Urologické nádory a radioterapie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Urologické nádory a radioterapie"

Transkript

1 Urologické nádory a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory urologické oblasti vybrané kapitoly projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch a p"íbuzn!ch medicínsk!ch oborech (CZ.1.07/2.4.00/ ) Thomayerova nemocnice MUDr. Radek Zapletal

2 Indikace RT u urolog. nádor%!! kurativní RT!karcinom prostaty!karcinom m$ch!"e!seminom!karcinom penisu!! paliativní RT!pokro#ilá stadia v!&e uved. diagnóz a gener. karcinomu ledviny

3 Karcinom prostaty (1)!! WaW = Watch and Wait (smysluplné o ekávání, lé ba p i symptomech nebo p i progresi tumoru)!!chirurgie kurativní metoda!!radioterapie kurativní metoda!! hormonální terapie sou ást komplexní kurativní lé by i paliativní lé by!! chemoterapie paliativní lé ba, pouze okrajov! v!znam

4 Karcinom prostaty (2)!! lokalizované onemocn ní: v!sledky radikální PE a radikální zevní RT jsou srovnatelné, metody se li"í spektrem komplikací!! Boorjian SA et al. Long-term survival after radical prostatectomy versus externalbeam radiotherapy for patients with high-risk prostate cancer. Cancer Jul 1;117(13): !! González-San Segundo C et al. Radical prostatectomy versus external-beam radiotherapy for localized prostate cancer: long-term effect on biochemical control-in search of the optimal treatment. Ann Surg Oncol Oct;18(10):2980-7!! pacient by m l b!t seznámen s ob ma alternativami

5 Karcinom prostaty RT (3)!! prudk! v!voj technologie v posledních letech!! teleradioterapie (= zevní RT)!3D radioterapie 4-7 polí, s vyu#itím IGRT!IMRT (Intensity Modulated RadioTherapy) více polí, konkávní tvary cíl. objemu!stereotaktická RT (CyberKnife) - desítky a# stovky polí!protonová RT!! brachyradioterapie (= vnit ní RT)! vhodná pro nízká stadia a malé prostaty!! ím sofistikovan j!í metoda, tím lep!í!et ení okolních orgán, umo" ující aplikaci vy!!í dávky na prostatu, ale zárove vy!!í nároky na p esnost aplikace (pro prudk# dávkov# spád na krátké vzdálenosti)

6 Karcinom prostaty RT (4)!! závislost úsp "nosti lé by na dávce!! dávka - lokální kontrola - riziko lok. relapsu i metastáz!#ádoucí dodání dávky 74-82Gy "! v!"e dávky limitována kritick!mi orgány "! moderní RT metody umo#'ují lep"í "et"ení! trend k eskalaci dávek!! kritické orgány! rektum 70Gy < 25% objemu! mo#ov! m$ch!" 70Gy < 50% objemu! hlavice femur%! st"eva

7 Karcinom prostaty chirurgie x RT (5)!! radikální prostatektomie (RAPE) - komplikace! mo#ová inkontinence! erektilní dysfunkce!! radikální radioterapie - komplikace! proktitida! erektilní dysfunkce (mén$ ne# po RAPE)! stenóza uretry, zejm. po brachyradioterapii! inkontinence mo#i nebo stolice po RT zcela raritní

8 Karcinom prostaty - salvage terapie (6)!! radikální RT po radikální PE! po neadekvátním chirurg. v!konu "! vysoké stadium "! pozit. okraje! nenulové PSA po RAPE! PSA relaps!! radikální PE po radikální RT! jistota, #e je nádor jen v prostat$!! 2 lé by = kombinace ne#ádoucích ú ink obou! ev. inkontinence mo#i + impotence + proktitida

9 Karcinom prostaty hormonoterapie ve vztahu k RT (7)!! low risk! p"i adekvátní kurat. lé#b$ nep"iná"í HorT #ádné zlep"ení lé#ebn!ch v!sledk%!! intermediate risk! p"ízniv! efekt na PSA kontrolu i 5leté celk. p"e#ití! ur#ujícím faktorem efektu HorT je pokles PSA! neoadjuvantní HorT + RT ± adjuvantní HorT!! high risk! p"ízniv! efekt na PSA kontrolu i 5leté celk. p"e#ití! ur#ujícím faktorem efektu HorT je pokles PSA! neoadjuvantní HorT + RT + adjuvantní HorT! Mitchell DM et. al. Failure to Achieve a PSA Level $1 ng/ml After Neoadjuvant LHRHa Therapy Predicts for Lower Biochemical Control Rate and Overall Survival in Localized Prostate Cancer Treated With Radiotherapy. International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, Volume 69, Issue 5, 1 December 2007, Pages

10 Karcinom prostaty hormonoterapie ve vztahu k RT (8)!! neoadjuvantní hormonoterapie p"ed RT! eliminace mikroskopické diseminace! zmen&ení prostaty p"ed RT ( men&í oza". objem ( men&í dávky na okolní kritické orgány! LHRH analog (+ antiandrogen pro flare - up fenomén)! 10 letá data random. studie TROG goserelin (Zoladex) "! samotná RT x neoadjuv. goserelin 3 m$s. + RT x 6 m$s. goserelin + RT "! 3 m$s. goserelin nem$l vliv na vzdálenou progresi, úmrtnost na nádor a celkovou úmrtnost (x RT samotné) "! 6 m!s. goserelin sni"oval vzdálenou progresi, úmrtnost na nádor a celkovou úmrtnost (x RT samotné) "! Denham JW et al. Short-term neoadjuvant androgen deprivation and radiotherapy for locally advanced prostate cancer: 10-year data from the TROG randomised trial. The Lancet Oncology, Volume 12, Issue 5, May 2011, Pages ! monoterapie antiandrogenem není doporu#ována!! adjuvantní hormonoterapie po RT! 2 roky! LHRH analog nebo antiandrogen

11 Karcinom mo#ového m$ch!"e (1)!! ca infiltrující svalovinu T2-4a! radikální cystektomie (RACE) ± adj. CHT ± RT (50Gy)! radikální radio(chemo)terapie (64-70Gy)! kombinace obou trimodalitní záchovn! protokol! tradi#n$ p"ednost RACE, ale role RT podce'ována "! 5 leté p"e#ití identické (generalizace v obou skupinách)! Kotwal S et al. Similar treatment outcomes for radical cystectomy and radical radiotherapy in invasive bladder cancer treated at a United Kingdom specialist treatment center. Int J Radiat Oncol Biol Phys Feb 1;70(2): "! pacienti kontraindikovaní k radikálnímu chir. v!konu RT jedinou "ancí na vylé#ení s dobrou kvalitou #ivota

12 Karcinom mo#ového m$ch!"e (2)!! ca infiltrující svalovinu T2-4a! radikální radio(chemo)terapie! "ance na zachování m$ch!"e! CR po RT 60-70% (! lok. recidivy, generalizace) "! Milosevic M et al. Radiotherapy for Bladder Cancer. Urology, Volume 69, Issue 1, Supplement, January 2007, Pages 80-92! kurativní dávka obdobná jako u jin!ch ca, tj. ~ 70Gy! postrt cystitida, zmen"ení mo#. m$ch!"e (závislé na pou#ité technice, dávce, individ. vnímavosti pacienta)! event. konkomitantní CHT cisplatina! trimodalitní záchovn! protokol po 44Gy odselektování pacient% citliv!ch a necitliv!ch k RT

13 Trimodalitní lé#ba = záchovn! protokol (3) (chirurgie + RT + CHT) Maximální TUR RT 44 Gy / 22 fr. malá pánev + CHT cddp 1x t!dn" 40 mg/m 2 Cystoskopie za 4-5 t!dn# CR Residuální tumor RT 20Gy / 10fr. mo$ov! m"ch!% + RT 6Gy / 3fr. tumor + CHT cddp 1x t!dn" 40 mg/m 2 Radikální cystektomie a pánevní LAE

14 Karcinom m$ch!"e chirurgie x RT (4)!! radikální cystektomie (RACE)!pro: rychlé, ov$"ené a za#ité "e"ení!proti: ztráta orgánu - nutnost derivace mo#i!! radikální radioterapie!pro: zachování m$ch!"e s "ancí na vylé#ení!proti: lé#ba trvá dlouho, postrt toxicita (urolog., GIT)

15 Karcinom mo#ového m$ch!"e salvage terapie (5)!! radikální RT po radikální CE!po neadekvátním chirurg. v!konu!lokální relaps po RACE!! radikální CE po radikální RT! jistota, #e je nádor jen v m$ch!"i!dobr! klinick! stav

16 Karcinom penisu!! relativn$ vzácné onem.!! volba lé#ebné strategie dle rozsahu a lokalizace nádoru, celkov! stav pacienta a následnou kvalitu )ivota (mikce, sex. )ivot)! laser, kryoterapie, topická terapie (5-FU mast)! chirurgie lok. excize, parc. amputace, glansektomie, radikální amputace, emaskulinizace! radioterapie (ev. radiochemoterapie) "! teleradioterapie "! brachyradioterapie (mulá) nebo interstic. aplikace) "! kombinace TRT + BRT

17 Seminom!! poopera#ní radioterapie v rámci kurativní lé#by! stadium I (pt1-4 N0 M0 SX)! stadium IIA, IIB (ptx-4 N1-2 M0 S0-1)! cílové objemy "! paraaort. b"i&ní LU "! paraaort. b"i&ní LU + stejnostr. pánev LU ( hokejka ) "! paraaort. b"i&ní LU + oboustr. pánev LU ( obrácené Y )! dávky 20-36Gy

18 RT urologick!ch nádor% paliativní p"ístup!! individuální p"ístup dle symptomatologie! krvácející generalizovan! tumor! bolesti u inop. tumoru! inop. recidivy onemocn$ní! RT metastáz (skelet analgetická RT, mozek)!! oza"ovací objem tumor + lem, malá pánev *!! frakcionace: 1x 6Gy * 10x 3Gy * 25x 2Gy!! smyslem paliativní pé#e je zlep&ení kvality )ivota

19 RT na Onkologické klinice 1.LF UK a Thomayerovy nemocnice!! d%raz na kurat. lé#ebné p"ístupy!! ozá"ení na moderních lineárních urychlova#ích! SIEMENS PRIMUS 3D - 6 MeV - instalace 2006! SIEMENS ARTISTE Solution - 6 a 18 MeV - instalace 2011!! standardem je 3D konformní RT s individuálním zhotovením oza"ovacího plánu a individuálním vykrytím kritick!ch orgán%!! u)ití vy&&í energie (18MeV) umo)ní lep&í &et"ení kritick!ch orgán%!! standartem vyu)ití technologie IGRT (Image - Guided RadioTherapy)!! verifikace p"esného nastavení pacienta opakovan$ v pr%b$hu lé#by!! in - vivo dozimetrie aplikované dávky!! perspektivn$ technologie IMRT (Intensity - Modulated Radiotherapy), která umo)ní lep&í &et"ení kritick!ch orgán%!! zku&en! personál!! p"íjemné prost"edí pro pacienty!! nejkrat&í $ekací doby na RT v Praze

20 Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání a lékařských a příbuzných medicínských oborech. CZ.1.07/2.4.00/

21 Děkuji za pozornost Rybníky u Černické obory

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více

nádor je fixován nebo se šíří do okolních struktur (mimo semenné váčky): hrdla měchýře, zevního sfinkteru, rekta, levátorů a/nebo stěny pánevní

nádor je fixován nebo se šíří do okolních struktur (mimo semenné váčky): hrdla měchýře, zevního sfinkteru, rekta, levátorů a/nebo stěny pánevní KARCINOM PROSTATY Základní charakteristika onemocnění Karcinom prostaty je třetím nejčastějším nádorovým onemocněním mužů. Jeho incidence dosáhla v roce 1998 56,8/100 000 mužů. Celkem onemocnělo 2843 osob

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

Moderní metody zevní radioterapie v léčbě karcinomu prostaty

Moderní metody zevní radioterapie v léčbě karcinomu prostaty Moderní metody zevní radioterapie v léčbě karcinomu prostaty advanced methods of external-beam radiation therapy in the treatment of prostate cancer přehledový článek Karel Odrážka 1-3, Martin Doležel

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

Moderní technologie v radioterapii nádorů hlavy a krku

Moderní technologie v radioterapii nádorů hlavy a krku 247 Moderní technologie v radioterapii nádorů hlavy a krku Milan Vošmik, Miroslav Hodek, Igor Sirák, Jan Jansa, Linda Kašaová, Petr Paluska Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PROSTATY VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PROSTATY VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PROSTATY VE STÁØÍ M. STANÍK KLÍÈOVÁ SLOVA karcinom prostaty léčba ve stáří KEY WORDS prostate cancer management in elderly people SOUHRN Autor podává přehled současných poznatků

Více

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2/2008 TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE C A S POVINNÁ

Více

CZ9827912. u uu \/ / 7. a 118. x r. o)o

CZ9827912. u uu \/ / 7. a 118. x r. o)o CZ9827912 u uu \/ / 7. a 118. x r o)o UVOĎ Úvod /. Fischer Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení hosté, je mým velkým potěšením a ctf, že Vás opět mohu

Více

Pokročilý karcinom jícnu Multidisciplinární léčba vlastní zkušenosti

Pokročilý karcinom jícnu Multidisciplinární léčba vlastní zkušenosti 328 Pokročilý karcinom jícnu Multidisciplinární léčba vlastní zkušenosti Milada Zemanová 1, Pavel Vítek 2, Martina Vašáková 3, Aleš Novotný 4, Eva Maisnerová 4 1 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Více

Halámka M. 1, Feltl D. 1, Cvek J. 1, Dušek L. 2. 274 Klin Onkol 2012; 25(4): 274 281 PŮVODNÍ PRÁCE

Halámka M. 1, Feltl D. 1, Cvek J. 1, Dušek L. 2. 274 Klin Onkol 2012; 25(4): 274 281 PŮVODNÍ PRÁCE PŮVODNÍ PRÁCE Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku na Klinice onkologické FN Ostrava důraz na význam frakcionace a definice cílového objemu v radioterapii HARDROCK

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

Onemocnění prostaty. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Onemocnění prostaty. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Onemocnění prostaty Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Otto Herber Dalibor Pacík Michael Urban Oponenti: Otakar Maňas Bohumil Skála Jana Vojtíšková Centrum

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

onkologická data Survival analysis of current oncology data

onkologická data Survival analysis of current oncology data VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky Analýza přežití pro aktuální onkologická data Survival analysis of current oncology data 2013 Bc. Hana

Více

C62. Testikulární nádory TESTIKULÁRNÍ NÁDORY

C62. Testikulární nádory TESTIKULÁRNÍ NÁDORY TESTIKULÁRNÍ NÁDORY Základní charakteristika onemocnění Nádory varlat jsou vzácné nádory vyskytující se především u mladších mužů. Plná polovina případů je diagnostikována v poměrně úzkém věkovém rozmezí

Více

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Směrnice (guidelines) efektivní léčebně preventivní péče Směrnice vymezují úlohu sekundární prevence kolorektálního karcinomu (KR-CA) jako nejvýznamnějšího

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria

Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria Guideline of gynaecological malignancies: Standard of comprehensive care of endometrial cancer Chovanec

Více

C54. Karcinom děložního těla. FIGO stadia TNM. Poznámka: Přítomnost bulózního edému nestačí ke klasifikaci T4. KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA

C54. Karcinom děložního těla. FIGO stadia TNM. Poznámka: Přítomnost bulózního edému nestačí ke klasifikaci T4. KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA T Základní charakteristika onemocnění Karcinom děložního těla je onemocnění s trvale se zvyšující incidencí. Zatímco v roce 1970 dosahovala v ČR 19,8/100 000 žen, v roce 1998 to

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2013 TEREZA JOUZKOVÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2013 TEREZA JOUZKOVÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2013 TEREZA JOUZKOVÁ 1 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Tereza Jouzková Studijní

Více

Doporučené postupy v uroonkologii

Doporučené postupy v uroonkologii Doporučené postupy v uroonkologii Uroonkologická sekce ČUS ve spolupráci s ČOS připravila Doporučené postupy v uroonkologii, které všichni urologové a onkologové v nejbližší době obdrží poštou. Zhoubné

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního Ca corporis uteri Jiří Petera, Igor Sirák, Jiří Špaček 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 10 Přílohy:

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0 XXIV. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0 Regionální centrum Olomouc Abstrakta ISBN 978-80-8737-34-0 občerstvení Rozmístění vystavovatelů na vzdělávací akci XXIV. PETŘVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0

Více

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Martina Poršová 1, MUDr. Jaroslav Porš 2, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 3, MUDr. Richard Pabišta 1 1

PREHĽADNÉ ČLÁNKY. MUDr. Martina Poršová 1, MUDr. Jaroslav Porš 2, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 3, MUDr. Richard Pabišta 1 1 SOUČASNÁ LÉČBA KOSTNÍCH METASTÁZ MUDr. Martina Poršová 1, MUDr. Jaroslav Porš 2, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 3, MUDr. Richard Pabišta 1 1 Urologické oddělení Oblastní nemocnice, Mladá Boleslav 2 Urologická

Více