TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility Opava ve vztahu k záknu se jedná veřejnu zakázku nadlimitní tevřené řízení Prjekt je splufinancván z ERDF prstřednictvím Reginálníh peračníh prgramu NUTS II Mravskslezsk (dále jen ROP ). TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Textvá část zadávací dkumentace je sučástí zadávacích pdmínek vymezených v ustanvení 17 písm. l) zákna a zadávací dkumentace vymezené v ustanvení 44 dst. 1 zákna. Textvá část zadávací dkumentace bsahuje upřesňující infrmace k údajům, které byly bsaženy v známení zakázce, a je uveřejňvána v suladu s ustanvením 48 dst. 1 zákna na prfilu zadavatele. V Textvé části zadávací dkumentace jsu uvedeny krmě infrmativních a rganizačních údajů pdmínky zadavatele, které bude zadavatel psuzvat a jejichž nesplnění vede k vylučení ddavatele z další účasti v zadávacím řízení. Veškeré další údaje, které zadavatel pskytuje ddavatelům pdle pdmínek zadávacíh řízení, předává písemně prstřednictvím držitele pštvní licence, prstřednictvím sby, která prvádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prstřednictvím datvé schránky (pkud t zákn vyžaduje), písemně sbně, em neb faxem (pkud t zákn umžňuje) neb jinak v suladu s ustanvením 148 zákna, a t v českém jazyce na kntaktní adresy, které ddavatelé uvedu při vyžádání zadávací dkumentace. Nabídku lze zpracvat jen na základě zadávací dkumentace. Uchazeč je pvinen se seznámit se zadávací dkumentací a před pdáním nabídky si případné nejasnsti vyjasnit u zadavatele frmu, kteru stanví zákn v 49. OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK: 1. Zahájení zadávacíh řízení a údaje známení tevřenéh řízení 2. Údaje zadavateli 3. Údaje uchazeči 4. Zadávací pdmínky 5. Prhlídka místa plnění 6. Údaje pdání nabídky 7. Pdmínky pr tevírání bálek s nabídkami 8. Infrmace druhu a předmětu veřejné zakázky 9. Kvalifikace ddavatelů 10. Psuzení a hdncení nabídek 11. Pžadavek na způsb zpracvání nabídkvé ceny 12. Obchdní pdmínky 13. Platební pdmínky 14. Pdmínky, při nichž je mžné překrčit výši nabídkvé ceny 15. Technické pdmínky 16. Varianty nabídky Textvá část zadávací dkumentace strana 1

2 Plán udržitelné městské mbility Opava 17. Pžadavek na pskytnutí jistty 18. Jiné pžadavky zadavatele pr plnění veřejné zakázky 19. Jiné skutečnsti spjené se zadávacím řízením 20. Obsah nabídky 21. Další infrmace k průběhu a dknčení zadávacíh řízení 1. Zahájení zadávacíh řízení a údaje známení tevřenéh řízení: Zadavatel zahajuje zadávací řízení dnem deslání známení zahájení zadávacíh řízení k uveřejnění ( 26 dst. 1 písm. a) zákna). Lhůty rzhdné pr zadávací řízení pčínají běžet v suladu s ustanvením 39 dst. 6 zákna dnem následujícím p dni zahájení zadávacíh řízení. Oznámení předběžných infrmací Čísl bjednávky: OŘ/S/004/2013 Evidenční čísl frmuláře: Evidenční čísl veřejné zakázky: VZ Datum deslání žádsti k uveřejnění: Datum rzhdné pr stanvení lhůt: Datum uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek: Datum mžnéh zahájení zadávacíh řízení ( 86 dst. 1 zákna) Oznámení zakázce: Čísl bjednávky: OŘ/S/004/2013 Evidenční čísl frmuláře: Evidenční čísl veřejné zakázky: VZ Datum deslání žádsti k uveřejnění (zahájení zadávacíh řízení): Datum rzhdné pr stanvení lhůt: Předpkládané datum uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek: Předpkládané datum uveřejnění v Úředním věstníku EU: Data uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU jsu stanvena s hledem na pdmínky pr uveřejňvání správce infrmačníh systému veřejných zakázek. Skutečný termín uveřejnění může být jinéh data, než je zde uveden. Zveřejnění textvé části zadávací dkumentace na prfilu zadavatele: datum uveřejnění na prfilu zadavatele: d d Údaje zadavateli: Zadavatel ve smyslu zákna: územní samsprávný celek - 2 dst. 2 písm. c) zákna Právní frma: měst, kód 801 Název zadavatele: Statutární měst Opava, zapsán v registru eknmických subjektů ČSÚ Ostrava č.j.229/ Sídl zadavatele: Hrní náměstí 69, Opava, kód bce ZÚJ IČ: DIČ: CZ (není plátcem DPH) Kntaktní sba: Ing. Zuzana Prkšvá, dbr hlavníh architekta a územníh plánu Textvá část zadávací dkumentace strana 2

3 Plán udržitelné městské mbility Opava telefn: fax: Údaje uchazeči: Ddavatel jak uchazeč veřejnu zakázku je pvinen uvést v nabídce v suladu s ustanvením 68 dst. 2 zákna v návaznsti na ustanvení 17 písm. d) zákna své identifikační údaje takt: Právnické sby: Obchdní firma neb název Sídl Právní frma Identifikační čísl, byl-li přidělen Jména, příjmení a funkce členů statutárníh rgánu Jiné sby právněné jednat jménem právnické sby (vč. dlžení riginálu neb úředně věřené kpie dkladu takvém právnění např. plná mc) Kntaktní spjení telefn, fax, , datvá schránka Fyzické sby: Obchdní firma neb jmén a příjmení Míst pdnikání případně míst trvaléh pbytu Identifikační čísl, byl-li přidělen Kntaktní spjení telefn, fax, Pdává-li nabídku více ddavatelů splečně: Smluvu (např. smluva sdružení), ve které je bsažen závazek, že všichni ddavatelé, kteří pdávají splečnu nabídku, budu vůči zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních závazků vzniklých v suvislsti veřejnu zakázku vázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V nabídce bude dále uveden pr všechny ddavatele, kteří pdávají splečnu nabídku: V případě právnické sby Sídl Právní frma Identifikační čísl, byl-li přidělen Jména, příjmení a funkce členů statutárníh rgánu Jiné sby právněné jednat jménem právnické sby (vč. dlžení riginálu neb úředně věřené kpie dkladu takvém právnění např. plná mc) Kntaktní spjení telefn, fax, , datvá schránka V případě fyzické sby Obchdní firma neb jmén a příjmení Míst pdnikání případně míst trvaléh pbytu Textvá část zadávací dkumentace strana 3

4 Plán udržitelné městské mbility Opava Identifikační čísl, byl-li přidělen Kntaktní spjení telefn, fax, Pkud ddavatelé, kteří pdávají splečně nabídku, zvlí reprezentanta sdružení ddavatelů, uvede uchazeč identifikační údaje reprezentanta sdružení. 4. Zadávací pdmínky: Zadávacími pdmínkami pdle ustanvení 17 písm. l) zákna jsu veškeré pžadavky zadavatele uvedené známení zahájení zadávacíh řízení, zadávací dkumentaci či jiných dkumentech bsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. Zadávací dkumentace je pdle ustanvení 44 dst. 1 zákna subr dkumentů, údajů, pžadavků a technických pdmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky Sučásti zadávacích pdmínek: 1) Oznámení zakázce (zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek a TED pdle zákna) 2) Textvá část zadávací dkumentace (uveřejněná na prfilu zadavatele) a její přílhy předávané ddavatelům v rámci zadávací dkumentace: a) Tabulka Krycí list nabídky (v tištěné a datvé pdbě) b) Tabulka Krycí list nabídkvé ceny (v tištěné a datvé pdbě) c) Tabulka plžkvéh rzpčtu (v tištěné a datvé pdbě) 3) Kvalifikační dkumentace předávaná ddavatelům v tištěné pdbě) a její přílhy: a) Vzr čestných prhlášení (v tištěné a datvé pdbě) b) Tabulka Přehled realizvaných zakázek (v tištěné a datvé pdbě) 4) Zadávací dkumentace bchdní pdmínky (v tištěné pdbě), dále v textu jen smluva 4.2. Údaje vyžádání zadávací dkumentace Zadávací dkumentaci (těch částí, které nebyly zveřejněny na prfilu zadavatele) pskytuje zadavatel v listinné pdbě na žádst ddavatele bezdkladně. Ddavatel dešle žádst pskytnutí zadávací dkumentace em na adresu zadavatele. Takt zaslaná písemná žádst zadávací dkumentaci bude mít pdbu závazné bjednávky s uvedením identifikačních údajů zájemce, telefnickéh, faxvéh a véh spjení. Objednanu zadávací dkumentaci bdrží ddavatel dle vlastníh uvážení tak, že: a) si ji vyzvedne sbně p předchzí telefnické dhdě na adrese zadavatele v pracvní dny d 9,00 hd. d 14,00 hd. b) si ji nechá zaslat zadavatelem pštu. Způsb předání zadávací dkumentace uvede ddavatel v bjednávce neb dhdne telefnicky s pracvníky ddělení veřejných zakázek Magistrátu města Opavy. Vzhledem k tmu, že zadávací dkumentaci pskytuje zadavatel p celu dbu lhůty pr pdání nabídek, upzrňujeme ddavatele, že příprava kmpletní zadávací dkumentace pr předání Textvá část zadávací dkumentace strana 4

5 Plán udržitelné městské mbility Opava ddavateli vyžaduje pdle jejíh bjemu alespň 1 pracvní den d bjednání. Ddavatel prt uváží termín jejíh bjednání a způsb převzetí tak, aby měl dstatek času na vypracvání nabídky. Za vydání zadávací dkumentace dpvídají tyt pvěřené sby zadavatele Hana Fraňkvá (tel.č.: ), Mgr. Marcela Flanderkvá (tel.č.: ) Náklady za zadávací dkumentaci Zadavatel nepžaduje žádnu finanční náhradu za zadávací dkumentaci Ddatečné údaje k zadávací dkumentaci Ddavatel je právněn pžadvat p zadavateli písemně ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Písemná žádst ( em, faxem, pštu neb sbním dručením) pskytnutí ddatečných infrmací k zadávacím pdmínkám se pdává výhradně na adresu zadavatele v českém jazyce. Písemná žádst ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám musí být zadavateli dručena v suladu s ustanvením 49 dst. 1 zákna nejpzději 6 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek, tj. nejpzději d d 17,00 hd. Zadavatel dešle ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám písemně ( em, faxem, sbním dručení, pštu) v suladu s ustanvením 49 dst. 2 zákna nejpzději d 4 pracvních dnů p dručení písemné žádsti. Ddatečné infrmace vč. přesnéh znění pžadavku dešle zadavatel v suladu s ustanvením 49 dst. 3 zákna sučasně všem ddavatelům, kteří pžádali pskytnutí zadávací dkumentace neb kterým byla zadávací dkumentace pskytnuta. Zadavatel může pskytnut ddavatelům ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám i bez předchzí žádsti ddavatele. Zadavatel vždy uveřejní ddatečné infrmace včetně přesnéh znění žádsti stejným způsbem, jakým zveřejnil textvu část zadávací dkumentace. Ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení budu zájemcům zasílány em neb faxem na kntaktní adresy, které uvedli v bjednávce zadávací dkumentace. Pkud zájemce pžaduje kntakty pr zasílání krespndence v průběhu zadávacíh řízení změnit, musí změnu dhdnut telefnicky s pracvníky ddělení veřejných zakázek Magistrátu města Opavy. 5. Prhlídka místa plnění: Textvá část zadávací dkumentace strana 5

6 Plán udržitelné městské mbility Opava Prhlídku místa plnění zadavatel nerganizuje. 6. Údaje pdání nabídky: Ddavatel může pdat puze 1 nabídku. Pdle ustanvení 69 dst. 2 zákna ddavatel, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci. Pkud ddavatel pdá více nabídek samstatně neb splečně s dalšími ddavateli, neb je subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci, zadavatel v suladu s ustanvením 69 dst. 3 zákna všechny nabídky pdané takvým způsbem vyřadí. Ddavatele, jehž nabídka byla vyřazena, zadavatel bezdkladně vylučí z účasti v zadávacím řízení. Vylučení uchazeče vč. důvdu zadavatel bezdkladně písemně známí uchazeči. Nabídku může pdat ddavatel splečně s jinými ddavateli (splečná nabídka více ddavatelů) za pdmínek uvedených v 51 dst. 5 zákna. Nabídky se pdávají písemně, a t v listinné pdbě, ve lhůtě pr pdání nabídek. Nabídka v listinné pdbě musí být pdána v řádně uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky. Na bálce musí být uvedena adresa, na niž je mžné zaslat známení pdle 71 dst. 6 zákna pdání nabídky p uplynutí lhůty p pdání nabídek neb vyrzumění pdle 71 dst. 7 zákna, pkud by byla pdána puze jedna nabídka. Na nabídku pdanu p uplynutí lhůty pr pdání nabídek se v suladu s ustanvením 71 dst. 6 zákna phlíží, jak by nebyla pdána Lhůta pr pdání nabídek Lhůta pr pdání nabídek začíná běžet dnem následujícím p dni zahájení zadávacíh řízení pdle ustanvení 26 dst. 1 zákna a je stanvena na 52 kalendářních dnů. Všechny nabídky budu zadavateli dručeny d d 10,00 hd., a t na adresu zadavatele Míst pr pdání nabídek Nabídka bude dručena d uknčení lhůty pr pdání nabídky pdle dst na adresu zadavatele: Statutární měst Opava, Hrní náměstí 69, Opava. Nabídky lze pdávat prstřednictvím držitele pštvní licence, prstřednictvím sby, která prvádí přepravu zásilek (kurýrní služba) neb sbně na Pdatelnu Magistrátu města Opavy v pracvní dny d 8,00 hd. d 14,00 hd. Nabídky budu přebírat pracvnice pdatelny Magistrátu města Opavy. Nabídky dručené na jiné než uvedené míst se nepvažují za nabídky dručené v suladu se zadávacími pdmínkami Zadávací lhůta Textvá část zadávací dkumentace strana 6

7 Plán udržitelné městské mbility Opava Zadávací lhůtu je lhůta, p kteru jsu uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel stanvil knec zadávací lhůty v suladu s ustanvením 43 dst. 2 datem D uvedenéh data je uchazeč svu nabídku vázán. Běh zadávací lhůty se řídí ustanvením 43 zákna Ptvrzení předání nabídky Každý uchazeč, který ve stanvené lhůtě pr pdání nabídek předlží nabídku sbně, bdrží ptvrzení převzetí nabídky. Ptvrzení bude bsahvat údaje zadavateli a uchazeči, přadvé čísl nabídky a údaje datu a hdině dručení nabídky. Dručené nabídky zaznamená zadavatel d seznamu nabídek pdle přadvéh čísla nabídky, data a hdiny dručení. 7. Pdmínky pr tevírání bálek s nabídkami: 7.1. Datum a míst pr tevírání bálek s nabídkami Otevírání bálek s nabídkami musí být pdle ustanvení 71 dst. 4 zahájen ihned p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, tj. dne v 10,00 hd. na adrese zadavatele, Hrní náměstí 69, Opava Osby, které jsu právněny být přítmné při tevírání bálek s nabídkami Osby zadavatele: Členvé nejméně 3 členné kmise ustanvené zadavatelem pr tevírání bálek (pkud zadavatel takvu kmisi ustanví), (dále jen kmise pr tevírání bálek ). Činí-li kmise pr tevírání bálek ve vztahu k ddavatelům úkny pdle zákna, platí, že tyt úkny činí jménem zadavatele. Členy kmise pr tevírání bálek jmenuje zadavatel. Členvé kmise pr tevírání bálek jsu pvinni pdle ustanvení 71 dst. 2 zákna zachvávat mlčenlivst skutečnstech, nichž se dzvěděli v suvislsti se svu účastí v kmisi. Pkud zadavatel neustanví zvláštní kmisi pr tevírání bálek, prvede tevírání bálek hdntící kmise ustanvená zadavatelem pdle ustanvení 74 zákna. Zadavatel přizují prtkl tevírání bálek. Osby uchazeče: Za každéh uchazeče, který pdal včas nabídku, je právněn být přítmen tevírání bálek 1 zástupce, v případě zahraničníh uchazeče též tlumčník. Zadavatel bude p přítmných uchazečích pžadvat, aby svu účast při tevírání bálek stvrdili pdpisem v listině přítmných uchazečů Pstup kmise pr tevírání bálek při tevírání bálek s nabídkami Textvá část zadávací dkumentace strana 7

8 Plán udržitelné městské mbility Opava Na nabídku pdanu p uplynutí lhůty pr pdání nabídek se pdle ustanvení 71 dst. 6 zákna phlíží, jak by nebyla pdána. Zadavatel bezdkladně vyrzumí uchazeče tm, že jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Pkud zadavatel bdrží ve lhůtě pr pdání nabídek puze jednu nabídku, bálka se v suladu s ustanvením 71 dst. 7 zákna netevírá. O tét skutečnsti zadavatel bezdkladně vyrzumí uchazeče, který nabídku předlžil. Kmise pr tevírání bálek tevírá bálky s nabídkami dručené ve lhůtě pr pdání nabídek pstupně pdle přadvéh čísla dručení a kntrluje úplnst nabídky pdle ustanvení 71 dst. 9 zákna, tedy zda: a) je nabídka zpracvána v pžadvaném jazyce b) je návrh smluvy pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče O tevírání bálek sepisuje kmise pr tevírání bálek prtkl tevírání bálek. Kmise pr tevírání bálek prvede kntrlu úplnsti každé nabídky pdle ustanvení 71 dst. 9 zákna a p prvedení kntrly úplnsti uvede d prtklu tevírání bálek a sučasně sdělí přítmným uchazečům u každé nabídky tyt údaje: 1) identifikační údaje uchazeče 2) zda je nabídka zpracvána v pžadvaném jazyce 3) zda je návrh smluvy pdepsán sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče 4) infrmaci nabídkvé ceně 5) infrmace údajích z nabídek, které dpvídají číselně vyjádřitelným hdntícím kritériím Závěrem u každé nabídky kmise pr tevírání bálek knstatuje, zda nabídka splňuje či nesplňuje pžadavky pdle 71 dst. 9 zákna. Pkud nabídka nesplňuje pžadavky 71 dst. 9 zákna, kmise pr tevírání bálek nabídku vyřadí. Zadavatel bezdkladně vylučí uchazeče, jehž nabídka byla kmisí pr tevírání bálek vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vylučení uchazeče včetně důvdů zadavatel bezdkladně písemně známí uchazeči. Zadavatel umžní uchazečům na jejich žádst nahlédnut d prtklu tevírání bálek a přídit si z něh výpis neb pis. 8. Infrmace druhu a předmětu veřejné zakázky: 8.1. Druh veřejné zakázky Jedná se nadlimitní veřejnu zakázku na služby Název veřejné zakázky Plán udržitelné městské mbility Opava (dále PUMM) Textvá část zadávací dkumentace strana 8

9 Plán udržitelné městské mbility Opava 8.3. Míst plnění veřejné zakázky Opava, kód NUTS CZ0805 Území Statutárníh města Opavy (územní bvd MHD Opava) se zahrnutím dpravních vazeb ve spádvém území Opavy Předpkládaná dba plnění veřejné zakázky Předpkládané zahájení plnění veřejné zakázky d cca září 2013 Uknčení plnění veřejné zakázky d Klasifikace veřejné zakázky služby CPV měrná jedntka rzsah Technick inženýrské služby ks 1 Dpravní stavitelství ks 1 Pradenství v blasti dpravních systémů ks 1 Pradenství v blasti dpravníh stavitelství ks 1 Příprava návrhů a prjektů, dhad nákladů ks 1 Architektnické a suvisející služby ks 1 Studie prveditelnsti, pradenství, analýza ks 1 Průzkum veřejnéh mínění ks 1 Služby spjené s psuzením vlivu stavby na ŽP ks 1 Předpkládaná hdnta veřejné zakázky v Kč bez DPH: Kč 8.6. Ppis předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracvat Plán udržitelné městské mbility, který by měl vytvřit trvale udržitelný dpravní systém zalžený na nvých principech plánvání a zajišťující priritní cíle pr udržitelnu mbilitu: vytváření bezpečnéh a zdravéh veřejnéh městskéh prstru pr byvatele regulaci nárůstu individuální autmbilvé dpravy vhdným uspřádáním dpravníh prstru, rganizací dpravy a vlivem na změnu dpravníh chvání ptimalizaci dělby přepravní práce ve prspěch udržitelné a eklgické dpravy zkvalitněním hrmadné dpravy, cyklistické a pěší Zpracvaný dkument - PUMM Opava vznikne za účelem řešit dluhdbu, integrvanu dpravní strategii města Opavy s cílem uspkjení ptřeb mbility lidí i pdniků ve městě a klí včetně zajištění lepší kvality živta byvatel. Plán zkrdinuje především územní a dpravní plánvání, navržený dpravní systém zajistí dstupnst všem cílvým skupinám, bude prefervat eklgicku dpravu s mezením dpadu na živtní prstředí a sptřebu energie a bezpečnu dpravu se snížením kritických míst. Závazným Textvá část zadávací dkumentace strana 9

10 Plán udržitelné městské mbility Opava výstupem bude Akční plán udržitelné městské mbility, definující navržená patření pr naplnění stanvených cílů. PUMM Opava bude vycházet z existujících plánvacích dkumentů a platné legislativy na becní, reginální, nárdní i evrpské úrvni a p svém prjednání se stane nadřazeným dkumentem, který bude pdkladem pr další aktualizace sučasných strategických a plánvacích dkumentů města. Sledvaná časvá bdbí Návrh priritních patření k realizaci pr bdbí 2 5 let Návrh dpravní plitiky pr bdbí 15 let Výhledvá kncepce dpravy p rce 2030 Řešené území Území Statutárníh města Opavy (územní bvd MHD Opava) se zahrnutím dpravních vazeb ve spádvém území města Opavy. Zpracvaný dkument PUMM Opava stanví pdmínky pr dsažení následujících základních cílů, které budu služit k naplnění vize Statutárníh města Opavy, jak čistéh, zdravéh a prsperujícíh města: Zlepšení mbility a dstupnsti města Opavy = zlepšení mbility pr všechny cílvé skupiny byvatel včetně sb se sníženu schpnstí phybu a rientace, zlepšení dstupnsti pr všechny cíle jejich cest zaměstnání, škly, služby, vlný čas, pdpra intermdality Zvýšení dpravní bezpečnsti a chrany byvatel = rzšiřvání sítě cyklistické a pěší infrastruktury, snížení tranzitu nákladní dpravy městem, snížení individuální autmbilvé dpravy, dstranění krizvých míst a snížení nehdvsti, zvýšení chrany byvatel Zvýšení účinnsti a efektivity přepravy sb a zbží = zajištění pdmínek pr intenzivnější využívání prstředků veřejné hrmadné dpravy zvýšení cestvní rychlsti a rzšíření nabídky tras, zkvalitnění infrmačníh servisu, rzšiřvání služeb dpravníh integrvanéh systému, ptimalizace systému lgistiky včetně využití nákladní železniční dpravy Zvýšení kvality živta ve městě Opava = rzvj veřejných prstranství, snížení dpravní zátěže, ptimalizace systému parkvání, snížení negativních účinků dpravy na živtní prstředí snížení znečištění vzduší, hladiny hluku a sptřeby energie Eknmický a splečenský rzvj města Opavy Textvá část zadávací dkumentace strana 10

11 Plán udržitelné městské mbility Opava = zajištění udržitelné dpravní infrastruktury pr územní rzvj v blasti bydlení i pdnikání, snížení pptávky p individuální autmbilvé dpravě s využitím managementu mbility a zapjením velkých zaměstnavatelů Zlepšení image města = zvýšení atraktivnsti Opavy, zvýšení ptenciálu cestvníh ruchu prstřednictvím managementu mbility zvýšení kvality a rzšíření nabídky mbility, prpagace udržitelné dpravy Specifikace předmětu veřejné zakázky Principy a pstupy zpracvání Plán udržitelné městské mbility představuje efektivní způsb řešení dpravní prblematiky ve městech a v jejich blízkém klí. Při zpracvání PUMM Opava budu ddrženy základní principy plánvání udržitelné městské mbility: Participační přístup zapjení bčanů a všech zainteresvaných partnerů ve všech fázích plánvacíh prcesu Závazek pr udržitelnst vyvážení scieknmickéh rzvje a kvality živtníh prstředí Integrvaný přístup integrace různých dvětví hspdářské správy i různé úrvně správních rgánů včetně zahrnutí susedních blastí, integrace všech druhů a frem dpravy (sbní, nákladní, hrmadná, mtrizvaná, nemtrizvaná, statická, veřejná, sukrmá) Jasná vize, jasný záměr, měřitelné cíle stanvení jasné vize rzvje města s uvedením knkrétních měřitelných cílů a stanvením pdmínek pr jejich pravidelné vyhdncvání Přehled finančních nákladů a přínsů revize finančních nákladů a dsažených přínsů, využívání synergie při návrhu subrů patření pr zajištění stanvených cílů Kmplexní návrh řešení městské mbility bude respektvat principy udržitelnéh rzvje území, bude zaměřen především na ptřeby byvatel a mezení nárůstu autmbilismu, se snahu maximální využití stávající dpravní infrastruktury a pdpru udržitelné dpravy. Hlavními cíli navržené dpravní plitiky bude zvýšení pdílu veřejné hrmadné a nemtrvé dpravy (cyklistické a pěší) na celkvé dělbě přepravní práce. Při zpracvání návrhu budu zhledněny náměty zadavatele, získané v rámci prjektu PIMMS CAPITAL z návštěvy Birminghamu, Stckhlmu a Limericku a rvněž všebecné pznatky a zkušensti zhtvitele z dalších evrpských měst, která už dříve zapčala s regulací růstu individuální autmbilvé dpravy. Jedním z nástrjů je také využití principu řízení mbility, tj. vlivnění pptávky byvatel města p autmbilvé dpravě nabídku nvých způsbů mbility, např. splujízdy, zvýšení bsazensti autmbilů, půjčvání jízdních kl, dpravy na bjednávku či taxislužby a využívání prstředků na alternativní phn. Pdkladem pr zpracvání PUMM Opava bude dkument s názvem Návd ke zpracvání a realizaci plánů udržitelné mbility, který je zaměřen na základní ppis hlavních pžadavků pr přípravu plánů mbility a který definuje jedntlivé krky plánvání s předpkladem přizpůsbení Textvá část zadávací dkumentace strana 11

12 Plán udržitelné městské mbility Opava přípravy a zpracvání plánu místním pdmínkám. Při zpracvání dkumentu budu využity i další dstupné materiály zabývající se danu prblematiku. Základní části dkumentu I. Část strategická II. Část analytická III. Část návrhvá První část PUMM Opava bude věnvána strategii města Opavy, která má za cíl určit ptenciál města pr zpracvání plánu udržitelné mbility a vyjasnit vize mbility města v knsenzu s klíčvými partnery a veřejnstí. Prstřednictvím strategické části budu nalezeny dpvědi na stěžejní tázky: Kam chceme, aby Opava směřvala v blasti dpravy a prč? Jak chceme, aby Opava vypadala za 15 až 20 let? V tét části bude určena sada měřitelných strategických cílů pr celu blast udržitelné mbility, jež bude služit k naplnění stanvené vize města s bezpečnu a čistu dpravu, snižující dpady na živtní prstředí. Druhu částí je analytická část, která bude přesně definvat zájmvé území a dpravní vazby, analyzvat stávající stav všech druhů dpravy včetně hlukvé a imisní zátěže, hdntit bezpečnst dpravy i chdců a definvat přepravní vztahy (zdrje a cíle cest) ve městě a klí. Bude vyhdncena prgnóza a vývj dpravy i byvatelstva. Předmětem návrhvé části bude následně výběr patření investičníh, dpravně inženýrskéh a rganizačníh charakteru veducích k dsažení stanvených cílů. Navržená patření budu seskupena d subrů (tzv. balíčků), které svými synergiemi a eknmicku efektivitu umžní jejich nejptimálnější uvedení d praxe v suladu s navrženým časvým plánem Rvněž budu vyhdnceny eknmické nárky navržených patření, uvedeny mžnsti finančních zdrjů pr jejich realizaci a definvány jejich přínsy. Navržená patření budu shrnuta v dkumentu Akční plán udržitelné městské mbility, který se stane závazným dkumentem pr zajištění jejich pstupné realizace dle stanvených pririt. Nedílnu sučástí přípravy celéh plánu je vzájemný dialg, infrmvání a prjednávání PUMM Opava s pliticku reprezentací města, veřejnstí, klíčvými partnery města i dtčenými rgány. Cílem je dsažení splečné dpvědnsti za přípravu i následné plnění závěrů PUMM Opava. Velký důraz bude kladen na účelnu prpagaci a prezentaci v průběhu zpracvání dkumentu i p jeh schválení, která bude zacílena také na vlivnění dpravníh chvání byvatel a mtivaci k jeh změně ve prspěch udržitelné dpravy. Výsledný dsuhlasený plán bude služit jak pdklad pr zpracvání pdrbnějších dkumentací pr navržená dpravní patření. PUMM Opava bude jedním z územně plánvacích pdkladů v prcesu územníh a strategickéh plánvání a při zpracvání územních studií a regulačních plánů bude nutn ddržet principy dpravní strategie jím stanvené. Textvá část zadávací dkumentace strana 12

13 Plán udržitelné městské mbility Opava Zadání bsahu PUMM Opava ČÁST STRATEGICKÁ Cílem tét části dkumentu je definvání výchzíh stavu prcesu plánvání mbility na městské úrvni, seznámení všech partnerů a veřejnsti s prjektem a vytvření kmunikačníh plánu pr vzájemnu krdinaci všech vazeb při tvrbě a prjednávání PUMM Opava. Na základě psuzení vlivů evrpskéh, nárdníh a reginálníh rámce bude výsledkem tét části nalezení knsenzu všech zúčastněných partnerů a veřejnsti nad vizemi a strategickými cíli města, včetně frmulace specifických cílů s měřitelnými indikátry pr pravidelné vyhdncvání udržitelnsti dpravy a jejich prezentace dbrné a laické veřejnsti. Vstupní jednání Předání pdkladů bjednatelem, další pdklady nutné ke zpracvání dkumentu PUMM Opava budu dplněny v sučinnsti zhtvitele a bjednatele Vypracvání seznamu splupracujících partnerů pr zpracvání PUMM Opava. Jedná se správce dpravních cest, úřady státní správy a územní samsprávy, plicie městská a státní, susední bce, pdnikatelé, prvzvatelé dpravy, bchdní řetězce, významné firmy, dbrné kmunity, škly, rganizace, atd. Seznam vznikne p zahájení prací na základě návrhu zhtvitele v sučinnsti se zadavatelem. Návrh pracvních skupin včetně dpvědných pracvníků a jejich kmpetencí v následujícím členění pr celé bdbí zpracvání PUMM: - Řídící skupina - Odbrné skupiny - řízení prvzu na městských kmunikacích, city lgistika, veřejná dprava, cyklistická a pěší dprava, parkvání ve městě, živtní prstředí, management mbility,územní samspráva (magistrát, bce), atd. - Partnerské pnentní skupiny bce z klí, pdnikatelé, významné firmy, škly, dbrné kmunity, bčanská sdružení, atd. Řídící skupinu navrhuje zadavatel, dbrné skupiny dle naznačených témat včetně dpvědných pracvníků navrhuje zhtvitel za sučinnsti zadavatele. Členy dbrných a splečenských pnentních skupin budu zástupci splupracujících partnerů. Minimální pčet dbrných skupin je 8, pčet členů v nich maximálně 10, minimální pčet splečenských pnentních skupin 8, pčet členů maximálně 15. Stanvení a schválení časvéh harmngramu činnsti definvaných pracvních skupin včetně termínů kntrlních dnů. Jednání budu prbíhat v prstrech bjednatele min. 1 x měsíčně v dbrných a řídící skupině s předáváním výsledků prjednání. Jednání pnentních skupin bude prbíhat dle ptřeb k dsažení názrvé shdy, minimálně 2 x pr každu samstatně řešenu část dkumentu. Návrh časvéh harmngramu zpracuje zhtvitel na základě návaznsti své činnsti na činnst pracvních skupin a bude dsuhlasen zadavatelem. Textvá část zadávací dkumentace strana 13

14 Plán udržitelné městské mbility Opava Vytvření strategie prpagace a prezentace PUMM Opava a zajištění vzájemné kmunikace s veřejnstí p celu dbu zpracvání dkumentu je pvinnu sučásti jeh všech tří etap. Zhtvitel předlží k dsuhlasení návrh strategie, která bude zahrnvat: - tvrbu webvé stránky pr účely prjektu v sučinnsti s webem města, která krmě pdávání aktuálních infrmací průběhu realizace prací na dkumentu PUMM Opava bude bsahvat i elektrnicku kmunikaci s bčany - tvrbu a zpracvání prezentačních materiálů pr jedntlivé části PUMM Opava v tištěné i elektrnické pdbě (infrmace dkumentu a jeh významu, tematické mapy, grafická znázrnění dílčích výstupů prjektu, prezentace ve frmátu PwerPint, atd.) - uskutečnění průzkumu veřejnéh mínění prstřednictvím anket, meetingy - uskutečnění wrkshpů pr laicku i dbrnu veřejnst a veřejnéh prjednání s prezentací min. 1x v průběhu zpracvání každé části dkumentu (prstry zajistí zadavatel) - prpagaci pstupu prací i výstupů prjednaných částí PUMM Opava (např. prstřednictvím publikací v městských a kmerčních peridikách, médií, nalepvacích plch vzidel MHD atd.) Stanvení ptenciálu města k přípravě PUMM Opava a shrnutí vizí nadřazených dkumentů dpravní plitiky Psuzení vlivu nadnárdních, nárdních, reginálních a místních dkumentů a mžnst vyplývajících vazeb a pžadavků na PUMM Opava včetně mžnstí využití finančních zdrjů EU, státu a kraje Psuzení strategických dkumentů města, prvzvatelů dpravy a susedních bcí Hdncení stávajícíh prcesu plánvání mbility na městské úrvni Analýza rizik prcesu řízení mbility města Ppis prcesů suvisejících se sledváním a řízením mbility města Hdncení prcesů sledvání a řízení mbily města a definvání ptenciálních překážek Plitická jednání, jednání dbrných pracvních skupin Obsah, cíle a zaměření jednání dbrných skupin, stanvení pčtu prjednání Analýza všech vazeb vyplývajících z nadřazených strategických dkumentů a vizí významných prvzvatelů a partnerů, vlivňujících vize a cíle města Základní analýza území a definvání hlavních prblémů včetně stanvení pririt k řešení Jednání dbrných skupin k vizím a strategickým cílům a krdinace a zhdncení řídící skupinu Zpracvání knceptu vizí a strategických cílů města Textvá část zadávací dkumentace strana 14

15 Plán udržitelné městské mbility Opava Prjednání a schválení knceptu vizí a strategických cílů města v pracvních skupinách, s plitiky, partnery, dbrníky, veřejnstí Tvrba pdkladů pr zpracvání prezentačních materiálů vč. prezentace Zpracvání čistpisu vizí a strategických cílů a jejich předlžení zastupitelům města Zpracvání čistpisu strategické části PUMM Opava Výstupem strategické části bude suhrnná textvá část, přehledné grafické a tabelární pdklady, mapvé přílhy, zápisy z jednání pracvních skupin a dalších prjednání. ČÁST ANALYTICKÁ Cílem tét části dkumentu je analýza stávajícíh stavu území v blasti městské dpravy a mbility, definvání výchzíh stavu vyjádřenéh vstupními hdntami indikátrů v jedntlivých blastech mbility i živtníh prstředí, které byly specifikvány ve strategické části a budu dále sledvány v návrhu PUMM Opava. Budu analyzvány knkrétní prblémy a příležitsti města v blasti udržitelné mbility (SWOT analýza), zpracvány prgnózy s psuzením vývje, které budu prjednány s klíčvými partnery a veřejnstí. Inventarizace všech relevantních dstupných pdkladů, hdncení jejich využitelnsti a následné zapracvání V sučinnsti zadavatele a všech partnerů budu zajištěny pdklady vztahující se k řešené prblematice Vyhdncení sučasné situace v řešeném území z hlediska dpravy Členění na dpravní blasti pr zpracvání matic přepravních vztahů Vnitřní členění dpravních blastí bce Opava bude priritně zvlen dle metdiky statistických bvdů ČSÚ tak, aby byla zajištěna dluhdbá kmpatibilita dat při využívání údajů ze sčítání lidu, dmů a bytů a byla zabezpečena kntinuita na již zpracvané mdely. Prt jejich ptimalizace případným slučením sčítacích bvdů bude nutn prjednat se zadavatelem. Vnější navazující území kresu Opava bude pr dpravní blasti členěn minimálně v detailu bcí pr kres Opava. Pr zbytek Mravskslezskéh kraje a dalšíh klí řešené blasti v detailu kresů. Zadavatel zajistí na základě pžadavku ddavatele ptřebné údaje Statistickéh úřadu ze SLDB Metdika sběru dpravních dat Pr stanvení pptávkvých matic přepravních vztahů a dělby přepravní práce v daném území bude prveden kvalitativní průzkum dpravníh chvání v dmácnstech a kvantitativní anketní průzkumy (na kmunikační síti, v dpravních prstředcích, v řešeném území), ve kterých bude dpravní chvání zjištěn dtazy cíli cesty, způsbu, trase, četnsti, sezónní charakteristice, důvdech vlby dpravníh prstředku i pdmínkách pr mžnu změnu - mtivace k šetrnější dpravě. Další údaje budu získány směrvými průzkumy na silniční síti a pr zjištění přepravy nákladních vzidel také dtazy u prvzvatelů dpravy. Textvá část zadávací dkumentace strana 15

16 Plán udržitelné městské mbility Opava Intenzita dpravy bude zjištěna prfilvými i křižvatkvými průzkumy na silniční síti se sledváním všech druhů vzidel i cyklistů a chdců. Stanviště průzkumů budu určena zhtvitelem dle zvlené metdy pr zjištění dpravních dat, lze vycházet ze stávajícíh mdelu IAD města Opavy z r s rzšířením nvé kmunikace (prdlužení ul. Rlnická, spjka S1 a část jižníh bchvatu v Kylešvicích) a rzšířením řešenéh území. Definitivní rzsah všech průzkumů bude určen na základě prjednání v dbrných skupinách. Dpravní průzkumy Prfilvý a křižvatkvý dpravní průzkum (v běžný pracvní den 7 11 a hd.) průzkum sbní individuální a nákladní dpravy průzkum cyklistické dpravy na kmunikacích a stávajících cyklstezkách a cykltrasách dle pdkladu Mapa cyklistických kmunikací na území města průzkum pěší dpravy na hlavních pěších tazích a splečných stezkách pr cyklisty Směrvý dpravní průzkum stanviště na krdnu města (řešenéh území) pr stanvení tranzitní, cílvé a výchzí dpravy průzkum u bchdních center a velkých parkvišť pr stanvení vnitřní dpravy Průzkum statické dpravy průzkum aktuální nabídky a bsazensti dstavných a parkvacích míst včetně dstavvání na kmunikacích v dpravních blastech s vícepdlažní bytvu zástavbu viz pdklad Průzkum statické dpravy Běžný pracvní jeden den (čtvrtek): ranní špička, plední sedl, večerní špička Dny pracvníh vlna: sbta ranní špička, neděle večerní špička 1x průzkum aktuální nabídky a bsazensti dstavných a parkvacích míst u nákupních center na celém území řešené blasti pr zjištění vstupních prvzních charakteristik vybudvaných parkvišť. Běžný pracvní jeden den (čtvrtek): večerní špička, stav p zavírací dbě Dny pracvníh vlna: Neděle dpledne, stav p zavírací dbě na území města, zahrnující blast centra se zavedenu zónu placenéh stání a přilehlé klí (kruh cca 600 m d centra) se zvýšenu pptávku p parkvání a mžným zavedením ZPS bude prveden jedndenní průzkum parkujících vzidel dle SPZ, zjištěna dba zdržení a bratvst za účelem sledvání pptávky dstavných stání pr rezidenty a parkvání návštěvníků - rzsah území viz pdklad Průzkum statické dpravy Běžný pracvní jeden den: d 6:00 d 19:00 hd Průzkum přepravních vztahů v MHD (dtazníkvý i prfilvý průzkum) zatížení linkvých úseků mezi zastávkami brat cestujících na zastávkách Textvá část zadávací dkumentace strana 16

17 Plán udržitelné městské mbility Opava Dpravně scilgický průzkum dpravníh chvání na reprezentativním vzrku dmácnstí (cca 6% aktivní ppulace), jehž výběr bude respektvat vytvřené dpravní blasti v členění dle statistických bvdů ČSÚ. Základní parametry dpravně scilgických průzkumů: A. Dělení dat: - data dmácnstí s různými parametry týkajících se dmácnstí a vzidel, - sbní údaje se scidemgrafickými a pr dpravu relevantními charakteristikami dtazvaných sb - údaje cestách B. Další pžadavky: - Musí být evidvány všechny cesty všech sb příslušné dmácnsti ve stanveném rzhdném dni průzkumu. - Sledvaný vzrek zahrnuje celkem 2000 dtázaných sb. - Všem dmácnstem, které se mají průzkumu účastnit, bude zaslán pštu známení realizaci průzkumu, patřená dpisní hlavičku, která bude ddavateli pskytnuta zadavatelem. O uskutečnění průzkumu bude veřejnst infrmvaná výše ppsanými prezentačními prstředky prjektu. - Ddavatel navrhne bsah dtazníku a časvý harmngram, který schválí zadavatel. - Průzkum bude pr maximální úspěšnst pskytnutých dpvědí realizván jak průzkum face-t-face (sbní průzkum). - Ddavatel musí dhadnut a vykázat kvóty dpvědí (pr úspěšnst průzkumu) a zhlednit je v kalkulaci. Ddavatel ve své nabídce přesně ppíše způsby zabezpečení dstatečně kvalitních dat mbilitě sb, vzidel případně zbží v řešeném území pr sestavení pžadvaných pptávkvých matic přepravních vztahů a dělby přepravní práce v daném území. V tét blasti je mžn využívat i nvé prgresivní metdy zabezpečení relevantních dat různu kmbinací metd, dpravně - scilgický průzkum je pvinný. Pr získání dstatečně prkazatelných dat je mžn také využít infrmací z dpravně telematických aplikací umístěných na dpravní infrastruktuře, ve vzidlech dpravců atd. Nelze však těmit daty plně nahradit pžadvané průzkumy a bude-li uchazeč pracvat s těmit daty, je nutn v nabídce ppsat pdrbně metdiku tvrby dat pptávkvých matic. Splupráce klíčvých partnerů a firem Na základě vytvřené databáze partnerů v rámci strategické části budu využita jejich dstupná data území, dpravních a přepravních vztazích k vytvření suhrnné analýzy stávajícíh stavu v řešené blasti. Suhrnná analýza výchzíh stavu, blasti mnitringu, sledvané indikátry (rámcvá bsahvá rekapitulace) Charakteristika pptávky p mbilitě vymezení a ppis území, spádvé blasti města inventarizace dat na pdkladu statistických bvdů dle ČSÚ byvatelstv, demgrafická struktura Textvá část zadávací dkumentace strana 17

18 Plán udržitelné městské mbility Opava scieknmický prfil území, blastí zaměstnání, pdnikání, inventarizace služeb rekreace a vlnčasvé aktivity mbilita (hybnst), dělba přepravní práce, průměrná přepravní vzdálenst dle módů dpravy mtrizace/autmbilizace, histrie a vývj přepravní bjemy a ukazatele sbní a nákladní dpravy přepravní vztahy, vnější relace Pzemní kmunikace, autmbilvá dprava dynamická stav sítě pzemních kmunikací základní kmunikační skelet, dpravní kstra města přepravní vztahy, intenzita dpravy, bsazení vzidel výknnst skeletu, hustta prvzu, kapacitní rezervy úrveň kvality přepravy, dstupnst území rganizace dpravy, dpravně zklidněné blasti závady a prblémvé blasti, nehdvé lkality (dle pdkladů Plicie ČR, psuzení dle Metdiky identifikace a řešení míst častých dpravních nehd) Dprava v klidu (statická dprava) stav infrastruktury a technlgických zařízení blasti regulace, nástrje a způsby technlgie bsluhy P+G, přestupní terminály bilance nabídky, bilance uživatelských skupin, využití nabídky kvalita dstupnsti území závady a prblémvé blasti Individuální dprava skladba a stáří vzvéh parku Veřejná sbní dprava (včetně železnice) stav infrastruktury (trasy, zastávky, terminály) technlgická zařízení a vzvý park další frmy technlgie bsluhy území (P+R, a další) dsažitelnst zastávek, kvalita pěších přístupů přepravní vztahy a zatížení sítě, přestupní vazby prduktivita, využití nabídky, kapacitní rezervy ukazatele kvality přepravy, dstupnst území Textvá část zadávací dkumentace strana 18

19 Plán udržitelné městské mbility Opava služby pr sby se sníženu schpnstí phybu a rientace integrace sbní dpravy, krdinace a harmnizace nabídky závady a prblémvé blasti Cyklistická dprava stav sítě cyklistických kmunikací včetně vybavení dprvdnu infrastrukturu Pěší dprava základní kstra sítě, vazba na reginální a nereginální síť kvalita tras, dstupnst území, technlgie bsluhy B+G přepravní vztahy a intenzita cyklistické dpravy závady a prblémvé blasti, nehdvé lkality stav sítě základních pěších tras, psuzení stavu, závady v phybu sb pdmínky pr sby se sníženu schpnstí phybu a rientace pěší zóny, bytné ulice a zóny turistické trasy, vazby na území reginu intenzita pěší dpravy, hdncení vztahu k silniční dpravě prblémvé blasti, nehdvé lkality Nákladní silniční a železniční dprava, kmbinvaná dprava stav infrastruktury a technlgických zařízení bjemy nákladní dpravy, přehled kmdit, hlavní přepravní relace dstupnst území, překladiště a lgistická centra, efektivita činnstí závady a prblémvé blasti Letecká dprava (z hlediska dstupnsti letiště Mšnv a sprtvníh letiště Zábřeh u Hlučína) stav infrastruktury a technlgických zařízení rzhdující přepravní činnsti a služby kvalita dstupnsti území, efektivita činnstí závady a prblémvé blasti Organizace a řízení prvzu, infrmační a dpravně telematické systémy stav infrastruktury a technlgických zařízení infrmační systémy pr cestující ve veřejné dpravě infrmační systémy pr bčana pskytující infrmace dpravě dispečerská řízení v řešené blasti dpravní pdnik, řízení prvzu, správa a údržba silnic atd., krdinace činnstí účinnst a přínsy systému řízení Textvá část zadávací dkumentace strana 19

20 Plán udržitelné městské mbility Opava závady a prblémvé blasti Zpracvání prvedených průzkumů Výstupy dpravních průzkumů i dtazníkvých šetření budu matice přepravních vztahů pr celé řešené území a pr všechny módy dpravy. Bude vytvřen mdel individuální dpravy s kalibrací na dstupná data, který bude bsahvat zpracvání průzkumů v bdbném rzsahu jak stávající mdelu IAD z r. 2006, jehž rzsah bude rzšířen městské části Kmárv a Vávrvice. D výhledvých etap výstavby budu zahrnuty také varianty bchvatu Kmárva a prpjení ul. Obecní a Vávrvická. Pžadvané rzdělení dpravy je na sbní (IAD), nákladní, MHD s vyhdncením pr vnitřní dpravu města vnější dpravu města tranzitní dpravu města vnější dpravu centra města vnitřní dpravu centra města tranzitní dpravu centra města Dpravní zatížení kmunikací bude vyhdncen ve vztahu k mdelu z r a zjištěné intenzity dpravy na silniční síti budu využity pr stanvení hlukvé a imisní zátěže v kriticky zatížených blastech s nejvyšší intenzitu dpravy. Bude vytvřen mdel dpravně přepravních vztahů ve veřejné dpravě v širších suvislstech (městská, příměstská, reginální, nadreginální a přeshraniční dprava). Výsledky všech průzkumů budu znázrněny tabelárně i graficky (grafy, kartgramy, pentlgramy) Zpracvané průzkumy zajistí databázi pr multimdální pčítačvý mdel, jehž tvrba může být jednu z navržených aktivit PUMM Opava, jak prstředku pr vyhdncvání scénářů vývje a změn v dělbě přepravní práce mezi mdelvanými módy (IAD, cyklisté, pěší, MHD) Suhrnná analýza výchzíh stavu, prblémy a příležitsti s vazbu na blasti mnitringu a sledvané indikátry SWOT analýza pr jedntlivé druhy dpravy Stanvení a dsuhlasení blastí mnitringu a indikátrů a naplnění hdntami stávajícíh stavu Identifikace a mžnsti dstupných finančních zdrjů přehled mžných finančních zdrjů (rzpčty, fndy, sukrmé zdrje) na úrvních EU, nárdní, krajské a města pr bdbí přípravy a realizace aktivit prjektu mžnsti financvání přípravy a realizace aktivit prjektu městské mbility, charakteristika zdrje, pdmínky čerpání, dhad ptencinálníh bjemu mžnéh čerpání dpručené finanční zdrje vzhledem k zaměření a stanveným pdmínkám, mezení těcht zdrjů a pravděpdbnst jejich splnění Textvá část zadávací dkumentace strana 20

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více