MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání s c h v l u je nájemce bytu specifikovného v příloze č. 1, pní Pvlínu Vrgovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Krl Šfáře, ze dne , o prominutí popltků z prodlení podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 12. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e prominutí pohledávky ve výši Kč n popltcích z prodlení pnu Krlu Šfářovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost JUDr. Josef Fojtík o pozstvení řízení ve věci podání návrhu n vyklizení nebytových prostor dočsné ponechání elektroměru ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. vyhovuje žádosti o pozstvení řízení ve věci návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení nebytového prostoru po skončení nájmu s pnem JUDr. Josefem Fojtíkem o dočsném ponechání elektroměru Rd měst po projednání s o u h l s í s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne mnžely Vlstislvem Olgou Výbornými mnžely Zdeňkem Michelou Blhutovými ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost členů bytového družstv č. p n ul. Kdláčkov v Kopřivnici ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu MĚSTO KOPŘIVNICE

2 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č d o p o r učuje zstupi t e l s t v u měst neschválit zvýšení dotce n oprvu společných částí domu dle Prvidel prodeje bytových domů 2007 pro bytový dům č. p n ul. Kdláčkov v Kopřivnici Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele - firmu RTS,. s., se sídlem v Brně, ul. Lzretní č. p. 13, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření mndátní smlouvy n zjištění zdvtelské činnosti při výběrových řízeních n zhotovitele kce Revitlizce BD - Kopřivnice JIH v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntel firmou RTS,. s., se sídlem v Brně, ul. Lzretní č. p. 13, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Košuličem předsedou předstvenstv jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt 1.1 teplovodní potrubí uložené v pozemcích p. č. 705/311, 1705/313, 1634/1, 1705/310, 1638/5, 1655/2, 1657/5 v k.ú. Kopřivnice (příloh č.1), předizolovné potrubí dimenze 2 x DN 350 v délce 140 m 1.2 vodoměrnou šchtu vodovodní potrubí uložené v pozemcích: p. č. 1634/2,1657/10 v k.ú. Kopřivnice (příloh č.1), vysokohustotní polyetylén HDPE 100 s vnějším ochrnným pláštěm D110x6,6 v délce 8,6 m Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í písemnost od společnosti REKAZ, relitní knceláře, s. r. o., ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtel REKAZ-relitní knceláří, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 685/33, IČ , zstoupenou jedntelem společnosti Josefem Zimou jko nájemce, jehož předmětem je úprv nájemného v souvislosti se změnou předmětu nájmu v rámci smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor místnost č. 108 o celkové výměře 16,63 m 2, stvebně určený jko skld, který se nchází v I. ndzemním podlží objektu čp. 684, ul. Česká, Kopřivnice, p.č. 504, k. ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 2 / 15

3 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost nájemce nebytové jednotky č.1163/2 v objektu č. p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici Česká pošt, s.p., Politických vězňů 909/4, Prh 1, ze dne předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e prominutí nvýšení nájemného o průměrnou roční míru inflce ve výši 1% nájemci Česká pošt, s.p., Politických vězňů 909/4, Prh 1, IČ Rd měst po projednání b e r e n vědomí vrintní návrh využití budovy č. p. 1 muzeum Fojtství, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnosti společnosti Optim spol. s r. o., ze dne zslnou v zstoupení jedntelky Ing. Evy Strndové ze dne zslnou pnem Ing. Frntiškem Kolříkem, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko vypůjčitel společností Optim spol. s r. o., se sídlem v Prze 1, Rytířská 400/22, IČ: , zstoupenou jedntelkou společnosti Ing. Evou Strndovou jko půjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk nebytového prostoru - 4 místností o celkové výměře 45,5 m 2, který se nchází v objektu č. p. 1160, ul. Štefánikov, Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í se zčleněním rekonstrukce 5-ti výthů v budově rdnice do přípdné žádosti o dotci n kci Rekonstrukci vestibulu rdnice z Regionálního operčního progrmu Morvskoslezsko oblst podpory 3.2 subregionální centr Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o ukončení funkčního období členky Správní rdy Regionálního muze v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367, IČ (dále jen Společnost ), to pní Ing. Lenky Herákové, bytem Kopřivnice Závišice, Závišice j m e n u j e ve smyslu ustnovení 12 odst. (6) zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v pltném znění článku 7 odst. (2) článku 8 odst. (5) Zkládcí smlouvy Společnosti členkou správní rdy Společnosti Ing. Lenku Herákovou, bytem Kopřivnice Závišice, Závišice / 15

4 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. v y d á v á podle 101 odst. 4 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Jedncí řád Rdy měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. z ř i z u j e podle čl. 2 přílohy č. 4 Jedncího řádu Rdy měst Kopřivnice skupinu konzultntů pro konání vlných hromd jednočlenných obchodních společností ve vlstnictví měst Kopřivnice (dále jen skupin konzultntů ), 3. s t n o v u j e podle čl. 4 přílohy č. 4 Jedncího řádu Rdy měst Kopřivnice grntem zodpovědným rdě měst z zbezpečení řádného hospodření společnosti z koordinci skupiny konzultntů, v přípdě společnosti: 3.1 SLUMEKO s. r. o., místostrostu Mgr. Zdeňk Krjčír, 3.2 TEPLO Kopřivnice s. r. o., místostrostu Mgr. Zdeňk Krjčír, 3.3 Kbelová televize Kopřivnice s. r. o., strostu měst Ing. Josef Jlůvku. 4. u r č u j e z řd změstnnců měst orgnizčně zčleněných do městského úřdu členy skupiny konzultntů v tomto složení: 4.1 Mgr. Irenu Hnákovou její zástupkyní Mgr. Julii Hyvnrovou, 4.2 Ing. Mrtinu Černochovou jejím zástupcem Ing. Rdomír Uhlík, 4.3 Ing. Hynk Rulíšk jeho zástupcem Ing. Jroslv Jiřík, 4.4 Ing. Ivn Viskupiče jeho zástupcem Bc. Bohdn Kotoučk, 4.5 Ing. Igor Kocurk jeho zástupkyní Ing. Jnu Pobořilovou 4.6 Ing. Rdk Hrbiše jeho zástupcem Ing. Pvl Lišku, 4.7 Ing. Rdku Michálkovou její zástupkyní Ing. Lenku Herákovou, 4.8 Ing. Petru Plevovou, mnžerku kvlity 4.9 Mgr. Evu Burdovou, interní uditorku 5. z r u š u j e usnesení č. 2385/2008 přijté n 55. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne u k l á d á tjemníkovi městského úřdu prováděcím příkzem zbezpečit plnění tohoto usnesení dle bodů 1. ž 4. tohoto usnesení Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici č. 3/2010 Zásdy přezkumu zákonnosti Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh orgnizčního postupu při povolování výjimek z povinností stnovených obecně závznými vyhláškmi obcí ze dne / 15

5 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č p o věřuje tjemník městského úřdu vydt v souldu s nvrženým orgnizčním postupem příkz tjemník s účinností od Rd měst po projednání s c h v l u j e poskytnutí odměny ředitelce Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, p. o., Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření směnné smlouvy n výměnu telefonní ústředny jejího příslušenství městem Kopřivnice společností Coprosys NeTron, s. r. o., se sídlem v Českém Těšíně, Ostrvská 285, IČ , zstoupenou Ing. Tomášem Zlým jedntelem, Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce doprvního prostředku městem Kopřivnice pnem Mgr. Zdeňkem Bbincem Rd měst po projednání s c h v l u j e užití znku měst Kopřivnice ve sběrtelské kolekci znků měst obcí České republiky n reklmních předmětech BUTON - produktu společnosti AKTIV 95 OPAVA s. r. o., se sídlem v Opvě - Mlé Hoštice, Slezská 110/24 v souldu s Prvidly pro užívání znku měst Kopřivnice log Projektu Zdrvé město místní Agend 21 Kopřivnice Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Českého klubu turistů o pomoc spolupráci při zjištění kce Poslední puchýř ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e převzetí záštity měst Kopřivnice nd kcí Poslední puchýř Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 Mrketingovou strtegii měst Kopřivnice včetně její implementce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1-3 podkldového mteriálu 1.2 Mrketingový kční plán pro lét ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 5 / 15

6 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č složení Mrketingové prcovní skupiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ , jko nájemce Kulturního domu Kopřivnice, jehož předmětem je pronájem movitého mjetku, Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce městem Kopřivnice jko ždtel Státním fondem České republiky pro podporu rozvoj české kinemtogrfie, se sídlem v Prze 1 - Mlá Strn, Mltézské náměstí 471/1, IČ: , zstoupeným jednjícím ministrem kultury, jko fond, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n projekt Digitlizce kin PULS Kopřivnice dle stndrdu DCI ve výši Kč, Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemce Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ: , zstoupeným hejtmnem Ing. Jroslvem Plsem, jko poskytovtel, jejímž předmětem je přijetí neinvestiční dotce její užití n relizci projektu Zlepšení informční propgční činnosti TIC Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu; 1.2 rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o místu, termínu době pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011 příspěvkové orgnizce Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledek zápisu do prvních tříd pro školní rok 2010/2011 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 6 / 15

7 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o provozu školních družin v době pololetních jrních prázdnin ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Správy sportovišť Kopřivnice, p. o. o převod finnčních prostředků určených n provoz do finnčních prostředků určených n investice ve výši ,- Kč 2. s c h v l u j e rozpočtové optření k rozpočtu měst n rok 2010 pro Správu sportovišť Kopřivnice, p. o., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí mndátní smlouvu uzvřenou městem Kopřivnice, zstoupeným Ing. Rdomírou Michálkovou, vedoucí oddělení školství, kultury cestovního ruchu, jko mndnt firmou JUSTITIA, s.r.o., se sídlem Ostrv, Mriánské Hory, 28. říjn 1142/168, IČ , neplátce DPH, zstoupenou Mgr. Vlstimilem Křesálkem, jedntelem, jko mndtář, jejímž předmětem je zbezpečení veřejné zkázky Digitlizce kin PULS Kopřivnice dle stndrdu DCI, 2. s c h v l u j e plnou moc k zstupování měst Kopřivnice v úkonech spojených se zdáním veřejné zkázky Digitlizce kin PULS Kopřivnice dle stndrdu DCI, včetně zstupování před orgánem dohledu před soudy pro firmu JUSTITIA, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, Mriánské Hory, 28. říjn 1142/168, IČ: , zstoupenou Mgr. Vlstimilem Křesálkem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e 1.1 n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohy č.1-5 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), o výběru nejvhodnější nbídky n relizci kce Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici (II), uchzeče: Sdružení Kopřivnice (II) jehož účstníky jsou: Vedoucí účstník: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem v Chrudimi III, Píšťovy 820, IČ účstník BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. se sídlem v Chrudimi III, Píšťovy 820, IČ účstník Josef Kroutil, místo podnikání Trhová Kmenice, Zhrdní 239, IČ z cenu z plnění ve výši ,32 Kč včetně DPH 7 / 15

8 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohy č. 1 5 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici, tkto: Sdružení Skládky Kopřivnice Uchzeč. AECOM CZ s.r.o. se sídlem v Prze 7, Trojská 92, IČ účstník Lbortoř Morv s.r.o. se sídlem ve Studénce, Oderská 456, IČ účstník HS geo, s.r.o. se sídlem v Brně, Absolonov 2, IČ Sdružení Sdružení TALPA-RPF-ALS Czech Republic Vedoucí účstník: TALPA-RPF, s.r.o. se sídlem v Ostrvě-Kunčičkách, Holvekov 36, IČ Účstník ALS Czech Republic, s.r.o. se sídlem v Prze 9 Vysočny, N Hrfě 336/9, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1-5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo č. 3/2010/OŽP městem Kopřivnice městem Příbor jko objedntel společností SITA CZ. s., se sídlem v Prze 2 Vinohrdech, Špnělská 10/1073, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Kovářem, ředitelem Divize Sever jko zhotovitel jejímž předmětem je zjištění odvozu zneškodnění nebo vyčištění odpdních vod přečerpných do záchytné jímky zhotovitele u oprávněné osoby v souldu s pltnými zákonnými předpisy, Rd měst po projednání s c h v l u j e novou ceníkovou položku - Sběr přeprv pytlů n seprovných odpd RD uvedenou v důvodové zprávě podkldového mteriálu pro potřeby fkturce mndátních činností obsžených v mndátní smlouvě ze dne ve znění pozdějších dodtků uzvřené městem Kopřivnice společností SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření veřejnoprávní smlouvy o umístění stvby Městským úřdem Kopřivnice, Odborem stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče jko věcně místně příslušným stvebním úřdem městem Kopřivnice jko stvebník, jejímž předmětem je umístění stveb dřevěných přístřešků n pozemcích p. č. 351/1 v k. ú. Vlčovice p.č. 2398/1 v k. ú. Kopřivnice v rámci projektu Příměstský les Šostýn, 8 / 15

9 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti TEPLO Kopřivnice s. r. o. po projednání s c h v l u j e klkulci výsledné ceny tepl dodávného společností TEPLO Kopřivnice s. r. o. z rok 2009 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strn budoucí povinná z věcného břemene Severomorvské vodovody knlizce Ostrv,.s., se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 169, IČ , DIČ CZ , zpsná v obchodním rejstříku Krjského soudu v Ostrvě, odd. B, Vložk 347, zstoupené prof. Dr. Ing. Miroslvem Kynclem - generálním ředitelem jko strn budoucí oprávněná z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků prc. č. 12/7, prc. č. 233, prc. č. 68/1 prc. č. 173/1 v k.ú. Kopřivnice, Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strn budoucí povinná z věcného břemene Ing. Rdimem Hývnrem, jko strn budoucí oprávněná z věcného břemene jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků prc. č. 555/1 555/15 v k. ú. Drnholec nd Lubinou, Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strn budoucí povinná z věcného břemene Povodí Odry, s. p., se sídlem Ostrv 1, Vrenská 49, PSČ , IČ , DIČ CZ , vedené v obchodním rejstříku Krjského soudu v Ostrvě, odd. A XIV, vložk 584, zstoupená Ing. Čestmírem Vlčkem obchodním ředitelem jko strn budoucí oprávněná z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku prc. č. 33/14 v k.ú. Vlčovice, 9 / 15

10 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí přechod vlstnického práv n zákldě ustnovení 1 zákon 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z mjetku České republiky do vlstnictví obcí ve smyslu ustnovení 40 odst.2 ) odst. 6 vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb. v pltném znění městem Kopřivnice jko strn jejíž vlstnické právo vzniká Českou republikou-ústvem územního rozvoje, se sídlem v Brně-město, Jkubské náměstí 644/3, IČ , jko strn jejíž vlstnické právo zniká, jejímž předmětem jsou pozemky v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 1298/5 o výměře 5 m² - osttní ploch - zeleň p.č. 1298/6 o výměře 218 m² - osttní ploch zeleň p.č. 1299/3 o výměře 574 m² - osttní ploch osttní komunikce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou -Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2 Nové Město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , zstoupenou Ing. Krolem Siwkem, ředitelem územního prcoviště jko převodcem jejímž předmětem je bezúpltný převod pozemků v ktstrálním území Kopřivnice - prcel číslo 744/2 výměr 94 m 2, osttní ploch, jiná ploch, - prcel číslo 1343/8 výměr 107 m 2, osttní ploch, osttní komunikce, - prcel číslo 1377/3 výměr 1150 m 2, osttní ploch, zeleň, - prcel číslo 1377/64 výměr 345 m², osttní ploch, zeleň, - prcel číslo 1384 výměr 14 m 2, osttní ploch, jiná ploch, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy tj. pozemky p.č. 744/2, p.č.1343/8, p.č.1377/3, p.č.1377/64, p.č.1384 řádně pečovt, užívt je pouze k účelům místních komunikcí veřejné zeleně, v souldu s veřejným zájmem, tj. zejmén je nevyužívt ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ni je nebude k tkovým účelům pronjímt, součsně prohlšuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě, to vše po dobu 20 let od účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí V přípdě, že by nbyvtel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstvce, dohodly se smluvní strny n smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí dle tehdy pltného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opkovně Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, zvzuje se nbyvtel uhrdit i tyto nákldy. 10 / 15

11 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stnovené v čl. III. odst. 1 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele dodržovány nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v čl. III. odst. 1 předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Z porušení tohoto závzku uhrdí nbyvtel převodci smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč Rd měst po projednání n e d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t zveřejnění záměru měst prodt pozemky v ktstrálním území Kopřivnice p.č zhrd 391 m² p.č trvlý trvní porost 277 m² p.č osttní ploch 136 m² p.č. 1343/3 osttní ploch 132 m² p.č. 1343/7 osttní ploch 20 m² p.č zhrd 169 m² pní Renátě Zublíkové, Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o pronájmu vývěsní informční skříňky inv. č n ul. Štefánikov v Kopřivnici městem Kopřivnice jko pronjímtel Pionýrskou skupinou Obránců míru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1197, zstoupenou Boženou Klimeckou jko nájemce, Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt pozemek, prcel číslo: 661/ m2 - orná půd v k. ú. Vlčovice Rd měst po projednání 1. o d m í t á Námitku dodvtele proti podmínkám zdávcího řízení veřejné zkázky Ulice Pnská Kopřivnice ve znění přílohy č.1 podkldového mteriálu podnou společností ZK Design.s., IČ , Osvoboditelů 355, Velká Polom zstoupenou Ing. Rdimem Kšingem Ing. Ldislvem Kšingem, z důvodu bsence podsttné náležitosti námitky předepsné v 110, odst. 7 zákon o veřejných zkázkách č. 137/2006 Sb. 2. v y l učuje 2.1 ve smyslu 71, odst. 10 zákon o veřejných zkázkách č. 137/2006 Sb. n zákldě doporučení hodnotící komise uvedeného v Protokolu o otevírání obálek (příloh č. 3) ze zdávcího řízení veřejné zkázky Ulice Pnská Kopřivnice uchzeče Pržské silniční vodohospodářské stvby,.s. IČ , 11 / 15

12 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č se sídlem v Prze 10, Dubečská 3238 JANKOSTAV s.r.o. IČ , se sídlem v Ostrvě, Štěpňákov 31/714, z důvodu podání neúplných nbídek. 2.2 ve smyslu 76, odst. 6 zákon o veřejných zkázkách č. 137/2006 Sb n zákldě doporučení hodnotící komise uvedeného v Protokolu o jednání hodnotící komise (příloh č.4) ze zdávcího řízení veřejné zkázky Ulice Pnská Kopřivnice uchzeče COLAS CZ.s. IČ , se sídlem v Prze 9, Ke Klíčovu 9, z důvodu nesplnění podmínek zdvtele uvedených v zdávcí dokumentci. 3. r o z h o d u j e 3.1 n zákldě protokolu o jednání hodnotící komise, který tvoří přílohu č. 4 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nbídky pro relizce kce Ulice Pnská Kopřivnice, uchzeče společnost NOSTA s.r.o., IČ , se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, zstoupenou Ing. rch. Zdeňkem Klosem, jedntelem společnosti. 3.2 n zákldě protokolu o jednání hodnotící komise, který tvoří přílohu č. 4 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky Ulice Pnská Kopřivnice, tkto: 2. BERGER BOHEMIA.s., IČ , se sídlem v Plzni, Kltovská 410, 3. SATES MORAVA spol. s.r.o., IČ , se sídlem ve Vlšském Meziříčí, Železničního vojsk 1386, 4. Sdružení ulice Pnská Kopřivnice, s účstníky sdružení: Slumeko, s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, V+V SAVEKO s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, Kopřivnice JAPSTAV MORAVA s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici Lubin, Lubin ALPINE stvební společnost CZ, s.r.o, IČ , se sídlem ve Vlšském Meziříčí, Jiráskov 613/13, 6. PB SCOM s.r.o., IČ , se sídlem v Hrnicích, Boženy Němcové 685, 7. KARETA s.r.o., IČ , se sídlem v Bruntále, Krnovská 51, 8. ODS Doprvní stvby Ostrv,.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, Strobělská 3040/56, 9. SWIETELSKÝ stvební s.r.o., odštěpný závod Doprvní stvby MORAVA, IČ , se sídlem v Brně, Jhodová ulice 60, 10. STRABAG.s., IČ , se sídlem v Prze 5, N Bělidle 198/21, 11. Severomorvská stvební společnost, IČ , se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Suvorovov 573, 12. VOKD,.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, Nákldní 1/3179, 13. Multip Stv s.r.o. IČ , se sídlem v Novém Jičíně, Plckého 1135/27, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zslání písemné výzvy k jedncímu řízení bez uveřejnění vedeného s jedním uchzečem to se: Sdružení Příbor obchvt, Ke Klíčovu 9, Prh 9, 12 / 15

13 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Vedoucí účstník sdružení: COLAS CZ,. s. Ke Klíčovu 9, Prh 9 IČ: , z účelem relizce veřejné zkázky Okružní křižovtk sil. I/58 se sil. II/480 III/4824 v Kopřivnici - Lubině ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 1.2 udělení plné moci obchodní firmě Ing. Ivn Jurečková, IČ: , Tyršov 701/7, Opv, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice k zstupování ve věci zdvtelské činnosti při veřejné zkázce zdné podle zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v plném znění, související s výběrem dodvtele stvby Okružní křižovtk sil. I/58 se sil. II/480 III/4824 v Kopřivnici Lubině, Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 udělení plné moci firmě RECTE.CZ, s.r.o., ul. Mtiční 730/3, Ostrv Morvská Ostrv, zstoupené p. Petrem Hnízdou, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice k zstupování ve věci zdvtelské činnosti při veřejné zkázce zdné podle zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v plném znění, související s výběrem dodvtele stvby Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové 1.2 zslání písemné výzvy k podání cenové nbídky do zjednodušeného podlimitního řízení n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové 9 uchzečům ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 pokldového mteriálu 1.3 písemnou výzvu k podání nbídek ve zjednodušeném podlimitním řízení n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 kvlifikční dokumentci k zjednodušenému podlimitnímu řízení n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 zdávcí dokumentci k zjednodušenému podlimitnímu řízení n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 obchodní podmínky zdvtele n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e členy výběrové komise pro otevírání obálek hodnocení nbídek pro výběr dodvtele stvby ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n vyprcování projektové dokumentce kce Rekonstrukce 1. úseku komunikce přilehlého veřejného prostrnství ulic Štrmberská Štefánikov v Kopřivnici firmu S-projekt plus,. s., se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bti 13 / 15

14 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č , IČ , zstoupenou Ing. Josefem Cigošem, náměstkem ředitele, 1.2 uzvření smlouvy o dílo n kci Rekonstrukce 1. úseku komunikce přilehlého veřejného prostrnství ulic Štrmberská Štefánikov v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntel firmou S-projekt plus,. s., se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bti 508, IČ , zstoupenou Ing. Josefem Cigošem, náměstkem ředitele, jko zhotovitel díl, jejímž předmětem je vyprcování projektové dokumentce kce Rekonstrukce 1. úseku komunikce přilehlého veřejného prostrnství ulic Štrmberská Štefánkov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 přijetí účelově určené investiční dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje n investiční kci Zlepšení doprvní dostupnosti Průmyslového prku Kopřivnice I. etp ve výši ,- Kč. 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemce dotce Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 117, zstoupeným Ing. Jroslvem Plsem, hejtmnem krje, IČ , DIČ CZ , bnkovní spojení /0800, jko poskytovtel dotce, jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené investiční dotce z rozpočtu poskytovtele ve výši ,- Kč, to výlučně n investiční kci Zlepšení doprvní dostupnosti Průmyslového prku Kopřivnice I. etp, Rd měst po projednání b e r e n vědomí závěrečnou zprávu o plnění mndátní smlouvy uzvřené se společností Centrum podnikání rozvoje, s. r. o., Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Zprávu o vyhodnocení výzvy č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovného plánu rozvoje měst obytná zón Kopřivnice JIH, optření 2.1. Regenerce bytového fondu, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e vyhlášení kolové výzvy č. 3 v rámci Integrovného plánu rozvoje měst obytná zón Kopřivnice JIH optření 2.1 Regenerce bytového fondu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e podání žádosti o dotci z progrmu Morvskoslezského krje DSH_9 Zvyšování 14 / 15

15 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č psivní bezpečnosti n pozemních komunikcích n projekt Bezbriérové město Kopřivnice Trs č. 1 - Projekt č. 1, Přechod pro chodce přes ulici Záhumení ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu. Ing. Josef Jlůvk strost Vldislv Kryške místostrost 15 / 15

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města

1. Více pracovních příležitostí ve městě Rozvoj města a Ekonomika 2. Řešení psích exkrementů na ulicích. Pokuty! Životní prostředí a Vzhled města 9/ VÁcLAVSKé SLAVNOSTI 13. ROČNíK Pomlu dohsínjící pprsky sluníčk nám jko kždý rok oznmují příchod podzimu, který má zde soji trdiční oslu. Tou jsou Václské slnosti, které si určitě nenechte ujít. Doufám,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více