Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204"

Transkript

1 (Schválený text změny stanov příslušných odstavců článků) Stanovy Bytového družstva Sportovní 3204 ČÁST I. Úvodní ustanovení Článek Název firmy: Bytové družstvo Sportovní Sídlo družstva: Mělník, Sportovní 3204, PSČ Článek Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů, zejména v oblasti bydlení v domě Sportovní 3204 Mělník ve smyslu Zákona o obchodních korporacíchč.90/2012sb.(dále jen zákon) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva nad rámec základního členského vkladu Družstvo je zřízeno na dobu neurčitou. Článek Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených Družstvo obstarává zabezpečování základních služeb souvisejících s užíváním domu a jednotlivých bytů jakož i ostatních rozvodů (dodávky energií, revize plynu, elektrických zařízení mimo bytů, výtahu, domácí telefon, kabelová televize atd.). ČÁST II. Vznik a zánik členství. Článek Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami Podáním písemné přihlášky a zaplacení zápisného ve výši 4.000,Kč na účet bytového družstva Převodem členských práva a zaplacení poplatku ve výši 4.000,Kč na účet bytového družstva.

2 4.4. Pokud je prováděn převod členských práv mezi rodiči a jejich dětmi nebo obráceně, poplatek za převod členských práv není vyžadován. Výše uvedené skutečnosti musí být představenstvu bytového družstva doloženy smlouvou o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. Článek 5. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tat skutečnost nastala.družstvo provede zápisskutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. Článek Členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsouli členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu (exekučního řádu) a, bylli v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu nebo zánikem družstva. Zánikem družstva bez právního nástupce Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, jeho členství se obnovuje; jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu Vystoupením zaniká členství v době určené stanovami, nejdéle však uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. Fyzická osoba může být vyloučena také, bylali pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje členská schůze na návrh představenstva BD. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo se odvolat k příslušnému soudu. Neníli právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká.

3 Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se,aby s porušováním členských povnností přestal a následky porušení členských povinností odstranil: k tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta,nejméně však 30 dnů Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, jeli v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Neníli právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 5, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze Družstvo informuje bez zbytečného odkladu členy písemným oznámením v sídle družstva a v bytovém domě ve vlastnictví družstva, v němž se nachází byt, k němuž má povinný nájemní právo související s podílem, který je předmětem výkonu rozhodnutí, že mu byla doručena dražební vyhláška podle zákona upravujícího výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností a že tato dražební vyhláška je k nahlédnutí v sídle družstva. Družstvo zašle členovi, který o to požádá, opis dražební vyhlášky na jeho náklady a nebezpečí na adresu uvedenou v žádosti. Článek Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic členských práv a povinností zůstavitele může požádat družstvo o členství. Zákon nebo stanovy mohou určit, kdy představenstvo nesmí dědicovo členství odmítnout nebo kdy se nevyžaduje souhlas představenstva s nabytím členských práv a povinností dědicem Souhlas představenstva se nevyžaduje, jestliže dědic nabyl práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. Článek Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena,kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle odstavce 8.2. násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu, jeli podle jiného právního předpisu nebo stanov zřízen a to v rozsahu, nalze

4 rezervní fond rozdělit mezi členy družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství vzniklo. Zanikneli členství do 30.června daného účetního období,určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období,jeli takto zjištění vypořádací podíl vyšší Majetková účast ve výši 100% členského podílu ceny nemovitosti podle velikosti jednotlivých bytových jednotek a členů BD: za byty 2 KK = Kč ,za byty 2 KKK = Kč ,, za byty 3 KK = Kč ,, za byty 3+1 = Kč ,. V těchto cenách je kalkulována i cena pozemku Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle 8.2. a 8.3.Uvedené odstavce se použijípro vyplacení vypořádacího podílu delší než 2 roky ode dne zániku členství Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný ve lhůtě 1 roku poté,kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle 8.2. a 8.3.,nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu,kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno Jestliže,byl zrušen konkurz na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto,že majetek dlužníka je nepostačující Insolvenčí správce vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu vyplacený vypořádací podíl úpadce družstvu Jestliže,byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu,členství povinného v družstvu se obnovuje Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Článek 9. Nedělitelný fond Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Článek 10. Rozdělení zisku Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky.

5 10.2. Nevyplýváli ze stanov něco jiného, určí se podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů; u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí Stanovy družstva nebo usnesení členské schůze mohou určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy. Část III. Článek 11. Orgány družstva Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise Členem orgánu družstva může být jen člen družstva Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je 5 let O průběhu jednání musí být pořízen zápis tím kdo jednání svolal,kde budou uveden údaj o datu,místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení,výsledky hlasování a námitky členů.přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením,kdo ze členů nebyl přítomen,pozvánka na jednání případně další podklady předložené k projednávaným záležitostem. Článek 12. Členská schůze Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen "členská schůze") Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Svolání členské schůze musí být členům oznámeno nejméně 15 dní před jejím konáním písemnou pozvánkou, zaslanou na adresu členům zapsaných v seznnamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou Členská schůze musí být svolána, požádáli o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise, jakož i v dalších případech, určujíli tak stanovy. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů.

6 12.4. Do působnosti členské schůze patří: a) měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise d) schvalovat řádnou,mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku. e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, h) rozhodovat o uzavření smluv a o jiných významných majetkových dispozicích, i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradila Neníli členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení 238 odst. 3 zákona. Článek Při hlasování má každý člen jeden hlas Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovat. Z plné moci musí vyplývat,zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva,jinak platí,že nemá pro jednání na členské schůzi žádnou plnou moc.

7 Článek O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. Článek Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádalli o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze, a nebylali svolána řádně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dověděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 1, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo, že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat žalobu do jednoho měsíce ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze. Článek 16. Představenstvo Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo má 3 členy Představenstvo je statutárním orgánem družstva.

8 16.3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Nevyplýváli ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Jeli však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva (představenstva), popřípadě místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v určitém pořadí stanoveném představenstvem Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva, organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. Článek Každý člen je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, vymáháli náhradu škody představenstvo. Článek 18. Kontrolní komise Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má tři členy Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.

9 Článek 19. Společná ustanovení o členství v orgánech družstva Funkční období členů orgánů družstva je 5 let Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán oprávněný k tomu podle stanov. Neurčujíli stanovy jinak, projedná odstoupení orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. Článek 20. Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednající orgán Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. Článek 21. Vymezení práva užívání bytu Práva a povinnosti členů a družstva Členství v družstvu je spojeno s výlučným právem užívání určitého bytu podle nájemní smlouvy v souladu s těmito stanovami a s užíváním společného vybavení domu a prostor Náklady spojené s údržbou nebo úpravami bytu prováděné členem družstva se nezapočítávají na členský podíl Byt a jeho součásti jsou ohraničeny: a) vnějším lícem vstupních dveří do bytu, zábradlím balkonu, venkovním lícem okenního rámu a vnějšího zasklení oken, vnitřním lícem okenního parapetního zdiva a ostění, lícem vnitřního zdiva, podlahami a stropy, které se nacházejí pod uzavřením bytu. Součástí bytu jsou i větrací rozvody, prostory sklepa k bytu

10 patřící b) instalacemi přívodu energií, médií, odpady a to: elektroinstalace ve zdech od vývodu z elektroměru až k zásuvkám a spotřebičům, vč. Spotřebičů u kanalizačních odpadů všechny rozvody v bytě až po odbočku na stoupačce odpadní vody u slaboproudých rozvodů veškeré rozvody ve zdech, vč. připojovacích krabic a to od vstupu do bytu u topných rozvodů od prvního připojovacího šroubení uzavíracích ventilů radiátorů, vč. Radiátorů Stoupací rozvody vedení energií, médií sloužící rovněž pro ostatní byty nejsou součástí bytu. Součástí bytu je i bytové vybavení a zařízení, jež je dle nájemní smlouvy poskytováno jako součást nájmu za úplatu, přičemž člen družstva nájemce bytu: a) je povinen byt udržovat ve stavu způsobilém k řádnému užívání, provádět jeho řádnou údržbu a opravy a řádně užívat a pečovat o vybavení společných proctor b) není oprávněn provádět v bytě bez souhlasu družstva stavební úpravy, ani úpravy na rozvodech energií a médií, ani jiné podstatné změny podléhající ohlašovací povinnosti bez povolení či ohlášení dle stavebního zákona, jimiž by došlo ke změně vzhledu domu, ohrožení statické bezpečnosti, přemístění vnitřních příček bytu nebo narušení činnosti technického zařízení domu a pod., nebo omezení práv ostatních členů nájemníků v domě, např. pokládání plovoucí podlahy bez izolace zajišťující odhlučnění, tzn. nedodržení vyhl. č. 268/2009 Sb. a ČSN o kročejové neprozvučnosti Nájemník bytu, který není členem družstva, není oprávněn provádět změny při obsazování bytu jinými osobami bez písemného souhlasu pronajímatele (majitele členského podílu družstva). Uvedenou skutečnost je povinen písemně oznámit představenstvu BD Družstvo nebo člen družstva nájemník nebo příslušník jeho rodiny nebo osoba, která je činná v přímé vazbě k jmenovitému bytu a který(á) uzavřel(a) domovní závěry médií a energií, musí zajistit, aby jejich uzavření (vypnutí) i opětovné otevření (zapojení) bylo uživatelům ostatních dotčených bytů včas a řádně oznámeno. Předcházející uzavření či vypnutí je tato osoba povinna rovněž vhodným způsobem (vývěskou na nástěnce v přízemí domu) dotčeným uživatelům oznámit. V případě, že tak neučiní a vznikne z tohoto důvodu škoda, odpovídá za ní v plném rozsahu Společné nebo nebytové prostory pronajímá družstvo svým členům na základě řádné nájemní smlouvy. O pronájmu nebytových prostor rozhoduje představenstvo BD. Měsíční sazba za společné nebo nebytové prostory činí Kč 10,/m Před uzavřením nájemní smlouvy k uvolněnému bytu, nebytového prostoru, představenstvo vyzve písemně člena, zájemce o pronájem nebytového prostoru ke splacení doplatku členského vkladu či nájemného, které bude stanoveno vždy individuálně. Lhůtu na zaplacení stanovené částky je do 15 dnů od doručení výzvy o zaplacení.

11 21.9. Nájem bytu, společných nebo nebytových prostor vzniká nájemní smlouvou mezi pronajímatelem (družstvem) a nájemcem Podnájemní smlouva uzavřená mezi členem BD a nájemníkem při pronajmutí bytu musí být uzavřena písemně a musí obsahovat: označení smluvních stran popis příslušenství bytu a jeho stav výši nájemného a výši záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním bytu práva a povinnosti nájemníka a pronajímatele ustanovení o měsíčním správním poplatku, který činí Kč 100,Kč správní poplatek není povinen platit ten, kdo pronajímá byt příbuzným v přímé linii rodiče a děti Správní poplatek je povinen zaplatit člen BD (pronajímatel) bytovému družstvu a to nejpozději při uzavření podnájemní smlouvy, bez ohledu na to, ve kterém měsíci byla předmětná nájemní smlouva uzavřena. Správní poplatek za následující roky je splatný vždy nejpozději do roku předcházejícího. Bez ohledu na skutečnost, kdy bude (byla) podnájemní smlouva ukončena, je tento správní poplatek nevratný Při pronájmu bytu je družstvo povinno postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravující tuto oblast Při pronájmu společných a nebytových prostor, přenechává družstvo přesně označený společný či nebytový prostor výhradně na základě řádné nájemní smlouvy na dobu určitou s možností dalšího prodloužení za podmínky řádného placení nájemného. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu družstva Smlouva o nájmu společných a nebytových prostor musí být schválena představenstvem družstva a podepsána nejméně dvěma členy představenstva družstva Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, ustanovení nájemní smlouvy, vnitřní organizační řád a dodržovat pravidla občanského soužití b) platit včas a předepsaným způsobem úhrady za užívání bytu a za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, jakož i zálohy a nedoplatky z vyúčtování c) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní a bytový řád, předpisy o požární ochraně a bezpečnosti, řádně užívat a udržovat technický stav bytu a včas provádět jeho potřebnou údržbu a opravy d) provádět řádně a včas činnost pro družstvo, ke které se zavázal nebo o níž bylo na členské schůzi společně přijato rozhodnutí

12 e) umožnit pověřeným pracovníkům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu a provádění odpočtu měřidel umístěných v bytě, umožnit jednorázové přeměření užívané bytové plochy bytu a sklepa pro objektivní procentní rozpočítání příslušného podílu z celkových plateb a nákladů družstva. Dále umožnit přístup, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních bytových jednotek, příp. domu jako celku, též v případě havárií f) uhradit škody na družstevním majetku, které způsobil sám, člen jeho domácnosti, jeho nájemce (podnájemce) nebo jeho návštěvník g) oznamovat představenstvu a to písemnou formou do 30 dnů změny rozhodující pro rozúčtování cen služeb za účelem aktualizace členské a bytové evidence a rozúčtování záloh a úhrad za plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním bytu. Změna bude účtována od prvního dne měsíce následujícího po vzniku této skutečnosti v případě prodlení s jakýmikoliv platbami ve prospěch družstva, spojenými s pořízením nemovitosti, její správou, údržbou, opravami, rekonstrukcí, modernizací a užíváním bytu a společných prostor, t.j. splacení na něj připadajících plateb, měsíčních splátek a mimořádných prokazatelných nákladů, přejímá člen družstva na sebe sankční břemeno za škody a náklady, jež by prodlením plateb družstvu vznikly h) při absenci pojištění bytu člena, ručí tento sám za škody na majetku družstva i jeho členů v důsledku nahodilé události vzniklé v jeho bytě a to bezezbytku i) dodržovat zásady občanského soužití a nenarušovat je např. hlasitou hudbou a jinými činnostmi, zejména v době nočního klidu tj. od 22,00 hodin do 06,00 hodin. j) chov zvířat je možný pouze za předpokladu, že jsou dodržovány zásady hygieny a nejsou omezována práva ostatních nájemníků a uživatelů. Ve společných prostorách a sklepních kójích je chov zvířat zakázán l) vzhledem k typu domu a možnostem způsobit škodu třetí osobě, mít uzavřené pojištění domácnosti. Část IV. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření Článek Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. Článek 23. Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání, jakož i další skutečnosti určené stanovami. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi.

13 Článek 24. V souladu se zákonem o dani z příjmu, jsou členové představenstva bytového družstva a kontrolní komise odměňováni funkčním požitkem v max. výši Kč 2.500, měsíčně. O jeho výši rozhoduje v případě členů představenstva předseda představenstva, v případě kontrolní komise její předseda. Práce vykonané mimo rozsah funkčních požitků, budou prováděny formou dohody o provedení práce v souladu s 75 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Část V. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva Článek Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, c) rozhodnutím soudu, d) uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno, e) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. Článek Soud může na návrh státního orgánu, orgánu nebo člena družstva nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže: a) počet členů družstva klesl pod počet stanov

14 b) souhrn členských vkladů klesl pod částku stanovenou v zápise základního jmění c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů družstva a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost d) družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond e) družstvo porušuje závažným způsobem ustanovení zákona o obchodních korporacíchč.90/2012sb. O hospodaření se svým majetkem,nebo provozuje činnost,která je v rozporu s 727. f) založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon Soud stanoví před rozhodnutím o zrušení družstva lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění možné. Článek Nestanovíli zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidátoři jsou jmenováni způsobem uvedeným ve stanovách družstva, jinak je jmenuje členská schůze Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy způsobem určeným ve stanovách. Neurčíli stanovy jinak, vyplatí se členům splacená část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok. Zbytek likvidačního zůstatku rozdělí se mezi tyto členy podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním kapitálu družstva Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhovíli soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen.

15 Změna stanov byla projednána a schválena členskou schůzí BD Sportovní 3204, dne Do STANOV Bytového družstva Sportovní 3204 Mělník byl implementován Zákon o obchodních korporacíchčíslo 90/2012 Sb. V Mělníku 12.června 2014.

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více