DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké"

Transkript

1 DEPRESE Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké

2 OBSAH Co je to deprese?... 1 Známe pøíèinu depresívní poruchy?... 2 Jak èasto se vyskytuje primární deprese?... 4 Které pøíznaky tvoøí depresívní poruchu?... 5 Jaké formy depresí rozeznáváme?... 6 Jaký známe prùbìh depresívní poruchy?... 9 Je deprese léèitelná a jakými prostøedky? Jaké rady mùžeme dát rodinì depresívnì nemocného?...13 Hrozí vám deprese?...15

3 CO JE TO DEPRESE? Deprese (døíve také nazývaná melancholie) je závažná psychická porucha, která postihuje až 10 % obyvatelstva. Je charakteristická opakováním epizod chorobného smutku. Projevuje se smutnou a sklíèenou náladou, která zpùsobuje nemocnému nesmírnou duševní trýzeò a bolest. Zcela rozvrátí na pøechodnou dobu dosavadní pacientùv život. Deprese je doprovázena sníženým sebevìdomím a ztrátou sebedùvìry, beznadìjí, pesimistickými výhledy do budoucnosti, bezdùvodnými obavami a úzkostí, pocity ménìcennosti a domnìlého provinìní, myšlenkami na sebevraždu, neschopností se radovat ze zážitkù a vìcí, které døíve tìšily, nezájmem o sebe, svou práci, rodinu, pøátele èi své dosavadní záliby a koníèky. Deprese není slabostí charakteru, ale duševní poruchou, která není vùlí ovlivnitelná, naštìstí je však dobøe léèitelná. 1

4 ZNÁME PØÍÈINU DEPRESÍVNÍ PORUCHY? Depresívní poruchy dìlíme podle pøíèiny na sekundární a primární. Sekundární deprese je vyvolána známým poškozením èi onemocnìním mozku, již rozpoznanou tìlesnou chorobou, nebo je zpùsobena nìkterými léky èi drogami. Pøíèina poruchy je tedy známa a deprese je druhotná pøi základní chorobì. Primární deprese je podle souèasných znalostí zpùsobena nedostatkem pøenašeèù nervových signálù mezi mozkovými buòkami a zmìnou citlivosti nervových zakonèení (receptorù). Mezi tyto pøenašeèe (tzv. neurotransmitery) patøí napø. serotonin, noradrenalin, dopamin aj. Asi tøetina nemocných s primární depresí se vyznaèuje výskytem této poruchy v pøíbuzenstvu, a proto u nich pøedpokládáme vrozenou poruchu funkce neurotransmiterù v centrálním nervovém systému. Ovšem ne všichni jedinci s výskytem depresívní poruchy v pøíbuzenstvu onemocní. Epizodu primární deprese mùže (ale také nemusí) vyprovokovat psychická zátìž, vùèi níž jsou tito pacienti geneticky zvýšenì citliví. Takovou zátìžovou situací mùže být i porod dítìte. Primární deprese je chorobným stavem, který je vysoce rozdílný od smutku všedního dne, pøedevším vyšší intenzitou a nepøimìøenì dlouhým trváním depresívních pøíznakù. I když u obou tìchto stavù mùže pøedcházet psychická zátìž, u primární deprese je jen poslední a nespecifickou kapkou, která mechanismus vzniku poruchy spustí. Nemocní s primární depresí a jejich pøíbuzní èasto zbyteènì hledají konkrétní životní události, které by tuto 2

5 poruchu vysvìtlily. Ve vìtšinì pøípadù jde o ménì závažné vnìjší zátìžové situace, které nemocný v životì již mnohokrát úspìšnì pøekonal, nebo o události, které se staly pøed delším èasem a se souèasnou primární depresí již nesouvisejí. V dalším textu se budeme zabývat primární depresívní poruchou, i když léèba primární a sekundární deprese je totožná. 3

6 JAK ÈASTO SE VYSKYTUJE PRIMÁRNÍ DEPRESE? Primární depresi prodìlá alespoò jedenkrát v životì asi 20 % žen a 10 % mužù. Výskyt depresí v posledních desetiletích vzrùstá, zvláštì u narozených po roce V Èeské republice je každoroènì novì diagnostikováno kolem pìti tisíc osob s primární depresívní poruchou a roènì je léèeno na lùžkách v psychiatrických klinikách a léèebnách asi tisíc depresívních pacientù. Pøitom lze pøedpokládat, že dalších 50 % depresívních nemocných se vùbec nedostaví k lékaøi, anebo jsou chybnì oznaèeni za trpící neexistující tìlesnou chorobou. Z tìchto dùvodù u vìtšiny depresívních osob není zahájena vèasná léèba, což má za následek vyšší poèet nemocných s chronickým trváním deprese, zvýšené riziko spáchání sebevraždy a zvýšení frekvence opakování nových depresívních epizod. 4

7 KTERÉ PØÍZNAKY TVOØÍ DEPRESÍVNÍ PORUCHU? Základním a všepronikajícím pøíznakem je chorobnì smutná (= depresívní) nálada, která je vìtšinou neodklonitelná vnìjšími událostmi. Èasto trvá po celý den a témìø každý den, po dobu nejménì 14 dnù. Je intenzívnìjší ráno, zatímco veèer se zmíròuje. Dalšími doprovodnými pøíznaky jsou: podstatné snížení až vymizení obvyklých zájmù a koníèkù, zájmu o sexuální život nechutenství a váhový úbytek nespavost s pøedèasným ranním probouzením zpomalení pohybù nebo naopak pohybový neklid u nemocných s úzkostí ztráta energie a únava pocity vlastní ménìcennosti a sebeobviòování neschopnost soustøedìní, nerozhodnost, zpomalené myšlení opakované myšlenky na smrt, sebevražedné sklony Depresi u nemocného rozpoznáme i podle smutného, unaveného a ztrápeného výrazu oblièeje, snížené mimiky a gestikulace, celkovì shrbeného skleslého postoje a zpomalených reakcí, neobvyklé suchosti v ústech a bolesti v zádech, u žen dochází k menstruaèním nepravidelnostem èi k úplnému vynechání menstruace. Vyšetøení lékaøem a informace z okolí nemocného o jeho chování a jednání jsou nejdùležitìjší pro stanovení diagnózy primární deprese. Dosavadní biochemická, rentgenologická, elektroencefalografická a další vyšetøení pøes intenzívní vìdecká bádání neumožòují stanovit èi potvrdit diagnózu primární depresívní poruchy. 5

8 JAKÉ ORMY DEPRESÍ ROZEZNÁVÁME? Primární deprese mùžeme dìlit podle závažnosti a poètu pøevažujících pøíznakù a délky jejich trvání. 1. Podle závažnosti rozeznáváme deprese lehké, støednì tìžké a tìžké. Pøi lehké depresi jsou pøítomny alespoò 2 až 3 shora zmínìné pøíznaky vedle depresívního poklesu nálady, ale nemocný je vìtšinou dosud schopen se s urèitým pøemáháním úèastnit bìžných denních aktivit. Pøi støednì tìžké depresi jsou pøítomny 4 a více uvedených obtíží a pacient má vìtší potíže s obvyklou denní èinností. Tìžká forma deprese je charakterizována vìtšinou zmínìných pøíznakù, typická je všepronikající beznadìj, hluboce pokleslá sebedùvìra spolu se sebevražednými myšlenkami. Pøi nejtìžším (tzv. psychotickém) stupni deprese pøevládají v myšlení pacienta nevyvratitelná pøesvìdèení o vlastní (nespáchané) vinì a následném zaslouženém trestu, o nutnosti skoncovat s vlastním životem, spolu s odmítáním jídla, naprostým nezájmem o okolí a pohybovou strnulostí (tzv. stupor). 2. Podle trvání pøíznakù: Chceme-li stanovit diagnózu primární deprese, musejí uvedené pøíznaky trvat nejménì po dobu 2 týdnù. Není-li pacient léèen, deprese spontánnì odezní do 6 až 12 mìsícù. Podáváním antidepresív dokážeme zkrátit depresívní epizodu na 2 3 mìsíce. Novì vydìlujeme tzv. krátké periodické deprese, které se projevují intenzívními depresívními pøíznaky jen po dobu 2 3 dnù a opakují se po nìkolika týdnech témìø každý mìsíc. Netrvají dostateènì dlouho, aby mohly být oka- 6

9 mžitì léèeny, a proto jim mùžeme jen preventivnì pøedcházet dlouhodobým podáváním lékù. Trvá-li deprese déle než 2 roky, hovoøíme o chronické formì, která je pøi vèasné a náležité léèbì naštìstí vzácná a postihuje jen % depresívních nemocných. Dnes rozeznáváme ještì další podtyp trvalé poruchy nálady, který je charakterizován chronickou, déle než dva roky trvající málo vyjádøenou lehkou subdepresí. Tento podtyp nazýváme dystymií. Projevuje se kromì trvalé lehké deprese poklesem životní energie, snížením aktivity a zájmu, pocitem neschopnosti vyrovnat se s bìžnými životními událostmi, sníženou sebedùvìrou, pocity beznadìje a pesimistickým výhledem do budoucna, obtížemi se soustøedìním a menší hovorností. Pokud se v èasovém prùbìhu nejménì 2 rokù støídají dlouhodobá lehká deprese s nadmìrnì veselou náladou lehkého stupnì (tj. hypomanií), hovoøíme o cyklotymii. 3. Podle charakteru pøevládajících pøíznakù rozeznáváme deprese útlumové, agitované, atypické a larvované. Útlumová deprese je charakteristická psychickým a pohybovým útlumem, zpomaleným myšlením a øeèí, krátkými zpomalenými odpovìïmi, tichým, monotónním hlasem, opoždìnými reakcemi, v extrémních pøípadech úplnou pohybovou strnulostí (tzv. stuporem). Agitovaná (neklidná) deprese má v popøedí neklid až vzrušenost, vnitøní napìtí, naøíkání a pláè jako pohybovì projevované zoufalství. Atypická deprese se vyznaèuje proti pøedchozím typùm urèitou odklonitelností nálady vnìjšími podnìty, a zejména opaènými pøíznaky, než kterými jsme dosud charakterizovali depresi: zvýšenou spavostí i pøes den, mimoøádnou únavností a zvýšenou chutí k jídlu s váhovým pøírùstkem. Pøi larvované depresi jsou v popøedí tìlesné 7

10 obtíže, jako únava, nechutenství s váhovým úbytkem, svírání na hrudi a v hrdle, zácpa, suchost v ústech, nespavost, stìhovavé nevysvìtlitelné bolesti aj. Pøi cílených dotazech se zjistí základní a prvotní depresívní nálada a další doprovodné pøíznaky primární deprese. 8

11 JAKÝ ZNÁME PRÙBÌH DEPRESÍVNÍ PORUCHY? V poèátcích je depresívní porucha vìtšinou vyvolávána vnìjšími událostmi èi problémy, pozdìji, po prodìlání nìkolika epizod, se rozbìhne vnitøní chorobný mechanismus periodického opakování, který již není zastavitelný bez øádné léèby. Každá probìhlá depresívní nebo manická epizoda usnadòuje vyvolání další, a proto je tak vysoce dùležité zapoèít dlouhodobou profylaktickou léèbu po druhé, nejpozdìji tøetí epizodì, a již depresívní nebo manické. Primární deprese je bohužel zatížena znaèným sklonem k periodickému opakování až u 80 % nemocných. Opakování deprese od skonèení epizody do 6 mìsícù oznaèujeme jako relaps, po 6 mìsících jako recidivu deprese (tedy jako novou depresívní epizodu). V období mezi epizodami je pacient ve stavu plného duševního zdraví, což oznaèujeme jako remise depresívního onemocnìní. Deprese se nejèastìji vyskytují na jaøe a na podzim. Nìkteøí nemocní trpí tzv. zimní sezonální depresí, která se u nich opakuje v dobì od listopadu do února v délce asi 60 dnù. Primární deprese se mùže vyskytovat ve dvou prùbìhových formách, ve dvou protikladných variantách (jeden pól deprese, druhý pól manie); jestliže se opakují jen depresívní epizody, mluvíme o unipolární depresi. Asi u 20 % nemocných se mùže v prùbìhu choroby vyskytnout i stav chorobnì veselé a rozjaøené nálady (manická epizoda) a pak diagnostikujeme bipolární depresi. Nejzávažnìjšími komplikacemi prùbìhu primární deprese jsou sebevražedné pokusy, které se vyskytují u 20 % nemocných. Muži nìkdy volí jako samoléèitelství nad- 9

12 mìrný pøíjem alkoholu, na nìmž se mohou stát závislými. Neléèení depresívní nemocní trpí èastìji srdeèními a zažívacími onemocnìními. 10

13 JE DEPRESE LÉÈITELNÁ A JAKÝMI PROSTØEDKY? Depresívní porucha je dnes dobøe léèitelná. Po antidepresívech se podstatnì zlepší duševní stav dvou tøetin léèených. K zabránìní návratu deprese je nutné antidepresíva užívat ještì po dobu dalších minimálnì 6 mìsícù, i když se pacient již cítí zdráv. Pøi akutním stavu dojde k projasnìní depresívní nálady ve 2. až 3. týdnu léèby, ale jen pøi nepøetržitém užívání. Je vhodné pacienty upozornit, že zpoèátku mohou pozorovat jen urèité zklidnìní a pøípadnì nežádoucí úèinky lékù. Nástup léèebného úèinku se mùže lékaø pokusit urychlit kapénkovými infúzemi antidepresív èi kombinací lékù. Prvé zvolené antidepresívum nemusí být vždy plnì úèinné a úpravu deprese pøinese až druhý antidepresívní lék, vìtšinou z jiné chemické skupiny. Pro nemocné, nereagující na antidepresíva, jsou rezervovány nové formy elektrokonvulzívní léèby v celkové anestézii. U zimních depresí se osvìdèila aplikace jasného svìtla o síle minimálnì 3000 luxù po dobu 2 hodin ráno pøed východem slunce. Pøi opakování depresívních epizod je nutné dlouhodobé profylaktické podávání antidepresív u unipolárních depresí. Protože antidepresívní léky mohou vyprovokovat manickou epizodu, nemocným s bipolární depresí podáváme preventivnì lithium, carbamazepin èi valproát, které jsou úèinné i u unipolárních forem depresí. Všechny tyto dlouhodobì podávané léky dokáží preventivnì zabránit vzniku nových epizod èi snížit èastost a hloubku dalších depresí. Pøedèasné a samovolné ukonèení lékové profylaxe mùže mít za následek zvýšení frekvence epizod v budoucnu a sníženou úèinnost antidepresív pøi dalších depresích. 11

14 Léèbu je úèelné doplnit psychoterapií, zvláštì u lehèích forem depresí s vnìjšími mezilidskými a jinými problémy. 12

15 JAKÉ RADY MÙŽEME DÁT RODINÌ DEPRESÍVNÌ NEMOCNÉHO? V pøípadì podezøení na depresívní poruchu by pøíbuzní mìli nemocnému navrhnout návštìvu lékaøe a takové jeho rozhodnutí podporovat. Konzultace s lékaøem mùže být prvním krokem k uzdravení nemocného. Rodina by mìla co nejdøíve uvìøit skuteènosti, že u jejich pøíbuzného jde o duševní poruchu, která mùže postihnout každého z nás, a tím pøedejít svému dalšímu nekompetentnímu až hazardnímu chování vùèi pacientovi. Za zbyteèné až škodlivé lze považovat snahu rodiny nemocného násilnì rozveselit návštìvami veseloher èi komedií; v tomto prostøedí nemocný tím více poci uje, že se nemùže z nièeho radovat a být š astný jako ostatní lidé. Stejnì tak škodlivé je apelovat na pacientovu vùli, aby se vzchopil, pøemohl, protože duševní poruchy, jako je deprese, nelze vùlí pøekonat (stejnì jako napø. zápal plic èi zánìt slepého støeva). Naopak je dùležité pøesvìdèovat nemocného, že jeho stav je psychickou poruchou, za kterou nemùže a za kterou se nemusí stydìt. Po stanovení diagnózy deprese je dùležité se snažit nemocného udržet v urèité aktivitì pravidelným plnìním nenároèného denního programu, který ještì nemocný zvládne. Støednì a tìžce depresívní pacienti již nejsou schopni plnit požadavky svého zamìstnání, a mìli by proto odejít do pracovní neschopnosti. Nemìli by také øídit motorová vozidla nebo èinit závažnìjší právní rozhodnutí, nebo vlivem deprese je pøechodnì narušena jejich reaktivita i úsudek. Rodina a pøíbuzní depresívního nemocného by mìli být v pravidelném kontaktu s ošetøujícím lékaøem, zvláštì v pøípadì zhoršení pacientova duševního stavu. Pøíbuzní 13

16 se nemohou spoléhat, že nemocný vždy vše dùležité lékaøi svìøí, nebo mùže již být pøesvìdèen o marnosti všeho svého konání. Vzájemnì by si rodina a lékaø mìli vymìnit telefonní èísla pro pøípad potøeby rychlého informování. Blízcí pøíbuzní èi dùvìrní pøátelé by se nemìli vyhýbat rozhovoru o pøípadných sebevražedných myšlenkách pacienta. Jestliže nemocný sdìlí, že již uvažoval o zcela konkrétním zpùsobu sebevraždy, nesmí být pacient ponechán ani na okamžik o samotì a je nutno neprodlenì informovat lékaøe. Také je možno se poradit na telefonické psychiatrické první pomoci (Linky nadìje èi dùvìry) nebo na Krizovém centru pøi psychiatrických zaøízeních, kam mùže depresívní pacient kdykoliv pøijít. Není pravdou, že kdo mluví o sebevraždì, nikdy ji nespáchá; ve skuteènosti je tomu právì naopak. Pøíbuzní by mìli nemocného podporovat v jeho dùvìøe ke zvolenému ošetøujícímu lékaøi a provádìné léèbì. Zároveò by mìli diskrétnì kontrolovat, zda pøedepsaná antidepresíva pravidelnì užívá. Pøi podezøení, že pacient léky nebere, mùže lékaø provést laboratorní testy na pøítomnost antidepresív v moèi èi krvi. Pro zdárný prùbìh léèby depresívního nemocného je dùležité, aby jej pøíbuzní a pøátelé opakovanì pøesvìdèovali a ujiš ovali, že deprese je pøechodná a léèitelná nemoc. Pokud již nemocný nìkolik depresívních epizod prodìlal, je možno se odvolávat na jejich úspìšné vyléèení v minulosti. 14

17 HROZÍ VÁM DEPRESE? A) Kladná odpovìï alespoò na dvì ze tøí následujících otázek: 1. Jste nadmìrnì a neobvykle smutný(á) po vìtšinu dne a témìø každý den po dobu dvou posledních týdnù? 2. Ztratil(a) jste zájem a radost z vìcí, které Vás obvykle tìšily? 3. Cítíte se jakoby bez energie a nadmìrnì unavený(á)? B) Kladná odpovìï alespoò na jednu až dvì z následujících sedmi otázek, aby celkový poèet byl ètyøi kladné odpovìdi na uvedených deset otázek: 1. Ztratil(a) jste svou obvyklou sebedùvìru nebo se cítíte ménìcenným(-cennou) vùèi jiným lidem? 2. Dìláte si nadmìrné výèitky z malièkostí nebo máte pocit tìžké viny? 3. Vnucují se Vám myšlenky na smrt nebo sebevraždu? 4. Ztratil(a) jste schopnost soustøedìní a rychlého rozhodování? 5. Máte zpomalené pohyby a reakce nebo jste nadmìrnì a nepøimìøenì neklidný(á)? 6. Trpíte nespavostí? 7. Trpíte nechutenstvím s váhovým úbytkem? Hodnocení: Pokud zodpovíte kladnì alespoò ètyøi z celkových deseti otázek a jsou-li z toho souèasnì dvì z prvních tøí odpovìdí kladné, je zde urèité podezøení na depresívní poruchu; vyhledejte proto psychiatra, který jediný mùže toto podezøení potvrdit èi vyvrátit. 15

18 Jaromír Švestka DEPRESE Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem Informace pro nemocné a jejich blízké Jako neprodejnou úèelovou publikaci pro LUNDBECK Èeská republika s.r.o. vydal PhDr. Lubomír Houdek Nakladatelství Galén, Praha Praha, 2000 Sazba Galén, Praha Tisk Glos, Špidlenova 436, Semily Lundbeck Èeská republika s. r. o. U páté baterie 8 a Praha 6 - Støešovice tel.: , , fax: ISBN

19 Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., se narodil 15. záøí 1937 v Brnì, kde také v letech absolvoval Lékaøskou fakultu Masarykovy Univerzity. Po získání lékaøského titulu pracoval od roku 1961 v Psychiatrické léèebnì v Jihlavì, kde pùsobil støídavì na interním a psychiatrickém oddìlení. Pøi konkursním øízení byl v roce 1965 vybrán prof. MUDr. J. Hádlíkem pro práci na Psychiatrické klinice Lékaøské fakulty a akultní nemocnice v Brnì-Bohunicích, kde pùsobí dodnes. MUDr. Jaromír Švestka se zde záhy stal odborným asistentem (1971), docentem (1983) a profesorem pro obor psychiatrie (1987). Pùsobil jako pøednosta Psychiatrické kliniky v období let a založil zde Krizové centrum pro akutní psychiatrickou pomoc (1989) a Jednotku intenzívní psychiatrické péèe (1993). Prof. Švestka se spolupracovníky sepsal skripta pro posluchaèe lékaøské fakulty: Psychofarmaka a jejich využití v psychiatrii (1988) a Akutní psychiatrie (1993). Dále vydal monografii Psychofarmaka v klinické praxi (1995), která byla odmìnìna cenou Èeské psychiatrické spoleènosti. Kromì toho je autorem a spoluautorem více než 400 odborných èlánkù a sdìlení, pøedevším z oblasti léèby a diagnostiky depresívních a schizofrenních poruch. Prof. Švestka náleží k pøedním postavám biologické psychiatrie a je místopøedsedou Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Souèasnì je èlenem mnoha mezinárodních odborných spoleèností, mj. CINP, ECNP a New York Academy of Sciences. O svých odborných zkušenostech a výzkumných výsledcích pøednášel i na èetných zahranièních sjezdech a kongresech.

20 Pøirozený vývoj v léèbì deprese a úzkosti

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU Afektivní poruchy MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU AFEKTIVNÍ PORUCHY Hlavní projev: změna nálady ve smyslu snížení (deprese) nebo zvýšení (manie) Definice nálady: déletrvající

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

61. česko-slovenská psychofarmakologická konference

61. česko-slovenská psychofarmakologická konference 61. česko-slovenská psychofarmakologická konference 16. 20. ledna 2019 Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie 1. informace Ilustrace na titulní stranì autorka

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Žádost o umožnění dotazníkové akce. Dotazník pro organizace služeb komunitní péče

Žádost o umožnění dotazníkové akce. Dotazník pro organizace služeb komunitní péče Seznam příloh Příloha A: Příloha B: Příloha C: Příloha D: Žádost o umožnění dotazníkové akce Dotazník pro pacienty Dotazník pro organizace služeb komunitní péče Afektivní poruchy (poruchy nálady) F30-F39

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

UCZ/Ces/16. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištìní. Obecná èást. 1. Úvodní ustanovení Územní platnost pojištìní -

UCZ/Ces/16. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištìní. Obecná èást. 1. Úvodní ustanovení Územní platnost pojištìní - UNIQA, a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištìní UCZ/Ces/16 Obecná èást 1. Úvodní ustanovení - - - - 2. Všeobecná ustanovení - - - - - - - - - - - - 3. Doba trvání pojištìní, pojistné období

Více

PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN

PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3654. publikaci

Více

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře

6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře. Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře 6 Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře MUDr. Jarmila Klímová Je psychiatrem a psychoterapeutem s poradenskou

Více

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe:

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe: Akné Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: www.hormonalni-antikoncepce.cz Razítko lékaøe: CZ BLR 0407 Obsah Krásná, èistá ple bez chyb Tajemství kùže Týká se to témìø každého Co

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 3 8 MUDr. Klára Látalová,

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

MUDr. Klára Látalová, Ph.D. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA

MUDr. Klára Látalová, Ph.D. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA MUDr. Klára Látalová, Ph.D. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4182. publikaci Recenzovali:

Více

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak na mozek, aby fungoval DEPRESE PaedDr. Mgr. Hana Čechová Deprese má reálný, negativní vliv na naši paměť a kognitivní funkce. Nejenom že ničí stávající mozkové buňky, ale nedovolí tvorbu nových. Cíleně

Více

AFEKTIVN Í PORUCHY. J.Hüttlová Psychiatrická klinika, FN Brno

AFEKTIVN Í PORUCHY. J.Hüttlová Psychiatrická klinika, FN Brno AFEKTIVN Í PORUCHY J.Hüttlová Psychiatrická klinika, FN Brno AFEKTIVNÍ PORUCHY Hlavním projevem: změna nálady ve smyslu snížení (deprese) nebo zvýšení (manie) Definice nálady: déletrvající pohotovost k

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecnì závazná vyhláška è. 2/2016 ze dne 28.12.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

Vìnováno památce mých rodièù, paní Marty Kuèerové, roz. Švejnarové, a pana prof. MUDr. Jana Kuèery, DrSc.

Vìnováno památce mých rodièù, paní Marty Kuèerové, roz. Švejnarové, a pana prof. MUDr. Jana Kuèery, DrSc. Vìnováno památce mých rodièù, paní Marty Kuèerové, roz. Švejnarové, a pana prof. MUDr. Jana Kuèery, DrSc. Kniha vyšla díky podpoøe spoleènosti Astra Zeneca. MUDr. Helena Kuèerová, HonDG DEMENCE V KAZUISTIKÁCH

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Pøíruèka k pøípravku. Informace pro pacienty

Pøíruèka k pøípravku. Informace pro pacienty Přední strana Edukační materiál Pøíruèka k pøípravku Informace pro pacienty Tento pøípravek podléhá dal ímu sledování. To umo ní rychlé získání nových informací o bezpeènosti. Mù ete pøispìt tím, e nahlásíte

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU Text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury Èeské republiky (è. 406/06/0546) Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlání v podmínkách uèící se a plurativní spoleènosti. doc. PhDr. Alena Vališová,

Více

MUDr. Klára Látalová, Ph.D. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA

MUDr. Klára Látalová, Ph.D. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA MUDr. Klára Látalová, Ph.D. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4182. publikaci Recenzovali:

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

1. CELOSTÁTNÍ LÉKAØSKÝ KONGRES BOLEST JE VŠUDYPØÍTOMNÁ

1. CELOSTÁTNÍ LÉKAØSKÝ KONGRES BOLEST JE VŠUDYPØÍTOMNÁ Zajímavý byl názor na léèbu ze Skandinávie, kde stejnì jako v USA i u nás doporuèovali na prvém místì vysazení nadužívané medikace, pokrytí akutních abstinenèních pøíznakù neuroleptiky, ale na rozdíl od

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì pøivedla k muzikoterapii. Vydání odborné knihy schválila

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Kateøina Formánková MUDr. Miriam Kabelková MUDr. Ilona Ludvíková POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì Vydala Grada Publishing, a.s. U

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PSYCHOTERAPIE POPORODNÍCH DEPRESÍ

PSYCHOTERAPIE POPORODNÍCH DEPRESÍ PSYCHIATRIE ROÈNÍK 6 2002 SUPPLEMENTUM 2 Pøehledné èlánky PSYCHOTERAPIE POPORODNÍCH DEPRESÍ PSYCHOTHERAPY OF POSTPARTUM DEPRESSION JÁN PRAŠKO Psychiatrické centrum Praha 3. lékaøská fakulta Univerzity

Více

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/ Globální problémy Civilizační choroby Dominika Fábryová Oktáva 17/18 18.3.2018 Co jsou civilizační choroby nemoci, které jsou způsobeny špatným životním stylem můžeme označit za nemoci moderní doby hlavní

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Velikost materiálu po složení 110 x 160 mm

Velikost materiálu po složení 110 x 160 mm EDUKAÈNÍ MATERIÁL Duodopa Kapesní instrukce pro pacienta Velikost materiálu po složení 110 x 160 mm Obsah Úvodem o pøípravku Duodopa 4 Duodopa - infuzní systém 6 Léèba v prùbìhu dne 8 Péèe o stomii 12

Více

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Afektivní poruchy (spec. psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Základní charakteristika Epidemiologie Etiopatogeneza Klinické formy Diagnostika Úloha

Více

map Manažerský nástroj

map Manažerský nástroj 1/6 Technologie Nástroj využívá vlastní platformu pro analýzu e-mailové komunikace. Platforma jednak zajiš uje import mailù z uživatelských e-mailových schránek (Outlook, Thunderbird, IMAP, Gmail) a jednak

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Zkušenosti s vyšetøováním markerù preeklampsie v krvi tìhotných žen

Zkušenosti s vyšetøováním markerù preeklampsie v krvi tìhotných žen Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. ÚLBLD V N a 1. L UK, Praha Zkušenosti s vyšetøováním markerù preeklampsie v krvi tìhotných žen Preeklampsie je závažný stav vznikající v tìhotenství, který postihuje

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Autorský kolek v: Mgr. Barbora Wenigová MUDr. Ondřej Pěč Jaroslav Hodboď MUDr. Jan Stuchlík

Více

Oddìlení klinické biochemie a hematologie, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava (2) Pracovištì laboratorních metod IKEM, Praha

Oddìlení klinické biochemie a hematologie, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava (2) Pracovištì laboratorních metod IKEM, Praha Mgr. Hana Valentová (1), MUDr. Petr Kubáè (1), RNDr. Zdenek Kubíèek (2), RNDr. Lenka aldynová Kulíšková (1) (1) Oddìlení klinické biochemie a hematologie, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava (2) Pracovištì

Více

Identifikace postiženého úseku vn vedení

Identifikace postiženého úseku vn vedení Identifikace postiženého úseku vn vedení Ladislav POSPÍCHAL, Karel HODER, Drahomír PERNICA, Jan SOUÈEK 1. Úvod Úkolem distribuèních vn sítí je v maximální míøe trvalý a ekonomicky efektivní pøenos elektøiny

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

PŘÍLOHA III ÚPRAVY SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Tyto změny k SPC a příbalové informace jsou platné v den Rozhodnutí Komise

PŘÍLOHA III ÚPRAVY SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Tyto změny k SPC a příbalové informace jsou platné v den Rozhodnutí Komise PŘÍLOHA III ÚPRAVY SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Tyto změny k SPC a příbalové informace jsou platné v den Rozhodnutí Komise Po Rozhodnutí Komise aktualizuje národní kompetentní autorita

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi MUDr. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division, Praha Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi Karcinom prsu je vedoucí gynekologickou malignitou u žen. Každý rok je diagnostikováno šest

Více