VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Sborník příkladů I. díl Ing. Ivana Důrasová Ing. Magda Morávková 2011

2 Recenzovali: JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. Ing. Petr Valouch, Ph.D. Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídají autoři. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Ivana Důrasová, Magda Morávková, 2011 ISBN

3 Anotace Praktická řešení daňových situací formou příkladů, které vycházejí z ekonomické činnosti poplatníků s dopadem na daňová řešení, příjmy zaměstnanců, zisky osob samostatně výdělečně činných a zisky obchodních společností. Jednotlivé kapitoly zahrnují problematiku zdanění fyzických osob, právnických osob včetně společných ustanovení, daně majetkové, daň z přidané hodnoty, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení. Dílčí řešení jednotlivých praktických případů je spojeno v komplexní závěrečné řešení při ročním zdanění osob s vyuţitím optimálního daňového zatíţení. Klíčová slova: Příjmy, výdaje, výnosy, náklady, hospodářský výsledek, daně

4 Obsah Úvod Odpisy dlouhodobého majetku Závislá činnost Zdanění fyzické osoby Zdanění právnické osoby Majetkové daně Daň z přidané hodnoty Sociální a zdravotní pojištění Seminární práce Literatura

5 Úvod Předloţený učební text je zaměřený na praktickou problematiku pouţívání daňových zákonů. Jejich znalost by měla být chápána jako aktivum budoucího manaţera, odborného ekonomického pracovníka či soukromého podnikatele při řešení hospodářských případů, tj. počínaje rozhodováním, jejich řešením aţ po daňové zatíţení. Jedná se v podstatě o průvodce v procesu, který začíná podnikatelským případem aţ po nejefektivnější a úspěšné splnění předepsaných daňových povinností. Na počátku řešení jednotlivých praktických příkladů je nutné si připomenout, ţe daně jsou povinné, zákonem určené platby do veřejných rozpočtů, které se vyznačují svojí neúčelovostí a neekvivalentností, tzn., ţe jsou uloţeny jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech. Jejich prostřednictvím si stát prosazuje podíl na důchodech a majetku podřízených subjektů. Znamenají určitou formu redistribuce národního důchodu, protoţe jsou podstatnou částí příjmů státního rozpočtu a veřejných rozpočtů měst a obcí. Zdrojem daní jsou mzdy, zisky podnikatelských subjektů, renty. Pouţívají se na zabezpečení státní správy a veřejného sektoru ekonomiky státu. Naopak daňové zatíţení ovlivňuje finanční hospodaření podnikatelských subjektů a důchody ostatních subjektů. Z tohoto pohledu je moţné chápat daně jako spoluúčast občanů na státních veřejných výdajích. Sbírka daňových praktických příkladů je rozdělena do kapitol na základě rozdělení daňové soustavy České republiky, tj. na daně přímé a nepřímé a další platby do veřejných rozpočtů, které mají charakter daní. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou zakončeny příklady na doporučené seminární práce, které shrnují veškerou probranou tématiku v předchozích praktických případech. Největší podíl zahrnují daně přímé, tj. zdanění fyzických osob, přes závislou činnost aţ po zdanění fyzických osob podnikatelů s moţností vyuţití výpočtů pro optimalizaci daňové zátěţe. Současně je řešena problematika společných ustanovení pro fyzické a právnické osoby, především odepisování dlouhodobého majetku, daňové a nedaňové výdaje. Kapitola týkající se zdanění právnických osob navazuje na znalost finančního účetnictví, tj. týká se určení účetních výnosů a nákladů a jejich následnou úpravu na základ daně. Nedílnou součástí řešení příkladů týkajících se přímých daní je vyuţívání slev, daňových zvýhodnění, nezdanitelných částí základu daně, slev při zaměstnávání osob zdravotně postiţených. Řešení příkladů optimálního zdanění je spojeno s výpočty pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojištění sociální a to jak v rámci závislé činnosti, tak u osob samostatně výdělečně činných. Nedílnou součástí sbírky je zdanění majetku občanů, tedy praktické příklady zahrnující daň z nemovitostí, daň silniční, daň z převodu nemovitostí, daň dědickou a darovací. Z problematiky nepřímých daní jsou v učebním textu uvedené hospodářské operace pro zdanění u plátců daně z přidané hodnoty a týkají se především tuzemska. Praktické příklady jsou vodítkem, bez kterých by daňová problematika byla obtíţně pochopitelná a měly by tvořit nadstavbu nad teoretické zvládnutí základů daňové soustavy České republiky. 3

6 1. Odpisy dlouhodobého majetku Příklad 1.1 Výrobní společnost STROJTEX a.s. měla v evidenci dle účetnictví k 1.1. tohoto roku tento hmotný majetek: Nákladní automobil (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku listopad/předchozí rok, metoda odpisování zrychlený o.) Fax (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku leden/předchozí rok, metoda odpisování rovnoměrný o.) Soustruh (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku srpen/předchozí rok, metoda odpisování zrychlený o.) Bruska (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku únor/tři roky zpátky, metoda odpisování rovnoměrný odpis) Fréza (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku leden/předchozí rok, metoda odpisování zrychlený o.) Počítač (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku říjen/tři roky zpátky, metoda odpisování rovnoměrný o.) V průběhu tohoto roku došlo v evidenci majetku k těmto změnám: V červnu byla ukončena modernizace brusky za cenu ,- Kč K datu byla provedena inventarizace hmotného majetku a byl zjištěn inventarizační přebytek rozmnoţovací stroj v reprodukční ceně ,- Kč byla prodána fréza v prodejní ceně ,- Kč byl zakoupen vysokozdviţný vozík v pořizovací ceně ,- Kč a k tomuto datu byl uveden do provozu byl zakoupen pro potřeby společnosti osobní automobil v pořizovací ceně ,- Kč a v říjnu byl uveden do provozu Účetní odpis je stanoven u všech druhů majetku ve výši 18 % ročně, účetně se začíná odepisovat od následujícího měsíce po uvedení majetku do provozu. Majetek pořízený v tomto roce odepisuje společnost daňově metodou zrychleného odpisu. Úkoly: 1. Vypočítejte účetní odpisy za tento rok 2. Vypočítejte daňové odpisy za tento rok 3. Vypočítejte účetní oprávky k tohoto roku 4

7 4. Vypočítejte daňové oprávky k tohoto roku 5. Určete, u kterého majetku můţe společnost vyuţít zvýšeného odpisování a tento odpis případně vypočítejte 6. Určete, jak ovlivní rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy účetní výsledek hospodaření vzhledem k výpočtu základu daně z příjmu Uveďte paragrafy a odstavce zákona o daních z příjmů, které řeší tyto otázky : 1. Co je dlouhodobý hmotný majetek 2. Co je vstupní cena 3. Co je zůstatková cena 4. Do jakých odpisových skupin zařadíme majetek, pokud ho nenajdeme v příloze k zákonu o daních z příjmů 5. Z jakého důvodu můţe dojít k prodlouţení doby odepisování 6. Do jaké maximální výše je moţné odepsat majetek 7. Za jak dlouhou dobu počítáme daňové odpisy Příklad 1.2 Pan Rudolf Výborný jako jediný vlastník zaloţil společnost s ručením omezeným a podniká v oboru zemědělská a lesní výroba. Před třemi lety, v dubnu, koupil zemědělský traktor jehoţ vstupní cena byla ,- Kč, je jeho prvním vlastníkem a uplatňuje zvýšený odpis. V tomto měsíci jej uvedl do pouţívání. Roční účetní odpis stanovil ve výši 20 % a začal odepisovat následující měsíc V loňském roce provedl na traktoru technické zhodnocení v hodnotě ,- Kč, které zařadil do pouţívání 1.7. loňského roku (tento výdaj na základě svého uváţení neuplatnil jako výdaj podle 24/2 zb ZDP). Úkoly: 1. vypočítejte účetní odpisy aţ do výše vstupní ceny 2. vypočítejte daňové odpisy aţ do výše vstupní ceny rovnoměrným způsobem 3. vypočítejte daňové odpisy aţ do výše vstupní ceny zrychleným způsobem Příklad 1.3 Obchodní společnost rozšířila v loňském roce svůj obchodní majetek o tyto druhy (první vlastník): Jízdní kolo, vstupní cena ,- Kč do pouţívání zařazeno v květnu Transportní zařízení pro přepravu materiálu, vstupní cena ,- Kč do pouţívání zařazeno v červenci 5

8 Prodejní automat, vstupní cena ,- Kč do pouţívání zařazen v září Dva roky poté provedla a zařadila do pouţívání technické zhodnocení u transportního zařízení ve vstupní ceně ,- Kč. Úkoly: 1. Vypočítejte rovnoměrné odpisy aţ do úplného odepsání vstupní ceny 2. Vypočítejte zrychlené odpisy aţ do úplného odepsání vstupní ceny 3. Vypočítejte rovnoměrné odpisy zvýšené aţ do úplného odepsání vstupní ceny 4. Vypočítejte zrychlené odpisy zvýšené aţ do úplného odepsání vstupní ceny Příklad 1.4 Individuální podnikatel zabývající se výrobou polotovarů pro strojírenské podniky si pořídil v tomto roce měřící kontrolní přístroj v hodnotě ,- Kč. Vypočítejte odpisy aţ do úplného odepsání a) rovnoměrným způsobem odepisování b) zrychleným způsobem odepisování a to 1. formou výpočtu při zachování vstupní ceny 2. vzhledem k rychle probíhající modernizaci v druhém roce pouţití provedl a uvedl do provozu technické zhodnocení měřícího přístroje v ceně ,- Kč. Příklad 1.5 Poplatník, který podniká v oboru strojírenské výroby vybavil svůj provoz obráběcím strojem e vstupní ceně ,- Kč, který uvedl do provozu a zvolil metodu zrychleného odepisování. Vypočítejte odpisy aţ do úplného odepsání podle platných zákonů o dani z příjmů pro dané roky. Příklad 1.6. Společnost Pest, s.r.o., která se zabývá projektováním ekologických staveb vlastní provozní budovu, kterou zakoupila od stavební organizace v září před dvěma lety v pořizovací ceně ,- Kč. V tomto měsíci ji také uvedla do provozu a zahrnula ji do obchodního majetku společnosti. 70 % provozních ploch budovy pouţívá pro projektování a zbývajících 30 % pronajala na bydlení pracovníkům managementu společnosti. Daňově budovu odepisuje zrychleným způsobem, účetní odepisování zahájila měsíc po zařazení budovy do provozu. Roční účetní sazba byla určena ve výši 1,8 % ze 6

9 vstupní ceny budovy, začíná se odepisovat od následujícího měsíce po zařazení do provozu. V srpnu tohoto roku ukončila nájemní poměr pracovníků managementu společnosti v budově, provedla rekonstrukci plynového topení za ,- Kč a nechala dodavatelským způsobem upravit původní bytové jednotky na provozní místnosti. Stavební firmě za tyto úpravy zaplatila ,- Kč. Vypočítejte daňové a účetní odpisy budovy za dobu pouţívání a rozhodněte, v jaké výši je moţné zahrnout odpisy jako daňově uznatelný výdaj pro výpočet daně z příjmů v uvedených letech. Příklad 1.7 Společnost Rako, s.r.o. zabývající se podnikáním v oblasti oprav aut a nákupu a prodeje autodoplňků z důvodu zkvalitnění své obchodní činnosti a zvýšené poptávce rozšířila svůj majetek: - Z nedostatku kapacity pro opravy vozidel zakoupila před čtyřmi lety 1.5. zdvihací zařízení na zvedání vozidel za ,- Kč. Do provozu jej uvedla po provedení instalace 1.8. Je jeho prvním vlastníkem, daňově ho odepisuje zrychleným způsobem, účetně stanovila roční sazbu ve výši 10 %. V tomto roce k uvedla do provozu technické zhodnocení zdvihacího zařízení za ,- Kč. - Pro sluţební účely zakoupila před čtyřmi lety v lednu osobní auto Octavia za ,- Kč jej uvedla do provozu. Je jeho prvním vlastníkem, daňově ho odepisuje zrychleným způsobem, roční účetní sazba je stanovena ve výši 25 %. - Vkladem společníka, který dříve podnikal jako individuální podnikatel, získala společnost před dvěma lety k nákladní auto ve vstupní ceně ,- Kč. Téhoţ dne ho uvedla do provozu. Tento společník ho pouţíval ve své bývalé firmě 2 roky (uvedeno do provozu 1. 3.) a odepisoval ho daňově zrychleným způsobem. Roční účetní sazbu stanovil ve výši 20 %. Účetně se odepisuje následující měsíc po uvedení majetku do provozu. Vypočítejte odpisy daňové a účetní u uvedeného majetku aţ do výše vstupních cen. Příklad 1.8 Podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná, který se zabývá účetním a daňovým poradenstvím zakoupil 1.6. před dvěma roky softwarový program na vedení účetnictví i daňové evidence ve vstupní ceně ,- Kč jej uvedl do provozu. Stanovte způsob a výši daňových odpisů aţ do úplného odepsání 1. jestliţe vede daňovou evidenci, 2. jestliţe vede účetnictví. 7

10 Příklad 1.9. Firma Progress, s.r.o., výroba čalouněného nábytku si pořídila před rokem tento majetek: - Na základě zpracovaného námětu byl vytvořen reklamní film propagující výrobu nábytku za ,- Kč. Byl uveden do provozu Vlastní činností, na základě vyhlášené soutěţe vytvořila obchodní značku, kterou si nechala patentovat. Zřizovací výdaje byly ve výši ,- Kč. Do provozu ji uvedla 1.8. Vypočítejte odpisy za dobu pouţívání majetku. Příklad 1.10 Firma nakoupila následující dlouhodobý majetek: 1. Osobní automobil cena bez DPH ,- Kč, DPH 20 % (zařazen ) 2. Počítače (3 ks), cena bez DPH za kus ,- Kč, DPH 20 % (zařazeny ) 3. Nákladní automobil, reprodukční cena ,- Kč (zařazen ) Účetní odpisy jsou lineární, měsíční, odepisuje se následující měsíc po uvedení majetku do provozu. Odpisové sazby u automobilů jsou 20 %, u počítačů 25 %. Daňové odpisy jsou rovnoměrné. Vypočítejte účetní a daňové odpisy do úplného odepsání. Příklad 1.11 Společnost má v evidenci následující dlouhodobý hmotný majetek: 1. Zděná budova vstupní cena ,- Kč, pořízena , OS 5, odpis rovnoměrný 2. Strojní zařízení pořizovací cena ,- Kč, pořízeno , OS 2, odpis zrychlený 3. Osobní automobil cena bez DPH ,- Kč, DPH 20 %, pořízen , odpis zrychlený, vyřazen z důvodu havárie Notebook reprodukční pořizovací cena ,- Kč, pořízen , odpis zrychlený Vypočítejte daňové odpisy za celou dobu odepisování. 8

11 Příklad 1.12 Společnost eviduje k 1.1.tohoto roku následující majetek: 1. terénní vyklápěcí vůz pořízení v roce 2010 VC ,- Kč 2. skleník pro pěstování rostlin ,- Kč 3. traktor pro lesnickou výrobu ,- Kč 4. rozmetadlo uměl. hnojiv ,- Kč 5. jeřábový automobil ,- Kč 6. průmyslový komín ,- Kč 7. kovová nádrţ - objem 420 l ,- Kč 8. trezor ,- Kč V tomto roce byl pořízen následující majetek: 9. kotel ústřed. vytápění (není nedílnou součástí budovy) ,- Kč 10. věţový zásobník (silo) ,- Kč 11. samovýklopný přívěs pro zeměděl. účely ,- Kč 12. pásový traktor ,- Kč 13. software pro optimalizaci krmných dávek ,- Kč V tomto roce došlo k následujícím skutečnostem: a) průmyslový komín (bod 6) byl poškozen bleskem a byl zbourán b) kovová nádrţ (bod 7) vyřazena pro nadměrné poškození (koroze), odvezena do Kovošrotu c) traktor (bod 3) byl 3.4. odcizen z areálu společnosti d) samovýklopný přívěs (bod 11) byl prodán za daňovou zůstatkovou cenu Nově pořízený majetek (tj. v tomto roce) je odepisován rovnoměrně, dříve pořízený majetek je odepisován zrychleně. Vypočítejte daňové odpisy ve sledovaném roce. Příklad 1.13 Společnost pořídila v roce 2011 počítač v hodnotě ,- Kč. V roce 2011 se rozhodla provést technické zhodnocení za ,- Kč. Vypočítejte rovnoměrný a zrychlený odpis počítače za celou dobu odepisování. Při výpočtu neuvaţujte s DPH. 9

12 Příklad 1.14 Společnost, plátce DPH, pořídila v roce 2007 výrobní linku v ceně bez daně ,- Kč, DPH 19 %. Výrobní linka byla převezena vlastní dopravou společnosti, cena dopravy činila ,- Kč. Dodavatelská firma provedla montáţ výrobní linky a její instalaci, za tuto práci vystavila fakturu na částku ,- Kč bez DPH. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce výrobní linky v hodnotě ,- Kč bez DPH, DPH 19 %. V roce 2010 byla provedena oprava za ,- Kč bez DPH, DPH 20 % a dále byla provedena rekonstrukce části výrobní linky za ,- Kč bez DPH, DPH 20 %. Výrobní linka je zatříděna do 2. odpisové skupiny. Vypočítejte rovnoměrný a zrychlený odpis za celou dobu odepisování výrobní linky. Příklad 1.15 Podnikatel, který není plátce DPH pořídil v roce 2008 vzduchové čerpadlo v hodnotě ,- Kč. Ještě v roce 2008 provedl technické zhodnocení čerpadla v hodnotě ,- Kč (nebylo uplatněno jako daňový výdaj). V roce 2009 provedl další technické zhodnocení v hodnotě ,- Kč. V roce 2010 provedl opět technické zhodnocení v hodnotě ,- Kč. Vypočítejte rovnoměrný a zrychlený odpis za celou dobu odepisování čerpadla. Příklad 1.16 Společnost, plátce DPH, pořídila v roce 1997 nemovitost, ve které zřídila hotel. Nemovitost byla zařazena do 5. odpisové skupiny. Cena pořízení nemovitosti činila ,- Kč bez DPH, s pořízením byly spojeny další výdaje v hodnotě ,- Kč bez DPH. V roce 2001 byla provedena celková rekonstrukce hotelu v hodnotě ,- Kč bez DPH. V roce 2002 byla provedena další rekonstrukce v hodnotě ,- Kč bez DPH. V roce 2004 byla provedena modernizace hotelu za cenu bez daně ,- Kč. V roce 2011 byla provedena další modernizace za cenu bez daně ,- Kč a hotel byl prodán za daňovou zůstatkovou cenu. Společnost uplatňuje zrychlený odpis. Vypočítejte zůstatkovou cenu nemovitosti. 10

13 Příklad 1.17 Dva podnikatelé, fyzické osoby neplátci DPH, jsou spoluvlastníky nemovitosti. První podnikatel vlastní 35 % podílu, druhý podnikatel vlastní 65 % podílu. Nemovitost byla pořízena v roce 1998 za ,- Kč. S pořízením nemovitosti byly spojeny další výdaje ve výši ,- Kč. První podnikatel odepisuje rovnoměrně, druhý zrychleně. Nemovitost je zařazena do 5. odpisové skupiny. Druhý podnikatel provedl v roce 2001 přístavbu u své části nemovitosti za ,- Kč, v roce 2008 dále provedl modernizaci za ,- Kč. Vypočítejte odpisy u obou podnikatelů. Příklad 1.18 Podnikatel fyzická osoba pořídil v roce 2008 osobní auto v hodnotě ,- Kč a vloţil ho do obchodního majetku. V jednotlivých letech vyuţíval toto auto zároveň pro soukromé účely, a to následovně: 2008 celkem bylo ujeto km, z toho pro soukromé účely km 2009 celkem bylo ujeto km, z toho pro soukromé účely km 2010 celkem bylo ujeto km, z toho pro soukromé účely km 2011 celkem bylo ujeto km, z toho pro soukromé účely km Podnikatel není plátce DPH, osobní auto je odepisováno rovnoměrně. Vypočítejte uplatnitelné odpisy v jednotlivých letech. Příklad 1.19 Lékař fyzická osoba zakoupil a zrekonstruoval objekt, ve kterém je zřízena jeho ordinace s nezbytným zázemím o ploše 230 m2. Objekt je zařazen v obchodním majetku v odpisové skupině 5 a je odepisován zrychleně. V objektu je dále umístěn soukromý byt lékaře, plocha bytu je 150 m 2. Vstupní cena nemovitosti je ,- Kč. Do obchodního majetku byla zařazena v roce Vypočítejte uplatnitelné odpisy v jednotlivých letech. 11

14 Příklad 1.20 Společnost uzavřela v únoru 2008 leasingovou smlouvu na finanční pronájem obráběcího stroje v hodnotě ,- Kč na 54 měsíců. Po skončení leasingové smlouvy bude obráběcí stroj odkoupen za kupní cenu ,- Kč. Po převzetí obráběcího stroje v únoru 2008 provedla společnost montáţ a instalaci obráběcího stroje ve vlastní reţii, hodnota montáţe a instalace činila ,- Kč. Stroj je zařazen do 2. odpisové skupiny. Vypočítejte daňový rovnoměrný a zrychlený odpis. Při výpočtu neuvaţujte s DPH. Příklad 1.21 Společnost uzavřela v dubnu 2009 leasingovou smlouvu na finanční pronájem prodejního automatu v hodnotě ,- Kč na 54 měsíců. Po skončení leasingové smlouvy bude prodejní automat odkoupen za kupní cenu ,- Kč. V listopadu 2009 bylo se souhlasem pronajímatele provedeno technické zhodnocení prodejního automatu v hodnotě ,- Kč. Toto technické zhodnocení uhradil nájemce a pronajímatel potvrdil, ţe toto technické zhodnocení nebude odepisovat. Vypočítejte daňový zrychlený odpis. Při výpočtu neuvaţujte s DPH. 12

15 2. Závislá činnost Příklad 2.1 Pan Jeřábek je zaměstnán jako obchodní zástupce u akciové společnosti Trading Praha. Za měsíc leden měl hrubou mzdu ve výši ,- Kč. Pouţívá sluţební auto i pro soukromé účely. Pořizovací hodnota auta je ,- Kč. Zaměstnavatel vyplatil panu Jeřábkovi náhradu za cestovné za měsíc leden ve výši 1.500,- Kč. Z toho představují náhrady cestovného podle vyhlášky limit 1.000,- Kč. Nemá ţádné jiné příjmy ani ţádné jiné zaměstnání. Podepsal prohlášení k dani z příjmu. Uplatňuje daňové zvýhodnění na 2 nezletilé děti ţijící s ním ve společné domácnosti. Úkol: Vypočítejte měsíční zálohu na daň z příjmu a čistou mzdu p. Jeřábka za měsíc leden Příklad 2.2 Pan Novotný je zaměstnán u a.s. Trading Praha jako účetní. Je svobodný. Za měsíc leden měl hrubou mzdu ve výši ,- Kč. Kromě tohoto pracovně právního vztahu pracoval v lednu ještě: na dohodu o pracovní činnosti u obchodníka s potravinami, kterému vede účetnictví. Obchodník mu za měsíc leden přiznal hrubou mzdu ve výši 6.250,- Kč, na dohodu o provedení práce v krejčovství Hála, kde jednorázově odsouhlasil účetní případy firmy. Majitel mu přiznal odměnu ve výši 1.540,- Kč. Prohlášení k dani z příjmu p. Novotný podepsal u a.s. Trading Úkol: Vypočítejte jakou výši zálohy na daň a daň bude muset pan Novotný z uvedených příjmů zaplatit a jaká byla výše jeho čisté mzdy od všech zaměstnavatelů. Příklad 2.3 Pan Tomáš Prchal je zaměstnaný u firmy TANA, s.r.o. jako tesař. U firmy podepsal prohlášení k dani z příjmu. Ve společné domácnosti s manţelkou vyţivuje dvě nezletilé děti. Manţelka pobírala po část roku rodičovský příspěvek a od 1.11.tohoto roku nastoupila do zaměstnání do firmy Salko, s.r.o., u které pracovala jiţ před nástupem na mateřskou dovolenou. Rodičovský příspěvek za tento rok jí byl vyplacen v částce ,- Kč, hrubá mzda ze zaměstnání za tento rok je ,- Kč (nepodepsala prohlášení k dani z příjmů). Manţelé mají sjednánu hypotéku, úroky za rok dle potvrzení od peněţního ústavu byly zaplaceny ve výši ,- Kč. Oba dva také mají uzavřeno ţivotní pojištění do 60let věku, 13

16 dle potvrzení od pojišťovny pan Prchal zaplatil za rok příspěvky ve výši 3 375,- Kč a jeho manţelka ve výši 3 200,- Kč. Pan Prchal má uzavřeno penzijní připojištění, za tento rok zaplatil 2 400,- Kč. Osobní údaje: RČ /2853 Trvalé bydliště: Jihlava, Benešova 2 Děti: Denisa RČ /2154 Lukáš RČ /1147 Zdanitelné příjmy za rok od ledna do srpna je měsíční mzda ,- Kč, od září sníţena na ,- Kč Leden odpracováno 13 dní, dovolená 9 dní (průměr pro dovolenou 913,- Kč/den) Únor - odpracován celý měsíc Březen odpracován celý měsíc Duben odpracováno 21 dní, dovolená 1 den (průměr pro dovolenou 943,- Kč/den) Květen odpracováno 20 dní, dovolená 1 den Červen odpracován celý měsíc Červenec odpracován celý měsíc Srpen odpracováno 16 dní, dovolená 5 dní (průměr pro dovolenou 923,- Kč/den) Září odpracováno 18 dní, dovolená 4 dny Říjen odpracován celý měsíc Listopad odpracován celý měsíc Prosinec odpracováno 10 dní, 17 kalendářních dní nemoc pracovní úraz (za 10 dní činí základní mzda 8 261,- Kč, náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost činí 3 123,- Kč) následujícího roku poţádal pan Prchal o roční zúčtování daně z příjmu za sledovaný rok. Úkoly: Sestavte mzdový list za sledovaný rok Proveďte roční zúčtování daně z příjmu Příklad 2.4 Pan Bárta pracuje jako pomocný dělník v podniku na výrobu litinových forem. Jeho základní mzda v měsíci je ,- Kč. Podle prémiového řádu podniku obdrţel vţdy za čtvrtletí prémii ve výši 20 % základní mzdy. V květnu obdrţel odměnu 2 000,- Kč a v listopadu 3 000,- Kč. Je invalidní I. stupně a pobírá invalidní důchod. Manţelka je zaměstnaná a její mzda za rok je vyšší neţ limit pro vyţivovanou osobu (daňové zvýhodnění neuplatňuje). Mají jedno dítě ve věku deseti let, které s nimi ţije ve společné domácnosti. U zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani z příjmu. 14

17 Úkol: Vypočítejte zálohu na daň z příjmu fyzických osob v jednotlivých měsících a proveďte roční zúčtování záloh. Příklad 2.5. Vypočítejte zálohu na daň z příjmu a čistou mzdu u následujících poplatníků: a) Poplatník je rozvedený, je poţivatelem invalidního důchodu invalidita I. stupně. Jeho měsíční hrubá mzda činí ,- Kč. Poplatník podepsal Prohlášení k dani. b) Poplatník je student ve věku 25 let, který se připravuje na budoucí povolání na VŠ v kombinovaném studiu. Je ţenatý, má 1 dítě ve věku 2 roky. Jeho měsíční hrubá mzda je ,- Kč, k této mzdě obdrţel odměnu 4 000,- Kč. Podepsal Prohlášení k dani. c) Poplatník je poţivatelem invalidního důchodu - invalidita III.stupně. Je ţenatý, má 3 děti. Jedno dítě ve věku 10 let, druhé dítě ve věku 17 let studuje střední školu, třetí dítě ve věku 19 let je evidováno na Úřadě práce. Měsíční mzda poplatníka je ,- Kč, dále obdrţel náhradu za dovolenou je výši 1 100,- Kč, odměnu 2 500,- Kč, prémie 2 000,- Kč. Poplatník podepsal Prohlášení k dani. Příklad 2.6. Pan Dvořák je zaměstnán v pracovním poměru u s.r.o., u této společnosti podepsal Prohlášení k dani. Je ţenatý, manţelka je v domácnosti, její příjem za rok činil ,- Kč. Dvořákovi mají 3 děti. Dvojčata ukončila 5.6. střední školu maturitou, jedno z dvojčat nastoupilo 1.7. do pracovního poměru, druhé je od 1.9. v evidenci Úřadu práce se Dvořákovým narodilo třetí dítě. Pan Dvořák je od poţivatelem invalidního důchodu - invalidita I.stupně. Základní měsíční mzda pana Dvořáka činí ,- Kč. V měsíci březnu a listopadu obdrţel navíc mimořádnou prémii ve výši ,- Kč. Hrubá mzda v měsíci září činila pouze 7 000,- Kč, v měsíci říjnu pouze 3 000,- Kč. Dvořákovi čerpají úvěr ze stavebního spoření na rekonstrukci rodinného domu, úroky z úvěru činily podle potvrzení stavební spořitelny ,- Kč za rok. Úkol: Sestavte přiznání k dani z příjmu pana Dvořáka za sledovaný rok. Příklad 2.7 Pan Pospíšil je zaměstnán v pracovním poměru, u zaměstnavatele podepsal Prohlášení k dani. Od začátku kalendářního roku byl rozvedený, ve společné domácnosti s ním ţila přítelkyně, se kterou se oţenil. Manţelka měla příjem jen za měsíc leden a únor, a to 15

18 v celkové výši ,- Kč. Od měsíce března je v domácnosti. Pan Pospíšil je od poţivatelem invalidního důchodu invalidita II.stupně.. Ve společné domácnosti ţijí s panem Pospíšilem 4 děti: - syn ve věku 20 let, studující VŠ. Tuto školu ukončil pro neprospěch a od 1.6. je v evidenci Úřadu práce - syn ve věku 19 let, studující SŠ. Školu ukončil 5.6. maturitou a od 1.8. je v pracovním poměru - dcera ve věku 12 let - dcera narozená daného roku Základní mzda pana Pospíšila činila v měsíci: - lednu březnu ,- Kč - dubnu červnu ,- Kč - červenci říjnu ,- Kč - listopadu ,- Kč - prosinci 6 500,- Kč V měsíci květnu obdrţel mimořádnou odměnu 4 000,- Kč V měsíci říjnu obdrţel mimořádnou odměnu 6 200,- Kč. Během roku poskytl pan Pospíšil tyto dary: ,- Kč profesionálnímu sportovci, který není organizován v ţádném sportovním oddíle, na jeho činnost ,- Kč základní škole na sportovní vybavení ,- Kč útulku pro psy na krmení Pan Pospíšil - je bezpříspěvkovým dárcem krve, během roku daroval 2x krev - má uzavřeny 2 pojistky na ţivotní pojištění, plnění z tohoto pojištění mu bude vypláceno aţ v roce, kdy dosáhne 60 let věku. Během roku zaplatil na toto pojištění částku 2 684,- Kč a 9 957,- Kč. - Má uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, na toto připojištění platí měsíčně 940,- Kč. - Má uzavřenou úvěrovou smlouvu na opravu rodinného domu, úroky z hypotečního úvěru, které splňují podmínky odpočtu podle zákona o daních z příjmů, činily za rok 4 876,- Kč. Úkol: Vypočítejte daň z příjmu pana Pospíšila za sledovaný rok (nezdanitelné části splňují podmínky 15 ZDP). Příklad 2.8 Ve společnosti s ručením omezeným, která se zabývá autoopravárenstvím, zaměstnáni: Pan Zelený Pan Červený jsou 16

19 Paní Modrá Pan Bílý Pan Zelený Je v s.r.o. společníkem, v pracovním poměru je po celý rok, Prohlášení k dani podepsal od měsíce dubna. Jeho měsíční mzda je ,- Kč. Po celý rok má k dispozici pro sluţební i soukromé účely osobní auto společnosti. Auto bylo pořízeno v květnu před 2 lety za cenu bez daně ,- Kč. V říjnu loňského roku bylo na autě provedeno technické zhodnocení za ,- Kč bez DPH, sazba daně 20 %. U ţádného z provedených nákupů s.r.o. neuplatnila nárok na odpočet DPH. V loňském roce bylo provedeno další technické zhodnocení za ,- Kč včetně DPH 20 %. Nárok na odpočet DPH byl uplatněn. V měsíci listopadu odebral zboţí, za zvýhodněnou celkovou cenu ,- Kč. Toto zboţí s.r.o. prodává za celkovou cenu ,- Kč. Pan Zelený je ţenatý, manţelka je zaměstnaná na plný pracovní úvazek, její měsíční mzda činí ,- Kč, neuplatňuje daňové zvýhodnění. Má 1 dítě ve věku 10 let. Pan Červený Je v s.r.o. zaměstnán od 1.5. sledovaného roku. Podepsal Prohlášení k dani. Jeho měsíční mzda je 9 000,- Kč. Měsíčně pobírá osobní příplatek ve výši 500,- Kč. V měsíci srpnu obdrţel mimořádnou odměnu ve výši 4 000,- Kč. Od 4.7. sledovaného roku byla panu Červenému přiznána invalidita 1. stupně, je poţivatelem invalidního důchodu. Pan Červený je vdovec, ve společné domácnosti s ním ţije syn ve věku 12 let a dcera ve věku 19 let. Dcera ukončila střední školu maturitou a od pokračuje ve studiu na vysoké škole. Paní Modrá Je v s.r.o. zaměstnaná po celý rok, podepsala Prohlášení k dani. Její měsíční mzda činí ,- Kč. Dále pobírá měsíčně osobní příplatek ve výši 200,- Kč a příplatek za práci ve ztíţeném prostředí ve výši 1 200,- Kč. Pro potřeby zaměstnavatele pouţívá vlastní osobní auto, které zakoupila v loňském roce za ,- Kč. Průměrná spotřeba činí podle technického průkazu 7,1 l/100 km, cena pohonných hmot je 30,30 Kč za litr. Během roku ujela: v lednu 320 km v květnu 215 km v červnu 102 km v listopadu 95 km v prosinci 275 km. S.r.o. vyplácela paní Modré cestovní náhrady. V srpnu obdrţela paní Modrá peněţní dar k ţivotnímu jubileu ve výši 2 000,- Kč. 17

20 Je vdaná, manţel je ve starobním důchodu a kromě tohoto příjmu (10 800,- Kč měsíčně) nemá jiné příjmy. Ve společné domácnosti s nimi ţijí: - syn ve věku 22 let, studuje vysokou školu, kterou však ukončil pro neprospěch. Od studuje jinou vysokou školu. - dcera ve věku 24 let, je svobodná, nemá ţádný příjem, studuje vysokou školu, a její děti dvojčata, která se narodila sledovaného roku - syn, který studuje doktorandské studium. Synovi bylo 3.8. sledovaného roku 28 let. Pan Bílý Je zaměstnán v s.r.o. po celý rok, Prohlášení k dani podepsal 5.1. následujícího roku. Jeho měsíční mzda činí v měsících: Leden květen ,- Kč Červen srpen ,- Kč Září prosinec ,- Kč Během roku mu byly vypláceny cestovní náhrady, a to v měsíci: - únor 820,- Kč (limit činí 750,-) - červenec 1 020,- Kč (limit činí 800,-) - srpen 470,- Kč (limit činí 630,-) - říjen 960,- Kč (limit činí 700,-) - prosinec 1 350,- Kč (limit činí 830,-) V prosinci dále obdrţel vánoční prémii ve výši 5 000,- Kč. Měsíčně pobírá pan Bílý příplatek za opotřebení vlastního nářadí ve výši 300,- Kč a příspěvek na praní pracovního oděvu ve výši 400,- Kč. V měsíci červnu zaplatil zaměstnavatel panu Bílému masérský kurz v hodnotě ,- Kč. Pan Bílý je svobodný, ţije s přítelkyní, která je v domácnosti a nemá ţádný příjem. S přítelkyní se 5.8. sledovaného roku oţenil. Ve společné domácnosti s nimi ţijí: - syn přítelkyně ve věku 19 let, který ukončil střední školu maturitou a od 1.7. je v evidenci Úřadu práce - dcera přítelkyně ve věku 13 let - dcera ze vztahu s přítelkyní, narozená 2.2. sledovaného roku Všichni zaměstnanci poţádali o provedení ročního zúčtování a předloţili: Pan Zelený: - potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru ze stavebního spoření na pořízení garáţe ve výši 8 300,- Kč - rozhodnutí o svěření dítěte ve věku 14 měsíců do pěstounské péče od sledovaného roku - darovací smlouvu na dar záchranné stanici pro dravé ptáky, kterou provozuje kamarádka manţelky, ve výši ,- Kč. Dar je určen na opravu klecí. - potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, měsíční platba činí 1 300,- Kč, příspěvky platil celý rok 18

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů Ing. Ivana Důrasová 2014 Ivana Důrasová MZDOVÁ AGENDA V PRAXI 1. vydání ISBN 978-80-88064-02-2 Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ EVIDENCE Sbírka případů z praxe Ing. Ivana Důrasová 2012 Recenzovali: Ing. Helena Holeková Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Za jazykovou

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY Andrea Hamšíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářské práce je zaměřena na rozbor nákladů a výdajů spojených

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více