Informatická výchova. I. stupeň ISCED 1. Guľová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informatická výchova. I. stupeň ISCED 1. Guľová"

Transkript

1 Informatická výchova I. stupeň ISCED 1 Guľová

2 INFORMATICKÁ VÝCHOVA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova. Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty. v ŠkVP Ročník Spolu

3 Ciele predmetu Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti). 1. ročník Tematické celky 1. Princípy fungovania IKT 5 2. Informácie okolo nás Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 5 4. Informačná spoločnosť 5 5. Komunikácia prostredníctvom IKT 2 Spolu 33

4 Princípy fungovania IKT O počítači Základné časti počítača klávesnica, myš, monitor, počítačová skriňa. Klikáme myšou Pracujeme s klávesnicou Časti počítačovej myši a pojem kurzor myši Orientácia na klávesnici, písmená, čísla Žiak vie pomenovať základné časti počítača klávesnicu, myš, monitor, počítačovú skriňu, vie na čo slúžia. Žiak vie myš správne uchopiť a urobiť jednoduchý klik na jej tlačidlách. Vie pohybovať myšou tak, aby sa dostal na určené miesto. Dokáže klikať na určené miesta. Vedieť na čo slúži klávesnica, vedieť sa na nej orientovať. Vedieť kde sa nachádzajú číslice a písmená. Slovenský jazyk 1 Matematika 2 Slovenský jazyk 2

5 Informácie okolo nás Vyfarbujeme obrázky Pečiatkujeme Kreslíme čiary Kreslíme a vyfarbujeme Poznať nástroj výplň, vybrať farbu z palety farieb a vyplniť plochy obrázkov podľa vzoru alebo na základe jednoduchého zadania Vedieť použiť nástroj pečiatka, vedieť si vybrať z ponuky pečiatok. Poznať nástroj Čiara a spájať obrázky podľa zadaných kritérií. Poznať nástroje Čiara a Výplň. Vedieť, že pri neúplnom obryse sa farba nástroja Výplň vyleje. Poznať funkciu tlačidla hrúbka čiary. Žiak si dokáže vybrať z palety farieb a vyplniť plochy obrázkov. Žiak vie premiestniť a otlačiť pečiatku na určenom mieste. Žiak vie nakresliť čiaru pohybom myši so stlačeným nástrojom po podložke, vie tlačidlo podržať tak, aby nakreslil čiaru, vie kresliť čiaru rôznymi smermi. Žiak vie pomocou nástrojov Čiara a Výplň nakresliť a dokresliť rôzne obrázky. Vie použiť nástroj Späť. Vie si farbu čiary zmeniť pomocou palety. Vie použiť rôzne hrúbky čiar. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti prezentovať svoju prácu. Aktivita: vytvoriť omaľovánku pre spolužiakov Etická výchova 2 Prírodoveda 1 Matematika 2 Výtvarná výchova 4 Kreslíme rovné čiary Poznať nástroj Úsečka a možnosti jeho použitia. Vedieť, že pomocou rovných čiar môžeme kresliť geometrické tvary. Vedieť na čo slúži nástroj Hrúbka čiary. Žiak dokáže pomocou rovných čiar nakresliť geometrické tvary a jednoduché obrázky. Vie ich vymaľovať nástrojom výplň. Dokáže použiť rôzne hrúbky rovných čiar Matematika 2 Krúžky a Poznať nástroje Ovály, Žiak vie pomocou nástrojov kresliť Prírodoveda 2

6 obdĺžniky Píšeme text Píšeme čísla Hráme sa so zvukmi Vyplnené ovály, Obdĺžniky a Vyplnené obdĺžniky. Poznať funkciu klávesu Shift pri kreslení kruhov a štvorcov. Poznať pojem ikona. Poznať pojem textový kurzor a spôsob písania písmen. Vedieť na čo slúži medzerník a kláves Zmaž. Poznať spôsob písania čísel a znakov. Vedieť pomocou znakov a čísel zostaviť príklad na sčítanie a odčítanie Poznať niektoré možnosti prehrávania zvukov na počítači kruhy a ovály( aj vyplnené), štvorce a obdĺžniky( aj vyplnené). Dokáže jednou rukou kresliť a súčasne druhou držať stlačený kláves Shift. Dokáže nakresliť kruhy, ovály, štvorce a obdĺžniky na určené miesto. Žiak vie pomocou klávesnice napísať svoje meno a jednoduché slová. Vie použiť kláves Zmaž. Žiak vie písať čísla na numerickej klávesnici. Žiak vie používať myš pri hrách so zvukmi. Slovenský jazyk 1 Matematika 1 Hudobná výchova 1

7 Postupy riešenia problémov, algoritmické myslenie Presúvame a zoraďujeme Riešime problémy počítačom Poznať nástroj Chyť. Vedieť presúvať a usporiadať obrázky na základe predlohy alebo jednoduchého zadania či logickej úlohy. Poznať pojem návod, vedieť pomenovať rôzne návody z praktického života. Vedieť zostaviť poradie krokov pri stavbe z kociek. Žiak vie pomocou nástroja Chyť premiestňovať obrázky a dokáže udržať stlačené tlačidlo myši počas presúvania. Žiak vie používať myš pri riešení úloh. Prírodoveda 3 Matematika 2

8 Komunikácia prostredníctvom IKT Prezeráme web Skúmame internet Poznať pojem internet, web, webové stránky, webový prehliadač. Vedieť písať webovú adresu. Poznať zásady bezpečnosti na internete. Žiak vie napísať webovú adresu, klikať na linku a pohybovať sa po webe klikaním na tlačidlo Späť. Žiak dokáže zapísať v správnom tvare adresu detskej webovej stránky do miesta na adresy vo webovom prehliadači. Pozná základné zásady bezpečnosti na internete. Mediálna výchovaprimerane veku vedieť posúdiť mediálne šírené posolstvá, vyhnúť sa negatívnym vplyvom. Prírodoveda Slovenský jazyk Hudobná výchova Prírodoveda Slovenský jazyk Hudobná výchova 1 1

9 Hodnotenie žiakov na hodinách informatickej výchovy: Výsledná známka pozostáva z čiastkových úloh, praktickej časti, z projektu a aktivity na hodine: Čiastkové úlohy 50% Ústne odpovede 10% Projekty 30% Aktivita žiakov na hodine 10% Projekt 1. ročník: Vytvorenie omaľovánky v grafickom editore

10 2. ročník Tematické celky 1. Princípy fungovania IKT 6 2. Informácie okolo nás Postupy riešenia problémov, algoritmické myslenie 5 4. Komunikácia prostredníctvom IKT 4 Spolu 33

11 Princípy fungovania IKT O počítači Základné časti počítača klávesnica, myš, monitor, počítačová skriňa. Klikáme myšou Pracujeme s klávesnicou Časti počítačovej myši a pojem kurzor myši Orientácia na klávesnici, písmená, čísla Žiak vie pomenovať základné časti počítača klávesnicu, myš, monitor, počítačovú skriňu, vie na čo slúžia. Žiak vie myš správne uchopiť a urobiť jednoduchý klik na jej tlačidlách. Vie pohybovať myšou tak, aby sa dostal na určené miesto. Dokáže klikať na určné miesta. Vedieť na čo slúži klávesnica, vedieť sa na nej orientovať. Vedieť kde sa nachádzajú číslice a písmená. Slovenský jazyk 2 Matematika 2 Slovenský jazyk 2

12 Informácie okolo nás Vyfarbujeme obrázky Pečiatkujeme Kreslíme čiary Kreslíme a vyfarbujeme Kreslíme rovné čiary Krúžky a obdĺžniky Poznať nástroj výplň, vybrať farbu z palety farieb a vyplniť plochy obrázkov podľa vzoru alebo na základe jednoduchého zadania Vedieť použiť nástroj pečiatka, vedieť si vybrať z ponuky pečiatok. Poznať nástroj Čiara a spájať obrázky podľa zadaných kritérií. Poznať nástroje Čiara a Výplň. Vedieť, že pri neúplnom obryse sa farba nástroja Výplň vyleje. Poznať funkciu tlačidla hrúbka čiary. Poznať nástroj Úsečka a možnosti jeho použitia. Vedieť, že pomocou rovných čiar môžeme kresliť geometrické tvary. Vedieť na čo slúži nástroj Hrúbka čiary. Poznať nástroje Ovály, Vyplnené ovály, Obdĺžniky a Vyplnené obdĺžniky. Poznať Žiak si dokáže vybrať z palety farieb a vyplniť plochy obrázkov. Žiak vie premiestniť a otlačiť pečiatku na určenom mieste. Žiak vie nakresliť čiaru pohybom myši so stlačeným nástrojom po podložke, vie tlačidlo podržať tak, aby nakreslil čiaru, vie kresliť čiaru rôznymi smermi. Žiak vie pomocou nástrojov Čiara a Výplň nakresliť a dokresliť rôzne obrázky. Vie použiť nástroj Späť. Vie si farbu čiary zmeniť pomocou palety. Vie použiť rôzne hrúbky čiar. Žiak dokáže pomocou rovných čiar nakresliť geometrické tvary a jednoduché obrázky. Vie ich vymaľovať nástrojom výplň. Dokáže použiť rôzne hrúbky rovných čiar Žiak vie pomocou nástrojov kresliť kruhy a ovály( aj vyplnené), štvorce a obdĺžniky( aj vyplnené). Dokáže Etická výchova 2 Prírodoveda, vlastiveda Matematika 2 Výtvarná výchova 2 Matematika 2 Prírodoveda, vlastiveda 1 2

13 Píšeme text Prezliekame písmená Píšeme čísla Hráme sa so zvukmi funkciu klávesu Shift pri kreslení kruhov a štvorcov. Poznať pojem ikona. Poznať pojem textový kurzor a spôsob písania veľkých písmen pomocou klávesu Shift. Vedieť na čo slúži Medzerník a kláves Zmaž. Poznať zásady písania slov a viet. Poznať postup pri označovaní písmen, slov, textu. Vedieť pracovať s farbou písma a paletou farieb Poznať spôsob písania čísel a znakov. Vedieť pomocou znakov a čísel zostaviť príklad na sčítanie a odčítanie Poznať niektoré možnosti prehrávania zvukov na počítači jednou rukou kresliť a súčasne druhou držať stlačený kláves Shift. Dokáže nakresliť kruhy, ovály, štvorce a obdĺžniky na určené miesto. Žiak vie pomocou klávesnice napísať slová a vety. Vie presúvať textový kurzor klikaním a šípkami na klávesnici. Žiak vie napísať malé písmená s mäkčeňom a dĺžňom. Vie použiť Medzerník, vie opraviť text pomocou klávesu Zmaž. Žiak vie označiť písmeno, slovo alebo celú časť textu. Vie v označenom texte a v slovách použiť kláves Zmaž. Vie meniť farbu, veľkosť a tvar písmen. Žiak vie písať čísla na numerickej klávesnici, ale i pomocou klávesu Shift. Žiak vie používať myš pri hrách so zvukmi. Mediálna výchova spôsob sebarealizácie človeka, prostriedok ako tráviť voľný čas. Aktivita -vytvorenie zvučky. Slovenský jazyk 2 Slovenský jazyk 2 Matematika 1 Hudobná výchova 2

14 Postupy riešenia problémov, algoritmické myslenie Presúvame a zoraďujeme Riešime podľa pravidiel Riešime problémy počítačom Poznať nástroj Chyť. Vedieť presúvať a usporiadať obrázky na základe predlohy alebo jednoduchého zadania či logickej úlohy. Vedieť klasifikovať, triediť alebo zoskupovať objekty podľa určitých vlastností. Vedieť riešiť problémy podľa zadaných kritérií. Pri riešení využívať programy a ich nástroje. Poznať pojem návod, vedieť pomenovať rôzne návody z praktického života. Vedieť zostaviť poradie krokov pri stavbe z kociek, nájsť a opraviť chybu v návode. Žiak vie pomocou nástroja Chyť premiestňovať obrázky a dokáže udržať stlačené tlačidlo myši počas presúvania. Žiak vie presúvať myšou a klikať na tlačidlá a nástroje pri riešení úloh. Žiak vie používať myš pri riešení úloh. Prírodoveda, vlastiveda Matematika 2 Matematika 1 2

15 Prezeráme web Skúmame internet Komunikácia prostredníctvom IKT Poznať pojem internet, web, webové stránky, webový prehliadač, sieť. Poznať význam slova linka, odkaz. Poznať funkciu tlačidla Späť vo webovom prehliadači. Poznať význam slova surfovanie prezeranie webových stránok. Vedieť písať webovú adresu. Poznať funkciu klávesu Enter. Poznať zásady bezpečnosti na internete. Žiak vie napísať webovú adresu, klikať na linku a pohybovať sa po webe klikaním na tlačidlo Späť. Žiak dokáže zapísať v správnom tvare adresu detskej webovej stránky do miesta na adresy vo webovom prehliadači Tvorba projektu a prezentačné zručnosti používať informácie, pracovať s nimi, verbálne prezentovať svoju prácu. Aktivita Moje obľúbené zviera(obrázok a krátky text). Prírodoveda, vlastiveda Slovenský jazyk Hudobná výchova Prírodoveda, vlastiveda Slovenský jazyk Hudobná výchova 2 2

16 Hodnotenie žiakov na hodinách informatickej výchovy: Výsledná známka pozostáva z čiastkových úloh, praktickej časti, z projektu a aktivity na hodine: Čiastkové úlohy 50% Ústne odpovede 10% Projekty 30% Aktivita žiakov na hodine 10% Projekt 2. ročník: Moje obľúbené zviera spojenie obrázka a textu, prezentácia pred spolužiakmi.

17 3. ročník Tematické celky 1. Informácie okolo nás Komunikácia prostredníctvom IKT 7 3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 4 4. Princípy fungovania IKT 4 5. Informačná spoločnosť 2 Spolu 33

18 Informácie okolo nás Ciele a kľúčové kompetencie Práca s textom Jednoduché formátovanie textu Rozšíriť zručnosti v práci s textom SjL, výtvarná Vkladanie obrázkov do textu Vkladať klipart, wordart, upraviť výchova text pomocou efektov, farieb 3 Jednoduchá prezentácia Kopírovanie, mazanie, Vedieť vystrihovať a prilepovať, presúvanie kopírovať, mazať a presúvať časti textu Ukladanie dokumentu do súboru Vedieť uložiť dokument do súboru a opätovne ho nájsť Softvér na vytváranie Oboznámiť sa so softvérom na prezentácií, postupnosť snímok Príprava výstupov z projektového vyučovania, prezentácia vytváranie prezentácií Vedieť vytvoriť jednoduché projekty k učivu z rôznych predmetov Práca s grafikou Grafický editor Kreslenie obrázka voľnou rukou, použitie nástrojov editora Animácie Grafický editor, ktorý vie Vedieť postupnosť krokov pri vytvárať animácie( RNA) sekvencií obrázkov (fáz) na Zvuky a videá Nahrávanie zvukov (krátkych textov), spúšťanie zvukov z CD (internetu) vytvorenie pohybu panáčika Vedieť nahrať a spustiť zvuk z CD (internetu) Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - postupnosť jednotlivých krokov a metodológia tvorby projektu. Aktivita Tvorba ľubovoľného projektu. Prírodoveda, vlastiveda, matematika, SjL Výtvarná výchova 3 Výtvarná výchova 3 Hudobná výchova 2 5

19 Komunikácia prostredníctvom IKT Elektronická pošta ový program Vytvoriť ovú adresu, vytvorenie správy, poslanie a prijatie správy.etické správanie v ovej komunikácií. Internet Webový prehliadač Vyhľadať webovú stránku, adresu, odkaz.zadať vyhľadávanie podľa kľúčového slova, zásady správania sa na internete Riziká na internete Pochopiť bezpečnostné riziká pri práci s internetom Portál SjL, etická výchova 3 Vlastiveda, prírodoveda... Etická výchova 1 3

20 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie Algoritmy Návody, recepty z bežného života Poznať resp. vytvoriť návod na opravu, kuchársky recept, poskladanie stavebnice Detský programovací jazyk, algoritmické hry Riešiť hlavolamy, bludiská 4

21 Princípy fungovania IKT Ovládanie počítača Obrazovka, myš, klávesnica CD, USB pamäťový kľúč, CD mechanika Ukladanie informácií: súbor, meno súboru vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov Tlačiareň Poznať základné časti počítača a ich ovládanie Vedieť vložiť, vybrať, spustiť CD, ovládať manipuláciu s USB. Vedieť pracovať s priečinkami Poznať základné funkcie tlačiarne Mediálna výchova Naučiť sa kompetentne zaobchádzať s médiami Aktivita diskusia aby žiaci dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast. SjL, matematika 4

22 Informačná spoločnosť IKT v škole Edukačné programy a hry, komunikácia v škole Poznať a vedieť ovládať niektoré edukačné programy, školská internet. komunikácia Voľný čas a IKT Počítačové hry, hudba, filmy Vedieť si spustiť hru na internete, hudbu, film Bezpečnosť počítača, riziká Správne používanie hesiel porušovanie autorského zákona Poznať riziká a vedieť zabezpečiť počítač správnym používaním hesla Mediálna výchova Naučiť sa kompetentne zaobchádzať s médiami Aktivita diskusia aby si žiaci dokázali uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať a posudzovať. SjL, hudobná výchova, etická výchova 3

23 Hodnotenie žiakov na hodinách informatickej výchovy: Výsledná známka pozostáva z čiastkových úloh, praktickej časti, z projektu a aktivity na hodine: Čiastkové úlohy 50% Ústne odpovede 10% Projekty 30% Aktivita žiakov na hodine 10% Projekt 3. ročník: Vytvorenie ľubovoľného projektu v prezentačnom editore a jeho prezentácia pred spolužiakmi.

24 4.ročník Tematické celky 1. informácie okolo nás komunikácia prostredníctvom IKT 6 3. postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 6 4. princípy fungovania IKT 4 5. informačná spoločnosť 3 Spolu 33

25 Informácie okolo nás Ciele a kľúčové kompetencie Práca s textom Jednoduché formátovanie textu Vkladanie obrázkov do textu, Rozšíriť zručnosti v práci s textom Vkladať klipart, wordart, upraviť SjL, výtvarná výchova hľadanie synoným, oprava chýb text pomocou efektov, v texte farieb,hľadania iných výrazov 3 Jednoduchá prezentácia Práca s grafikou Animácie Zvuky a videá Kopírovanie, mazanie, presúvanie Ukladanie dokumentu do súboru, premenovanie, presúvanie,odstránenie dokumentu, súboru Softvér na vytváranie prezentácií, postupnosť snímok, vkladanie prepojení Príprava výstupov z projektového vyučovania, prezentácia Grafický editor,úprava obrázkov, ukladanie obrázkov v rôznych formátoch Grafický editor, ktorý vie vytvárať animácie( RNA) Nahrávanie zvukov (krátkych textov), spúšťanie zvukov, vytvorenie nahrávky a robenie Vedieť vystrihovať a prilepovať, kopírovať, mazať a presúvať časti textu Vedieť uložiť dokument do súboru a opätovne ho nájsť, vedieť ho presunúť, premenovať, odstrániť Oboznámiť sa so softvérom na vytváranie prezentácií Vedieť vytvoriť jednoduché projekty k učivu z rôznych predmetov Kreslenie obrázka, použitie nástrojov editora, formátovanie a ukladanie obrázkov Vedieť postupnosť krokov pri sekvencií obrázkov (fáz) na vytvorenie pohybu Vedieť nahrať a spustiť zvukovú nahrávku, vedieť ju vytvori pomocou efektov, vedieť ju uložiť Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - poznať svoje schopnosti, Prírodoveda, vlastiveda, matematika, SjL Výtvarná výchova 2 Výtvarná výchova 3 Hudobná výchova 3 3

26 zvukových efektov a znovu spustiť vytvorenie produktu Aktivita vytvorenie hudobnej znelky

27 Komunikácia prostredníctvom IKT Elektronická pošta Spoznať bezpečné a etické správanie, pravidlá na ochranu osobných údajov Etické správanie v ovej komunikácií. SjL, etická výchova 2 Internet Riziká na internete Webový prehliadač, domovská stránka, obľúbené stránky, tlačidlo pridať, on-line hry Pochopiť bezpečnostné riziká pri práci s internetom Práca s kľúčovým slovom, výber vhodnej informácie, zásady správania sa na portáloch, autorské práva Bezpečnosť, používanie hesiel, registrácia, ochrana údajov Vlastiveda, prírodoveda... Etická výchova 2 2

28 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie Algoritmy, detský programovací jazyk Tvorba a čítanie myšlienkových máp, riadenie pomocou postupnosti krokov, vytvorenie postupu Oboznámiť sa s prostredím detského programovacieho jazyka, riešenie jednoduchých algoritmov, algoritmické hry Vedieť vytvoriť a prečítať myšlienkovú mapu, postup, návod Spoznať detský programovací jazyk a jeho príkazy, vytváranie postupnosti príkazov, animovaných hlavolamov, vytvárať bludiská Pracovné vyučovanie, matematika 6

29 Princípy fungovania IKT Ovládanie prídavných zariadení počítača Tlačiareň CD, USB pamäťový kľúč, CD mechanika Skener Práca s fotoaparátom Poznať základné funkcie tlačiarne a jej použitie Vedieť vložiť, vybrať, spustiť CD, ovládať manipuláciu s USB. Poznať základné funkcie skenera, vedieť ho používať Vedieť pracovať s fotoaparátom, presunúť fotografiu do počítača a upraviť ju Mediálna výchova Naučiť sa kompetentne zaobchádzať s médiami Aktivita vytvoriť krátky príbeh z upravených fotografií SjL, matematika 4

30 Informačná spoločnosť IKT v škole Edukačné programy a hry, komunikácia v škole Poznať a vedieť ovládať niektoré edukačné programy, školská internet. komunikácia Voľný čas a IKT Počítačové hry, hudba, filmy Vedieť si spustiť hru na internete, hudbu, film Bezpečnosť počítača, riziká Správne používanie hesiel, porušovanie autorského zákona, ako treba chrániť počítač Poznať riziká a vedieť zabezpečiť počítač správnym používaním hesla Mediálna výchova Naučiť sa kompetentne zaobchádzať s médiami Aktivita diskusia aby si žiaci dokázali uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať a posudzovať. SjL, hudobná výchova, etická výchova 3

31 Hodnotenie žiakov na hodinách informatickej výchovy: Výsledná známka pozostáva z čiastkových úloh, praktickej časti, z projektu a aktivity na hodine: Čiastkové úlohy 50% Ústne odpovede 10% Projekty 30% Aktivita žiakov na hodine 10% Projekt 4. ročník: Vytvorenie ľubovoľnej hudobnej znelky a jej prezentácia

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatická výchova

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatická výchova Tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova 2. ročník Spracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ 30. augusta 2012

Více

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Informatická výchova 2. ročník Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard September 1. O počítači 2. O počítači 3. Klikáme myšou 4. Klikáme myšou Október 5. Vyfarbujeme obrázky 6. Vyfarbujeme

Více

Informatická výchova 1. stupe ZŠ. RNDr. Andrej Blaho

Informatická výchova 1. stupe ZŠ. RNDr. Andrej Blaho Informatická výchova 1. stupe ZŠ RNDr. Andrej Blaho Informatická výchova v Štátnom vzdelávacom programe je to povinný predmet v školskom vzdelávacom programe je možné modifikova poty hodín v jednotlivých

Více

ŠkVP. Informatická výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

Predmet: Informatická výchova

Predmet: Informatická výchova Predmet: Informatická výchova 1. Charakteristika predmetu Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,

Více

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec INFORMATIKA Inovovaný školský vzdelávací program pre 2. ročník

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec INFORMATIKA Inovovaný školský vzdelávací program pre 2. ročník Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 98403 Lučenec INFORMATIKA Inovovaný školský vzdelávací program pre 2. ročník Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania:

Více

ŠkVP. Informatická výchova. Tretí ročník

ŠkVP. Informatická výchova. Tretí ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

Informatika. týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.

Informatika. týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Časová dotácia Informatika Slovenský jazyk Matematika a práca s informáciami Informatika Piaty týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín Učebné osnovy sú totožné

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

INFORMATICKÁ VÝCHOVA INFORMATICKÁ VÝCHOVA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 1 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI PREDMET INFORMATICKÁ VÝCHOVA SKRATKA PREDMETU INV ROČNÍK DRUHÝ ČASOVÁ

Více

Informatická výchova 1. Charakteristika predmetu 2. Ciele učebného predmetu Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ

Informatická výchova 1. Charakteristika predmetu 2. Ciele učebného predmetu Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ Informatická výchova. Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať,

Více

Učebné osnovy: Informatika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 + 0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Informatika. Ročník: 8., Počet hodín : 0,5 + 0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Informatika Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5 + 0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

INFORMATICKÁ VÝCHOVA INFORMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM INFORMATICKÁ VÝCHOVA (Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami) PRÍLOHA ISCED 1 Posúdila a schválila ÚPK pre informatiku Bratislava 2008

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická výchova ROČNÍK: Tretí

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická výchova ROČNÍK: Tretí TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická ROČNÍK: Tretí Časová dotácia: 1 h ŠVP - 1 h týždenne / h ročne Školský rok: 2014/2015 Trieda:

Více

ŠkVP INFORMATIKA. vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP INFORMATIKA. vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Predmet Informatika / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI / Ročník

Více

Učebné osnovy: Informatika. Ročník: 2., Počet hodín : 0+1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Informatika. Ročník: 2., Počet hodín : 0+1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Informatika Ročník: 2., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0+1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň Základná

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Informatická výchova. Matematika a práca s informáciami

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 1. Predmet. Informatická výchova. Matematika a práca s informáciami Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Predmet Informatická výchova Matematika a práca s informáciami Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou

Více

INFORMATIKA. Predmet Informatika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník Deviaty Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah ŠVP 0,5 + ŠkVP 0,5 Študijná forma denná

INFORMATIKA. Predmet Informatika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník Deviaty Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah ŠVP 0,5 + ŠkVP 0,5 Študijná forma denná INFORMATIKA Vzdelávacia oblasť Človek a práca Stupeň vzdelania ISCED 2 s informáciami Predmet Informatika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník Deviaty Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah ŠVP 0,5 + ŠkVP 0,5

Více

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu INFORMATICKÁ VÝCHOVA Časový rozsah výučby 1hodiny týždenne, spolu 33 VH Ročník Druhý, tretí, štvrtý Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou Samuela Timona,

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2. ročník 1 hodina týždenne = 33 vyučovacích hodín ročne

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2. ročník 1 hodina týždenne = 33 vyučovacích hodín ročne INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2. ročník 1 hodina týždenne = 33 vyučovacích hodín ročne 1.Charakteristika V druhom ročníku si žiaci upevňujú a rozširujú poznatky z oblasti Informatickej výchovy získané v prvom ročníku,

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - atematika a práca s informáciami TEATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORATIKA 8. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Informatická výchova. Vydavateľstvo Aitec

Informatická výchova. Vydavateľstvo Aitec Informatická výchova na 1. stupni ZŠ Vydavateľstvo Aitec Autorky série učebných textov PaedDr. Martina Mosná PaedDr. Zuzana Ščasná Hľadáme odpovede na otázky 1. Čo očakávajú od informatickej výchovy na

Více

Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program Štátny pedagogický ústav Štátny vzdelávací program INFORMATIKA Príloha ISCED 2 August 2008 Schválila ÚPK pre informatiku pri ŠPÚ Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky

Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Tematický výchovno vzdelávací plán z Informatiky Základná škola: Základná škola s materskou školou Centrum I, Centrum

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant A Tematický výchovno vzdelávací plán z informatickej výchovy pre 3. ročník variant Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2. ročník INFORMATICKÁ VÝCHOVA Časová dotácia: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne/ Charakteristika vyučovacieho predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní.

Tematický výchovno-vzdelávací plán. INFORMATIKA - 1. ročník. Informácie okolo nás [38] Učební zdroje literatura. didaktická technika. ostatní. Kalaš o kol.: pre stredné školy. Machová: Práca s textom. Tematický zošit.. Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami. Tematický zošit.. Salanci: Práca s grafikou. Tematický zošit.. Jašková, Šnajder, Baranovič:

Více

ŠkVP. Informatická výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

INFORMATIKA. Ciele predmetu

INFORMATIKA. Ciele predmetu INFORMATIKA Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - Matematika a práca s informáciami TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORMATIKA 9. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Učebné osnovy INFORMATICKÁ VÝCHOVA

Učebné osnovy INFORMATICKÁ VÝCHOVA Učebné osnovy INFORMATICKÁ VÝCHOVA Názov predmetu Informatika Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami Stupeň vzdelania ISCED Dátum poslednej zmeny 5. 9. 206 UO vypracovali Mgr. Renáta Trpíšková,

Více

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ

Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Ukážky rôznych typov metodických listov Informatika na 1. stupni ZŠ Mgr. Hana Cikatricisová Členka predmetovej komisie pre informatiku Úvod Tento dokument má slúžiť ako pomôcka pre učiteľov informatiky

Více

PREDMET : INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2.ročník: 3.ročník: 4.ročník:

PREDMET : INFORMATICKÁ VÝCHOVA 2.ročník: 3.ročník: 4.ročník: Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Matematika a práca s informáciami Informatická výchova

Více

Informatika 2. stupeň ZŠ

Informatika 2. stupeň ZŠ Informatika 2. stupeň ZŠ Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby V deviatom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah 33 hodín. 9.ročník Spolu

Více

UČEBNÉ OSNOVY INFORMATICKÁ VÝCHOVA

UČEBNÉ OSNOVY INFORMATICKÁ VÝCHOVA UČEBNÉ OSNOVY INFORMATICKÁ VÝCHOVA Názov predmetu Informatická výchova Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne, ročne 33 vyučovacích hodín Ročník tretí Názov ŠkVP I-ŠkVP pre primárne vzdelávanie ISCED1 na

Více

Informatický výchova

Informatický výchova Školský vzdelávací program Učebné osnovy Informatický výchova Stupeň vzdelania: ISCED 1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasti: Matematika a práca s informáciami Školský rok: 2015 / 2016 Škola: ZŠ Ul.

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: všeobecné, cudzie jazyky Predmet: Informatika Počet

Více

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU INFORMATICKÁ VÝCHOVA: 2. CIELE PREDMETU: 3-4. OBSAH PREDMETU, TEMATICKÉ OKRUHY

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU INFORMATICKÁ VÝCHOVA: 2. CIELE PREDMETU: 3-4. OBSAH PREDMETU, TEMATICKÉ OKRUHY 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU INFORMATICKÁ VÝCHOVA: Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi

Více

Informatika -6. ročník. Charakteristika predmetu. Ciele predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Informatika -6. ročník. Charakteristika predmetu. Ciele predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Informatika -6. ročník Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Charakteristika predmetu Človek a príroda Informatika Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Časový rozsah výučby Z toho podľa ŠVP 1 počet voliteľných

Více

INFORMATIKA Charakteristika predmetu Ciele predmetu

INFORMATIKA Charakteristika predmetu Ciele predmetu INFORMATIKA Charakteristika predmetu Informatika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - atematika a práca s informáciami TEATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORATIKA 6. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre. stupeň ZŠ ISCED Vyučujúci

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická výchova ROČNÍK: Štvrtý

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická výchova ROČNÍK: Štvrtý TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN VZDELÁVACIA OBLASŤ: Matematika a práca s informáciami PREDMET: Informatická výchova ROČNÍK: Štvrtý Časová dotácia: 1 h ŠVP - 1 h týždenne / 33 h ročne Školský rok: 014/015

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA (Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre informatiku Bratislava 2008 CHARAKTERISTIKA

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Informatická výchova. Stupeň vzdelania ISCED 1

1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Matematika a práca s informáciami. Názov predmetu. Informatická výchova. Stupeň vzdelania ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Matematika a práca s informáciami Informatická výchova Stupeň vzdelania ISCED 1 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Eva Puchá 1 Časová dotácia:

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Učebné osnovy: Informatika. Ročník: 7., Počet hodín : 0,5 + 0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Informatika. Ročník: 7., Počet hodín : 0,5 + 0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Informatika Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 0,5 + 0,5 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Informatika

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Informatika UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Informatika Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Informatika - INF ŠVP 0,5 hodín týždenne, 16,5 hodín ročne Časový

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA (Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami) PRÍLOHA ISCED 3A Posúdila a schválila ÚPK pre informatiku Bratislava 2008 CHARAKTERISTIKA

Více

INFORMATIKA. Štúdijná forma

INFORMATIKA. Štúdijná forma INFORMATIKA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Informatika Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 0,5 + ŠkVP 0,5 hodiny

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

MS PowerPoint - Úvod.

MS PowerPoint - Úvod. 8. MS PowerPoint -prezentačný program - základná úloha - prehľadne prezentovať informácie vo forme: premietania na obrazovku PC premietania na plátno alebo stenu prostr. dataprojektoru premietania vytlačených

Více

Učebné osnovy. Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník

Učebné osnovy. Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Učebné osnovy Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Informatika Matematika a práca s informáciami 1 hodín týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín piaty Škola Základná škola, Bernoláková

Více

Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA. 1 hodina týždenne, spolu 32 vyučovacích hodín Téma Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard)

Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA. 1 hodina týždenne, spolu 32 vyučovacích hodín Téma Rozvíjajúce ciele Obsah (obsahový štandard) Informácie okolo nás September Informačná spoločnosť Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA Mes. Týž. Tematick ý celok Ročník: siedmy 1 hodina týždenne, spolu 32 vyučovacích hodín Téma Rozvíjajúce ciele Obsah

Více

Výchovno-vzdelávací proces v 7. ročníku základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci:

Výchovno-vzdelávací proces v 7. ročníku základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci: ŠKVP informatika -7. ročník Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - Matematika a práca s informáciami TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORMATIKA 7. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

INFORMATICKÁ VÝCHOVA ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM INFORMATICKÁ VÝCHOVA vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami ISCED 1 Prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa 30.08.2013 1 Časová dotácia predmetu ročník

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Informatika pre 7. ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015 Plán schválila

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z INFORMATICKEJ VÝCHOVY. pre 3. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z INFORMATICKEJ VÝCHOVY. pre 3. ročník výchovnovzdelávací plán z INFORMATICKEJ VÝCHOVY pre 3. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Plán vypracoval/a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2015/2016

Více

Počet hodín ŠVP 1. Počet voliteľných hodín 0

Počet hodín ŠVP 1. Počet voliteľných hodín 0 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby ŠkVP Z toho Matematika a práca s informáciami Informatická výchova štvrtý 1 hodina týţdenne 33 hodín ročne Počet hodín ŠVP 1 Počet voliteľných

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť INFORMATIKA Matematika a práca z informáciami ŠVP: 0,5 hod. Časový rozsah výučby ŠkVP: 0,5hod., spolu 1 hod. týždenne spolu

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Informatická výchova 5. ročník Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Informačná spoločnosť Princípy fungovania IKT September 1. Zásady správania sa v počítačovej učebni. Potreba IKT

Více

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary.

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. V roletke klikneme na ikonku Čiara. Ukazovateľom myši, keď nim prejdeme

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY ÚROVEŇ B

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY ÚROVEŇ B Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY ÚROVEŇ B Bratislava 2004 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Cieľom maturitnej skúšky z

Více

ŠkVP. Informatika 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatika 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Informatika / Matematika a práca s informáciami / Ročník

Více

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

INFORMATICKÁ VÝCHOVA Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný

Více

Učebné osnovy z predmetu informatika

Učebné osnovy z predmetu informatika Základná škola s materskou školou, Hôrky 200, 010 04 Žilina Učebné osnovy z predmetu informatika 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací 0 program Časový rozsah

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Výchovné a vzdelávacie stratégie Využívaním vhodných výchovných a vzdelávacích stratégií v predmete informatika žiak získa nasledovné kompetencie:

Výchovné a vzdelávacie stratégie Využívaním vhodných výchovných a vzdelávacích stratégií v predmete informatika žiak získa nasledovné kompetencie: Predmet: Informatika Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať,

Více

Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami Matematika 5. ročník A variant Cieľom je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, riešiť

Více

Matematika a práca s informáciami Časovýrozsahvýučby 1 hodinatýţdenne (33 hodínročne) Ročník. Učímesa pre ţivot, múdrosťrobíčlovekaslobodným Názov ŠVP

Matematika a práca s informáciami Časovýrozsahvýučby 1 hodinatýţdenne (33 hodínročne) Ročník. Učímesa pre ţivot, múdrosťrobíčlovekaslobodným Názov ŠVP Názovpredmetu Informatika Vzdelávaciaoblasť Matematika a práca s informáciami Časovýrozsahvýučby 1 hodinatýţdenne (33 hodínročne) Ročník druhý Škola Základnáškola, ZlatéKlasy, Hlavná 787/25 NázovŠkVP Učímesa

Více

Informatika. Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania

Informatika. Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Informatika Charakteristika predmetu: Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových

Více

PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA. Mgr. Ján Guniš

PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA. Mgr. Ján Guniš PROGRAMOVANIE A JEHO POZÍCIA VPREDMETE INFORMATIKA Mgr. Ján Guniš Informatika na gymnáziu Od programovania k aplikáciám? Učebné osnovy pre gymnáziá dve hodiny informatiky týždenne Študijné zameranie 7902

Více

MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM

MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM MICROSOFT POWERPOINT PRÁCA S PROGRAMOM - 2010 Microsoft PowerPoint Úvod do programu Popis prostredia Možnosti programu Snímky a rozloženie snímok, Návrh snímky Vkladanie multimediálneho obsahu (text, obrázky,

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Informatická výchova Názov predmetu Informatická výchova Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Informatika 5. ročník. 5. ročník. 0,5/ h.

Informatika 5. ročník. 5. ročník. 0,5/ h. Informatika 5. ročník Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P Matematika a práca s informáciami INFORMATIKA 5. ročník 0,5 hodina, spolu 33 vyučovacích

Více

Štátny vzdelávací program INFORMATIKA. Bratislava júna 2008

Štátny vzdelávací program INFORMATIKA. Bratislava júna 2008 Štátny vzdelávací program INFORMATIKA Bratislava 16.-17. júna 2008 Informatika a informatická výchova v základnej a strednej škole 3 ZŠ 1. stupe 1. ro. 0 2. ro. 1 3. ro. 1 4. ro. 1 2,5 ZŠ 2. stupe 5. ro.

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 Mgr. Miloš Jurč VÝPOČET OBVODU TROJUHOLNÍKA A OBJEMU KVÁDRA V PROGRAME MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 Využitie: Cieľ: Učivo: Pomôcky: Základy práce s tabuľkovým editorom tabuľkovým kalkulátorom (základy práce

Více

ŠkVP. Informatika 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatika 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Fyzika ôsmy SVP 0,5 hodín/týždeň; ŠkVP

Více

Obsah. 1 Úvod do Wordu Práca s dokumentmi 33. Obsah. Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2

Obsah. 1 Úvod do Wordu Práca s dokumentmi 33. Obsah. Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2 Obsah Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2 1 Úvod do Wordu 2003 3 Spustenie a ukončenie Wordu 4 Prepínanie medzi otvorenými dokumentmi 5 Oprava aplikácie 5 Popis obrazovky 7 Popis panela

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 5. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 5. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z informatiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium. Informatika. 4-ročné gymnázium

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium. Informatika. 4-ročné gymnázium Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium Informatika 4-ročné gymnázium 1 Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie

Více

Príručka so stručným návodom

Príručka so stručným návodom Príručka so stručným návodom Microsoft Access 2013 sa líši od predchádzajúcich verzií, preto sme vytvorili túto príručku, aby ste sa s ním čo najrýchlejšie oboznámili. Zmena veľkosti obrazovky alebo zatvorenie

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacieho predmetu

Informatika. Charakteristika vyučovacieho predmetu Informatika Charakteristika vyučovacieho predmetu Vyučovací predmet Informatika je súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami. Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Microsoft POWERPOINT XP

Microsoft POWERPOINT XP Európsky vodičský preukaz na počítače Študijné materiály MS POWER POINT XP Autori: Stanislav Kozenko Banská Bystrica, 2006 Microsoft POWERPOINT XP Ms PowerPoint plní funkciu aplikácie na vytváranie prezentácií.

Více

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003.

Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Pracovné prostredie MS EXCEL 2003. Tabuľkové kalkulátory sú veľmi praktické aplikácie pre realizáciu výpočtov, grafických prezentácií údajov, ako aj pe prácu s rôznymi údajmi ako s bázou dát. Tieto programy

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více