoživitelky, spolupráce se studenty brigády. Preventivní a vzdlávací charakter - nebudou zaskoeni ve své vlastní rodin. Možnost hlídání dtí na pracovištích /firemní mikroškolky, mikrojesle pro malý poet dtí ve spolupráci s mateskými centry a mateskými školami. Podpora investic do vybudování zázemí. Domácí hlídání. Podpora agenturám na hlídání dtí. Podpora MC pro vybudování zázemí na hlídání dtí a udržení zamstnanc. Píspvky od obce na hlídání dtí. - Píspvky na MŠ pro samoživitelky - výhodnjší ceny v pedškolních zaízeních spolupráce a projekty s mstem a MŠ. Grantové výzvy za tímto úelem. 3. Podpora aktivit pro mládež. Prevence sociáln patologických jev dospívající mládeže. - Podpora center pro rodinu s možností trávit volný as spolen. Materiální a personální zabezpeení. - Nízkoprahové kluby a centra s možností aktivn trávit volný as v komunit vrstevník - Podpora neorganizovaných sportovních a pohybových aktivit i netradiního typu. Investice do budování zázemí (bike parky, lanové parky, U-rampy, horolezecké stny apod..) - Voln pístupná sportovišt a dtská hišt - Dát mládeži možnost podílet se na budování a zkrášlování obce, ásti msta. Pizvat mládež k tvorb územních plán i revitalizace obce. Podílet se na vzniku místních turistických tras, nauných stezek, cyklostezek. Motivovat mládež k tmto aktivitám formou brigády (mzdou nemusí být vždy peníze, mže to být volný vstup do lanového parku, aquaparku atd ) - Podpora kulturních projekt a organizací, zapojující mladé lidi do umleckých inností - Na malých obcích zbudování komunitních center pro mladé lidi s možností cenov dostupných víkendových pobyt s alternativní náplní. Mla by mít preventivní i terapeutický úinek. - Budování ekofarem s ubytování na venkov a malých domácích zoopark v blízkosti mst, s možností propojení se školními vzdlávacími programy, nebo pracovního zapojení dtí a mládeže nap. formou zájmové mimoškolní innosti, která by tak mohla být pro rodiny cenov dostupnjší. Možnost výhodné rodinné rekreace o víkendech i prázdninách na tchto farmách. Strana 9 (celkem 10)

10 4. Krizová intervence v ohrožených rodinách nauit dovednosti, organizaci a vedení domácnosti, rodinné kompetence schopnost organizace rodinného asu, finanní zodpovdnost, prevence zadluženosti rodin atp. Soc.pracovník, terapeut formou poradenské innost, nebo pímá pomoc v terénu. 5. Krizová intervence pro ženy - poradny a krizová centra obanského charakteru pro obti domácího násilí, nebo i pro samoživitelky, nebo pro obti drog a alkoholismu. Podpora program pro nezamstnané ženy, rekvalifikaní programy, spolupráce s dobrovolnickými centry. Rozvoj dostupného krizového ubytování, i bydlení krátkodobého charakteru. Podpora svépomocným skupinám regionálního charakteru. 6. Krizová intervence pro mládež- podpora K center a jiných krizových center. Budování komunitních center i s terapeutickým programem. Zaškolení streetworker. Zprostedkování práce pro streetworkery a terénní pracovníky. Zpracovala Mgr. Zuzana Legnerová, koordinátorka SKP Klubíko v Litomicích Strana 10 (celkem 10)

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008

Aktuální problémy v oblasti pée o seniory. PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Aktuální problémy v oblasti pée o seniory PhDr. Hana Janeková PhD. ŠVZ IPVZ 7.4.2008 Demografická panika vs. Stárnutí jako píležitost Kulatý stl k financování zdravotnictví v R Problém stárnutí populace

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více