Marketingové komunikace hudebního festivalu Hrachovka. Barbora erná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingové komunikace hudebního festivalu Hrachovka. Barbora erná"

Transkript

1 Marketingové komunikace hudebního festivalu Hrachovka Barbora erná Bakaláská práce 2009

2

3

4 ABSTRAKT Bakaláská práce pojednává v teoretické ásti obecn o marketingových komunikacích zamených na oblast hudebních festival. V praktické ásti je vnována konkrétnímu hudebnímu festival Hrachovka, jeho marketingovému komunikanímu mixu, výzkumu povdomí o znace Hrachovka a znalosti znaky Hrachovka. Hlavním cílem této práce je najít cestu ke stabilizaci hudebního festivalu a zvýšení návštvnosti prostednictvím zvýšení úrovn marketingových komunikací festivalu. Klíová slova: Hudební festival Hrachovka, agentura PEAS Production, marketingové komunikace hudebních festival, kulturní projekty, povdomí o znace, znalost znaky, marketingový komunikaní mix, korporátní identita. ABSTRACT The theoretic part of my Bachelor work is generally about marketing communications, which are focused on music festivals. The practical part of the work is about Hrachovka the music festival, marketing communications of this festival and research on brand knowledge. The main goal of my work is to find the way how to set music festival and push up visit rate by marketing communications. Keywords: Hrachovka music festival, PEAS Production agency, marketing communications of music festivals, cultural projects, brand knowledge, marketing communications mix, corporate identity

5 Podkování, motto Ráda bych podkovala realizanímu týmu Hrachovka, konkrétn panu Zbyku Hankovi, jednateli PEAS Production a panu Petru Tomšíkovi za ochotné poskytnutí dležitých informací a materiál, bez nichž by se mi nepovedlo napsat ucelenou práci. Podkování patí také paní mgr. Elišce Kubíkové, která velmi svdomit a trpliv vedla mou bakaláskou práci, mnohdy mi dávala zajímavé podnty a vnovala mnoho asu konzultacím a radám. Rovnž dkuji všem respondentm, kteí vnovali as vyplnní mnou sestaveného dotazníku a napomohli mi tím realizovat výzkum. Dlte se o svou zkušenost. Je to cesta, jak dosáhnout nesmrtelnosti. Dalajláma

6 OBSAH ÚVOD...9 I TEORETICKÁ ÁST KULTURA A KULTURNÍ DNÍ V OBLASTI HUDEBNÍCH PROJEKT DEFINICE HUDEBNÍHO FESTIVALU MARKETINGOVÁ A PROPAGANÍ STRATEGIE V OBLASTI HUDEBNÍCH FESTIVAL KDO ZAJIŠUJE MARKETING HUDEBNÍCH FESTIVAL CÍLOVÁ SKUPINA HUDEBNÍCH FESTIVAL HUDEBNÍ MARKETING, DRAMATURGIE, UMÍSTNÍ A NA ASOVÁNÍ HUDEBNÍHO FESTIVALU TVORBA PRODUKTU ZNA KA A BUDOVÁNÍ ZNA KY Povdomí o znace Znalost znaky REALIZACE MARKETINGU A PROPAGANÍCH AKTIVIT PLÁNOVÁNÍ ANALÝZA TRHU MARKETINGOVÝ KOMUNIKANÍ MIX HUDEBNÍHO FESTIVALU REKLAMA PUBLIC RELATIONS Press relations Sponzoring Krizová komunikace DIRECT MARKETING OSOBNÍ PRODEJ PODPORA PRODEJE NOVÉ FORMY MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ BŽN POUŽÍVANÉ PROPAGA NÍ AKTIVITY VS. ORIGINÁLNÍ PROPAGA NÍ AKTIVITY STANOVENÍ HYPOTÉZ...29 II PRAKTICKÁ ÁST HUDEBNÍ FESTIVAL HRACHOVKA...31

7 6.1 HISTORIE HUDEBNÍHO FESTIVALU HRACHOVKA AGENTURA PEAS PRODUCTION S.R.O. SOU ASNÝ POADATEL FESTIVALU CÍLOVÁ SKUPINA HUDEBNÍHO FESTIVALU HRACHOVKA SWOT ANALÝZA HUDEBNÍHO FESTIVALU HRACHOVKA MARKETINGOVÝ KOMUNIKANÍ MIX HUDEBNÍHO FESTIVALU HRACOVKA KORPORÁTNÍ IDENTITA HUDEBNÍHO FESTIVALU HRACHOVKA Korporátní barvy Logo Slogan REKLAMA Outdoor Programov-informaní leták Televizní spot Rádiový spot Tištná inzerce Webová prezentace Internetové bannery PUBLIC RELATIONS Press relations Sponzoring Krizová komunikace DIRECT MARKETING OSOBNÍ PRODEJ PODPORA PRODEJE NOVÉ FORMY MARKETINGU VIRAL MARKETING, BUZZ MARKETING, FÓRA, KOMUNIKÁTORY, BLOGY, WORD OF MOUTH BŽN POUŽÍVANÉ PROPAGA NÍ AKTIVITY VS. ORIGINÁLNÍ PROPAGA NÍ AKTIVITY VÝZKUM ZNALOSTI HUDEBNÍHO FESTIVALU HRACHOVKA NA ZÁKLED MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ POVDOMÍ O ZNA CE ZNALOST ZNA KY SHRNUTÍ VÝZKUMU DOPORUENÍ A NÁVRHY VYLEPŠENÍ MAREKETINGOVÉ KOMUNIKACE...58 ZÁVR...59 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...60 SEZNAM POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZDROJ...61 SEZNAM GRAF...62

8 SEZNAM PÍLOH...63

9 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 9 ÚVOD Téma mé bakaláské práce zní Marketingové komunikace hudebního festivalu Hrachovka. Toto téma jsem zvolila, protože v oblasti hudebních festival již nkolik let pracuji a tudíž prostedí znám. eská republika patí mezi zem s velkým potem letních hudebních open-air festival. Konkurence je zde vysoká a získat si dostaten velké publikum a tím souasn vysokou návštvnost je pro organizátory a produkních agentury tchto projekt velmi složitý úkol. Troufám si tvrdit, že klíem k úspchu v této oblasti je zvolit originální a pitažlivou dramaturgii, najít správný termín akce a v neposlední ad jsou to také vhodn zkombinované, nápadité a kreativní marketingové komunikace. Práv jim se chci vnovat ve své práci. Tomu jak moc ovlivují mediální publicitu festival, jejich psobení na povdomí o znace vs. znalost znaky a návštvnost festival. Využití marketingových komunikací se stalo trendem nkolika posledních let, kdy organizátoi zjistili, že díky tmto prostedkm mohou zvednout návštvnost, získat lepší partnery i sponzory, seznámit publikum za hranicí regionu s daným hudebním festivalem a samozejm také dsledkem všech tchto faktor dosáhnout vyššího zisku. Pomocí silné propaganí kampan se, jak už jsem zmiovala výše, zvyšuje atraktivita projektu pro sponzorské subjekty z oblasti soukromé sféry, bez jejichž finanní i produktové participace by se jen tžce dodržoval vyrovnaný rozpoet hudebního festivalu. ím více možností propagace jim mžeme nabídnout, tím vyšší sponzorský dar jsou nám ochotni partnei poskytnout. Ve své bakaláské práci jsem se rozhodla nejen teoreticky podložit jaké marketingové komunikace využívají hudební festivaly, jaká je souasná situace na poli tchto hudebních projekt a lehce se dotknout oblasti hudebního marketingu, tvorby dramaturgie a festivalu samotného, ale také v praktické ásti popsat a zanalyzovat konkrétní marketingové komunikace hudebního festivalu Hrachovka, poádaného Agenturou PEAS Production. Ráda bych se v teoretické ásti své práce zamila rozdíly mezi klasickým marketingem a marketingem kulturních organizací produkující hudební festivaly. V praktické ásti se chci soustedit nejen na analýzu marketingových komunikací hudebního festivalu Hrachovka, ale také na výzkum znalosti a povdomí o znace Hrachovka. Rovnž chci

10 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 10 v závru své práce zpracovat doporuení a návrhy pro vylepšení marketingové komunikace hudebního festivalu Hrachovka. Hlavním cílem mé práce je pokusit se najít cestu, jak zvýšit povdomí o znace a znalost znaky Hrachovka. Tato práce by potom mohla sloužit organizátorm Hrachovky, jako návrh ešení kolísání návštvnosti, která festival každoron pronásleduje. Jsem pesvdena o tom, že pokud se použije správný a efektivní komunikaní mix vhodný pro cílovou skupinu, dojde ke zvýšení znalosti znaky a s pihlédnutím ke správn zvolené dramaturgii a naasování festivalu i k celkovému zvýšení návštvnosti.

11 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 11 I. TEORETICKÁ ÁST

12 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 12 1 KULTURA A KULTURNÍ DNÍ V OBLASTI HUDEBNÍCH PROJEKT Slovem kultura (z latinského colere, pstovat) se pvodn oznaovalo pstování užitkových plodin. Jako metaforu je použil Cicero pro peklad Platonova pojmu pée o duši a od 16. století se používá pro oznaení vybraných, vznešenjších lidských inností, zejména umleckých (tzv. vysoká kultura ). Do ní patí literatura, umní, hudba, pípadn i vda a filosofie. 1 Hudba je specifická a velmi výrazná souást kultury, která provází lidstvo již od pravku, kdy ji naši pedci používali pi svých rituálních obadech. S vývojem lidstva se rozvíjela také hudba, hudební nástroje i její záznam a reprodukce byly stále sofistikovanjší. Postupem asu se také zaala formovat široká cílová skupina, která mla potebu konzumovat ji v kruhu lidí s obdobnými zájmy. Rovnž hudební tlesa toužila pedvádt své umní ped širokým publikem. A tak se na trhu setkala nabídka s poptávkou a vznikly první koncerty, koncertní sín, opery atd. 1.1 Definice hudebního festivalu V lét se poádají pevážn open-air hudební festivaly, neboli festivaly pod širým nebem. Hudební festival je projekt zamený na hudbu a innosti s ní spojené. Zpravidla bývá hudební festival pehlídkou interpret zamených na uritý hudební žánr, a už to je rock, pop, klasická hudba, metal nebo teba country. asto bývají tyto hudební akce doplnny o zajímavé doprovodné akce. Prvním zaznamenaným festivalem vbec byly pravdpodobn Pythijské hry, které se odehrály v Delfách. Za druh festivalu byly považovány i spoleenské akce ve stedovku, kde se mimo jiné poádaly souboje. 2 1 Encyklopedie.seznam.cz/heslo/ kultura-sociologie [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ kultura-sociologie>. 2 Encyklopedie.seznam.cz [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/ hudebni-festival>.

13 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 13 Mezi legendární festivaly patí napíklad Woodstock, který mžeme považovat za jeden z prvních masových hudebních festival. Uskutenil se srpna 1969 ve stát New York. Mezi eské festivalové velikány patí urit Colours of Ostrava, Trutnov open-air music festival, Rock for People a Sázava Fest. Všechny jsou nkolikadenní, probíhají souasn na nkolika scénách a tší se mnohatisícové návštvnosti.

14 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 14 2 MARKETINGOVÁ A PROPAGANÍ STRATEGIE V OBLASTI HUDEBNÍCH FESTIVAL Bez marketingu a propagace se v dnešní dob neobejde tém žádná spolenost. Koneckonc i myšlenka, že kvalitní umlecký produkt nepotebuje žádnou propagaci, je ist marketingová: její nositel pedpokládá, že cílová skupina má takový zájem o produkt, že bude sama intenzivn vyhledávat informace o nm, a dále že tento produkt je sám o sob natolik kvalitní, že uspje v konkurenci pípadných dalších nabídek. 3 Proto také kulturní organizace poádající hudební festivaly zaaly tohoto nástroje využívat. 2.1 Kdo zajišuje marketing hudebních festival Marketing a nutnost propagace se v posledním desetiletí stává nezbytnou souástí všech subjekt na eském trhu. I pes prvotní odmítání marketingových komunikací kulturními organizacemi se projevila jejich nutnost i v tomto odvtví. Dá se íci, že kulturní akce mají blízko k umní a umlcm, ti se velmi tžko ztotožují s komercí, ke které mají naopak velmi blízko marketingové komunikace. Konen je zde pedstava mnohých pracovník kulturních institucí, že kvalitní produkt (rozumj umlecky hodnotné dílo i pedstavení) si své zákazníky (diváky, posluchae) sám najde a tudíž není nutné žádné marketingové i propaganí aktivity vykonávat, pípadn že vtší zapojení marketingu by dokonce njakým zpsobem mohlo devalvovat umleckou úrove produktu nebo jeho spoleenskou hodnotu. 4 Letní festivaly moderní hudby, kterým Hrachovka bezesporu je, patí mezi prkopníky marketingových komunikací v kultue. Se vzrstající hustotou letních hudebních festival na tuzemském trhu jsou organizátoi nuceni využívat stále dmyslnjší a lépe zacílený marketingový komunikaní mix. 3 BA UV ÍK, Radim. Divadlo, filharmonie a studenti : mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí. 1. CD-ROM vyd. Zlín : VeRBuM, Dostupný z WWW: <http://www.verbum.name/products/>. CD-ROM. ISBN Pedmluva, s BA UV ÍK, Radim. Divadlo, filharmonie a studenti : mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí. 1. CD-ROM vyd. Zlín : VeRBuM, Dostupný z WWW: <http://www.verbum.name/products/>. CD-ROM. ISBN Pedmluva, s. 5.

15 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 15 U malých a stedních festival zajišuje marketing zpravidla pímo jeden z organizátor, protože na specialistu nejsou finanní prostedky. Mnohdy jde o osobu, která nemá vzdlání v oboru v lepším pípad doplnná o grafika v horším pípad bez nj. Nejednou jsem se ve své praxi na hudebních projektech setkala se skuteností, kdy se lenové realizaního týmu nazývali PR managery, aniž by vdli, co slovní spojení public relations znamená a co tato funkce obnáší. Ne vždy je nekvalifikovaný jedinec na škodu, zídka se vyskytnou i neprofesionálové, kteí jsou schopni vytvoit velmi dobe zacílenou a originální kampa. Bohužel však vtšinou dochází k tomu, že nekvalifikovaní pracovníci marketingu pracují bez jakékoli strategie, systému a bez použití základních pravidel marketingových komunikací. Mnohdy tak vzniká komunikace, která nepodporuje korporátní identitu projektu, která je špatn zacílená, roztíštná i neefektivní. Vtší hudební festivaly zamstnávají zpravidla marketingového specialistu i tým specialist nezídka se propagací zabývá pímo outsourcovaná komunikaní agentura. 2.2 Cílová skupina hudebních festival Marketingový komunikátor musí zaít s jasnou pedstavou o cílovém píjemci. Píjemci mohou být potenciální kupující výrobku firmy, souasní uživatelé, ti kdo rozhodují o nákupu a ti, kdo jej ovlivují. 5 Cílová skupina je segment osob, vybraný na základ uritých kritérií (vk, sociální postavení, pohlaví,...), pro který je produkt uren a tedy jde souasn o píjemce komunikaního sdlení produktu. Základem každé úspšné komunikace vetn reklamy je pizpsobení sdlení tomu, pro koho je ureno. V bžném život tak postupujeme zcela samozejm. Když hovoíme s malým díttem, se starcem, s univerzitním profesorem, rockovou hvzdou, modelkou, lesním dlníkem atd. je naším cílem, abychom se s nimi dorozumli, pak zcela automaticky 5 KOTLER, Philip. MARKETING MANAGEMENT : Analýza, plánování, využití, kontrola. 7. vyd. Sv. 1. Praha : Victoria, ISBN Tvorba strategie marketingové komunikace, s. 615.

16 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 16 pizpsobujeme výbr slov, slovní obraty, pirovnání, metafory a všechny další prostedky komunikace práv tomu konkrétnímu lovku, se kterým hovoíme. 6 Urení cílové skupiny je delší proces. Nejdíve je nutné provést segmentaci trhu rozlenní na jednotlivé segmenty (skupiny osob), které budou na komunikaci stejn nebo podobn reagovat. Na základ segmentace si spolenost vybere nkolik klíových skupin zacílí na n svou komunikaci (targeting). A na závr je nutné najít v myslích cílových skupin místo pro produkt, najít zpsob jakým bude produkt vnímán (positioning). Hudební festivaly mají velmi širokou škálu cílových skupin. Svou roli zde hraje hudební žánr, který festival nabízí, velikost projektu, umístní a mnoho dalších aspekt. Napíklad festival vážné hudby v malém msteku mimo centra kulturního dní bude mít mnohem užší cílovou skupinu než festival world music typu Colours of Ostrava. Zde vzniká otázka pro organizátory, zda zvolit spíše širokou komunikaní kampa napí všemi médii a ekat, že osoby z dané cílové skupiny zasáhne a souasn pesvdí i nkolik píjemc mimo cílovou skupinu. Nebo strategicky tvoit komunikaní kampa pímo namíru cílové skupin a neplýtvat tak zbyten finanními prostedky. Podle souasných trend se zdá být efektivnjší a ekonomitjší peliv zacílit komunikaci a dostat se pímo k cílové skupin. 2.3 Hudební marketing, dramaturgie, umístní a naasování hudebního festivalu tvorba produktu Obor nazvaný marketing kultury i hudební marketing se dá velmi tžko definovat a mžeme pouze polemizovat o oficiální existenci tohoto oboru. Pesto se tém všichni marketingoví odborníci o marketingu kultury velmi asto ve svých dílech zmiují. V praxi by se za hudební marketing dalo považovat vše, co slouží k prodeji hudebního produktu. Jde o marketingové komunikace, tvorbu lákavé dramaturgie a souasn také správné umístní a naasování projektu. 6 VYSEKALOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Ržena. Psychologie reklamy. 2. rozš. vyd. Praha : Grada, ISBN Jak zjistíme úinnost reklamy, s. 174.ISBN

17 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 17 V 70. létech minulého století se zaal pojem marketing kultury objevovat v literatue stále astji. Autoi rozebírají jak definovat tento obor, hledají cíle a funkce, které by ml tento obor plnit. Kotler napíklad tvrdí že: Marketing není umním hledání chytrých cest jak zaplnit hledišt. Marketing je umním vytváení skutené zákaznické hodnoty. Je to umní pomoci zákazníkm aby se stali bohatšími. 7 Kotler rovnž definuje tyi hlavní cíle marketingu kultury. Jde o zvýšení návštvnosti, rozvoj (vzdlávání) publika, rozvoj principu lenství (píslušnosti i vztahu k organizaci) a rozšiování zdroj financování. Pokud shrneme jednotlivé pohledy, mžeme íct že úkolem marketingového ízení v kulturních organizacích jsou tyi zájmy. Za prvé jde o zájem tvrce, organizace i konzument podílet se na tvorb a ochran umleckých hodnot vysoké kvality, za druhé je to zájem organizace (majitel) dosáhnout adekvátního zisku, za tetí jde o zájem konzument trávit smyslupln svj volný as na kulturních akcích a v neposlední ad je tu zájem komerních organizací finann podpoit uritou kulturní aktivitu výmnou za možnost oslovit publikum konzumující tuto aktivitu s nabídkou svých vlastních hodnot (produkt). 8 Celá tvorba marketingu v kulturních organizacích by se dala rozdlit do nkolika bod. Na zaátku stojí myšlenka. Nápad jakou akci chce organizace vbec dlat, jak jí chce dlat, kde a pro koho. Tato fáze by se dala nazvat tvorbou jakéhosi podnikatelského zámru. Poté pichází tvorba samotného produktu (hudebního festivalu). Je nutné zvolit schopný a efektivn pracující tým, který bude produkt tvoit. Zvolit datum realizace, 7 (Kotler in Scheff Bernstein, 2007: viii) Marketing is not the art of finding clever ways to fill your seats. Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. 8 BAUVÍK, Radim. Divadlo, filharmonie a studenti : mladí lidé jako cílová skupina marketingu kulturních institucí. 1. CD-ROM vyd. Zlín : VeRBuM, Dostupný z WWW: <http://www.verbum.name/products/>. CD-ROM. ISBN , s. 9. (parafráze)

18 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 18 tak aby v nejlepším pípad nekolidovalo s jiným festivalem, v horším pípad, když dojde ke kolizi, tak aby šlo alespo o festival zamený na odlišnou cílovou skupinu. Vybrat vhodný prostor pro realizaci, tak aby se zde návštvníci pohodln dostali a byl zde adekvátn velký prostor oekávané návštvnosti, pípadn možnosti noclehu (kempy, hotely, penziony i prostor pro stanové msteko), aby zde byla možnost pipojení na elektrickou sí a zdroj pitné vody, na druhou stranu je zde nutnost pimené vzdálenosti od obcí i osad aby hluk nerušil obyvatele. V neposlední ad je nutné sestavit dramaturgii, pomocí výbru vhodných hudebních tles zamíit projekt na cílového píjemce, využít interprety zvuných jmen, ale také nové talenty apod. Heavy-metalový festival nebudeme zvát Evu Farnou a na popový festival nezaadíme vystoupení Moravanky. Organizátoi nesmí zapomenout ani peliv naplánovat komunikaní aktivity, vylenit si na n rozpoet (budget), rozhodnout se jaká media a propaganí prostedky využijí a v neposlední ad navrhnout kreativní a efektivní kampa. 2.4 Znaka a budování znaky Znaka je to, co Vám zstane, když Vám shoí továrna. (David Ogilvy) Znaka je souást korporátní identity firmy, znaka je image, znaka je to, co prodává. Jde o úinný nástroj marketingové strategie. Znaka, to je jméno, barva, design a jejich kombinace pro takovou identifikaci výrobku nebo služeb prodejce nebo skupiny prodejc, které je bude odlišovat od zboží a služeb konkurent. 9 Ve své bakaláské práci bych se chtla vnovat povdomí o znace a. znalosti znaky hudebního festivalu Hrachovka. 9 PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, Znaka - tvorba specifické a unikátní identity, s. 59. ISBN

19 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací Povdomí o znace Povdomí o znace je asociace uritých fyzických charakteristik, jako je jméno znaky, logo, obal, styl apod., s kategorií poteb. 10 Rozlišujeme dva druhy povdomí o znace spontánní (zapamatování znaky). Tzn. když se ekne letní hudební festival, spotebiteli se asociuje Hrachovka nebo Colours of Ostrava. Povdomí o znace s pomocí (rozpoznání znaky) tzn. spotebitel rozpozná znaku na základ loga i balení apod. Všechny komunikaní aktivity by mly podporovat povdomí o znace. Efekt povdomí o znace se podstatn projevuje pi výbru a nákupu znakového produktu. Jsou-li dv znaky hodnoceny stejn, pak znaka s vyšším povdomím se bude kupovat astji Znalost znaky Znalost znaky znamená, že cíloví zákazníci znají vtšinu podstatných charakteristik znaky, jejích vlastností a pínos. Znají silné stránky znaky ve srovnání se znakami konkurent a vdí, pro kupují znaku X namísto znaky Y nebo Z. 12 Znalost znaky spotebitelé získají na základ vlastní zkušenosti i positioningu znaky. To znamená, že cílový zákazník hudebního festivalu Colours of Ostrava, napíklad ví, že festival se odehrává každoron zaátkem ervence, jde o festival world music a chce ho navštívit, protože letošní hvzdou je Asian Dub Foundation. 10 PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, Cíle, s ISBN PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, Cíle, s ISBN PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, Cíle, s ISBN

20 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 20 3 REALIZACE MARKETINGU A PROPAGANÍCH AKTIVIT Když realizaní tým kulturního projektu dojde až k bodu realizace marketingu a propaganích aktivit. Má již znaný kus práce za sebou. Samotné realizaci pedchází fáze pelivého plánování strategie a rozdlování finanních zdroj tvorba rozpotu. Pro realizaci je nutné urit si marketingové cíle tedy eho chceme pomocí využití nástroj marketingu dosáhnout. Je nutné rovnž naplánovat trvání a prbh kampan mediaplán. Za samotnou realizaci považuji spuštní reklamního spotu, vylepení plakát i billboard, rozeslání direct mailu i spuštní akce na podporu prodeje daného produktu atd. Po ukonení propaganí kampan je nutné tuto kampa vyhodnotit, srovnat náklady s výnosy a urit tak efektivitu kampan. 3.1 Plánování Na zaátku projektu stojí fáze plánování. Její souástí je zhodnotit souasnou situaci na trhu, najit niku pro umístní produktu, zvolit cílové skupiny, zjistit stávající situaci produktu napíklad prostednictvím SWOT analýzy. Dalším dležitým bodem plánování, je fáze ped zpuštním marketingové komunikaní kampan mediální plánování. Smyslem mediálního plánování je vytvoení vhodného mediálního plánu. Tento plán lze definovat jako dokument urující, jaká média a kdy se nakoupí, za jakou cenu a jaké by mla pinést výsledky Analýza trhu Ped uvedením produktu na trh by mla stát analýza trhu a konkurence. Zjistíme tak, kde je na trhu místo pro náš produkt, místo v nmž se setkává poteba zákazník (cílové skupiny) s naší nabídkou (naším produktem). Pomocí analýzy konkurence zmapujeme, 13 PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, Cíle, s ISBN

21 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 21 co nabízí obdobní producenti a hlavn jakým zpsobem to nabízí. Dokážeme také posoudit, zda je náš produkt ním odlišný a hlavn výjimený oproti produktm konkurenním. Pomocí analýzy trhu rovnž uríme, které vlastnosti našeho produktu pilákají poptávku, mže nám pomoci stanovit cenu a marketingovou strategii. eský trh v oblasti hudebních festival zaíná být pesycen. Je proto velmi dležité peliv zanalyzovat stávající situaci v této oblasti. Zjistit, co na daném trhu chybí, respektive jakých produkt i projekt je málo a je po nich poptávka. Na základ získaných dat je vhodné projekt piblížit potebám cílové skupiny, na kterou je zamen a souasn potebám trhu. Pokud se podaí vyplnit tzv. niku na trhu, setkává se vtšinou produkt na trhu s úspchem. eské tržní prostedí hudebních festival je velmi pestré a panuje zde znaná konkurence. Konkurenní boj však napomohl ke zvýšení komfortu na poli tchto kulturních projekt. Poadatelé jsou donuceni zajistit dostaten velký poet toalet, pitnou vodu, píjemné místo vhodné pro ubytování, oberstvení i stále lepší dramaturgii. Na pódiích se toí stále tytéž hluné domácí kapely, dole v prachu i bahn se kývají umounné postavy s kelímkem piva, k jídlu si dají opeeného buta a na záchod si odskakují do dvou devných budek, jež jsou v neustálém obležení. Takové letní festivaly už v esku nejspíš najdeme jen tžko - konkurence hudebních pehlídek pod širým nebem znan zvýšila návštvnické pohodlí a vstícnost napíklad k rodinám s malými dtmi. Je bžné, že festivaly nenabízejí jen hudbu, ale také divadlo, filmy a workshopy VIZINA, Petr. Festivaly si své diváky musí hýkat. IHNed.cz : Online zprávy hospodáských novin [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://vyhledavani.ihned.cz/ on-hudebn%ed+festival-m00000_d-aa>.

22 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 22 4 MARKETINGOVÝ KOMUNIKANÍ MIX HUDEBNÍHO FESTIVALU Marketingový komunikaní mix bžného produktu se od komunikaního mixu hudebního festivalu nepatrn liší. Ve své bakaláské práci se pokusím zamit se na tyto nuance. 4.1 Reklama Reklama je nástrojem neosobní masové komunikace využívající média (televize, rozhlas, noviny, asopisy, billboardy apod.) 15 V souasné dob je reklama definována jako každá placená forma neosobní prezentace a nabídka idejí, zboží nebo služeb prostednictvím identifikovatelného sponzora (definice Americké marketingové asociace AMA). Z psychologického hlediska jde o uritou formu komunikace s komerním zámrem. Tomu odpovídá i definice reklamy, schválená Parlamentem eské republiky v roce 1995, která íká, že reklamou se rozumí pesvdovací proces, kterými jsou hledáni uživatelé služeb nebo myšlenek prostednictvím komunikaních médií. 16 Souástí reklamy je inzerce v tisku, televizní a rozhlasové spoty, venkovní reklama, reklama v kinech, audiovizuální snímky a webová prezentace. V oblasti stedn velkých hudebních festival typu Hrachovka se v rámci klasické reklamy nejvíce využívá tištná reklama, outdoor, rádiové spoty, mén pak televizní reklama. 4.2 Public relations Úkolem public relations je vytváení dobrých vztah firmy s veejností; tyto dobré vztahy mohou samozejm ovlivovat ekonomický úspch firmy na trhu. Podstatný rozdíl mezi 15 PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, Integrovaná komuniakace, s. 26. ISBN VYSEKALOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Ržena. Psychologie reklamy. 2. rozš. vyd. Praha : Grada, ISBN Reklama, propagace nebo komunikace, s

23 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 23 reklamou a public relations spoívá v tom, že recipient není pímo vyzýván k tomu, aby si nco koupil. 17 Souástí PR je obrovské množství aktivit napíklad placená i neplacená publicita, eventy, tiskové konference i sponzoring. V oblasti hudebních festival je PR asto využívaný nástroj. A již jde práv o výše zmínné eventy, tiskové konference i snaha zvýšit publicitu pomocí PR lánk Press relations Press relations jsou souástí PR. Jde o cílené budování dobrých vztah s novinái a zástupci médií. Pokud docílí spolenost i organizace velých vztah s médii, je velmi pravdpodobné, že zvýší bezplatnou publicitu, protože média se budou o jejich produktech ráda zmiovat Sponzoring Sponzorování znamená, že sponzor poskytuje fondy, zboží, služby i know - how a sponzorovaný mu pomáhá v dosahování cíl v komunikaci, jako je nap. posílení znaky, zvýšení povdomí o znace, znovuzískání pozice znaky nebo firemní image. 18 Na sponzoring v oblasti hudebních festival nahlížíme ze strany sponzorovaného. Jde zde o to, jakým zpsobem jsou poadatelé schopni získat finanní (i hmotné) zdroje, kterými podpoí vyrovnaný rozpoet. Organizátoi tak snižují riziko, že v pípad malé návštvnosti, budou mít z eho zaplatit vtšinu nebo v lepším pípad veškeré náklady. Mediální partnei snižují cenu vstupenky. : Nedostatek mediálních partner se projeví na nákladové stránce rozpotu festivalu, což se pochopiteln odrazí na cen vstupenky. Ta je pak logicky mnohem vyšší KÍŽEK, Zdenk, IVAN, Crha. Jak psát reklamní text. 2. vyd. Praha : Grada, I texta musí znát marketing, s. 29. ISBN PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, Integrovaná komuniakace, s. 26. ISBN PROVAZNÍK, Jozef. Festivaly a mediální partnei ruku v ruce. Strategie.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=269614>.

24 UTB ve Zlín, Fakulta multimediálních komunikací 24 Poadatel hudebního festivalu nabízí potenciálním partnerm adekvátní protislužbu vtšinou prostednictvím propagace a medializace sponzora. Poadatel mže partnerm nabídnout bžné formy propagace jako jsou logo na tiskovinách, banner v prostoru konání akce, reprodukování názvu sponzora moderátorem, sampling produkt v areálu, elektronický banner s proklikem na webových stránkách festivalu. Vzhledem k tomu, že logo na plakátech i ostatních tiskovinách není pro potenciálního partnera ani jeho cílovou skupinou v dnešní dob atraktivní a relevantní protislužba, stává se trendem nabízet kreativnjší a nápaditjší formy propagace. Mezi mén obvyklá partnerská plnní patí zmiování i dokonce product placement v televizních spotech, pojmenování jednotlivých scén i celého festivalu po partnerovi (O2 Sázava Fest) i umisování loga partnera nejen na oficiální webové stránky festivalu, ale rovnž na diskusní fóra i Facebook nebo Myspace festivalu. Velmi originální formu propagace volí již tradin znaka dámské hygieny Kotex, která na letní hudební festivaly vozí isté, voavé TOI TOI záchodky, ped nimiž sampluje své produkty (viz píloha P1). Spousta velkých firem chápe hudební festival jako píležitost se propagovat prostednictvím eventu i zážitkového marketingu. Poet koncert a hudebních festival meziron neustále roste. Jak ve Velké Británii i Nmecku, tak i v esku. Dvod je celkem jednoduchý. Firmy a znaky si totiž stále astji chtjí uzmout nco ze zážitk a atmosféry, které tyto akce doprovázejí.[...] Chtjí-li znaky dosáhnout prlomu v peplnném moderním festivalovém prostedí, musí se dkladn zamyslet, pro u toho chtjí být a eho konkrétn chtjí dosáhnout, protože - i pes to, že jsou festivaly velmi silnými a oblíbenými akcemi - nejsou vždy tou pravou píležitostí pro dosažení konkrétních cíl vaší znaky. Také zde mže být velmi nároné zprostedkování vašeho sdlení a asto se ukazuje, že bez správného plánování mohou být tyto akce rovnž nároné na vyhodnocení svého úinku. Pokud však zvolíte tu správnou kategorii vhodnou pro vaši znaku, mohou se stát velmi cennou souástí plánu budování znaky ROBERTSON, Hugh, WILSON, Rob. Koncerty jako nástroj marketingu. Marketing a media : Zpravodajský server o marketingu, médiích a reklam [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/ onkoncerty+jako+n%e1stroj+marketingu _d-b4>.

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

VY_32_INOVACE_D 12 08

VY_32_INOVACE_D 12 08 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

ARA (Asociace eských reklamních agentur)

ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE ZNAČKY NANO SNOWBOARDS

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE ZNAČKY NANO SNOWBOARDS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE ZNAČKY NANO SNOWBOARDS

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Akce MYTHOLOGY Fight Night

Akce MYTHOLOGY Fight Night 1 Akce MYTHOLOGY Fight Night Připravili jsme choreografii a program, který jste na území České republiky zatím neměli možnost vidět. Spojení kulturního zážitku v podobě historické show a zápasů bojových

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Jízdomat.cz. Media Kit 2014. Největší portál pro spolujízdu autem v ČR

Jízdomat.cz. Media Kit 2014. Největší portál pro spolujízdu autem v ČR Jízdomat.cz Media Kit 2014 Největší portál pro spolujízdu autem v ČR Představení projektu Jízdomat Největší český portál pro spolujízdu autem, spuštěn v říjnu 2010 Regionální působnost a silně rostoucí

Více

SWOT souasné situace firmy a marketingových komunikací. Kamila Zbožínková

SWOT souasné situace firmy a marketingových komunikací. Kamila Zbožínková SWOT souasné situace firmy a marketingových komunikací Kamila Zbožínková Bakaláská práce 2011 ABSTRAKT Bakaláská práce v teoretické ásti pojednává o obchodních centrech a nákupních parcích, detailn

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více