Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů"

Transkript

1 Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é b ř e z n a 2012 a 6. k o n f e r e n c e v š e o b e c n ý c h s e s t e r a r a d i o l o g i c k ý c h a s i s t e n t ů Hr a d e c Kr á l o v é 3. b ř e z n a 2012 Ed i t o ř i: Ji ř í Pe t e r a, Da g m a r Šv e c o v á, Ev a Pl á š i l o v á

2 ISBN

3 OBSAH: 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, biologie a fyziky I. Prostata a ORL Akcelerovaná hypofrakcionovaná radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty technikou RapidArc první zkušenosti Krupa P., Kudláček A., Komínek L., Kazda T., Odložilíková A., Šlampa P., Příjemská J. Masarykův onkologický ústav, Brno...14 Vliv dávky - celkové doby - objemu nádoru na pravděpodobnost dosažení lokální kontroly u nádorů hlavy a krku léčených IMRT technikou Kubeš J., Buřil J., Vondráček V. Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce, Praha...18 IMRT karcinomu prostaty - 5leté výsledky Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2, Vaňásek J. 1, Vaculíková M. 5, Zouhar M. 6, Šefrová J. 7, Paluska P. 6, Navrátil P. 8, Broďák M. 8, Morávek P. 8, Hafuda A. 9, Prošvic P. 9, Hoffmann P Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan & Pardubická krajská nemocnice 2 1. a 3 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 4 Katedra radiační onkologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 5 Oddělení radiační onkologie, Oblastní nemocnice Trutnov 6 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 7 Onkologická ambulance, Nemocnice Prachatice 8 Urologická klinika, FN Hradec Králové 9 Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod 10 Radiologická klinika, FN Hradec Králové...21 Studie CZERT akcelerovaná RT vs. CHRT v léčbě nádorů hlavy a krku zhodnocení průběhu po 4 letech od zahájení Kubeš J. 1, Cvek J. 2, Vošmik M. 3, Vojtíšek R. 4 1 Ústav radiační onkologie FN Bulovka a I. LF UK 2 Klinika onkologická FN Ostrava 3 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň...22

4 4 Radiační onkologie 2012 Predikční faktory lokoregionální recidivy po samostatné brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem pro karcinom jazyka Petera J. 1, Sirák I. 1, Tuček L. 2, Hodek M. 1, Paluska P. 1, Kašaova L. 1, Paulikova S. 1, Vošmik M. 1, Doležalova H. 2, Laco J. 3 1 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 2 Stomatologická klinika, FN a LF Hradec Králové 3 Fingerlandův ústav patologické anatomie, FN a LF Hradec Králové...23 II. plíce + GIT Stereotaktická ablativní radioterapie plicních lézí přístrojem CyberKnife roční klinické zkušenosti Feltl D., Cvek J., Skácelíková E., Otáhal B., Knybel L. Klinika onkologická FN Ostrava...26 Chemoradiace ca anu tolerance jako primární cíl? Vítek P., Zapletal R., Holečková P., Pála M. Ústav radiační onkologie Nem. Na Bulovce, Praha...27 Hodnocení funkce análního svěrače u pacientů ozařovaných pro karcinom prostaty Zbořil P., Hudínková L., Cwiertka K., Gremlica D. FN Olomouc...29 Vliv předoperační radiochemoterapie na expresi EGFR adenokarcinomu rekta Dvořák J. 1, Sitorová V. 2, Ryška A. 2, Sirák I. 1, Richter I. 3,4, Hátlová J. 2, Melichar B. 5, Petera J. 1 1 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 2 Fingerlandův ústav patologie LFUK a FN Hradec Králové 3 Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s. 4 LFUK Hradec Králové 5 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc...30 III. fyzikální sekce Novinky u PTW Freiburg dozimetrické přístroje a metodiky Hofman A. PTW Freiburg, Německo...34 TLD audit v radioterapii v ČR: stav, zkušenosti a možnosti Ekendahl D., Fáberová M. Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Praha...35

5 Obsah 5 Použitelnost gafchromických filmů při nezávislých prověrkách v radioterapii Dufek V., Horáková I. Státní ústav radiační ochrany, Praha...39 Přístupy 4D radioterapie praktické aspekty Dvořák P. The London Clinic, London, UK...41 Dozimetrická studie RPM gated IMRT karcinomu jícnu Dvořák P., Stevens S., McQuaid M. The London Clinic, London, UK...42 Problematika dodání předepsané dávky do pohyblivého cíle Knybel L., Otáhal B., Cvek J., Feltl D. Klinika onkologická, FN Ostrava...43 IV. fyzikální sekce II. Príspevok kontaminačných neutrónov k celkovej dávke vo fotónových zväzkoch Ivanková J. Nemocnice Jihlava...46 Vlastnosti diamantového detektoru porovnání s ionizačními komorami Navrátil M., Vondráček V. ÚRO FNB Praha...47 Stanovení dozimetrické nejistoty vyplývající z měření ionizačními komorami a výpočtu plánovacím systémem u polí IMRT/RapidArc Steiner M. 1, Procházka T. 2 1 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze 2 MOÚ Brno...48 Exaktní zaměření cílových objemů a zvyšování bezpečnosti při ozařování Tobiáš P. Elekta Services, s.r.o., Brno...50 Radiologická fyzika v medicíně vzdělávání a praxe Steiner M., Čechák T., Vávrů K., Urban T. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze, Katedra dozimetrie ionizujícího záření...52

6 6 Radiační onkologie 2012 V. varia Analgetická radioterapie v léčbě bolestivé patní ostruhy Jansa J., Sirák I., Vošmik M., Petera J. Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové...56 Nové technologie v léčbě nádorů biotechnologie a nanotechnologie Filip S. Klinka onkologie a radioterapie LFUK a FN, Hradec Králové...58 VI. r a d i o b i o l o g i e Ako stanoviť pravdepodobnosť komplikácii pri nekonvenčnej frakcionácií a re-ožarovaní z konvertovaných DVH? Matula P., Končik J., Jasenčak J., Olejár M. VOÚ a.s. Košice, Slovensko...60 Význam polymorfismů v genech ATM a TGFβ1, jako prediktorů pozdní toxicity radioterapie u pacientek léčených pro pokročilý karcinom děložního čípku Paulíková S. 1, Beránek M. 2, Sirák I. 1, Drastíková M. 2, Vošmik M. 1, Petera J. 1, Dušek L. 3, Cvanová M. 3 1 Klinka onkologie a radioterapie LFUK a FN, Hradec Králové 2 Ústav klinické biochemie a diagnostiky LFUK a FN, Hradec Králové 3 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita v Brně...64 VII. Gynekologie 3D-brachyterapie u pacientek s lokálně pokročilým karcinomem děložního čípku - klinické výsledky Doležel M. 1, Vaňásek J. 1, Odrážka K. 1, Kroulík T. 1, Hlávka A. 1, Ulrych V. 1, Vinakurau S. 1, Štuk J. 4, Mrklovský M. 2, Tichý M. 3, Košťál M. 3 1 Onkologické centrum, Pardubická krajská nemocnice a.s., Multiscan s.r.o. 2 Radiodiagnostické oddělení, Multiscan s.r.o. 3 Porodnicko-gynekologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 4 Oddělení radiační onkologie, Oblastní nemocnice Jičín, a.s...68 Virtualní HDR léčba karcinomu čípku děložního přístrojem CyberKnife Otáhal B., Doležel M., Cvek J., Knybel L., Seget J., Feltl D. Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika onkologická...70

7 Obsah 7 Konsolidační ozáření dutiny břišní po druhé linii chemoterapie pro relaps karcinomu ovária Stejskal J. 1, 2, Kubecová M. 3, Dvořáková D. 4, Ulrych V. 1, 2, Vaňásek J. 1, 2 1 Oddělení klinické a radiační onkologie, Pardubická krajská nemocnice a.s., Pardubice 2 Multiscan s.r.o., Pardubice 3 Radioterapeutická a onkologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha 4 Oddělení klinické onkologie, Oblastní nemocnice Náchod...71 Zpráva o činnosti SROBF Petera J. Klinka onkologie a radioterapie LFUK a FN, Hradec Králové...74 VIII. Podpůrná a paliativní onkologie Ambulance paliativní onkologické péče zhodnocení činnosti za období Filip S. Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové...76 IX. Postery Total Body Irradiation - the Acute Radiobiological Response to Decreasing of Transplantation Immunity Bartlová R. 1, Odložilíková A. 1, Šlampa P. 2 1 Department of Radiology Physics, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 2 Radiation Oncology Clinic, Masaryk Memorial Cancer Institute and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno...78 Radioterapie u karcinomu těla děložního: retrospektivní studie Dolečková M., Kutová J., Králová D., Berkovský P., Chourová A., Kostohryzová Š., Rusinová J. Onkologické odd., Nemocnice České Budějovice, a.s Paliativní analgetická terapie kostních metastáz 186 Rheniem-HEDP Doležal J. Odd. nukleární medicíny, Fakultní nemocnice, Hradec Králové a Univerzita Karlova Praha, Lékařská fakulta v Hradci Králové...87

8 8 Radiační onkologie k o n f e r e n c e v š e o b e c n ý c h s e s t e r a r a d i o l o g i c k ý c h a s i s t e n t ů I. Přednášky Stereotaktická radioterapie v oblasti CNS a HN: 6D analýza stability dvou komerčně dodávaných termoplastických masek pro neinvazivní fixaci Binarová A., Szymiczková Z., Miřácká E. CyberKnife Ostrava, Klinika onkologická, FN Ostrava...92 Využití zobrazovacích metod v radioterapii Doležel J., Klečková N., Žáček M. Komplexní onkologické centrum J. G. Mendela Nový Jičín...94 Stereotaktická rádiochirurgia v liečbe malígneho melanómu oka Lučenič A., Fríbertová M., Chorváth M. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava, Slovensko, Klinika radiačnej onkológie OÚSA a SZU...96 Simultánní integrovaný boost při radioterapii prostaty Poulová Z., Medková S. Radiofyzikální oddělení, FN Na Bulovce, Praha...97 Robotická radiochirurgie karcinomu prostaty klinické výhody systému CyberKnife Miřácká E., Binarová A. CyberKnife Ostrava, Klinika onkologická, FN Ostrava...98 Intersticiální brachyterapie u pacientů s CA prostaty z pohledu všeobecné sestry Genzerová L., Filáková I., Pechová M. Radioterapie a.s., Purkyňova, Nový Jičín...99 Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči Hajnová Fukasová E., Bužgová R., Holazová J. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika onkologická..., Změny na pokožce v průběhu radioterapie a jejich ošetřování Krejčířová I., Bagarová Z., Kolderová V. Radioterapie a.s. Nový Jičín Známe a respektujeme specifika národnostních menšin? Šlaisová I. Psychiatrická klinika FN Hradec Králové...104

9 Obsah 9 Paliativní onkologická péče na MASCC/ISSO 2011, Athény, Řecko Slováček L. Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové Poznatky z edukační stáže Maastricht (Holandsko) Švecová D. Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Péče o pacienty s onkohematologickým onemocněním na OKH FNKV Becisová E. Oddělení klinické hematologie a radioterapie, FNKV Praha Musí nádorové onemocnění změnit život? Roubíčková E. Radioterapeutická a onkologická klinika, FNKV Praha Nové trendy v sippingu Kubátová, J. Nutricia a.s., Praha Ošetřovatelská péče u pacientky po extravazaci Feková J., Dostálová Š. Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Strategie zvládání stresu v kontextu práce sester Onkologické kliniky FNOL Odehnalová V., Ročková Š., Šamaj M. FN Olomouc Specifika ošetřovatelské péče v onkologii Ročková Š. Klinika onkologická, FN Olomouc Vliv onkologické léčby na kardiovaskulární systém Kňourková L., Ročková Š. Onkologická klinika, FN Olomouc II. Postery Neonkologická rádioterapia a jej využitie Matulová E. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava, Slovensko Rádioterapeutické techniky v liečbe karcinómu prsníka Micháleková E. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava, Slovensko...121

10

11 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, biologie a fyziky Hr a d e c Kr á l o v é b ř e z n a 2012

12 12 Radiační onkologie 2012

13 I. Pr o s t a t a a ORL

14 14 Radiační onkologie 2012 Akcelerovaná hypofrakcionovaná radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty technikou RapidArc první zkušenosti Krupa P., Kudláček A., Komínek L., Kazda T., Odložilíková A., Šlampa P., Příjemská J. Masarykův onkologický ústav, Brno Úvod Hypofrakcionovaná akcelerovaná radioterapie (HART) je dle stále rostoucího počtu studií optimálním frakcionačním režimem při léčbě lokalizovaných stádií karcinomu prostaty [1]. Využívají se přitom specifických radiobiologických vlastnosti karcinomu prostaty, především poměru α/β, který je zřejmě výrazně nižší než u většiny nádorů, a odpovídá spíše pomalu reagujícím tkáním nebo je ještě nižší, nejčastěji udávanou hodnotou je α/β= 1,5 Gy. Při navyšování velikosti jednotlivé frakce proto paradoxně klesá pravděpodobnost pozdní toxicity pro kritické orgány při zachování nebo i zvýšení účinnosti. Existující klinické studie zatím tyto předpoklady potvrzují [2-6]. Při návrhu frakcionačního režimu HART je třeba počítat také s akutní toxicitou [7], která s vyšší jednotlivou dávkou roste. Z toho důvodu není vhodné ozařovat 5 dní/týden, ale je nutné vkládat jeden nebo více volných dní. Materiál a metody V roce 2011 na našem pracovišti dokončilo léčbu metodou hypofrakcionované akcelerované radioterapie (HART) 44 pacientů. U pacientů s Ca prostaty nízkého rizika byla ozařována prostata dávkou 20x3,0 Gy, U pacientů středního a v indikovaných případech vysokého rizika byla ozařována prostata/baze semenných váčků dávkou 21 22x3,0/2,1 Gy. Pro každého pacienta byl vytvořen standardní ozařovací plán technikou RapidArc v klasické frakcionaci 38x2,0 Gy na oblast prostaty nebo 40x2,0/1,4 Gy na oblast prostaty/baze semenných váčků. Podle zavedených standardů byly vyhodnoceny DVH pro konečník a močový měchýř. Všechny požadované parametry byly vždy s velkou rezervou splněny. Poté bylo DVH z plánovacího systému exportováno a importováno do programu Biogray. Pro modelování byla použita data odvozená z projektu QUANTEC [11] pro chronickou toxicitu, data pro rektální toxicitu jsou odvozeny z matematického modelu italské skupiny [7]. Zde byl proveden výpočet N/TCP pro tumor, močový měchýř a konečník pro normofrakcionaci a vypočtené hodnoty zaznamenány. Následně byla provedena radiobiologická simulace pro frakcionaci po 3 Gy. Požadavkem na výsledné schéma byla stejná nebo vyšší ekvivalentní dávka na tumor, vyšší nebo stejné TCP a naopak stejné nebo nižší NTCP a to jako pro akutní tak pro pozdní toxicitu [7-9]. Dle potřeby byly do ozařovacího schématu vkládány volné dny. Před samotným ozářením každý pacient obdržel individuální kalendář. Při každé frakci byly prováděny online IGRT korekce polohy pomocí CBCT. Vždy byl vizuálně kontrolován objem močového měchýře a rekta, v případě distenze rekta nebo nízké náplně močového měchýře oproti plánovacímu CT byla procedura přerušena a opakována za 30 minut. Pacienti jednou týdně podstupovali lékařskou kontrolu s hodnocením toxicity. Kontroly po radioterapii byly prováděny v intervalech 1, 4, 7 měsíců po RT, poté každých 6 měsíců.

15 Prostata a ORL 15 Výsledky Při ukončení ozařovací série 22 (50 %) pacientů neudávalo žádnou toxicitu, 14 (32 %) pacientů udávalo GU toxicitu G1, 8 (18 %) pacientů GI toxicitu G1, 5 (11 %) pacientů GU toxicitu G2 a 1 (2, 3 %) pacientů GI toxicitu G2. Nebyl zaznamenán žádný případ toxicity G3. 1 měsíc po ozáření přetrvávala GU toxicita G1 u 11 (28 %) pacientů a GI toxicita u 4 (10 %) pacientů. Kontrolu po 4 měsících po radioterapii zatím absolvovalo 20 pacientů (45 %), po této době nebyl zaznamenán žádný případ G2 toxicity. 100% 80% 60% 40% 20% 0% RA HART IMRT RA HART IMRT URO GIT G3 0% 0% 0% 0% G2 11% 7% 2% 9% G1 32% 44% 18% 53% G0 57% 49% 80% 38% Graf 1: Porovnání akutní toxicity zjištěné při kontrole před aplikací poslední frakce u pacientů s karcinomem prostaty léčených hypofrakcionovanou akcelerovanou radioterapií technikou RapidArc (n = 44) a pacintů léčených technikou IMRT standardní frakcionací (n = 138). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GIT URO GIT URO GIT URO G3 0% 0% 0% 0% 0% 0% G2 2% 11% 0% 3% 0% 0% G1 18% 32% 11% 28% 10% 15% G0 80% 57% 89% 69% 86% 85% Graf 2: Vývoj akutní toxicity po aplikaci hypofrakcionované akcelerované radioterapie (n = 44)

16 16 Radiační onkologie 2012 Jako kontrolní byl zvolen soubor 138 pacientů ozařovaných na oblast prostaty nebo prostaty a bazí semenných váčků metodou IMRT ozařovaných v MOÚ v letech Jak je patrné z uvedeného grafu, byla pozorována obdobná GU toxicita jako u metody IMRT, je však patrný výrazný pokles GIT toxicity. Při modelování akutních nežádoucích účinků pomocí programu Biogray se pravděpodobnost akutní toxicity G2 a vyšší pohybovala nejčastěji v oblasti % pro GI a 0 5 % pro GU trakt. Diskuze Hypofrakcionovaná akcelerovaná radioterapie karcinomu prostaty se z hlediska akutní toxicity jeví jako bezpečná metoda. V našem souboru 44 pacientů nebyl pozorován žádný případ toxicity G3, toxicita G2 byla pozorována pouze u 11 % pacientů v případě GU a pouze u 1 pacienta v případě GIT. Metoda IMRT při normofrakcionaci dosahuje obdobných hodnot GU toxicity, vykazuje však vyšší toxicitu na GIT. Vliv ozařovací techniky (RapidArc vs. IMRT) v tomto případě vzhledem k poměrně jednoduchému tvaru pole nemá na výsledky vliv. Naopak jsou výsledky s velkou pravděpodobností pozitivně ovlivněny denní verifikací polohy pacienta a náplně močového měchýře a rekta pomocí CBCT. Modelování akutní toxicity pomocí programu Biogray predikuje nejčastěji hodnoty NTCP % pro GIT a do 0 10 % pro GU trakt. V našem souboru jsme pozorovali opačný poměr. Optimální metodou by bylo stanovení vlastních parametrů NTCP modelu, které by lépe odpovídalo pozorovaným hodnotám. V dalších letech bude hodnocena pozdní toxicita a terapeutická odpověď. Závěr V roce 2011 na Klinice radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně ukončilo 44 pacientů s karcinomem prostaty nízkého nebo středního rizika (a v indikovaných případech také vysokého rizika) léčbu metodou hypofrakcionované akcelerované radioterapie s individuálně připraveným kalendářem. Tato metoda je pacienty velmi dobře tolerována, nebyl zaznamenán žádný případ G3 toxicity, G2 toxicita byla pozorována pouze v 11 % případů pro GU, což odpovídá obvykle pozorované toxicitě při použití metody IMRT, a pouze v 1 případě pro GIT (u IMRT 9 %). Po skončení léčby příznaky rychle ustupovaly. Použité radiobiologické modely akutní toxicity neodpovídají s dostatečnou přesností pozorované pravděpodobnosti nežádoucích účinků, na základě získaných dat je však možné tvořit vlastní model specifický pro dané pracoviště. Hodnocení pozdní toxicity a účinnosti léčby bude vyžadovat delší sledování. Dedikace Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI - RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/ ). Literatura [1] Fowler JF, Nahum AE, Orton CG. The best radiotherapy for the treatment of prostate cancer involves hypofractionation. Medical Physics. Sep 2006;33(9): [2] Yeoh EE, Holloway RH, Fraser RJ, et al. Hypofractionated versus conventionally fractionated radiation therapy for prostate carcinoma: Updated results of a phase III randomized trial. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Nov 2006;66(4): [3] Ritter M, Forman J, Kupelian P, Lawton C, Petereit D. Hypofractionation for Prostate Cancer. The Cancer Journal. Jan/Feb 2009;15(1).

17 Prostata a ORL 17 [4] Kupelian PA, Thakkar VV, Khuntia D, Reddy CA, Klein EA, Mahadevan A. Hypofractionated intensity-modulated radiotherapy (70 GY at 2.5 GY per fraction) for localized prostate cancer: Long-term outcomes. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Dec 2005;63(5): [5] Timmerman RD. An Overview of Hypofractionation and Introduction to This Issue of Seminars in Radiation Oncology. Seminars in Radiation Oncology.18. [6] Macias V, Biete A. Hypofractionated radiotherapy for localised prostate cancer. Review of clinical trials. Clinical & Translational Oncology. Jul 2009;11(7): [7] Strigari L, Arcangeli G, Arcangeli S, Benassi M. MATHEMATICAL MODEL FOR EVALUATING INCIDENCE OF ACUTE RECTAL TOXICITY DURING CONVENTIONAL OR HYPOFRACTIONATED RADIOTHERAPY COURSES FOR PROSTATE CANCER. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Apr 2009;73(5): [8] Michalski JM, Gay H, Jackson A, Tucker SL, Deasy JO. RADIATION DOSE-VOLUME EFFECTS IN RADIATION-INDUCED RECTAL INJURY. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. 2010;76(3):S123-S129. [9] Viswanathan AN, Yorke ED, Marks LB, Eifel PJ, Shipley WU. RADIATION DOSE-VOLUME EFFECTS OF THE URINARY BLADDER. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. 2010;76(3):S116-S122. [10] Michalski JM, Bae K, Roach M, et al. LONG-TERM TOXICITY FOLLOWING 3D CONFORMAL RADIATION THERAPY FOR PROSTATE CANCER FROM THE RTOG 9406 PHASE I/II DOSE ESCALATION STUDY. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Jan 2010;76(1): [11] Bentyen, S., et al., Quantitative Analyses of Normal Tissue Effects in the Clinic (QUANTEC): An Introduction to the Scientific Issues, Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., 2010, Vol 76, No. 3, Supplement, s. S3-S9

18 18 Radiační onkologie 2012 Prodloužení celkové doby radioterapie ovlivňuje přežití bez biochemického selhání u nemocných s karcinomem prostaty a iniciálním PSA > 12 ng/ml Kubeš J., Bilská K, Dědečková K., Dvořák J., Vítek P, Suková J., Argalacsová S., Třebický F., Vondráček V., Buřil J. Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce a 1. LF UK, Praha Úvod Karcinom prostaty je považován za nádorové onemocnění, u kterého nemá celková doba radioterapie vliv na léčebné výsledky. V poslední době však byly publikovány práce prokazující vliv celkové doby radioterapie na přežití bez biochemického selhání alespoň u některých podskupin nemocných s karcinomem prostaty. Provedli jsme analýzu nemocných léčených v ÚRO FN Na Bulovce s cílem zhodnotit efekt celkové doby radioterapie na přežití bez biochemického selhání. Materiál a metody V období od 4/03 do 12//07 jsme léčili s kurativním záměrem 525 nemocných. Rozdělení do rizikových skupin bylo: nízké riziko (24,5 %), střední riziko 125 (23.9 %); vysoké riziko 269 (51.5 %). Medián vstupní hodnoty PSA byl 12.4 ng/ml. Medián dávky radioterapie byl 74 Gy (60-82 Gy) normofrakcionovaně. Neoadjuvantní hormonální léčba byla aplikována u 306 nemocných (58.3 %), adjuvantní hormonální léčba u 197 nemocných (37.5 %). Medián doby sledování pro celý soubor byl 50 měsíců. Podle předepsané dávky byla vypočtena optimální doba radioterapie. Vypočetl se rozdíl mezi skutečnou dobou a aplikovanou dobou. Dále se provedla analýza přežití bez biochemického selhání pro celý soubor a jednotlivé podskupiny (rizikové skupiny, iniciální hladina PSA (medián), Gleason skore, neoadjuvantní nebo adjuvantní hormonální terapie, dávka radioterapie), s mediánem doby prodloužení radioterapie proti optimu jako proměnnou. Výsledky Medián celkové doby léčby byl 56 dnů (43-98). Medián prodloužení celkové doby proti optimu byl 5 dnů (0-46). Pro celou skupinu nebyl pozorován statisticky významný rozdíl mezi podskupinou s prodloužením do 5 dnů (včetně) nebo nad 5 dnů. Při analýze podskupin nemocných jsme prokázali statisticky významný rozdíl v bdfs pro nemocné s vstupní hodnotou PSA vyšší než medián (p=0.028). Tento rozdíl byl zvýrazněn při aplikaci dávek nižších než 75 Gy (p=0.048). Pro nemocné s nižší počáteční hodnotou PSA nebyl prokázán žádný vliv celkové doby léčby na bdfs (p=0.377). U nemocných léčených adjuvantní hormonální terapií efekt celkové doby vymizel (p=0.985), u nemocných léčených neoadjuvantní hormonální léčbou bez následující adjuvantní hormonální terapií byl statisticky významný (p=0.04). Obr. 1 ukazuje křivky přežití pro jednotlivé hodnocené podskupiny. Multivariatní analýzou jsme hodnotili pro celou skupinu vliv iniciální hodnoty PSA, Gleason skore, rizikovou skupinu, celkovou dávku radioterapie, aplikaci neoadjuvantní a adjuvantní hormonální léčby a prodloužení celkové doby. Statisticky významně ovlivňovaly bdfs riziková skupina, psa, gleason skóre a aplikace neo-adjuvantní hormonální léčby.

19 Prostata a ORL 19 Závěr Prodloužení celkové doby radioterapie významně ovlivňuje bdfs u nemocných s vyšší vstupní hodnotou PSA a při použití samostatné neoadjuvantní hormonální terapie. Aplikace nižších dávek radioterapie zvýrazňuje vliv celkové doby léčby na bdfs. a) Vstupní PSA > 12 ng/ml; b) Vstupní PSA < 12 ng/ml; p = 0,028 p = 0,377 c) s adjuvantní hormonální léčbou; d) bez adjuvantní hormonální léčby; p = 0,985 p = 0,074 e) dávka > 74 Gy; f) dávka 74 Gy; p = 0,523 p = 0,238

20 20 Radiační onkologie 2012 g) s neoadjuvantní hormonální léčbou; h) bez neoadjuvantní hormonální léčby. p = 0,128 p = 0,793 Obr. 1: Kaplan-Meier křivky přežití bez biochemického selhání pro podskupiny nemocných s rozdílem proti optimální době (5 dnů) jako proměnnou.

21 Prostata a ORL 21 IMRT karcinomu prostaty - 5leté výsledky Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2, Vaňásek J. 1, Vaculíková M. 5, Zouhar M. 6, Šefrová J. 7, Paluska P. 6, Navrátil P. 8, Broďák M. 8, Morávek P. 8, Hafuda A. 9, Prošvic P. 9, Hoffmann P Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan & Pardubická krajská nemocnice 2 1. a 3 3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 4 Katedra radiační onkologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 5 Oddělení radiační onkologie, Oblastní nemocnice Trutnov 6 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 7 Onkologická ambulance, Nemocnice Prachatice 8 Urologická klinika, FN Hradec Králové 9 Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod 10 Radiologická klinika, FN Hradec Králové Cíl Analyzovat 5leté výsledky léčby u pacientů, kteří podstoupili radioterapii s modulovanou intenzitou (IMRT) pro lokalizovaný karcinom prostaty. Metody V období červen 2003 prosinec 2007 byli na Klinice onkologie a radioterapie FN Hradec Králové léčeni 233 pacienti s karcinomem prostaty T1-3 N0 M0 metodou IMRT se suprakonvenční dávkou. Zastoupení pacientů dle kategorie rizika bylo následujícího: nízké riziko 24 (10 %), střední riziko 73 (31 %), vysoké riziko 136 (59 %). Dávku 78 Gy obdrželo 160 mužů (69 %), zatímco u 73 mužů (31 %) byla aplikována dávka 82 Gy (simultánní integrovaný boost SIB prostata 82 Gy/41 frakcí, semenné váčky 73.8 Gy/41 frakcí). Indikací pro SIB bylo od března 2005 onemocnění se středním/vysokým rizikem bez infiltrace semenných váčků. Hormonální léčbu (HT) mělo 145 pacientů (62 %) 128 neoadjuvantní (LHRH) a 17 adjuvantní (LHRH nebo oboustranná orchiektomie). HT standardně dostávali pacienti s vysokým rizikem. PSA relaps byl definován podle ASTRO Phoenix doporučení (nadir plus 2 ng/ml). Výsledky Medián sledování celého souboru pacientů je 4.0 roků (rozmezí roků). Pravděpodobnost 5letého přežití bez PSA relapsu u pacientů s nízkým, středním a vysokým rizikem byla 100 %, 89 %, respektive 83 %. Pacienti s nízkým rizikem měli významně lepší přežití bez PSA relapsu než pacienti s vysokým rizikem (p=0.049, log-rank). Multivariační analýza (Coxova regrese) ukázala, že GS bylo jediným významným prediktorem PSA relapsu: GS 7 znamenalo vyšší riziko relapsu (RR 2.55). Pravděpodobnost 5letého celkového přežití u pacientů s nízkým, středním a vysokým rizikem byla 96 %, 89 %, respektive 90 %. Významné rozdíly v celkovém přežití mezi skupinami rizika nebyly prokázány (nízké vs. střední p = 0.63, nízké vs. vysoké p = 0.57, střední vs. vysoké p=0.83). Univariační analýza ukázala, že žádný ze zkoumaných parametrů (věk, TNM, GS, PSA) neměl vliv na celkové přežití. Závěr 5leté výsledky IMRT karcinomu prostaty svědčí o tom, že eskalace dávky záření na úroveň 78/82 Gy dosahuje vysoké kontroly onemocnění, která je přinejmenším srovnatelná s efektem radikální prostatektomie.

22 22 Radiační onkologie 2012 Studie CZERT akcelerovaná RT vs. CHRT v léčbě nádorů hlavy a krku zhodnocení průběhu po 4 letech od zahájení Kubeš J. 1, Cvek J. 2, Vošmik M. 3, Vojtíšek R. 4 1 Ústav radiační onkologie FN Bulovka a I. LF UK 2 Klinika onkologická FN Ostrava 3 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 4 Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň Studie CZERT má za cíl srovnání efektu akcelerované frakcionace technikou concomitant boost 69,5 Gy/5 týdnů s normofrakcionovanou chemoradioterapií z hlediska celkového přežití a lokální kontroly u pacientů s lokálně pokročilými nádory hlavy a krku. Příprava studie byla zahájena v roce 2007 a první pacient byl zařazen v 10/2007. Na studii se aktivně podílí výše zmíněná pracoviště pod vedením dr. Kubeše. K 12/2011 bylo do studie zařazeno 44 pacientů (Rameno A (chemort) = 22; rameno B (concom. boost) = 22), z toho 20 pac. s tumorem laryngu, 17 pac. s nádorem v oblasti oropharyngu a 7 pacientů s nádorem v oblasti dutiny ústní. U 4 se jednalo o klinické stadium (KS) III, ostatní (40) byli ve KS IV. Zastoupení T a N stadiích bylo: T2 4 pac., T3-12 pac.; T4-28 pac.; N0-3 pac.; N1-7 pac.; N2-25 pac, N3-10. Průměrná velikost GTV: rameno A = 62 cm 3 ; rameno B = 59 cm 3. Průměrná celková doba léčby: rameno A: 51 dne; rameno B: 39 dne. Průměrný počet cyklů CHT v rameni A = 4,8 cyklu. Výsledky Toxicita: průměrná maximální toxicita v celém souboru byla 2,6- rameno A: 2,6 a rameno B: 2,6. Relaps onemocnění: v celém souboru bylo zatím zaznamenáno 9 relapsů, rameno A: 6, B: 3 pac Přes malý počet a velmi pomalý nábor pacientů studie probíhá a průběžné hodnocení ukazuje na srovnatelnou akutní toxicitu obou ramen a trend k lepší lokální kontrole pro rameno B. Účast dalších pracovišť v této velmi jednoduše koncipované studii je i nadále velmi vítána.

23 Prostata a ORL 23 Predikční faktory lokoregionální recidivy po samostatné brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem pro karcinom jazyka Petera J. 1, Sirák I. 1, Tuček L. 2, Hodek M. 1, Paluska P. 1, Kašaova L. 1, Paulikova S. 1, Vošmik M. 1, Doležalova H. 2, Laco J. 3 1 Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové 2 Stomatologická klinika, FN a LF Hradec Králové 3 Fingerlandův ústav patologické anatomie, FN a LF Hradec Králové Brachyterapie (BT) je alternativou chirurgické léčby u časných stádií karcinomu jazyka. Riziko lokální recidivy je kolem 15 % a riziko uzlinového relapsu je %. Cílem naší retrospektivní studie byla analýza klinických a možných molekulárně biologických faktorů lokální a regionální kontroly nádoru na limitovaném souboru pacientů s karcinomem předních dvou třetin jazyka léčených samostatnou brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem (HDR BT) na naší klinice. Byla hodnocena korelace lokální a regionální kontroly s klinickým stádiem, gradingem nádoru, resekčními okraji, hloubkou nádorové invaze, expresí p16, EGFR, NFκB, HIF-1α, HER2, Ku80 a COX2. Pravděpodobnost pětileté lokální kontroly byla 85% a lokoregionální kontroly 68%. Exprese p16 signifikantně korelovala s nižším gradem nádoru, ale ani grade ani p16 nekorelovaly s lokoregionální kontrolou tumoru. Biomarker lokální a regionální kontroly se nám nepodařilo nalézt. Jediný faktor, který statisticky signifikantně souvisel s lokální, regionální a lokoregionální kontrolou byla hloubka invaze tumoru, zvláště < 10 mm versus > 10 mm (p = 0,05, 0,03, 0,01).

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Pátek 16.9.2011 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. 9,10 Prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc., Šrámek V. Curriculum vitae české radiační onkologie

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích

Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW 60019 detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích T. Veselský 1,2,4, J. Novotný Jr. 1,2,4, V. Paštyková 1,3,4, B. Otáhal 5, L.

Více

SROBF KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY Program HRADEC KRÁLOVÉ června 2016

SROBF KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY Program HRADEC KRÁLOVÉ června 2016 1 SROBF 12 12. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY Program HRADEC KRÁLOVÉ 23. - 25. června 2016 2 12. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky Organizátoři

Více

Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M.

Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M. Pátek 1.10.2010 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. IGRT a stereotaktická RT předsednictvo: Feltl D., Steiner M. 9,10 Lovas P., Lovasová Z., Krupa P., Steiner M. Soudobý pohled na definici

Více

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Český a slovenský gastroenterologický kongres 13.11.2015

Více

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd.

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd. Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty MUDr. Běla Malinová, Radioterapeu7cko- onkologické odd. FN v Motole Úvod Karcinom prostaty je radiokurabilní onemocnění. Efekt je závislý

Více

PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED

PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED Irena Koniarová, Ivana Horáková, Vladimír Dufek, Helena Žáčková NEZÁVISLÉ PROVĚRKY V RADIOTERAPII 1996 2016:

Více

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK Pátek 25.9.2009 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D.,

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Strukturovaná péče v radioterapii Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Postavení RT v léčbě nádorů 25% Chirurgie Radioterapie 55% 15% Chemoterapie 5% SBU. The Swedish council

Více

Program na IX. ročník kongresu Nový Jičín 2012

Program na IX. ročník kongresu Nový Jičín 2012 Program na IX. ročník kongresu Nový Jičín 01 Pátek 1.9.01 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. Blok I Předsednictvo: Soumarová R., Homola L. 9,15 Soumarová R., Homola L., Machala S. Postavení

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné nádory v ČR, úloha a moţnosti radioterapie

1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné nádory v ČR, úloha a moţnosti radioterapie Ţerotínský zámek Nový Jičín Pátek 14.9.2007 9,00 9,15 Zahájení, organizační pokyny: Radina M., Soumarová R. 1. blok předsednictvo: Petera J., Hajduch M. 1. 9,15 Macháček J., Cwiertka K. Nejčastější zhoubné

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Jiří Šedo Česká onkologická společnost ČLS JEP Masarykův onkologický ústav, Brno ÚZIS ČR Konference DRG Restart 2016 9. 11.

Více

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT)

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) 1 přednáška = 100 minut 1 praxe = 240 minut (pokud není uvedeno jinak) Klinické praxe

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

Radioterapeutické techniky ve FN Olomouc. David Vrána

Radioterapeutické techniky ve FN Olomouc. David Vrána Radioterapeutické techniky ve FN Olomouc David Vrána Nově zaváděné techniky ve FN Olomouc Stereotaktická radioterapie (radiochirugie) Aktivní kontrola dýchání Eskalace dávky u karcinomu prostaty Simultánnní

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST

3. MINIMÁLNÍ SEZNAM TEST Doporučení SÚJB Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii lineární urychlovače pro 3D konformní radioterapii a IMRT 2006 OPRAVA A DOPLNĚNÍ 1.4.2010 Tato

Více

L. Molenda, L. Knybel, J. Cvek, P. Benýšková, B. Otáhal. Jak v praxi reagovat na odstávky v provozu lineárních urychlovačů

L. Molenda, L. Knybel, J. Cvek, P. Benýšková, B. Otáhal. Jak v praxi reagovat na odstávky v provozu lineárních urychlovačů L. Molenda, L. Knybel, J. Cvek, P. Benýšková, B. Otáhal Jak v praxi reagovat na odstávky v provozu lineárních urychlovačů Obsah Důvody přerušení radioterapie Důsledky přerušení léčby Co s tím? Jak reagují

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod

Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod Ivana Horáková Irena Koniarová Vladimír Dufek Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Tato práce vznikla za podpory projektu TAČR č. TB01SUJB071.

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) ČLS JEP vznikla v únoru 1990. Předsedové SROBF 1990-2001 MUDr. Zdeněk Chodounský,

Více

V Pardubicích dne 31. října 2011

V Pardubicích dne 31. října 2011 V Pardubicích dne 31. října 2011 Vážení kolegové, Český rozhlas Radiožurnál vysílal dne 26.10.2011 v 10 hodin dopoledne rozhovor s doc. MUDr. Vladimírem Študentem, Ph.D., přednostou Urologické kliniky

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 28.6.24 42 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 23 Jedním z nejzávažnějších onemocnění

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE KLINICKÁ RADIOFYZIKA A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V RADIOTERAPII 1. Cíl specializační přípravy Obor

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Stanovení dávky pacienta při nenádorové radioterapii v ČR

Stanovení dávky pacienta při nenádorové radioterapii v ČR Stanovení dávky pacienta při nenádorové radioterapii v ČR Vladimír Dufek Helena Žáčková Ivana Horáková Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Praha Konference ČSFM Bystřice pod Pernštejnem, 14.-15.4.2016

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava

Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Všechno co jste kdy chtěli vědět o onkologii, ale báli jste se zeptat. David Feltl Fakultní nemocnice Ostrava Obsah Proč jsou zhoubné nádory zhoubné? Stručná historie oboru a jednotlivých léčebných metod

Více

Nové techniky v radioterapii

Nové techniky v radioterapii Nové techniky v radioterapii 1895 objev rtg záření 1896 - první léčba 1910 rtg terapie 1930 radiová bomba 1937 Lineární urychlovač 1966 lineární urychlovač 1972 - CT počítačové plánování MRI/PET Historie

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013 1 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2013 PŮVODNÍ PUBLIKACE SOUHRNNÁ PRÁCE (ČESKY) Šlampa, P., Kazda, T.: Konzervativní postupy v léčbě gliomů. Postgraduální medicína, 15,

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Současný stav provádění nenádorové radioterapie v České republice

Současný stav provádění nenádorové radioterapie v České republice Současný stav provádění nenádorové radioterapie v České republice Ing. H. Žáčková, Ing.I.Horáková,CSc., Ing.I.Koniarová,PhD., Ing.V.Dufek,PhD. Státní ústav radiační ochrany v.v.i Práce je řešena s podporou

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Proton Journal 10/2016

Proton Journal 10/2016 Proton Journal 10/2016 pravidelné novinky z oblasti léčby Protonová radioterapie v léčbě karcinomu prostaty a její výhody Radioterapie je jednou ze základních metod léčby karcinomu prostaty. Jednou z radioterapeutických

Více

ODDĚLENÍ RADIAČNÍ ONKOLOGIE Rok 2004

ODDĚLENÍ RADIAČNÍ ONKOLOGIE Rok 2004 ODDĚLENÍ RADIAČNÍ ONKOLOGIE Rok PŮVODNÍ PUBLIKACE (IN EXTENSO) Domácí 1. Šlampa, P. Co potřebujete vědět o nádorech mozku. MOÚ,, 22 s. (ISBN 80-86793 00-1) 2. Šlampa, P., Hynková, L., Košťáková, Š. Konzervativní

Více

9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice Proton Therapy Center Prague

9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice Proton Therapy Center Prague Program NJ 2013 Pátek 21.6.2013 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. Blok I: Indikace RT, cílové objemy Předsednictvo: Petera J., Soumarová R. 9,10 Perková H., Soumarová R., Maňásek V. Management

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2009

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2009 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2009 PŮVODNÍ PUBLIKACE Domácí 1. Šlampa, P., Lovas, P., Lovasová, Z., Doleželová, H. Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů. Postgraduální

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7 Léčba vysocerizikového karcinomu prostaty pohled urologa M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol High-risk CaP = lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty kontrola nádoru

Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty kontrola nádoru Původní práce Pětileté výsledky IMRT karcinomu prostaty kontrola nádoru Five-Year Results of IMRT for Prostate Cancer Tumor Control Odrážka K. 1-4, Doležel M. 1,2,5, Vaňásek J. 1, Vaculíková M. 6, Zouhar

Více

Hodnocení toxicity radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT

Hodnocení toxicity radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT Hodnocení toxicity radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT Vaňásek J. 1, Odrážka K. 1, Doležel M. 1, Kolářová I. 1, Valentová E. 1, Dušek L. 2, Jarkovský J. 2 1 Multiscan s. r. o., Radiologické

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro radiační onkologii 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče

Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče Informační systémy v radioterapii ovlivňují kvalitu poskytované péče Ing. Pavel Tobiáš, Ph.D., MBA Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ Brno MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D., MUDr. David Vrána Ph.D. Onkologická

Více

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze High-risk lokalizovaný a lokálně pokročilý karcinom prostaty GR LE Doplnit screening

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

CYBERKNIFE DAVID FELTL

CYBERKNIFE DAVID FELTL CYBERKNIFE DAVID FELTL Obsah Smysl projektu Sliby a realita Vliv zavedení nové technologie na trh zdravotních služeb Medicína Ekonomika Věda a výzkum Budoucnost Smysl projektu Vznik myšlenky: 2007 Idea:

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

15 let auditů v RT. Vývoj a budoucnost auditů v radioterapii. Systém auditů v radioterapii v ČR základní audit. Radioterapeutická pracoviště v ČR

15 let auditů v RT. Vývoj a budoucnost auditů v radioterapii. Systém auditů v radioterapii v ČR základní audit. Radioterapeutická pracoviště v ČR Vývoj a budoucnost auditů v radioterapii I. Horáková I. Koniarová, V. Dufek., H. Žáčková, D. Ekendahl Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Bartoškova 28, Praha 4 Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické

Více

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011

KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011 KLINIKA RADIAČNÍ ONKOLOGIE LF MU MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Rok 2011 PŮVODNÍ PUBLIKACE Souhrnná práce (česky) 1. Lovas, P., Lovasová Z. Adjuvantní terapie u karcinomu rekta. Klin Onkol, 24, 2011, 2, s.

Více

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi Martin Homola Jaroslav Ptáček KAP kerma - area product kerma - area produkt, je používán v dozimetrii pacienta jednotky (Gy * m 2 ) kerma - area produkt = plošný integrál

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Program

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Program SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 6. 7. února 2007 Program 3. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky Organizátoři Klinika onkologie

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

CT - dozimetrie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

CT - dozimetrie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika CT - dozimetrie Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika CT dozimetrie Rozdělení dávky Definice dávky Instrumentace Definice CTDI Rizika, efektivní dávka Diagnostické referenční

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 27 215 NZIS REPORT č. K/13 (9/216) Stručný přehled

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více