4. T!ídy a objekty T!ídy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. T!ídy a objekty. 4.1. T!ídy"

Transkript

1 4. T!ídy a objekty Pojetí pojmu objekt se v r!zn"ch programovacích jazycích li#í. V tomto textu budeme vycházet z p$edstavy, kterou zavedl SmallTalk a která je dodnes v objektov"ch jazycích více %i mén& dodr'ována. Objekt je ucelen" souhrn dat (abstraktní datová struktura), kter" je charakterizován t$emi základními vlastnostmi: zapouzd$ením, polymorfismem a d&di%ností. T&mito pojmy se budeme zab"vat v následujících %ástech, nyní uvedeme pouze základní definice. Ka'd" objekt obsahuje krom& sv"ch dat i kód, kter" s t&mito daty pracuje. Tomuto kódu se $íká metody. Metoda je zvlá#tní druh funkce, která se spustí, kdykoliv chce u'ivatel vykonat s objektem n&jakou akci. Ka'd" objekt m!'e obsahovat více metod, podle toho, jaké akce s ním lze provád&t. Spou#t&ní metod se d&je pomocí mechanismu zasílání zpráv. Ka'dá metoda objektu má své jméno; pokud chceme n&jakou metodu zavolat, po#leme objektu zprávu tého' jména. Pokud tedy za#leme objektu zprávu A, systém mezi jeho metodami nalezne metodu A a spustí ji. Této metod& se $íká obsluha zprávy A, procesu zavolání obsluhy dané zprávy se $íká její obslou!ení. Zpráva zasílaná objektu m!'e obsahovat argumenty podobn&, jako m!'e argumenty obsahovat volání funkce. Obsluha zprávy (metoda) má pak tyto argumenty k dispozici (podobn& jako funkce). Obsluha zprávy také m!'e vracet hodnotu jako sv!j v"sledek. Poznámka 4.1. V Common Lispu je na rozdíl od této u'#í definice zvykem naz"vat objektem jakákoli data. V p$ípad&, 'e by mohlo dojít k nedorozum&ní, je tedy n&kdy t$eba blí'e specifikovat, v jakém smyslu zrovna o objektech hovo$íme. Proto budeme n&kdy pou'ívat zp$es(ující termíny, jako objekt Common Lispu (lispov" objekt), objekt ve smyslu objektového programování a podobn&. Poznámka 4.2. Ka'dé zaslání zprávy, které zm&ní vnit$ní stav objektu, znamená vedlej#í efekt. V samém srdci objektového programování tak stojí princip vedlej#ího efektu, kter" je v p$ímém rozporu se zásadami funkcionálního programování T!ídy Data v objektech jsou (podobn& jako u struktur v jazyce C) rozd&lena do jednotliv"ch pojmenovan"ch polo'ek. V Common Lispu se t&mto polo'kám $íká sloty. Ka'd" slot objektu má své (v rámci objektu) jedine%né jméno. T#ída je, ve své jednodu##í podob&, popis objektu. Obsahuje jednak seznam názv! slot! objektu a jednak definici v#ech jeho metod. P$i b&hu programu slou'í t$ída jako p$edloha k vytvá$ení nov"ch objekt!. Objekt, jeho' popisem je daná t$ída, se naz"váp#ímou instancí této t$ídy. Poznámka 4.3. Uvedenou definici t$ídy v následujících kapitolách je#t& roz#í$íme. Mimo jiné definujeme pojem instance t$ídy, kter" je obecn&j#í ne' pojem p$ímé instance. Pokud v následujícím textu pou'ijeme pojem instance, vztahuje se to k tomuto obecn&j#ímu pojmu (a tedy i k pojmu p$ímé instance). Průvodce studiem Zopakujme si, v %em jsou shodné a v %em se mohou li#it dv& p$ímé instance té'e t$ídy: 1. Dv& p$ímé instance té'e t$ídy obsahují stejnou sadu slot!, tedy mají stejn" po%et slot! stejn"ch názv!. Hodnoty t&chto slot! v#ak mohou b"t r!zné. 2. Dv& p$ímé instance té'e t$ídy obsahují stejné metody.

2 T$ída je datov" typ. Ve staticky typovan"ch programovacích jazycích lze t$ídy pou'ívat ke specifikaci typ! prom&nn"ch, v dynamicky typovan"ch programovacích jazycích pak lze na t$ídy pou'ít nástroje k dynamickému zji#)ování typu dat (v Common Lispu nap$íklad funkci typep). Tyto mo'nosti jsou ov#em k dispozici i ve staticky typovan"ch jazycích (konstrukce is ), do kter"ch tak objektové programování vná#í prvky dynamického typování T!ídy a instance v Common Lispu Podívejme se, jak jsou obecné pojmy z p$edchozích podkapitol realizovány v Common Lispu. Nové t$ídy se definují pomocí makra defclass, které specifikuje seznam slot! t$ídy, a pomocí makra defmethod, které slou'í k definici metod instancí t$ídy. Nové objekty se vytvá$ejí pomocí funkce make-instance. Ke %tení hodnoty slotu objektu slou'í funkce s názvem slot-value, kter" lze v kombinaci s v"razem setf pou'ít i k nastavování hodnot slot!. Zprávy se v Common Lispu objekt!m zasílají pomocí stejné syntaxe, jakou se v tomto jazyce volají funkce. Zjednodu#ená syntax makra defclass je následující: (defclass name () slots) Definice t#ídy: makro defclass, 1. verze name: symbol (nevyhodnocuje se) slots: seznam symbol! (nevyhodnocuje se) Symbol name je název nov& definované t$ídy, symboly ze seznamu slots jsou názvy slot! této t$ídy. Poznámka 4.4. Prázdn" seznam za symbolem name je sou%ástí zjednodu#ené syntaxe. V dal- #ích kapitolách, a' se dozvíme více o t$ídách, uká'eme, co lze pou'ít místo n&j. P!íklad 4.5. Definice t$ídy point, její' instance by obsahovaly dva sloty s názvy x a y by vypadala takto: (defclass point () (x y)) Definovali-li jsme novou t$ídu (zatím pouze t$ídu bez metod, k jejich' definici se dostaneme vzáp&tí), m&li bychom se nau%it vytvá$et její p$ímé instance. V Common Lispu k tomu pou'íváme funkci make-instance, její' zjednodu#ená syntax je tato: Vytvá#ení instancí: funkce make-instance (make-instance class-name) class-name: symbol Funkcemake-instance vytvo$í a vrátí novou p$ímou instanci t$ídy, její' jméno najde ve svém prvním parametru. V#echny sloty nov& vytvo$eného objektu jsou neinicializované a ka'd" pokus získat jejich hodnotu skon%í chybou (pozd&ji si $ekneme, jak se získávají hodnoty slot! a pak to budeme moci vyzkou#et). P!íklad 4.6. Pokud jsme definovali t$ídu point tak, jak je uvedeno v p$edchozím p$íklad&, m!'eme nyní vyzkou#et vytvo$ení její instance:

3 CL-USER 2 > (make-instance 'point) #<POINT 200DC0D7> Průvodce studiem Pokud není v tento moment %tená$i jasné, pro% jsme ve v"razu (make-instance 'point) symbol point kvotovali, m&l by si uv&domit, 'e make-instance je funkce a zopakovat si základy vyhodnocovacího procesu v Common Lispu. V"sledek volání není p$íli# %iteln", v prost$edí LispWorks si jej ale m!'eme prohlédnout v inspektoru. Pokud v Listeneru klikneme na tla%ítko s mikroskopem ( ), objeví se okno obsahující údaje o posledním v"sledku, jak je vid&t na Obrázku 4. Obrázek 4: Neinicializovaná instance t$ídy point v inspektoru Text #<unbound slot> u názv! jednotliv"ch slot! znamená, 'e sloty jsou neinicializované. M!'eme jim ale pomocí prost$edí LispWorks zkusit nastavit hodnotu. Kliknemeli na n&kter" ze zobrazen"ch slot! prav"m tla%ítkem, m!'eme si v objeviv#í se nabídce vybrat volbu Slots->Set tak, jak je znázorn&no na Obrázku 5 a novou hodnotu slotu nastavit. K programovému %tení hodnot slot! slou'í funkce slot-value, k jejich nastavování symbol slot-value v kombinaci s makrem setf. Syntax je následující: (slot-value object slot-name) $tení a nastavování slot%: slot-value object: objekt slot-name: symbol P!íklad 4.7 (práce s funkcí slot-value). Vyzkou#ejme si práci s funkcí slot-value. Nejprve vytvo$me instanci ji' definované t$ídy point a ulo'me ji do prom&nné pt: CL-USER 2 > (setf pt (make-instance 'point)) #<POINT 216C0213>

4 Obrázek 5: Nastavování hodnoty slotu v inspektoru Průvodce studiem Pou'ití prom&nné, kterou jsme d$íve nedefinovali (jako v tomto p$ípad& prom&nné pt), je povoleno pouze k experimentálním ú%el!m v p$íkazovém $ádku. Na jin"ch místech je v"vojové prost$edí nepovoluje. Ka'dou prom&nnou je t$eba bu* definovat jako lexikální (nap$íklad pomocí speciálního operátoru let), nebo jako dynamickou (makrem defvar). Nyní zkusme získat hodnotu slotu x nov& vytvo$ené instance: CL-USER 3 > (slot-value pt 'x) Error: The slot X is unbound in the object #<POINT 216C0213> (an instance of class #<STANDARD-CLASS POINT AB>). 1 (continue) Try reading slot X again. 2 Specify a value to use this time for slot X. 3 Specify a value to set slot X to. 4 (abort) Return to level 0. 5 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options Vidíme, 'e do#lo k chyb&; slot x není v nov& vytvo$eném objektu inicializován. Z chy-

5 bového stavu se dostaneme napsáním :a a zkusíme hodnotu slotu nejprve nastavit: CL-USER 4 : 1 > :a CL-USER 5 > (setf (slot-value pt 'x) 10) 10 Nyní ji' funkce slot-value chybu nevyvolá a vrátí nastavenou hodnotu: CL-USER 6 > (slot-value pt 'x) 10 Nové hodnoty slot! lze také ov&$it pomocí inspektoru. Získejme nejprve obsah prom&nné pt: CL-USER 7 > pt #<POINT 216C0213> a stiskn&me tla%ítko s mikroskopem. V"sledek vidíme na Obrázku 6. Obrázek 6: Instance t$ídy point po zm&n& hodnoty slotu x Zb"vá vysv&tlit, jak se v Common Lispu definují metody objekt!. Jak jsme ji' $ekli, v#echny p$ímé instance jedné t$ídy mají stejnou sadu metod. Metody jsou zvlá#tní druh funkce, proto se definují podobn&. V Common Lispu je k definici metod p$ipraveno makro defmethod. Jeho syntaxe (ve zjednodu#ené podob&, jak ji uvádíme na tomto míst&), je stejná jako u makra defun s tou v"jimkou, 'e u prvního parametru je t$eba specifikovat jeho t$ídu. Tím se metoda definuje pro v#echny instance této t$ídy. Definice metod: makro defmethod (defmethod message ((object class) arg1 arg2...) expr1 expr2... ) message: symbol object: symbol class: symbol argi: symbol expri: v"raz

6 Symbol class ur%uje t$ídu, pro její' instance metodu definujeme, symbol message sou%asn& název nové metody i název zprávy, kterou tato metoda obsluhuje. V"razy expr1, expr2 atd. tvo$í t&lo metody, které stejn& jako t&lo funkce definuje kód, kter" se provádí, kdy' je metoda spu#t&na. Symbol object je b&hem vykonávání t&la metody navázán na objekt, jemu' byla zpráva poslána, symboly arg1, arg2, atd. na dal#í argumenty, se kter"mi byla zpráva zaslána. Jak ji' bylo $e%eno, syntax zasílání zprávy je stejná jako syntax volání funkce: (message object arg1 arg2...) Syntax zasílání zpráv message: symbol object: v"raz argi: v"raz Symbol message musí b"t názvem zprávy, kterou lze zaslat objektu vzniklému vyhodnocením v"razu object. Zpráva je objektu zaslána s argumenty, vznikl"mi vyhodnocením v"raz! arg1, arg2 atd. Stejn& jako u volání funkce jsou v"razy object, arg1, arg2 atd. vyhodnoceny postupn& zleva doprava. P!íklad ekn&me, 'e pot$ebujeme zji#)ovat polární sou$adnice bod!. Správn" objektov" p$ístup $e#ení této úlohy je následující: definovat nové zprávy, které budeme bod!m k získání t&chto informací zasílat. Definujme tedy nové metody pro t$ídu point: metodu r, která bude vracet vzdálenost bodu od po%átku (první slo'ku jeho polárních sou$adnic), a metodu phi, která bude vracet odchylku spojnice bodu a po%átku od osy x (tedy druhou slo'ku polárních sou- $adnic bodu) Metoda r po%ítá vzdálenost bodu od po%átku pomocí Pythagorovy v&ty: (defmethod r ((point point)) (let ((x (slot-value point 'x)) (y (slot-value point 'y))) (sqrt (+ (* x x) (* y y))))) Průvodce studiem Pokud nechápete, co znamená (point point) v této definici, podívejte se znovu na syntax makra defmethod. Zjistíte, 'e první polo'kou tohoto seznamu je symbol, na n&j' bude p$i vykonávání t&la metody navázán p$íjemce zprávy, zatímco druhou polo'kou je název t$ídy, pro její' instance metodu definujeme.,e jsou ob& tyto hodnoty stejné, nevadí, v Common Lispu mohou b"t názvy prom&nn"ch a t$íd stejné. Po zaslání zprávy r bodu bychom tedy m&li obdr'et jeho vzdálenost od po%átku. Vytvo$me si na zkou#ku instanci t$ídy point a nastavme jí hodnoty slot! x a y na 3 a 4: CL-USER 8 > (setf pt (make-instance 'point)) #<POINT 200BC6A3> CL-USER 9 > (setf (slot-value pt 'x) 3 (slot-value pt 'y) 4) 4

7 Vytvo$en" objekt reprezentuje geometrick" bod, kter" je znázorn&n na Obrázku pt Obrázek 7: Bod o sou$adnicích (3, 4) Nyní zkusme získat vzdálenost tohoto bodu od po%átku zasláním zprávy r na#í instanci (p$ipome(me, 'e zprávy se objekt!m zasílají stejnou syntaxí jakou se volají funkce, tedy v"raz (r pt) znamená zaslání zprávy r objektu pt): CL-USER 10 > (r pt) 5.0 Tento v"sledek by m&l b"t správn&, jeliko' =5. Podobn& definujme metodu phi (pochopení vy'aduje trochu matematick"ch znalostí): (defmethod phi ((point point)) (let ((x (slot-value point 'x)) (y (slot-value point 'y))) (cond ((> x 0) (atan (/ y x))) ((< x 0) (+ pi (atan (/ y x)))) (t (* (signum y) (/ pi 2)))))) Dal#í zkou#ka: CL-USER 11 > (phi pt) Tangens tohoto úhlu by m&l b"t roven 4/3 (viz Obrázek 7): CL-USER 12 > (tan *) Pro úplnost je#t& definujme metody pro nastavení polárních sou$adnic bodu. Narozdíl od p$edchozích budou tyto metody vy'adovat zadání argument!. Vzhledem k tomu, 'e ka'dá z nich m&ní ob& kartézské sou$adnice bodu sou%asn&, bude u'ite%né napsat nejprve metodu pro sou%asné nastavení obou polárních sou$adnic. (defmethod set-r-phi ((point point) r phi) (setf (slot-value point 'x) (* r (cos phi)) (slot-value point 'y) (* r (sin phi))) point)

8 Metody set-r a set-phi tuto metodu vyu'ijí (p$esn&ji $e%eno, zprávu set-r-phi zasílají): (defmethod set-r ((point point) value) (set-r-phi point value (phi point))) (defmethod set-phi ((point point) value) (set-r-phi point (r point) value)) Poznámka 4.9. Metody set-r-phi, set-r a set-phi vracejí v'dy jako v"sledek parametr point. Tento p$ístup budeme volit ve v#ech metodách, které m&ní stav objektu: v'dy budeme jako v"sledek vracet m&n&n" objekt. D!vodem je, aby #lo objektu m&nit více hodnot v jednom v"razu: (set-r (set-phi pt pi) 1) Nyní m!'eme instancím t$ídy point posílat zprávy set-r-phi, set-r a set-phi a-m&nit tak jejich polární sou$adnice. Vyzkou#ejme to tak, 'e na#emu bodu pt po#leme zprávu set-phi s argumentem 0. Tím bychom m&li zachovat jeho vzdálenost od po- %átku, ale odchylka od osy x by m&la b"t nulová. Zaslání zprávy set-phi s argumentem 0: CL-USER 13 > (set-phi pt 0) #<POINT 200BC6A3> Test polohy transformovaného bodu: CL-USER 14 > (slot-value pt 'x) 5.0 CL-USER 15 > (slot-value pt 'y) 0.0 V"sledek je tedy podle o%ekávání (nová poloha bodu je na druhém konci modrého oblouku na Obrázku 7) Inicializace slot" Uka'me si je#t& jednu mo'nost makra defclass. V p$edchozích odstavcích jsme si v#imli, 'e kdy' vytvo$íme novou instanci t$ídy, jsou v#echny její sloty neinicializované a p$i pokusu o získání jejich hodnoty p$ed jejím nastavením dojde k chyb&. To se n&kdy nemusí hodit. Proto makro defclass stanovuje mo'nost, jak specifikovat po%áte%ní hodnotu slot! nov& vytvá$ené instance. V obecn&j#í podob& makra defclass je jeho syntax následující: (defclass name () slots) Makro defclass, 2. verze name: symbol (nevyhodnocuje se) slots: seznam (nevyhodnocuje se)

9 Prvky seznamu slots mohou b"t bu* symboly, nebo seznamy. Je-li prvkem tohoto seznamu symbol, je jeho v"znam takov", jak ji' bylo $e%eno, tedy specifikuje název slotu instancí t$ídy, kter" není p$i vzniku nové instance inicializován. Je-li prvkem tohoto seznamu seznam, musí b"t jeho tvar následující: (slot-name :initform expr) slot-name: symbol expr: v"raz V tomto p$ípad& specifikuje symbol slot-name název definovaného slotu. V"raz expr je vyhodnocen poka'dé p$i vytvá$ení nové instance t$ídy a jeho hodnota je do p$íslu#ného slotu instance ulo'ena. P!íklad Upravme definici t$ídy point tak, aby byly sloty x a y nov"ch instancí inicializovány na hodnotu 0: (defclass point () ((x :initform 0) (y :initform 0))) Jak m!'eme snadno zkusit, sloty nov"ch instancí jsou nyní inicializovány: CL-USER 1 > (setf pt (make-instance 'point)) #<POINT > CL-USER 2 > (list (slot-value pt 'x) (slot-value pt 'y)) (0 0) P!íklad Nyní definujeme dal#í t$ídu, její' instance budou reprezentovat geometrické útvary. Bude to t$ída circle. Jak známo, geometrie ka'dého kruhu je ur%ena jeho po%átkem a polom&rem. Proto budou mít instance této t$ídy dva sloty. Slot center, kter" bude obsahovat instanci t$ídy point a slot radius, kter" bude obsahovat %íslo. Ka'd" z t&chto slot! bude p$i vytvo$ení nové instance automaticky inicializován. (defclass circle () ((center :initform (make-instance 'point)) (radius :initform 1))) Te* ji' necháme na %tená$i, aby si sám zkusil vytvo$it novou instanci této t$ídy a prohlédl její sloty. P!íklad Pokud po#leme zprávu objektu, kter" pro ni nemá definovánu metodu (obsluhu této zprávy), dojde k chyb&. M!'eme si to ukázat tak, 'e po#leme zprávu phi instanci t$ídy circle: CL-USER 3 > (phi (make-instance 'circle)) Error: No applicable methods for #<STANDARD-GENERIC-FUNCTION PHI 21694CFA> with args (#<CIRCLE 216C3CF3>) 1 (continue) Call #<STANDARD-GENERIC-FUNCTION PHI 21694CFA> again

10 2 (abort) Return to level 0. 3 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options V tomto hlá#ení o chyb& je t$eba v#imnou si hlavn& textu No applicable methods, kter" znamená, 'e jsme posílali zprávu objektu, kter" pro ni nemá definovanou obsluhu (metodu). Vzhledem k tomu, 'e syntax zasílání zpráv je v Common Lispu stejná jako syntax volání funkce %i aplikace jiného operátoru, nemohou se zprávy jmenovat stejn& jako funkce, makra, nebo speciální operátory. Proto následující definice vyvolá chybu (set je funkce Common Lispu): CL-USER 5 > (defmethod set ((point point) coord value) (cond ((eql coord 'x) (set-x point value)) ((eql coord 'y) (set-y point value)))) Error: SET is defined as an ordinary function #<Function SET 202D54A2> 1 (continue) Discard existing definition and create generic function 2 (abort) Return to level 0. 3 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options Pokud bychom se pokusili poslat objektu zprávu, pro ni' jsme nedefinovali metodu pro 'ádnou t$ídu, Common Lisp v!bec nepochopí, 'e se sna'íme poslat zprávu, a bude volání interpretovat jako pou'ití neexistujícího operátoru: CL-USER 7 > (pho (make-instance 'circle)) Error: Undefined operator PHO in form (PHO (MAKE-INSTANCE (QUOTE CIRCLE))). 1 (continue) Try invoking PHO again. 2 Return some values from the form (PHO (MAKE-INSTANCE (QUOTE CIRCLE))). 3 Try invoking something other than PHO with the same arguments. 4 Set the symbol-function of PHO to another function. 5 Set the macro-function of PHO to another function. 6 (abort) Return to level 0. 7 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )

STANOVY!eské numismatické spolenosti ( zkratka!sn ) STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )!l. I Úvodní ustanovení (1)!eská numismatická spole"nost (dále jen!ns) je sdru#ením ob"an$ ve smyslu právních p%edpis$ 1). (2) Sídlem!NS je Praha 10,

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

PARADIGMATA OBJEKTOVÉHO PROGRAMOVÁNÍ I

PARADIGMATA OBJEKTOVÉHO PROGRAMOVÁNÍ I KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO PARADIGMATA OBJEKTOVÉHO PROGRAMOVÁNÍ I MICHAL KRUPKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A VEDLEJŠÍ EFEKT

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A VEDLEJŠÍ EFEKT KATEDRA INFORMATIKY, P RÍRODOV EDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A VEDLEJŠÍ EFEKT Slajdy vytvoril Vilém Vychodil Jan Konecný (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 1 Vedlejší

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Paradigmata programování II Přednáška 1: Vedlejší efekt

Paradigmata programování II Přednáška 1: Vedlejší efekt Paradigmata programování II Přednáška 1: Vedlejší efekt Vilém Vychodil Katedra informatiky, Univerzita Palackého v Olomouci 15. února 2007 Vilém Vychodil (UP Olomouc) PP II, Př. 1: Vedlejší efekt 15. února

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

U ivatelský manuál k aplikaci QMaster

U ivatelský manuál k aplikaci QMaster Uivatelský manuál k aplikaci QMaster Obsah 1 Úvod 2 Ovládání programu 3 První kroky 4 Hlavní okno aplikace 5 Ostatní dialogová okna 1 Úvod QMaster je ídící aplikace umoující dálkové ovládání zaízení slouících

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Digitální pekreslení leteckého snímku

Digitální pekreslení leteckého snímku Digitální pekreslení leteckého snímku 1) Založení vlastního adresáe Návod program Topol Ped otevením programu Topol (na ploše v adresái výuka FD11) je zapotebí založit si vlastní adresá, kam se budou ukládat

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš - 1 - - 2 - OBSAH 1. ÚVOD..4

Více

SOFTWARE MASC Seminá! k aplikaci

SOFTWARE MASC Seminá! k aplikaci SOFTWARE MASC Seminá! k aplikaci Daniel Klime! Institut biostatistiky a anal#z Masarykova univerzita Komise odborník" pro mamární diagnostiku Obsah!!!!!!! Základní seznámení s programem Mo"nosti nastavení

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Třídy v C++ Třídy jsou uživatelsky definované typy podobné strukturám v C, kromě datových položek (proměnných) však mohou obsahovat i funkce

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁ!SKÁ PRÁCE. 2011 Kate"ina Kosová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁ!SKÁ PRÁCE. 2011 Kateina Kosová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁSKÁ PRÁCE 2011 Kate"ina Kosová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ METODA S KONSTANTNÍHO ÚMORU A METODA KONSTANTNÍCH SPLÁTEK V MATEMATICE

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x)

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x) NÁHODNÁ VELIINA Náhodná veliina je veliina, jejíž hodnota je jednoznan urena výsledkem náhodného pokusu (je-li tento výsledek dán reálným íslem). Jde o reálnou funkci definovanou na základním prostoru

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Objektové programování

Objektové programování Objektové programování - přináší nové možnosti a styl programování - vytváří nový datový typ, který umí vše co standardní datové typy + to co ho naučíme - překladač se k tomuto typu chová stejně jako k

Více

Úvod do programu MAXIMA

Úvod do programu MAXIMA Jedná se o rozpracovaný návod k programu wxmaxima pro naprosté začátečníky. Návod lze libovolně kopírovat a používat ke komerčním i osobním účelům. Momentálně chybí mnoho důležitých kapitol které budou

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

Programovací jazyky, syntaxe, sémantika, zpsoby popisu

Programovací jazyky, syntaxe, sémantika, zpsoby popisu Sémantika programovacích jazyk: Syntaxe a sémantika Syntaxe a sémantika Programovací jazyky, syntaxe, sémantika, zpsoby popisu Ti hlavní charakteristiky jazyka (sémiotika) jsou: - syntax, sémantika a pragmatika

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

P!iznání k DPH vzor 18

P!iznání k DPH vzor 18 P!iznání k DPH vzor 18 P!iznání k DPH v programu KALKUL1 V11.29 (v programu K2V05.29 a K5V01.29 je postup obdobn") Nejd!íve doporu"ujeme prov#!it správnost údaj$ o firm#. Vstoupíte do p!íkazu Systém >

Více

M N O Ž I N Y B O D D A N É V L A S T N O S T I V R O V I N 3 HODINY

M N O Ž I N Y B O D D A N É V L A S T N O S T I V R O V I N 3 HODINY M N O Ž I N Y B O D D A N É V L A S T N O S T I V R O V I N 3 HODINY V této kapitole se budeme zabývat množinami (skupinami) bod, které spojuje njaká spolená vlastnost. Tato vlastnost je pro všechny body

Více

1. Signatura datového typu

1. Signatura datového typu 1. Signatura datového typu a) popisuje vlastnosti operací datového typu b) popisuje sémantiku datového typu c) popisuje jména druh a operací a druhy argument a výsledku d) je grafickým vyjádením implementace

Více

Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy. Ludk Navrátil

Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy. Ludk Navrátil Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy Ludk Navrátil Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Hlavním cílem bakaláské práce bylo vytvoit pomocnou databázi, která by usnadnila pípravu státních závrených

Více

P. Petyovsk", MAPV Aplikace po"íta"ového vid#ní v dopravních úlohách2, Virtualizovaná realita

P. Petyovsk, MAPV Aplikace poítaového vid#ní v dopravních úlohách2, Virtualizovaná realita P!edná!ka kurzu MAPV Aplikace po"íta"ového vid#ní v dopravních úlohách2 Virtualizovaná realita P. Petyovsk" (email: petyovsk@feec.vutbr.cz), kancelá! E530, Integrovan" objekt - 1/12 - Pojmy a opakování!...

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

X36SCP - Zkou!kové otázky

X36SCP - Zkou!kové otázky X36SCP - Zkou!kové otázky Sebrané staré otázky z dostuduj.cz [http://dostuduj.cz] a Exfortu. Okecávací témata Uve!te 3 vlivy spole"ností na návrhá#e, kter$ch si není v%dom. historick! vliv kultura aktuální

Více

Jazyk C# (seminář 6)

Jazyk C# (seminář 6) Jazyk C# (seminář 6) Pavel Procházka KMI 29. října 2014 Delegát motivace Delegáty a události Jak docílit v C# funkcionální práce s metodami v C je to pomocí pointerů na funkce. Proč to v C# nejde pomocí

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

11. Přehled prog. jazyků

11. Přehled prog. jazyků Jiří Vokřínek, 2016 B6B36ZAL - Přednáška 11 1 Základy algoritmizace 11. Přehled prog. jazyků doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. Katedra počítačů Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Prostory jmen. #include namespace RadimuvProstor { int secti(int a, int b); class Trida { private: int Atribut; public: void metoda();

Prostory jmen. #include<iostream.h> namespace RadimuvProstor { int secti(int a, int b); class Trida { private: int Atribut; public: void metoda(); Prostory jmen. Prostor jmen je oblast platnosti identifikátorů. Představme si situaci, kdy budeme chtít mít v jednom programu stejné identifikátory (názvy tříd, proměnných, metod, funkcí atd...). Nelze

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

typová konverze typová inference

typová konverze typová inference Seminář Java Programování v Javě II Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (2) 1/ 36 Téma přednášky Rozhraní: použití, dědičnost Hierarchie

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Paradigmata programování 1

Paradigmata programování 1 Paradigmata programování 1 Vytváření abstrakcí pomocí procedur Vilém Vychodil Katedra informatiky, PřF, UP Olomouc Přednáška 2 V. Vychodil (KI, UP Olomouc) Vytváření abstrakcí pomocí procedur Přednáška

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

GYMNÁZIUM CHEB. SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh. Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 2006 Petr NEJTEK, 8.

GYMNÁZIUM CHEB. SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh. Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 2006 Petr NEJTEK, 8. GYMNÁZIUM CHEB SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 006 Petr NEJTEK, 8.A Prohlášení Prohlašujeme, že jsme seminární práci na téma: Grafy funkcí

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region" 2

Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region 2 10 kv$ten 2007 10 Zvlá" zajímavé #lánky: Olomouck kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy Vboru region" 2 Mise Olomouckého kraje do Bruselu a #trasburku: studijní pobyt v EU 3 Stá$ Mgr. Klímové

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN Kivka je jednoparametrická množina bod X(t), jejíž souadnice jsou dány funkcemi: x = x(t), y = y(t), t I R. Tena kivky je urena bodem dotyku X a teným vektorem o souadnicích

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Výjimky a ošetřování chyb v PHP. Who is General Failure and why is he reading my disk?!

Výjimky a ošetřování chyb v PHP. Who is General Failure and why is he reading my disk?! Výjimky a ošetřování chyb v PHP Who is General Failure and why is he reading my disk?! Koncept výjimek Výjimky fungují jako v jiných jazycích. Výjimka je objekt třídy Exception (nebo třídy odvozené). Výjimky

Více

2 Odb!rové charakteristiky p"ípravy teplé vody

2 Odb!rové charakteristiky pípravy teplé vody 2 Odb!rové charakteristiky p"ípravy teplé vody Pro kombinované soustavy s obnoviteln!mi zdroji tepla, kde akumula!ní nádoba zaji""uje jak otopnou vodu pro vytáp#ní a tak pr$to!nou p%ípravu teplé vody (TV)

Více

!"#$%&'#()*+,+-.')/$01'

!#$%&'#()*+,+-.')/$01' !"#$%&'#()*+,+-.')/$01' !eské vysoké u"ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Navigace zrakov! posti"en#ch osob v interiéru pomocí mobilního za$ízení s dotykov#m displejem Pavel

Více

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY Metodika Mgr. Michal Schovánek kvten 2010 Newtonovy pohybové zákony patí mezi nejobtížnjší kapitoly stedoškolské mechaniky. Popisované situace jsou sice jednoduše demonstrovatelné,

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

Základy objektové orientace I. Únor 2010

Základy objektové orientace I. Únor 2010 Seminář Java Základy objektové orientace I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2010 Radek Kočí Seminář Java Základy OO (1) 1/ 20 Téma přednášky Charakteristika objektově orientovaných

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Rzné algoritmy mají rznou složitost

Rzné algoritmy mají rznou složitost X36DSA 25 / 3 DSA Rzné algoritmy mají rznou složitost X36DSA 25 2 / 3 DSA The complexity of different algorithms varies X36DSA 25 3 / 3 Abeceda Jazyk Abeceda konená (neprázdná) množina symbol A mohutnost

Více

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky:

L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY) ? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: L I C H O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn lichobžník je? Podívej se napíklad na následující obrázky: Na obrázcích je vyobrazena hospodáská budova a židlika, kterou urit mají tvoji rodie na chodb nebo

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY KATEDRA INFORMATIKY, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO MATERIÁLU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Dynamická alokace paměti Jazyky C a C++ poskytují programu možnost vyžádat si část volné operační paměti pro

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2 KORUTINY, NEDETERMINISMUS

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2 KORUTINY, NEDETERMINISMUS KATEDRA INFORMATIKY, P ÍRODOV DECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2 KORUTINY, NEDETERMINISMUS Slajdy vytvo ili Vilém Vychodil a Jan Kone ný (KI, UP Olomouc) PP 2, Lekce

Více

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní Nový InfoFIT Manuál k systému Alfresco DMS Obsah Obsah Úvod Pihlášení do systému pes webové rozhraní Procházení struktury Možnosti práce se soubory Možnosti práce se složkami Verzování Zaputí/vypnutí verzování

Více