VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Sborník příkladů I. díl Ing. Ivana Důrasová Ing. Magda Morávková 2011

2 Recenzovali: JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. Ing. Petr Valouch, Ph.D. Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídají autoři. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Ivana Důrasová, Magda Morávková, 2011 ISBN

3 Anotace Praktická řešení daňových situací formou příkladů, které vycházejí z ekonomické činnosti poplatníků s dopadem na daňová řešení, příjmy zaměstnanců, zisky osob samostatně výdělečně činných a zisky obchodních společností. Jednotlivé kapitoly zahrnují problematiku zdanění fyzických osob, právnických osob včetně společných ustanovení, daně majetkové, daň z přidané hodnoty, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení. Dílčí řešení jednotlivých praktických případů je spojeno v komplexní závěrečné řešení při ročním zdanění osob s vyuţitím optimálního daňového zatíţení. Klíčová slova: Příjmy, výdaje, výnosy, náklady, hospodářský výsledek, daně

4 Obsah Úvod Odpisy dlouhodobého majetku Závislá činnost Zdanění fyzické osoby Zdanění právnické osoby Majetkové daně Daň z přidané hodnoty Sociální a zdravotní pojištění Seminární práce Literatura

5 Úvod Předloţený učební text je zaměřený na praktickou problematiku pouţívání daňových zákonů. Jejich znalost by měla být chápána jako aktivum budoucího manaţera, odborného ekonomického pracovníka či soukromého podnikatele při řešení hospodářských případů, tj. počínaje rozhodováním, jejich řešením aţ po daňové zatíţení. Jedná se v podstatě o průvodce v procesu, který začíná podnikatelským případem aţ po nejefektivnější a úspěšné splnění předepsaných daňových povinností. Na počátku řešení jednotlivých praktických příkladů je nutné si připomenout, ţe daně jsou povinné, zákonem určené platby do veřejných rozpočtů, které se vyznačují svojí neúčelovostí a neekvivalentností, tzn., ţe jsou uloţeny jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech. Jejich prostřednictvím si stát prosazuje podíl na důchodech a majetku podřízených subjektů. Znamenají určitou formu redistribuce národního důchodu, protoţe jsou podstatnou částí příjmů státního rozpočtu a veřejných rozpočtů měst a obcí. Zdrojem daní jsou mzdy, zisky podnikatelských subjektů, renty. Pouţívají se na zabezpečení státní správy a veřejného sektoru ekonomiky státu. Naopak daňové zatíţení ovlivňuje finanční hospodaření podnikatelských subjektů a důchody ostatních subjektů. Z tohoto pohledu je moţné chápat daně jako spoluúčast občanů na státních veřejných výdajích. Sbírka daňových praktických příkladů je rozdělena do kapitol na základě rozdělení daňové soustavy České republiky, tj. na daně přímé a nepřímé a další platby do veřejných rozpočtů, které mají charakter daní. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou zakončeny příklady na doporučené seminární práce, které shrnují veškerou probranou tématiku v předchozích praktických případech. Největší podíl zahrnují daně přímé, tj. zdanění fyzických osob, přes závislou činnost aţ po zdanění fyzických osob podnikatelů s moţností vyuţití výpočtů pro optimalizaci daňové zátěţe. Současně je řešena problematika společných ustanovení pro fyzické a právnické osoby, především odepisování dlouhodobého majetku, daňové a nedaňové výdaje. Kapitola týkající se zdanění právnických osob navazuje na znalost finančního účetnictví, tj. týká se určení účetních výnosů a nákladů a jejich následnou úpravu na základ daně. Nedílnou součástí řešení příkladů týkajících se přímých daní je vyuţívání slev, daňových zvýhodnění, nezdanitelných částí základu daně, slev při zaměstnávání osob zdravotně postiţených. Řešení příkladů optimálního zdanění je spojeno s výpočty pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojištění sociální a to jak v rámci závislé činnosti, tak u osob samostatně výdělečně činných. Nedílnou součástí sbírky je zdanění majetku občanů, tedy praktické příklady zahrnující daň z nemovitostí, daň silniční, daň z převodu nemovitostí, daň dědickou a darovací. Z problematiky nepřímých daní jsou v učebním textu uvedené hospodářské operace pro zdanění u plátců daně z přidané hodnoty a týkají se především tuzemska. Praktické příklady jsou vodítkem, bez kterých by daňová problematika byla obtíţně pochopitelná a měly by tvořit nadstavbu nad teoretické zvládnutí základů daňové soustavy České republiky. 3

6 1. Odpisy dlouhodobého majetku Příklad 1.1 Výrobní společnost STROJTEX a.s. měla v evidenci dle účetnictví k 1.1. tohoto roku tento hmotný majetek: Nákladní automobil (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku listopad/předchozí rok, metoda odpisování zrychlený o.) Fax (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku leden/předchozí rok, metoda odpisování rovnoměrný o.) Soustruh (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku srpen/předchozí rok, metoda odpisování zrychlený o.) Bruska (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku únor/tři roky zpátky, metoda odpisování rovnoměrný odpis) Fréza (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku leden/předchozí rok, metoda odpisování zrychlený o.) Počítač (pořizovací cena ,- Kč, datum zařazení do majetku říjen/tři roky zpátky, metoda odpisování rovnoměrný o.) V průběhu tohoto roku došlo v evidenci majetku k těmto změnám: V červnu byla ukončena modernizace brusky za cenu ,- Kč K datu byla provedena inventarizace hmotného majetku a byl zjištěn inventarizační přebytek rozmnoţovací stroj v reprodukční ceně ,- Kč byla prodána fréza v prodejní ceně ,- Kč byl zakoupen vysokozdviţný vozík v pořizovací ceně ,- Kč a k tomuto datu byl uveden do provozu byl zakoupen pro potřeby společnosti osobní automobil v pořizovací ceně ,- Kč a v říjnu byl uveden do provozu Účetní odpis je stanoven u všech druhů majetku ve výši 18 % ročně, účetně se začíná odepisovat od následujícího měsíce po uvedení majetku do provozu. Majetek pořízený v tomto roce odepisuje společnost daňově metodou zrychleného odpisu. Úkoly: 1. Vypočítejte účetní odpisy za tento rok 2. Vypočítejte daňové odpisy za tento rok 3. Vypočítejte účetní oprávky k tohoto roku 4

7 4. Vypočítejte daňové oprávky k tohoto roku 5. Určete, u kterého majetku můţe společnost vyuţít zvýšeného odpisování a tento odpis případně vypočítejte 6. Určete, jak ovlivní rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy účetní výsledek hospodaření vzhledem k výpočtu základu daně z příjmu Uveďte paragrafy a odstavce zákona o daních z příjmů, které řeší tyto otázky : 1. Co je dlouhodobý hmotný majetek 2. Co je vstupní cena 3. Co je zůstatková cena 4. Do jakých odpisových skupin zařadíme majetek, pokud ho nenajdeme v příloze k zákonu o daních z příjmů 5. Z jakého důvodu můţe dojít k prodlouţení doby odepisování 6. Do jaké maximální výše je moţné odepsat majetek 7. Za jak dlouhou dobu počítáme daňové odpisy Příklad 1.2 Pan Rudolf Výborný jako jediný vlastník zaloţil společnost s ručením omezeným a podniká v oboru zemědělská a lesní výroba. Před třemi lety, v dubnu, koupil zemědělský traktor jehoţ vstupní cena byla ,- Kč, je jeho prvním vlastníkem a uplatňuje zvýšený odpis. V tomto měsíci jej uvedl do pouţívání. Roční účetní odpis stanovil ve výši 20 % a začal odepisovat následující měsíc V loňském roce provedl na traktoru technické zhodnocení v hodnotě ,- Kč, které zařadil do pouţívání 1.7. loňského roku (tento výdaj na základě svého uváţení neuplatnil jako výdaj podle 24/2 zb ZDP). Úkoly: 1. vypočítejte účetní odpisy aţ do výše vstupní ceny 2. vypočítejte daňové odpisy aţ do výše vstupní ceny rovnoměrným způsobem 3. vypočítejte daňové odpisy aţ do výše vstupní ceny zrychleným způsobem Příklad 1.3 Obchodní společnost rozšířila v loňském roce svůj obchodní majetek o tyto druhy (první vlastník): Jízdní kolo, vstupní cena ,- Kč do pouţívání zařazeno v květnu Transportní zařízení pro přepravu materiálu, vstupní cena ,- Kč do pouţívání zařazeno v červenci 5

8 Prodejní automat, vstupní cena ,- Kč do pouţívání zařazen v září Dva roky poté provedla a zařadila do pouţívání technické zhodnocení u transportního zařízení ve vstupní ceně ,- Kč. Úkoly: 1. Vypočítejte rovnoměrné odpisy aţ do úplného odepsání vstupní ceny 2. Vypočítejte zrychlené odpisy aţ do úplného odepsání vstupní ceny 3. Vypočítejte rovnoměrné odpisy zvýšené aţ do úplného odepsání vstupní ceny 4. Vypočítejte zrychlené odpisy zvýšené aţ do úplného odepsání vstupní ceny Příklad 1.4 Individuální podnikatel zabývající se výrobou polotovarů pro strojírenské podniky si pořídil v tomto roce měřící kontrolní přístroj v hodnotě ,- Kč. Vypočítejte odpisy aţ do úplného odepsání a) rovnoměrným způsobem odepisování b) zrychleným způsobem odepisování a to 1. formou výpočtu při zachování vstupní ceny 2. vzhledem k rychle probíhající modernizaci v druhém roce pouţití provedl a uvedl do provozu technické zhodnocení měřícího přístroje v ceně ,- Kč. Příklad 1.5 Poplatník, který podniká v oboru strojírenské výroby vybavil svůj provoz obráběcím strojem e vstupní ceně ,- Kč, který uvedl do provozu a zvolil metodu zrychleného odepisování. Vypočítejte odpisy aţ do úplného odepsání podle platných zákonů o dani z příjmů pro dané roky. Příklad 1.6. Společnost Pest, s.r.o., která se zabývá projektováním ekologických staveb vlastní provozní budovu, kterou zakoupila od stavební organizace v září před dvěma lety v pořizovací ceně ,- Kč. V tomto měsíci ji také uvedla do provozu a zahrnula ji do obchodního majetku společnosti. 70 % provozních ploch budovy pouţívá pro projektování a zbývajících 30 % pronajala na bydlení pracovníkům managementu společnosti. Daňově budovu odepisuje zrychleným způsobem, účetní odepisování zahájila měsíc po zařazení budovy do provozu. Roční účetní sazba byla určena ve výši 1,8 % ze 6

9 vstupní ceny budovy, začíná se odepisovat od následujícího měsíce po zařazení do provozu. V srpnu tohoto roku ukončila nájemní poměr pracovníků managementu společnosti v budově, provedla rekonstrukci plynového topení za ,- Kč a nechala dodavatelským způsobem upravit původní bytové jednotky na provozní místnosti. Stavební firmě za tyto úpravy zaplatila ,- Kč. Vypočítejte daňové a účetní odpisy budovy za dobu pouţívání a rozhodněte, v jaké výši je moţné zahrnout odpisy jako daňově uznatelný výdaj pro výpočet daně z příjmů v uvedených letech. Příklad 1.7 Společnost Rako, s.r.o. zabývající se podnikáním v oblasti oprav aut a nákupu a prodeje autodoplňků z důvodu zkvalitnění své obchodní činnosti a zvýšené poptávce rozšířila svůj majetek: - Z nedostatku kapacity pro opravy vozidel zakoupila před čtyřmi lety 1.5. zdvihací zařízení na zvedání vozidel za ,- Kč. Do provozu jej uvedla po provedení instalace 1.8. Je jeho prvním vlastníkem, daňově ho odepisuje zrychleným způsobem, účetně stanovila roční sazbu ve výši 10 %. V tomto roce k uvedla do provozu technické zhodnocení zdvihacího zařízení za ,- Kč. - Pro sluţební účely zakoupila před čtyřmi lety v lednu osobní auto Octavia za ,- Kč jej uvedla do provozu. Je jeho prvním vlastníkem, daňově ho odepisuje zrychleným způsobem, roční účetní sazba je stanovena ve výši 25 %. - Vkladem společníka, který dříve podnikal jako individuální podnikatel, získala společnost před dvěma lety k nákladní auto ve vstupní ceně ,- Kč. Téhoţ dne ho uvedla do provozu. Tento společník ho pouţíval ve své bývalé firmě 2 roky (uvedeno do provozu 1. 3.) a odepisoval ho daňově zrychleným způsobem. Roční účetní sazbu stanovil ve výši 20 %. Účetně se odepisuje následující měsíc po uvedení majetku do provozu. Vypočítejte odpisy daňové a účetní u uvedeného majetku aţ do výše vstupních cen. Příklad 1.8 Podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná, který se zabývá účetním a daňovým poradenstvím zakoupil 1.6. před dvěma roky softwarový program na vedení účetnictví i daňové evidence ve vstupní ceně ,- Kč jej uvedl do provozu. Stanovte způsob a výši daňových odpisů aţ do úplného odepsání 1. jestliţe vede daňovou evidenci, 2. jestliţe vede účetnictví. 7

10 Příklad 1.9. Firma Progress, s.r.o., výroba čalouněného nábytku si pořídila před rokem tento majetek: - Na základě zpracovaného námětu byl vytvořen reklamní film propagující výrobu nábytku za ,- Kč. Byl uveden do provozu Vlastní činností, na základě vyhlášené soutěţe vytvořila obchodní značku, kterou si nechala patentovat. Zřizovací výdaje byly ve výši ,- Kč. Do provozu ji uvedla 1.8. Vypočítejte odpisy za dobu pouţívání majetku. Příklad 1.10 Firma nakoupila následující dlouhodobý majetek: 1. Osobní automobil cena bez DPH ,- Kč, DPH 20 % (zařazen ) 2. Počítače (3 ks), cena bez DPH za kus ,- Kč, DPH 20 % (zařazeny ) 3. Nákladní automobil, reprodukční cena ,- Kč (zařazen ) Účetní odpisy jsou lineární, měsíční, odepisuje se následující měsíc po uvedení majetku do provozu. Odpisové sazby u automobilů jsou 20 %, u počítačů 25 %. Daňové odpisy jsou rovnoměrné. Vypočítejte účetní a daňové odpisy do úplného odepsání. Příklad 1.11 Společnost má v evidenci následující dlouhodobý hmotný majetek: 1. Zděná budova vstupní cena ,- Kč, pořízena , OS 5, odpis rovnoměrný 2. Strojní zařízení pořizovací cena ,- Kč, pořízeno , OS 2, odpis zrychlený 3. Osobní automobil cena bez DPH ,- Kč, DPH 20 %, pořízen , odpis zrychlený, vyřazen z důvodu havárie Notebook reprodukční pořizovací cena ,- Kč, pořízen , odpis zrychlený Vypočítejte daňové odpisy za celou dobu odepisování. 8

11 Příklad 1.12 Společnost eviduje k 1.1.tohoto roku následující majetek: 1. terénní vyklápěcí vůz pořízení v roce 2010 VC ,- Kč 2. skleník pro pěstování rostlin ,- Kč 3. traktor pro lesnickou výrobu ,- Kč 4. rozmetadlo uměl. hnojiv ,- Kč 5. jeřábový automobil ,- Kč 6. průmyslový komín ,- Kč 7. kovová nádrţ - objem 420 l ,- Kč 8. trezor ,- Kč V tomto roce byl pořízen následující majetek: 9. kotel ústřed. vytápění (není nedílnou součástí budovy) ,- Kč 10. věţový zásobník (silo) ,- Kč 11. samovýklopný přívěs pro zeměděl. účely ,- Kč 12. pásový traktor ,- Kč 13. software pro optimalizaci krmných dávek ,- Kč V tomto roce došlo k následujícím skutečnostem: a) průmyslový komín (bod 6) byl poškozen bleskem a byl zbourán b) kovová nádrţ (bod 7) vyřazena pro nadměrné poškození (koroze), odvezena do Kovošrotu c) traktor (bod 3) byl 3.4. odcizen z areálu společnosti d) samovýklopný přívěs (bod 11) byl prodán za daňovou zůstatkovou cenu Nově pořízený majetek (tj. v tomto roce) je odepisován rovnoměrně, dříve pořízený majetek je odepisován zrychleně. Vypočítejte daňové odpisy ve sledovaném roce. Příklad 1.13 Společnost pořídila v roce 2011 počítač v hodnotě ,- Kč. V roce 2011 se rozhodla provést technické zhodnocení za ,- Kč. Vypočítejte rovnoměrný a zrychlený odpis počítače za celou dobu odepisování. Při výpočtu neuvaţujte s DPH. 9

12 Příklad 1.14 Společnost, plátce DPH, pořídila v roce 2007 výrobní linku v ceně bez daně ,- Kč, DPH 19 %. Výrobní linka byla převezena vlastní dopravou společnosti, cena dopravy činila ,- Kč. Dodavatelská firma provedla montáţ výrobní linky a její instalaci, za tuto práci vystavila fakturu na částku ,- Kč bez DPH. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce výrobní linky v hodnotě ,- Kč bez DPH, DPH 19 %. V roce 2010 byla provedena oprava za ,- Kč bez DPH, DPH 20 % a dále byla provedena rekonstrukce části výrobní linky za ,- Kč bez DPH, DPH 20 %. Výrobní linka je zatříděna do 2. odpisové skupiny. Vypočítejte rovnoměrný a zrychlený odpis za celou dobu odepisování výrobní linky. Příklad 1.15 Podnikatel, který není plátce DPH pořídil v roce 2008 vzduchové čerpadlo v hodnotě ,- Kč. Ještě v roce 2008 provedl technické zhodnocení čerpadla v hodnotě ,- Kč (nebylo uplatněno jako daňový výdaj). V roce 2009 provedl další technické zhodnocení v hodnotě ,- Kč. V roce 2010 provedl opět technické zhodnocení v hodnotě ,- Kč. Vypočítejte rovnoměrný a zrychlený odpis za celou dobu odepisování čerpadla. Příklad 1.16 Společnost, plátce DPH, pořídila v roce 1997 nemovitost, ve které zřídila hotel. Nemovitost byla zařazena do 5. odpisové skupiny. Cena pořízení nemovitosti činila ,- Kč bez DPH, s pořízením byly spojeny další výdaje v hodnotě ,- Kč bez DPH. V roce 2001 byla provedena celková rekonstrukce hotelu v hodnotě ,- Kč bez DPH. V roce 2002 byla provedena další rekonstrukce v hodnotě ,- Kč bez DPH. V roce 2004 byla provedena modernizace hotelu za cenu bez daně ,- Kč. V roce 2011 byla provedena další modernizace za cenu bez daně ,- Kč a hotel byl prodán za daňovou zůstatkovou cenu. Společnost uplatňuje zrychlený odpis. Vypočítejte zůstatkovou cenu nemovitosti. 10

13 Příklad 1.17 Dva podnikatelé, fyzické osoby neplátci DPH, jsou spoluvlastníky nemovitosti. První podnikatel vlastní 35 % podílu, druhý podnikatel vlastní 65 % podílu. Nemovitost byla pořízena v roce 1998 za ,- Kč. S pořízením nemovitosti byly spojeny další výdaje ve výši ,- Kč. První podnikatel odepisuje rovnoměrně, druhý zrychleně. Nemovitost je zařazena do 5. odpisové skupiny. Druhý podnikatel provedl v roce 2001 přístavbu u své části nemovitosti za ,- Kč, v roce 2008 dále provedl modernizaci za ,- Kč. Vypočítejte odpisy u obou podnikatelů. Příklad 1.18 Podnikatel fyzická osoba pořídil v roce 2008 osobní auto v hodnotě ,- Kč a vloţil ho do obchodního majetku. V jednotlivých letech vyuţíval toto auto zároveň pro soukromé účely, a to následovně: 2008 celkem bylo ujeto km, z toho pro soukromé účely km 2009 celkem bylo ujeto km, z toho pro soukromé účely km 2010 celkem bylo ujeto km, z toho pro soukromé účely km 2011 celkem bylo ujeto km, z toho pro soukromé účely km Podnikatel není plátce DPH, osobní auto je odepisováno rovnoměrně. Vypočítejte uplatnitelné odpisy v jednotlivých letech. Příklad 1.19 Lékař fyzická osoba zakoupil a zrekonstruoval objekt, ve kterém je zřízena jeho ordinace s nezbytným zázemím o ploše 230 m2. Objekt je zařazen v obchodním majetku v odpisové skupině 5 a je odepisován zrychleně. V objektu je dále umístěn soukromý byt lékaře, plocha bytu je 150 m 2. Vstupní cena nemovitosti je ,- Kč. Do obchodního majetku byla zařazena v roce Vypočítejte uplatnitelné odpisy v jednotlivých letech. 11

14 Příklad 1.20 Společnost uzavřela v únoru 2008 leasingovou smlouvu na finanční pronájem obráběcího stroje v hodnotě ,- Kč na 54 měsíců. Po skončení leasingové smlouvy bude obráběcí stroj odkoupen za kupní cenu ,- Kč. Po převzetí obráběcího stroje v únoru 2008 provedla společnost montáţ a instalaci obráběcího stroje ve vlastní reţii, hodnota montáţe a instalace činila ,- Kč. Stroj je zařazen do 2. odpisové skupiny. Vypočítejte daňový rovnoměrný a zrychlený odpis. Při výpočtu neuvaţujte s DPH. Příklad 1.21 Společnost uzavřela v dubnu 2009 leasingovou smlouvu na finanční pronájem prodejního automatu v hodnotě ,- Kč na 54 měsíců. Po skončení leasingové smlouvy bude prodejní automat odkoupen za kupní cenu ,- Kč. V listopadu 2009 bylo se souhlasem pronajímatele provedeno technické zhodnocení prodejního automatu v hodnotě ,- Kč. Toto technické zhodnocení uhradil nájemce a pronajímatel potvrdil, ţe toto technické zhodnocení nebude odepisovat. Vypočítejte daňový zrychlený odpis. Při výpočtu neuvaţujte s DPH. 12

15 2. Závislá činnost Příklad 2.1 Pan Jeřábek je zaměstnán jako obchodní zástupce u akciové společnosti Trading Praha. Za měsíc leden měl hrubou mzdu ve výši ,- Kč. Pouţívá sluţební auto i pro soukromé účely. Pořizovací hodnota auta je ,- Kč. Zaměstnavatel vyplatil panu Jeřábkovi náhradu za cestovné za měsíc leden ve výši 1.500,- Kč. Z toho představují náhrady cestovného podle vyhlášky limit 1.000,- Kč. Nemá ţádné jiné příjmy ani ţádné jiné zaměstnání. Podepsal prohlášení k dani z příjmu. Uplatňuje daňové zvýhodnění na 2 nezletilé děti ţijící s ním ve společné domácnosti. Úkol: Vypočítejte měsíční zálohu na daň z příjmu a čistou mzdu p. Jeřábka za měsíc leden Příklad 2.2 Pan Novotný je zaměstnán u a.s. Trading Praha jako účetní. Je svobodný. Za měsíc leden měl hrubou mzdu ve výši ,- Kč. Kromě tohoto pracovně právního vztahu pracoval v lednu ještě: na dohodu o pracovní činnosti u obchodníka s potravinami, kterému vede účetnictví. Obchodník mu za měsíc leden přiznal hrubou mzdu ve výši 6.250,- Kč, na dohodu o provedení práce v krejčovství Hála, kde jednorázově odsouhlasil účetní případy firmy. Majitel mu přiznal odměnu ve výši 1.540,- Kč. Prohlášení k dani z příjmu p. Novotný podepsal u a.s. Trading Úkol: Vypočítejte jakou výši zálohy na daň a daň bude muset pan Novotný z uvedených příjmů zaplatit a jaká byla výše jeho čisté mzdy od všech zaměstnavatelů. Příklad 2.3 Pan Tomáš Prchal je zaměstnaný u firmy TANA, s.r.o. jako tesař. U firmy podepsal prohlášení k dani z příjmu. Ve společné domácnosti s manţelkou vyţivuje dvě nezletilé děti. Manţelka pobírala po část roku rodičovský příspěvek a od 1.11.tohoto roku nastoupila do zaměstnání do firmy Salko, s.r.o., u které pracovala jiţ před nástupem na mateřskou dovolenou. Rodičovský příspěvek za tento rok jí byl vyplacen v částce ,- Kč, hrubá mzda ze zaměstnání za tento rok je ,- Kč (nepodepsala prohlášení k dani z příjmů). Manţelé mají sjednánu hypotéku, úroky za rok dle potvrzení od peněţního ústavu byly zaplaceny ve výši ,- Kč. Oba dva také mají uzavřeno ţivotní pojištění do 60let věku, 13

16 dle potvrzení od pojišťovny pan Prchal zaplatil za rok příspěvky ve výši 3 375,- Kč a jeho manţelka ve výši 3 200,- Kč. Pan Prchal má uzavřeno penzijní připojištění, za tento rok zaplatil 2 400,- Kč. Osobní údaje: RČ /2853 Trvalé bydliště: Jihlava, Benešova 2 Děti: Denisa RČ /2154 Lukáš RČ /1147 Zdanitelné příjmy za rok od ledna do srpna je měsíční mzda ,- Kč, od září sníţena na ,- Kč Leden odpracováno 13 dní, dovolená 9 dní (průměr pro dovolenou 913,- Kč/den) Únor - odpracován celý měsíc Březen odpracován celý měsíc Duben odpracováno 21 dní, dovolená 1 den (průměr pro dovolenou 943,- Kč/den) Květen odpracováno 20 dní, dovolená 1 den Červen odpracován celý měsíc Červenec odpracován celý měsíc Srpen odpracováno 16 dní, dovolená 5 dní (průměr pro dovolenou 923,- Kč/den) Září odpracováno 18 dní, dovolená 4 dny Říjen odpracován celý měsíc Listopad odpracován celý měsíc Prosinec odpracováno 10 dní, 17 kalendářních dní nemoc pracovní úraz (za 10 dní činí základní mzda 8 261,- Kč, náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost činí 3 123,- Kč) následujícího roku poţádal pan Prchal o roční zúčtování daně z příjmu za sledovaný rok. Úkoly: Sestavte mzdový list za sledovaný rok Proveďte roční zúčtování daně z příjmu Příklad 2.4 Pan Bárta pracuje jako pomocný dělník v podniku na výrobu litinových forem. Jeho základní mzda v měsíci je ,- Kč. Podle prémiového řádu podniku obdrţel vţdy za čtvrtletí prémii ve výši 20 % základní mzdy. V květnu obdrţel odměnu 2 000,- Kč a v listopadu 3 000,- Kč. Je invalidní I. stupně a pobírá invalidní důchod. Manţelka je zaměstnaná a její mzda za rok je vyšší neţ limit pro vyţivovanou osobu (daňové zvýhodnění neuplatňuje). Mají jedno dítě ve věku deseti let, které s nimi ţije ve společné domácnosti. U zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani z příjmu. 14

17 Úkol: Vypočítejte zálohu na daň z příjmu fyzických osob v jednotlivých měsících a proveďte roční zúčtování záloh. Příklad 2.5. Vypočítejte zálohu na daň z příjmu a čistou mzdu u následujících poplatníků: a) Poplatník je rozvedený, je poţivatelem invalidního důchodu invalidita I. stupně. Jeho měsíční hrubá mzda činí ,- Kč. Poplatník podepsal Prohlášení k dani. b) Poplatník je student ve věku 25 let, který se připravuje na budoucí povolání na VŠ v kombinovaném studiu. Je ţenatý, má 1 dítě ve věku 2 roky. Jeho měsíční hrubá mzda je ,- Kč, k této mzdě obdrţel odměnu 4 000,- Kč. Podepsal Prohlášení k dani. c) Poplatník je poţivatelem invalidního důchodu - invalidita III.stupně. Je ţenatý, má 3 děti. Jedno dítě ve věku 10 let, druhé dítě ve věku 17 let studuje střední školu, třetí dítě ve věku 19 let je evidováno na Úřadě práce. Měsíční mzda poplatníka je ,- Kč, dále obdrţel náhradu za dovolenou je výši 1 100,- Kč, odměnu 2 500,- Kč, prémie 2 000,- Kč. Poplatník podepsal Prohlášení k dani. Příklad 2.6. Pan Dvořák je zaměstnán v pracovním poměru u s.r.o., u této společnosti podepsal Prohlášení k dani. Je ţenatý, manţelka je v domácnosti, její příjem za rok činil ,- Kč. Dvořákovi mají 3 děti. Dvojčata ukončila 5.6. střední školu maturitou, jedno z dvojčat nastoupilo 1.7. do pracovního poměru, druhé je od 1.9. v evidenci Úřadu práce se Dvořákovým narodilo třetí dítě. Pan Dvořák je od poţivatelem invalidního důchodu - invalidita I.stupně. Základní měsíční mzda pana Dvořáka činí ,- Kč. V měsíci březnu a listopadu obdrţel navíc mimořádnou prémii ve výši ,- Kč. Hrubá mzda v měsíci září činila pouze 7 000,- Kč, v měsíci říjnu pouze 3 000,- Kč. Dvořákovi čerpají úvěr ze stavebního spoření na rekonstrukci rodinného domu, úroky z úvěru činily podle potvrzení stavební spořitelny ,- Kč za rok. Úkol: Sestavte přiznání k dani z příjmu pana Dvořáka za sledovaný rok. Příklad 2.7 Pan Pospíšil je zaměstnán v pracovním poměru, u zaměstnavatele podepsal Prohlášení k dani. Od začátku kalendářního roku byl rozvedený, ve společné domácnosti s ním ţila přítelkyně, se kterou se oţenil. Manţelka měla příjem jen za měsíc leden a únor, a to 15

18 v celkové výši ,- Kč. Od měsíce března je v domácnosti. Pan Pospíšil je od poţivatelem invalidního důchodu invalidita II.stupně.. Ve společné domácnosti ţijí s panem Pospíšilem 4 děti: - syn ve věku 20 let, studující VŠ. Tuto školu ukončil pro neprospěch a od 1.6. je v evidenci Úřadu práce - syn ve věku 19 let, studující SŠ. Školu ukončil 5.6. maturitou a od 1.8. je v pracovním poměru - dcera ve věku 12 let - dcera narozená daného roku Základní mzda pana Pospíšila činila v měsíci: - lednu březnu ,- Kč - dubnu červnu ,- Kč - červenci říjnu ,- Kč - listopadu ,- Kč - prosinci 6 500,- Kč V měsíci květnu obdrţel mimořádnou odměnu 4 000,- Kč V měsíci říjnu obdrţel mimořádnou odměnu 6 200,- Kč. Během roku poskytl pan Pospíšil tyto dary: ,- Kč profesionálnímu sportovci, který není organizován v ţádném sportovním oddíle, na jeho činnost ,- Kč základní škole na sportovní vybavení ,- Kč útulku pro psy na krmení Pan Pospíšil - je bezpříspěvkovým dárcem krve, během roku daroval 2x krev - má uzavřeny 2 pojistky na ţivotní pojištění, plnění z tohoto pojištění mu bude vypláceno aţ v roce, kdy dosáhne 60 let věku. Během roku zaplatil na toto pojištění částku 2 684,- Kč a 9 957,- Kč. - Má uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, na toto připojištění platí měsíčně 940,- Kč. - Má uzavřenou úvěrovou smlouvu na opravu rodinného domu, úroky z hypotečního úvěru, které splňují podmínky odpočtu podle zákona o daních z příjmů, činily za rok 4 876,- Kč. Úkol: Vypočítejte daň z příjmu pana Pospíšila za sledovaný rok (nezdanitelné části splňují podmínky 15 ZDP). Příklad 2.8 Ve společnosti s ručením omezeným, která se zabývá autoopravárenstvím, zaměstnáni: Pan Zelený Pan Červený jsou 16

19 Paní Modrá Pan Bílý Pan Zelený Je v s.r.o. společníkem, v pracovním poměru je po celý rok, Prohlášení k dani podepsal od měsíce dubna. Jeho měsíční mzda je ,- Kč. Po celý rok má k dispozici pro sluţební i soukromé účely osobní auto společnosti. Auto bylo pořízeno v květnu před 2 lety za cenu bez daně ,- Kč. V říjnu loňského roku bylo na autě provedeno technické zhodnocení za ,- Kč bez DPH, sazba daně 20 %. U ţádného z provedených nákupů s.r.o. neuplatnila nárok na odpočet DPH. V loňském roce bylo provedeno další technické zhodnocení za ,- Kč včetně DPH 20 %. Nárok na odpočet DPH byl uplatněn. V měsíci listopadu odebral zboţí, za zvýhodněnou celkovou cenu ,- Kč. Toto zboţí s.r.o. prodává za celkovou cenu ,- Kč. Pan Zelený je ţenatý, manţelka je zaměstnaná na plný pracovní úvazek, její měsíční mzda činí ,- Kč, neuplatňuje daňové zvýhodnění. Má 1 dítě ve věku 10 let. Pan Červený Je v s.r.o. zaměstnán od 1.5. sledovaného roku. Podepsal Prohlášení k dani. Jeho měsíční mzda je 9 000,- Kč. Měsíčně pobírá osobní příplatek ve výši 500,- Kč. V měsíci srpnu obdrţel mimořádnou odměnu ve výši 4 000,- Kč. Od 4.7. sledovaného roku byla panu Červenému přiznána invalidita 1. stupně, je poţivatelem invalidního důchodu. Pan Červený je vdovec, ve společné domácnosti s ním ţije syn ve věku 12 let a dcera ve věku 19 let. Dcera ukončila střední školu maturitou a od pokračuje ve studiu na vysoké škole. Paní Modrá Je v s.r.o. zaměstnaná po celý rok, podepsala Prohlášení k dani. Její měsíční mzda činí ,- Kč. Dále pobírá měsíčně osobní příplatek ve výši 200,- Kč a příplatek za práci ve ztíţeném prostředí ve výši 1 200,- Kč. Pro potřeby zaměstnavatele pouţívá vlastní osobní auto, které zakoupila v loňském roce za ,- Kč. Průměrná spotřeba činí podle technického průkazu 7,1 l/100 km, cena pohonných hmot je 30,30 Kč za litr. Během roku ujela: v lednu 320 km v květnu 215 km v červnu 102 km v listopadu 95 km v prosinci 275 km. S.r.o. vyplácela paní Modré cestovní náhrady. V srpnu obdrţela paní Modrá peněţní dar k ţivotnímu jubileu ve výši 2 000,- Kč. 17

20 Je vdaná, manţel je ve starobním důchodu a kromě tohoto příjmu (10 800,- Kč měsíčně) nemá jiné příjmy. Ve společné domácnosti s nimi ţijí: - syn ve věku 22 let, studuje vysokou školu, kterou však ukončil pro neprospěch. Od studuje jinou vysokou školu. - dcera ve věku 24 let, je svobodná, nemá ţádný příjem, studuje vysokou školu, a její děti dvojčata, která se narodila sledovaného roku - syn, který studuje doktorandské studium. Synovi bylo 3.8. sledovaného roku 28 let. Pan Bílý Je zaměstnán v s.r.o. po celý rok, Prohlášení k dani podepsal 5.1. následujícího roku. Jeho měsíční mzda činí v měsících: Leden květen ,- Kč Červen srpen ,- Kč Září prosinec ,- Kč Během roku mu byly vypláceny cestovní náhrady, a to v měsíci: - únor 820,- Kč (limit činí 750,-) - červenec 1 020,- Kč (limit činí 800,-) - srpen 470,- Kč (limit činí 630,-) - říjen 960,- Kč (limit činí 700,-) - prosinec 1 350,- Kč (limit činí 830,-) V prosinci dále obdrţel vánoční prémii ve výši 5 000,- Kč. Měsíčně pobírá pan Bílý příplatek za opotřebení vlastního nářadí ve výši 300,- Kč a příspěvek na praní pracovního oděvu ve výši 400,- Kč. V měsíci červnu zaplatil zaměstnavatel panu Bílému masérský kurz v hodnotě ,- Kč. Pan Bílý je svobodný, ţije s přítelkyní, která je v domácnosti a nemá ţádný příjem. S přítelkyní se 5.8. sledovaného roku oţenil. Ve společné domácnosti s nimi ţijí: - syn přítelkyně ve věku 19 let, který ukončil střední školu maturitou a od 1.7. je v evidenci Úřadu práce - dcera přítelkyně ve věku 13 let - dcera ze vztahu s přítelkyní, narozená 2.2. sledovaného roku Všichni zaměstnanci poţádali o provedení ročního zúčtování a předloţili: Pan Zelený: - potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru ze stavebního spoření na pořízení garáţe ve výši 8 300,- Kč - rozhodnutí o svěření dítěte ve věku 14 měsíců do pěstounské péče od sledovaného roku - darovací smlouvu na dar záchranné stanici pro dravé ptáky, kterou provozuje kamarádka manţelky, ve výši ,- Kč. Dar je určen na opravu klecí. - potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, měsíční platba činí 1 300,- Kč, příspěvky platil celý rok 18

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Úvod do daní 23.4.2013 David Zářecký Rodinné centrum ROUTA, o.s. www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice Daň z příjmů fyzických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně. 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně. 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Daně a jak na ně 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová Rodinné centrum ROUTA, o.s. www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ. MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ MZDOVÁ AGENDA V PRAXI Sborník příkladů Ing. Ivana Důrasová 2014 Ivana Důrasová MZDOVÁ AGENDA V PRAXI 1. vydání ISBN 978-80-88064-02-2 Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Příklad č. 1. 1. Finanční pojetí nákladů. 2. Hodnotové pojetí nákladů. 3. Ekonomické pojetí nákladů. Příklad č. 2

Příklad č. 1. 1. Finanční pojetí nákladů. 2. Hodnotové pojetí nákladů. 3. Ekonomické pojetí nákladů. Příklad č. 2 Příklad č. 1 Společnost KOV, a.s. zabývající se zpracováním ţeleza a jeho obchodem, nakoupila v závěru minulého roku zboţí (ţelezné tyče a plechy) v pořizovací ceně 260 000,-Kč. Uvedené zboţí prodala za

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Výpočet mezd. 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní evidence,

Výpočet mezd. 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní evidence, Výpočet mezd 1. Založ firmu, 2. Pořízení údajů o zaměstnanci a zdravotních pojišťovnách: tiskopisy/adresář firem/formulář, 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Vyřazení

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 zejména tím, že její konec v případě, kdy je určena podle týdnů, měsíců nebo let, připadá na den, který se pojmenováním

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_110 Jméno autora: Martina Mašková Datum

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

Písemná práce k modulu Daňová soustava

Písemná práce k modulu Daňová soustava The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Daňová soustava Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k silniční dani

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

1FU350 Daně v účetnictvíčr

1FU350 Daně v účetnictvíčr 1FU350 Daně v účetnictvíčr Výpočet a účtování splatné daně. Daňové a nedaňové náklady a výnosy. Úprava účetního VH na základ daně. Položky snižující základ daně, slevy na dani. Zpracovaly: Lucie Ševcovicová

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více