Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů"

Transkript

1 Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é b ř e z n a 2012 a 6. k o n f e r e n c e v š e o b e c n ý c h s e s t e r a r a d i o l o g i c k ý c h a s i s t e n t ů Hr a d e c Kr á l o v é 3. b ř e z n a 2012 Ed i t o ř i: Ji ř í Pe t e r a, Da g m a r Šv e c o v á, Ev a Pl á š i l o v á

2 ISBN

3 OBSAH: 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, biologie a fyziky I. Prostata a ORL Akcelerovaná hypofrakcionovaná radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty technikou RapidArc první zkušenosti Krupa P., Kudláček A., Komínek L., Kazda T., Odložilíková A., Šlampa P., Příjemská J. Masarykův onkologický ústav, Brno...14 Vliv dávky - celkové doby - objemu nádoru na pravděpodobnost dosažení lokální kontroly u nádorů hlavy a krku léčených IMRT technikou Kubeš J., Buřil J., Vondráček V. Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha...18 IMRT karcinomu prostaty - 5leté výsledky Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2, Vaňásek J. 1, Vaculíková M. 5, Zouhar M. 6, Šefrová J. 7, Paluska P. 6, Navrátil P. 8, Broďák M. 8, Morávek P. 8, Hafuda A. 9, Prošvic P. 9, Hoffmann P Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan & Pardubická krajská nemocnice 2 1. a 3 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 4 Katedra radiační onkologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 5 Oddělení radiační onkologie, Oblastní nemocnice Trutnov 6 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 7 Onkologická ambulance, Nemocnice Prachatice 8 Urologická klinika, FN Hradec Králové 9 Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod 10 Radiologická klinika, FN Hradec Králové...21 Studie CZERT akcelerovaná RT vs. CHRT v léčbě nádorů hlavy a krku zhodnocení průběhu po 4 letech od zahájení Kubeš J. 1, Cvek J. 2, Vošmik M. 3, Vojtíšek R. 4 1 Ústav radiační onkologie FN Bulovka a I. LF UK 2 Klinika onkologická FN Ostrava 3 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň...22

4 4 Radiační onkologie 2012 Predikční faktory lokoregionální recidivy po samostatné brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem pro karcinom jazyka Petera J. 1, Sirák I. 1, Tuček L. 2, Hodek M. 1, Paluska P. 1, Kašaova L. 1, Paulikova S. 1, Vošmik M. 1, Doležalova H. 2, Laco J. 3 1 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 2 Stomatologická klinika, FN a LF Hradec Králové 3 Fingerlandův ústav patologické anatomie, FN a LF Hradec Králové...23 II. plíce + GIT Stereotaktická ablativní radioterapie plicních lézí přístrojem CyberKnife roční klinické zkušenosti Feltl D., Cvek J., Skácelíková E., Otáhal B., Knybel L. Klinika onkologická FN Ostrava...26 Chemoradiace ca anu tolerance jako primární cíl? Vítek P., Zapletal R., Holečková P., Pála M. Ústav radiační onkologie Nem. Na Bulovce, Praha...27 Hodnocení funkce análního svěrače u pacientů ozařovaných pro karcinom prostaty Zbořil P., Hudínková L., Cwiertka K., Gremlica D. FN Olomouc...29 Vliv předoperační radiochemoterapie na expresi EGFR adenokarcinomu rekta Dvořák J. 1, Sitorová V. 2, Ryška A. 2, Sirák I. 1, Richter I. 3,4, Hátlová J. 2, Melichar B. 5, Petera J. 1 1 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 2 Fingerlandův ústav patologie LFUK a FN Hradec Králové 3 Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s. 4 LFUK Hradec Králové 5 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc...30 III. fyzikální sekce Novinky u PTW Freiburg dozimetrické přístroje a metodiky Hofman A. PTW Freiburg, Německo...34 TLD audit v radioterapii v ČR: stav, zkušenosti a možnosti Ekendahl D., Fáberová M. Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Praha...35

5 Obsah 5 Použitelnost gafchromických filmů při nezávislých prověrkách v radioterapii Dufek V., Horáková I. Státní ústav radiační ochrany, Praha...39 Přístupy 4D radioterapie praktické aspekty Dvořák P. The London Clinic, London, UK...41 Dozimetrická studie RPM gated IMRT karcinomu jícnu Dvořák P., Stevens S., McQuaid M. The London Clinic, London, UK...42 Problematika dodání předepsané dávky do pohyblivého cíle Knybel L., Otáhal B., Cvek J., Feltl D. Klinika onkologická, FN Ostrava...43 IV. fyzikální sekce II. Príspevok kontaminačných neutrónov k celkovej dávke vo fotónových zväzkoch Ivanková J. Nemocnice Jihlava...46 Vlastnosti diamantového detektoru porovnání s ionizačními komorami Navrátil M., Vondráček V. ÚRO FNB Praha...47 Stanovení dozimetrické nejistoty vyplývající z měření ionizačními komorami a výpočtu plánovacím systémem u polí IMRT/RapidArc Steiner M. 1, Procházka T. 2 1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze 2 MOÚ Brno...48 Exaktní zaměření cílových objemů a zvyšování bezpečnosti při ozařování Tobiáš P. Elekta Services, s.r.o., Brno...50 Radiologická fyzika v medicíně vzdělávání a praxe Steiner M., Čechák T., Vávrů K., Urban T. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze, Katedra dozimetrie ionizujícího záření...52

6 6 Radiační onkologie 2012 V. varia Analgetická radioterapie v léčbě bolestivé patní ostruhy Jansa J., Sirák I., Vošmik M., Petera J. Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové...56 Nové technologie v léčbě nádorů biotechnologie a nanotechnologie Filip S. Klinka onkologie a radioterapie LFUK a FN, Hradec Králové...58 VI. r a d i o b i o l o g i e Ako stanoviť pravdepodobnosť komplikácii pri nekonvenčnej frakcionácií a re-ožarovaní z konvertovaných DVH? Matula P., Končik J., Jasenčak J., Olejár M. VOÚ a.s. Košice, Slovensko...60 Význam polymorfismů v genech ATM a TGFβ1, jako prediktorů pozdní toxicity radioterapie u pacientek léčených pro pokročilý karcinom děložního čípku Paulíková S. 1, Beránek M. 2, Sirák I. 1, Drastíková M. 2, Vošmik M. 1, Petera J. 1, Dušek L. 3, Cvanová M. 3 1 Klinka onkologie a radioterapie LFUK a FN, Hradec Králové 2 Ústav klinické biochemie a diagnostiky LFUK a FN, Hradec Králové 3 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita v Brně...64 VII. Gynekologie 3D-brachyterapie u pacientek s lokálně pokročilým karcinomem děložního čípku - klinické výsledky Doležel M. 1, Vaňásek J. 1, Odrážka K. 1, Kroulík T. 1, Hlávka A. 1, Ulrych V. 1, Vinakurau S. 1, Štuk J. 4, Mrklovský M. 2, Tichý M. 3, Košťál M. 3 1 Onkologické centrum, Pardubická krajská nemocnice a.s., Multiscan s.r.o. 2 Radiodiagnostické oddělení, Multiscan s.r.o. 3 Porodnicko-gynekologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 4 Oddělení radiační onkologie, Oblastní nemocnice Jičín, a.s...68 Virtualní HDR léčba karcinomu čípku děložního přístrojem CyberKnife Otáhal B., Doležel M., Cvek J., Knybel L., Seget J., Feltl D. Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika onkologická...70

7 Obsah 7 Konsolidační ozáření dutiny břišní po druhé linii chemoterapie pro relaps karcinomu ovária Stejskal J. 1, 2, Kubecová M. 3, Dvořáková D. 4, Ulrych V. 1, 2, Vaňásek J. 1, 2 1 Oddělení klinické a radiační onkologie, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice 2 Multiscan s.r.o., Pardubice 3 Radioterapeutická a onkologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha 4 Oddělení klinické onkologie, Oblastní nemocnice Náchod...71 Zpráva o činnosti SROBF Petera J. Klinka onkologie a radioterapie LFUK a FN, Hradec Králové...74 VIII. Podpůrná a paliativní onkologie Ambulance paliativní onkologické péče zhodnocení činnosti za období Filip S. Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové...76 IX. Postery Total Body Irradiation - the Acute Radiobiological Response to Decreasing of Transplantation Immunity Bartlová R. 1, Odložilíková A. 1, Šlampa P. 2 1 Department of Radiology Physics, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 2 Radiation Oncology Clinic, Masaryk Memorial Cancer Institute and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno...78 Radioterapie u karcinomu těla děložního: retrospektivní studie Dolečková M., Kutová J., Králová D., Berkovský P., Chourová A., Kostohryzová Š., Rusinová J. Onkologické odd., Nemocnice České Budějovice, a.s Paliativní analgetická terapie kostních metastáz 186 Rheniem-HEDP Doležal J. Odd. nukleární medicíny, Fakultní nemocnice, Hradec Králové a Univerzita Karlova Praha, Lékařská fakulta v Hradci Králové...87

8 8 Radiační onkologie k o n f e r e n c e v š e o b e c n ý c h s e s t e r a r a d i o l o g i c k ý c h a s i s t e n t ů I. Přednášky Stereotaktická radioterapie v oblasti CNS a HN: 6D analýza stability dvou komerčně dodávaných termoplastických masek pro neinvazivní fixaci Binarová A., Szymiczková Z., Miřácká E. CyberKnife Ostrava, Klinika onkologická, FN Ostrava...92 Využití zobrazovacích metod v radioterapii Doležel J., Klečková N., Žáček M. Komplexní onkologické centrum J. G. Mendela Nový Jičín...94 Stereotaktická rádiochirurgia v liečbe malígneho melanómu oka Lučenič A., Fríbertová M., Chorváth M. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava, Slovensko, Klinika radiačnej onkológie OÚSA a SZU...96 Simultánní integrovaný boost při radioterapii prostaty Poulová Z., Medková S. Radiofyzikální oddělení, FN Na Bulovce, Praha...97 Robotická radiochirurgie karcinomu prostaty klinické výhody systému CyberKnife Miřácká E., Binarová A. CyberKnife Ostrava, Klinika onkologická, FN Ostrava...98 Intersticiální brachyterapie u pacientů s CA prostaty z pohledu všeobecné sestry Genzerová L., Filáková I., Pechová M. Radioterapie a.s., Purkyňova, Nový Jičín...99 Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči Hajnová Fukasová E., Bužgová R., Holazová J. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika onkologická..., Změny na pokožce v průběhu radioterapie a jejich ošetřování Krejčířová I., Bagarová Z., Kolderová V. Radioterapie a.s. Nový Jičín Známe a respektujeme specifika národnostních menšin? Šlaisová I. Psychiatrická klinika FN Hradec Králové...104

9 Obsah 9 Paliativní onkologická péče na MASCC/ISSO 2011, Athény, Řecko Slováček L. Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové Poznatky z edukační stáže Maastricht (Holandsko) Švecová D. Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Péče o pacienty s onkohematologickým onemocněním na OKH FNKV Becisová E. Oddělení klinické hematologie a radioterapie, FNKV Praha Musí nádorové onemocnění změnit život? Roubíčková E. Radioterapeutická a onkologická klinika, FNKV Praha Nové trendy v sippingu Kubátová, J. Nutricia a.s., Praha Ošetřovatelská péče u pacientky po extravazaci Feková J., Dostálová Š. Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Strategie zvládání stresu v kontextu práce sester Onkologické kliniky FNOL Odehnalová V., Ročková Š., Šamaj M. FN Olomouc Specifika ošetřovatelské péče v onkologii Ročková Š. Klinika onkologická, FN Olomouc Vliv onkologické léčby na kardiovaskulární systém Kňourková L., Ročková Š. Onkologická klinika, FN Olomouc II. Postery Neonkologická rádioterapia a jej využitie Matulová E. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava, Slovensko Rádioterapeutické techniky v liečbe karcinómu prsníka Micháleková E. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava, Slovensko...121

10

11 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, biologie a fyziky Hr a d e c Kr á l o v é b ř e z n a 2012

12 12 Radiační onkologie 2012

13 I. Pr o s t a t a a ORL

14 14 Radiační onkologie 2012 Akcelerovaná hypofrakcionovaná radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty technikou RapidArc první zkušenosti Krupa P., Kudláček A., Komínek L., Kazda T., Odložilíková A., Šlampa P., Příjemská J. Masarykův onkologický ústav, Brno Úvod Hypofrakcionovaná akcelerovaná radioterapie (HART) je dle stále rostoucího počtu studií optimálním frakcionačním režimem při léčbě lokalizovaných stádií karcinomu prostaty [1]. Využívají se přitom specifických radiobiologických vlastnosti karcinomu prostaty, především poměru α/β, který je zřejmě výrazně nižší než u většiny nádorů, a odpovídá spíše pomalu reagujícím tkáním nebo je ještě nižší, nejčastěji udávanou hodnotou je α/β= 1,5 Gy. Při navyšování velikosti jednotlivé frakce proto paradoxně klesá pravděpodobnost pozdní toxicity pro kritické orgány při zachování nebo i zvýšení účinnosti. Existující klinické studie zatím tyto předpoklady potvrzují [2-6]. Při návrhu frakcionačního režimu HART je třeba počítat také s akutní toxicitou [7], která s vyšší jednotlivou dávkou roste. Z toho důvodu není vhodné ozařovat 5 dní/týden, ale je nutné vkládat jeden nebo více volných dní. Materiál a metody V roce 2011 na našem pracovišti dokončilo léčbu metodou hypofrakcionované akcelerované radioterapie (HART) 44 pacientů. U pacientů s Ca prostaty nízkého rizika byla ozařována prostata dávkou 20x3,0 Gy, U pacientů středního a v indikovaných případech vysokého rizika byla ozařována prostata/baze semenných váčků dávkou 21 22x3,0/2,1 Gy. Pro každého pacienta byl vytvořen standardní ozařovací plán technikou RapidArc v klasické frakcionaci 38x2,0 Gy na oblast prostaty nebo 40x2,0/1,4 Gy na oblast prostaty/baze semenných váčků. Podle zavedených standardů byly vyhodnoceny DVH pro konečník a močový měchýř. Všechny požadované parametry byly vždy s velkou rezervou splněny. Poté bylo DVH z plánovacího systému exportováno a importováno do programu Biogray. Pro modelování byla použita data odvozená z projektu QUANTEC [11] pro chronickou toxicitu, data pro rektální toxicitu jsou odvozeny z matematického modelu italské skupiny [7]. Zde byl proveden výpočet N/TCP pro tumor, močový měchýř a konečník pro normofrakcionaci a vypočtené hodnoty zaznamenány. Následně byla provedena radiobiologická simulace pro frakcionaci po 3 Gy. Požadavkem na výsledné schéma byla stejná nebo vyšší ekvivalentní dávka na tumor, vyšší nebo stejné TCP a naopak stejné nebo nižší NTCP a to jako pro akutní tak pro pozdní toxicitu [7-9]. Dle potřeby byly do ozařovacího schématu vkládány volné dny. Před samotným ozářením každý pacient obdržel individuální kalendář. Při každé frakci byly prováděny online IGRT korekce polohy pomocí CBCT. Vždy byl vizuálně kontrolován objem močového měchýře a rekta, v případě distenze rekta nebo nízké náplně močového měchýře oproti plánovacímu CT byla procedura přerušena a opakována za 30 minut. Pacienti jednou týdně podstupovali lékařskou kontrolu s hodnocením toxicity. Kontroly po radioterapii byly prováděny v intervalech 1, 4, 7 měsíců po RT, poté každých 6 měsíců.

15 Prostata a ORL 15 Výsledky Při ukončení ozařovací série 22 (50 %) pacientů neudávalo žádnou toxicitu, 14 (32 %) pacientů udávalo GU toxicitu G1, 8 (18 %) pacientů GI toxicitu G1, 5 (11 %) pacientů GU toxicitu G2 a 1 (2, 3 %) pacientů GI toxicitu G2. Nebyl zaznamenán žádný případ toxicity G3. 1 měsíc po ozáření přetrvávala GU toxicita G1 u 11 (28 %) pacientů a GI toxicita u 4 (10 %) pacientů. Kontrolu po 4 měsících po radioterapii zatím absolvovalo 20 pacientů (45 %), po této době nebyl zaznamenán žádný případ G2 toxicity. 100% 80% 60% 40% 20% 0% RA HART IMRT RA HART IMRT URO GIT G3 0% 0% 0% 0% G2 11% 7% 2% 9% G1 32% 44% 18% 53% G0 57% 49% 80% 38% Graf 1: Porovnání akutní toxicity zjištěné při kontrole před aplikací poslední frakce u pacientů s karcinomem prostaty léčených hypofrakcionovanou akcelerovanou radioterapií technikou RapidArc (n = 44) a pacintů léčených technikou IMRT standardní frakcionací (n = 138). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GIT URO GIT URO GIT URO G3 0% 0% 0% 0% 0% 0% G2 2% 11% 0% 3% 0% 0% G1 18% 32% 11% 28% 10% 15% G0 80% 57% 89% 69% 86% 85% Graf 2: Vývoj akutní toxicity po aplikaci hypofrakcionované akcelerované radioterapie (n = 44)

16 16 Radiační onkologie 2012 Jako kontrolní byl zvolen soubor 138 pacientů ozařovaných na oblast prostaty nebo prostaty a bazí semenných váčků metodou IMRT ozařovaných v MOÚ v letech Jak je patrné z uvedeného grafu, byla pozorována obdobná GU toxicita jako u metody IMRT, je však patrný výrazný pokles GIT toxicity. Při modelování akutních nežádoucích účinků pomocí programu Biogray se pravděpodobnost akutní toxicity G2 a vyšší pohybovala nejčastěji v oblasti % pro GI a 0 5 % pro GU trakt. Diskuze Hypofrakcionovaná akcelerovaná radioterapie karcinomu prostaty se z hlediska akutní toxicity jeví jako bezpečná metoda. V našem souboru 44 pacientů nebyl pozorován žádný případ toxicity G3, toxicita G2 byla pozorována pouze u 11 % pacientů v případě GU a pouze u 1 pacienta v případě GIT. Metoda IMRT při normofrakcionaci dosahuje obdobných hodnot GU toxicity, vykazuje však vyšší toxicitu na GIT. Vliv ozařovací techniky (RapidArc vs. IMRT) v tomto případě vzhledem k poměrně jednoduchému tvaru pole nemá na výsledky vliv. Naopak jsou výsledky s velkou pravděpodobností pozitivně ovlivněny denní verifikací polohy pacienta a náplně močového měchýře a rekta pomocí CBCT. Modelování akutní toxicity pomocí programu Biogray predikuje nejčastěji hodnoty NTCP % pro GIT a do 0 10 % pro GU trakt. V našem souboru jsme pozorovali opačný poměr. Optimální metodou by bylo stanovení vlastních parametrů NTCP modelu, které by lépe odpovídalo pozorovaným hodnotám. V dalších letech bude hodnocena pozdní toxicita a terapeutická odpověď. Závěr V roce 2011 na Klinice radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně ukončilo 44 pacientů s karcinomem prostaty nízkého nebo středního rizika (a v indikovaných případech také vysokého rizika) léčbu metodou hypofrakcionované akcelerované radioterapie s individuálně připraveným kalendářem. Tato metoda je pacienty velmi dobře tolerována, nebyl zaznamenán žádný případ G3 toxicity, G2 toxicita byla pozorována pouze v 11 % případů pro GU, což odpovídá obvykle pozorované toxicitě při použití metody IMRT, a pouze v 1 případě pro GIT (u IMRT 9 %). Po skončení léčby příznaky rychle ustupovaly. Použité radiobiologické modely akutní toxicity neodpovídají s dostatečnou přesností pozorované pravděpodobnosti nežádoucích účinků, na základě získaných dat je však možné tvořit vlastní model specifický pro dané pracoviště. Hodnocení pozdní toxicity a účinnosti léčby bude vyžadovat delší sledování. Dedikace Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI - RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/ ). Literatura [1] Fowler JF, Nahum AE, Orton CG. The best radiotherapy for the treatment of prostate cancer involves hypofractionation. Medical Physics. Sep 2006;33(9): [2] Yeoh EE, Holloway RH, Fraser RJ, et al. Hypofractionated versus conventionally fractionated radiation therapy for prostate carcinoma: Updated results of a phase III randomized trial. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Nov 2006;66(4): [3] Ritter M, Forman J, Kupelian P, Lawton C, Petereit D. Hypofractionation for Prostate Cancer. The Cancer Journal. Jan/Feb 2009;15(1).

17 Prostata a ORL 17 [4] Kupelian PA, Thakkar VV, Khuntia D, Reddy CA, Klein EA, Mahadevan A. Hypofractionated intensity-modulated radiotherapy (70 GY at 2.5 GY per fraction) for localized prostate cancer: Long-term outcomes. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Dec 2005;63(5): [5] Timmerman RD. An Overview of Hypofractionation and Introduction to This Issue of Seminars in Radiation Oncology. Seminars in Radiation Oncology.18. [6] Macias V, Biete A. Hypofractionated radiotherapy for localised prostate cancer. Review of clinical trials. Clinical & Translational Oncology. Jul 2009;11(7): [7] Strigari L, Arcangeli G, Arcangeli S, Benassi M. MATHEMATICAL MODEL FOR EVALUATING INCIDENCE OF ACUTE RECTAL TOXICITY DURING CONVENTIONAL OR HYPOFRACTIONATED RADIOTHERAPY COURSES FOR PROSTATE CANCER. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Apr 2009;73(5): [8] Michalski JM, Gay H, Jackson A, Tucker SL, Deasy JO. RADIATION DOSE-VOLUME EFFECTS IN RADIATION-INDUCED RECTAL INJURY. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. 2010;76(3):S123-S129. [9] Viswanathan AN, Yorke ED, Marks LB, Eifel PJ, Shipley WU. RADIATION DOSE-VOLUME EFFECTS OF THE URINARY BLADDER. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. 2010;76(3):S116-S122. [10] Michalski JM, Bae K, Roach M, et al. LONG-TERM TOXICITY FOLLOWING 3D CONFORMAL RADIATION THERAPY FOR PROSTATE CANCER FROM THE RTOG 9406 PHASE I/II DOSE ESCALATION STUDY. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Jan 2010;76(1): [11] Bentyen, S., et al., Quantitative Analyses of Normal Tissue Effects in the Clinic (QUANTEC): An Introduction to the Scientific Issues, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2010, Vol 76, No. 3, Supplement, s. S3-S9

18 18 Radiační onkologie 2012 Prodloužení celkové doby radioterapie ovlivňuje přežití bez biochemického selhání u nemocných s karcinomem prostaty a iniciálním PSA > 12 ng/ml Kubeš J., Bilská K, Dědečková K., Dvořák J., Vítek P, Suková J., Argalacsová S., Třebický F., Vondráček V., Buřil J. Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce a 1. LF UK, Praha Úvod Karcinom prostaty je považován za nádorové onemocnění, u kterého nemá celková doba radioterapie vliv na léčebné výsledky. V poslední době však byly publikovány práce prokazující vliv celkové doby radioterapie na přežití bez biochemického selhání alespoň u některých podskupin nemocných s karcinomem prostaty. Provedli jsme analýzu nemocných léčených v ÚRO FN Na Bulovce s cílem zhodnotit efekt celkové doby radioterapie na přežití bez biochemického selhání. Materiál a metody V období od 4/03 do 12//07 jsme léčili s kurativním záměrem 525 nemocných. Rozdělení do rizikových skupin bylo: nízké riziko (24,5 %), střední riziko 125 (23.9 %); vysoké riziko 269 (51.5 %). Medián vstupní hodnoty PSA byl 12.4 ng/ml. Medián dávky radioterapie byl 74 Gy (60-82 Gy) normofrakcionovaně. Neoadjuvantní hormonální léčba byla aplikována u 306 nemocných (58.3 %), adjuvantní hormonální léčba u 197 nemocných (37.5 %). Medián doby sledování pro celý soubor byl 50 měsíců. Podle předepsané dávky byla vypočtena optimální doba radioterapie. Vypočetl se rozdíl mezi skutečnou dobou a aplikovanou dobou. Dále se provedla analýza přežití bez biochemického selhání pro celý soubor a jednotlivé podskupiny (rizikové skupiny, iniciální hladina PSA (medián), Gleason skore, neoadjuvantní nebo adjuvantní hormonální terapie, dávka radioterapie), s mediánem doby prodloužení radioterapie proti optimu jako proměnnou. Výsledky Medián celkové doby léčby byl 56 dnů (43-98). Medián prodloužení celkové doby proti optimu byl 5 dnů (0-46). Pro celou skupinu nebyl pozorován statisticky významný rozdíl mezi podskupinou s prodloužením do 5 dnů (včetně) nebo nad 5 dnů. Při analýze podskupin nemocných jsme prokázali statisticky významný rozdíl v bdfs pro nemocné s vstupní hodnotou PSA vyšší než medián (p=0.028). Tento rozdíl byl zvýrazněn při aplikaci dávek nižších než 75 Gy (p=0.048). Pro nemocné s nižší počáteční hodnotou PSA nebyl prokázán žádný vliv celkové doby léčby na bdfs (p=0.377). U nemocných léčených adjuvantní hormonální terapií efekt celkové doby vymizel (p=0.985), u nemocných léčených neoadjuvantní hormonální léčbou bez následující adjuvantní hormonální terapií byl statisticky významný (p=0.04). Obr. 1 ukazuje křivky přežití pro jednotlivé hodnocené podskupiny. Multivariatní analýzou jsme hodnotili pro celou skupinu vliv iniciální hodnoty PSA, Gleason skore, rizikovou skupinu, celkovou dávku radioterapie, aplikaci neoadjuvantní a adjuvantní hormonální léčby a prodloužení celkové doby. Statisticky významně ovlivňovaly bdfs riziková skupina, psa, gleason skóre a aplikace neo-adjuvantní hormonální léčby.

19 Prostata a ORL 19 Závěr Prodloužení celkové doby radioterapie významně ovlivňuje bdfs u nemocných s vyšší vstupní hodnotou PSA a při použití samostatné neoadjuvantní hormonální terapie. Aplikace nižších dávek radioterapie zvýrazňuje vliv celkové doby léčby na bdfs. a) Vstupní PSA > 12 ng/ml; b) Vstupní PSA < 12 ng/ml; p = 0,028 p = 0,377 c) s adjuvantní hormonální léčbou; d) bez adjuvantní hormonální léčby; p = 0,985 p = 0,074 e) dávka > 74 Gy; f) dávka 74 Gy; p = 0,523 p = 0,238

20 20 Radiační onkologie 2012 g) s neoadjuvantní hormonální léčbou; h) bez neoadjuvantní hormonální léčby. p = 0,128 p = 0,793 Obr. 1: Kaplan-Meier křivky přežití bez biochemického selhání pro podskupiny nemocných s rozdílem proti optimální době (5 dnů) jako proměnnou.

21 Prostata a ORL 21 IMRT karcinomu prostaty - 5leté výsledky Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2, Vaňásek J. 1, Vaculíková M. 5, Zouhar M. 6, Šefrová J. 7, Paluska P. 6, Navrátil P. 8, Broďák M. 8, Morávek P. 8, Hafuda A. 9, Prošvic P. 9, Hoffmann P Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan & Pardubická krajská nemocnice 2 1. a 3 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 4 Katedra radiační onkologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 5 Oddělení radiační onkologie, Oblastní nemocnice Trutnov 6 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 7 Onkologická ambulance, Nemocnice Prachatice 8 Urologická klinika, FN Hradec Králové 9 Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod 10 Radiologická klinika, FN Hradec Králové Cíl Analyzovat 5leté výsledky léčby u pacientů, kteří podstoupili radioterapii s modulovanou intenzitou (IMRT) pro lokalizovaný karcinom prostaty. Metody V období červen 2003 prosinec 2007 byli na Klinice onkologie a radioterapie FN Hradec Králové léčeni 233 pacienti s karcinomem prostaty T1-3 N0 M0 metodou IMRT se suprakonvenční dávkou. Zastoupení pacientů dle kategorie rizika bylo následujícího: nízké riziko 24 (10 %), střední riziko 73 (31 %), vysoké riziko 136 (59 %). Dávku 78 Gy obdrželo 160 mužů (69 %), zatímco u 73 mužů (31 %) byla aplikována dávka 82 Gy (simultánní integrovaný boost SIB prostata 82 Gy/41 frakcí, semenné váčky 73.8 Gy/41 frakcí). Indikací pro SIB bylo od března 2005 onemocnění se středním/vysokým rizikem bez infiltrace semenných váčků. Hormonální léčbu (HT) mělo 145 pacientů (62 %) 128 neoadjuvantní (LHRH) a 17 adjuvantní (LHRH nebo oboustranná orchiektomie). HT standardně dostávali pacienti s vysokým rizikem. PSA relaps byl definován podle ASTRO Phoenix doporučení (nadir plus 2 ng/ml). Výsledky Medián sledování celého souboru pacientů je 4.0 roků (rozmezí roků). Pravděpodobnost 5letého přežití bez PSA relapsu u pacientů s nízkým, středním a vysokým rizikem byla 100 %, 89 %, respektive 83 %. Pacienti s nízkým rizikem měli významně lepší přežití bez PSA relapsu než pacienti s vysokým rizikem (p=0.049, log-rank). Multivariační analýza (Coxova regrese) ukázala, že GS bylo jediným významným prediktorem PSA relapsu: GS 7 znamenalo vyšší riziko relapsu (RR 2.55). Pravděpodobnost 5letého celkového přežití u pacientů s nízkým, středním a vysokým rizikem byla 96 %, 89 %, respektive 90 %. Významné rozdíly v celkovém přežití mezi skupinami rizika nebyly prokázány (nízké vs. střední p = 0.63, nízké vs. vysoké p = 0.57, střední vs. vysoké p=0.83). Univariační analýza ukázala, že žádný ze zkoumaných parametrů (věk, TNM, GS, PSA) neměl vliv na celkové přežití. Závěr 5leté výsledky IMRT karcinomu prostaty svědčí o tom, že eskalace dávky záření na úroveň 78/82 Gy dosahuje vysoké kontroly onemocnění, která je přinejmenším srovnatelná s efektem radikální prostatektomie.

22 22 Radiační onkologie 2012 Studie CZERT akcelerovaná RT vs. CHRT v léčbě nádorů hlavy a krku zhodnocení průběhu po 4 letech od zahájení Kubeš J. 1, Cvek J. 2, Vošmik M. 3, Vojtíšek R. 4 1 Ústav radiační onkologie FN Bulovka a I. LF UK 2 Klinika onkologická FN Ostrava 3 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň Studie CZERT má za cíl srovnání efektu akcelerované frakcionace technikou concomitant boost 69,5 Gy/5 týdnů s normofrakcionovanou chemoradioterapií z hlediska celkového přežití a lokální kontroly u pacientů s lokálně pokročilými nádory hlavy a krku. Příprava studie byla zahájena v roce 2007 a první pacient byl zařazen v 10/2007. Na studii se aktivně podílí výše zmíněná pracoviště pod vedením dr. Kubeše. K 12/2011 bylo do studie zařazeno 44 pacientů (Rameno A (chemort) = 22; rameno B (concom. boost) = 22), z toho 20 pac. s tumorem laryngu, 17 pac. s nádorem v oblasti oropharyngu a 7 pacientů s nádorem v oblasti dutiny ústní. U 4 se jednalo o klinické stadium (KS) III, ostatní (40) byli ve KS IV. Zastoupení T a N stadiích bylo: T2 4 pac., T3-12 pac.; T4-28 pac.; N0-3 pac.; N1-7 pac.; N2-25 pac, N3-10. Průměrná velikost GTV: rameno A = 62 cm 3 ; rameno B = 59 cm 3. Průměrná celková doba léčby: rameno A: 51 dne; rameno B: 39 dne. Průměrný počet cyklů CHT v rameni A = 4,8 cyklu. Výsledky Toxicita: průměrná maximální toxicita v celém souboru byla 2,6- rameno A: 2,6 a rameno B: 2,6. Relaps onemocnění: v celém souboru bylo zatím zaznamenáno 9 relapsů, rameno A: 6, B: 3 pac Přes malý počet a velmi pomalý nábor pacientů studie probíhá a průběžné hodnocení ukazuje na srovnatelnou akutní toxicitu obou ramen a trend k lepší lokální kontrole pro rameno B. Účast dalších pracovišť v této velmi jednoduše koncipované studii je i nadále velmi vítána.

23 Prostata a ORL 23 Predikční faktory lokoregionální recidivy po samostatné brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem pro karcinom jazyka Petera J. 1, Sirák I. 1, Tuček L. 2, Hodek M. 1, Paluska P. 1, Kašaova L. 1, Paulikova S. 1, Vošmik M. 1, Doležalova H. 2, Laco J. 3 1 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 2 Stomatologická klinika, FN a LF Hradec Králové 3 Fingerlandův ústav patologické anatomie, FN a LF Hradec Králové Brachyterapie (BT) je alternativou chirurgické léčby u časných stádií karcinomu jazyka. Riziko lokální recidivy je kolem 15 % a riziko uzlinového relapsu je %. Cílem naší retrospektivní studie byla analýza klinických a možných molekulárně biologických faktorů lokální a regionální kontroly nádoru na limitovaném souboru pacientů s karcinomem předních dvou třetin jazyka léčených samostatnou brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem (HDR BT) na naší klinice. Byla hodnocena korelace lokální a regionální kontroly s klinickým stádiem, gradingem nádoru, resekčními okraji, hloubkou nádorové invaze, expresí p16, EGFR, NFκB, HIF-1α, HER2, Ku80 a COX2. Pravděpodobnost pětileté lokální kontroly byla 85% a lokoregionální kontroly 68%. Exprese p16 signifikantně korelovala s nižším gradem nádoru, ale ani grade ani p16 nekorelovaly s lokoregionální kontrolou tumoru. Biomarker lokální a regionální kontroly se nám nepodařilo nalézt. Jediný faktor, který statisticky signifikantně souvisel s lokální, regionální a lokoregionální kontrolou byla hloubka invaze tumoru, zvláště < 10 mm versus > 10 mm (p = 0,05, 0,03, 0,01).

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Pátek 16.9.2011 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. 9,10 Prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc., Šrámek V. Curriculum vitae české radiační onkologie

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M.

Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M. Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M. 9,10 Lovas P., Lovasová Z., Krupa P., Steiner M. Soudobý pohled na definici

Více

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd.

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd. Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd. FN v Motole Úvod Karcinom prostaty je radiokurabilní onemocnění. Efekt je závislý

Více

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK Pátek 25.9.2009 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D.,

Více

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Strukturovaná péče v radioterapii Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Postavení RT v léčbě nádorů 25% Chirurgie Radioterapie 55% 15% Chemoterapie 5% SBU. The Swedish council

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Program na IX. ročník kongresu Nový Jičín 2012

Program na IX. ročník kongresu Nový Jičín 2012 Program na IX. ročník kongresu Nový Jičín 01 Pátek 1.9.01 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. Blok I Předsednictvo: Soumarová R., Homola L. 9,15 Soumarová R., Homola L., Machala S. Postavení

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné nádory v ČR, úloha a moţnosti radioterapie

1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné nádory v ČR, úloha a moţnosti radioterapie Ţerotínský zámek Nový Jičín Pátek 14.9.2007 9,00 9,15 Zahájení, organizační pokyny: Radina M., Soumarová R. 1. blok předsednictvo: Petera J., Hajduch M. 1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné

Více

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT)

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) 1 přednáška = 100 minut 1 praxe = 240 minut (pokud není uvedeno jinak) Klinické praxe

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

Radioterapeutické techniky ve FN Olomouc. David Vrána

Radioterapeutické techniky ve FN Olomouc. David Vrána Radioterapeutické techniky ve FN Olomouc David Vrána Nově zaváděné techniky ve FN Olomouc Stereotaktická radioterapie (radiochirugie) Aktivní kontrola dýchání Eskalace dávky u karcinomu prostaty Simultánnní

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) ČLS JEP vznikla v únoru 1990. Předsedové SROBF 1990-2001 MUDr. Zdeněk Chodounský,

Více

Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod

Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod Ivana Horáková Irena Koniarová Vladimír Dufek Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Tato práce vznikla za podpory projektu TAČR č. TB01SUJB071.

Více

V Pardubicích dne 31. října 2011

V Pardubicích dne 31. října 2011 V Pardubicích dne 31. října 2011 Vážení kolegové, Český rozhlas Radiožurnál vysílal dne 26.10.2011 v 10 hodin dopoledne rozhovor s doc. MUDr. Vladimírem Študentem, Ph.D., přednostou Urologické kliniky

Více

3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST

3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST Doporučení SÚJB Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii lineární urychlovače pro 3D konformní radioterapii a IMRT 2006 OPRAVA A DOPLNĚNÍ 1.4.2010 Tato

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE KLINICKÁ RADIOFYZIKA A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V RADIOTERAPII 1. Cíl specializační přípravy Obor

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Nové techniky v radioterapii

Nové techniky v radioterapii Nové techniky v radioterapii 1895 objev rtg záření 1896 - první léčba 1910 rtg terapie 1930 radiová bomba 1937 Lineární urychlovač 1966 lineární urychlovač 1972 - CT počítačové plánování MRI/PET Historie

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Současný stav provádění nenádorové radioterapie v České republice

Současný stav provádění nenádorové radioterapie v České republice Současný stav provádění nenádorové radioterapie v České republice Ing. H. Žáčková, Ing.I.Horáková,CSc., Ing.I.Koniarová,PhD., Ing.V.Dufek,PhD. Státní ústav radiační ochrany v.v.i Práce je řešena s podporou

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013 1 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013 PŮVODNÍ PUBLIKACE SOUHRNNÁ PRÁCE (ČESKY) Šlampa, P., Kazda, T.: Konzervativní postupy v léčbě gliomů. Postgraduální medicína, 15,

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice Proton Therapy Center Prague

9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice Proton Therapy Center Prague Program NJ 2013 Pátek 21.6.2013 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. Blok I: Indikace RT, cílové objemy Předsednictvo: Petera J., Soumarová R. 9,10 Perková H., Soumarová R., Maňásek V. Management

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty kontrola nádoru

Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty kontrola nádoru Původní práce Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty kontrola nádoru Five-Year Results of IMRT for Prostate Cancer Tumor Control Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2,5, Vaňásek J. 1, Vaculíková M. 6, Zouhar

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče

Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče Ing. Pavel Tobiáš, Ph.D., MBA Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ Brno MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., MUDr. David Vrána Ph.D. Onkologická

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Hodnocení toxicity radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT

Hodnocení toxicity radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT Hodnocení toxicity radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT Vaňásek J. 1, Odrážka K. 1, Doležel M. 1, Kolářová I. 1, Valentová E. 1, Dušek L. 2, Jarkovský J. 2 1 Multiscan s. r. o., Radiologické

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro radiační onkologii 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

15 let auditů v RT. Vývoj a budoucnost auditů v radioterapii. Systém auditů v radioterapii v ČR základní audit. Radioterapeutická pracoviště v ČR

15 let auditů v RT. Vývoj a budoucnost auditů v radioterapii. Systém auditů v radioterapii v ČR základní audit. Radioterapeutická pracoviště v ČR Vývoj a budoucnost auditů v radioterapii I. Horáková I. Koniarová, V. Dufek., H. Žáčková, D. Ekendahl Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Bartoškova 28, Praha 4 Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011 PŮVODNÍ PUBLIKACE Souhrnná práce (česky) 1. Lovas, P., Lovasová Z. Adjuvantní terapie u karcinomu rekta. Klin Onkol, 24, 2011, 2, s.

Více

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Program

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Program SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 6. 7. února 2007 Program 3. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky Organizátoři Klinika onkologie

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů Ing. Jana Hudzietzová 1, Doc.Ing. Jozef Sabol, DrSc. 1,, Ing. Lenka Grayová-Bulíčková

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Modelování IMRT polí pomocí Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc

Modelování IMRT polí pomocí Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc Modelování IMRT polí pomocí Monte Carlo systému EGSnrc/BEAMnrc S. Horová1, K. Badraoui Čuprová3, A. Kindlová2, O. Konček2 1 FJFI ČVUT, Praha 2 FN Motol, Praha 3 PTC, Praha Metoda Monte Carlo a systém EGSnrc/BEAMnrc

Více

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Konference ČSFM, Rožnov 2014 Zákon 373/2011 Sb. ukládá povinnost provádět interní klinický audit, jehož cílem je ověřit a zhodnotit, zda je

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2

Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 Ludmila Burianová 1, Jaroslav Šolc 1, Pavel Solný 2 1 Český metrologický institut 2 Fakultní nemocnice Motol Beroun, 17. dubna 2015 Program EMRP European Metrology Research Programme; cíl: zkvalitnění

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory?

Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory? Protonová radioterapie? Náklady nebo úspory? Proč tu jsme? K čemu??? 1969 1975 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Protonová terapie

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole Základní data Meduloblastom - maligní nádor z primitivní neuroektodermové tkáně V dospělosti vzácný : 0,5-1% všech nádorů CNS,

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Zkušenosti s verifikací ozařovací techniky VMAT Rapid Arc

Zkušenosti s verifikací ozařovací techniky VMAT Rapid Arc Zkušenosti s verifikací ozařovací techniky VMAT Rapid Arc Karel Nechvíl, Jiří Mynařík Multiscan s.r.o., RC Pardubice www.multiscan.cz XXXIII. DNI RADIAČNEJ OCHRANY Hotel Sitno Štiavnické vrchy - Vyhne

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Digitální mamografie Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Současný stav legislativy V Doporučení se klade důraz na účast místního radiologického fyzika. Při zkouškách moderních mamografických zařízení, hlavně

Více

Karcinom kone!níku a radioterapie

Karcinom kone!níku a radioterapie Karcinom kone!níku a radioterapie Mezioborov" multidisciplinární seminá# Zhoubné nádory za$ívacího traktu projekt OPVK Eduka!ní a informa!ní platforma onkologick"ch center pro podporu a modernizaci vzd%lávání

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

KONCEPCE OBORU RADIAČNÍ ONKOLOGIE

KONCEPCE OBORU RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 KONCEPCE OBORU RADIAČNÍ ONKOLOGIE I. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Číslo odbornosti: 403 Definice, předmět a cíl oboru Radiační onkologie je samostatným základním medicínským oborem, který se zabývá komplexní

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření H. Žáčková SÚRO Praha Konference radiologických fyziků 21 Kouty nad Desnou 2.6-4.6.21

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více