2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu"

Transkript

1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKOVÝCH INVESTIC Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Vymezení dílčích témat: 1) Podstata leasingu a jeho potenciální výhody a nevýhody 2) Druhy leasingu 3) Struktura explicitních podnikových nákladů finančního leasingu 4) Komparace financování investice z vlastních zdrojů a leasingem 5) Porovnání úvěru a leasingu 6) Vnější faktory finančně ekonomické efektivnosti finančního leasingu 7) Metoda diskontovaných výdajů leasingu 8) Podstata metody čisté současné výhody leasingu 9) Kritéria výběru leasingové společnosti Objasnit nejvýznamnější podmínky a faktory ovlivňující finančně ekonomickou efektivnost leasingového financování podnikových investic a podstatu kvalifikovaných metod hodnocení finančně ekonomické efektivnosti leasingu, především kapitálového. Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce 120 min. Vlastní kapitál, cizí zdroje, dluhové financování, zajištěný dluh, nájem, leasing, provozní leasing, finanční leasing, leasing s plnou amortizací, leasing s částečnou amortizací, zpětný leasing, finančně ekonomická efektivnost, explicitní náklady, implicitní náklady, celkové podnikové náklady leasingu, cena leasingu, akontace, leasingové splátky, frekvence leasingových splátek, konstantní splátky, úrok, úmor, úvěr, úrokový daňový štít, leasingový daňový šít, hrubá zisková marže, kupní cena, leasingové navýšení, leasingový koeficient, běžné ceny, inflace, nominální veličiny, reálné veličiny, odpisy, lineární odpisy, degresivní odpisy, indexované odpisy, odpisový daňový štít, daň z příjmu podnikatelských subjektů, daň z přidané hodnoty, faktor času, vnitřní leasingové úročení, diskontní míra, odúročitel, současná hodnota, čistá výhoda leasingu, leasingový nájemce, leasingová společnost. Podnikatelské subjekty ve svých fázích svého životního cyklu potřebují dostatečné množství kapitálových prostředků k profinancování svých podnikatelských aktivit a investičních rozhodnutí. U jednotlivých zdrojů financování jsou objasněny podstata, přednosti, nevýhody, náklady a rizika při jejich využití. Kapitola se zabývá objasněním nejvýznamnějších podmínek a faktorů ovlivňujících finančně ekonomickou efektivnost leasingového financování podnikových investic. Bude zde zmíněna podstata kvalifikovaných metod hodnocení finančně ekonomické efektivnosti leasingu, především kapitálového. PODSTATA LEASINGU A JEHO ZÁKLADNÍ DRUHY 1. Úvodní vymezení podstaty leasingu

2 pro podnik není vždy nutné a výhodné pořizovat majetek do svého vlastnictví koupí (z vlastních zdrojů, na úvěr, emisí podnikových cenných papírů) leasing (pronájem) je nástrojem využívání majetku po určitou předem stanovenou dobu za dohodnutou odměnu, aniž se majetek stává podnikovým vlastnictvím (užívání majetku je odděleno od jeho vlastnictví) Obvykle rozlišujeme leasing: finanční o pronajímatelem je leasingová společnost o při ukončení smlouvy dochází k odkoupení předmětu nájemcem za dohodnutou zůstatkovou cenu, operativní o pronajímatelem je výrobce o pronajatý předmět se po dohodnuté době vrací zpět k pronajímateli, zpětný o majitel majetek prodá leasingové společnosti a zpětně jej od ní najme, o po uhrazení splátek přechází majetek na nájemce Leasingové financování se v průmyslových zemích podílí % na financování všech investic. 2. Právní úprava a daňově účetní aspekty leasingu leasing je obecně chápán jako pronájem výrobních prostředků nebo předmětů dlouhodobé potřeby, leasing z právního hlediska - je třístranný právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci, leasing z finančního hlediska - je alternativní forma financování potřeb podniku cizím kapitálem, při níž věřitel (pronajímatel) je vlastníkem zboží, které nájemce využívá ve své činnosti, leasingová smlouva je smlouvou nepojmenovanou a aplikovala by se na ni upravená Smlouva nájemní, popř. Smlouva o koupi najaté věci, v účetnictví je leasovaný majetek evidován a odpisován u pronajímatele (mezinárodní účetnictví preferuje hledisko užitku a evidenci pronajatého majetku provádí uživatel), v ČR je nájemce u finančního leasingu povinen uvést v příloze k rozvaze součet leasingových splátek za celou dobu předpokládaného pronájmu, skutečně uhrazené splátky ke dni účetní uzávěrky, jakož i rozpis částky budoucích splátek podle faktické doby splatnosti.

3 V ČR je za finanční leasing považován pronájem za těchto podmínek: najatý hmotný a nehmotný majetek přejde po skončení doby pronájmu s následnou koupí do vlastnictví nájemce, doba nájmu je delší než 20 % stanovené doby odepisování podle daňového zákona, nejméně však 3 roky (u nemovitostí je to nejméně 8 let), kupní cena najatého majetku, za kterou pronajímatel prodá tento majetek po ukončení pronájmu nájemci, nesmí být vyšší než zůstatková cena, kterou by majetek měl při rovnoměrném odepisování dle daňového zákona (operativní leasing). 3. Potenciální výhody leasingového financování K výhodám tohoto způsobu financování patří: urychlení zavedení investice do provozu, variantnost a flexibilita leasingových smluv a z ní vyplývající velká individualita každé zakázky, na rozdíl od úvěru se leasovaný majetek nestává vlastnictvím podniku, podnik jej většinou neodepisuje a splátky leasingu jsou zahrnuty do daňově uznatelných nákladů, snížení doby odepisování najatého majetku až o polovinu, časté doplňkové služby od leasingové společnosti, leasingová společnost může získat levnější úvěr, leasingová společnost nese inflační riziko. čistá výhoda leasingu rozdíl mezi kapitálovým výdajem a souhrnem aktualizovaných leasingových splátek po zdanění a aktualizovaných odpisových daňových štítů v jednotlivých letech leasingu 4. Potenciální nevýhody a rizika financování z leasingu leasing je dražší než pořízení pomocí úvěru, či z interních zdrojů, navýšení ceny leasovaného majetku o provize a přirážky leasingové společnosti leasingová cena (pořizovací cena + úrok z úvěru /v případě refinancování leasingové operace úvěrem/ + leasingovou marži pronajímatele), finanční leasing představuje pro nájemce dlouhodobý závazek, obvykle fixního charakteru, velké leasingové zatížení představuje pro podnik finanční riziko (vysoký podíl dluhu v celkové kapitálové struktuře) a ovlivňuje stabilitu podniku, po ukončení finančního leasingu zůstává podniku odepsaný majetek (pokud podnik nepředpokládá jeho obnovu,ztrácí daňovou výhodu odpisů). Skutečnosti považované za nevýhody: přenášení některých vlastnických rizik na nájemce, omezení užívacích práv nájemce, možnost odebrání předmětu

4 leasingu, obtíže při provádění potřebných úprav majetku, nemožnost vypovězení smlouvy nájemcem, nebezpečí bankrotu leasingové společnosti. Nemožnost zahrnout do nákladů postupně celou leasingovou cenu nemovitosti (8 let, degresivní odpisy = 34,2 %, zbude odkupní cena) 5. Základní druhy leasingu základní typy leasingu: - provozní (operativní) - finanční (kapitálový) (liší se délkou pronájmu, přechodem vlastnického práva k pronajímanému majetku na konci leasingu a účelem, kterému slouží) Provozní leasing je to krátkodobý pronájem, kdy doba pronájmu je kratší, než ekonomická životnost majetku a nájemné formou splátek od jednoho nájemce zahrnuje jen určitou část pořizovací ceny (pronajímatel předpokládá další nájemce), minimální délka provozního leasingu není limitována, nájemce nemá právo na koupi najatého majetku (může ho odkoupit za určitých podmínek), leasingová smlouva je vypověditelná a pronajímatel nese všechna rizika plynoucí z vlastnictví majetku, pronajímatel převážně zajišťuje údržbu, opravy, servis majetku a poskytuje dodatkové služby). Finanční leasing je to dlouhodobý pronájem, při němž majetek zůstává ve vlastnictví pronajímatele a doba leasingu se kryje s dobou ekonomické životnosti majetku a leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého zařízení (leasingovou cenu), daňové zákony většinou stanoví minimální dobu trvání finančního leasingu, nájemce má obvykle právo odkoupení majetku po skončení leasingu, leasingová smlouva není většinou vypověditelná a pronajímatel převádí ekonomicky na nájemce některá rizika a výnosy spojené s fungováním zařízení, pronajímatel neposkytuje vedle finanční služby žádné další služby (údržbu, opravy, servis, pojištění). finanční leasing lze dále dělit: přímý finanční leasing, nepřímý finanční leasing (zpětný leasing), leverage leasing (úvěrový leasing). přímý finanční leasing

5 nájemce určí druh majetku, který požaduje (dodavatele, podmínky dodávky, cenu zařízení), pronajímatel koupí majetek od výrobce a pronajme jej nájemci, vedle dodavatele majetku zde fungují jen dva partneři (nájemce pronajímatel), nájemce obvykle odpovídá za pojištění, daně, údržbu. zpětný (nepřímý) leasing pronajímatel koupí majetek od budoucího nájemce a zpět mu majetek pronajme (majetek fyzicky neopustí své místo), leasingová společnost zaplatí firmě tržní cenu majetku, firma platí leasingové společnosti splátky, které postupně uhrazují tržní cenu a i náklady a zisk leasingové společnosti, po uhrazení splátek přechází majetek na nájemce. + výhodou pro nájemce je, že obdrží peněžní prostředky z prodeje majetku + další výhodou je využívání majetku ve vlastnictví někoho jiného Někdy se pro dělení přímý nepřímý leasing používá hledisko vztahů: výrobce (pronajímatel) nájemce výrobce pronajímatel nájemce úvěrový leasing nejobvyklejší typ finančního leasingu, kde jde o vztah mezi nájemcem, pronajímatelem a věřitelem, velká část majetku pronajímatele je kryta úvěrem od věřitele (banka, pojišťovna, penzijní fond), pronajímatel většinou vkládá % tržní ceny, jako pronajímatel a věřitel mohou vystupovat skupiny účastníků (pronajímatelé jsou kmenoví a věřitelé jsou úvěroví účastníci), při větším počtu účastníků mohou být jmenováni jejich představitelé (správci), kteří se starají o práva a povinnosti kmenových či úvěrových účastníků, základním znakem úvěrového leasingu je, že investoři nemají vůči pronajímateli žádné právo požadovat splacení svých půjček, dlužný podíl je obvykle zajišťován právem na zboží nebo zástavním právem na pořizované zařízení. Alternativy finančního leasingu se liší různou zůstatkovou cenou a možností odkupu na konci nájmu, charakterem finančních splátek. podle zůstatkové ceny rozlišujeme: leasing s plnou amortizací leasing s částečnou amortizací (zůstatková cena, vyšší hodnota splátek)

6 podle možnosti odkupu majetku na konci leasingu rozlišujeme: leasing bez nároku na koupi, leasing s nárokem na koupi. charakter splátek leasingových smluv: pravidelné stejné splátky, postupně rostoucí (klesající) splátky, nepravidelné splátky, splátky odvozené od náběhové křivky produkce, splátky respektující sezónnost výroby, navýšená první splátka s následujícími splátkami různého typu, koncentrace několika splátek v den uzavření smlouvy v kombinaci s nulovými splátkami ke konci nájmu, záruční depozitum před začátkem leasingu s následujícími splátkami různého charakteru. možnosti řešení, co s neodepsaným majetkem: prolongace smlouvy s nájemcem, prodej majetku nájemci za cenu blížící se zůstatkové ceně, pronájem, či prodej jinému zákazníkovi. 6. Komparace leasingového a úvěrového financování investice Zvyšování podílu úvěrů i leasingu na financování podnikových investic zvyšuje podnikové finanční riziko, v obou případech se podnik zavazuje hradit po delší dobu splátky, zahrnující úmor určité částky (úvěru, pořizovací ceny) a úrok. Nemožnost splácet tyto splátky vede ke zhoršování platební situace podniku, hrozba konkurzního řízení a úpadku. Mezi těmito metodami financování existují určité rozdíly: při úvěrovém financování je pořizovaný fixní majetek ve vlastnictví podniku (ten uskutečňuje jeho odpisy, nemusí hradit leasingovou marži pronajímateli, hradí úmor a úrok z úvěru), při finančním leasingu zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele, (nájemce) majetek jen využívá, ale neodepisuje (uhrazuje leasingové splátky, zahrnující splátku pořizovací ceny, obvykle i úrok z refinancujícího úvěru a leasingovou marži pronajímatele), u leasingu je obvyklý odkup majetku koncem doby leasingu nájemcem, navýšení prvních leasingových splátek, časování splátek leasingu a úvěru může být značně odlišné. Existují rozdíly mezi podmínkami leasingu mezi jednotlivými pronajímateli. Finanční teorie i leasingová praxe vytvořily řadu modelových

7 postupů, které mají sloužit k porovnání ekonomické výhodnosti leasingu či koupě na úvěr (většinou jsou mezi nimi jen malé rozdíly). Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem je třeba respektovat tyto faktory: 1. daňové aspekty - odpisový, úrokový a leasingový daňový štít (daňové úspory), různá daňová zvýhodnění investic při pořízení, 2. úrokové sazby z dlouhodobého úvěru a systém úvěrových splátek, 3. sazby odpisů a zvolenou metodu odepisování majetku v průběhu životnosti, 4. leasingové splátky, jejich výši a průběh v rámci doby leasingu, 5. faktor času, vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci peněžních toků pojených s úvěrem či leasingem. 7. Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr Rozhodování při této metodě lze vyjádřit pomoci čtyř postupných kroků: a) Nejdříve se kvantifikují výdaje (snížené o daňovou úsporu), které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem. b) Obdobně se určí výdaje (opět snížené o vliv daní), které by měl nájemce v souvislosti s úvěrem. c) Obojí výdaje se musí aktualizovat s přihlédnutím k času, ve kterém byly vynaloženy. d) Vybere se ta varianta financování, která má nejnižší celkové diskontované výdaje. 8. Metoda čisté výhody leasingu Tato metoda rozhodování mezi leasingem a úvěrem je založena na porovnání čisté současné hodnoty investice financované úvěrem (Ču) a čisté současné hodnoty investice financované leasingem (Čl). ČSH investice financované úvěrem může být definována takto: kde: Tn = tržby, které investice přináší v jednotlivých letech životnosti, Nn = náklady na výrobu (bez odpisů) v jednotlivých letech životnosti, On = odpisy v jednotlivých letech životnosti, n = jednotlivá léta životnosti, N = doba životnosti, i = úrokový koeficient, upravený o vliv daně, d = daňový koeficient, K = kapitálový výdaj.

8 Po úpravě jej můžeme převést na tento tvar: ČSH investice financované leasingem vyjádříme takto: kde: Ln = leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti (doba leasingu = době životnosti). Porovnáním ČSH investice s leasingovým financováním a ČSH s úvěrovým financováním dostaneme čistou výhodu leasingu (ČVL). jestliže Čl > Ču, je ČVL pozitivní (leasing je efektivnějším financováním), jestliže Čl < Ču, pak je ČVL negativní (efektivnějším je úvěr). ČVL můžeme matematicky vyjádřit takto: ČVL = Čl Ču Po úpravě: Pokud je kapitálový výdaj větší než součet aktualizovaných leasingových splátek po zdanění a aktualizovaných odpisových daňových štítů v jednotlivých letech, je ČVL pozitivní a leasingové financování je výhodnější než úvěrové. Pokud je kapitálový výdaj menší než uvedené součty, je ČVL negativní a výhodnější je pak financování úvěrem. Je třeba si uvědomit, že při leasingu podnik neprovádí odpisy a místo kapitálového výdaje na začátku investováni uhrazuje během doby životnosti leasingové splátky, které se mohou zahrnovat do nákladů a snižují daňový základ. Někteří autoři součet aktualizovaných leasingových splátek po

9 zdanění a aktualizovaných odpisových daňových štítů nazývají výdaj v hotovosti, odpovídající pronájmu (LCF) a ČVL (čistou hodnotu pronájmu) definují takto: kde: LCFt - výdaj v hotovosti, odpovídající pronajmu v období t, t - jednotlivá léta pronájmu, r - úrokový koeficient před zdaněním, Tc - daňový koeficient. Použitá terminologie je poněkud zavádějící. Poskytnuté počáteční financování je kapitálový výdaj. Pro označení symbolu LCFt by bylo přiléhavější použít termín peněžní tok, odpovídající pronajmu v období (nejde totiž jen o výdaj ve formě leasingové splátky, ale i o daňovou úsporu z leasingové splátky a o ztracený odpisový daňový štít při leasingu, a už vůbec nejde o hotovostní výdaj, ale o peněžní výdaj v různých formách, převážně bezhotovostních). Jinak se definice čisté hodnoty pronájmu liší od ČHL jen odlišnou symbolikou. 9. Kritéria výběru leasingové společnosti Kvantifikace ČHL může být v praxi složitější a pracnější, např.: může docházet k tomu, že odpisy se neuskutečňují lineárně, nájemce uhrazuje zálohy na odkupní cenu, leasingové splátky nemají lineární charakter, leasingové či úvěrové splátky se uskutečňují častěji (zpravidla měsíčně), splácí se na počátku časového období ap. Tyto skutečnosti je pak potřeba promítnout do kvantifikace peněžních toků při leasingu, ev. při úvěru. Nízký leasingový koeficient zdaleka neznamená, že tato nabídka leasingové společnosti je právě nejvhodnější, záleží na požadovaném navýšení první splátky, na rozložení splátek a dalších faktorech. Leasing nemusí být tedy vždy pro nájemce výhodný; může narušit jeho likviditu, stupeň finančního rizika. Neuvážené, naivní uzavírání leasingových smluv může tak někdy i ohrozit finanční stabilitu podniku. Kontrolní otázky a úkoly 1) V čem spočívají základní potenciální výhody leasingového

10 Seznam použitých zkratek Studijní literatura financování investic? Vyjmenujte je a objasněte stručně jejich podstatu! 2) Co je součástí celkových podnikových nákladů leasingového financování? Jakou roli přitom hraje úrokový daňový štít? 3) Jaké jsou možné nevýhody a rizika leasingového financování podnikových investic? Vyjmenujte je a stručně je vysvětlete! 4) Jaké druhy leasingových splátek se běžně rozlišují v teorii i praxi? Vysvětlete stručně souvislost různých forem leasingových splátek a jejich periodicity s finančně ekonomickou efektivností leasingu z pozice nájemce! 5) Jaké základní druhy leasingu rozlišujeme? Vyložte podstatu nejméně tří různých druhů leasingu! 6) Která základní kritéria by firmy měly respektovat při výběru leasingové společnosti? Jaké informace by si měly podniky v této souvislosti opatřit a proč? ČSH čistá současná hodnota, ČVL čistá výhoda leasingu, Tn tržby, které investice přináší v jednotlivých letech životnosti, Nn náklady na výrobu (bez odpisů) v jednotlivých letech životnosti, On odpisy v jednotlivých letech životnosti, n jednotlivá léta životnosti, N doba životnosti, i úrokový koeficient, upravený o vliv daně, d daňový koeficient, K kapitálový výdaj, Ln leasingové splátky v jednotlivých letech životnosti (doba leasingu = době životnosti), LCFt výdaj v hotovosti, odpovídající pronajmu v období t, t jednotlivá léta pronájmu, r úrokový koeficient před zdaněním, Tc daňový koeficient. Základní studijní literatura: Mareš, S., Zdroje financování podniku, VŠFS, Praha 2003, s Další doporučená literatura: Brealey, R. A., Myers, S. C., Teorie a praxe firemních financí, East Publishing, Praha, 1999, s Pulz, J. a kol., Leasing v teorii a praxi, Grada Publishing, Praha, Valach, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, 2001, s Wavrosz, P., Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, Ostrava, 1999, s Obchodní zákoník, Soubor předpisů 2001/2, Newsletter, Praha 2001, s

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu Bankovní leasing Jde o pronájem investičního zařízení či předmětů dlouhodobé spotřeby, příp. jiných předmětů uživateli (nájemci) za předem sjednané nájemné a to na dobu určitou či neurčitou. Pro nájemce

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem www.pwc.com/cz Právní a daňové aspekty financování vozidel 20. 4. 2017 Právní a daňové aspekty financování vozidel 1 2 3 4 Úvěr Finanční leasing Operativní leasing Odpovědnost za provoz vozidla Úvěr 1

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Stanovení peněžních toků

Stanovení peněžních toků Kalkulace peněžních toků investice LS 2015/2016 cvičení z předmětu FŘaR Stanovení peněžních toků Společnost (která je právnickou osobou) zvažuje investiční projekt. Úkolem je určit peněžní toky nezadlužené

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1 (ZFP_1) (Aktualizovaná verze 05/06) Úvodní charakteristika předmětu: Hlavním cílem dvousemestrálního kurzu předmětu Zdroje

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Leasing versus úvěr - účetní a daňové aspekty

Leasing versus úvěr - účetní a daňové aspekty Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Leasing versus úvěr - účetní a daňové aspekty BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Miluše

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI

KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI KRITÉRIA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTICE - Investiční rozhodování má dlouhodobé účinky - Je nutné se vyrovnat s faktorem času - Investice zvyšují poptávku, výrobu a zaměstnanost a jsou zdrojem dlouhodobého

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 5: Finanční zdroje, kapitálová struktura a její optimalizace Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu (Aktualizovaná verze 04/05) Firemní finanční politiky (FFP) Cílem tohoto jednosemestrálního předmětu je objasnit koncepční roli firemních finančních politik

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 INFORMAČNÍ MEMORANDUM. k veřejné soutěži

MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 INFORMAČNÍ MEMORANDUM. k veřejné soutěži MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 INFORMAČNÍ MEMORANDUM k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části majetku České republiky, se kterou je příslušný hospodařit

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

IBM Global Financing: Financování HW, SW a projektů. 2009 IBM Corporation

IBM Global Financing: Financování HW, SW a projektů. 2009 IBM Corporation IBM Global Financing: Financování HW, SW a projektů Proč používat finanční nástroje? Projekty IT vyžadují vysoké investice Ekonomický přínos se objeví až po relativně dlouhé době Efektivní využití cizích

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-05

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Leasing v praxi praktický průvodce 4. aktualizované vydání. Ing. Petr Valouch, Ph.D. Edice Účetnictví a daně

Leasing v praxi praktický průvodce 4. aktualizované vydání. Ing. Petr Valouch, Ph.D. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně Ing. Petr Valouch, Ph.D. Leasing v praxi praktický průvodce 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 570. publikaci Realizace obálky

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více