M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE"

Transkript

1 M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

2 O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/ Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých dkumentů bcí OP LZZ. Materiál je výchzím pdkladem pr zpracvatele Prgramu rzvje bce (PRO) v prstředí webvé aplikace která je výstupem uvedenéh prjektu. Struktura prgramu rzvje bce Prgram rzvje bce (PRO) bsahuje dvě základní části. Analytická část představuje charakteristiku bce (A.1), na jejímž základě jsu následně definvána výchdiska pr návrhvu část (A.2). V návrhvé části se frmuluje vize (B.1) buducíh stavu bce a patření a aktivity (B.2) veducí k splnění stanvený cílů. Obsah struktury PRO je rzdělen na základní a rzšiřující. Rzšiřující bsah je tvřen kapitlami, které prhlubují základní infrmace zpracvávanéh PRO. 2

3 ČÁSTI PROGRAMU ROZVOJE OBCE (dle předcházejícíh schématu) ÚVOD V úvdu je ppsán účel a smysl dkumentu, a také způsb jeh vzniku kdy byl vytvářen, na jaké bdbí, jaké subjekty se na jeh tvrbě pdílely, jak prbíhal prces zpracvání atd. Svým rzsahem úvd nemusí být bsáhlý, ale měl by bjasnit, jaký typ dkumentu se jedná a c d něh může čekávat A. A N A L Y T I C K Á Č Á S T A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE Charakteristika (prfil) bce uvádí základní fakta bci a zhdncení situace v bci, charakteristiku stavu a vývje jedntlivých blastí živta bce. V bci s více místními částmi, je nezbytné sledvat i jejich situaci. Rzsah a míra pdrbnsti jedntlivých kapitl, stejně jak zahrnutí dílčích témat záleží na rzhdnutí přizvatele dkumentu ve vazbě na velikst a další specifika bce. Text je vhdné pr lepší názrnst dplnit grafy, příp. brázky. Měl by být frmulván stručným shrnujícím a hdntícím způsbem. Detailní infrmace se dpručují zařadit d přílh. Jedntlivé charakteristiky bce 1. Území 2. Obyvatelstv Demgrafická situace Sciální situace v bci Splkvá, světvá a infrmační činnst 3. Hspdářství Eknmická situace Trh práce 4. Infrastruktura Technická infrastruktura (rzpracvat i pr jedntlivé části bce) Dpravní infrastruktura Napjení bce na silniční a železniční síť Místní kmunikace Dpravní bslužnst 5. Vybavenst Bydlení Šklství a vzdělávání Zdravtnictví Sciální péče Kultura Sprt a vlnčasvé aktivity 6. Živtní prstředí Stav živtníh prstředí Ochrana živtníh prstředí 7. Správa bce Obecní úřad a kmpetence bce Hspdaření a majetek bce Bezpečnst Vnější vztahy a vazby bce 3

4 A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST Výchdiska pr návrhvu část jsu zpracvána zejména na základě pznatků z charakteristiky bce a zachycují základní (klíčvé) pdněty pr návrhvu část. Silné stránky rzvje bce (pzitiva, rzvjvé faktry) Slabé stránky (nedstatky, negativa, prblémy) Při frmulaci výchdisek pr návrhvu je vhdné zahrnut limity rzvje, tj. faktry, které může bec jen btížně vlivnit a které musí respektvat při plánvání rzvje. B. N Á V R H O V Á Č Á S T B.1 STRATEGICKÁ VIZE Vize představuje dluhdbu představu buducnsti bce, tm, jak se bude bec měnit a zlepšvat. Časvý hriznt vize je v rzmezí let. Strategická vize bce je definvána zejména na základě výsledků a závěrů analytické části (části A.1 a A.2). Sučástí kapitly může být rvněž stanvení dluhdbých strategických cílů. Jejich naplňvání je rzpracván pmcí patření a aktivit (část B.2). Dluhdbé cíle lze pr bdbí platnsti PRO zpřesnit střednědbými prgramvými cíli. Ty stanví, čeh chceme dsáhnut patřeními a aktivitami uvedenými v části B.2. Jsu frmulvány (stejně jak PRO) na 4 7 let. Cíle musí být přiměřeně knkrétní, realistické, hdntitelné a být v suladu s vizí a vzájemně sladěny. Musí být rvněž zřejmé, d kdy má být cílů dsažen. B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY Opatření a aktivity frmulují způsby naplňvání vize ve střednědbém bdbí. Opatření zastřešuje subr aktivit k určitému tématu/prstru a stanví přístup k řešení jedntlivých témat/prblémů. Opatření mhu mít dvjí charakter: Tematický zaměřují se na řešení určitéh tématu v rámci celé bce, případně ve více lkalitách (např. zlepšení pdmínek pr vlnčasvé aktivity). Prstrvý zaměřují se na řešení situace v jedntlivých částech bce Aktivita značuje knkrétní akci, činnst v rámci patření. U aktivity je stanvena důležitst, bdbí realizace, dpvědnst za realizaci, dhad nákladů na realizaci aktivity a zdrje financvání. U každé rzvjvé aktivity je ptřebné stanvit: Důležitst Termíny Odpvědnst za realizaci Náklady Zdrje financvání B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU Část B.3 řeší následující záležitsti: Způsb řízení a rganizace naplňvání PRO p jeh schválení. Kd je garantem PRO a krdinuje činnsti spjené s jeh reálnu realizací. Kde je dkument a jeh aktualizace zpřístupněny. Organizační krky nezbytné pr zahájení realizace PRO a pr využívání PRO k řízení rzvje bce (pršklení pracvníků bce, zpracvání pdkladů a pasprtů, zavedení mnitrvacíh systému apd.). Stanvení knkrétníh harmngramu řízení a rganizace ve vazbě na realizaci aktivit. Pstup sledvání a vyhdncvání realizace PRO (tzv. mnitring plnění). 4

5 Jak je realizace sledvána plnění aktivit, tj. uskutečněné činnsti; naplňvání cílů. Kd a jak bude dsuhlasený PRO vyhdncván Jak bude nalžen s výsledky vyhdncení realizace kmu budu předány, jak by na ně měl reagvat zastupitelstv bce apd. Způsb aktualizace PRO, tj. pstup, jak reagvat na změny situace a na plnění PRO. Jak čast / za jakých klnstí bude prváděna aktualizace PRO Kd bude aktualizaci PRO prvádět Jak budu aktualizace či dílčí revize PRO prvedeny POSTUP ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Při tvrbě prgramu rzvje bce se navrhuje pstupvat v následujících krcích, při nich jsu vytvářeny jedntlivé části dkumentu. 1. FÁZE PŘÍPRAVY Stanvení hlavních parametrů dkumentu (bsah, návrhvé bdbí, sběr infrmací atd.). Stanvení způsbu zpracvání dpvědná sba, splupracvníci, pracvní skupina. Zapjení jedntlivých subjektů z bce a kmunikace s nimi (včetně veřejnsti). Stanvení časvéh harmngramu tvrby. 2. FÁZE ZPRACOVÁNÍ Tvrba analýz Zhdncení situace v jedntlivých tematických blastech (A.1 Charakteristika bce). Terénní šetření, srvnávací analýza. SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitsti a hrzby), analýza vnějšíh prstředí bce. Vyhdncení předchzíh prgramu rzvje bce, vyhdncení vazeb na další kncepční dkumenty. Frmulace závěrů z analytické části (s hledem na jejich využití pr tvrbu části návrhvé), silné a slabé stránky (A.2 Výchdiska pr návrhvu část). Prjednání závěrů s pracvní skupinu, s veřejnstí. Frmulace návrhů Frmulace pžadvanéh buducíh stavu bce. Stanvení skutečnstí, kterých má být dsažen realizací prgramu pdle jedntlivých témat (B.1 Strategická vize). Prjednání návrhu s pracvní skupinu, s veřejnstí. Vymezení patření (přístupů, témat, úklů), která pvedu k naplnění vize (B.2 Opatření a aktivity). Stanvení krků/činnstí/prjektů rzvíjejících dané patření, včetně jejich důležitsti, harmngramu, finanční dpvědnsti za realizaci. Prjednání návrhu s pracvní skupinu, s veřejnstí. Rzpracvání realizačním týmem (viz kapitla Aktéři tvrby PRO), nutné zapjení finančníh výbru bce, příp. dalších výbrů či kmisí. Systému na pdpru realizace (B.3) Stanvení úklů pr nejbližší bdbí, vymezení kmpetencí a dpvědnsti jedntlivých aktérů. Nastavení způsbu sledvání a vyhdncvání dkumentu (vyhdncení plnění PRO se dpručuje 1x rčně). Stanvení harmngramu aktualizace dkumentu. Vytvření akčníh plánu a katalgu akci. 3. FÁZE SCHVÁLENÍ Schválení dkumentu zastupitelstvem bce a jeh zveřejnění 5

6 AKTÉŘI TVORBY PRO Základním subjektem zpracvání PRO je realizační tým, který představuje sby, které budu tvřit jedntlivé části dkumentu. Veducí realizačníh týmu je zastupitelstvu zdpvědný za průběh prcesu tvrby a za přípravu dílčích pdkladů. U větších bcí se dpručuje vytvřit pracvní skupinu/y. Ta je tvřena místními aktéry starsta, vybraní zastupitelé, významní pdnikatelé, zástupci neziskvých rganizací a skupin bčanů a dalších pr rzvj bce důležitých subjektů (např. kraj). Pracvní skupina prjednává jedntlivé návrhy a upravuje jejich frmulace, dplňuje infrmace, slaďuje rzprná stanviska, hdntí prblémy, stanví významnst patření a aktivit apd. struktury Pracvní skupina se schází k prjednání a frmulvání základních částí PRO, které připravuje realizační tým. V realizačním týmu by měla mít každá skupina zástupce. Jednání pracvní skupiny by měla být veřejná. Mhu tak bčanům nabídnut mžnst zapjení se d diskuze. D prcesu zpracvání PRO by měly být zapjení i bčané bce. Zapjení bčanů může prbíhat: následujícími způsby: Pmcí dtazníkvéh šetření. Infrmváním prcesu tvrby PRO, mžnstech zapjení a zejména způsbech vyjádření se k PRO. Setkání s bčany, kde jsu pdány infrmace a kde mhu vznést své náměty. Skupiny bčanů (např. seniři, mládež, rdiny s dětmi, jedntlivé místní části apd.) mhu mít zastupení v pracvních skupinách. Termíny jednání zveřejňvání dílčích výstupů na internetu, na vývěsce, v becním peridiku apd., setkání s bčany apd. je třeba rzvrhnut, tak aby realizační tým mhl s předstihem připravit pdklady pr jedntlivé akce. Tyt termíny jsu sučásti harmngramu tvrby PRO (případně je lze zpracvat d tzv. kmunikačníh plánu, v němž bude stanven kdy, jakým způsbem kmunikace a kmu budu směřvat různé infrmace týkající se PRO). Dpručuje se respektvat metdiku stanvený základní bsah PRO. V případě způsbu zpracvání a zejména zapjení aktérů mají bce větší vlnst a mhu PRO tvřit dle svých zvyklstí. Zpracval: MMR - dbr rzvje a strategie reginální plitiky Kntakt: Ing. Jsef Vlk, CSc, tel: ; ; 6

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě Smart Administration FRANTIŠEK OCHRANA MILAN PŮČEK Vzor citace: OCHRANA, F., PŮČEK,

Více

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více