Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace"

Transkript

1 Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností PR jsou formou komunikace, které korporaci (obchodní spolenosti, akciové spolenosti, sdružení, spolku) pomáhá pizpsobit se okolí, mnit je nebo udržet, a to se zetelem k dosažení vlastních cíl. PR však není reklamou, i když se pi svém psobení bez ní málokdy obejde. Na rozdíl od reklamy a podpory prodeje se jedná o takovou formu komunikace, jejímž pímým cílem není zvýšení prodeje výrobk nebo služeb. Hlavním úkolem je vytváení píznivých pedstav (image), kterou firma bude na veejnosti mít. PR vzniká v USA jako nástroj k odstraování konflikt. Zaalo se rozvíjet po 2. sv. válce. Vzniklo spolu s novým pístupem v oblasti ízení, když se pestal klást draz na autoritativní metody ízení a místo toho zaaly užívat metody ovlivování lidí a veejného mínní. Dvody, které vedly k vzniku PR: Zvýšení vzdlanosti díky lepšímu školství Zvýšení životní úrovn Vyšší finanní píjmy obyvatelstva Vzrst bytové výstavby a jejího využití Mezi zakladatele a významné osobnosti PR patí: Edward L. Bernays (* ), Amerian. Zakladatel souasného PR ( otec PR ). Psobil jako propaganí úedník. Na zaátku roku 1918 zaal propagovat termín poradenství public relations. Napsal knihy Crystallizing Public Opinion (1923) a Propaganda (1928). Ivy Lee (* ). Noviná z New Yorku. Bhem 1. sv. vedl PR k podpoe amerického erveného kíže. Parker & Lee tetí agentura, která založila innost Public relations.

2 Zdenk Chmel. Podrobnji se vnuje tzv. human relations vnitním PR (mezi jejich základní podmínky jsou zahrnuty nap. dvra mezi zamstnavatelem a zamstnanci, spravedlivé odmování, pracovní spokojenost každého zamstnance, ) Cíle a druhy PR Cílem PR je: Udržet a zlepšovat dobrou image organizace. ešit nepíznivé vlivy odvracením útok na podnik (nap. oerující lánky, nepravdivá prohlášení, zkreslené statistiky, ). U zamstnanc se snaží o zlepšení informovanosti a zvýšení motivace (firma funguje dobe = spokojení zamstnanci pracují lépe). Sdlování informací potenciálním zákazníkm ve snaze podpoit prodej, udržet nebo zlepšit reputaci. Získáváním zptné vazby od zákazník následn upravují svoje metody a techniky prodeje a komunikace. Druhy PR jsou: Zprávy prostednictvím médií. Tištné materiály (nap. brožury, letáky, vizitky). Jednoduché tiskoviny (nap. plakáty, hromadné dopisy). Komponované materiály (nap. výroní zprávy, podnikové zpravodaje). Drobné tištné prostedky (nap. obálky, faktury, poštovní poukázky, drobné pedmty s potiskem loga). Audiovizuální materiály (nap. CD, DVD). Vystupování na veejnosti. Podporování služeb pro veejnost (nap. akce, pednášky, programy). Nástroje PR Publikace (nap. zamstnanecké asopisy, zákaznické asopisy, výroní zprávy). Veejné akce (nap. firemní veírky, kulturní akce, sportovní akce). Komunikace s médii (nap. tiskové zprávy, tiskové konference, publicita). Firemní identita (nap. zachování jednotného využití barev, grafických prvk a typografie). Aktivity sociální odpovdnosti (nap. dobré vztahy z komunity, sociální odpovdnost smrem k zamstnancm).

3 Vzdlávací akce (nap. semináe, konference, prezentaní akce). Lobbování (nap. public affairs = management veejných záležitostí, prosazování skupinových zájm zejména v médiích, na veejnosti, u orgán státu a jeho pedstavitel). Píklady Akce PR Klubu Tvorba komunikaních strategií 3. lekce vzdlávacího programu PR BASIC slouží k nácviku postupu tvorby komunikaních strategií. Ukáže nejen, co musí taková prezentace obsahovat, ale také kde hledat inspiraci a jak strategicky myslet. Pozvánky na akce PR Leadership Jak krotit politika PR Klub v rámci série workshop pro manažery a osoby s rozhodovací pravomocí v PR komunikaci a marketingu pedstavuje další téma, zabývající se politickým PR v esku. Pijte s námi diskutovat: Pro se budování vztah s veejností eským politik tak asto nedaí? Mají politici své PR poradce a poslouchají jejich rady? Kdo a jak tvoí jejich image? Píprava volebních kampaní stojí peníze - lze ji dlat "skromnji" ale efektivnji? Umí to politici s volii na sociálních sítích? 2. Vysvtlení pojmu sponzoring Sponzorství je nástroj marketingového komunikaního mixu na podporu urité události, akce, produktu nebo služby. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostedky a za to dostává protihodnotu. Protihodnota bývá vyjádena publicitou spojenou s událostí (na plakátech sponzoi koncertu), zmnou jména sportovního týmu (titulární sponzor: nap. Moeller Pardubice). asto se vztahy mezi sponzorem a píjemcem píspvku uzavírají na základ smlouvy o reklam. Tato nezisková organizace je povinna zaplatit da z píjm právnických osob, která iní 21%. Náklady na sponzoring jsou souástí firemních rozpot a nijak nesouvisejí s odpotem z daní, jako je tomu u dar. Sponzorství sdílí dva základní reklamní cíle: generovat podvdomí a podporovat pozitivní sdlení o produktu a firm. Je mnoho dvod, jež vysvtlují rostoucí sponzorství, pedevším tradiní masová reklama je stále dražší a dráždí lidi, protože její intenzita je píliš vysoká. Sponzorování médií, zejména TV program je stále populárnjší. Cíle a druhy Cíle sponzoringu:

4 Upevnit vztah ze zákazníky. Zdraznit fenomén kvality výrobku i služeb. Posílit vnímání znaky u spotebitel. Budování image firmy nenásilným zpsobem. Druhy sponzoringu: Sportovní (nap. rzné sportovní akce). Kulturní (nap. podpora divadel, muzeí, galerií, festival). Sociální / Humanitární (nap. podpora v nouzi). Spoleenský (nap. podpora vzdlávání, ochrana památek). Vdecký (nap. podpora vdy a vývoje nových technologií). Ekologický (nap. podpora životního prostedí). Profesní (nap. investiní píležitost druhé strany, podnikatelský zámr, profesní rst). Komerní (nap. protislužby nco za nco, sponzorské dary, peníze za reklamu). Sociální sponzoring Projekty, kde stát nestaí, kde úelem sponzorování není v prvé ad reklama, ale kde jde o humanitní podporu v nouzi a na podporu užitených celospoleenských (sociálních) vcí vbec. Sponzor profituje až po delší dob - ze známosti jména nebo jeho píznivé povsti. V tomto pípad se jedná obvykle o finann nenároné sponzoringy, chápané jako uritý druh patronátu vi sponzorovanému. Tyto akce jsou také v eských pomrech naprosto nezbytné. Jako píklad mžeme uvést sponzoringy škol, regionálních i lokálních kulturních nebo spoleenských organizací atd. Mediální úinnost bývá v tchto pípadech minimální, sponzor dostává ke své prezentaci pedevším nemediální prostor (vystoupení ped publikem, udlování cen a diplom, vyhodnocování rzných soutží, sponzorováním dar a apod.). Z praktického hlediska jde asto o ucelenou akci, spojenou s nižší organizaní nároností. Efektem sociálního sponzoringu je posílení pozitivních prvk image sponzora, která si takto zlepšuje svou pozici v potebných cílových skupinách. Píklady Sponzorský dar nesouvisí s podnikáním. Za peníze nedostáváme protihodnotu (teba reklamu), mžeme být nanejvýš uvedeni jako sponzor na míst vymezeném pro sponzory. Píjemce daru zdaní dar darovací daní. Pro nás dar není daov uznatelný výdaj, ale sníží nám da z píjm, pokud zákonu o daních z píjm vyhovuje výše daru i píjemce a úel daru. Další píklady: sponzoi ve Formuli 1 dávají najevo svou výjimenost;

5 s poady o vaení se spojují výrobci potravin; znaka Nike (jméno pochází od ecké bohyn vítzství Níké) se spojuje s vítzi v rzných disciplínách; sponzorem filmu Texaský masakr motorovou pilou byla znaka náadí Husquarna. Sponzorují se: sportovní týmy, sportovci, celebrity, poady v TV, koncerty, filmy, divadla, areály, sportovišt, webové stránky, projekty, školy a další a další.

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

ARA (Asociace eských reklamních agentur)

ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více