MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání s c h v l u je nájemce bytu specifikovného v příloze č. 1, pní Pvlínu Vrgovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Krl Šfáře, ze dne , o prominutí popltků z prodlení podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 12. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e prominutí pohledávky ve výši Kč n popltcích z prodlení pnu Krlu Šfářovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost JUDr. Josef Fojtík o pozstvení řízení ve věci podání návrhu n vyklizení nebytových prostor dočsné ponechání elektroměru ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. vyhovuje žádosti o pozstvení řízení ve věci návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení nebytového prostoru po skončení nájmu s pnem JUDr. Josefem Fojtíkem o dočsném ponechání elektroměru Rd měst po projednání s o u h l s í s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne mnžely Vlstislvem Olgou Výbornými mnžely Zdeňkem Michelou Blhutovými ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost členů bytového družstv č. p n ul. Kdláčkov v Kopřivnici ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu MĚSTO KOPŘIVNICE

2 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č d o p o r učuje zstupi t e l s t v u měst neschválit zvýšení dotce n oprvu společných částí domu dle Prvidel prodeje bytových domů 2007 pro bytový dům č. p n ul. Kdláčkov v Kopřivnici Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele - firmu RTS,. s., se sídlem v Brně, ul. Lzretní č. p. 13, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření mndátní smlouvy n zjištění zdvtelské činnosti při výběrových řízeních n zhotovitele kce Revitlizce BD - Kopřivnice JIH v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntel firmou RTS,. s., se sídlem v Brně, ul. Lzretní č. p. 13, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Košuličem předsedou předstvenstv jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt 1.1 teplovodní potrubí uložené v pozemcích p. č. 705/311, 1705/313, 1634/1, 1705/310, 1638/5, 1655/2, 1657/5 v k.ú. Kopřivnice (příloh č.1), předizolovné potrubí dimenze 2 x DN 350 v délce 140 m 1.2 vodoměrnou šchtu vodovodní potrubí uložené v pozemcích: p. č. 1634/2,1657/10 v k.ú. Kopřivnice (příloh č.1), vysokohustotní polyetylén HDPE 100 s vnějším ochrnným pláštěm D110x6,6 v délce 8,6 m Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í písemnost od společnosti REKAZ, relitní knceláře, s. r. o., ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtel REKAZ-relitní knceláří, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 685/33, IČ , zstoupenou jedntelem společnosti Josefem Zimou jko nájemce, jehož předmětem je úprv nájemného v souvislosti se změnou předmětu nájmu v rámci smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor místnost č. 108 o celkové výměře 16,63 m 2, stvebně určený jko skld, který se nchází v I. ndzemním podlží objektu čp. 684, ul. Česká, Kopřivnice, p.č. 504, k. ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 2 / 15

3 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost nájemce nebytové jednotky č.1163/2 v objektu č. p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici Česká pošt, s.p., Politických vězňů 909/4, Prh 1, ze dne předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e prominutí nvýšení nájemného o průměrnou roční míru inflce ve výši 1% nájemci Česká pošt, s.p., Politických vězňů 909/4, Prh 1, IČ Rd měst po projednání b e r e n vědomí vrintní návrh využití budovy č. p. 1 muzeum Fojtství, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnosti společnosti Optim spol. s r. o., ze dne zslnou v zstoupení jedntelky Ing. Evy Strndové ze dne zslnou pnem Ing. Frntiškem Kolříkem, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko vypůjčitel společností Optim spol. s r. o., se sídlem v Prze 1, Rytířská 400/22, IČ: , zstoupenou jedntelkou společnosti Ing. Evou Strndovou jko půjčitel, jejímž předmětem je výpůjčk nebytového prostoru - 4 místností o celkové výměře 45,5 m 2, který se nchází v objektu č. p. 1160, ul. Štefánikov, Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í se zčleněním rekonstrukce 5-ti výthů v budově rdnice do přípdné žádosti o dotci n kci Rekonstrukci vestibulu rdnice z Regionálního operčního progrmu Morvskoslezsko oblst podpory 3.2 subregionální centr Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o ukončení funkčního období členky Správní rdy Regionálního muze v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367, IČ (dále jen Společnost ), to pní Ing. Lenky Herákové, bytem Kopřivnice Závišice, Závišice j m e n u j e ve smyslu ustnovení 12 odst. (6) zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v pltném znění článku 7 odst. (2) článku 8 odst. (5) Zkládcí smlouvy Společnosti členkou správní rdy Společnosti Ing. Lenku Herákovou, bytem Kopřivnice Závišice, Závišice / 15

4 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. v y d á v á podle 101 odst. 4 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Jedncí řád Rdy měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. z ř i z u j e podle čl. 2 přílohy č. 4 Jedncího řádu Rdy měst Kopřivnice skupinu konzultntů pro konání vlných hromd jednočlenných obchodních společností ve vlstnictví měst Kopřivnice (dále jen skupin konzultntů ), 3. s t n o v u j e podle čl. 4 přílohy č. 4 Jedncího řádu Rdy měst Kopřivnice grntem zodpovědným rdě měst z zbezpečení řádného hospodření společnosti z koordinci skupiny konzultntů, v přípdě společnosti: 3.1 SLUMEKO s. r. o., místostrostu Mgr. Zdeňk Krjčír, 3.2 TEPLO Kopřivnice s. r. o., místostrostu Mgr. Zdeňk Krjčír, 3.3 Kbelová televize Kopřivnice s. r. o., strostu měst Ing. Josef Jlůvku. 4. u r č u j e z řd změstnnců měst orgnizčně zčleněných do městského úřdu členy skupiny konzultntů v tomto složení: 4.1 Mgr. Irenu Hnákovou její zástupkyní Mgr. Julii Hyvnrovou, 4.2 Ing. Mrtinu Černochovou jejím zástupcem Ing. Rdomír Uhlík, 4.3 Ing. Hynk Rulíšk jeho zástupcem Ing. Jroslv Jiřík, 4.4 Ing. Ivn Viskupiče jeho zástupcem Bc. Bohdn Kotoučk, 4.5 Ing. Igor Kocurk jeho zástupkyní Ing. Jnu Pobořilovou 4.6 Ing. Rdk Hrbiše jeho zástupcem Ing. Pvl Lišku, 4.7 Ing. Rdku Michálkovou její zástupkyní Ing. Lenku Herákovou, 4.8 Ing. Petru Plevovou, mnžerku kvlity 4.9 Mgr. Evu Burdovou, interní uditorku 5. z r u š u j e usnesení č. 2385/2008 přijté n 55. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne u k l á d á tjemníkovi městského úřdu prováděcím příkzem zbezpečit plnění tohoto usnesení dle bodů 1. ž 4. tohoto usnesení Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici č. 3/2010 Zásdy přezkumu zákonnosti Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh orgnizčního postupu při povolování výjimek z povinností stnovených obecně závznými vyhláškmi obcí ze dne / 15

5 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č p o věřuje tjemník městského úřdu vydt v souldu s nvrženým orgnizčním postupem příkz tjemník s účinností od Rd měst po projednání s c h v l u j e poskytnutí odměny ředitelce Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, p. o., Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření směnné smlouvy n výměnu telefonní ústředny jejího příslušenství městem Kopřivnice společností Coprosys NeTron, s. r. o., se sídlem v Českém Těšíně, Ostrvská 285, IČ , zstoupenou Ing. Tomášem Zlým jedntelem, Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce doprvního prostředku městem Kopřivnice pnem Mgr. Zdeňkem Bbincem Rd měst po projednání s c h v l u j e užití znku měst Kopřivnice ve sběrtelské kolekci znků měst obcí České republiky n reklmních předmětech BUTON - produktu společnosti AKTIV 95 OPAVA s. r. o., se sídlem v Opvě - Mlé Hoštice, Slezská 110/24 v souldu s Prvidly pro užívání znku měst Kopřivnice log Projektu Zdrvé město místní Agend 21 Kopřivnice Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Českého klubu turistů o pomoc spolupráci při zjištění kce Poslední puchýř ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e převzetí záštity měst Kopřivnice nd kcí Poslední puchýř Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 Mrketingovou strtegii měst Kopřivnice včetně její implementce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1-3 podkldového mteriálu 1.2 Mrketingový kční plán pro lét ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 5 / 15

6 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č složení Mrketingové prcovní skupiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtel Cestovní knceláří AGENTUROU FOX, s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ , jko nájemce Kulturního domu Kopřivnice, jehož předmětem je pronájem movitého mjetku, Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce městem Kopřivnice jko ždtel Státním fondem České republiky pro podporu rozvoj české kinemtogrfie, se sídlem v Prze 1 - Mlá Strn, Mltézské náměstí 471/1, IČ: , zstoupeným jednjícím ministrem kultury, jko fond, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n projekt Digitlizce kin PULS Kopřivnice dle stndrdu DCI ve výši Kč, Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemce Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ: , zstoupeným hejtmnem Ing. Jroslvem Plsem, jko poskytovtel, jejímž předmětem je přijetí neinvestiční dotce její užití n relizci projektu Zlepšení informční propgční činnosti TIC Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu; 1.2 rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o místu, termínu době pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011 příspěvkové orgnizce Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledek zápisu do prvních tříd pro školní rok 2010/2011 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 6 / 15

7 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o provozu školních družin v době pololetních jrních prázdnin ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Správy sportovišť Kopřivnice, p. o. o převod finnčních prostředků určených n provoz do finnčních prostředků určených n investice ve výši ,- Kč 2. s c h v l u j e rozpočtové optření k rozpočtu měst n rok 2010 pro Správu sportovišť Kopřivnice, p. o., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí mndátní smlouvu uzvřenou městem Kopřivnice, zstoupeným Ing. Rdomírou Michálkovou, vedoucí oddělení školství, kultury cestovního ruchu, jko mndnt firmou JUSTITIA, s.r.o., se sídlem Ostrv, Mriánské Hory, 28. říjn 1142/168, IČ , neplátce DPH, zstoupenou Mgr. Vlstimilem Křesálkem, jedntelem, jko mndtář, jejímž předmětem je zbezpečení veřejné zkázky Digitlizce kin PULS Kopřivnice dle stndrdu DCI, 2. s c h v l u j e plnou moc k zstupování měst Kopřivnice v úkonech spojených se zdáním veřejné zkázky Digitlizce kin PULS Kopřivnice dle stndrdu DCI, včetně zstupování před orgánem dohledu před soudy pro firmu JUSTITIA, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, Mriánské Hory, 28. říjn 1142/168, IČ: , zstoupenou Mgr. Vlstimilem Křesálkem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e 1.1 n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohy č.1-5 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), o výběru nejvhodnější nbídky n relizci kce Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici (II), uchzeče: Sdružení Kopřivnice (II) jehož účstníky jsou: Vedoucí účstník: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem v Chrudimi III, Píšťovy 820, IČ účstník BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. se sídlem v Chrudimi III, Píšťovy 820, IČ účstník Josef Kroutil, místo podnikání Trhová Kmenice, Zhrdní 239, IČ z cenu z plnění ve výši ,32 Kč včetně DPH 7 / 15

8 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohy č. 1 5 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici, tkto: Sdružení Skládky Kopřivnice Uchzeč. AECOM CZ s.r.o. se sídlem v Prze 7, Trojská 92, IČ účstník Lbortoř Morv s.r.o. se sídlem ve Studénce, Oderská 456, IČ účstník HS geo, s.r.o. se sídlem v Brně, Absolonov 2, IČ Sdružení Sdružení TALPA-RPF-ALS Czech Republic Vedoucí účstník: TALPA-RPF, s.r.o. se sídlem v Ostrvě-Kunčičkách, Holvekov 36, IČ Účstník ALS Czech Republic, s.r.o. se sídlem v Prze 9 Vysočny, N Hrfě 336/9, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1-5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo č. 3/2010/OŽP městem Kopřivnice městem Příbor jko objedntel společností SITA CZ. s., se sídlem v Prze 2 Vinohrdech, Špnělská 10/1073, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Kovářem, ředitelem Divize Sever jko zhotovitel jejímž předmětem je zjištění odvozu zneškodnění nebo vyčištění odpdních vod přečerpných do záchytné jímky zhotovitele u oprávněné osoby v souldu s pltnými zákonnými předpisy, Rd měst po projednání s c h v l u j e novou ceníkovou položku - Sběr přeprv pytlů n seprovných odpd RD uvedenou v důvodové zprávě podkldového mteriálu pro potřeby fkturce mndátních činností obsžených v mndátní smlouvě ze dne ve znění pozdějších dodtků uzvřené městem Kopřivnice společností SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření veřejnoprávní smlouvy o umístění stvby Městským úřdem Kopřivnice, Odborem stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče jko věcně místně příslušným stvebním úřdem městem Kopřivnice jko stvebník, jejímž předmětem je umístění stveb dřevěných přístřešků n pozemcích p. č. 351/1 v k. ú. Vlčovice p.č. 2398/1 v k. ú. Kopřivnice v rámci projektu Příměstský les Šostýn, 8 / 15

9 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti TEPLO Kopřivnice s. r. o. po projednání s c h v l u j e klkulci výsledné ceny tepl dodávného společností TEPLO Kopřivnice s. r. o. z rok 2009 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strn budoucí povinná z věcného břemene Severomorvské vodovody knlizce Ostrv,.s., se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 169, IČ , DIČ CZ , zpsná v obchodním rejstříku Krjského soudu v Ostrvě, odd. B, Vložk 347, zstoupené prof. Dr. Ing. Miroslvem Kynclem - generálním ředitelem jko strn budoucí oprávněná z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků prc. č. 12/7, prc. č. 233, prc. č. 68/1 prc. č. 173/1 v k.ú. Kopřivnice, Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strn budoucí povinná z věcného břemene Ing. Rdimem Hývnrem, jko strn budoucí oprávněná z věcného břemene jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků prc. č. 555/1 555/15 v k. ú. Drnholec nd Lubinou, Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strn budoucí povinná z věcného břemene Povodí Odry, s. p., se sídlem Ostrv 1, Vrenská 49, PSČ , IČ , DIČ CZ , vedené v obchodním rejstříku Krjského soudu v Ostrvě, odd. A XIV, vložk 584, zstoupená Ing. Čestmírem Vlčkem obchodním ředitelem jko strn budoucí oprávněná z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku prc. č. 33/14 v k.ú. Vlčovice, 9 / 15

10 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí přechod vlstnického práv n zákldě ustnovení 1 zákon 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z mjetku České republiky do vlstnictví obcí ve smyslu ustnovení 40 odst.2 ) odst. 6 vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb. v pltném znění městem Kopřivnice jko strn jejíž vlstnické právo vzniká Českou republikou-ústvem územního rozvoje, se sídlem v Brně-město, Jkubské náměstí 644/3, IČ , jko strn jejíž vlstnické právo zniká, jejímž předmětem jsou pozemky v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 1298/5 o výměře 5 m² - osttní ploch - zeleň p.č. 1298/6 o výměře 218 m² - osttní ploch zeleň p.č. 1299/3 o výměře 574 m² - osttní ploch osttní komunikce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou -Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2 Nové Město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , zstoupenou Ing. Krolem Siwkem, ředitelem územního prcoviště jko převodcem jejímž předmětem je bezúpltný převod pozemků v ktstrálním území Kopřivnice - prcel číslo 744/2 výměr 94 m 2, osttní ploch, jiná ploch, - prcel číslo 1343/8 výměr 107 m 2, osttní ploch, osttní komunikce, - prcel číslo 1377/3 výměr 1150 m 2, osttní ploch, zeleň, - prcel číslo 1377/64 výměr 345 m², osttní ploch, zeleň, - prcel číslo 1384 výměr 14 m 2, osttní ploch, jiná ploch, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy tj. pozemky p.č. 744/2, p.č.1343/8, p.č.1377/3, p.č.1377/64, p.č.1384 řádně pečovt, užívt je pouze k účelům místních komunikcí veřejné zeleně, v souldu s veřejným zájmem, tj. zejmén je nevyužívt ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ni je nebude k tkovým účelům pronjímt, součsně prohlšuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě, to vše po dobu 20 let od účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí V přípdě, že by nbyvtel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstvce, dohodly se smluvní strny n smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí dle tehdy pltného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opkovně Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, zvzuje se nbyvtel uhrdit i tyto nákldy. 10 / 15

11 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stnovené v čl. III. odst. 1 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele dodržovány nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v čl. III. odst. 1 předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Z porušení tohoto závzku uhrdí nbyvtel převodci smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč Rd měst po projednání n e d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t zveřejnění záměru měst prodt pozemky v ktstrálním území Kopřivnice p.č zhrd 391 m² p.č trvlý trvní porost 277 m² p.č osttní ploch 136 m² p.č. 1343/3 osttní ploch 132 m² p.č. 1343/7 osttní ploch 20 m² p.č zhrd 169 m² pní Renátě Zublíkové, Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o pronájmu vývěsní informční skříňky inv. č n ul. Štefánikov v Kopřivnici městem Kopřivnice jko pronjímtel Pionýrskou skupinou Obránců míru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1197, zstoupenou Boženou Klimeckou jko nájemce, Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt pozemek, prcel číslo: 661/ m2 - orná půd v k. ú. Vlčovice Rd měst po projednání 1. o d m í t á Námitku dodvtele proti podmínkám zdávcího řízení veřejné zkázky Ulice Pnská Kopřivnice ve znění přílohy č.1 podkldového mteriálu podnou společností ZK Design.s., IČ , Osvoboditelů 355, Velká Polom zstoupenou Ing. Rdimem Kšingem Ing. Ldislvem Kšingem, z důvodu bsence podsttné náležitosti námitky předepsné v 110, odst. 7 zákon o veřejných zkázkách č. 137/2006 Sb. 2. v y l učuje 2.1 ve smyslu 71, odst. 10 zákon o veřejných zkázkách č. 137/2006 Sb. n zákldě doporučení hodnotící komise uvedeného v Protokolu o otevírání obálek (příloh č. 3) ze zdávcího řízení veřejné zkázky Ulice Pnská Kopřivnice uchzeče Pržské silniční vodohospodářské stvby,.s. IČ , 11 / 15

12 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č se sídlem v Prze 10, Dubečská 3238 JANKOSTAV s.r.o. IČ , se sídlem v Ostrvě, Štěpňákov 31/714, z důvodu podání neúplných nbídek. 2.2 ve smyslu 76, odst. 6 zákon o veřejných zkázkách č. 137/2006 Sb n zákldě doporučení hodnotící komise uvedeného v Protokolu o jednání hodnotící komise (příloh č.4) ze zdávcího řízení veřejné zkázky Ulice Pnská Kopřivnice uchzeče COLAS CZ.s. IČ , se sídlem v Prze 9, Ke Klíčovu 9, z důvodu nesplnění podmínek zdvtele uvedených v zdávcí dokumentci. 3. r o z h o d u j e 3.1 n zákldě protokolu o jednání hodnotící komise, který tvoří přílohu č. 4 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nbídky pro relizce kce Ulice Pnská Kopřivnice, uchzeče společnost NOSTA s.r.o., IČ , se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, zstoupenou Ing. rch. Zdeňkem Klosem, jedntelem společnosti. 3.2 n zákldě protokolu o jednání hodnotící komise, který tvoří přílohu č. 4 podkldového mteriálu v souldu s 81 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky Ulice Pnská Kopřivnice, tkto: 2. BERGER BOHEMIA.s., IČ , se sídlem v Plzni, Kltovská 410, 3. SATES MORAVA spol. s.r.o., IČ , se sídlem ve Vlšském Meziříčí, Železničního vojsk 1386, 4. Sdružení ulice Pnská Kopřivnice, s účstníky sdružení: Slumeko, s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, V+V SAVEKO s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, Kopřivnice JAPSTAV MORAVA s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici Lubin, Lubin ALPINE stvební společnost CZ, s.r.o, IČ , se sídlem ve Vlšském Meziříčí, Jiráskov 613/13, 6. PB SCOM s.r.o., IČ , se sídlem v Hrnicích, Boženy Němcové 685, 7. KARETA s.r.o., IČ , se sídlem v Bruntále, Krnovská 51, 8. ODS Doprvní stvby Ostrv,.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, Strobělská 3040/56, 9. SWIETELSKÝ stvební s.r.o., odštěpný závod Doprvní stvby MORAVA, IČ , se sídlem v Brně, Jhodová ulice 60, 10. STRABAG.s., IČ , se sídlem v Prze 5, N Bělidle 198/21, 11. Severomorvská stvební společnost, IČ , se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Suvorovov 573, 12. VOKD,.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, Nákldní 1/3179, 13. Multip Stv s.r.o. IČ , se sídlem v Novém Jičíně, Plckého 1135/27, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zslání písemné výzvy k jedncímu řízení bez uveřejnění vedeného s jedním uchzečem to se: Sdružení Příbor obchvt, Ke Klíčovu 9, Prh 9, 12 / 15

13 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Vedoucí účstník sdružení: COLAS CZ,. s. Ke Klíčovu 9, Prh 9 IČ: , z účelem relizce veřejné zkázky Okružní křižovtk sil. I/58 se sil. II/480 III/4824 v Kopřivnici - Lubině ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 1.2 udělení plné moci obchodní firmě Ing. Ivn Jurečková, IČ: , Tyršov 701/7, Opv, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice k zstupování ve věci zdvtelské činnosti při veřejné zkázce zdné podle zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v plném znění, související s výběrem dodvtele stvby Okružní křižovtk sil. I/58 se sil. II/480 III/4824 v Kopřivnici Lubině, Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 udělení plné moci firmě RECTE.CZ, s.r.o., ul. Mtiční 730/3, Ostrv Morvská Ostrv, zstoupené p. Petrem Hnízdou, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice k zstupování ve věci zdvtelské činnosti při veřejné zkázce zdné podle zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v plném znění, související s výběrem dodvtele stvby Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové 1.2 zslání písemné výzvy k podání cenové nbídky do zjednodušeného podlimitního řízení n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové 9 uchzečům ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 pokldového mteriálu 1.3 písemnou výzvu k podání nbídek ve zjednodušeném podlimitním řízení n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 kvlifikční dokumentci k zjednodušenému podlimitnímu řízení n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 zdávcí dokumentci k zjednodušenému podlimitnímu řízení n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 obchodní podmínky zdvtele n kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e členy výběrové komise pro otevírání obálek hodnocení nbídek pro výběr dodvtele stvby ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n vyprcování projektové dokumentce kce Rekonstrukce 1. úseku komunikce přilehlého veřejného prostrnství ulic Štrmberská Štefánikov v Kopřivnici firmu S-projekt plus,. s., se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bti 13 / 15

14 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č , IČ , zstoupenou Ing. Josefem Cigošem, náměstkem ředitele, 1.2 uzvření smlouvy o dílo n kci Rekonstrukce 1. úseku komunikce přilehlého veřejného prostrnství ulic Štrmberská Štefánikov v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntel firmou S-projekt plus,. s., se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bti 508, IČ , zstoupenou Ing. Josefem Cigošem, náměstkem ředitele, jko zhotovitel díl, jejímž předmětem je vyprcování projektové dokumentce kce Rekonstrukce 1. úseku komunikce přilehlého veřejného prostrnství ulic Štrmberská Štefánkov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 přijetí účelově určené investiční dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje n investiční kci Zlepšení doprvní dostupnosti Průmyslového prku Kopřivnice I. etp ve výši ,- Kč. 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemce dotce Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 117, zstoupeným Ing. Jroslvem Plsem, hejtmnem krje, IČ , DIČ CZ , bnkovní spojení /0800, jko poskytovtel dotce, jejímž předmětem je poskytnutí účelově určené investiční dotce z rozpočtu poskytovtele ve výši ,- Kč, to výlučně n investiční kci Zlepšení doprvní dostupnosti Průmyslového prku Kopřivnice I. etp, Rd měst po projednání b e r e n vědomí závěrečnou zprávu o plnění mndátní smlouvy uzvřené se společností Centrum podnikání rozvoje, s. r. o., Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Zprávu o vyhodnocení výzvy č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovného plánu rozvoje měst obytná zón Kopřivnice JIH, optření 2.1. Regenerce bytového fondu, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e vyhlášení kolové výzvy č. 3 v rámci Integrovného plánu rozvoje měst obytná zón Kopřivnice JIH optření 2.1 Regenerce bytového fondu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e podání žádosti o dotci z progrmu Morvskoslezského krje DSH_9 Zvyšování 14 / 15

15 89. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č psivní bezpečnosti n pozemních komunikcích n projekt Bezbriérové město Kopřivnice Trs č. 1 - Projekt č. 1, Přechod pro chodce přes ulici Záhumení ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu. Ing. Josef Jlůvk strost Vldislv Kryške místostrost 15 / 15

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&2565/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3415-3459 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 86. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&47568/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4087-4154 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení 102. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více