Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu"

Transkript

1 monitor téma měsíce legislativních změn Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu Ing. Tomáš Vogl Transfinance a.s. Factoring se dlouhodobě profiluje jako alternativní nástroj provozního financování firem po boku financování pracovního kapitálu bankami. Právě banky v současné době často přehodnocují stanoviska k bonitě svých korporátních klientů i obchodní politiku v jednotlivých hospodářských oborech, z nichž mnohé značně poznamenala krize. V tomto světle factoring zažívá lepší časy než dříve, zejména v důsledku restriktivnější obchodní politiky bank, kvůli které řada společnosti musí hledat jiný či doplňkový zdroj financování. Zjistěte, zda by mohl být factoring řešením situace i ve vaší firmě. Podstatou factoringu je prodej, respektive postoupení krátkodobé pohledávky z obchodního styku specializované finanční společnosti factorovi s cílem jejího financování a dále také pojištění rizika nezaplacení. K odkupu pohledávek sjednanými odběrateli dochází průběžně a před lhůtou jejich splatnosti většinou ihned po expedici předmětného zboží. Splatnost pohledávek obchodovaných a financovaných factoringem se pohybuje v rozmezí dní. Z odborného hlediska se factoring řadí mezi nástroje obchodního financování (trade finance), kam dále patří například kontokorentní úvěry, úvěry na zásoby anebo příbuzné nástroje jako forfaiting či eskont směnek. Jak to funguje Z právního hlediska je factoring založen na institutu postoupení (cesi) pohledávky upravené občanským zákoníkem v části osmé závazkovém právu. Základem obchodních vztahů je dodavatelsko-odběratelský vztah definovaný jako závazkový právní vztah, v němž jedné straně, věřiteli (dodavateli), vzniká právo na plnění, tedy pohledávka, zatímco druhé straně, dlužníkovi (odběrateli), povinnost plnit, tedy dluh. Postoupení pohledávky (cese) je změna v závazku, kdy vůči témuž dlužníkovi nastupuje namísto původního věřitele věřitel nový factor. Dodavatelsko-odběratelský vztah se z právního hlediska lomí a factoringová společnost, která se stává novým majitelem předmětné pohledávky, vystupuje jako dlužník vůči dodavateli zboží a jako nový věřitel vůči odběrateli. Tento fakt má dopad i na účtování factoringových transakcí a do zobrazení factoringu v rozvaze klienta (dodavatele). Factor odkupuje od dodavatele pohledávku za 100 % její nominální hodnoty, tedy včetně DPH, a splácí ji ve dvou krocích (splátkách). Ihned po postoupení faktury obdrží dodavatel sjednanou část, tzv. předfinancování, ve výši % hodnoty faktury, a doplatek ve výši % ihned po jejím zaplacení odběratelem. Tyto poukazy peněz probíhají netto, poplatky spojené s využitím factoringu se účtují separátně. Factoringové poplatky tudíž nesnižují hodnotu financované pohledávky. Občanský zákoník dále upravuje problematiku factoringu v 524 v tom 8 Statutární zástupce firmy leden 2013

2 smyslu, že věřitel může svou pohledávku postoupit i bez souhlasu dlužníka písemnou formou jinému subjektu. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Postoupením pohledávky (cesí) postupuje původní věřitel (postupitel, cedent) svoji pohledávku třetí osobě novému věřiteli (postupníku, cesionáři). Postoupením pohledávky tedy dochází ke změně v osobě věřitele. Z dokumentačního pohledu vyžaduje české právo dva úkony, aby postoupení pohledávky bylo platné a účinné vůči dlužníkovi. Jednak musí být uzavřena příslušná factoringová smlouva upravující podmínky odkupu pohledávek, dále musí být toto postoupení dlužníkovi oznámeno, musí být tzv. notifikován. Odběratel tudíž nemusí vyslovit expresivní souhlas s postoupením pohledávek za ním, ale v praxi je to vyžadováno mnoha factoringovými firmami z důvodu jednoduššího inkasa faktur. Bezgresní i regresní Factoring je kromě jiného určen také pro provozní financování malých firem respektive začínajících podniků bez historie. Oborově je factoring zacílen zejména do těch odvětví, která se vyznačují častou, respektive pravidelnou fakturací na větší počet odběratelů. Především tedy odvětví spotřebního zboží, lehkého průmyslu, potravinářství, služeb, potřeb pro volný čas, IT techniky, ale i strojírenství, kovozpracujícího, chemického a automobilového průmyslu. Standardní, neboli plná podoba factoringu má následující základní funkce: Factoring neřeší případy, kdy odběratel pohledávku zpochybní, přičemž důvody mohou být různé reklamace, protidodávka zboží, porušení kupní smlouvy atd. Toto je slabé místo factoringu, protože dává zejména nesolidním obchodním partnerům určitý prostor k manévrování při jednáních o zaplacení faktur. To se minimálně projevuje v průtazích a oddalování konečného řešení nezaplacených pohledávek, které musí být často řešeny soudně.» zdroj provozního financování,» zajištění rizik nezaplacení odběratelem,» vedení evidence pohledávek,» inkaso pohledávek. Plný factoring spadá do tzv. factoringu bezregresního, který zahrnuje i pojištění rizika platební nevůle a platební neschopnosti odběratele. Pod platební neschopnost patří případy insolvence, konkurzu a likvidace firmy. Ostatní případy jsou nazývány platební nevůlí. Druhou, a objemově větší skupinu tvoří transakce factoringu regresního. Zde z výše uvedených funkcí odpadá zajištění rizika nezaplacení pohledávek, což se v praxi projevuje povinností klienta dodavatele vrátit poskytnuté financování na postoupené faktury zpět v určité časové lhůtě (14 90 dní) po splatnosti faktury, pokud se factorovi nepodaří v této lhůtě pohledávku na odběrateli vymoci. V praxi factor většinou ani v tomto případě nepostupuje pohledávku zpět klientovi, ale vymáhá ji dál až do konečného vyřešení. Další dělení factoringu je dáno hlavně teritoriálně, kde rozlišujeme factoring tuzemský, exportní a importní a to podle toho, kde a v jaké Statutární zástupce firmy leden

3 na měsíční bázi. To znamená, že doplatky dostává klient netto bez jakýchkoliv srážek. Je to dáno i tím, že ve factoringu se odkupují pohledávky za 100 % jejich nominální hodnoty, takže hodnota ve factoringu obchodovaných pohledávek se nesnižuje o poplatky spojené s jeho využíváním. zemi se nachází účastníci obchodního vztahu, se kterým factor uzavřel příslušnou factoringovou smlouvu, resp. kde a v jaké zemi sídlí factorovaní odběratelé. Speciální a nejmodernější formou factoringu je tzv. blokový factoring nebo též zvaný jako invoice discounting, což je forma factoringu, která se technikou provádění a cenou nejvíce přibližuje způsobu, jakým pohledávky financují banky. Vstup factora krok za krokem Jak tedy v praxi vypadá typická factoringová transakce? Jak už bylo zmíněno, podstatou factoringu, a to i z praktického hlediska, je narušení klasického vztahu dodavatele s odběratelem v tom, že mezi ně obrazně vstoupí další subjekt factor. Celá transakce v praxi začíná postoupením dohodnutých pohledávek na factoringovou společnost, ale už předtím musí být odběratel obeznámen s tím, že k těmto postoupením pohledávek bude docházet.v druhém kroku proplácí factor sjednanou část nominálu postoupené faktury, a to včetně DPH klientovi-dodavateli ve výši %. Tento krok je nazýván financováním Factoringové poplatky nesnižují hodnotu financované pohledávky a představuje nejčastější důvod, proč firmy factoring vyhledávají. V další fázi a v ideálním případě zákazník respektive odběratel (dlužník) uhradí fakturu v celé výši při její splatnosti na účet factora. Následuje poslední část factoringové transakce, kdy factor poukáže zbylou část faktury, kterou neprofinancoval, ve výši % jejího nominálu na účet klienta. Tím celá factoringová transakce končí. Poplatky, respektive náklady factoringu pro klienta se účtují zvlášť Když odběratel neplatí Samozřejmě, že ne každá faktura, která je factoringem financovaná, respektive odkoupená factorem, je zaplacena včas. Co se tedy děje, pokud odběratel nezaplatí fakturu včas při její splatnosti? Jak bylo již výše uvedeno, je významnou a bohužel často opomíjenou funkcí factoringu inkaso obchodovaných pohledávek. Factor tudíž začíná po splatnosti standardní vymáhací proces formou písemných i telefonických upomínek a u větších částek může dojít i k osobnímu jednání s dlužníkem,například kvůli sepsání splátkového kalendáře. V drtivé většině případů řeší factor pohledávku až do jejího formálního konce bez ohledu na to, jakým způsobem se toto nakonec stane. V případě factoringu regresního většinou platí, že i po uplatnění případného regresu na klientovi factor danou nesplacenou pohledávku nepostupuje zpět na klienta, ale drží si ji dál a činí příslušné inkasní kroky. Pokud ale dojde na soudní vymáhání pohledávky, jdou v tomto případě na rozdíl od factoringu bezregresního veškeré náklady na soudní poplatky a náklady právního zastoupení k tíži klienta. Jde i o určitou taktiku ve vymáhání pohledávek, aby vůči dlužníkovi stál pořád jenom jeden věřitel. Při využití regresního factoringu nepřebírá factor při převzetí pohledávek riziko nezaplacení pohledávky, což znamená, že financuje pohledávku, ale riziko transakce nese dle smlouvy klient-dodavatel. V praxi se 10 Statutární zástupce firmy leden 2013

4 Velké dogma, které bohužel v podnikové sféře stále přetrvává, je, že factoringové firmy v případě regresního factoringu neprověřují bonitu factorovaných odběratelů s tím, že se stejně nakonec v případě problémů zahojí na klientovi. To naštěstí jak pro klienty, tak pro factory neplatí i díky tomu, že factoři obecně akceptují financování i méně bonitních klientů, kde možnost uplatnění regresu bývá problematická, a v postatě jediná cesta návratnosti jejich investice je inkaso odkoupených a profinancovaných pohledávek od odběratelů, jejichž bonita musí odpovídat výši na ně vyfakturovaných částek. to projevuje ustanovením ve factoringové smlouvě zakládající povinnost klienta vrátit poskytnuté financování factorovi v případě, že se mu nepodaří postoupenou pohledávku zinkasovat do určité doby po splatnosti (30 90 dní). Pohledávka však zůstává většinou stále majetkem factora, který ji dále vymáhá. Při bezregresním factoringu factor kromě financování převzaté pohledávky přebírá na sebe i riziko jejího nezaplacení. Jde o případy platební neschopnosti i platební nevůle odběratele. Druhé jmenované jsou v praxi častější. Jsou to ty případy, kdy odběratel neplatí, respektive neúměrně zdržuje svoje platby, nicméně pokračuje ve své obchodní činnosti. Do rizik, které factor při bezregresním factoringu kryje, ovšem nepatří situace, kdy odběratel dodávku zboží nějakým způsobem reklamuje, neuznává či zpochybňuje, případně svůj závazek započte proti jinému plnění, které dodavateli poskytl v minulosti. Zde je jedno ze slabých míst faktoringu, protože právě toto ustanovení poskytuje možnost nesolidním obchodním partnerům kličkovat a oddalovat finální řešení dané pohledávky a zejména samozřejmě její zaplacení. V některých případech je nutné situaci řešit i soudně, což celou záležitost dále natahuje a také prodražuje. U reklamace pohledávky ze strany odběratele přechází ta okamžitě do regresního režimu a klient by měl podle factoringové smlouvy ve velmi krátké lhůtě několika dnů vrátit tu část poskytnutého financování, která se váže k reklamované pohledávce nebo její části. Ve factoringovývh smlouvách však existuje možnost vyřešení reklamované pohledávky a to v písemné formě do určitého časového intervalu od vznesení reklamace, například půl roku, vrátit ji zpět do bezregresního režimu. Blokový factoring Blokový factoring nebo tzv. invoice discounting patří k nejmodernějším typům factoringu, kde motivem pro vznik takového systému factoringového financován pohledávek byl konkurenční boj mezi factoringovými společnostmi a bankami, které rovněž financují pohledávky, a to většinou za nižších cenových podmínek. Blokový factoring se svou technikou nejvíce blíží technice, kterou provádějí financování pohledávek banky. Z toho pramení i možnost snížení ceny tohoto produktu factoringovou firmou a snaha co nejvíce ji v tomto bodě přiblížit právě cenám a úrokům účtovaným bankami. Blokový factoring nezajišťuje klientovi ani inkaso, ani financování a zajištění pohledávek, tyto funkce si při tomto systému musí klient zabezpečit sám. Factor zde pouze financuje sestavy (bloky) postoupených faktur a jednou měsíčně si nechává od klienta předložit sestavu otevřených faktur s analýzou jejich věkové struktury před a po splatnosti. Kolik to stojí Cena factoringu je dána řadou aspektů, z nichž nejdůležitější je jednak typ factoringu a dále předpokládaný obrat factoringových operací a délka splatnosti faktur respektive reálná splatnost. Cena je v zásadě dvousložková a zahrnuje factoringovou provizi a úrok za poskytnuté financování. Úrok determinuje měna fakturace Statutární zástupce firmy leden

5 a je srovnatelná s cenou běžně poskytovaných provozních úvěrů. Provize u regresního factoringu se pohybuje v rozmezí 0,3 0,8 % z obratu obchodovaných faktur, u bezregresního factoringu to je zhruba 0,7 0,9 %, kde provize obsahuje i poplatek za zajištění rizika nezaplacení. Průměrná výše poskytovaného financování činí přibližně 80 % nominálu faktur včetně DPH. Jelikož je factoring založen na financování pohledávek z obchodního styku, je samozřejmé, že primární riziko tohoto obchodu leží na bonitě odběratelů zařazených do factoringu. Základním, nikoliv však jediným rizikem factoringu je nezaplacení postoupených faktur odběrateli. Přes všechny negativní zprávy a statistiky se však zatím me v tomto směru kritické scénáře neplní a objem neplacení z důvodů ekonomické neschopnosti Prostředky, které klient od factora získá, nejsou nijak účelově vázány, jako je tomu u řady typů bankovních úvěrů se v současné doně vejde pod 5 % factoringového obratu. V případě regresního factoringu se factor hojí při nezaplacení pohledávky na dodavateli zboží (klientovi). V případě factoringu bezregresního zůstává toto riziko v rukou factora. Pokud faktura není zpětně postoupena na dodavatele, je factor ze smlouvy povinen se o ni dále starat, a to až do definitivního vyřešení například v insolvenčním řízení nebo v konkurzu, vyrovnání atd. Takových případů není velké množství, ale rozhodně je jich nyní mnohem více než v minulých letech. Pro koho je určen Factoringové společnosti nemají většinou žádný limit týkající se konkrétní částky odkupované faktury. Jediný limit v této souvislosti je dán celkovým předpokládaným obratem factorovaných pohledávek od jednoho dodavatele za rok, a ten se pohybuje většinou v rozmezí mil.ionů korun. Dalším limitem pro začátek factoringových obchodů může být i počet odběratelů zahrnutých klientem do factoringu, zde bývá factory požadováno minimálně 3 až 5 firem, protože velkou roli při posuzování akceptovatelnosti daného factoringového obchodu je i koncentrace rozložení rizika výše pohledávek za jednotlivými odběrateli, kde samozřejmě hraje velkou roli i splatnost faktur. Factoring je určen zejména pro středně velké společnosti s celkovým obratem od řádově desítek milionů korun do jedné miliardy ročně. Jedná se o výrobní stejně jako obchodní společnosti, které řeší problém spojený buď s nedostatečným cash-flow kvůli nutnosti poskytnutí delších platebních podmínek odběratelům, anebo potíže s nízkou úrovní pracovního kapitálu danou tím, že se jedná o novou firmu bez historie, která nemá v bance šanci na získání provozního úvěru na rozjezd byznysu nebo jeho navýšení. Další pohnutkou pro factoring je mimobilanční charakter poskytovaného financování, které nezvyšuje zadluženost společnosti. V neposlední řadě je to i potřeba podniků zajišťovat si kreditní riziko jejich odběratelů, a to i v zahraničí, a také snaha o outsourcing administrativy spojené s péčí o pohledávky, která v sobě zahrnuje jejich evidenci a inkaso. 12 Statutární zástupce firmy leden 2013

6 Klady a zápory Výhody factoringu jsou dány jeho dokumentační jednoduchostí, kde v podstatě jediným dokladem, na jehož základě dochází k uvolnění peněžních prostředků, je faktura. Další výhodou je potom rychlost rozhodování factoringových společností o schválení nabízených pohledávek k odkupu, které trvá v řádech dní a u větších obchodů maximálně dva až tři týdny. Zajímavé na factoringu je také to, že prostředky, které klient od factora získá, nejsou nijak účelově vázány, jako je tomu u řady typů bankovních úvěrů, a klient s nimi může zcela volně nakládat. Nevýhodou se u factoringu naopak může zdát ten fakt, že factoringové společnosti v řadě případů v dnešní době používají ještě i dodatečné zajištění jimi poskytovaného financování nejčastěji formou jistící směnky zaručené majoritním majitelem firmy klienta. Je to ovšem přirozená reakce na zvyšující se rizika spojená s prováděním factoringu a v neposlední řadě i reakce na nesolidní jednání některých klientů. Jak poznat profesionály Pro factoringové společnosti je typické, že se sdružují do profesních asociací, a to ať lokálně nebo i v celosvětovém měřítku, kdy se často jedná o obchodní sdružení fungující s cílem nejenom propagovat factoringový produkt po celém světě a vyměňovat si zkušenosti z financování zahraničního obchodu, ale i s cílem aktivně obchodovat s těmito zahraničními pohledávkami. Příkladem takové instituce je FCI Factors Chain International, který představuje největší mezinárodní sdružení factoringových firem na světě. Má okolo 200 členů v 60 zemích a slouží nejenom jako profesní sdružení k výměně informací v oblasti mezinárodního factoringu, ale je to i živé obchodní těleso umožňující členům vzájemný obchod se zahraničními pohledávkami. Takto vznikl factoringový produkt zvaný Systém dvou factorů, umožňující svým členům nabízet na lokálních trzích velmi konkurenční službu v oblasti mezinárodního (export, import) bezregresního factoringu, který ostatní factoringové společnosti (nečlenové) nabízet nemohou. Celkový obrat realizovaný mezi členy tohoto sdružení v roce 2011 v rámci zahraničního facoringu představoval hodnotu vyšší než 2 biliony eur. V České republice jsou factoringové společnosti sdruženy v rámci Asociace factoringových společností České republiky (AFČR), která má šest členů a v loňském roce tyto firmy dohromady odkoupily pohledávky v celkové výši 142,81 miliard korun představující více než 11procentní meziroční nárůst. Pří klad: V praxi má factor určitou lhůtu ( dní) na vymožení nezpochybněných bezgresních pohledávek, po jejímž uplynutí však musí poskytnout klientovi tzv. garanční plat a zaplatit mu za odběratele. Tato výplata se děje buď s určitou spoluúčastí klienta na vzniklé škodě (10 20 %), pak jde o tzv. přímý bezregresní factoring, nebo je tato výplata bez spoluúčasti a factor musí vyplatit celou výši nezaplacené pohledávky. Factor pak dále řeší pohledávku až do její konečné likvidace a pokud se mu podaří v průběhu jejího dalšího inkasa zinkasovat více, než je hodnota pohledávky ponížená o výši spoluúčasti, tak tento rozdíl ještě klientovi doplatí. Na vyplacení doplatku se ale již ve factoringové smlouvě nevztahuje žádná stanovená lhůta. Statutární zástupce firmy leden

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Factoring partnerem exportu EK Jak úspěšně exportovat do Maďarska a Rumunska. FKB Marcela Chalušová Praha 20. dubna 2011

Factoring partnerem exportu EK Jak úspěšně exportovat do Maďarska a Rumunska. FKB Marcela Chalušová Praha 20. dubna 2011 Factoring partnerem exportu EK Jak úspěšně exportovat do Maďarska a Rumunska FKB Marcela Chalušová Praha 20. dubna 2011 Obsah Představení Factoringu KB (FKB) Nabídka produktů Factoringu KB Exportní factoring

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. CASH REFORM, a.s.

FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. CASH REFORM, a.s. FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ CASH REFORM, a.s. 1) O SPOLEČNOSTI CASH REFORM, a.s. Jsme největší nebankovní nezávislá factoringová společnost České republice a na Slovensku. Máme roční obrat 3,6mld. CZK

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s.

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. JAKÉ SLUŽBY MŮŽE BANKA NABÍDNOUT DODAVATELI V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU KAPITOLA 01 PŘÍSTUP KOMERČNÍ BANKY K OBSLUZE A FINANCOVÁNÍ

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK Prezentace v rámci porady starostů měst a obcí Jihočeského č kraje 26.1. 2015 1 KDO JSME Představení Sberbank! Jediným akcionářem Sberbank CZ je

Více

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů Financování projektů EPC bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) úvěr firmám energetických služeb na období realizace projektu, nákup potřebné ř technologie,

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu Bankovní leasing Jde o pronájem investičního zařízení či předmětů dlouhodobé spotřeby, příp. jiných předmětů uživateli (nájemci) za předem sjednané nájemné a to na dobu určitou či neurčitou. Pro nájemce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

FACTORING FENOMÉN NOVÉ DOBY FACTORING PHOENIX OF NEW ERA. Tomáš Urbánek

FACTORING FENOMÉN NOVÉ DOBY FACTORING PHOENIX OF NEW ERA. Tomáš Urbánek FACTORING FENOMÉN NOVÉ DOBY FACTORING PHOENIX OF NEW ERA Tomáš Urbánek Anotace: Příspěvek popisuje factoring jako jeden z nástrojů, který řeší finanční krytí firem. Klíčová slova: Factoring, financování,

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se. Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince

Více

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Obsah Trade Facilitation Program Forfaiting dokumentárního akreditivu Exportní financování

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016 Krátkodobý finanční management IV. krátkodobé financování 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah 1 2 Revolvingový úvěr Lombardní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ 2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ Pro další použití v této publikaci je nejprve nutné vymezit používané pojmy tak, aby si publikace zachovala terminologickou jednotnost a přehlednost. Použitými

Více

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK informace o pojištění úvěrových rizik Ing. Vladimír Soulek, INSIA a.s., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 tel: 602 680 410 fax: 234 290 090 vladimir.soulek@insia.com, 1. Úvod Pojištění

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně Otázka: Platební a zajišťovací instrumenty Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lucie PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY Slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku Jedná se o pohyb peněz mezi běžnými účty plátce

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Přehled mediálních výstupů ČERVEN 2013 1. TISKOVÉ ZPRÁVY Téma měsíce června: Mediace - zprostředkování dohody Jako červnové téma byla zvolena

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Katedra financí a oceňování podniku. Studijní obor: Finance. Název diplomové práce

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Katedra financí a oceňování podniku. Studijní obor: Finance. Název diplomové práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra financí a oceňování podniku Studijní obor: Finance Název diplomové práce FAKTORING - možný zdroj provozního financování pro podniky

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Pojistné krytí jednotlivého odběratele: Single Risk

Pojistné krytí jednotlivého odběratele: Single Risk Speciální produkty jednotlivého odběratele: Single Risk Většina společností má v portfoliu několik klíčových odběratelů. Z hlediska risk managementu představují právě tito odběratelé největší riziko. Naše

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 6

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 6 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 6 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Podstata dokumentárního placení Pro větší oboustrannou jistotu při dodání a placení za zboží se

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Řízení rizika v mezinárodním obchodě

Řízení rizika v mezinárodním obchodě ČESKOMORAVSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE 17.květen 2012 Jana Pavlicová, Ředitelka pro rozvoj obchodu Tel: 724 37 37 23, mail: jana.pavlicova@citi.com Řízení rizika v mezinárodním obchodě Případová studie

Více

Bakalářská práce Financování mezinárodního obchodu využitím faktoringu

Bakalářská práce Financování mezinárodního obchodu využitím faktoringu Masarykova Univerzita v Brně Právnická fakulta Obor: Právo a mezinárodní obchod Bakalářská práce Financování mezinárodního obchodu využitím faktoringu Vypracovala: Vedoucí bakalářské práce: Dagmar Zelená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN Tématické vymezení Obecné poznámky Cílem není hluboký rozbor jednotlivých platebních instrumentů Cílem je poukázat zejména

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Bezpečné financování vašeho podnikání

Bezpečné financování vašeho podnikání Bezpečné financování vašeho podnikání Osvědčené nástroje na optimalizaci investic malých a střední firem: Podnikatelský úvěr Finanční leasing Operativní leasing Factoring Pro mnohé podnikatele jsou obtížně

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2016

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2016 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 21. dubna 2016 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Dokumentární platby OMO 6 9/4/2015 Podstata dokumentárního placení Pro větší oboustrannou

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Mezinárodní faktoring

Mezinárodní faktoring Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Seminární práce Téma: Mezinárodní faktoring Předmět: Základy práva mezinárodního obchodu Vyučující: Mgr. Valdhans Studijní obor: Právo a podnikání Zpracoval:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

listopad 2016 Financování EPC projektů z pohledu banky

listopad 2016 Financování EPC projektů z pohledu banky listopad 2016 Financování EPC projektů z pohledu banky Názor banky na financování EPC projektů Kvalitní projekt + kvalitní dodavatel + kvalitní odběratel = velmi dobré využití prostředků banky při minimalizaci

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více