Dotační a grantové příležitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační a grantové příležitosti"

Transkript

1 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 9/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny žlutě pdbarveny. 3. Uknčené dtační příležitsti jsu vypsány pd seznamem dtací a přeškrtnuty, v následující verzi budu smazány. 4. Na jedntlivé dtační prgramy lze přecházet hypertextvým dkazem přím ze seznamu dtací. TYPY POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ Veřejnprávní právnické sby 1. Obec OB 2. Svazek bcí SO 3. Příspěvkvá rganizace PO Nestátní neziskvé rganizace 4. Obecně prspěšná splečnst, splek, církevní splečnst, apd. NNO Obchdní splečnst 5. Akcivá splečnst, splečnst s ručením mezeným, atd. OS Ostatní 6. Fyzická sba FO 7. Jiná specifikace žadatele (např. vlastník budvy, lesa, cesty, apd.) JS INFORMACE K PROGRAMOVÉMU OBDOBÍ SPOLU S VYPSANÝMI VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE viz str

2 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR: Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí JS (d )... 4 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (průběžně)... 5 Dtace 3: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně)... 6 Dtace 4: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pr rdinné dmy JS ( )... 7 Dtace 5: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek a řešení starých... 8 Dtace 6: Ministerstv zemědělství: Pdpra restrukturalizace vcných sadů OS (d )... 9 Dtace 7: Ministerstv zemědělství: Pdpra včelařství JS (d ) Dtace 8: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Pdpra prevence před pvdněmi III OB (d ) Dtace 9: Ministerstv zemědělství: Prgram Pdprgram Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu a ptimalizace závlahvých sítí FO OS ( ) Dtace 10: Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení: Prgram Úvěr 150 Úvěr Kč pr mladé na pravy dmů a bytů FO (průběžně) Dtace 11: Ministerstv živtníh prstředí - Prgram Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny (POPFK) Pdprgramy , a OB SO PO FO OS NNO (d ) Dtace 12: Plzeňský kraj - Mikrgranty Plzeňskéh kraje na pdpru a živení kulturních a uměleckých aktivit pr rk 2015 OB SO PO NNO FO OS ( ) Dtace 13: Plzeňský kraj - Mtivace pr technické vzdělávání mládeže Plzeňskéh kraje v rce 2015 JS ( ) Dtace 14: Plzeňský kraj - Finanční pmc při bnvě území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu v rce 2015 JS (průběžně) Dtace 15: Plzeňský kraj Dtační prgram Odbru kancelář hejtmana 2015: Dtace z Fndu Rady Plzeňskéh kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (d ) Dtace 16: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Oranžvé hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně) Dtace 17: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Pdpra reginů OB SO PO NNO OS (průběžně) Dtace 18: Česk-německý fnd buducnsti: dtační pdpra různrdých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Dtace 19: Nadace VIA - Města z jinéh těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Dtace 20: Nadace Člvěk člvěku - Grant pdpry becně prspěšných prjektů rku 2015 NNO FO (d ) Dtace 21: OP EU Z PO : 1. Výzvy z OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst celkem 10 dtačních prgramů OS ( i dále) Dtace 22: OP EU Z PO : výzva OP Zaměstnanst - Budvání kapacit sciálních partnerů JS ( )

3 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 23: OP EU Z PO : 2. výzva IROP - Územní plány OB ( ) Dtace 24: OP EU Z PO : Operační prgram Zaměstnanst JS ( a ) Dtace 25: OP EU Z PO : Výzvy z OP ŽP - celkem 15 výzev JS (d dále knec různě) Dtace 26: Nadace VIA darvaný sftware d Micrsft, SAP, Zner Sftware neb síťvé prvky d Cisc NNO (průběžně) Dtace 25: OP EU Z PO : Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Zvyšvání kvality ve vzdělávání PO (d ) Dtace 26: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Výstavba a technické zhdncení infrastruktury vdvdů a kanalizací OB SO ( ) Dtace 27: Plzeňský kraj Pdpra sprtvní činnsti dětí a mládeže v rce 2015 NNO ( )

4 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR: Pdpra bnvy kulturních památek prstřednictvím bcí s rzšířenu půsbnstí JS (d ) Ppis dtačníh titulu Prgram je určen na zachvání a bnvu nemvitých kulturních památek, které se nalézají mim památkvé rezervace a zóny, nejsu nárdními kulturními památkami a nejsu ve vlastnictví České republiky. Ppřípadě je mžné finanční prstředky využít na bnvu mvité kulturní památky pevně spjené se stavbu, jak jsu např. ltáře neb varhany v kstelech, pkud je tat stavba kulturní památku. Dále také na bnvu mvitých kulturních památek, pkud se nejedná restaurvání, např. bnva klejvých vzidel, strjů apd. Ptenciální žadatelé Dtace je určena pr vlastníky kulturních památek, žádsti pdávají prstřednictvím becních úřadů příslušných bcí s rzšířenu půsbnstí. Minimální výše příspěvku je Kč. Termín Datum Pr 1. kl Pr 2. kl Pr dplňkvé kl Telefn Webvá adresa 4

5 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Pdprvané druhy prjektů: a. pdpra vzniku, realizace a uvádění umělecky hdntných děl b. ediční pčin v blasti neperidických a peridických publikací c. získávání, bnva a udržvání kulturních památek a sbírkvých předmětů d. výstavní a přednáškvá činnst e. prpagace české kultury v zahraničí f. přádání kulturních festivalů, přehlídek a bdbných kulturních akcí g. pdpra kulturních prjektů služících k uchvávání a rzvíjení kultury nárdnstních menšin v České republice h. pdpra vysce hdntných neprfesinálních uměleckých aktivit i. chrana, údržba a dplňvání knihvníh fndu Frma pdpry: a) účelvá dtace b) půjčka c) návratná finanční výpmc Ptenciální žadatelé Právnické a fyzické sby v blasti kulturníh dění. D knce II. čtvrtletí (tj. d 30. června 2015) přijímají žádsti minimálně jeden 1 měsíc před zahájením prjektu. Od 1. července 2015 bude mezní lhůta pr příjem žádstí pdpru pět čtyři měsíce před zahájením prjektu. Výše pžadvané částky je maximálně d dvu třetin celkvých nákladů, u prstředků určených na záchranu kulturních památek d výše devíti desetin. Žadatelský pplatek je 1% z pžadvané částky, nejméně však Kč, nejvýše Kč. Telefn Webvá adresa 5

6 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 3: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu je udržvat válečné hrby a pietní místa v pznatelném a důstjném stavu. Uchvat a vyzdvihnut památku vjáků a statních sb, které zahynuly v bji neb v důsledku aktivní účasti ve válečném knfliktu. Dtace je pskytvána v rámci prgramu ISPROFIN Zachvání a bnva histrických tradic. Ptenciální žadatelé Žadatel musí být vlastníkem válečnéh hrbu. Minimální výše pskytvané dtace je Kč. Dtace Ministerstva brany představuje maximálně 80 % celkvých nákladů na stavební část realizvané akce. Žádsti je mžné předkládat průběžně. Ty, které jsu dručeny d 31. ledna, jsu zahrnuty d rzhdvání pskytnutí dtací v následujícím kalendářním rce a jsu psuzvány kmisí ve dvu p sbě následujících letech. Telefn Ing. Iv Markvič Webvá adresa 6

7 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 4: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pr rdinné dmy JS ( ) Ppis dtačníh titulu Druhá výzva k pdávání žádstí pdpru v pdprgramu NZÚ rdinné dmy zahrnuje následující blasti pdpry: A. Snižvání energetické nárčnsti stávajících rdinných dmů dtace na zateplení bálky budvy - výměnu ken a dveří, zateplením bvdvých stěn, střechy, strpu, pdlahy pdprvána dílčí i kmplexní patření B. Výstavba rdinných dmů s velmi nízku energeticku nárčnstí dtace na výstavbu nvých rdinných dmů s velmi nízku energeticku nárčnstí C. Efektivní využití zdrjů energie dtace na výměnu neeklgickéh zdrje tepla (spalující například uhlí, kks, uhelné brikety neb mazut) za efektivní eklgicky šetrné zdrje (například ktel na bimasu, tepelné čerpadl neb plynvý kndenzační ktel) na výměnu elektrickéh vytápění za systémy s tepelným čerpadlem na instalaci slárních termických systémů na instalaci systémů nucenéh větrání se zpětným získáváním tepla z dpadníh vzduch Výše dtace: 50% (max. 5 mil. Kč na žadatele) Ptenciální žadatelé Oprávněnými žadateli a příjemci pdpry jsu vlastnící neb stavebníci rdinných dmů, a t jak fyzické sby, tak i právnické sby Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Funkce Václav Laxa veducí ddělení Miluše Úlvcvá prjektvá manažerka Marie Lhr Benešvá prjektvá manažerka Zdeněk Baxa prjektvý manažer Webvá adresa 7

8 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 5: Ministerstv živtníh prstředí: Státní fnd živtníh prstředí - Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek a řešení starých eklgických zátěží OB ( ) Ppis dtačníh titulu Předmětem pdblasti pdpry 3.3 Odstranění a rekultivace nepvlených černých skládek 1 a řešení starých eklgických zátěží (dále jen Prgram ) je pdpra samsprávných územních celků v případě nelegálních skladů dpadů a havarijních stavů, kdy existuje relevantní předpklad, že dpvědný subjekt nebude dbrvlně realizvat stanvené nápravné patření (např. nemá prstředky, je v knkurzu, není známý aj.) a situace je zvýšeným rizikem hržení živtníh prstředí či zdraví byvatel, u kteréh není mžn dvrátit havarijní stav jiným způsbem. Cíle prgramu: Minimalizace nepříznivých účinků ulžených dpadů a závadných látek na lidské zdraví a živtní prstředí. Minimalizace envirnmentálních rizik staré skládky, staré eklgické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslvých havárií. Předmětem pdpry jsu prjekty zaměřené na: dstranění nelegálních skladů dpadů; sanace starých eklgických zátěží (akutní sanační zásahy, které minimalizují rzsah neb dvrátí akutně hrzící rizik vzniku eklgické havárie). Výše dtace: - Minimální výše pdpry na jeden prjekt činí 100 tis. Kč. - Maximální výše pdpry na jeden prjekt činí 20 mil. Kč (d 80 % způsbilých výdajů) Ptenciální žadatelé Kraj a bec s rzšířenu půsbnstí. Výzva je vyhlášena jak dvuklvá: 1. KOLO VÝZVY - Příjem Prjektvých námětů: ve 14:00 neb d vyčerpání alkace 2. KOLO VÝZVY - Příjem žádstí pdpru: 12. října prsince 2015 ve 14:00 Telefn Ing. Michal Slezák Ing. Rmana Rajnyšvá Webvá adresa 8

9 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 6: Ministerstv zemědělství: Pdpra restrukturalizace vcných sadů OS (d ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prgram na pdpru restrukturalizace vcných sadů, jehž účelem je nezbytné zlepšení zdravtníh stavu vcných strmů a zlepšení kvality prdukvanéh vce. Předmětem dtace je plcha nvě vysázenéh vcnéh sadu sázená drůdami, které jsu uvedeny v Praktické příručce, části D Zásad (viz dkaz dle) a bhspdařvaná pdle směrnic pr integrvané systémy pěstvání na půdách, které nepřekrčí limity těžkých kvů uvedené v části D Zásad. Výše dtace: 1. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu jablní, hrušní, meruněk, brskvní, slivní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednh druhu (minimální pčet strmů 800 ks/ha). 2. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu jablní, hrušní, meruněk, brskvní, slivní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednh druhu (minimální pčet strmů 400 ks/ha). 3. Sazba d Kč/ha vysázenéh vcnéh sadu uznanu sadbu drbnéh vce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednh druhu (minimální pčet sazenic ks/ha). Ptenciální žadatelé Pdnikatelé pdnikající v zemědělské výrbě. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 9

10 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 7: Ministerstv zemědělství: Pdpra včelařství JS (d ) Ppis dtačníh titulu Ministerstv zemědělství vyhlašuje prgram Pdpra včelařství, jehž účelem je zabezpečit pylvání zemědělských hmyzsnubných pldin. Specifikace: Zazimvaným včelstvem pr účely tét dtace se rzumí včelstv, které plně bsedá nejméně sedm plástů rámkvé míry 39 x 24 cm (dlišná míra se přepčítává). Dtace se pskytne prstřednictvím Českéh svazu včelařů,.s. a jeh rganizačních slžek (dle jmennéh seznamu včelařů a pčtu chvaných včelstev v příslušném rce). Pdmínku pr pskytnutí dtace je umžnění kmisinálníh hdncení pskytnutých údajů přím na stanvišti včelstev pvěřenými zástupci Českéh svazu včelařů,.s. Včelař pdává žádst u základní rganizace Českéh svazu včelařů,.s. jejímž je členem, nerganizvaný včelař u základní rganizace Českéh svazu včelařů,.s. na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních rganizací, na jejichž území má nerganizvaný včelař včelstva, je více, pak pdává žádst u jedné z nich s tím, že d statních základních rganizací dlží k žádsti ptvrzení tm, že uvedený pčet včelstev se nachází na jejím území a že u tét základní rganizace nerganizvaný včelař nepdal žádst. Výše dtace: Pdpra je pskytvána frmu dtace k výsledku hspdaření, a t d 180 Kč na jedn včelstv splňující předmět dtace Ptenciální žadatelé Včelař, chvající včely na území České republiky. Český svaz včelařů,.s., který zajišťuje administraci pdpry a jehž prstřednictvím bude pdpra včelařům, chvajícím včely na území České republiky pskytnuta, bdrží 5% z přiznané dtace. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 10

11 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 8: Ministerstv zemědělství: Dtační prgram Pdpra prevence před pvdněmi III OB (d ) Ppis dtačníh titulu Cílem třetí etapy je realizace technických prtipvdňvých patření v letech a t především efektivních preventivních prtipvdňvých patření v záplavvých územích. Budu upřednstňvána patření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rzlivů pvdní, budvání pldrů a vdních nádrží s retenčními prstry. Prgram je rzdělen na čtyři pdprgramy: Pdpra prjektvé dkumentace pr územní řízení, Pdpra prjektvé dkumentace pr stavební řízení, Pdpra prtipvdňvých patření s retencí Pdpra prtipvdňvých patření pdél vdních tků. OBEC MŮŽE BÝT ŽADATELEM V PROGRAMU Výše a frma pdpry: Pdpra je pskytvání na investiční výdaje. Pdpra u prgramů a se pskytuje maximálně d výše 95 % celkvých nákladů. Státní pdniky pvdí u prgramu se výše phybuje max d 95 % celkvých nákladů, v případě, že jde reknstrukci za účelem zvyšvání bezpečnsti vdních děl maximálně d výše 70%. celkvých nákladů. U prgramu maximálně d výše 85% celkvých nákladů. Státnímu pdniku Lesy ČR u pdprgramů a se pskytuje pdpra maximálně d výše 90% celkvých nákladů. Ptenciální žadatelé Státní pdniky Pvdí, Lesy ČR, státní pdnik, bce. Žadatelé se liší pdle předmětu pdpry. Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí Webvá adresa 11

12 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 9: Ministerstv zemědělství: Prgram Pdprgram Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu a ptimalizace závlahvých sítí FO OS ( ) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu je pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu (tj. kncvých částí závlahvých systémů), mdernizace závlahvých zařízení a zefektivnění prvzu stávajících závlahvých sustav. Typy prjektů: a) Pdpra bnvy a budvání závlahvéh detailu: - přízení strjů a zařízení k ddávce závlahvé vdy k pldinám (závlahvý detail), mim kapkvé závlahy, - přízení kmplexních mbilních závlahvých systémů. b) Pdpra bnvy, budvání a ptimalizace závlahvých sítí: - výstavba a bnva čerpacích stanic, - výstavba a bnva dběrných bjektů, - výstavba a bnva trubních rzvdů a závlahvých kanálů, - výstavba a bnva závlahvé nádrže, - řídící a ptimalizační systémy závlahvých sustav. Výše a frma pdpry: Na akci je mžné pskytnut dtaci v maximální výši 5 mil. Kč (alkace je vyhlášena ve výši 35 mil. Kč). Ptenciální žadatelé Žadatelem pdpru může být zemědělský pdnikatel, tzn. fyzická neb právnická sba pdnikající v zemědělské výrbě v suladu se záknem č. 252/1997 Sb., zemědělství, neb pdnikatelský subjekt právnická sba prvzující závlahvé zařízení služící pr zemědělsku prvvýrbu, který je alespň z 60 % vlastněn zemědělskými prvvýrbci. Pr ptřeby zvýhdnění vyšší míru pdpry z titulu mladých zemědělců může být příjemcem fyzická sba, které ke dni pdání žádsti není více než 40 let, neb právnická sba, která je řízena mladým zemědělcem, který splňuje definici příjemce dtace fyzické sby, neb fyzická sba, kteru mladý zemědělec řídí, tj. plní funkce statutárníh rgánu a zárveň se pdílí na základním jmění z více než 50% minimálně p dbu vázansti realizace prjektu neb zemědělec, který zahájil činnst během pěti let před datem pdání žádstí pdpru. Webvá adresa

13 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 10: Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení: Prgram Úvěr 150 Úvěr Kč pr mladé na pravy dmů a bytů FO (průběžně) NEJEDNÁ SE O DOTACI V PRAVÉM SLOVA SMYSLU!!! Ppis dtačníh titulu Zvýhdněný úvěr na reknstrukce a mdernizace bytů neb rdinných dmů. Pdmínky prgramu: Výše úvěru Kč na žadatele úrkvá sazba 2 % p. a. p celu dbu splácení dba splácení - 10 let pr manžele či jedntlivce d 36 let na byty či dmy v sbním vlastnictví neb spluvlastnictví Úvěr lze pužít na: připjení k veřejným sítím - vda, plyn, kanalizace, elektřina plášť budvy - bvdvý plášť, střecha, balkn, kna, kapy, žaluzie rzšíření stávajícíh bytu další místnsti (ne však vznik bytvé jedntky) pravu neb vybudvání WC, kupelny pravu neb výměnu ústředníh vytápění a ktle, rzvdů elektr, vdy přízení a instalaci slárních panelů, tepelnéh čerpadla, klimatizace přízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných sptřebičů, vestavěných skříní další mdernizace vnitřníh interiéru např. dveře, pdlahy, mítky Ptenciální žadatelé Manželé, kdy alespň jeden z nich nedvrší v rce pdání žádsti věk 36 let. Samživitel či samživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti a v rce pdání žádsti nedvrší věku 36 let Telefn Mgr. Denisa Pechvá Webvá adresa 13

14 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 11: Ministerstv živtníh prstředí - Prgram Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny (POPFK) Pdprgramy , a OB SO PO FO OS NNO (d ) Ppis dtačních titulů Pdpra adaptace vdních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na vdní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření zaměřených na zpmalení dtku srážkvé vdy z krajiny, zlepšení infiltrace d pdzemní části a na mezení negativních dpadů zvýšenéh výskytu extrémních klimatických jevů. Žadatelem může být širký kruh žadatelů a maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 1 mil. Kč. Pdprgram pdpruje následující patření: patření přispívající ke zlepšvání přirzených funkcí vdních tků, včetně bnvy jejich migrační prstupnsti, bnva neb tvrba mkřadů a tůní, výstavba, bnva neb reknstrukce vdních nádrží přírdě blízkéh charakteru s cílem zlepšení retenční schpnsti krajiny a pdpry bidiverzity, zakládání a revitalizace prvků systému eklgické stability vázaných na vdní režim Pdpra adaptace nelesních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na nelesní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření týkající se tvrby a bnvy ekstabilizačních prvků v krajině. Žadatelem může být širký kruh žadatelů, maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 250 tis. Kč. Pdprgram pdpruje následující patření: bnva vegetačníh krytu, dstraňvání nepvlených skládek dpadu, péče dřeviny, prtierzní patření, regulace šíření invazních druhů, šetrné hspdaření na zemědělské půdě, úprava stanvištních pměrů, zachvání a vytváření krajinných prvků Pdpra adaptace lesních eksystémů Pdprgram Adaptační patření pr zmírnění dpadů klimatické změny na lesní eksystémy v rámci prgramu Pdpra bnvy přirzených funkcí krajiny služí k financvání patření v lesích České republiky v suvislsti s pstupující změnu klimatických pdmínek. Žadatelem může být širký kruh žadatelů, maximální výše pdpry v rámci pdprgramu činí 250 tis. Kč. Pdprgram pdpruje následující patření: 14

15 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 patření pr zlepšvání druhvé, věkvé a prstrvé skladby lesních prstů, včetně likvidace invazních druhů, patření za účelem bezpečnéh pnechání dřevní hmty v lese, pnechání výstavků stanvištně půvdních dřevin na džití a k následnému přirzenému rzkladu p těžbě v lesním prstu, zpracvání lesních hspdářských plánů (dále jen LHP ) pr hspdářsku úpravu nepasečných frem hspdaření v nárdních parcích a jejich chranných pásmech. Výše dtace Pdprgram Maximální výše pdpry Žadatel mil. Kč fyzické sby, právnické sby, tis. Kč becně prspěšné rganizace, tis. Kč Sazby: * pnechání dřevní hmty 500 územní samsprávné celky (bce a kraje), bčanská sdružení, svazky Kč/m 3 bcí, příspěvkvé rganizace, * pnechání výstavků p těžbě 400 Kč/m 3 rganizační slžky státu, státní rganizace a státní pdniky. * zpracvání LHP 650 Kč/ha Termín Datum Termín uknčení příjmu žádstí RP SCHKO Český les Telefn RNDr. Tmáš Peckert, Ph.D Ing. Zdeněk Myslík Webvá adresa 15

16 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 12: Plzeňský kraj - Mikrgranty Plzeňskéh kraje na pdpru a živení kulturních a uměleckých aktivit pr rk 2015 OB SO PO NNO FO OS ( ) Ppis dtačníh titulu Cílem Prgramu je pdpra kulturních a uměleckých aktivit v těcht blastech: 1. Oživení kulturníh dění v Plzeňském kraji - pdpra kulturních a uměleckých aktivit realizvaných na území Plzeňskéh kraje, které během rku živí kulturní dění, a t zejména v bcích a městech PK 2. Prezentace aktivit neprfesinálních kulturních a uměleckých sdružení a sb - zviditelnění všech aktivit neprfesinálníh umění a všech frem uměleckéh vzdělávání 3. Prjekty pdprující Plzeň Evrpské hlavní měst kultury 2015 (dále jen Plzeň EHMK 2015 ) - pdpra prjektů, které jsu v suladu s prgramvu náplní prjektu Plzeň Evrpské hlavní měst kultury 2015 Ptenciální žadatelé a) žadateli mhu být fyzické sby, fyzické sby pdnikající a právnické sby, jejichž prjekt naplňuje cíl tht Prgramu dle čl. I Pravidel b) žadateli nemhu být fyzické neb právnické sby, které mají závazky p lhůtě splatnsti vůči Plzeňskému kraji neb jinému veřejnprávnímu subjektu c) žadatel má sídl / míst pdnikání / bydliště na území Plzeňskéh kraje Termín Datum Termín zveřejnění Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Bc. Zdeněk Valenta Mgr. Pavlína Steidlvá Webvá adresa 16

17 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 13: Plzeňský kraj - Mtivace pr technické vzdělávání mládeže Plzeňskéh kraje v rce 2015 JS ( ) Účel pdpry Účelem dtačníh prgramu je zvýšení mtivace žáků základních škl ke studiu technických brů frmu pskytnutí neinvestičních finančních prstředků středním šklám vyučujícím technické bry a zárveň zvýšit mtivaci středních škl k prezentaci technických brů a získání většíh zájmu ke studiu technických brů. Důvd pdpry Účelem dtačníh prgramu je zvýšení mtivace žáků základních škl ke studiu technických brů frmu pskytnutí neinvestičních finančních prstředků středním šklám vyučujícím technické bry a zárveň zvýšit mtivaci středních škl k prezentaci technických brů a získání většíh zájmu ke studiu technických brů. Ptenciální žadatelé Příjemcem dtace / příspěvku mhu být střední škly zřizvané Plzeňským krajem. Žádst dtaci / příspěvek mhu pdat střední škly zřizvané Plzeňským krajem, které jsu vhdným způsbem vybaveny a jsu schpny pskytnut žákům II. stupně základních škl, přípravu pr studium technických brů na středních šklách v Plzeňském kraji. D vyhlášenéh prgramu lze pdávat žádsti dtaci na pdpru realizace prezentačních akcí pdprujících technické a dbrné vzdělávání v Plzeňském kraji. Termín Datum Termín zveřejnění Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Alena Altmanvá Webvá adresa 17

18 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 14: Plzeňský kraj - Finanční pmc při bnvě území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu v rce 2015 JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Dtační prgram je určen pr pskytvání finanční pmci z rzpčtu kraje na bnvu majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území Plzeňskéh kraje, dšl-li k narušení základních funkcí v území v důsledku phrmy. Finanční pmc se pskytuje bez hledu na t, zda byl vyhlášen krizvý stav. Účelem prgramu není náhrada škd způsbených phrmu, ale na bnvu majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku phrmy zničen či pškzen v takvé míře, že není způsbilý k řádnému plnění určené základní funkce. Finanční pmc není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní patření a práce. Finanční pmc lze pskytnut až d výše 70 % nákladů. Ptenciální žadatelé Vlastník majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Žádst se všemi přílhami musí být pdána ve lhůtě 30 dnů d vzniku škdy na majetku v důsledku phrmy. Telefn Ing. Radek Svbda JUDr. Helena Lucákvá Róbert Miček Webvá adresa 18

19 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 15: Plzeňský kraj Dtační prgram Odbru kancelář hejtmana 2015: Dtace z Fndu Rady Plzeňskéh kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (d ) Ppis dtačníh titulu Dtaci z Fndu Rady Plzeňskéh kraje lze pužít jak mim prgramvu dtaci z rzpčtu Plzeňskéh kraje puze ve výjimečných případech, kdy nebyl mžn využít žádsti pskytnutí dtace z jiných vyhlášených dtačních prgramů Plzeňskéh kraje. Alkace finančních prstředků na dtační titul: 2 mil. Kč. Ptenciální žadatelé Dtaci lze pskytnut subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým sbám (bec, sdružení, svaz, splek, splečnst, klub, církevní rganizace, becně prspěšná splečnst, nadace, nadační fnd). Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí - Termín uknčení příjmu žádstí Telefn JUDr. Jiří Tyc Webvá adresa 19

20 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 16: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Oranžvé hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Grantvé řízení Oranžvé hřiště je zaměřen na pdpru výstavby a kmpletní reknstrukce dětských, sprtvních, dětských a sprtvních a dalších hřišť. Pdmínku je veřejná přístupnst hřiště s výjimku hřišť v areálech mateřských škl a zdravtních a sciálních zařízení. Ptenciální žadatelé Všechny právnické sby. Spluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanvena. Příjem žádstí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádsti, které splňují zde uvedené pdmínky a jsu v suladu se Statutem a Grantvými pravidly Nadace ČEZ, budu předlženy správní radě nadace k psuzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radu je 365 dní d pdání žádsti. Telefn Webvá adresa 20

21 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 17: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Pdpra reginů OB SO PO NNO OS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Grantvé řízení Pdpra reginů je zaměřen na pdpru veřejně prspěšných prjektů. Předkládané prjekty se mhu týkat pdpry dětí a mládeže, zdravtnictví, sciální péče, sb s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sprtu či živtníh prstředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dkumentu Pdmínky grantvéh řízení Pdpra reginů. Ptenciální žadatelé Všechny právnické sby. Spluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanvena. Příjem žádstí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádsti, které splňují zde uvedené pdmínky a jsu v suladu se Statutem a Grantvými pravidly Nadace ČEZ, budu předlženy správní radě nadace k psuzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radu je 365 dní d pdání žádsti. Telefn Webvá adresa 21

22 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 18: Česk-německý fnd buducnsti: dtační pdpra různrdých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Ppis dtačníh titulu Oblasti pdpry: 1) Mládež a škly - šklní partnerství - setkávání žáků všech stupňů škl - dbrná praktika - rční studijní pbyty - práci s mládeží na bu stranách hranice - splupráci mateřských škl - vlnčasvé aktivity v blasti sprtu a kultur 2) Kultura - výtvarné umění, divadl, hudbu, tanec, literární akce, dkumentární filmy 3) Dialgy a vědecké prjekty - dbrné knference, semináře, wrkshpy - splupráci univerzit, splků neb sukrmých iniciativ - vzdělávání dspělých - vědecké výstavy a prezentace 4) Publikace - vědecké práce s česk-německým zaměřením - překlady české a německé beletrie, deníků, memárů - výstavní katalgy - vybraný učební materiál 5) Obnva památek - renvaci sakrálních stavebních památek (kstelů, kaplí, synagg) - bnvu křížvých cest, hřbitvů a pmníků 6) Sciální prjekty a pdpra menšin - setkávání zdravtně a sciálně znevýhdněných sb z bu zemí - setkávání českých a německých senirů - aktivity nárdnstních menšin 7) Partnerství bcí a zájmvých sdružení - iniciativy k zalžení partnerství měst a bcí - sprtvní a kulturní akce v rámci partnerství - kntakty mezi bčanskými iniciativami, splky a skupinami dbrvlníků - becně prspěšná česk-německá shrmáždění jakéhkliv druhu 8) Stipendia - každrčně deset studijních pbytů českých a německých studentů na univerzitách a vyských šklách v susední zemi vždy na dbu deseti měsíců 22

23 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/ každé stipendium má svůj vlastní stanvený cíl a nesmí bezprstředně navazvat na jinu stipendijní pdpru pbytu v susední zemi Ptenciální žadatelé Fyzické sby, rganizace. Výše dtace d 50%. Lhůty pr pdání žádstí Termíny uzávěrky pr prjekty plánvané v: čtvrtletí neb pzději: d 30. září předchzíh rku čtvrtletí neb pzději: d 31. prsince předchzíh rku čtvrtletí neb pzději: d 31. března čtvrtletí neb pzději:d 30. června Termín uzávěrky pr prjekty renvací památek d 15. srpna v příslušném rce. Jedná se prjekty, jejichž realizace je plánvána d následujícíh kalendářníh rku. Termín pr devzdání žádstí stipendium Česk-německéh fndu buducnsti je vždy k 15. prsinci pr následující akademický rk. Telefn Webvá adresa 23

24 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 19: Nadace VIA - Města z jinéh těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Ppis dtačníh titulu Pdprujeme rzhdvací prcesy se zapjením veřejnsti a tevřenu věcnu diskusi tématech veřejnéh zájmu v knkrétních lkálních kauzách. Hledáme prjekty, které pdprují aktivní zapjení bčanů d veřejnéh živta na lkální úrvni. Prjekty, které jsu krátkdbé a vznikají jak dpvěď na nečekané změny či vyhrcené situace v kmunitách. Maximálně Kč na jeden prjekt. Ptenciální žadatelé Nestátním neziskvým rganizacím a nefrmálním skupinám alespň tří sb. Telefn Ondřej Šindelář Webvá adresa 24

25 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 20: Nadace Člvěk člvěku - Grant pdpry becně prspěšných prjektů rku 2015 NNO FO (d ) Ppis dtačníh titulu 1) Prjekty zaměřené na klienty neziskvých rganizací v těcht blastech: Rzšíření či udržení stávající kapacity služby Zvyšvání kvality stávající služby Zavádění nvých služeb Přímá finanční pdpra cílvých sb/klientů (tj. příspěvky d fndů sciální pmci či pdpra jejich zalžení) 2) Prjekty zaměřené na sby blízké klientům neziskvých rganizací (tj. příbuzní a jiné sby dbrvlně pečující) v blastech: Vzdělávání, světa Psychlgická pmc a sciální pradenství Vzájemné sdílení zkušenstí 3) Prjekty zaměřené na veřejnst v blastech: Osvěta, vzdělávání 4) Prjekty zaměřené na rzvj neziskvých rganizací v těcht blastech: Fundraisingvé aktivity Zefektivnění řízení a práce rganizace Vzdělávání zaměstnanců 5) Prjekty pdpřené Nadací v minulých grantvých řízeních, resp. pkračvání těcht prjektů - Maximální výše pdpry na jeden prjekt je Kč (bude rzdělen 1, 2 mil Kč). Ptenciální žadatelé Právnická sba, a t splek, becně prspěšná splečnst, ústav, církevní evidvaná právnická sba, nadace neb nadační fnd, fyzická sba. Telefn - - Webvá adresa 25

26 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace EU Prgramvé bdbí Všechny Operační prgramy již byly schváleny a pstupně dchází k vyhlašvání výzev z jedntlivých OP. V dtačním přehledu nejsu všechny vyhlášené výzvy, jedná se puze jejich výběr. Některé vyhlášené výzvy ttiž nejsu pr náš regin relevantní či jsu vyhlášeny jak uzavřené pr úzký kruh ptenciálních žadatelů (typickým příkladem jsu výzvy z OP Zaměstnanst cílené na Úřady práce). Nejdůležitější infrmace k PO naleznete na webu: Jedntlivé perační prgramy OP ŽP (Operační prgram Živtní prstředí) Infrmace spjené s OP ŽP naleznete na webu: OP PIK (Operační prgram Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst) OPZ (OP Zaměstnanst) OP Výzkum, vývj a vzdělávání OP rybářství OP Dprava IROP (Integrvaný reginální perační prgram) 26

27 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtace 21: OP EU Z PO : 1. Výzvy z OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst celkem 10 dtačních prgramů OS ( i dále) Přehled vyhlášených výzev a dtačních prgramů Název výzvy / prgramu pdpry OP PIK 1) Ptenciál 2) INOVACE - Invační prjekt 3) Partnerství znalstníh transferu / PZT 4) Splupráce - klastry 5) Technlgie (mikrpdniky) 6) Nemvitsti 7) Šklicí střediska 8) Marketing - IVV 9) Úspry energie 10) ICT a sdílené služby Příjem registračních žádstí Od (d 15:00 hd) d Od (d 13:00 hd) d Od (d 12:00 hd) d Od (d 12:00 hd) d Od (d 14:00 hd) d Od (d 10:00 hd) d Od (d 12:00 hd) d Od (d 9:00 hd) d Příjem plných žádstí Druh výzvy Plánvaná finanční alkace 1,5 mld. Kč září listpad kntinuální 2015 září leden 2016 kntinuální 4 mld. Kč září listpad 2015 klvá 300 mil. Kč září listpad 2015 klvá 500 mil. Kč d (d 13:00) kntinuální 250 mil. Kč d září leden 2016 kntinuální 1,5 mld. Kč září listpad 2015 klvá 500 mil. Kč d (d 11:00) kntinuální 300 mil. Kč d září leden 2016 kntinuální 5 mld. Kč září listpad 2015 klvá 1,5 mld. Kč Webvá adresa KONTAKT Telefn ) Dtační prgram POTENCIÁL Cílem prgramu Ptenciál je pdpra vytvření kvalitníh zázemí pdniků pr realizaci výzkumných, vývjvých a invačních aktivit a také navázání bližší splupráce s výzkumnými a vývjvými rganizacemi. Prgram Ptenciál mezi pdniky všech velikstí rzdělí přibližně 5,5 mld. Kč. Obr pdnikání: Zpracvatelský průmysl, Technlgie, Věda a výzkum Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik, Velký pdnik Dtace na: přízení výzkumnéh a vývjvéh vybavení Výše dtace: mil. Kč (výše pdpry d 50% pr všechny veliksti pdniků) Termín pr předběžné žádsti: d d Termín pr plné žádsti: d d

28 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Jaké aktivity budu pdprvány? zalžení, rzšíření, kapacitní či kvalitativní rzvj vývjvých center, ddělení a pracvišť, kde bude realizván průmyslvý výzkum a vývj směřující k invaci prduktů Na c se vztahuje dtace? přízení ptřebnéh výzkumnéh a vývjvéh vybavení, zejména na nákup strjů, technlgií, zařízení, hardwaru či sítí nákup pzemků, přízení nvstaveb, reknstrukce včetně služeb prjektantů bstarání práv duševníh vlastnictví, licencí, sftwaru a pvinnu publicitu malé a střední pdniky mhu navíc čerpat dtace na prvzní náklady (mzdy pr abslventy, pjistné, pradenské služby, aj.) Pr kh je prgram určen? pr pdniky všech velikstí s jasně definvanu a živtaschpnu strategií rzvje, které prvádějí neb chtějí prvádět vlastní výzkum a vývj prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze Základní pdmínky pr získání dtace musí existvat reálný předpklad, že výsledky výzkumu a vývje budu pužity ve výrbě (výzkum s výrbním ptenciálem) Klíčvá hdntící kritéria vyský tržní ptenciál a uplatnění vyvíjených prduktů technická prveditelnst záměru kvalitní zpracvání, pdrbnst a důvdněnst prjektvéh rzpčtu stupeň invace vyvíjených prduktů 2) Dtační prgram INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT Cílem prgramu Invace je pdpra přízení nvých výrbních technlgií, vč. nezbytnéh nehmtnéh majetku a investic d nemvitstí. Pdpra služí k zavedení nvě vyvinutých či invvaných prduktů a prcesů d výrby a na trh. Mhu ji čerpat pdniky všech velikstí, prgram Invace mezi ně rzdělí 10,8 mld. Kč. Obr pdnikání: Zpracvatelský průmysl, Technlgie, Věda a výzkum Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik, Velký pdnik Dtace na: výrbní technlgie vč. nehmtnéh majetku a investic d nemvitstí Výše dtace: mil. Kč Termín pr předběžné žádsti: d d Termín pr plné žádsti: d d

29 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Jaké aktivity budu pdprvány? prduktvá invace - pdpra zavádění nvých či invvaných prduktů d prcesu výrby a na trh, zejména v high tech brech a v rámci invace vyšších řádů prcesní invace - zvýšení efektivnsti výrby rganizační invace zavádění nvých infrmačních systémů integrujících a autmatizujících prcesy uvnitř firmy zejména prpjení výzkumu, vývje, invací a výrby marketingvé invace zavedení nvých prdejních kanálů, tevření nvých trhů, zvýšení prdejů prduktů díky významné změně v designu či lepšíh adresvání ptřeb zákazníka chrana duševníh vlastnictví v pdnicích, včetně piltních prjektů mderních metd šetření duševníh vlastnictví Na c se vztahuje dtace? nákup nvých výrbních strjů, zařízení, hardware, sftware a sítí prjekty na chranu práv duševníh vlastnictví ( jak např. licencí, patentů, certifikace firmy ), sftware a dat stavby a ddávky pr nvstavby technické zhdncení staveb Pr kh je prgram určen? pr pdniky všech velikstí, které zavádí d výrby a na trh nvě vyvinuté či invvané výrbky a výrbní prcesy prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze prjekt musí mít návaznst na výzkum a vývj Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se bude phybvat mezi miliny krun. Výše dtace bude dvzena d veliksti pdniku: malý pdnik (d 49 zaměstnanců) - 45 % způsbilých výdajů střední pdnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsbilých výdajů velký pdnik (d 250 zaměstnanců) - 25 % způsbilých výdajů Klíčvá hdntící kritéria vyský ptenciál uplatnění vyvíjených prduktů na trhu invační řád výrbků (vyšší knstrukční kncepce, technlgie, řešení, principy atp.) stupeň nvsti vyráběných prduktů - srvnání se situací v ČR, střední Evrpě, EU a na světě kvalita zpracvání, pdrbnst a argumentační integrita prjektvéh rzpčtu 3) Dtační prgram PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU Hlavním cílem prgramu Partnerství znalstníh transferu je pdpřit rzvj bustranně prspěšné splupráce mezi pdnikatelsku sféru a výzkumnými rganizacemi. D rku 2020 je na tent typ prjektů přichystán přibližně 1,1 mld. Kč. 29

30 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Obr pdnikání: Zpracvatelský průmysl, Věda a Výše dtace: 0,5-4 mil. Kč výzkum, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik Termín pr předběžné žádsti: d d Dtace na: vytvření partnerství mezi pdnikem a Termín pr plné žádsti: d d výzkumnu rganizací Jaké aktivity budu pdprvány? vytvření partnerství mezi pdnikem a výzkumnu rganizací za účelem transferu znalstí, suvisejících technlgií a dvednstí, ke kterým pdnik nemá přístup Na c se vztahuje dtace? na sbní náklady pracvníků pdílejících se na realizaci prjektu na služby partnerské rganizace pskytvané pdniku za účelem splnění cílů prjektu na přístup k infrmacím a databázím na služby expertů, semináře a wrkshpy na režijní náklady Pr kh je prgram určen? pr malé a střední pdniky a pdnikatelská seskupení pr rganizace pr výzkum a šíření znalstí (např. výzkumné rganizace, neziskvé rganizace) pr rgány státní správy a samsprávy prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se phybuje mezi 500 tis. - 3,5 miliny krun. Intenzita pdpry může v režimu de minimis dsáhnut až 70 %. 4) Dtační prgram SPOLUPRÁCE - KLASTRY Prgram Splupráce rzvíjí invační sítě klastry, technlgické platfrmy a další typy kperačních sítí. Jedná se nástrje k zintenzivnění splečných výzkumných, vývjvých a invačních aktivit pdnikatelských subjektů a výzkumné sféry. Prgram Splupráce mezi uchazeče d rku 2020 rzdělí přibližně 1,9 mld. krun. Přispěje tím k psílení vzájemných vazeb na reginální, nadreginální i mezinárdní úrvni a umžní rzvj eknmiky zalžené na znalstech a invacích a naplnění knceptu inteligentní specializace. Obr pdnikání: Zpracvatelský průmysl, Technlgie, Věda a výzkum, Vzdělávání Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik Dtace na: pdpra vytváření klastrů a technlgických platfrem Výše dtace: 0,5-80 mil. Kč Termín pr předběžné žádsti: d d Termín pr plné žádsti: d d

31 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Jaké aktivity budu pdprvány? 1) Klastry a) klektivní výzkum - výzkumné a vývjvé aktivity, které dpvídají invačním ptřebám zejména malých a středních pdniků danéh průmyslvéh dvětví neb specifické technlgické blasti v rámci klastru; pdprvána bude také realizace přeshraničních výzkumných a vývjvých prjektů b) sdílená infrastruktura - zalžení/rzvj a vybavení centra klastru s tevřeným přístupem pr účely průmyslvéh výzkumu, vývje a invací c) internacinalizace klastru - navazvání splupráce v evrpském výzkumném prstru, zapjvání se d přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na buducí výzvy a klíčvé technlgie), krdinvaný přístup na třetí trhy, apd. d) rzvj klastrvé rganizace aktivity veducí k rzšiřvání klastru a zvýšení kvality jeh řízení, zlepšení splupráce, sdílení znalstí marketing, netwrking, apd. 2) Technlgické platfrmy pdpra krdinační činnsti platfrmy zejména v blasti průmyslvých (a suvisejících splečenských) výzev danéh dvětví, technlgický fresight, navázání hlubší splupráce TP s evrpskými technlgickými platfrmami a zapjvání českých výzkumných rganizací a pdniků d jejich činnsti, krdinace českých pdnikatelských subjektů a výzkumných rganizací v přístupu d prgramu Hriznt 2020 a dalších evrpských prgramů 3) Kperační invační sítě - pdpra vytváření a rzvje kperačních sítí zalžených na splupráci malých a středních pdniků; pdpra je určena na správu a řízení sítě a krdinaci splečných aktivit v blasti výzkumu, vývje a invací; kperační invační sítě nemají samstatnu právní subjektivitu a jsu spravvány existující rganizací Min. pčet partnerů je předpkládán v rzsahu 3-4 malých a středních pdniků, účast dalších partnerských subjektů a rganizací není mezena. Další pdmínky budu stanveny v jedntlivých výzvách. Na c se vztahuje dtace? dluhdbý hmtný a nehmtný majetek (puze u aktivity 1b) sbní náklady služby pradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývjvých prjektů tj. zejména sbní náklady výzkumných pracvníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pr účely výzkumnéh prjektu (puze u aktivity 1a) semináře, knference, marketing a další vybrané náklady specifikvané v jedntlivých výzvách Pr kh je prgram určen? a) Pr aktivity 1) a 2) příjemcem pdpry může být účelvě zřízené zájmvé sdružení pdnikatelů (zejména malých a středních pdniků) splu s rganizacemi pr výzkum a šíření znalstí či jinými institucemi a rganizacemi, pkud směřuje k naplňvání cílů stanvených v části 3 tht prgramu. Příjemce pdpry musí mít ve svých stanvách zaktven, že jednu z jeh hlavních činnstí je pdpra invací a zvýšení knkurenceschpnsti. b) Pr aktivitu 3) mhu být příjemcem pdpry pdnikatelské subjekty, rganizace pr výzkum a šíření znalstí či subjekty invační infrastruktury (vědecktechnické parky, invační centra, 31

32 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 brvá sdružení, apd.). pr klastry, bčanská sdružení, sdružení právnických sb, výzkumné rganizace Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se bude phybvat mezi 500 tis mil. krun. U aktivity klektivní výzkum dsáhne dtace pr malé pdniky výše 45 % způsbilých nákladů, pr střední pdniky 35 %. U statních aktivit dtace činí až 50 % způsbilých nákladů. klíčvá hdntící kritéria dsažené výsledky ve výzkumu a vývji (VaV) pčet členů klastru - zejména mnžství univerzit a výzkumných rganizací mnžství prjektů, při kterých byl klastr během psledních pěti let příjemcem dtace služby klastru pskytvané členům, knané akce a další aktivity v blasti VaV 5) Dtační prgram TECHNOLOGIE (MIKROPODNIKY) Primárním cílem prgramu Technlgie je pdpra realizace pdnikatelských záměrů drbných pdnikatelů díky zakupení ptřebnéh technlgickéh vybavení. Pdnikatelé mhu pčítat, že mezi ně prgram Technlgie d rku 2020 rzdělí částku v přibližné výši 6 mld. Kč. Obr pdnikání: Těžba a dbývání, Zpracvatelský průmysl, Věda a výzkum, Stavebnictví, IT a telekmunikace, Obchd a služby, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik Dtace na: nákup strjů a vybavení včetně SW a patentvých licencí Výše dtace: Kč Termín pr plné žádsti: d d v prgramu Technlgie se nepdává předběžná žádst dtaci, nahrazuje ji puze plná žádst Jaké aktivity budu pdprvány? realizace nvých pdnikatelských záměrů začínajících drbných pdnikatelů Na c se vztahuje dtace? dluhdbý hmtný majetek - nákup strjů a zařízení, které nebyly předmětem dpisu, včetně nezbytnéh sftware zajišťujícíh jejich funkčnst dluhdbý nehmtný majetek - náklady na přízení patentvých licencí Pr kh je prgram určen? pr začínající drbné pdnikatele pdnik může existvat max. 3 rk pr fyzické i právnické sby prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze 32

33 Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se bude phybvat mezi tis. Kč. mikrpdnik (d 9 zaměstnanců) - 45 % způsbilých výdajů Klíčvá hdntící kritéria eknmický dpad prjektu na rzvj firmy (pdlžený dhad růstu tržeb) zvýšení pčtu zaměstnanců (nejlépe alespň dva) realisticky nastavený rzpčet prjektu 6) Dtační prgram NEMOVITOSTI Primárním cílem prgramu Nemvitsti je pdpřit rzvj pdnikatelských nemvitstí, jak např. reknstrukce pr výrbní haly, technlgická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Prgram Nemvitsti přispěje d rku 2020 na prjekty malých a středních pdniků částku 3,9 mld. Kč. Obr pdnikání: Těžba a dbývání, Zpracvatelský Výše dtace: mil. Kč průmysl, Stavebnictví, IT a telekmunikace, Obchd a služby, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik Termín pr předběžné žádsti: d d Dtace na: pdpra rzvje pdnikatelských nemvitstí Termín pr plné žádsti: d d Jaké aktivity budu pdprvány? reknstrukce bjektu - mdernizace výrbních prvzů a reknstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energeticku nárčnst revitalizace plchy pr vlastní pdnikání prjekt regenerace pzemku pr vlastní pdnikatelské účely pdprvána nebude výstavba bjektu, neb výstavba zóny jakžt nvstavba tzv. na zelené luce. Na c se vztahuje dtace? na přípravu pdnikatelské zóny na zhtvení prjektvé dkumentace, prjektvá a inženýrská činnst na nákup či úprava pzemků na přípravu území (terénní úpravy, demlice, ) na reknstrukce bjektů, mdernizace a úpravy na dstranění nevyužitých staveb inženýrské sítě a kmunikace hardware a sítě, technické zařízení budv Pr kh je prgram určen? 33

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 12/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk a MěÚ Nepmuk verze 11/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 11/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 7/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 7/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1 Interreg V-A Rakusk Česká republika Interreg Rakusk - ČR/ Oddělení prjektvé pdpry 1 Obecné infrmace Výzva vyhlášena - kntinuální Zejména reginální a místní prjekty s přeshraničním významem Nutn splnit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Licence: D27F XCRGUPXA / PXC (19092011/19042011) PŘílHA územní samsprávné celky, svazky bcí, reginální rady (v Kč - minulé bdbi zakruhlen na tisíce) bdbí: 12/2011 IČ: 00576891 Název: bec Řeka A.1. Infrmace

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační prgram Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Prgram Nemvitsti Výzva II CO LZE FINANCOVAT Z dtačníh titulu lze financvat tyt prjektvé záměry: Prjekt reknstrukce bjektu prjekt,

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

OP PIK Potenciál Výzva 1

OP PIK Potenciál Výzva 1 AZ DOTACE EU OP PIK - Ptenciál 2015 OP PIK Ptenciál Výzva 1 Cílem výzvy prgramu Ptenciál je pdpra zavádění a zvyšvání kapacit splečnstí pr realizaci výzkumných, vývjvých a invačních aktivit a zárveň i

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu C je Technlgická platfrma (TP)? V evrpském m hspdářsk ském m prstru vznikají tzv. technlgické platfrmy, půvdnp vdně jak nefrmáln lní ad-hc pradenská seskupení,, pzději dle určitých zásad z stanvených a

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STRATEGIE 3I = infrastructure, inhabitants, institutins čili infrastruktura, lidé, instituce Priritní sa 1 Knkurenceschpné, dstupné a bezpečné reginy INFRASTRUKTURA

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 391/96C, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz VÝZVA

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů:

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna MMB2017000001299 45 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2906 Název: Prjekt Zateplení bytvéh dmu Knpiska 33, Brn-Bsnhy" - pskytnutí zápůjčky MČ Brn-Bsnhy,

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB201700000129 sr Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2905 Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - říjen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více