4. T!ídy a objekty T!ídy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. T!ídy a objekty. 4.1. T!ídy"

Transkript

1 4. T!ídy a objekty Pojetí pojmu objekt se v r!zn"ch programovacích jazycích li#í. V tomto textu budeme vycházet z p$edstavy, kterou zavedl SmallTalk a která je dodnes v objektov"ch jazycích více %i mén& dodr'ována. Objekt je ucelen" souhrn dat (abstraktní datová struktura), kter" je charakterizován t$emi základními vlastnostmi: zapouzd$ením, polymorfismem a d&di%ností. T&mito pojmy se budeme zab"vat v následujících %ástech, nyní uvedeme pouze základní definice. Ka'd" objekt obsahuje krom& sv"ch dat i kód, kter" s t&mito daty pracuje. Tomuto kódu se $íká metody. Metoda je zvlá#tní druh funkce, která se spustí, kdykoliv chce u'ivatel vykonat s objektem n&jakou akci. Ka'd" objekt m!'e obsahovat více metod, podle toho, jaké akce s ním lze provád&t. Spou#t&ní metod se d&je pomocí mechanismu zasílání zpráv. Ka'dá metoda objektu má své jméno; pokud chceme n&jakou metodu zavolat, po#leme objektu zprávu tého' jména. Pokud tedy za#leme objektu zprávu A, systém mezi jeho metodami nalezne metodu A a spustí ji. Této metod& se $íká obsluha zprávy A, procesu zavolání obsluhy dané zprávy se $íká její obslou!ení. Zpráva zasílaná objektu m!'e obsahovat argumenty podobn&, jako m!'e argumenty obsahovat volání funkce. Obsluha zprávy (metoda) má pak tyto argumenty k dispozici (podobn& jako funkce). Obsluha zprávy také m!'e vracet hodnotu jako sv!j v"sledek. Poznámka 4.1. V Common Lispu je na rozdíl od této u'#í definice zvykem naz"vat objektem jakákoli data. V p$ípad&, 'e by mohlo dojít k nedorozum&ní, je tedy n&kdy t$eba blí'e specifikovat, v jakém smyslu zrovna o objektech hovo$íme. Proto budeme n&kdy pou'ívat zp$es(ující termíny, jako objekt Common Lispu (lispov" objekt), objekt ve smyslu objektového programování a podobn&. Poznámka 4.2. Ka'dé zaslání zprávy, které zm&ní vnit$ní stav objektu, znamená vedlej#í efekt. V samém srdci objektového programování tak stojí princip vedlej#ího efektu, kter" je v p$ímém rozporu se zásadami funkcionálního programování T!ídy Data v objektech jsou (podobn& jako u struktur v jazyce C) rozd&lena do jednotliv"ch pojmenovan"ch polo'ek. V Common Lispu se t&mto polo'kám $íká sloty. Ka'd" slot objektu má své (v rámci objektu) jedine%né jméno. T#ída je, ve své jednodu##í podob&, popis objektu. Obsahuje jednak seznam názv! slot! objektu a jednak definici v#ech jeho metod. P$i b&hu programu slou'í t$ída jako p$edloha k vytvá$ení nov"ch objekt!. Objekt, jeho' popisem je daná t$ída, se naz"váp#ímou instancí této t$ídy. Poznámka 4.3. Uvedenou definici t$ídy v následujících kapitolách je#t& roz#í$íme. Mimo jiné definujeme pojem instance t$ídy, kter" je obecn&j#í ne' pojem p$ímé instance. Pokud v následujícím textu pou'ijeme pojem instance, vztahuje se to k tomuto obecn&j#ímu pojmu (a tedy i k pojmu p$ímé instance). Průvodce studiem Zopakujme si, v %em jsou shodné a v %em se mohou li#it dv& p$ímé instance té'e t$ídy: 1. Dv& p$ímé instance té'e t$ídy obsahují stejnou sadu slot!, tedy mají stejn" po%et slot! stejn"ch názv!. Hodnoty t&chto slot! v#ak mohou b"t r!zné. 2. Dv& p$ímé instance té'e t$ídy obsahují stejné metody.

2 T$ída je datov" typ. Ve staticky typovan"ch programovacích jazycích lze t$ídy pou'ívat ke specifikaci typ! prom&nn"ch, v dynamicky typovan"ch programovacích jazycích pak lze na t$ídy pou'ít nástroje k dynamickému zji#)ování typu dat (v Common Lispu nap$íklad funkci typep). Tyto mo'nosti jsou ov#em k dispozici i ve staticky typovan"ch jazycích (konstrukce is ), do kter"ch tak objektové programování vná#í prvky dynamického typování T!ídy a instance v Common Lispu Podívejme se, jak jsou obecné pojmy z p$edchozích podkapitol realizovány v Common Lispu. Nové t$ídy se definují pomocí makra defclass, které specifikuje seznam slot! t$ídy, a pomocí makra defmethod, které slou'í k definici metod instancí t$ídy. Nové objekty se vytvá$ejí pomocí funkce make-instance. Ke %tení hodnoty slotu objektu slou'í funkce s názvem slot-value, kter" lze v kombinaci s v"razem setf pou'ít i k nastavování hodnot slot!. Zprávy se v Common Lispu objekt!m zasílají pomocí stejné syntaxe, jakou se v tomto jazyce volají funkce. Zjednodu#ená syntax makra defclass je následující: (defclass name () slots) Definice t#ídy: makro defclass, 1. verze name: symbol (nevyhodnocuje se) slots: seznam symbol! (nevyhodnocuje se) Symbol name je název nov& definované t$ídy, symboly ze seznamu slots jsou názvy slot! této t$ídy. Poznámka 4.4. Prázdn" seznam za symbolem name je sou%ástí zjednodu#ené syntaxe. V dal- #ích kapitolách, a' se dozvíme více o t$ídách, uká'eme, co lze pou'ít místo n&j. P!íklad 4.5. Definice t$ídy point, její' instance by obsahovaly dva sloty s názvy x a y by vypadala takto: (defclass point () (x y)) Definovali-li jsme novou t$ídu (zatím pouze t$ídu bez metod, k jejich' definici se dostaneme vzáp&tí), m&li bychom se nau%it vytvá$et její p$ímé instance. V Common Lispu k tomu pou'íváme funkci make-instance, její' zjednodu#ená syntax je tato: Vytvá#ení instancí: funkce make-instance (make-instance class-name) class-name: symbol Funkcemake-instance vytvo$í a vrátí novou p$ímou instanci t$ídy, její' jméno najde ve svém prvním parametru. V#echny sloty nov& vytvo$eného objektu jsou neinicializované a ka'd" pokus získat jejich hodnotu skon%í chybou (pozd&ji si $ekneme, jak se získávají hodnoty slot! a pak to budeme moci vyzkou#et). P!íklad 4.6. Pokud jsme definovali t$ídu point tak, jak je uvedeno v p$edchozím p$íklad&, m!'eme nyní vyzkou#et vytvo$ení její instance:

3 CL-USER 2 > (make-instance 'point) #<POINT 200DC0D7> Průvodce studiem Pokud není v tento moment %tená$i jasné, pro% jsme ve v"razu (make-instance 'point) symbol point kvotovali, m&l by si uv&domit, 'e make-instance je funkce a zopakovat si základy vyhodnocovacího procesu v Common Lispu. V"sledek volání není p$íli# %iteln", v prost$edí LispWorks si jej ale m!'eme prohlédnout v inspektoru. Pokud v Listeneru klikneme na tla%ítko s mikroskopem ( ), objeví se okno obsahující údaje o posledním v"sledku, jak je vid&t na Obrázku 4. Obrázek 4: Neinicializovaná instance t$ídy point v inspektoru Text #<unbound slot> u názv! jednotliv"ch slot! znamená, 'e sloty jsou neinicializované. M!'eme jim ale pomocí prost$edí LispWorks zkusit nastavit hodnotu. Kliknemeli na n&kter" ze zobrazen"ch slot! prav"m tla%ítkem, m!'eme si v objeviv#í se nabídce vybrat volbu Slots->Set tak, jak je znázorn&no na Obrázku 5 a novou hodnotu slotu nastavit. K programovému %tení hodnot slot! slou'í funkce slot-value, k jejich nastavování symbol slot-value v kombinaci s makrem setf. Syntax je následující: (slot-value object slot-name) $tení a nastavování slot%: slot-value object: objekt slot-name: symbol P!íklad 4.7 (práce s funkcí slot-value). Vyzkou#ejme si práci s funkcí slot-value. Nejprve vytvo$me instanci ji' definované t$ídy point a ulo'me ji do prom&nné pt: CL-USER 2 > (setf pt (make-instance 'point)) #<POINT 216C0213>

4 Obrázek 5: Nastavování hodnoty slotu v inspektoru Průvodce studiem Pou'ití prom&nné, kterou jsme d$íve nedefinovali (jako v tomto p$ípad& prom&nné pt), je povoleno pouze k experimentálním ú%el!m v p$íkazovém $ádku. Na jin"ch místech je v"vojové prost$edí nepovoluje. Ka'dou prom&nnou je t$eba bu* definovat jako lexikální (nap$íklad pomocí speciálního operátoru let), nebo jako dynamickou (makrem defvar). Nyní zkusme získat hodnotu slotu x nov& vytvo$ené instance: CL-USER 3 > (slot-value pt 'x) Error: The slot X is unbound in the object #<POINT 216C0213> (an instance of class #<STANDARD-CLASS POINT AB>). 1 (continue) Try reading slot X again. 2 Specify a value to use this time for slot X. 3 Specify a value to set slot X to. 4 (abort) Return to level 0. 5 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options Vidíme, 'e do#lo k chyb&; slot x není v nov& vytvo$eném objektu inicializován. Z chy-

5 bového stavu se dostaneme napsáním :a a zkusíme hodnotu slotu nejprve nastavit: CL-USER 4 : 1 > :a CL-USER 5 > (setf (slot-value pt 'x) 10) 10 Nyní ji' funkce slot-value chybu nevyvolá a vrátí nastavenou hodnotu: CL-USER 6 > (slot-value pt 'x) 10 Nové hodnoty slot! lze také ov&$it pomocí inspektoru. Získejme nejprve obsah prom&nné pt: CL-USER 7 > pt #<POINT 216C0213> a stiskn&me tla%ítko s mikroskopem. V"sledek vidíme na Obrázku 6. Obrázek 6: Instance t$ídy point po zm&n& hodnoty slotu x Zb"vá vysv&tlit, jak se v Common Lispu definují metody objekt!. Jak jsme ji' $ekli, v#echny p$ímé instance jedné t$ídy mají stejnou sadu metod. Metody jsou zvlá#tní druh funkce, proto se definují podobn&. V Common Lispu je k definici metod p$ipraveno makro defmethod. Jeho syntaxe (ve zjednodu#ené podob&, jak ji uvádíme na tomto míst&), je stejná jako u makra defun s tou v"jimkou, 'e u prvního parametru je t$eba specifikovat jeho t$ídu. Tím se metoda definuje pro v#echny instance této t$ídy. Definice metod: makro defmethod (defmethod message ((object class) arg1 arg2...) expr1 expr2... ) message: symbol object: symbol class: symbol argi: symbol expri: v"raz

6 Symbol class ur%uje t$ídu, pro její' instance metodu definujeme, symbol message sou%asn& název nové metody i název zprávy, kterou tato metoda obsluhuje. V"razy expr1, expr2 atd. tvo$í t&lo metody, které stejn& jako t&lo funkce definuje kód, kter" se provádí, kdy' je metoda spu#t&na. Symbol object je b&hem vykonávání t&la metody navázán na objekt, jemu' byla zpráva poslána, symboly arg1, arg2, atd. na dal#í argumenty, se kter"mi byla zpráva zaslána. Jak ji' bylo $e%eno, syntax zasílání zprávy je stejná jako syntax volání funkce: (message object arg1 arg2...) Syntax zasílání zpráv message: symbol object: v"raz argi: v"raz Symbol message musí b"t názvem zprávy, kterou lze zaslat objektu vzniklému vyhodnocením v"razu object. Zpráva je objektu zaslána s argumenty, vznikl"mi vyhodnocením v"raz! arg1, arg2 atd. Stejn& jako u volání funkce jsou v"razy object, arg1, arg2 atd. vyhodnoceny postupn& zleva doprava. P!íklad ekn&me, 'e pot$ebujeme zji#)ovat polární sou$adnice bod!. Správn" objektov" p$ístup $e#ení této úlohy je následující: definovat nové zprávy, které budeme bod!m k získání t&chto informací zasílat. Definujme tedy nové metody pro t$ídu point: metodu r, která bude vracet vzdálenost bodu od po%átku (první slo'ku jeho polárních sou$adnic), a metodu phi, která bude vracet odchylku spojnice bodu a po%átku od osy x (tedy druhou slo'ku polárních sou- $adnic bodu) Metoda r po%ítá vzdálenost bodu od po%átku pomocí Pythagorovy v&ty: (defmethod r ((point point)) (let ((x (slot-value point 'x)) (y (slot-value point 'y))) (sqrt (+ (* x x) (* y y))))) Průvodce studiem Pokud nechápete, co znamená (point point) v této definici, podívejte se znovu na syntax makra defmethod. Zjistíte, 'e první polo'kou tohoto seznamu je symbol, na n&j' bude p$i vykonávání t&la metody navázán p$íjemce zprávy, zatímco druhou polo'kou je název t$ídy, pro její' instance metodu definujeme.,e jsou ob& tyto hodnoty stejné, nevadí, v Common Lispu mohou b"t názvy prom&nn"ch a t$íd stejné. Po zaslání zprávy r bodu bychom tedy m&li obdr'et jeho vzdálenost od po%átku. Vytvo$me si na zkou#ku instanci t$ídy point a nastavme jí hodnoty slot! x a y na 3 a 4: CL-USER 8 > (setf pt (make-instance 'point)) #<POINT 200BC6A3> CL-USER 9 > (setf (slot-value pt 'x) 3 (slot-value pt 'y) 4) 4

7 Vytvo$en" objekt reprezentuje geometrick" bod, kter" je znázorn&n na Obrázku pt Obrázek 7: Bod o sou$adnicích (3, 4) Nyní zkusme získat vzdálenost tohoto bodu od po%átku zasláním zprávy r na#í instanci (p$ipome(me, 'e zprávy se objekt!m zasílají stejnou syntaxí jakou se volají funkce, tedy v"raz (r pt) znamená zaslání zprávy r objektu pt): CL-USER 10 > (r pt) 5.0 Tento v"sledek by m&l b"t správn&, jeliko' =5. Podobn& definujme metodu phi (pochopení vy'aduje trochu matematick"ch znalostí): (defmethod phi ((point point)) (let ((x (slot-value point 'x)) (y (slot-value point 'y))) (cond ((> x 0) (atan (/ y x))) ((< x 0) (+ pi (atan (/ y x)))) (t (* (signum y) (/ pi 2)))))) Dal#í zkou#ka: CL-USER 11 > (phi pt) Tangens tohoto úhlu by m&l b"t roven 4/3 (viz Obrázek 7): CL-USER 12 > (tan *) Pro úplnost je#t& definujme metody pro nastavení polárních sou$adnic bodu. Narozdíl od p$edchozích budou tyto metody vy'adovat zadání argument!. Vzhledem k tomu, 'e ka'dá z nich m&ní ob& kartézské sou$adnice bodu sou%asn&, bude u'ite%né napsat nejprve metodu pro sou%asné nastavení obou polárních sou$adnic. (defmethod set-r-phi ((point point) r phi) (setf (slot-value point 'x) (* r (cos phi)) (slot-value point 'y) (* r (sin phi))) point)

8 Metody set-r a set-phi tuto metodu vyu'ijí (p$esn&ji $e%eno, zprávu set-r-phi zasílají): (defmethod set-r ((point point) value) (set-r-phi point value (phi point))) (defmethod set-phi ((point point) value) (set-r-phi point (r point) value)) Poznámka 4.9. Metody set-r-phi, set-r a set-phi vracejí v'dy jako v"sledek parametr point. Tento p$ístup budeme volit ve v#ech metodách, které m&ní stav objektu: v'dy budeme jako v"sledek vracet m&n&n" objekt. D!vodem je, aby #lo objektu m&nit více hodnot v jednom v"razu: (set-r (set-phi pt pi) 1) Nyní m!'eme instancím t$ídy point posílat zprávy set-r-phi, set-r a set-phi a-m&nit tak jejich polární sou$adnice. Vyzkou#ejme to tak, 'e na#emu bodu pt po#leme zprávu set-phi s argumentem 0. Tím bychom m&li zachovat jeho vzdálenost od po- %átku, ale odchylka od osy x by m&la b"t nulová. Zaslání zprávy set-phi s argumentem 0: CL-USER 13 > (set-phi pt 0) #<POINT 200BC6A3> Test polohy transformovaného bodu: CL-USER 14 > (slot-value pt 'x) 5.0 CL-USER 15 > (slot-value pt 'y) 0.0 V"sledek je tedy podle o%ekávání (nová poloha bodu je na druhém konci modrého oblouku na Obrázku 7) Inicializace slot" Uka'me si je#t& jednu mo'nost makra defclass. V p$edchozích odstavcích jsme si v#imli, 'e kdy' vytvo$íme novou instanci t$ídy, jsou v#echny její sloty neinicializované a p$i pokusu o získání jejich hodnoty p$ed jejím nastavením dojde k chyb&. To se n&kdy nemusí hodit. Proto makro defclass stanovuje mo'nost, jak specifikovat po%áte%ní hodnotu slot! nov& vytvá$ené instance. V obecn&j#í podob& makra defclass je jeho syntax následující: (defclass name () slots) Makro defclass, 2. verze name: symbol (nevyhodnocuje se) slots: seznam (nevyhodnocuje se)

9 Prvky seznamu slots mohou b"t bu* symboly, nebo seznamy. Je-li prvkem tohoto seznamu symbol, je jeho v"znam takov", jak ji' bylo $e%eno, tedy specifikuje název slotu instancí t$ídy, kter" není p$i vzniku nové instance inicializován. Je-li prvkem tohoto seznamu seznam, musí b"t jeho tvar následující: (slot-name :initform expr) slot-name: symbol expr: v"raz V tomto p$ípad& specifikuje symbol slot-name název definovaného slotu. V"raz expr je vyhodnocen poka'dé p$i vytvá$ení nové instance t$ídy a jeho hodnota je do p$íslu#ného slotu instance ulo'ena. P!íklad Upravme definici t$ídy point tak, aby byly sloty x a y nov"ch instancí inicializovány na hodnotu 0: (defclass point () ((x :initform 0) (y :initform 0))) Jak m!'eme snadno zkusit, sloty nov"ch instancí jsou nyní inicializovány: CL-USER 1 > (setf pt (make-instance 'point)) #<POINT > CL-USER 2 > (list (slot-value pt 'x) (slot-value pt 'y)) (0 0) P!íklad Nyní definujeme dal#í t$ídu, její' instance budou reprezentovat geometrické útvary. Bude to t$ída circle. Jak známo, geometrie ka'dého kruhu je ur%ena jeho po%átkem a polom&rem. Proto budou mít instance této t$ídy dva sloty. Slot center, kter" bude obsahovat instanci t$ídy point a slot radius, kter" bude obsahovat %íslo. Ka'd" z t&chto slot! bude p$i vytvo$ení nové instance automaticky inicializován. (defclass circle () ((center :initform (make-instance 'point)) (radius :initform 1))) Te* ji' necháme na %tená$i, aby si sám zkusil vytvo$it novou instanci této t$ídy a prohlédl její sloty. P!íklad Pokud po#leme zprávu objektu, kter" pro ni nemá definovánu metodu (obsluhu této zprávy), dojde k chyb&. M!'eme si to ukázat tak, 'e po#leme zprávu phi instanci t$ídy circle: CL-USER 3 > (phi (make-instance 'circle)) Error: No applicable methods for #<STANDARD-GENERIC-FUNCTION PHI 21694CFA> with args (#<CIRCLE 216C3CF3>) 1 (continue) Call #<STANDARD-GENERIC-FUNCTION PHI 21694CFA> again

10 2 (abort) Return to level 0. 3 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options V tomto hlá#ení o chyb& je t$eba v#imnou si hlavn& textu No applicable methods, kter" znamená, 'e jsme posílali zprávu objektu, kter" pro ni nemá definovanou obsluhu (metodu). Vzhledem k tomu, 'e syntax zasílání zpráv je v Common Lispu stejná jako syntax volání funkce %i aplikace jiného operátoru, nemohou se zprávy jmenovat stejn& jako funkce, makra, nebo speciální operátory. Proto následující definice vyvolá chybu (set je funkce Common Lispu): CL-USER 5 > (defmethod set ((point point) coord value) (cond ((eql coord 'x) (set-x point value)) ((eql coord 'y) (set-y point value)))) Error: SET is defined as an ordinary function #<Function SET 202D54A2> 1 (continue) Discard existing definition and create generic function 2 (abort) Return to level 0. 3 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options Pokud bychom se pokusili poslat objektu zprávu, pro ni' jsme nedefinovali metodu pro 'ádnou t$ídu, Common Lisp v!bec nepochopí, 'e se sna'íme poslat zprávu, a bude volání interpretovat jako pou'ití neexistujícího operátoru: CL-USER 7 > (pho (make-instance 'circle)) Error: Undefined operator PHO in form (PHO (MAKE-INSTANCE (QUOTE CIRCLE))). 1 (continue) Try invoking PHO again. 2 Return some values from the form (PHO (MAKE-INSTANCE (QUOTE CIRCLE))). 3 Try invoking something other than PHO with the same arguments. 4 Set the symbol-function of PHO to another function. 5 Set the macro-function of PHO to another function. 6 (abort) Return to level 0. 7 Return to top loop level 0. Type :b for backtrace, :c <option number> to proceed, or :? for other options

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly :

dq T dq ds = definice entropie T Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : Entropie Pi pohledu na Clausiv integrál pro vratné cykly : si díve i pozdji jist uvdomíme, že nulová hodnota integrálu njaké veliiny pi kruhovém termodynamickém procesu je základním znakem toho, že se

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

GYMNÁZIUM CHEB. SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh. Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 2006 Petr NEJTEK, 8.

GYMNÁZIUM CHEB. SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh. Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 2006 Petr NEJTEK, 8. GYMNÁZIUM CHEB SEMINÁRNÍ PRÁCE Grafy funkcí sbírka ešených úloh Radek HÁJEK, 8.A Radka JIROUŠKOVÁ, 8.A Cheb, 006 Petr NEJTEK, 8.A Prohlášení Prohlašujeme, že jsme seminární práci na téma: Grafy funkcí

Více

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY KATEDRA INFORMATIKY, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO MATERIÁLU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole

Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole Výuka hrou jako souást vyuování vektorové grafiky na základní škole Ing. Zdeka Javorková Rozšiující studium informatiky, 3. roník Ostrava 2006 OBSAH 1. ÚVOD 5 1.1. Spuštní 5 1.2. Zobrazení panel nástroj

Více

Windows XP. Úvod do Windows XP v. 1.1

Windows XP. Úvod do Windows XP v. 1.1 Windows XP Úvod do Windows XP v. 1.1 Václav Kysela 2003 Seznámení s Windows XP... 3 Pedstavení Windows XP... 3 Vyšší spolehlivost a zabezpeení systému... 3 Novinky v každodenním používání... 4 Pipojení

Více

Í ě ň ó Ř Š ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ó Ř ě ě ě ě ě ě ť ě ť Š ě ě ť ě ť ě ě Š ó Ř ó Ř Ý Ž É Č ň ň ě ě ť Ž ě ě ť ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě Š ň ě ó Ř ó Ř ó ť ť ě ť ť ě ě ě ě ě ě ě Š ů ě ó ó Ř ó Ř ě ě ť ě ě ó Ř

Více

š ó ó Š š ú ž Ó ž ů ď ů ó ů ú ť ť Ú ú ňó ž Ě ň ů ú Š ó ú ó š Ů ď ó ň Ň Ú ú ú ž ó ň ž ú Ú ú Ú ú š ň Ú Ú Ú Ú Ú ú Ú Ú Ó Ú Ú Š Š ú Ú Š Š š ú Ý ď É Š Š ň ň Ú Š É š Ů ň Ú Ď ž ú ž ň ň É É ď Ú Ů Ú Ú Éň ú ú É ň

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Dědičnost tříd v C++ Dědičnost tříd Dědičnost umožňuje vytvářet nové třídy z tříd existujících tak, že odvozené třídy (tzv. potomci) dědí vlastnosti

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

DNSSEC. Adam Tkac, Red Hat, Inc. 23. dubna 2009

DNSSEC. Adam Tkac, Red Hat, Inc. <atkac@redhat.com> 23. dubna 2009 DNSSEC Adam Tkac, Red Hat, Inc. 23. dubna 2009 Copyright Љ 2009 Adam Tkс, Red Hat, Inc. Copyright Љ 2009 Tomс Janou ek (beamer template) Permission is granted to copy, distribute and/or

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Objektově orientované programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v jazyce Python Objektově orientované programování v jazyce Python Co to je objektově orientované programování Python není přímo objektově orientovaný jazyk, ale podporuje nejdůležitější části objektově orientovaného

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek,

Více

YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE

YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE YARVIK TAB211 NÁVOD K OBSLUZE U!ivatelská p"íru#ka Vá!en" u!ivateli, D#kujeme vám za zakoupení tohoto v"robku. Tento návod k obsluze je ur$en pro u!ivatele. Abychom zajistili rychlé a pohodlné pou!ívání,

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

Pravidla tvorby pístupného webu. Zpracovala Kristýna Knapová. Obrázky. Kaskádové styly CSS. Javascript. Obrázky dekoraní

Pravidla tvorby pístupného webu. Zpracovala Kristýna Knapová. Obrázky. Kaskádové styly CSS. Javascript. Obrázky dekoraní Pravidla tvorby pístupného webu Zpracovala Kristýna Knapová V tomto dokumentu bych cht1la popsat pravidla tvorby p3ístupného webu. Pro7 v8bec takové stránky vytvá3et jste se mohli dozv1d1t v minulé kapitole.

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 7.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2942161 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 7.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KASPERSKY LAB

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí 11OhlZmenUdajOBud.pdf - Adobe Acrobat Professional Ohlášení zmny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí Spisová znaka Ohlášení se podává: Katastrálnímu úadu pro Katastrální pracovišt vyplní katastrální

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

KAPITOLA 1: ÚVOD DO APLIKACE MAYA 7

KAPITOLA 1: ÚVOD DO APLIKACE MAYA 7 KAPITOLA 1: ÚVOD DO APLIKACE MAYA 7 1.1 Pedmluva Aplikace Maya od spolenosti Alias (www.alias.com) je špikový softwarový nástroj pro modelování, animaci a renderování 3D objekt. Využívá se zejména ve filmových

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická. Multikulturní partnerské vztahy. Krist!na Pavlová

Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická. Multikulturní partnerské vztahy. Krist!na Pavlová ! Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Multikulturní partnerské vztahy Krist!na Pavlová Bakalá"ská práce 2011! ABSTRAKT: Jméno: Krist!na Pavlová Název práce: Multikulturní partnerské vztahy Bakalá"ská

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více