STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového domu v obci Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, budova č.p. 56 postavená na pozemku stpč 243/3 (zastavěná plocha a nádvoří), části obce Brandýs nad Labem, katastrální území Brandýs nad Labem a zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3) Cílem družstva je společná péče o bytový a domovní fond, efektivní údržba a modernizace majetku. Článek 2 Firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: Bytové družstvo Komenského nám ) Sídlo: Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 3) IČ bude družstvu přiděleno rejstříkovým soudem. Článek 3 Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor. To zahrnuje činnosti, které zajišťují provoz, správu, údržbu a opravy bytového fondu včetně domu a pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů). Tím se rozumí zejména zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, resp. domu, zejména po stránce právní a účetní, uzavírání nájemních smluv, poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných prostor, zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace domu, bytového a nebytového fondu včetně pozemku a provádění kontrol jejich technického stavu. Strana 1 (celkem 16)

2 Článek 4 Zapisovaný základní kapitál 1) Zapisovaný základní kapitál družstva je ,- Kč (slovy: padesátpěttisíckorunčeských) a je tvořen základními členskými vklady. 2) Základní členský vklad je určen podílem zapisovaného základního kapitálu k počtu zakládajících členů a činí částku 5.000,- Kč. 3) Členové neručí za závazky družstva. ČÁST II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 5 Vznik členství 1) Členem družstva může být každá fyzická nebo právnická osoba. 2) Členství v družstvu je vždy vázáno na právo užívání bytu v sídle družstva. 3) Členství v družstvu vzniká: při založení družstva dnem vzniku družstva, tj. dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku, dnem rozhodnutí družstva (jeho členské schůze) o přijetí žadatele za člena na základě písemné přihlášky a zaplacení základního členského vkladu a dalších plateb stanovených družstvem, přičemž své rozhodnutí družstvo oznámí žadateli do šedesáti dnů od doručení přihlášky družstvu, převodem či přechodem členství, jiným způsobem stanoveným zákonem. 4) Zakládajícími členy družstva mohou být pouze nájemci bytů v domě č.p.56 v obci Brandýs nad Labem Stará Boleslav uvedeného v čl. 1 odst. 1 těchto stanov za splnění podmínek uvedených v těchto stanovách a za podmínek existence řádného nájemného vztahu k bytu. 5) Členství zakládajícího člena vznikne, pokud se osobně zúčastní ustavující schůze družstva (či pověří písemně zastupováním jinou osobu), prokáže existenci svého nájemního vztahu k bytu v domě č.p. 56 v obci Brandýs nad Labem Stará Boleslav uvedeného v čl. 1 odst. 1 těchto stanov, nejpozději do 15 dnů od konání ustavující schůze uhradí základní členský vklad 5 000,- Kč, předloží písemnou přihlášku do družstva a písemně se zaváže, že zaplatí další členský vklad ve výši stanovené družstvem. 6) Členství v družstvu vzniká rovněž dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí uchazeče, který předloží písemnou přihlášku do družstva a prokáže, že nejpozději ke dni konání této schůze zaplatil členský vklad 5 000,- Kč a další členský vklad, ve výši stanovené družstvem. 7) Osoby, které se při založení družstva nestanou členy družstva, zůstávají nájemci - nečleny družstva. Tím se nemění jejich dosavadní nájemní vztah. Strana 2 (celkem 16)

3 8) O členství dalších uchazečů je družstvo povinno rozhodnout do šedesáti dnů ode dne doručení jejich přihlášky. Rozhodnutí musí být uchazeči oznámeno doporučeným dopisem nebo přijetím rozhodnutí proti podpisu. 9) Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazeči o členství musí být doručeno do vlastních rukou nebo přijetím proti podpisu. Zamítavé rozhodnutí musí být odůvodněno. 10) Družstvo vrátí základní členský vklad (a v případě jeho předchozí úhrady též další členský vklad, resp. jeho splacenou část) uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti o členství. 11) Jestliže člen získá v družstvu další práva a povinnosti spojené s nájmem družstevního bytu, přičlení se tyto k jeho dosavadním právům a povinnostem a takovýto člen bude mít více členských vkladů. S každým členským vkladem je spojen jeden hlas na členské schůzi. Článek 6 Společné členství manželů 1) Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na užívání družstevního bytu, vznikne se společným nájmem i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají při hlasování členské schůze jeden hlas na každý členský vklad. Ustanovení čl. 15 odst. 6 tím není dotčeno. 2) Společné členství manželů nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 1) Členství v družstvu zaniká: písemnou dohodou, vystoupením, Článek 7 Zánik členství smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, vyloučením, zánikem družstva. 2) Zánik členství dohodou: Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Dohoda podléhá schválení členskou schůzí. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Členství končí dnem v dohodě uvedeným. Strana 3 (celkem 16)

4 3) Zánik členství vystoupením: Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 3 měsíců, tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena družstvu o jeho vystoupení z družstva. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem členské schůze družstva. 4) Zánik členství úmrtím člena: Nepřešlo-li členství na dědice podle čl. 9 stanov, zaniká členství v družstvu dnem úmrtí člena. 5) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo členovi vypořádací podíl, je povinen jej do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. Toto platí obdobně i v případě pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocného zastavení exekuce podle zvláštního právního předpisu 6) Zánik členství vyloučením člena: a) Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda většího rozsahu, nebo umožňuje jiné osobě, aby majetek družstva poškozovala, buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě, zejména porušují opětovně pořádek v domě nebo takové porušování umožňují dalším osobám (zejm. podnájemcům, hostům apod.), je v prodlení se splátkami dalšího členského vkladu; členství ve družstvu zanikne 15. dnem ode dne marného uplynutí lhůty, stanovené v písemném závazku člena družstva k zaplacení dalšího členského vkladu družstva; o zániku členství z důvodu nezaplacení dalšího členského vkladu družstvo člena písemně vyrozumí a ve lhůtě 30 dnů od vyrozumění mu vrátí základní členský vklad. neplatí úhrady za užívání nebo za služby po dobu tři měsíců event. dluh na úhradách přesáhne ,- Kč, byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. b) Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do tří měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. c) Výstraha a rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. d) Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno členovi, pokud člen nepodá žalobu o určení neplatnosti svého vyloučení. e) Pravomocným vyloučením z družstva zanikají vyloučenému členovi veškerá práva, která jako člen družstva měl, zejména právo nájmu či jiné užívací právo Strana 4 (celkem 16)

5 k bytu v domě uvedeném v čl. 1 odst. 1 těchto stanov, to se vztahuje i na ostatní členy jeho domácnosti. 7) Zánik členství v důsledku zániku družstva: Členství v družstvu zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. 8) Zánik společného členství manželů: a) Společné členství manželů v družstvu zaniká: smrtí jednoho z manželů, písemnou dohodou rozvedených manželů, rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedených manželů. b) Společné členství manželů v družstvu zaniká i přechodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením, zánikem družstva a nezaplacením dalšího členského vkladu ve stanovené lhůtě (viz čl. 5 stanov). c) Jestliže společné členství manželů zaniklo tím, že z družstva vystoupil nebo byl vyloučen jeden z manželů, zůstává druhému manželovi členství i nadále zachováno jako členství individuální. d) Zanikne-li společné členství manželů v družstvu úmrtím jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu pozůstalý. e) Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. Článek 8 Převod členství 1) Člen může převést svá práva a povinnosti spojená s členství, včetně práva nájmu družstevního bytu na osobu, která splňuje podmínky vzniku členství. Převod práv a povinností spojených s členstvím na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením dohody o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě. 2) Majetkové vypořádání provádějí účastníci převodu sami mezi sebou, majetkové vypořádání prostřednictvím družstva se nepřipouští. Článek 9 Přechod členství 1) Členství v družstvu přechází na základě schválené dohody o výměně družstevního bytu a současně dohody o převodu členských práv a povinností. 2) Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl a který požádal družstvo o členství. S přechodem členství přechází na dědice i právo nájmu družstevního bytu. Strana 5 (celkem 16)

6 3) Smrtí jednoho z manželů (společných nájemců bytu) zaniká společný nájem, bytu manžely. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. Článek 10 Práva a povinnosti členů družstva 1) Člen družstva má, kromě dalších práv vyplývajících z těchto stanov, zejména právo: a) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, b) podílet se na rozvoji, řízení a kontrole činnosti družstva, c) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze a veškeré činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům, d) volit a být volen do orgánů družstva, e) vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, jeho orgánů a pracovníků. O vyřízení musí být písemně informován do 30 dnů po jejich písemném podání, f) na roční vyúčtování zaplacených záloh za služby poskytované s užíváním bytu, g) obdržet kopii ročního přehledu hospodaření družstva, h) na základě své žádosti obdržet kopii zápisů z členských schůzí družstva, i) poskytnout byt do podnájmu další osobě se souhlasem družstva, j) být seznámen s evidencí členů družstva, k) podílet se další majetkovou účastí na činnosti družstva, zejména formou dalšího členského vkladu. l) a další práva vyplývající z příslušných právních předpisů, stanov a ostatních vnitrodružstevních předpisů 2) Člen družstva je zejména povinen: a) dodržovat stanovy družstva a další vnitrodružstevní předpisy, zejména domovní řád, b) plnit usnesení orgánů družstva, c) hradit včas a řádně stanovené platby, poplatky a splátky dalšího členského vkladu, způsob a termíny plateb a splátek stanoví usnesení členské schůze. Je-li člen v prodlení s placením, bude mu účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, d) chránit majetek družstva, upozorňovat včas na závady a nutnost oprav; další podrobnosti stanoví usnesení členské schůze a domovní řád, e) nahlásit do evidence všechny osoby, které užívají bytovou jednotku, včetně osob pobývajících jako návštěva v bytě člena déle než 3 měsíce v roce (nemusí jít o nepřetržitý pobyt) pro účely vyúčtování služeb. 3) Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů družstva upravuje domovní řád a další usnesení schválená členskou schůzí. Strana 6 (celkem 16)

7 Článek 11 Členský vklad 1) Člen se účastní finančně na činnosti družstva svým základním členským vkladem, který je současně vkladem vstupním, a dalším členským vkladem. 2) Základní členský vklad činí 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských). 3) Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení (koupi) budovy a pozemku specifikovaných v čl. 1 odst. 1 těchto stanov do vlastnictví družstva a dále na jeho modernizaci či rekonstrukci, která odpovídá podílu jím užívaného bytu. Po založení družstva jsou zakládající členové družstva povinni zaplatit ve stanovené lhůtě další členský vklad, jehož výše se stanoví jako podíl kupní ceny domu a celkové výměry bytové plochy, násobený počtem m 2 konkrétního bytu (podle pasportizace bytů, kterou má k dispozici dosavadní vlastník). 4) Další členský vklad určený na úhradu kupní ceny domu a pozemku musí zakládající člen zaplatit na účet družstva do termínu stanoveného členskou schůzí. Jestliže některý ze zakládajících členů neuhradí další členský vklad dle čl. 11 odst. 3 stanov ve stanovené lhůtě a družstvu tím vznikne újma (zejména v důsledku zániku nároku na slevu z kupní ceny prodávaných nemovitostí dle nabídky Města Brandýs nad Labem Stará Boleslav k odkoupení nemovitosti ze dne ) je povinen uhradit družstvu kromě členského vkladu i částku odpovídající vzniklé újmě. 5) Pokud součet vkladů členů bude nižší než kupní cena nemovitostí uvedených v čl. 1 odst. 1 těchto stanov, zavazují se členové družstva uhradit rozdíl mezi kupní cenu a částkou představovanou vybranými vklady jako další členský vklad, a to v poměru na jakém se členové družstva domluví na členské schůzi. Tento další členský vklad se zavazují členové družstva uhradit do termínu stanoveného členskou schůzí. Další majetková účast může být mezi členem a družstvem dohodnuta, včetně jejího užití a vyrovnání. O další majetkové účasti musí být sepsána písemná dohoda, která podléhá schválení členské schůze. 6) Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Článek 12 Majetkové vypořádání (vypořádání členského vkladu) 1) Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. 2) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeno počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. 3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určováni výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, fondu údržby, dlouhodobých investic a správy domu. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 4) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vznikne uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, nejdříve však tři měsíce po uvolnění Strana 7 (celkem 16)

8 bytu, k jehož užívání se členství vázalo. Pokud to hospodářská situace družstva dovoluje, může uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 5) Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění družstevního bytu, k jehož užívání se členství vázalo. Bez jeho uvolnění a předání družstvu nárok na výplatu vypořádacího podílu nevznikne. 6) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. O takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží. 7) Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na v pořádací podíl. Vzájemné nároky se účastníci převodu vypořádají mezi sebou. Článek 13 Členská evidence 1) Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. 2) Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla člena i výše členského vkladu, výše dalšího členského vkladu, datum a rozsah jejich zaplacení, popis bytu, k jehož užívání se členství váže, popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 3) Družstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. 4) Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu v evidenci. ČÁST III. ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise. Článek 14 Orgány družstva Článek 15 Členská schůze družstva 1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. 2) Představenstvo svolává členskou schůzi podle potřeby, nejméně však 1x ročně, o termínu členské schůze musí být člen vyrozuměn, včetně programu, nejméně 10 dnů před jejím konáním, a to písemně. Oznámení o konání členské schůze musí být v téže lhůtě veřejně vyvěšeno na informačním panelu v sídle družstva. Strana 8 (celkem 16)

9 3) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. V tom případě musí být termín jednání členské schůze nejpozději 30 dní po podání takové žádosti, pokud navrhovatelé neuvedou termín pozdější. Pokud představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je člen písemně pověřený dalšími členy nebo orgánem, který požadoval svolání schůze, oprávněn svolat schůzi sám. 4) Pro platnost usnesení členské schůze je v případě rozhodování o otázkách uvedených v čl. 16 odst. 1 písm.a) - m) stanov zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. V ostatních případech je pro platnost usnesení členské schůze zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě uvedených v 239 odst. 4 písm. a), g) a h), obch. zák. má každý člen jeden hlas bez ohledu na počet jeho členských vkladů. 5) Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se potřebný počet členů, svolá představenstvo do 3 týdnů ode dne kdy se měla konat původně svolaná členská schůze schůzi novou. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před termínem konání náhradní členské schůze. Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet zúčastněných členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. 6) Počet hlasů každého člena odpovídá počtu jeho členských vkladů. Manželé, vzniklo-li společné členství v družstvu, mají na každý členský vklad jeden hlas. V případech uvedených v 239 odst. 4 písm. a), g) a h), obch. zák. mají manželé jimž vzniklo společné členství v družstvu, jeden hlas bez ohledu na počet jejich členských vkladů. 7) Člen družstva může být na členské schůzi zastoupen jiným členem družstva nebo třetí osobou na základě plné moci. Je-li člen zastoupen třetí osobou, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen. Článek 16 Jednání a rozhodování členské schůze 1) Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy, schvalovat domovní řád a další vnitrodružstevní předpisy, b) schvalovat účetní závěrku, c) rozhodovat o rozdělení a užití přebytku, popř. o způsobu úhrady ztráty, d) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, e) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení či jiné změně družstva, a o zániku družstva, f) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva, g) rozhodovat o využití fondů družstva, h) přijímat nové členy družstva (kromě těch, kteří se stanou členy na základě převodu členských práv a povinností nebo děděním), i) rozhodovat o vyloučení členů, j) určovat druhy závazků nebo výši finančního limitu, do kterého představenstvo samostatně uzavírá smlouvy a další závazky družstva na záležitosti správy domu, Strana 9 (celkem 16)

10 k) určovat druhy závazků nebo výši finančního limitu, od kterého rozhoduje o uzavírání závazků družstva členská schůze, l) určovat výši finančního limitu, od kterého je povinnost uzavírat smlouvy na opravy domu na základě výběrového řízení (velké opravy), m) schvalovat dodavatele prací a služeb na základě výběrového řízení s cílem dosáhnout co nejméně nákladných a přitom kvalitních výsledků, n) rozhodovat o přijetí úvěru, o) schvalovat zásady hospodaření, projednávat plán údržby a rekonstrukcí domu jako základ pro výši nájemného, schvalovat výši nájmu, p) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, q) projednávat připomínky a návrhy členů družstva, r) projednávat a schvalovat zprávy předsednictva o činnosti družstva, s) rozhodovat o pronájmech bytových či nebytových prostorů, t) rozhodovat o výši úhrad a příspěvků do provozního fondu a fondu oprav, u) rozhodovat i o dalších záležitostech družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon nebo si rozhodování o některé věci členská schůze vyhradila. 2) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. 3) Člen, který se domnívá, že usnesení členské schůze je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva, může podat soudu návrh na určení neplatnosti takového usnesení členské schůze. Článek 17 Představenstvo 1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze družstva vyhrazeny jinému orgánu. 2) Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 3) Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává členskou schůzi a připravuje program. 4) Představenstvo vede evidenci členů družstva. Strana 10 (celkem 16)

11 5) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc, svolává je předseda. 6) Předseda svolá schůzi představenstva nejpozději do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její upozornění nedošlo k nápravě nedostatků. 1) Představenstvo má 3 členy. Článek 18 Složení představenstva 2) Představenstvo je voleno členskou schůzí ze členů družstva na dobu dvou let, a to tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou nebo členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, sourozenci, registrovanými partnery nebo ve vztahu druha a družky. 3) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. 4) Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda. 5) Předseda organizuje běžnou činnost družstva a řídí jednání představenstva. Plní úkoly uložené členskou schůzí, představenstvem nebo stanovené stanovami. 6) Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu. Článek 19 Jednání jménem družstva 1) Jménem představenstva jedná navenek předseda popř. místopředseda, eventuálně též pověřený člen představenstva. 2) Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisují za družstvo společně alespoň 2 členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva družstva. 3) Představenstvo může k zastupování družstva zmocnit (písemnou plnou mocí) i jiné osoby. Článek 20 Kontrolní komise 1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. 2) Kontrolní komise je povinna vyjadřovat se k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení přebytku a na způsob úhrady ztráty. 3) Za výkon své funkce odpovídá kontrolní komise členské schůzi, o své činnosti je povinna podávat členské schůzi zprávu. Na předsednictvu družstva je závislá. 4) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 5) Schůze svolává a řídí předseda (místopředseda) popř. pověřený člen kontrolní komise. Strana 11 (celkem 16)

12 1) Kontrolní komise má 3 členy. Článek 21 Složení kontrolní komise 2) Kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo mezi členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé, sourozenci, registrovanými partnery nebo ve vztahu druha a družky. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva. Článek 22 Oprávnění kontrolní komise 1) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva či předsedy jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 2) Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni zúčastnit se zasedání všech orgánů družstva. 3) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a o výsledku provedených kontrol a zjištěných nedostatcích předkládá představenstvu písemné zprávy a vyžaduje zjednání nápravy. V případě potřeby navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení činnosti družstva. 4) Jednotlivými kontrolními úkony může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří mají v této věci oprávnění žádat informace a doklady v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 5) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky v dohodnutých termínech, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze. Článek 23 Společná ustanovení o orgánech družstva 1) Do představenstva a kontrolní komise mohou být volení jen členové družstva starší 18 let. 2) Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je dvouleté. Po uplynutí mohou být členové představenstva a kontrolní komise voleni opakovaně. 3) Orgány družstva mohou jednat a rozhodovat o těch záležitostech, které podle zákona nebo stanov družstva spadají do jejich působnosti. 4) Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, jen je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů, pokud stanovy neurčují jinak. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu, pokud stanovy neurčují jinak. 5) Na zasedání představenstva a kontrolní komise má každý jejich člen jeden hlas. 6) Na schůzích všech orgánů družstva se hlasuje veřejně, pokud se konkrétní orgán neusnese hlasovat tajně. 7) Zasedání představenstva družstva a kontrolní komise jsou neveřejná. Strana 12 (celkem 16)

13 ČÁST IV. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Družstvo zřizuje nedělitelný fond a fond oprav. Článek 24 Fondy družstva Článek 25 Nedělitelný fond 1) Při svém vzniku zřizuje družstvo ze zákona nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. 2) Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně o 10%ročního čistého zisku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. 3) Prostředky nedělitelného fondu budou využívány způsobem určeným členskou schůzí v souladu s jejich určením. 4) Zdroje nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k převodu do fondu družstevní výstavby na pořízení dodatečných investic nebo modernizaci či rekonstrukci bytových domů nebo jinak podle rozhodnutí členské schůze. 5) Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy. Článek 26 Fond oprav 1) Fond oprav je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva. 2) Prostředky fondu se používají na úhrady za běžné provozní a správní náklady, které proplácí družstvo zejména na základě došlých faktur a jiných dokladů. Článek 27 Rozdělení zisku a ztráty 1) Členská schůze se při projednání řádné účetní závěrky usnese na použití zisku v tomto pořadí: ke splnění zákonných daňových a poplatkových povinností. k úhradě splátek poskytnutého úvěru. k přídělu do nedělitelného fondu. k přídělu do fondu oprav. k přídělu do dalších fondů, pokud o jejich zřízení členská schůze rozhodne. k rozdělení členům družstva. 2) Usnese-li se členská schůze při projednání řádné účetní závěrky o rozdělení zisku mezi členy, určuje se podíl člena na zisku poměrem výše splaceného vkladu člena ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl úměrně krátí. Strana 13 (celkem 16)

14 3) Případná ztráta se nejdříve vypořádá prostřednictvím zajišťovacích fondů. Pokud tyto nepostačují k úhradě ztráty, zatíží se vklady členů družstva poměrem, ve kterém se vypočte jejich podíl. 4) Každý člen ručí za ztrátu družstva do výše základního členského vkladu. O způsobu úhrady případné ztráty rozhodne členská schůze. Členek 28 Vedení účetnictví 1) Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo družstva, které založí a vede účet u peněžního ústavu. 2) Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy. ČÁST V. NÁJEM BYTŮ Článek 29 1) Zakládající člen družstva má právo, na základě nájemní smlouvy, kterou s ním uzavře družstvo podle čl. 10 odst. 1 písm. a) těchto stanov, užívat byt, jehož nájemcem byl (na základě smlouvy uzavřené s předchozím vlastníkem domu) ke dni založení bytového družstva. 2) Člen družstva, jehož členství vzniklo na základě rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí dle čl. 5 odst. 6 těchto stanov, má právo, na základě nájemní smlouvy, kterou s ním uzavře družstvo podle čl. 10 odst. 1 písm. a) těchto stanov, užívat byt, jehož nájemcem byl ke dni rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí za člena družstva. 3) Člen družstva, jehož členství vzniklo na základě převodu či přechodu členství ve smyslu čl. 8, čl. 9 těchto stanov, má právo, na základě nájemní smlouvy, kterou s ním uzavře družstvo podle čl. 10 odst. 1 písm. a) těchto stanov, užívat byt, jehož nájemcem byl jeho předchůdce. 4) Za užívání bytu podle čl. 29 odst. 1, 2, 3 těchto stanov, je člen družstva povinen platit sjednané nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu určené rozhodnutím členské schůze družstva, vždy následující kalendářní rok, jejichž výše bude členům družstva oznámena nejpozději do předcházejícího roku. Výše nájemného na 1 m 2 bytu pro člena družstva bude stanovena rozhodnutím členské schůze. 5) Právo nájmu člena družstva k bytu v domě č.p.56 zanikne nejpozději dnem, kdy jeho členství v družstvu zanikne nebo přejde (bude převedeno)na jinou osobu. 6) Člen družstva je oprávněn uzavřít podnájemní smlouvu na družstevní byt bez souhlasu družstva. Člen družstva je v takovém případě pouze povinen sdělit družstvu do deseti dnů od počátku podnájmu jména, příjmení, data narození a adresy trvalého bydliště osob, které budou byt užívat a dále dobu trvání podnájmu. 7) Nájemní smlouvy ostatních nájemníků bytů (nebytových prostor), na které se nevztahují ustanovení čl. 29 odst. 1 6 těchto stanov, zůstávají v platnosti. Tito nájemníci mohou požádat bytové družstvo o uzavření nových nájemních smluv za Strana 14 (celkem 16)

15 shodných podmínek, které byly sjednány v nájemních smlouvách platných ke dni převodu vlastnického práva k domu na bytové družstvo. 8) Družstvo je povinno s výše uvedenými subjekty uzavřít nájemní smlouvy nejpozději do 3 měsíců od doručení kupní smlouvy s doložkou o provedení vkladu vlastnického práva družstva k domu č.p. 56 v obci Brandýs nad Labem Stará Boleslav. ČÁST VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1) Družstvo se zrušuje: usnesením členské schůze, Členek 30 Zánik družstva zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, rozhodnutím soudu, jiným způsobem, který stanoví zákon. 2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem. 3) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 4) Zaniká-li družstvo s likvidací, provede se likvidace podle příslušných ustanovení obchodního zákona. Likvidátora jmenuje a odvolává členská schůze. Článek 31 Obecná ustanovení 1) Vztahy mezi členy družstva a družstvem, jakož i právní postavení družstva se řídí obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a těmito stanovami. 2) Vztahy k nečlenům družstva nájemcům se řídí občanským zákoníkem. Výše nájemného je určena právním předpisem, nebo rozhodnutím členské schůze. Způsob placení stanoví usnesení členské schůze. 3) Nečlen družstva nájemce bytu je povinen hradit drobné opravy v bytě včetně jeho zařízení, jakož i náklady spojené s běžnou údržbou bytu v rozsahu stanoveném právním řádem ČR. 4) Všichni nájemci družstevních bytů platí úhrady za užívání bytu (nájemné) a zálohy na služby vždy nejpozději do 25. dne toho měsíce, za který je placeno. Tyto platby se provádějí způsobem stanoveným členskou schůzí za prodlení s placením je družstvo oprávněno účtovat poplatek z prodlení ve smyslu platných právních předpisů. 5) Nedoplatky z vyúčtování úhrad za užívání (nájemného) a záloh na služby musí nájemci zaplatit do 15 dnů po zveřejnění vyúčtování. 6) Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být písemně oznámeno a doručeno. Strana 15 (celkem 16)

16 7) Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. 8) V případě, že si adresát rozhodnutí nepřevzal, považuje se rozhodnutí (zaslané na posledně známou adresu, kterou má družstvo v evidenci) za doručené dnem, kdy se zásilka vrátila odesílateli jako nevyzvednutá. Článek 32 Závěrečná ustanovení Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne: 3. února 2009 Strana 16 (celkem 16)

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva

S t a n o v y. Družstva SBD Lubník. Část první. Základní ustanovení. Článek 1 Firma. Článek 2 Sídlo družstva. Článek 3 Vznik a trvání družstva S t a n o v y Družstva SBD Lubník Firma družstva zní:: Družstvo SBD Lubník. Část první Základní ustanovení Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo družstva Sídlo družstva je: Lubník čp. 94,563 01, pošta Lanškroun,

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva Komenského nám. 56

STANOVY. Bytového družstva Komenského nám. 56 STANOVY Bytového družstva Komenského nám. 56 I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Komenského nám. 56 2. Sídlem je: Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Komenského nám. 56,

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: BD Trávníčkova 1767-1771, družstvo 2. Sídlo družstva: 155 00 Praha 5, Trávníčkova 1768/13 Článek

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy. bytového družstva DŮM ČP. 1057, 1058, 1059, 1060, 1062 a 1063 ROKYCANOVA UL. V ROKYCANECH, družstvo

Stanovy. bytového družstva DŮM ČP. 1057, 1058, 1059, 1060, 1062 a 1063 ROKYCANOVA UL. V ROKYCANECH, družstvo Stanovy bytového družstva DŮM ČP. 1057, 1058, 1059, 1060, 1062 a 1063 ROKYCANOVA UL. V ROKYCANECH, družstvo O b s a h Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Právní postavení družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více