Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Výuka gramatiky probíhá současně s vytvářením vět, kde se potřebné výrazy a spoje procvičují. Slovní zásoba se týká základních oblastí života žáka a je rozvíjena čtením a poslechem vhodných textů. Komunikační dovednosti žáci procvičují prostřednictvím vzorových vět, připravených dialogů, her, nácvikem jednoduchých básniček a říkadel a poslechem a rozborem písniček. Důraz je kladen na žákovu schopnost porozumět jednoduchému sdělení (věty, pokyny), zopakovat jej a také na něj reagovat. Výuka též seznamuje žáky s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří. Žáci se snaží o pochopení významu znalosti anglického jazyka pro osobní život, formování porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturám. V předmětu Anglický jazyk se žáci učí správně vyslovovat anglické hlásky, poznávat a správně používat základní gramatická pravidla a rozvíjet aktivní i pasivní slovní zásobu. Vycházíme z aktivní a pasivní osvojené slovní zásoby v mateřské škole, která byla vyučována v rámci oblasti: Dítě a jeho psychika a) jazyk a řeč ; b), myšlení Dítě a ten druhý Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět Anglický jazyk je jako první cizí jazyk realizován jako povinný předmět v 3. až 9. ročníku, v 1. a 2. ročníku pouze pokud s tím souhlasí rodiče žáků. Časová dotace: 1. a 2. ročník 1 hodina týdně 3. až 5. ročník 3 hodiny týdně - z toho jsou 2 hodiny (v 1. a 2. ročníku) disponibilní 6. ročník 4 hodiny týdně 7. až 9. ročník 3 hodiny týdně - z toho je 1 hodina disponibilní Osobnostní a sociální výchova rozvoj schopností, kreativita, komunikace Výchova v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Multikulturní výchova multikulturalita, kulturní diference Environmentální výchova vztah člověka k prostředí. Frontální a skupinová práce, projektové vyučování, diskuze, řízený dialog, samostatná práce, problémové učení, poslech, hry. Klíčové kompetence k učení k řešení problémů sociální a personální občanské komunikativní - rozvíjí schopnost komunikovat anglicky v praktickém životě - vede k samostatnému získávání informací z různých cizojazyčných zdrojů a internetu - vede k porozumění přiměřenému sdělení v anglickém jazyce - usiluje o řešení jednoduchých problémových situacích v cizojazyčném prostředí - snaží se naučit formulovat myšlenky, i když chybí slovní zásoba - podněcuje využívat osvojené dovednosti k navázání kontaktu či vztahu - se snaží v různých modelových situacích vyžádat a poskytnout radu, pomoc - vede žáky ke spolupráci v angl. mluvící skupině na jednoduchém úkolu - rozvíjí představu v odlišnostech ve způsobu běžného života v anglicky mluvících zemích i jejich odlišné kulturní tradice a porovnání je s českým prostředím - usiluje u žáků, aby akceptovali pravidla zadané aktivity - vede žáky k respektování názorů a přesvědčení spolužáků - vede žáky k vyjadřování jejich myšlenky - rozvíjí porozumění rozhovoru a přiměřenému textu v AJ

2 pracovní - nacvičuje zvládnout a dodržovat pravidla při práci ve skupině - snaží se, aby žáci využívali jazyka k získávání potřebných informací z různých oblastí - rozvíjí schopnosti samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem Učební plán předmětu Anglický jazyk Anglický jazyk, 1. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. - vyslovuje srozumitelně anglická slova, imituje kazetu i učitele - pozdraví a rozloučí se - představí se, poděkuje - pojmenuje členy rodiny a části domu - počítá do deseti - jmenuje svoje školní potřeby a některé hračky - označí základní barvy - seznamuje se s tradicemi - Vánoce - zpívá písničky, říká básničky Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. - reaguje na procvičené otázky učitele - rozumí některým slovesům v rozkazovacím způsobu Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. - rozumí nahrávkám k učebnici a jazyku učitele, fyzicky reaguje na pokyny - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování - tematické okruhy - domov, rodina, škola, základní barvy, čísla od 1 do 10, Vánoce (tradice a zvyky) - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, otázka, pořádek slov ve větě OSV - Rozvoj schopností EGS - Evropa a svět nás zajímá MKV -Kulturní diference Anglický jazyk, 2. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. - vyslovuje srozumitelně anglická slova, imituje kazetu i učitele - pojmenuje některé části oblečení - označí některé věci z okruhu narozeniny, zeptá se na věk a řekne svůj - pojmenuje několik věcí z koupelny - zná názvy některých zvířat - zpívá písničky, říká básničky Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. - reaguje na otázku: Kde...? - seznámí se s předložkami on/in - používá nacvičené vazby a spojení - reaguje na procvičené otázky učitele - předvede jednoduchý rozhovor - jednoduchá sdělení - blahopřání - tematické okruhy -oblékání, zvířata,domov,rodina - slovní zásoba a tvoření slov antonyma - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, otázka OSV - Rozvoj schopností EGS - Evropa a svět nás zajímá MKV - Kulturní diference

3 Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. - rozumí jazyku učitele a nahrávkám k učebnici, fyzicky reaguje na pokyny Anglický jazyk, 3. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. - zpívá písničky, říká básničky - srozumitelně vyslovuje anglická slova a věty, imituje kazetu i učitele - pojmenuje věci kolem sebe - další věci ve třídě, barvy, nábytek - zná názvy některých exotických zvířat - zná části obličeje a těla - vyjádří velikost přídavným jménem - poznává další části oblečení, vyjádří, co má na sobě - seznamuje se se zvyky a tradicemi, popřeje šťastné Vánoce/Velikonoce Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje. - reaguje na procvičené otázky učitele - předvede jednoduchý rozhovor - používá a obměňuje nacvičené vazby a spojení - vyjádří: tohle je... - ptá se: co je to, kdo je to? - používá člen neurčitý, číslovku, zájmeno, přídavné jméno a podstatné jméno Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. - rozezná množné číslo pravidelných podst. jmen - čte jednoduché krátké texty a píše jednotlivá slova Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. - rozumí nahrávkám k učebnici a jazyku učitele - fyzicky reaguje na pokyny, hraje roli Používá abecední slovník učebnice. - učí se, jak hledat v abecedním slovníku Anglický jazyk, 4. ročník - tematické okruhy - domov, rodina, škola, zvířata,části těla, oblékání, tradice a zvyky, svátky - slovní zásoba a tvoření slov - antonyma - seznámí se s číslovkami 1 až 20 - big, little, small - základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slovvěta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě OSV Rozvoj schopností OSV Komunikace EGS - Evropa a svět nás zajímá MKV Kulturní diference MKV Multikulturalita INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. - používá různé způsoby pozdravu - představí se několika jednoduchými větami - umí se zeptat se na něčí jméno - dokáže představit kamaráda - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdravy, představování - sloveso "to be" a "to have got" časování, tvoření věty oznamovací, tázací a záporné - stavba věty jednoduché, oznamovací, rozkazovací, tázací OSV rozvoj schopností MKV -Multikulturalita

4 - získá základní slovní zásobu týkající se tématu RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. - je schopen udržet pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení - rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě - prezentuje jednod.básn. a písničky Rozumí smyslu a obsahu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. - řeší jednoduché situace související se seznamováním, se zahájením, vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a poskytováním základních, místních, časových a jiných informací Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. - uvědomění si rozdílu mezi fonetickou a psanou formou jazyka - reprodukuje a obměňuje mikrodialogy Používá dvojjazyčný slovník - umí používat abecední slovník učebnice - reprodukuje a obměňuje mikrodialogy - formuluje otázky a odpovídá na ně - písemně obměňuje krátké probrané texty PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení,krátký text a odpověď - sestavuje krátké mikrodialogy - vyplňuje dotazník, zákl. Informace o sobě - písemně tvoří otázky na dané téma - vytváří dopis kamarádovi - píše pozdrav a blahopřání (Vánoce, Velikonoce, narozeniny) Reprodukuje ústně a písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace - reprodukuje mikrodialogy - prezentuje básničky, písničky - píše správně číslovky Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu - obměňuje krátké mikrodialogy - dle předlohy píše pozdravy a přání Anglický jazyk, 5. ročník - spojování jednoduchých vět (and) - užívání členů (the, an, a) - modální sloveso can oznámení, zápor, otázka - anglická abeceda - technika čtení - přivlastňovací pád - zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ( this, it) - předložky (in, on,behind,under) -tematické okruhy - rodina, části těla, části obličeje, oblečení, barvy, školní potřeby - množné číslo - seznámí se s číslovkami vazba there is / there are - tématické okruhy rodina, zvířata - sloveso to be, to have got - jednoduché sdělení adresa, informace o rodině, dopis, blahopřání - daná slovní zásoba - přídavná jména - rozkazovací věty OSV Rozvoj schopností OSV Komunikace OSV Mezilidské vztahy MKV Kulturní diference INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci. - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdrav, poděkování, představování - sloveso "to be" a "to have got" časování, tvoření věty oznamovací, tázací a záporné OSV Rozvoj schopností lidí OSV Mezilidské vztahy

5 - pozdraví při setkání a loučení, osloví danou osobu, dokáže se představit a představit druhé - správně používá oslovení - vyžádá jednoduchou informaci, dokáže na konkrétní otázku odpovědět - chápe smysl jednoduché pomalé a pečlivě vyslovované konverzace - používá základní slovní zásobu (téma - rodina, věci kolem nás, domov, zvířata) - rozvíjí témata minulého ročníku - povídá o denním a týdenním programu PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu - obměňuje mikrodialogy Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů. - podle zadání píše blahopřání ke svátkům v roce - píše krátký pozdrav z prázdnin - v dopise píše základní informace o sobě a své rodině - zdokonaluje si pravopis osvojených slov Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. - krátkými větami se učí zopakovat psaný nebo slyšený text(rozhovor.) - písemně vyjadřuje obsah slyšeného jednoduchého textu - reprodukuje mikrodialogy - prezentuje jednoduché básničky - přítomný čas prostý oznámení, otázka, zápor - stavba věty jednoduché, oznamovací, rozkazovací, tázací - spojování jednoduchých vět (and, but) - užívání členů (the, an, a) - přivlastňovací pád - zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací - předložky (in, on, under ) - číslovky tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, zájmová činnost, tradice, zvyky, svátky, nákupy, důležité zeměpisné údaje - určování času - skladba věty jednoduché. tázací - množné číslo - sloveso to be a to have got časování, tvoření oznamovací, tázací a záporné věty, - modální sloveso can - slovní zásoba synonyma, antonyma, význam slov v kontextu, přídavná jména, zájmena - osobní, ukazovací přivlastňovací - jednoduchá sdělení adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, dopis kamarádovi, omluva, žádost - technika čtení OSV Poznávání lidí OSV Komunikace EGS Evropa a svět nás zajímá MKV Multikulturalita OSV Kreativita RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům. - na základě znalosti slovní zásoby rozumí jednoduché konverzaci dvou osob - rozšiřuje si slovní zásobu daného tématu Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. Používá dvojjazyčný slovník. - rozumí jednoduchému textu obsahující probranou slovní zásobu - snaží se zorientovat v psaném textu Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu. - čte nahlas jednoduché texty - připravené jednoduché audio-orální texty se snaží číst nahlas, plynule a foneticky správně - čte potichu krátké texty obsahující známé jazykové prostředky Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď a otázku. - z vybraného textu se snaží vyhledat informace - způsob rozkazovací - jednoduché příkazy OSV Rozvoj schopností EGS Evropa a svět nás zajímá EGS Objevujeme Evropu a svět EGS Jsme Evropané MKV Kulturní diference

6 - odpovídá na dané otázky z textu kladně i záporně - vyhledává základní informace o známých zvycích - sleduje základní geografické údaje týkající se nejvýznamnějších zemí příslušné jazykové oblasti Anglický jazyk, 6. ročník - snaží se porozumět pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - podle svých schopností čte nahlas foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - učí se orientovat se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na otázky, známé výrazy, fráze - pokouší se postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení - nacvičuje sestavení jednoduchého (ústní i písemné) sdělení souvisejícího s životem v rodině, škole a probíranými tématickými okruhy - snaží se formulovat otázky a odpovědi na ně - zdokonaluje se v písemé tvorbě a obměně jednoduché věty - dle svých možností rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konvezraci Anglický jazyk, 7. ročník - množné číslo podstatných jmen, sloveso to be - přivlastňovací pád, sloveso to have got - imperativ, sloveso can, there is/are - přítomný čas průběhový, prostý, minulý čas sloves to be, to have got, frekvenční příslovce - ukazovací zájmena, doplňovací otázky - představení sebe a druhých - popis bydliště, příkaz, zákaz, ptát se na čas, říct datum - poradit návštěvníkům ČR, jak zde mohou strávit volný čas - popsat běžné zvyky, mluvit o svých zálibách - zeptat se na zájmy a zvyky EGS Evropa a svět nás zajímá - snaží se číst nahlas foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - usiluje o porozumění obsahu jednoduchých textů v učebnici a časopisech na příslušné úrovni, vyhledá v nich známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - nacvičuje porozumění jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - osvojí ie používání dvojjazyčného slovníku - podle svých schopností sestaví jednoduché sdělení související s probíranými tématy - pokouší se vhodně reagovat v nejběžnějších řečových situacích - uvědomí si, jak vyžádat jednoduchou informaci - snaží se jednoduchým způsobem domluvit v běžných každodenních situacích Anglický jazyk, 8. ročník - představit sebe i své přátele, sdělit osobní informace - popis lidí - popsat denní rutiny, svůj den a volný čas - rozlišit užití přítomného času prostého a průběhového - číslovky řadové, datum, měsíce - popis zvířat, přídavná jména, osobní zájmena v předmětu - stupňování přídavných jmen, frekvenční příslovce - minulý čas prostý, otázky na podmět a předmět - zeptá se na cestu a popíše ji, ptá se v minulém čase MKV lidské vztahy a kulturní diference EV vztah člověka k prostředí - snaží se číst nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - dle svých možností rozumí obsahu - minulý čas prostý a průběhový - vyjádření budoucnosti pomocí to be + going to, will a přítomného času VDO - formy participace občanů v politickém životě OSV - kooperace a kompetice,

7 jednoduchých textů v učebnici a časopisech na příslušné úrovni, vyhledá v nich známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - osvojí si používání dvojjazyčného a vhodného výkladového slovníku - učí se stručně reprodukovat obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - rozvíjí své dovednosti domluvit si setkání, nakupovat různé zboží - zdokonaluje se v užívání jednoduchých obratů vyjadřujících svolení, odmítnutí, omluvu, prosbu - rozvíjí svůj všeobecný rozhled, který přispívá k formování vzájemného porozumění mezi zeměmi Anglický jazyk, 9. ročník průběhového - způsobová slovesa can, must, have to - stupňování přídavných jmen, frekvenční příslovce - předložky místa a času - popis osoby, místa, situace - předpřítomný čas uvedení a základní použití - tvorba příslovcí s koncovkou y i nepravidelně - vedlejší věty vztažné mezilidské vztahy EGS - objevujeme Evropu a svět MKV - multikulturalita MDV - práce v realizačním týmu - snaží se číst nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - dle svých možností rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici a časopisech na příslušné úrovni, vyhledá v nich známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - učí se postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů - rozvíjí své schopnosti číst širší okruh tištěných materiálů a orientuje se v nich - rozvíjí si dovednosti v používání dvojjazyčného a vhodného výkladového slovníku - usiluje o stručnou reprodukci obsahu přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - pokouší se být schopen domluvit si setkání, nakupovat různé zboží - učí se užívat jednoduché obraty vyjadřující svolení, odmítnutí, omluvu, prosbu - rozvíjí svůj všeobecný rozhled, který přispívá k formování vzájemného porozumění mezi zeměmi - snaží se odvodit pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - minulý čas prostý a průběhový - tázací dovětky - zájmena zvratná (myself, yourself ) - modální slovesa - frázová slovesa, gerundium - reálie anglicky mluvících zemí VDO - formy participace občanů v politickém životě OSV - kooperace a kompetice, mezilidské vztahy EGS - objevujeme Evropu a svět MKV - mulikulturalita MDV - práce v realizačním týmu

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně, rozumí obsahu

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Němčina druhý jazyk

Němčina druhý jazyk 5.1.3 5.1.3 Němčina druhý jazyk DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK 7. ročník 5.1.3/01 RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí významu výuky cizích jazyků v současnosti MKV 25., GM 16. rozumí otázkám a pokynů,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2 5.1.2 Anglický jazyk ANGLICKÝ JAZYK - 3. ročník 5.1.2/01 Výstupy ŠVP Učivo Průřezová témata, přesahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Žák: osvojí si slovní zásobu v rámci

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2. Anglický jazyk Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje: - k objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřských jazykem, - k utváření schopností žáka dorozumět

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK. Ruský jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk, Německý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: 1. 2. třída Oblast: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Období: 1. a 2. třída Očekávané výstupy Učivo

Více

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě.

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě. 7.1.2 Anglický jazyk (AJ BVJ, AJ - RVJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 2. ročníku 2 disponibilní hodiny týdně, ve 3., 4. a 5. ročníku po 3 hodinách týdně. Ve 4.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je tvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru další cizí jazyk uvedeného v RVP ZV. Žákům je nabízen ve formě povinného předmětu s

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Ročník: 5. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš.

NĚMECKÝ JAZYK. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš. NĚMECKÝ JAZYK Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš. Charakteristika vzdělávacího oboru Německý jazyk Vzdělávací obsah předmětu poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa snižuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Cizí jazyk : ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

3. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - rozumí jed

3. ročník Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - rozumí jed Vzdělávací obor Německý jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Úspěšnost

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 10 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 5. ročník Poslech s porozuměním tematické okruhy: informace o sobě a druhých pozdravy, přivítání, rozloučení (využití Dash & Dot) představí sebe

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy DRJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk ruský jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Německý jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické OSV - Poznávání lidí. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou

Více

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Pozdravy, oslovení, části Umí se představit, dne,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Mateřská škola a Základní škola Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 2. období 5. ročník Project 1 / 3.edice, pracovní sešit Project 1 / 3.edice Očekávané výstupy předmětu Na konci 2.období žák : POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více