4. T!ídy a objekty T!ídy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. T!ídy a objekty. 4.1. T!ídy"

Transkript

1 4. T!ídy a objekty Pojetí pojmu objekt se v r!zn"ch programovacích jazycích li#í. V tomto textu budeme vycházet z p$edstavy, kterou zavedl SmallTalk a která je dodnes v objektov"ch jazycích více %i mén& dodr'ována. Objekt je ucelen" souhrn dat (abstraktní datová struktura), kter" je charakterizován t$emi základními vlastnostmi: zapouzd$ením, polymorfismem a d&di%ností. T&mito pojmy se budeme zab"vat v následujících %ástech, nyní uvedeme pouze základní definice. Ka'd" objekt obsahuje krom& sv"ch dat i kód, kter" s t&mito daty pracuje. Tomuto kódu se $íká metody. Metoda je zvlá#tní druh funkce, která se spustí, kdykoliv chce u'ivatel vykonat s objektem n&jakou akci. Ka'd" objekt m!'e obsahovat více metod, podle toho, jaké akce s ním lze provád&t. Spou#t&ní metod se d&je pomocí mechanismu zasílání zpráv. Ka'dá metoda objektu má své jméno; pokud chceme n&jakou metodu zavolat, po#leme objektu zprávu tého' jména. Pokud tedy za#leme objektu zprávu A, systém mezi jeho metodami nalezne metodu A a spustí ji. Této metod& se $íká obsluha zprávy A, procesu zavolání obsluhy dané zprávy se $íká její obslou!ení. Zpráva zasílaná objektu m!'e obsahovat argumenty podobn&, jako m!'e argumenty obsahovat volání funkce. Obsluha zprávy (metoda) má pak tyto argumenty k dispozici (podobn& jako funkce). Obsluha zprávy také m!'e vracet hodnotu jako sv!j v"sledek. Poznámka 4.1. V Common Lispu je na rozdíl od této u'#í definice zvykem naz"vat objektem jakákoli data. V p$ípad&, 'e by mohlo dojít k nedorozum&ní, je tedy n&kdy t$eba blí'e specifikovat, v jakém smyslu zrovna o objektech hovo$íme. Proto budeme n&kdy pou'ívat zp$es(ující termíny, jako objekt Common Lispu (lispov" objekt), objekt ve smyslu objektového programování a podobn&. Poznámka 4.2. Ka'dé zaslání zprávy, které zm&ní vnit$ní stav objektu, znamená vedlej#í efekt. V samém srdci objektového programování tak stojí princip vedlej#ího efektu, kter" je v p$ímém rozporu se zásadami funkcionálního programování T!ídy Data v objektech jsou (podobn& jako u struktur v jazyce C) rozd&lena do jednotliv"ch pojmenovan"ch polo'ek. V Common Lispu se t&mto polo'kám $íká sloty. Ka'd" slot objektu má své (v rámci objektu) jedine%né jméno. T#ída je, ve své jednodu##í podob&, popis objektu. Obsahuje jednak seznam názv! slot! objektu a jednak definici v#ech jeho metod. P$i b&hu programu slou'í t$ída jako p$edloha k vytvá$ení nov"ch objekt!. Objekt, jeho' popisem je daná t$ída, se naz"váp#ímou instancí této t$ídy. Poznámka 4.3. Uvedenou definici t$ídy v následujících kapitolách je#t& roz#í$íme. Mimo jiné definujeme pojem instance t$ídy, kter" je obecn&j#í ne' pojem p$ímé instance. Pokud v následujícím textu pou'ijeme pojem instance, vztahuje se to k tomuto obecn&j#ímu pojmu (a tedy i k pojmu p$ímé instance). Průvodce studiem Zopakujme si, v %em jsou shodné a v %em se mohou li#it dv& p$ímé instance té'e t$ídy: 1. Dv& p$ímé instance té'e t$ídy obsahují stejnou sadu slot!, tedy mají stejn" po%et slot! stejn"ch názv!. Hodnoty t&chto slot! v#ak mohou b"t r!zné. 2. Dv& p$ímé instance té'e t$ídy obsahují stejné metody.

2 T$ída je datov" typ. Ve staticky typovan"ch programovacích jazycích lze t$ídy pou'ívat ke specifikaci typ! prom&nn"ch, v dynamicky typovan"ch programovacích jazycích pak lze na t$ídy pou'ít nástroje k dynamickému zji#)ování typu dat (v Common Lispu nap$íklad funkci typep). Tyto mo'nosti jsou ov#em k dispozici i ve staticky typovan"ch jazycích (konstrukce is ), do kter"ch tak objektové programování vná#í prvky dynamického typování T!ídy a instance v Common Lispu Podívejme se, jak jsou obecné pojmy z p$edchozích podkapitol realizovány v Common Lispu. Nové t$ídy se definují pomocí makra defclass, které specifikuje seznam slot! t$ídy, a pomocí makra defmethod, které slou'í k definici metod instancí t$ídy. Nové objekty se vytvá$ejí pomocí funkce make-instance. Ke %tení hodnoty slotu objektu slou'í funkce s názvem slot-value, kter" lze v kombinaci s v"razem setf pou'ít i k nastavování hodnot slot!. Zprávy se v Common Lispu objekt!m zasílají pomocí stejné syntaxe, jakou se v tomto jazyce volají funkce. Zjednodu#ená syntax makra defclass je následující: (defclass name () slots) Definice t#ídy: makro defclass, 1. verze name: symbol (nevyhodnocuje se) slots: seznam symbol! (nevyhodnocuje se) Symbol name je název nov& definované t$ídy, symboly ze seznamu slots jsou názvy slot! této t$ídy. Poznámka 4.4. Prázdn" seznam za symbolem name je sou%ástí zjednodu#ené syntaxe. V dal- #ích kapitolách, a' se dozvíme více o t$ídách, uká'eme, co lze pou'ít místo n&j. P!íklad 4.5. Definice t$ídy point, její' instance by obsahovaly dva sloty s názvy x a y by vypadala takto: (defclass point () (x y)) Definovali-li jsme novou t$ídu (zatím pouze t$ídu bez metod, k jejich' definici se dostaneme vzáp&tí), m&li bychom se nau%it vytvá$et její p$ímé instance. V Common Lispu k tomu pou'íváme funkci make-instance, její' zjednodu#ená syntax je tato: Vytvá#ení instancí: funkce make-instance (make-instance class-name) class-name: symbol Funkcemake-instance vytvo$í a vrátí novou p$ímou instanci t$ídy, její' jméno najde ve svém prvním parametru. V#echny sloty nov& vytvo$eného objektu jsou neinicializované a ka'd" pokus získat jejich hodnotu skon%í chybou (pozd&ji si $ekneme, jak se získávají hodnoty slot! a pak to budeme moci vyzkou#et). P!íklad 4.6. Pokud jsme definovali t$ídu point tak, jak je uvedeno v p$edchozím p$íklad&, m!'eme nyní vyzkou#et vytvo$ení její instance:

3 CL-USER 2 > (make-instance 'point) #<POINT 200DC0D7> Průvodce studiem Pokud není v tento moment %tená$i jasné, pro% jsme ve v"razu (make-instance 'point) symbol point kvotovali, m&l by si uv&domit, 'e make-instance je funkce a zopakovat si základy vyhodnocovacího procesu v Common Lispu. V"sledek volání není p$íli# %iteln", v prost$edí LispWorks si jej ale m!'eme prohlédnout v inspektoru. Pokud v Listeneru klikneme na tla%ítko s mikroskopem ( ), objeví se okno obsahující údaje o posledním v"sledku, jak je vid&t na Obrázku 4. Obrázek 4: Neinicializovaná instance t$ídy point v inspektoru Text #<unbound slot> u názv! jednotliv"ch slot! znamená, 'e sloty jsou neinicializované. M!'eme jim ale pomocí prost$edí LispWorks zkusit nastavit hodnotu. Kliknemeli na n&kter" ze zobrazen"ch slot! prav"m tla%ítkem, m!'eme si v objeviv#í se nabídce vybrat volbu Slots->Set tak, jak je znázorn&no na Obrázku 5 a novou hodnotu slotu nastavit. K programovému %tení hodnot slot! slou'í funkce slot-value, k jejich nastavování symbol slot-value v kombinaci s makrem setf. Syntax je následující: (slot-value object slot-name) $tení a nastavování slot%: slot-value object: objekt slot-name: symbol P!íklad 4.7 (práce s funkcí slot-value). Vyzkou#ejme si práci s funkcí slot-value. Nejprve vytvo$me instanci ji' definované t$ídy point a ulo'me ji do prom&nné pt: CL-USER 2 > (setf pt (make-instance 'point)) #<POINT 216C0213>

4 Obrázek 5: Nastavování hodnoty slotu v inspektoru Průvodce studiem Pou'ití prom&nné, kterou jsme d$íve nedefinovali (jako v tomto p$ípad& prom&nné pt), je povoleno pouze k experimentálním ú%el!m v p$íkazovém $ádku. Na jin"ch místech je v"vojové prost$edí nepovoluje. Ka'dou prom&nnou je t$eba bu* definovat jako lexikální (nap$íklad pomocí speciálního operátoru let), nebo jako dynamickou (makrem defvar). Nyní zkusme získat hodnotu slotu x nov& vytvo$ené instance: CL-USER 3 > (slot-value pt 'x) Error: The slot X is unbound in the object #<POINT 216C0213> (an instance of class #<STANDARD-CLASS POINT AB>). 1 (continue) Try reading slot X again. 2 Specify a value to use this time for slot X. 3 Specify a value to set slot X to. 4 (abort) Return to level 0. 5 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options Vidíme, 'e do#lo k chyb&; slot x není v nov& vytvo$eném objektu inicializován. Z chy-

5 bového stavu se dostaneme napsáním :a a zkusíme hodnotu slotu nejprve nastavit: CL-USER 4 : 1 > :a CL-USER 5 > (setf (slot-value pt 'x) 10) 10 Nyní ji' funkce slot-value chybu nevyvolá a vrátí nastavenou hodnotu: CL-USER 6 > (slot-value pt 'x) 10 Nové hodnoty slot! lze také ov&$it pomocí inspektoru. Získejme nejprve obsah prom&nné pt: CL-USER 7 > pt #<POINT 216C0213> a stiskn&me tla%ítko s mikroskopem. V"sledek vidíme na Obrázku 6. Obrázek 6: Instance t$ídy point po zm&n& hodnoty slotu x Zb"vá vysv&tlit, jak se v Common Lispu definují metody objekt!. Jak jsme ji' $ekli, v#echny p$ímé instance jedné t$ídy mají stejnou sadu metod. Metody jsou zvlá#tní druh funkce, proto se definují podobn&. V Common Lispu je k definici metod p$ipraveno makro defmethod. Jeho syntaxe (ve zjednodu#ené podob&, jak ji uvádíme na tomto míst&), je stejná jako u makra defun s tou v"jimkou, 'e u prvního parametru je t$eba specifikovat jeho t$ídu. Tím se metoda definuje pro v#echny instance této t$ídy. Definice metod: makro defmethod (defmethod message ((object class) arg1 arg2...) expr1 expr2... ) message: symbol object: symbol class: symbol argi: symbol expri: v"raz

6 Symbol class ur%uje t$ídu, pro její' instance metodu definujeme, symbol message sou%asn& název nové metody i název zprávy, kterou tato metoda obsluhuje. V"razy expr1, expr2 atd. tvo$í t&lo metody, které stejn& jako t&lo funkce definuje kód, kter" se provádí, kdy' je metoda spu#t&na. Symbol object je b&hem vykonávání t&la metody navázán na objekt, jemu' byla zpráva poslána, symboly arg1, arg2, atd. na dal#í argumenty, se kter"mi byla zpráva zaslána. Jak ji' bylo $e%eno, syntax zasílání zprávy je stejná jako syntax volání funkce: (message object arg1 arg2...) Syntax zasílání zpráv message: symbol object: v"raz argi: v"raz Symbol message musí b"t názvem zprávy, kterou lze zaslat objektu vzniklému vyhodnocením v"razu object. Zpráva je objektu zaslána s argumenty, vznikl"mi vyhodnocením v"raz! arg1, arg2 atd. Stejn& jako u volání funkce jsou v"razy object, arg1, arg2 atd. vyhodnoceny postupn& zleva doprava. P!íklad ekn&me, 'e pot$ebujeme zji#)ovat polární sou$adnice bod!. Správn" objektov" p$ístup $e#ení této úlohy je následující: definovat nové zprávy, které budeme bod!m k získání t&chto informací zasílat. Definujme tedy nové metody pro t$ídu point: metodu r, která bude vracet vzdálenost bodu od po%átku (první slo'ku jeho polárních sou$adnic), a metodu phi, která bude vracet odchylku spojnice bodu a po%átku od osy x (tedy druhou slo'ku polárních sou- $adnic bodu) Metoda r po%ítá vzdálenost bodu od po%átku pomocí Pythagorovy v&ty: (defmethod r ((point point)) (let ((x (slot-value point 'x)) (y (slot-value point 'y))) (sqrt (+ (* x x) (* y y))))) Průvodce studiem Pokud nechápete, co znamená (point point) v této definici, podívejte se znovu na syntax makra defmethod. Zjistíte, 'e první polo'kou tohoto seznamu je symbol, na n&j' bude p$i vykonávání t&la metody navázán p$íjemce zprávy, zatímco druhou polo'kou je název t$ídy, pro její' instance metodu definujeme.,e jsou ob& tyto hodnoty stejné, nevadí, v Common Lispu mohou b"t názvy prom&nn"ch a t$íd stejné. Po zaslání zprávy r bodu bychom tedy m&li obdr'et jeho vzdálenost od po%átku. Vytvo$me si na zkou#ku instanci t$ídy point a nastavme jí hodnoty slot! x a y na 3 a 4: CL-USER 8 > (setf pt (make-instance 'point)) #<POINT 200BC6A3> CL-USER 9 > (setf (slot-value pt 'x) 3 (slot-value pt 'y) 4) 4

7 Vytvo$en" objekt reprezentuje geometrick" bod, kter" je znázorn&n na Obrázku pt Obrázek 7: Bod o sou$adnicích (3, 4) Nyní zkusme získat vzdálenost tohoto bodu od po%átku zasláním zprávy r na#í instanci (p$ipome(me, 'e zprávy se objekt!m zasílají stejnou syntaxí jakou se volají funkce, tedy v"raz (r pt) znamená zaslání zprávy r objektu pt): CL-USER 10 > (r pt) 5.0 Tento v"sledek by m&l b"t správn&, jeliko' =5. Podobn& definujme metodu phi (pochopení vy'aduje trochu matematick"ch znalostí): (defmethod phi ((point point)) (let ((x (slot-value point 'x)) (y (slot-value point 'y))) (cond ((> x 0) (atan (/ y x))) ((< x 0) (+ pi (atan (/ y x)))) (t (* (signum y) (/ pi 2)))))) Dal#í zkou#ka: CL-USER 11 > (phi pt) Tangens tohoto úhlu by m&l b"t roven 4/3 (viz Obrázek 7): CL-USER 12 > (tan *) Pro úplnost je#t& definujme metody pro nastavení polárních sou$adnic bodu. Narozdíl od p$edchozích budou tyto metody vy'adovat zadání argument!. Vzhledem k tomu, 'e ka'dá z nich m&ní ob& kartézské sou$adnice bodu sou%asn&, bude u'ite%né napsat nejprve metodu pro sou%asné nastavení obou polárních sou$adnic. (defmethod set-r-phi ((point point) r phi) (setf (slot-value point 'x) (* r (cos phi)) (slot-value point 'y) (* r (sin phi))) point)

8 Metody set-r a set-phi tuto metodu vyu'ijí (p$esn&ji $e%eno, zprávu set-r-phi zasílají): (defmethod set-r ((point point) value) (set-r-phi point value (phi point))) (defmethod set-phi ((point point) value) (set-r-phi point (r point) value)) Poznámka 4.9. Metody set-r-phi, set-r a set-phi vracejí v'dy jako v"sledek parametr point. Tento p$ístup budeme volit ve v#ech metodách, které m&ní stav objektu: v'dy budeme jako v"sledek vracet m&n&n" objekt. D!vodem je, aby #lo objektu m&nit více hodnot v jednom v"razu: (set-r (set-phi pt pi) 1) Nyní m!'eme instancím t$ídy point posílat zprávy set-r-phi, set-r a set-phi a-m&nit tak jejich polární sou$adnice. Vyzkou#ejme to tak, 'e na#emu bodu pt po#leme zprávu set-phi s argumentem 0. Tím bychom m&li zachovat jeho vzdálenost od po- %átku, ale odchylka od osy x by m&la b"t nulová. Zaslání zprávy set-phi s argumentem 0: CL-USER 13 > (set-phi pt 0) #<POINT 200BC6A3> Test polohy transformovaného bodu: CL-USER 14 > (slot-value pt 'x) 5.0 CL-USER 15 > (slot-value pt 'y) 0.0 V"sledek je tedy podle o%ekávání (nová poloha bodu je na druhém konci modrého oblouku na Obrázku 7) Inicializace slot" Uka'me si je#t& jednu mo'nost makra defclass. V p$edchozích odstavcích jsme si v#imli, 'e kdy' vytvo$íme novou instanci t$ídy, jsou v#echny její sloty neinicializované a p$i pokusu o získání jejich hodnoty p$ed jejím nastavením dojde k chyb&. To se n&kdy nemusí hodit. Proto makro defclass stanovuje mo'nost, jak specifikovat po%áte%ní hodnotu slot! nov& vytvá$ené instance. V obecn&j#í podob& makra defclass je jeho syntax následující: (defclass name () slots) Makro defclass, 2. verze name: symbol (nevyhodnocuje se) slots: seznam (nevyhodnocuje se)

9 Prvky seznamu slots mohou b"t bu* symboly, nebo seznamy. Je-li prvkem tohoto seznamu symbol, je jeho v"znam takov", jak ji' bylo $e%eno, tedy specifikuje název slotu instancí t$ídy, kter" není p$i vzniku nové instance inicializován. Je-li prvkem tohoto seznamu seznam, musí b"t jeho tvar následující: (slot-name :initform expr) slot-name: symbol expr: v"raz V tomto p$ípad& specifikuje symbol slot-name název definovaného slotu. V"raz expr je vyhodnocen poka'dé p$i vytvá$ení nové instance t$ídy a jeho hodnota je do p$íslu#ného slotu instance ulo'ena. P!íklad Upravme definici t$ídy point tak, aby byly sloty x a y nov"ch instancí inicializovány na hodnotu 0: (defclass point () ((x :initform 0) (y :initform 0))) Jak m!'eme snadno zkusit, sloty nov"ch instancí jsou nyní inicializovány: CL-USER 1 > (setf pt (make-instance 'point)) #<POINT > CL-USER 2 > (list (slot-value pt 'x) (slot-value pt 'y)) (0 0) P!íklad Nyní definujeme dal#í t$ídu, její' instance budou reprezentovat geometrické útvary. Bude to t$ída circle. Jak známo, geometrie ka'dého kruhu je ur%ena jeho po%átkem a polom&rem. Proto budou mít instance této t$ídy dva sloty. Slot center, kter" bude obsahovat instanci t$ídy point a slot radius, kter" bude obsahovat %íslo. Ka'd" z t&chto slot! bude p$i vytvo$ení nové instance automaticky inicializován. (defclass circle () ((center :initform (make-instance 'point)) (radius :initform 1))) Te* ji' necháme na %tená$i, aby si sám zkusil vytvo$it novou instanci této t$ídy a prohlédl její sloty. P!íklad Pokud po#leme zprávu objektu, kter" pro ni nemá definovánu metodu (obsluhu této zprávy), dojde k chyb&. M!'eme si to ukázat tak, 'e po#leme zprávu phi instanci t$ídy circle: CL-USER 3 > (phi (make-instance 'circle)) Error: No applicable methods for #<STANDARD-GENERIC-FUNCTION PHI 21694CFA> with args (#<CIRCLE 216C3CF3>) 1 (continue) Call #<STANDARD-GENERIC-FUNCTION PHI 21694CFA> again

10 2 (abort) Return to level 0. 3 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options V tomto hlá#ení o chyb& je t$eba v#imnou si hlavn& textu No applicable methods, kter" znamená, 'e jsme posílali zprávu objektu, kter" pro ni nemá definovanou obsluhu (metodu). Vzhledem k tomu, 'e syntax zasílání zpráv je v Common Lispu stejná jako syntax volání funkce %i aplikace jiného operátoru, nemohou se zprávy jmenovat stejn& jako funkce, makra, nebo speciální operátory. Proto následující definice vyvolá chybu (set je funkce Common Lispu): CL-USER 5 > (defmethod set ((point point) coord value) (cond ((eql coord 'x) (set-x point value)) ((eql coord 'y) (set-y point value)))) Error: SET is defined as an ordinary function #<Function SET 202D54A2> 1 (continue) Discard existing definition and create generic function 2 (abort) Return to level 0. 3 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options Pokud bychom se pokusili poslat objektu zprávu, pro ni' jsme nedefinovali metodu pro 'ádnou t$ídu, Common Lisp v!bec nepochopí, 'e se sna'íme poslat zprávu, a bude volání interpretovat jako pou'ití neexistujícího operátoru: CL-USER 7 > (pho (make-instance 'circle)) Error: Undefined operator PHO in form (PHO (MAKE-INSTANCE (QUOTE CIRCLE))). 1 (continue) Try invoking PHO again. 2 Return some values from the form (PHO (MAKE-INSTANCE (QUOTE CIRCLE))). 3 Try invoking something other than PHO with the same arguments. 4 Set the symbol-function of PHO to another function. 5 Set the macro-function of PHO to another function. 6 (abort) Return to level 0. 7 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

ON-LINE ZMNA PROGRAMU

ON-LINE ZMNA PROGRAMU ON-LINE ZMNA PROGRAMU ON-LINE ZMNA PROGRAMU 2. vydání - bezen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1. Základní princip innosti...3 1.2. Možnosti on-line zmn...3 1.3. Zapnutí podpory on-line zmn v prostedí Mosaic...4

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více