ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY"

Transkript

1 ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

2 Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr Borkovec, Ing. Roman Ptáček, Ing. Petr Toman, 2001 Lektor Ing. Radek Schmied, Ph.D. ISBN - 2 -

3 OBSAH: 1. JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ A DISKONTOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY ZÁKLADNÍ ROVNICE PRO JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ SOUČASNÁ A BUDOUCÍ HODNOTA PŘI JEDNODUCHÉM ÚROČENÍ DISKONTOVÁNÍ SROVNÁNÍ PŘEDLHŮTNÍHO A POLHŮTNÍHO ÚROČENÍ SLOŽENÉ ÚROČENÍ ZÁKLADNÍ ROVNICE SLOŽENÉHO ÚROČENÍ SOUČASNÁ A BUDOUCÍ HODNOTA PŘI SLOŽENÉM ÚROČENÍ VÝPOČTY ODVOZENÉ Z ROVNICE SLOŽENÉHO ÚROČENÍ KOMBINACE SLOŽENÉHO A JEDNODUCHÉHO ÚROČENÍ ÚROKOVÉ SAZBY SPOŘENÍ KRÁTKODOBÉ SPOŘENÍ DLOUHODOBÉ SPOŘENÍ KOMBINACE KRÁTKODOBÉHO A DLOUHODOBÉHO SPOŘENÍ DŮCHODY DŮCHOD BEZPROSTŘEDNÍ DŮCHOD ODLOŽENÝ DŮCHOD VĚČNÝ UMOŘOVÁNÍ DLUHU UMOŘOVÁNÍ DLUHU NESTEJNÝMI SPLÁTKAMI UMOŘOVÁNÍ DLUHU STEJNÝMI SPLÁTKAMI (ANUITAMI) KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY SMĚNKA OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY SKONTO OBLIGACE ZÁKLADNÍ POJMY CENA OBLIGACE VÝNOSNOST OBLIGACÍ BĚŽNÝ VÝNOS EFEKTIVNÍ VÝNOS VÝNOS DO DOBY SPLATNOSTI OBLIGACE MEZI KUPÓNOVÝMI PLATBAMI VÝNOSOVÉ KŘIVKY DURACE AKCIE ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY AKCIÍ CENA AKCIE VÝNOSNOST AKCIÍ ŠTĚPENÍ AKCIÍ ODEBÍRACÍ PRÁVA MĚNOVÉ KURZY PROMPTNÍ MĚNOVÉ KURZY KŘÍŽOVÉ KURZY FORWARDOVÉ MĚNOVÉ KURZY POUŽITÁ LITERATURA

4 Úvod Matematické operace ve finanční sféře nazýváme finanční matematikou. Ve starší literatuře najdeme také název politická aritmetika. Je však poplatný anglické literatuře starší doby a dnes se nepoužívá. Porozumění základním finančním a matematickým vztahům souvisejících s finančním trhem se dnes pomalu, ale jistě stává nutností nejen pro pracovníky bank, pojišťoven a makléřských společností. Odpovědi na otázky typu jak nejlépe uložit peníze, do čeho investovat, případně jak zhodnotit své finanční prostředky musí v současné době hledat téměř každý z nás. Najít správné odpovědi lze mimo jiné také pomocí finanční matematiky - matematika aplikovaná v oblasti financí, tj. v oblasti finančního trhu, jeho subjektů a nástrojů. Studia finanční matematiky se není zapotřebí obávat, základy finanční matematiky lze zvládnout se znalostí středoškolské matematiky, většina z nás však vystačí pouze s jednoduchými matematickými operacemi jako jsou sčítání, násobení a umocňování a k tomuto účelu může posloužit i tato publikace. Je sice určena především pro studenty všech oborů na PEF MZLU v Brně, ale využít ji může kdokoliv jiný z odborné i laické veřejnosti. Naší snahou bylo postupovat od věcí jednoduchých ke složitějším při zachování jednotlivých návazností. Proto je text rozčleněn do kapitol pojednávajících o úročení, spoření, důchodech, umořování dluhu a o některých cenných papírech, především o výpočtech jejich teoretických cen a výnosností. Důraz je kladen na jednotlivé vzorce potřebné pro zvládnutí základních výpočtů a na uvedení řešených příkladů vztahujících se k jednotlivým tématům. U vzorců, ve kterých je použita operace násobení, jsou oproti ustáleným zvyklostem pro přehlednost uvedeny všechny operátory krát (. ). Řešené příklady se vztahují vždy k předchozím vzorcům. Za každou kapitolou jsou pak další příklady k procvičení získaných poznatků

5 1. Jednoduché úročení a diskontování 1.1 Základní pojmy Každá hospodářská činnost si vyžaduje určitý kapitál. Podnikatelský subjekt (a vlastně nejenom on) používá svůj vlastní kapitál - vlastní zdroje, nebo kapitál získaný ze svého okolí - cizí zdroje. Většinou jej subjekt získává od finančních institucí jako půjčku, ale ovšem za úplatu. Touto úplatou je právě úrok. Čili úrok obecně představuje cenu za zapůjčení peněz. Z pohledu dlužníka představuje cenu za získání půjčky, případně úvěru a z pohledu věřitele představuje odměnu za dočasné poskytnutí peněz. Výše úroku závisí na úrokové sazbě. V ekonomice však existují tisíce různých úrokových sazeb, které je vždy potřeba definovat a použít jednu konkrétní úrokovou sazbu vhodnou pro náš případ. Úrokové sazby jsou v ekonomice velmi důležité, protože plní důležité funkce: 1. napomáhá garantovat tok běžných úspor do investic a tím podporuje ekonomický růst 2. zaručuje rozdělení zápůjčního kapitálu tak, že všeobecně směřuje disponibilní prostředky do investic s nejvyšší očekávanou návratností 3. uvádí do rovnováhy nabídku a poptávku po penězích. 4. je to důležitý nástroj politiky státu Při zkoumání principů, které vedou k určení úrokových sazeb, vzniklo několik vědeckých teorií, na kterých pracovalo mnoho předních světových ekonomů: 1. klasická teorie úrokových sazeb 2. úroková teorie preference likvidity 3. úroková teorie zápůjčního kapitálu 4. úroková teorie racionálního očekávání To jsou čtyři nejčastěji uváděné teorie úrokových sazeb. O žádné z nich se nedá říct, že je za všech okolností správná nebo naopak špatná. My se však nebudeme zaobírat teoriemi, ale konkrétními výpočty. Pokud známe částku, ze které počítáme úrok a známe i dobu úročení a úrokovou sazbu, úrok vypočítáme snadno podle vzorce: [1.1] U K r t K zapůjčený kapitál r výši úrokové míry t období, po které je kapitál úročen

6 Př. S jakým úrokem můžeme počítat v případě pětileté investice ve výši Kč při úrokové míře 15% p. a.? U , Odpověď : Můžeme počítat s úrokem ve výši Kč. Kč Úročení představuje způsob započítávání úroků k zápůjčnímu kapitálu. Úroková míra (úroková sazba) je úrok vyjádřený v procentech ze zápůjčního kapitálu. Úrokovací období je období, po které je kapitál úročen. Při stanovení úrokovací období se využívá standardů. Nejčastěji používané standardy jsou: 30E/360 (německá či obchodní metoda), ACT/360 (francouzská či mezinárodní metoda) a ACT/365 (anglická metoda). Čísla ve zlomcích představují počty dní, např. 30E/360 počítá s 30 dny v měsíci a 360 dny v roce, ACT/365 počítá se skutečným počtem dní v měsíci a se skutečným počtem dní v roce. Úrokovou míru uvádíme, pokud není uvedeno jinak, za rok. Pokud chceme tuto skutečnost zdůraznit, přidáváme zkratku p. a. (latinsky per annum ). Je pochopitelné, že se v praxi mohou vyskytnout i kratší období pro úročení než roční, můžeme se setkat např. s pololetní úrokovou sazbou - p. s. ( per semestre ), s čtvrtletní - p. q. ( per quartale ), s měsíční - p. m. ( per mensem ), s denní - p. d. ( per diem ). Typy úročení si můžeme rozdělit podle dvou základních hledisek - podle (ne)úročení úroků a podle doby, kdy dochází k placení úroků: Pokud se vyplácené úroky nepřipočítávají k vloženému kapitálu a dále se neúročí (úroky se počítají stále z původního kapitálu), mluvíme o jednoduchém úročení; jestliže se úroky připisují k vloženému kapitálu a spolu s ním se dále úročí ( úroky z úroků ), mluvíme o složeném úročení. Úroky z vložené (půjčené) částky se mohou vyplácet na konci úrokového období - úročení polhůtní neboli dekursivní, nebo na začátku úrokového období - úročení předlhůtní neboli anticipativní. Při výpočtech se používá, pokud není uvedeno jinak, úroková míra v číselném vyjádření (v setinách), nikoliv v procentickém. Stejně platí, že pokud není uvedeno jinak, používá se úročení polhůtní. Denní obchodní provoz může denně měnit výši úročeného kapitálu díky přicházejícím a odcházejícím platbám. K propočtu úrokového výnosu se proto v obchodní praxi, jako formální nástroj systematického přístupu k jednoduchému úročení, používá postup propočtu s úrokovými čísly a úrokovým dělitelem. Při každé změně se propočítává úrokové číslo za dobu, v jejímž průběhu zůstává vložený kapitál konstantní. Úrokové číslo se potom vypočítá: [1.2] UC K d 100 UC úrokové číslo K výše kapitálu d počet dní, po které byl kapitál ve výši K úročen

7 [1.3] UD 360 p UD úrokový dělitel p úroková míra vyjádřená v procentech ročně. Úrok se pak vypočítá jako podíl sumy úrokových čísel a úrokového dělitele: n 1 [1.4] U UCi UD i 1 Př. Jaký byl na konci roku 1998 připsán jednoduchý úrok, pokud běžný účet byl úročen úrokovou mírou 4% p. a.? Stav na běžném účtu se během roku 1998 vyvíjel podle následující tabulky: Zůstatek účtu Počet dní Úrokové číslo Součet U , 44 Kč Odpověď : Na konci roku 1998 byl k zůstatku na běžném účtu připsán úrok v celkové výši 6214,44 Kč. 1.2 Základní rovnice pro jednoduché úročení Hlavní znak jednoduchého úročení spočívá ve způsobu připisování úroků - úroky jsou připisovány k počátečnímu kapitálu a dále se neúročí. Prakticky si můžeme jednoduché úročení představit tak, že na jednom účtu vedeme jistinu (vložený kapitál) a na jiném účtu úroky, přičemž úroky nepřevádíme na účet jistiny. A úroky počítáme pořád ze stejného základu - z jistiny. Rovnici pro jednoduché úročení používáme při výpočtech, kdy úrokovací období nepřesahuje jeden rok

8 [1.5] FV PV ( 1 + r t) FV výše kapitálu v čase t (zúročený kapitál - budoucí hodnota) PV výše kapitálu v čase 0 (počáteční kapitál - současná hodnota) r úroková míra t úrokovací období Př. Jaká bude výše vkladu ve výši Kč po šesti měsících při úrokové sazbě 12% p.a.? FV , Kč 12 Odpověď : Výše vkladu po šesti měsících bude Kč. 1.3 Současná a budoucí hodnota při jednoduchém úročení Úroková míra a úrokovací období musí být odpovídající, např. pokud známe roční úrokovou sazbu, musíme počítat s úrokovacím obdobím v letech, pokud máme úrokovací období zadáno ve dnech, musíme ho přepočítat na roky (můžeme též přepočítat roční úrokovou sazbu na denní úrokovou sazbu). Budoucí hodnota při jednoduchém úročení je dána základní rovnicí pro jednoduché úročení. Současnou hodnotu při jednoduchém úročení dostaneme vyjádřením současné hodnoty kapitálu v čase nula (PV) z téže rovnice. [1.6] PV FV 1+ r t Př. Jaký počáteční vklad musíme uložit v případě, že náš vklad je úročen úrokovou sazbou 11% p. a. a za tři měsíce budeme potřebovat kapitál ve výši Kč? PV , , 36 Kč Odpověď : Abychom za tři měsíce při úrokové sazbě 11% dostali částku Kč, musíme uložit 9 732,36 Kč. 1.4 Diskontování S diskontováním se setkáváme především u obchodů s krátkodobými cennými papíry, především u eskontu směnek (podrobněji v kapitole Krátkodobé cenné papíry). Princip diskontování spočívá ve stanovení úroku (tj. diskontu) z konečné výše kapitálu v čase t (FV) 1, jedná se o tzv. obchodní diskont. To znamená, že pokud subjekt (např. banka) 1 Na rozdíl od úročení, kdy výpočet úroku je založen na současné hodnotě (počáteční hodnotě kapitálu) PV. Důvod je - 6 -

9 převezme (odkoupí) danou pohledávku (např. směnku) před její dobou splatnosti, nevyplatí prodávajícímu celou výši pohledávky, ale jistou část (diskont) si ponechá jako náhradu předem. Diskont je vlastně odměna ode dne výplaty (nákupu pohledávky) do dne její splatnosti. Pro výpočet se používá vzorec pro jednoduché úročení z nominální (jmenovité) hodnoty pohledávky a na základě příslušné diskontní sazby. Při takovém postupu výpočtu se jedná o tzv. obchodní diskont. Obchodní diskont vypočítáme podle vzorce: [1.7] D FV r t D obchodní diskont FV budoucí hodnota (výše kapitálu v čase t) r diskontní míra t doba do data splatnosti Př. Jaká bude výše obchodního diskontu u směnky o nominální hodnotě jeden milion Kč, předložené bance dva měsíce před datumem splatnosti, pokud banka používá diskontní míru 9% p.a.? D , Kč 12 Odpověď : Diskont bude Kč. Obdrženou částku (Kob - kapitál obdržený) vypočítáme jako: [1.8] Kob FV D Po jednoduché matematické úpravě dostaneme výraz: [1.9] Kob FV ( 1 r t) Př. Jakou obdržíme částku v případě, že předkládáme bance směnku s nominální hodnotou 5 mil. Kč tři měsíce před datem splatnosti a banka má stanovenou diskontní sazbu 8% p.a.? Kob , Kč 12 Odpověď : Obdržíme částku Kč. Když se zamyslíme nad postupem těchto výpočtů, zjistíme, že princip diskontu je shodný s placením úroku na počátku období, jedná se vlastně o předlhůtní úročení. K vyjádření základní rovnice pro předlhůtní úročení a srovnání s polhůtním se dostaneme v kapitole Srovnání předlhůtního a polhůtního úročení. zřejmý, u úročení známe počáteční hodnotu, kterou chceme úročit (PV) a při operacích s krátkodobými cennými papíry, kdy využíváme diskontování, známe jejich nominální hodnotu, která je rovna budoucí hodnotě kapitálu (jelikož ji obdržíme až k datu splatnosti)

10 Diskont lze počítat též ze současné hodnoty pohledávky. Tímto způsobem vypočtený diskont se označuje jako diskont matematický a v praxi se většinou nepoužívá Matematický diskont (Dmat)vypočítáme podle vzorce: [1.10] Dmat PV r t Tento vztah můžeme přepsat následujícím způsobem: [1.11] Dmat FV r t 1+ r t Dmat matematický diskont PV současná hodnota (výše kapitálu v čase 0) r diskontní míra t doba do data splatnosti Př. Jaká bude výše matematického diskontu u směnky o nominální hodnotě jeden milion Kč, předložené bance dva měsíce před datem splatnosti, pokud banka používá diskontní míru 9% p.a.? Dmat , , , 33 Kč Odpověď : Matematický diskont bude ,33 Kč. Obdrženou částku (Kob) vypočítáme jako: [1.12] Kob FV PV r t Př. Jakou obdržíme částku v případě, že předkládáme bance směnku s nominální hodnotou 5 mil. Kč tři měsíce před datem splatnosti a banka má stanovenou diskontní sazbu 8% p.a.? Kob Kč , , 8 12, 12 Odpověď : Obdržíme částku ,8 Kč. Jednoduchým důkazem můžeme doložit následující vztah: [1.13] Dobch Dmat ( 1 + r t) 1.5 Srovnání předlhůtního a polhůtního úročení Doposud jsme pojednávali o tzv. jednoduchém úročení polhůtním, což znamená, že úroky jsou připisovány na konci úrokovacího období. V praxi se však vyjímečně můžeme setkat i - 8 -

11 s tzv. jednoduchých úročením předlhůtním. Při jednoduchém úročení předlhůtním jsou úroky vypláceny na začátku úrokovacího období. V minulé kapitole jsme si uváděli, že používání obchodního diskontu je vlastně předlhůtní úročení. Základní rovnici pro předlhůtní úročení si můžeme odvodit na příkladu půjčky, která je úročena předlhůtně: Nechť je doba splatnosti 1 rok, nechť FV 1 kapitál, o který žádá klient v Kč, nechť PV kapitál, který klient dostane vyplacenu na ruku v Kč, nechť ra anticipativní (předlhůtní) úroková sazba v setinách. Pak platí, že od nominální částky odečteme anticipativní úrok a dostaneme vyplacenou částku, tedy: PV FV 1 u, kde u FV 1 ra t ( a ) PV FV 1 FV 1 r t, kde t 1 rok, tzn. PV FV 1 ( 1 ra). Pro zúročený dluh tedy platí: FV PV u (anticipativní úrok), tzn. FV 1 PV ( FV 1 ra t) [ ] Po dosazení předcházejícího tvaru a úpravě dostaneme FV FV 1+ ra ( t 1 ), což nám vyjádří velikost zúročeného kapitálu (dluhu) pomocí částky, o kterou klient banku požádal. Tento zúročený kapitál lze při anticipativním úrokování též vyjádřit pomocí částky, PV kterou klient obdržel od banky na ruku. Pokud víme, že FV 1, tak po dosazení do 1 ra předcházejícího tvaru a úpravě dostaneme základní rovnici pro předlhůtní jednoduché úročení: [1.14] FV r PV + a t r 1 1 a Př. Banka poskytuje roční půjčky úročené předlhůtně. Výše půjčky je Kč a úroková sazba je 15% p. a. Kolik dostane vyplaceno klient, který o takovou půjčku požádá na začátku roku a jaká je skutečná výše úrokové sazby (čili v polhůtním vyjádření)? PV Kč 0, , , 15 r 0, , 15 Odpověď : Klient dostane vyplaceno Kč a skutečná, čili polhůtní úroková míra bude rovna 17,65% p. a. ra Nahradíme-li v rovnici [1.14] člen úrokovou sazbou polhůtní r, dostaneme 1 ra základní rovnici pro zúročený kapitál při jednoduchém polhůtním úrokování. Když si obě dvě základní rovnice porovnáme, můžeme polhůtní úrokovou sazbu vyjádřit pomocí - 9 -

12 ra předlhůtní: r a taky naopak, úrokovou sazbu předlhůtní můžeme vyjádřit pomocí 1 ra r úrokové sazby polhůtní: ra. 1 + r CVIČENÍ: 1. Banka nabízí klientovi úvěr. Klient si může vybrat, zda nechá svůj dluh úročit 10% p. a. polhůtně nebo stejnou úrokovou sazbou předlhůtně při jednoduchém úročení. Co je pro klienta výhodnější? 2. Podnikatel požádal banku o kapitál a banka mu vyplatila na ruku 80 tis. Kč na dobu jednoho roku při 20% p. a. při anticipativním jednoduchém úročení. Podnikatel však tento dluh po domluvě s bankou splatil už za šest měsíců. O jakou částku žádal a jakou částku po půl roce podnikatel vracel? 3. Banka přebírá pohledávku v nominální hodnotě 500 tis. Kč, splatnou za 1,5 roku. Kolik Kč za ni vyplatí, určí-li si diskontní sazbu odpovídající 12% p. a.? 4. Určete matematický diskont, který si banka strhne, vyplatí-li pohledávku v nominální hodnotě 15 tis. Kč o 35 dnů dříve, při diskontní sazbě odpovídající 7,5% p. a. a porovnejte jej s obchodním diskontem. 5. Jak vysokou částku banka vyplatí, převzala-li pohledávku splatnou za 200 dnů ve výši 600 tis. Kč při diskontní sazbě odpovídající 9,3% p. a. a navíc si strhává 0,5% z nominální hodnoty jako manipulační poplatek? 6. Klient zažádal banku o úvěr na dobu jednoho roku. Banka mu nabízí jednoduché úročení buď 6,4% p. a. dekursivně, nebo 6% p. a. anticipativně. Co je pro klienta výhodnější? 7. Jakou částku si musíte dnes uložit, abyste při úrokové sazbě 11,5% p. a. a jednoduchém úročení měli za 14 měsíců k dispozici 155 tis. Kč?

13 2. Složené úročení 2.1 Základní rovnice složeného úročení Při složeném úročení jsou úroky připisovány k počátečnímu kapitálu a dále se úročí. Složené úročení používáme při výpočtech spojených s kapitálovými investicemi a pokud úrokovací období je delší než jeden rok. Základní rovnici můžeme psát ve tvaru: [2.1] FV PV ( 1 + r) t FV výše kapitálu v čase t (zúročený kapitál - budoucí hodnota) PV výše kapitálu v čase 0 (počáteční kapitál - současná hodnota) r úroková míra t délka úrokovacího období Př. Jaká bude budoucí hodnota kapitálu ve výši Kč při složeném úročení za tři roky pokud úrokovací období je roční a úroková sazba 12% p.a.? FV ( ) , , 28 Kč 3 Odpověď : Za tři roky bude hodnota kapitálu ,28 Kč. V případě, že úročíme m-krát ročně (např. měsíčně), vzorec pro složené úročení přechází do tvaru: r [2.2] FV PV 1 + m Tento typ úročení je označován jako úročení področní. m t Př. Jaká bude hodnota kapitálu ve výši Kč při složeném úročení za tři roky pokud úrokovací období je půlroční a úroková sazba 12% p.a.? FV , , 19 Kč 2 Odpověď : Za tři roky bude hodnota kapitálu ,19 Kč

14 2.2 Současná a budoucí hodnota při složeném úročení Současná hodnota při složeném úročení je dána základní rovnicí složeného úročení. Budoucí hodnotu při složeném úročení dostaneme vyjádřením současné hodnoty kapitálu (v čase nula) PV z téže rovnice. [2.3] PV FV ( 1+ ) t t Př. Kolik musíme uložit na termínový vklad, abychom na konci pátého roku měli naspořeno Kč při složeném úročení 15% roční úrokovou sazbou? PV ( 1+ 0, 15) , 77 Kč Odpověď : Musíme uložit 4 971,77 Kč. Pokud úročíme m-krát ročně, současnou hodnotu si vyjádříme analogicky s použitím vzorce [2.2]. 2.3 Výpočty odvozené z rovnice složeného úročení Výpočet doby splatnosti Dobu splatnosti vyjádříme ze základní rovnice pro složené úročení (vzorec [2.4] je určen pro případ úročení m-krát do roka): [2.3] t ln FV ln PV ln ( 1+ r) [2.4] t ln FV ln PV r m ln 1+ m Př. Určete dobu uložení kapitálu Kč, pokud víte, že úroková míra 25% p.a. ho při ročním složeném úročení zúročila na koncovou hodnotu Kč. t ln ln ln 1, 25 Odpověď : Kapitál byl úročen po dobu dvou let Výpočet úrokové sazby Úrokovou sazbu vyjádříme ze základní rovnice pro složené úročení (vzorec [2.6] je určen pro úročení m-krát ročně) : [2.5] r FV FV t 1 [2.6] r t m PV PV 1 m

15 Př. Jakou úrokovou sazbou byl úročen počáteční vklad ve výši Kč, pokud za pět let vzrostl při ročním složeném úročení na Kč? r 5 1 0, Odpověď : Vklad byl úročen úrokovou mírou ve výši 10% p.a Výpočet úroku Úrok u složeného úročení můžeme vyjádřit jako rozdíl budoucí a současné hodnoty kapitálu: U FV PV [2.7] PV + U PV ( 1 + r) t Př. Jaký bude celkový úrok, pokud počáteční kapitál ve výši Kč bude úročen o dobu čtyř let úrokovou sazbou 8% p.a. při ročním složeném úročení? U ( ) , , 25 Kč Odpověď : Celkový úrok za čtyři roky bude ,25 Kč. 2.4 Kombinace složeného a jednoduchého úročení V případě, že pro úrokovací období t platí: t n + l n počet úrokovacích období l necelá část úrokovacího období (např. pokud t 3,6 let, pak n 3 a l 0,6) pro výpočet úroku potom používáme kombinaci jednoduchého a složeného úročení (vzorec [2.9] je určen pro případ, že se úroky připisují vícekrát do roka: [2.8] FV PV ( 1+ r) n ( 1 + r l) r m [2.9] FV PV 1+ ( 1 + r l) n

16 Př. Jaká bude výše počátečního kapitálu 1000 Kč po třech letech a dvěstěšestnácti dnech, pokud počáteční vklad je úročen úrokovou sazbou 15% p.a. složeně za každý ukončený rok a jednoduše za zbývající část roku? FV ( 1+ 0, 15) 1+ 0, , 75 Kč 360 Odpověď : Po třech letech bude výše kapitálu 1 657,75 Kč. 2.5 Úrokové sazby Nominální úroková míra Doposud jsme počítali pouze s nominálními úrokovými měrami. Nominální úrokové míry můžeme rozdělit na hrubé nominální úrokové míry a čisté nominální úrokové míry. Rozdíl mezi hrubou a čistou nominální mírou představuje příslušná daňová sazba. Potom musí platit vztah: [2.10] rc rh ( 1 rdp) r c čistá nominální úroková míra, r h hrubá nominální úroková míra r dp sazba daně z příjmů. Př. Banka vám nabídla na termínovaný účet úrokovou míru 12,8% p.a. Jaká je skutečná míra zisku z této investice, pokud víte, že výnos na termínovaném účtu je zatížen daňovou sazbou 15%? ( ) rc 0, , 15 0, 1088 Odpověď : Skutečná míra zisku je 10,88% Efektivní úroková míra Efektivní úroková míra se používá k porovnání různých nominálních úrokových měr. Efektivní úroková míra je roční úroková míra odpovídající takové nominální úrokové sazbě, která nám dá za jeden rok stejnou výši kapitálu, i když s ní úročíme m-krát do roka. Tedy musí platit: [2.11] r m t r PV ( re) t 1+ PV 1 +, proto m e m r 1+ 1 m

17 Př. Kterou z možných variant zhodnocení peněz zvolíte: a) termínový vklad úročený pololetně úrokovou sazbou 13,1% nebo b) termínový vklad úročený měsíčně úrokovou sazbou 12,8%? rea 1+ 0, , rea 1+ 0, , Odpověď : Zvolíme variantu b), protože efektivní úroková sazba je vyšší Reálná úroková míra Reálná úroková míra je nominální úroková míra očištěná o míru inflace. Vypočítá se podle vzorce: [2.12] r r rn ri 1+ ri r r reálná úroková míra, r n nominální úroková míra r i míra inflace. Př. Jaká je reálná úroková míra, pokud nominální roční úroková míra je 12% a roční míra inflace se předpokládá na úrovni 10%? rr 0, 12 0, 1 0, , 1 Odpověď : Reálná úroková míra je asi 1,8% p.a.. Pro velmi malé míry inflace můžeme použít odhad reálné úrokové míry jako rozdíl nominální úrokové míry a míry inflace Úroková intenzita a spojité úročení Úroková intenzita odpovídá takové úrokové míře, kdy počet úrokovacích období m se blíží k nekonečnu, m (úročí se v každém okamžiku) a délka úrokovacího období t se blíží k nule, t 0. Na stejném principu je založeno tzv. spojité úročení. Praktický význam spojitého úročení však spočívá v oblasti ohodnocení cenných papírů a kapitálových investic, neboť umožňuje použít složitější matematické nástroje. Vzorec pro spojité úročení zapisujeme ve tvaru:

18 [2.13] FV PV e r t e Eulerova konstanta, neboli základ přirozených logaritmů. Př. Akcie má kurz Kč, jaký bude její kurz za sedm let pokud předpokládáme, že průměrná míra růstu jejího kurzu bude odpovídat úrokové intenzitě 8% p.a.? 0, 08 FV e Kč Odpověď : Kurz za sedm let by měl být přibližně Kč. Důležitý poznatek pro vztah efektivní úrokové míry a úrokové intenzity: 1 + re e r CVIČENÍ: 1. Jak vzroste uložená částka 150 tis. Kč po 6 letech a 4 měsících, byla-li úročena složeným způsobem při úrokové sazbě 4% p. m.? 2. Pan Černý si dnes z banky vyzvedl ,5 Kč, když původně uložil jen 25 tis. Kč. Jak dlouho měl své peníze uloženy v bance, jestliže se mu úročili 4% p. a. a banka používala složené úročení? 3. Máte možnost koupit si ojetý automobil. Je pro vás výhodnější zaplatit hotově 150 tis. Kč nebo zvolit druhou možnost a po okamžité záloze 90 tis. Kč doplatit 70 tis. Kč až po roce a půl, když máte možnost peníze si uložit při čtvrtletním složeném úročení ve výši 5,9% p. a.? 4. Jaká je současná hodnota čtvrt miliónu, který dostanete vyplacen za 30 měsíců, pokud uvažujeme složené roční úročení ve výši 12,5% p. a.? 5. Jaká byla úroková sazba, jestliže částka 20 tis. Kč vzrostla za čtyři roky na Kč? Ročně připisované úroky byly ponechány na účtu a dále úročeny. 6. Účastníte se spoření, kde se vaše úspory úročí 10,3% p. a. Daň z příjmů činí 15% a je předpokládána roční míra inflace 9,5%. Jaký je váš reálný výnos? 7. Zúčastníte se investiční akce, která za 60 měsíců zhodnotí váš vklad 1 mil. Kč na 1,9 mil. Kč, když víte, že existuje termínovaný vklad na stejně dlouhou dobu s 12% p. a. při čtvrtletním připisováním úroků?

19 3. Spoření Spořením rozumíme ukládání stejných částek v pravidelných časových intervalech. Naším úkolem bude zjistit kolik finančních prostředků, včetně úroků, naspoříme za určité období. Jednotlivé typy spoření lze rozdělit: 1) podle délky spoření krátkodobé - spoříme po dobu jednoho úrokového období (období, za které je připisován úrok, zpravidla 1 rok), dlouhodobé - spoříme po dobu delší než jedno úrokové období 2) podle okamžiku uložení spořené částky předlhůtní - spořená částka je ukládána na začátku úrokového období polhůtní - spořená částka je ukládána na konci úrokového období 3.1 Krátkodobé spoření Výchozí podmínky pro krátkodobé spoření: Spoříme jedno úrokové období (předpokládejme jeden rok) a méně. Spoříme m-krát ročně (či m-krát za úrokové období) částku K. Podle toho, zda ukládáme na začátku m-tiny roku nebo na konci m-tiny roku, budeme rozlišovat spoření předlhůtní a polhůtní. Hodláme naspořit cílovou částku Kc. Jednotlivé úložky jsou úročeny na základě jednoduchého úročení a úroky jsou připisovány na konci doby spoření (na konci úrokového období) Spoření předlhůtní krátkodobé U spoření krátkodobého předlhůtního ukládáme částku vždy na začátku určitého období (m-tiny úrokového období či roku, na začátku měsíce, čtvrtletí apod.). [3.1] Kc m K m + 1 +m r 1 2 Kc cílová částka K výše úložky. m počet úložek za úrokové období r úroková sazba. Př. Jakou částku naspoříme do konce roku, spoříme-li počátkem každého měsíce 1000 Kč při roční úrokové sazbě 11%? Dosadíme do vzorce: K 1000, m 12, r 0,11 a Kc?

20 + Kc , Odpověď : Celkem na konci roku naspoříme Kč včetně úroků. Př. Jakou částku musíme uložit na začátku každého čtvrtletí, abychom za rok našetřili Kč při roční úrokové sazbě 11%? Dosadíme do vzorce: Kc 18000, m 4, r 0,11 a K?. K , , 5 Odpověď : Na začátku každého čtvrtletí musíme uložit 4 210,50Kč. Tohoto vzorce je možné využít například pro výpočet nejefektivnější měsíční úložky při spoření na stavebním spoření. Nejefektivnější měsíční úložka je taková, při které za rok naspoříme i s úroky Kč, čímž maximalizujeme státní podporu, která je 15 % z roční úložky i s připsanými úroky, maximálně však 3000 Kč (tedy 15 % z Kč). Pokud bychom naspořili více než Kč za rok, tak dostáváme stále pouze vrchní hranici státní podpory, což je zmiňovaných 3000 Kč za rok. Kolik tedy musíme na počátku každého měsíce spořit, abychom na konci prvního roku měli na účtě stavebního spoření Kč, pokud budeme abstrahovat od poplatků a budeme kalkulovat úročení 2 % p.a.? Dosadíme do vzorce: Kc 20000, m 12, r 0,02 a K?. K , ,8 Odpověď : Na začátku každého měsíce musíme uložit 1648,80 Kč Spoření polhůtní krátkodobé U spoření krátkodobého polhůtního spoříme částku vždy na konci určitého období (mtiny úrokového období, roku, měsíce, čtvrtletí apod.). Oproti spoření předlhůtnímu je počet úrokových období o jedno období nižší. Poslední úložka není úročena a neplyne z ní tedy žádný úrok. První úložka u polhůtního spoření (uložena např. na konci ledna) je úročena stejně dlouho jako druhá úložka u předlhůtního spoření (uložena např. na počátku února). [3.2] Kc m K m + 1 m r

21 Kc cílová částka K výše úložky. m počet úložek za úrokovací období r úroková sazba. Př. Jakou částku naspoříme do konce roku, spoříme-li koncem každého měsíce 1000 Kč při roční úrokové sazbě 11%? Dosadíme do vzorce: K 1000, m 12, r 0,11 a Kc? Kc , Odpověď : Naspoříme Kč včetně úroků. Všimněme si vztahu mezi naspořenou částkou při polhůtním a předlhůtním úročení za jinak stejných podmínek. Při spoření polhůtním byla naspořena částka Kč a při předlhůtním bylo naspořeno za stejné časové období a při stejné úrokové sazbě o 110 Kč více, tedy Kč. Rozdíl mezi úsporami při předlhůtním a polhůtním spoření je v ročním úroku z jeden pravidelně ukládané částky: 1000 * 0, Kč. Př. Jakou částku musíme uložit na konci každého čtvrtletí, abychom za rok našetřili Kč při roční úrokové sazbě 11%? Dosadíme do vzorce: Kc 18000, m 4, r 0,11 a K?. K , , 73 Odpověď : Na konci každého čtvrtletí musíme uložit 4 321,73Kč. Vzorce 3.1 a 3.2 je možno rovněž využít při zjišťování úrokové míry, pokud známe velikost K a Kc. Je nutné si z uvedených vzorců vyjádřit r. [3.3] r Kc m K m K ( m ± 1) 2 m Př. Jaká je úroková sazba jestliže ukládáme koncem každého měsíce částku Kč a za jeden rok takto naspoříme Kč? Dosadíme do vzorce: Kc , K 10000, m 12, r?

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 Studie 4/2012 Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 4.10. 2012 ONDŘEJ SCHNEIDER, JIŘÍ ŠATAVA Shrnutí Český důchodový systém v letech 2011 a 2012 prochází

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

8.2.11 Příklady z finanční matematiky II

8.2.11 Příklady z finanční matematiky II 8.2. Příklady z finanční matematiky II Předpoklady: 82 Inflace Peníze nemají v dnešní době žádnou hodnotu samy o sobě, jejich používání reguluje stát, v případě zhroucení ekonomiky se může stát, že svou

Více

Výpočet pojistného Všeobecné pojistné podmínky

Výpočet pojistného Všeobecné pojistné podmínky Výpočet pojistného Všeobecné pojistné podmínky Při podpisu jednotlivých produktů pojištěni osob včetně terminologie, nevychází ze zákonných norem a předpisů platných pro Českou republiku. U nás se jedná

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více