2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu"

Transkript

1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH INVESTIC Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Vymezení dílčích témat: 1) Podstata leasingu a jeho potenciální výhody a nevýhody 2) Druhy leasingu 3) Struktura explicitních podnikových nákladů finančního leasingu 4) Komparace financování investice z vlastních zdrojů a leasingem 5) Porovnání úvěru a leasingu 6) Vnější faktory finančně ekonomické efektivnosti finančního leasingu 7) Metoda diskontovaných výdajů leasingu 8) Podstata metody čisté současné výhody leasingu 9) Kritéria výběru leasingové společnosti Objasnit nejvýznamnější podmínky a faktory ovlivňující finančně ekonomickou efektivnost leasingového financování podnikových investic a podstatu kvalifikovaných metod hodnocení finančně ekonomické efektivnosti leasingu, především kapitálového. Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce 120 min. Vlastní kapitál, cizí zdroje, dluhové financování, zajištěný dluh, nájem, leasing, provozní leasing, finanční leasing, leasing s plnou amortizací, leasing s částečnou amortizací, zpětný leasing, finančně ekonomická efektivnost, explicitní náklady, implicitní náklady, celkové podnikové náklady leasingu, cena leasingu, akontace, leasingové splátky, frekvence leasingových splátek, konstantní splátky, úrok, úmor, úvěr, úrokový daňový štít, leasingový daňový šít, hrubá zisková marže, kupní cena, leasingové navýšení, leasingový koeficient, běžné ceny, inflace, nominální veličiny, reálné veličiny, odpisy, lineární odpisy, degresivní odpisy, indexované odpisy, odpisový daňový štít, daň z příjmu podnikatelských subjektů, daň z přidané hodnoty, faktor času, vnitřní leasingové úročení, diskontní míra, odúročitel, současná hodnota, čistá výhoda leasingu, leasingový nájemce, leasingová společnost. Podnikatelské subjekty ve svých fázích svého životního cyklu potřebují dostatečné množství kapitálových prostředků k profinancování svých podnikatelských aktivit a investičních rozhodnutí. U jednotlivých zdrojů financování jsou objasněny podstata, přednosti, nevýhody, náklady a rizika při jejich využití. Kapitola se zabývá objasněním nejvýznamnějších podmínek a faktorů ovlivňujících finančně ekonomickou efektivnost leasingového financování podnikových investic. Bude zde zmíněna podstata kvalifikovaných metod hodnocení finančně ekonomické efektivnosti leasingu, především kapitálového. PODSTATA LEASINGU A JEHO ZÁKLADNÍ DRUHY 1. Úvodní vymezení podstaty leasingu

2 pro podnik není vždy nutné a výhodné pořizovat majetek do svého vlastnictví koupí (z vlastních zdrojů, na úvěr, emisí podnikových cenných papírů) leasing (pronájem) je nástrojem využívání majetku po určitou předem stanovenou dobu za dohodnutou odměnu, aniž se majetek stává podnikovým vlastnictvím (užívání majetku je odděleno od jeho vlastnictví) Obvykle rozlišujeme leasing: finanční o pronajímatelem je leasingová společnost o při ukončení smlouvy dochází k odkoupení předmětu nájemcem za dohodnutou zůstatkovou cenu, operativní o pronajímatelem je výrobce o pronajatý předmět se po dohodnuté době vrací zpět k pronajímateli, zpětný o majitel majetek prodá leasingové společnosti a zpětně jej od ní najme, o po uhrazení splátek přechází majetek na nájemce Leasingové financování se v průmyslových zemích podílí % na financování všech investic. 2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu leasing je obecně chápán jako pronájem výrobních prostředků nebo předmětů dlouhodobé potřeby, leasing z právního hlediska - je třístranný právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci, leasing z finančního hlediska - je alternativní forma financování potřeb podniku cizím kapitálem, při níž věřitel (pronajímatel) je vlastníkem zboží, které nájemce využívá ve své činnosti, leasingová smlouva je smlouvou nepojmenovanou a aplikovala by se na ni upravená Smlouva nájemní, popř. Smlouva o koupi najaté věci, v účetnictví je leasovaný majetek evidován a odpisován u pronajímatele (mezinárodní účetnictví preferuje hledisko užitku a evidenci pronajatého majetku provádí uživatel), v ČR je nájemce u finančního leasingu povinen uvést v příloze k rozvaze součet leasingových splátek za celou dobu předpokládaného pronájmu, skutečně uhrazené splátky ke dni účetní uzávěrky, jakož i rozpis částky budoucích splátek podle faktické doby splatnosti.

3 V ČR je za finanční leasing považován pronájem za těchto podmínek: najatý hmotný a nehmotný majetek přejde po skončení doby pronájmu s následnou koupí do vlastnictví nájemce, doba nájmu je delší než 20 % stanovené doby odepisování podle daňového zákona, nejméně však 3 roky (u nemovitostí je to nejméně 8 let), kupní cena najatého majetku, za kterou pronajímatel prodá tento majetek po ukončení pronájmu nájemci, nesmí být vyšší než zůstatková cena, kterou by majetek měl při rovnoměrném odepisování dle daňového zákona (operativní leasing). 3. Potenciální výhody leasingového financování K výhodám tohoto způsobu financování patří: urychlení zavedení investice do provozu, variantnost a flexibilita leasingových smluv a z ní vyplývající velká individualita každé zakázky, na rozdíl od úvěru se leasovaný majetek nestává vlastnictvím podniku, podnik jej většinou neodepisuje a splátky leasingu jsou zahrnuty do daňově uznatelných nákladů, snížení doby odepisování najatého majetku až o polovinu, časté doplňkové služby od leasingové společnosti, leasingová společnost může získat levnější úvěr, leasingová společnost nese inflační riziko. čistá výhoda leasingu rozdíl mezi kapitálovým výdajem a souhrnem aktualizovaných leasingových splátek po zdanění a aktualizovaných odpisových daňových štítů v jednotlivých letech leasingu 4. Potenciální nevýhody a rizika financování z leasingu leasing je dražší než pořízení pomocí úvěru, či z interních zdrojů, navýšení ceny leasovaného majetku o provize a přirážky leasingové společnosti leasingová cena (pořizovací cena + úrok z úvěru /v případě refinancování leasingové operace úvěrem/ + leasingovou marži pronajímatele), finanční leasing představuje pro nájemce dlouhodobý závazek, obvykle fixního charakteru, velké leasingové zatížení představuje pro podnik finanční riziko (vysoký podíl dluhu v celkové kapitálové struktuře) a ovlivňuje stabilitu podniku, po ukončení finančního leasingu zůstává podniku odepsaný majetek (pokud podnik nepředpokládá jeho obnovu,ztrácí daňovou výhodu odpisů). Skutečnosti považované za nevýhody: přenášení některých vlastnických rizik na nájemce, omezení užívacích práv nájemce, možnost odebrání předmětu

4 leasingu, obtíže při provádění potřebných úprav majetku, nemožnost vypovězení smlouvy nájemcem, nebezpečí bankrotu leasingové společnosti. Nemožnost zahrnout do nákladů postupně celou leasingovou cenu nemovitosti (8 let, degresivní odpisy = 34,2 %, zbude odkupní cena) 5. Základní druhy leasingu základní typy leasingu: - provozní (operativní) - finanční (kapitálový) (liší se délkou pronájmu, přechodem vlastnického práva k pronajímanému majetku na konci leasingu a účelem, kterému slouží) Provozní leasing je to krátkodobý pronájem, kdy doba pronájmu je kratší, než ekonomická životnost majetku a nájemné formou splátek od jednoho nájemce zahrnuje jen určitou část pořizovací ceny (pronajímatel předpokládá další nájemce), minimální délka provozního leasingu není limitována, nájemce nemá právo na koupi najatého majetku (může ho odkoupit za určitých podmínek), leasingová smlouva je vypověditelná a pronajímatel nese všechna rizika plynoucí z vlastnictví majetku, pronajímatel převážně zajišťuje údržbu, opravy, servis majetku a poskytuje dodatkové služby). Finanční leasing je to dlouhodobý pronájem, při němž majetek zůstává ve vlastnictví pronajímatele a doba leasingu se kryje s dobou ekonomické životnosti majetku a leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého zařízení (leasingovou cenu), daňové zákony většinou stanoví minimální dobu trvání finančního leasingu, nájemce má obvykle právo odkoupení majetku po skončení leasingu, leasingová smlouva není většinou vypověditelná a pronajímatel převádí ekonomicky na nájemce některá rizika a výnosy spojené s fungováním zařízení, pronajímatel neposkytuje vedle finanční služby žádné další služby (údržbu, opravy, servis, pojištění). finanční leasing lze dále dělit: přímý finanční leasing, nepřímý finanční leasing (zpětný leasing), leverage leasing (úvěrový leasing). přímý finanční leasing

5 nájemce určí druh majetku, který požaduje (dodavatele, podmínky dodávky, cenu zařízení), pronajímatel koupí majetek od výrobce a pronajme jej nájemci, vedle dodavatele majetku zde fungují jen dva partneři (nájemce pronajímatel), nájemce obvykle odpovídá za pojištění, daně, údržbu. zpětný (nepřímý) leasing pronajímatel koupí majetek od budoucího nájemce a zpět mu majetek pronajme (majetek fyzicky neopustí své místo), leasingová společnost zaplatí firmě tržní cenu majetku, firma platí leasingové společnosti splátky, které postupně uhrazují tržní cenu a i náklady a zisk leasingové společnosti, po uhrazení splátek přechází majetek na nájemce. + výhodou pro nájemce je, že obdrží peněžní prostředky z prodeje majetku + další výhodou je využívání majetku ve vlastnictví někoho jiného Někdy se pro dělení přímý nepřímý leasing používá hledisko vztahů: výrobce (pronajímatel) nájemce výrobce pronajímatel nájemce úvěrový leasing nejobvyklejší typ finančního leasingu, kde jde o vztah mezi nájemcem, pronajímatelem a věřitelem, velká část majetku pronajímatele je kryta úvěrem od věřitele (banka, pojišťovna, penzijní fond), pronajímatel většinou vkládá % tržní ceny, jako pronajímatel a věřitel mohou vystupovat skupiny účastníků (pronajímatelé jsou kmenoví a věřitelé jsou úvěroví účastníci), při větším počtu účastníků mohou být jmenováni jejich představitelé (správci), kteří se starají o práva a povinnosti kmenových či úvěrových účastníků, základním znakem úvěrového leasingu je, že investoři nemají vůči pronajímateli žádné právo požadovat splacení svých půjček, dlužný podíl je obvykle zajišťován právem na zboží nebo zástavním právem na pořizované zařízení. Alternativy finančního leasingu se liší různou zůstatkovou cenou a možností odkupu na konci nájmu, charakterem finančních splátek. podle zůstatkové ceny rozlišujeme: leasing s plnou amortizací leasing s částečnou amortizací (zůstatková cena, vyšší hodnota splátek)

6 podle možnosti odkupu majetku na konci leasingu rozlišujeme: leasing bez nároku na koupi, leasing s nárokem na koupi. charakter splátek leasingových smluv: pravidelné stejné splátky, postupně rostoucí (klesající) splátky, nepravidelné splátky, splátky odvozené od náběhové křivky produkce, splátky respektující sezónnost výroby, navýšená první splátka s následujícími splátkami různého typu, koncentrace několika splátek v den uzavření smlouvy v kombinaci s nulovými splátkami ke konci nájmu, záruční depozitum před začátkem leasingu s následujícími splátkami různého charakteru. možnosti řešení, co s neodepsaným majetkem: prolongace smlouvy s nájemcem, prodej majetku nájemci za cenu blížící se zůstatkové ceně, pronájem, či prodej jinému zákazníkovi. 6. Komparace leasingového a úvěrového financování investice Zvyšování podílu úvěrů i leasingu na financování podnikových investic zvyšuje podnikové finanční riziko, v obou případech se podnik zavazuje hradit po delší dobu splátky, zahrnující úmor určité částky (úvěru, pořizovací ceny) a úrok. Nemožnost splácet tyto splátky vede ke zhoršování platební situace podniku, hrozba konkurzního řízení a úpadku. Mezi těmito metodami financování existují určité rozdíly: při úvěrovém financování je pořizovaný fixní majetek ve vlastnictví podniku (ten uskutečňuje jeho odpisy, nemusí hradit leasingovou marži pronajímateli, hradí úmor a úrok z úvěru), při finančním leasingu zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele, (nájemce) majetek jen využívá, ale neodepisuje (uhrazuje leasingové splátky, zahrnující splátku pořizovací ceny, obvykle i úrok z refinancujícího úvěru a leasingovou marži pronajímatele), u leasingu je obvyklý odkup majetku koncem doby leasingu nájemcem, navýšení prvních leasingových splátek, časování splátek leasingu a úvěru může být značně odlišné. Existují rozdíly mezi podmínkami leasingu mezi jednotlivými pronajímateli. Finanční teorie i leasingová praxe vytvořily řadu modelových

7 postupů, které mají sloužit k porovnání ekonomické výhodnosti leasingu či koupě na úvěr (většinou jsou mezi nimi jen malé rozdíly). Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem je třeba respektovat tyto faktory: 1. daňové aspekty - odpisový, úrokový a leasingový daňový štít (daňové úspory), různá daňová zvýhodnění investic při pořízení, 2. úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek, 3. sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování majetku v průběhu životnosti, 4. leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu, 5. faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci peněžních toků pojených s úvěrem či leasingem. 7. Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr Rozhodování při této metodě lze vyjádřit pomoci čtyř postupných kroků: a) Nejdříve se kvantifikují výdaje (snížené o daňovou úsporu), které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem. b) Obdobně se určí výdaje (opět snížené o vliv daní), které by měl nájemce v souvislosti s úvěrem. c) Obojí výdaje se musí aktualizovat s přihlédnutím k času, ve kterém byly vynaloženy. d) Vybere se ta varianta financování, která má nejnižší celkové diskontované výdaje. 8. Metoda čisté výhody leasingu Tato metoda rozhodování mezi leasingem a úvěrem je založena na porovnání čisté současné hodnoty investice financované úvěrem (Ču) a čisté současné hodnoty investice financované leasingem (Čl). ČSH investice financované úvěrem může být definována takto: kde: Tn = tržby, které investice přináší v jednotlivých letech životnosti, Nn = náklady na výrobu (bez odpisů) v jednotlivých letech životnosti, On = odpisy v jednotlivých letech životnosti, n = jednotlivá léta životnosti, N = doba životnosti, i = úrokový koeficient, upravený o vliv daně, d = daňový koeficient, K = kapitálový výdaj.

8 Po úpravě jej můžeme převést na tento tvar: ČSH investice financované leasingem vyjádříme takto: kde: Ln = leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti (doba leasingu = době životnosti). Porovnáním ČSH investice s leasingovým financováním a ČSH s úvěrovým financováním dostaneme čistou výhodu leasingu (ČVL). jestliže Čl > Ču, je ČVL pozitivní (leasing je efektivnějším financováním), jestliže Čl < Ču, pak je ČVL negativní (efektivnějším je úvěr). ČVL můžeme matematicky vyjádřit takto: ČVL = Čl Ču Po úpravě: Pokud je kapitálový výdaj větší než součet aktualizovaných leasingových splátek po zdanění a aktualizovaných odpisových daňových štítů v jednotlivých letech, je ČVL pozitivní a leasingové financování je výhodnější než úvěrové. Pokud je kapitálový výdaj menší než uvedené součty, je ČVL negativní a výhodnější je pak financování úvěrem. Je třeba si uvědomit, že při leasingu podnik neprovádí odpisy a místo kapitálového výdaje na začátku investováni uhrazuje během doby životnosti leasingové splátky, které se mohou zahrnovat do nákladů a snižují daňový základ. Někteří autoři součet aktualizovaných leasingových splátek po

9 zdanění a aktualizovaných odpisových daňových štítů nazývají výdaj v hotovosti, odpovídající pronájmu (LCF) a ČVL (čistou hodnotu pronájmu) definují takto: kde: LCFt - výdaj v hotovosti, odpovídající pronajmu v období t, t - jednotlivá léta pronájmu, r - úrokový koeficient před zdaněním, Tc - daňový koeficient. Použitá terminologie je poněkud zavádějící. Poskytnuté počáteční financování je kapitálový výdaj. Pro označení symbolu LCFt by bylo přiléhavější použít termín peněžní tok, odpovídající pronajmu v období (nejde totiž jen o výdaj ve formě leasingové splátky, ale i o daňovou úsporu z leasingové splátky a o ztracený odpisový daňový štít při leasingu, a už vůbec nejde o hotovostní výdaj, ale o peněžní výdaj v různých formách, převážně bezhotovostních). Jinak se definice čisté hodnoty pronájmu liší od ČHL jen odlišnou symbolikou. 9. Kritéria výběru leasingové společnosti Kvantifikace ČHL může být v praxi složitější a pracnější, např.: může docházet k tomu, že odpisy se neuskutečňují lineárně, nájemce uhrazuje zálohy na odkupní cenu, leasingové splátky nemají lineární charakter, leasingové či úvěrové splátky se uskutečňují častěji (zpravidla měsíčně), splácí se na počátku časového období ap. Tyto skutečnosti je pak potřeba promítnout do kvantifikace peněžních toků při leasingu, ev. při úvěru. Nízký leasingový koeficient zdaleka neznamená, že tato nabídka leasingové společnosti je právě nejvhodnější, záleží na požadovaném navýšení první splátky, na rozložení splátek a dalších faktorech. Leasing nemusí být tedy vždy pro nájemce výhodný; může narušit jeho likviditu, stupeň finančního rizika. Neuvážené, naivní uzavírání leasingových smluv může tak někdy i ohrozit finanční stabilitu podniku. Kontrolní otázky a úkoly 1) V čem spočívají základní potenciální výhody leasingového

10 Seznam použitých zkratek Studijní literatura financování investic? Vyjmenujte je a objasněte stručně jejich podstatu! 2) Co je součástí celkových podnikových nákladů leasingového financování? Jakou roli přitom hraje úrokový daňový štít? 3) Jaké jsou možné nevýhody a rizika leasingového financování podnikových investic? Vyjmenujte je a stručně je vysvětlete! 4) Jaké druhy leasingových splátek se běžně rozlišují v teorii i praxi? Vysvětlete stručně souvislost různých forem leasingových splátek a jejich periodicity s finančně ekonomickou efektivností leasingu z pozice nájemce! 5) Jaké základní druhy leasingu rozlišujeme? Vyložte podstatu nejméně tří různých druhů leasingu! 6) Která základní kritéria by firmy měly respektovat při výběru leasingové společnosti? Jaké informace by si měly podniky v této souvislosti opatřit a proč? ČSH čistá současná hodnota, ČVL čistá výhoda leasingu, Tn tržby, které investice přináší v jednotlivých letech životnosti, Nn náklady na výrobu (bez odpisů) v jednotlivých letech životnosti, On odpisy v jednotlivých letech životnosti, n jednotlivá léta životnosti, N doba životnosti, i úrokový koeficient, upravený o vliv daně, d daňový koeficient, K kapitálový výdaj, Ln leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti (doba leasingu = době životnosti), LCFt výdaj v hotovosti, odpovídající pronajmu v období t, t jednotlivá léta pronájmu, r úrokový koeficient před zdaněním, Tc daňový koeficient. Základní studijní literatura: Mareš, S., Zdroje financování podniku, VŠFS, Praha 2003, s Další doporučená literatura: Brealey, R. A., Myers, S. C., Teorie a praxe firemních financí, East Publishing, Praha, 1999, s Pulz, J. a kol., Leasing v teorii a praxi, Grada Publishing, Praha, Valach, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, 2001, s Wavrosz, P., Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, Ostrava, 1999, s Obchodní zákoník, Soubor předpisů 2001/2, Newsletter, Praha 2001, s

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS Helena Sellnerová Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více