STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového domu v obci Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, budova č.p. 56 postavená na pozemku stpč 243/3 (zastavěná plocha a nádvoří), části obce Brandýs nad Labem, katastrální území Brandýs nad Labem a zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3) Cílem družstva je společná péče o bytový a domovní fond, efektivní údržba a modernizace majetku. Článek 2 Firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: Bytové družstvo Komenského nám ) Sídlo: Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 3) IČ bude družstvu přiděleno rejstříkovým soudem. Článek 3 Předmět činnosti družstva Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor. To zahrnuje činnosti, které zajišťují provoz, správu, údržbu a opravy bytového fondu včetně domu a pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů). Tím se rozumí zejména zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, resp. domu, zejména po stránce právní a účetní, uzavírání nájemních smluv, poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných prostor, zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace domu, bytového a nebytového fondu včetně pozemku a provádění kontrol jejich technického stavu. Strana 1 (celkem 16)

2 Článek 4 Zapisovaný základní kapitál 1) Zapisovaný základní kapitál družstva je ,- Kč (slovy: padesátpěttisíckorunčeských) a je tvořen základními členskými vklady. 2) Základní členský vklad je určen podílem zapisovaného základního kapitálu k počtu zakládajících členů a činí částku 5.000,- Kč. 3) Členové neručí za závazky družstva. ČÁST II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 5 Vznik členství 1) Členem družstva může být každá fyzická nebo právnická osoba. 2) Členství v družstvu je vždy vázáno na právo užívání bytu v sídle družstva. 3) Členství v družstvu vzniká: při založení družstva dnem vzniku družstva, tj. dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku, dnem rozhodnutí družstva (jeho členské schůze) o přijetí žadatele za člena na základě písemné přihlášky a zaplacení základního členského vkladu a dalších plateb stanovených družstvem, přičemž své rozhodnutí družstvo oznámí žadateli do šedesáti dnů od doručení přihlášky družstvu, převodem či přechodem členství, jiným způsobem stanoveným zákonem. 4) Zakládajícími členy družstva mohou být pouze nájemci bytů v domě č.p.56 v obci Brandýs nad Labem Stará Boleslav uvedeného v čl. 1 odst. 1 těchto stanov za splnění podmínek uvedených v těchto stanovách a za podmínek existence řádného nájemného vztahu k bytu. 5) Členství zakládajícího člena vznikne, pokud se osobně zúčastní ustavující schůze družstva (či pověří písemně zastupováním jinou osobu), prokáže existenci svého nájemního vztahu k bytu v domě č.p. 56 v obci Brandýs nad Labem Stará Boleslav uvedeného v čl. 1 odst. 1 těchto stanov, nejpozději do 15 dnů od konání ustavující schůze uhradí základní členský vklad 5 000,- Kč, předloží písemnou přihlášku do družstva a písemně se zaváže, že zaplatí další členský vklad ve výši stanovené družstvem. 6) Členství v družstvu vzniká rovněž dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí uchazeče, který předloží písemnou přihlášku do družstva a prokáže, že nejpozději ke dni konání této schůze zaplatil členský vklad 5 000,- Kč a další členský vklad, ve výši stanovené družstvem. 7) Osoby, které se při založení družstva nestanou členy družstva, zůstávají nájemci - nečleny družstva. Tím se nemění jejich dosavadní nájemní vztah. Strana 2 (celkem 16)

3 8) O členství dalších uchazečů je družstvo povinno rozhodnout do šedesáti dnů ode dne doručení jejich přihlášky. Rozhodnutí musí být uchazeči oznámeno doporučeným dopisem nebo přijetím rozhodnutí proti podpisu. 9) Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazeči o členství musí být doručeno do vlastních rukou nebo přijetím proti podpisu. Zamítavé rozhodnutí musí být odůvodněno. 10) Družstvo vrátí základní členský vklad (a v případě jeho předchozí úhrady též další členský vklad, resp. jeho splacenou část) uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti o členství. 11) Jestliže člen získá v družstvu další práva a povinnosti spojené s nájmem družstevního bytu, přičlení se tyto k jeho dosavadním právům a povinnostem a takovýto člen bude mít více členských vkladů. S každým členským vkladem je spojen jeden hlas na členské schůzi. Článek 6 Společné členství manželů 1) Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na užívání družstevního bytu, vznikne se společným nájmem i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají při hlasování členské schůze jeden hlas na každý členský vklad. Ustanovení čl. 15 odst. 6 tím není dotčeno. 2) Společné členství manželů nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 1) Členství v družstvu zaniká: písemnou dohodou, vystoupením, Článek 7 Zánik členství smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice, prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, vyloučením, zánikem družstva. 2) Zánik členství dohodou: Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Dohoda podléhá schválení členskou schůzí. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Členství končí dnem v dohodě uvedeným. Strana 3 (celkem 16)

4 3) Zánik členství vystoupením: Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 3 měsíců, tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena družstvu o jeho vystoupení z družstva. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem členské schůze družstva. 4) Zánik členství úmrtím člena: Nepřešlo-li členství na dědice podle čl. 9 stanov, zaniká členství v družstvu dnem úmrtí člena. 5) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo členovi vypořádací podíl, je povinen jej do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. Toto platí obdobně i v případě pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocného zastavení exekuce podle zvláštního právního předpisu 6) Zánik členství vyloučením člena: a) Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda většího rozsahu, nebo umožňuje jiné osobě, aby majetek družstva poškozovala, buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě, zejména porušují opětovně pořádek v domě nebo takové porušování umožňují dalším osobám (zejm. podnájemcům, hostům apod.), je v prodlení se splátkami dalšího členského vkladu; členství ve družstvu zanikne 15. dnem ode dne marného uplynutí lhůty, stanovené v písemném závazku člena družstva k zaplacení dalšího členského vkladu družstva; o zániku členství z důvodu nezaplacení dalšího členského vkladu družstvo člena písemně vyrozumí a ve lhůtě 30 dnů od vyrozumění mu vrátí základní členský vklad. neplatí úhrady za užívání nebo za služby po dobu tři měsíců event. dluh na úhradách přesáhne ,- Kč, byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. b) Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do tří měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. c) Výstraha a rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. d) Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno členovi, pokud člen nepodá žalobu o určení neplatnosti svého vyloučení. e) Pravomocným vyloučením z družstva zanikají vyloučenému členovi veškerá práva, která jako člen družstva měl, zejména právo nájmu či jiné užívací právo Strana 4 (celkem 16)

5 k bytu v domě uvedeném v čl. 1 odst. 1 těchto stanov, to se vztahuje i na ostatní členy jeho domácnosti. 7) Zánik členství v důsledku zániku družstva: Členství v družstvu zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. 8) Zánik společného členství manželů: a) Společné členství manželů v družstvu zaniká: smrtí jednoho z manželů, písemnou dohodou rozvedených manželů, rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedených manželů. b) Společné členství manželů v družstvu zaniká i přechodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením, zánikem družstva a nezaplacením dalšího členského vkladu ve stanovené lhůtě (viz čl. 5 stanov). c) Jestliže společné členství manželů zaniklo tím, že z družstva vystoupil nebo byl vyloučen jeden z manželů, zůstává druhému manželovi členství i nadále zachováno jako členství individuální. d) Zanikne-li společné členství manželů v družstvu úmrtím jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu pozůstalý. e) Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. Článek 8 Převod členství 1) Člen může převést svá práva a povinnosti spojená s členství, včetně práva nájmu družstevního bytu na osobu, která splňuje podmínky vzniku členství. Převod práv a povinností spojených s členstvím na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením dohody o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě. 2) Majetkové vypořádání provádějí účastníci převodu sami mezi sebou, majetkové vypořádání prostřednictvím družstva se nepřipouští. Článek 9 Přechod členství 1) Členství v družstvu přechází na základě schválené dohody o výměně družstevního bytu a současně dohody o převodu členských práv a povinností. 2) Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl a který požádal družstvo o členství. S přechodem členství přechází na dědice i právo nájmu družstevního bytu. Strana 5 (celkem 16)

6 3) Smrtí jednoho z manželů (společných nájemců bytu) zaniká společný nájem, bytu manžely. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. Článek 10 Práva a povinnosti členů družstva 1) Člen družstva má, kromě dalších práv vyplývajících z těchto stanov, zejména právo: a) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, b) podílet se na rozvoji, řízení a kontrole činnosti družstva, c) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze a veškeré činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům, d) volit a být volen do orgánů družstva, e) vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, jeho orgánů a pracovníků. O vyřízení musí být písemně informován do 30 dnů po jejich písemném podání, f) na roční vyúčtování zaplacených záloh za služby poskytované s užíváním bytu, g) obdržet kopii ročního přehledu hospodaření družstva, h) na základě své žádosti obdržet kopii zápisů z členských schůzí družstva, i) poskytnout byt do podnájmu další osobě se souhlasem družstva, j) být seznámen s evidencí členů družstva, k) podílet se další majetkovou účastí na činnosti družstva, zejména formou dalšího členského vkladu. l) a další práva vyplývající z příslušných právních předpisů, stanov a ostatních vnitrodružstevních předpisů 2) Člen družstva je zejména povinen: a) dodržovat stanovy družstva a další vnitrodružstevní předpisy, zejména domovní řád, b) plnit usnesení orgánů družstva, c) hradit včas a řádně stanovené platby, poplatky a splátky dalšího členského vkladu, způsob a termíny plateb a splátek stanoví usnesení členské schůze. Je-li člen v prodlení s placením, bude mu účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, d) chránit majetek družstva, upozorňovat včas na závady a nutnost oprav; další podrobnosti stanoví usnesení členské schůze a domovní řád, e) nahlásit do evidence všechny osoby, které užívají bytovou jednotku, včetně osob pobývajících jako návštěva v bytě člena déle než 3 měsíce v roce (nemusí jít o nepřetržitý pobyt) pro účely vyúčtování služeb. 3) Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů družstva upravuje domovní řád a další usnesení schválená členskou schůzí. Strana 6 (celkem 16)

7 Článek 11 Členský vklad 1) Člen se účastní finančně na činnosti družstva svým základním členským vkladem, který je současně vkladem vstupním, a dalším členským vkladem. 2) Základní členský vklad činí 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských). 3) Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení (koupi) budovy a pozemku specifikovaných v čl. 1 odst. 1 těchto stanov do vlastnictví družstva a dále na jeho modernizaci či rekonstrukci, která odpovídá podílu jím užívaného bytu. Po založení družstva jsou zakládající členové družstva povinni zaplatit ve stanovené lhůtě další členský vklad, jehož výše se stanoví jako podíl kupní ceny domu a celkové výměry bytové plochy, násobený počtem m 2 konkrétního bytu (podle pasportizace bytů, kterou má k dispozici dosavadní vlastník). 4) Další členský vklad určený na úhradu kupní ceny domu a pozemku musí zakládající člen zaplatit na účet družstva do termínu stanoveného členskou schůzí. Jestliže některý ze zakládajících členů neuhradí další členský vklad dle čl. 11 odst. 3 stanov ve stanovené lhůtě a družstvu tím vznikne újma (zejména v důsledku zániku nároku na slevu z kupní ceny prodávaných nemovitostí dle nabídky Města Brandýs nad Labem Stará Boleslav k odkoupení nemovitosti ze dne ) je povinen uhradit družstvu kromě členského vkladu i částku odpovídající vzniklé újmě. 5) Pokud součet vkladů členů bude nižší než kupní cena nemovitostí uvedených v čl. 1 odst. 1 těchto stanov, zavazují se členové družstva uhradit rozdíl mezi kupní cenu a částkou představovanou vybranými vklady jako další členský vklad, a to v poměru na jakém se členové družstva domluví na členské schůzi. Tento další členský vklad se zavazují členové družstva uhradit do termínu stanoveného členskou schůzí. Další majetková účast může být mezi členem a družstvem dohodnuta, včetně jejího užití a vyrovnání. O další majetkové účasti musí být sepsána písemná dohoda, která podléhá schválení členské schůze. 6) Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Článek 12 Majetkové vypořádání (vypořádání členského vkladu) 1) Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. 2) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeno počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. 3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určováni výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, fondu údržby, dlouhodobých investic a správy domu. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 4) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vznikne uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, nejdříve však tři měsíce po uvolnění Strana 7 (celkem 16)

8 bytu, k jehož užívání se členství vázalo. Pokud to hospodářská situace družstva dovoluje, může uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 5) Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění družstevního bytu, k jehož užívání se členství vázalo. Bez jeho uvolnění a předání družstvu nárok na výplatu vypořádacího podílu nevznikne. 6) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. O takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží. 7) Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na v pořádací podíl. Vzájemné nároky se účastníci převodu vypořádají mezi sebou. Článek 13 Členská evidence 1) Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. 2) Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla člena i výše členského vkladu, výše dalšího členského vkladu, datum a rozsah jejich zaplacení, popis bytu, k jehož užívání se členství váže, popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 3) Družstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. 4) Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu v evidenci. ČÁST III. ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise. Článek 14 Orgány družstva Článek 15 Členská schůze družstva 1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. 2) Představenstvo svolává členskou schůzi podle potřeby, nejméně však 1x ročně, o termínu členské schůze musí být člen vyrozuměn, včetně programu, nejméně 10 dnů před jejím konáním, a to písemně. Oznámení o konání členské schůze musí být v téže lhůtě veřejně vyvěšeno na informačním panelu v sídle družstva. Strana 8 (celkem 16)

9 3) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. V tom případě musí být termín jednání členské schůze nejpozději 30 dní po podání takové žádosti, pokud navrhovatelé neuvedou termín pozdější. Pokud představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je člen písemně pověřený dalšími členy nebo orgánem, který požadoval svolání schůze, oprávněn svolat schůzi sám. 4) Pro platnost usnesení členské schůze je v případě rozhodování o otázkách uvedených v čl. 16 odst. 1 písm.a) - m) stanov zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. V ostatních případech je pro platnost usnesení členské schůze zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě uvedených v 239 odst. 4 písm. a), g) a h), obch. zák. má každý člen jeden hlas bez ohledu na počet jeho členských vkladů. 5) Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se potřebný počet členů, svolá představenstvo do 3 týdnů ode dne kdy se měla konat původně svolaná členská schůze schůzi novou. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před termínem konání náhradní členské schůze. Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet zúčastněných členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. 6) Počet hlasů každého člena odpovídá počtu jeho členských vkladů. Manželé, vzniklo-li společné členství v družstvu, mají na každý členský vklad jeden hlas. V případech uvedených v 239 odst. 4 písm. a), g) a h), obch. zák. mají manželé jimž vzniklo společné členství v družstvu, jeden hlas bez ohledu na počet jejich členských vkladů. 7) Člen družstva může být na členské schůzi zastoupen jiným členem družstva nebo třetí osobou na základě plné moci. Je-li člen zastoupen třetí osobou, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen. Článek 16 Jednání a rozhodování členské schůze 1) Do výlučné působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy, schvalovat domovní řád a další vnitrodružstevní předpisy, b) schvalovat účetní závěrku, c) rozhodovat o rozdělení a užití přebytku, popř. o způsobu úhrady ztráty, d) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, e) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení či jiné změně družstva, a o zániku družstva, f) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva, g) rozhodovat o využití fondů družstva, h) přijímat nové členy družstva (kromě těch, kteří se stanou členy na základě převodu členských práv a povinností nebo děděním), i) rozhodovat o vyloučení členů, j) určovat druhy závazků nebo výši finančního limitu, do kterého představenstvo samostatně uzavírá smlouvy a další závazky družstva na záležitosti správy domu, Strana 9 (celkem 16)

10 k) určovat druhy závazků nebo výši finančního limitu, od kterého rozhoduje o uzavírání závazků družstva členská schůze, l) určovat výši finančního limitu, od kterého je povinnost uzavírat smlouvy na opravy domu na základě výběrového řízení (velké opravy), m) schvalovat dodavatele prací a služeb na základě výběrového řízení s cílem dosáhnout co nejméně nákladných a přitom kvalitních výsledků, n) rozhodovat o přijetí úvěru, o) schvalovat zásady hospodaření, projednávat plán údržby a rekonstrukcí domu jako základ pro výši nájemného, schvalovat výši nájmu, p) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, q) projednávat připomínky a návrhy členů družstva, r) projednávat a schvalovat zprávy předsednictva o činnosti družstva, s) rozhodovat o pronájmech bytových či nebytových prostorů, t) rozhodovat o výši úhrad a příspěvků do provozního fondu a fondu oprav, u) rozhodovat i o dalších záležitostech družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon nebo si rozhodování o některé věci členská schůze vyhradila. 2) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. 3) Člen, který se domnívá, že usnesení členské schůze je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva, může podat soudu návrh na určení neplatnosti takového usnesení členské schůze. Článek 17 Představenstvo 1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze družstva vyhrazeny jinému orgánu. 2) Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. 3) Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává členskou schůzi a připravuje program. 4) Představenstvo vede evidenci členů družstva. Strana 10 (celkem 16)

11 5) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc, svolává je předseda. 6) Předseda svolá schůzi představenstva nejpozději do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její upozornění nedošlo k nápravě nedostatků. 1) Představenstvo má 3 členy. Článek 18 Složení představenstva 2) Představenstvo je voleno členskou schůzí ze členů družstva na dobu dvou let, a to tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou nebo členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, sourozenci, registrovanými partnery nebo ve vztahu druha a družky. 3) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. 4) Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda. 5) Předseda organizuje běžnou činnost družstva a řídí jednání představenstva. Plní úkoly uložené členskou schůzí, představenstvem nebo stanovené stanovami. 6) Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu. Článek 19 Jednání jménem družstva 1) Jménem představenstva jedná navenek předseda popř. místopředseda, eventuálně též pověřený člen představenstva. 2) Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisují za družstvo společně alespoň 2 členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva družstva. 3) Představenstvo může k zastupování družstva zmocnit (písemnou plnou mocí) i jiné osoby. Článek 20 Kontrolní komise 1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. 2) Kontrolní komise je povinna vyjadřovat se k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení přebytku a na způsob úhrady ztráty. 3) Za výkon své funkce odpovídá kontrolní komise členské schůzi, o své činnosti je povinna podávat členské schůzi zprávu. Na předsednictvu družstva je závislá. 4) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 5) Schůze svolává a řídí předseda (místopředseda) popř. pověřený člen kontrolní komise. Strana 11 (celkem 16)

12 1) Kontrolní komise má 3 členy. Článek 21 Složení kontrolní komise 2) Kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo mezi členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé, sourozenci, registrovanými partnery nebo ve vztahu druha a družky. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva. Článek 22 Oprávnění kontrolní komise 1) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva či předsedy jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 2) Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni zúčastnit se zasedání všech orgánů družstva. 3) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a o výsledku provedených kontrol a zjištěných nedostatcích předkládá představenstvu písemné zprávy a vyžaduje zjednání nápravy. V případě potřeby navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení činnosti družstva. 4) Jednotlivými kontrolními úkony může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří mají v této věci oprávnění žádat informace a doklady v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 5) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky v dohodnutých termínech, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze. Článek 23 Společná ustanovení o orgánech družstva 1) Do představenstva a kontrolní komise mohou být volení jen členové družstva starší 18 let. 2) Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je dvouleté. Po uplynutí mohou být členové představenstva a kontrolní komise voleni opakovaně. 3) Orgány družstva mohou jednat a rozhodovat o těch záležitostech, které podle zákona nebo stanov družstva spadají do jejich působnosti. 4) Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, jen je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů, pokud stanovy neurčují jinak. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu, pokud stanovy neurčují jinak. 5) Na zasedání představenstva a kontrolní komise má každý jejich člen jeden hlas. 6) Na schůzích všech orgánů družstva se hlasuje veřejně, pokud se konkrétní orgán neusnese hlasovat tajně. 7) Zasedání představenstva družstva a kontrolní komise jsou neveřejná. Strana 12 (celkem 16)

13 ČÁST IV. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Družstvo zřizuje nedělitelný fond a fond oprav. Článek 24 Fondy družstva Článek 25 Nedělitelný fond 1) Při svém vzniku zřizuje družstvo ze zákona nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. 2) Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně o 10%ročního čistého zisku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. 3) Prostředky nedělitelného fondu budou využívány způsobem určeným členskou schůzí v souladu s jejich určením. 4) Zdroje nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k převodu do fondu družstevní výstavby na pořízení dodatečných investic nebo modernizaci či rekonstrukci bytových domů nebo jinak podle rozhodnutí členské schůze. 5) Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy. Článek 26 Fond oprav 1) Fond oprav je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva. 2) Prostředky fondu se používají na úhrady za běžné provozní a správní náklady, které proplácí družstvo zejména na základě došlých faktur a jiných dokladů. Článek 27 Rozdělení zisku a ztráty 1) Členská schůze se při projednání řádné účetní závěrky usnese na použití zisku v tomto pořadí: ke splnění zákonných daňových a poplatkových povinností. k úhradě splátek poskytnutého úvěru. k přídělu do nedělitelného fondu. k přídělu do fondu oprav. k přídělu do dalších fondů, pokud o jejich zřízení členská schůze rozhodne. k rozdělení členům družstva. 2) Usnese-li se členská schůze při projednání řádné účetní závěrky o rozdělení zisku mezi členy, určuje se podíl člena na zisku poměrem výše splaceného vkladu člena ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl úměrně krátí. Strana 13 (celkem 16)

14 3) Případná ztráta se nejdříve vypořádá prostřednictvím zajišťovacích fondů. Pokud tyto nepostačují k úhradě ztráty, zatíží se vklady členů družstva poměrem, ve kterém se vypočte jejich podíl. 4) Každý člen ručí za ztrátu družstva do výše základního členského vkladu. O způsobu úhrady případné ztráty rozhodne členská schůze. Členek 28 Vedení účetnictví 1) Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo družstva, které založí a vede účet u peněžního ústavu. 2) Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy. ČÁST V. NÁJEM BYTŮ Článek 29 1) Zakládající člen družstva má právo, na základě nájemní smlouvy, kterou s ním uzavře družstvo podle čl. 10 odst. 1 písm. a) těchto stanov, užívat byt, jehož nájemcem byl (na základě smlouvy uzavřené s předchozím vlastníkem domu) ke dni založení bytového družstva. 2) Člen družstva, jehož členství vzniklo na základě rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí dle čl. 5 odst. 6 těchto stanov, má právo, na základě nájemní smlouvy, kterou s ním uzavře družstvo podle čl. 10 odst. 1 písm. a) těchto stanov, užívat byt, jehož nájemcem byl ke dni rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí za člena družstva. 3) Člen družstva, jehož členství vzniklo na základě převodu či přechodu členství ve smyslu čl. 8, čl. 9 těchto stanov, má právo, na základě nájemní smlouvy, kterou s ním uzavře družstvo podle čl. 10 odst. 1 písm. a) těchto stanov, užívat byt, jehož nájemcem byl jeho předchůdce. 4) Za užívání bytu podle čl. 29 odst. 1, 2, 3 těchto stanov, je člen družstva povinen platit sjednané nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu určené rozhodnutím členské schůze družstva, vždy následující kalendářní rok, jejichž výše bude členům družstva oznámena nejpozději do předcházejícího roku. Výše nájemného na 1 m 2 bytu pro člena družstva bude stanovena rozhodnutím členské schůze. 5) Právo nájmu člena družstva k bytu v domě č.p.56 zanikne nejpozději dnem, kdy jeho členství v družstvu zanikne nebo přejde (bude převedeno)na jinou osobu. 6) Člen družstva je oprávněn uzavřít podnájemní smlouvu na družstevní byt bez souhlasu družstva. Člen družstva je v takovém případě pouze povinen sdělit družstvu do deseti dnů od počátku podnájmu jména, příjmení, data narození a adresy trvalého bydliště osob, které budou byt užívat a dále dobu trvání podnájmu. 7) Nájemní smlouvy ostatních nájemníků bytů (nebytových prostor), na které se nevztahují ustanovení čl. 29 odst. 1 6 těchto stanov, zůstávají v platnosti. Tito nájemníci mohou požádat bytové družstvo o uzavření nových nájemních smluv za Strana 14 (celkem 16)

15 shodných podmínek, které byly sjednány v nájemních smlouvách platných ke dni převodu vlastnického práva k domu na bytové družstvo. 8) Družstvo je povinno s výše uvedenými subjekty uzavřít nájemní smlouvy nejpozději do 3 měsíců od doručení kupní smlouvy s doložkou o provedení vkladu vlastnického práva družstva k domu č.p. 56 v obci Brandýs nad Labem Stará Boleslav. ČÁST VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1) Družstvo se zrušuje: usnesením členské schůze, Členek 30 Zánik družstva zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, rozhodnutím soudu, jiným způsobem, který stanoví zákon. 2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem. 3) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 4) Zaniká-li družstvo s likvidací, provede se likvidace podle příslušných ustanovení obchodního zákona. Likvidátora jmenuje a odvolává členská schůze. Článek 31 Obecná ustanovení 1) Vztahy mezi členy družstva a družstvem, jakož i právní postavení družstva se řídí obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a těmito stanovami. 2) Vztahy k nečlenům družstva nájemcům se řídí občanským zákoníkem. Výše nájemného je určena právním předpisem, nebo rozhodnutím členské schůze. Způsob placení stanoví usnesení členské schůze. 3) Nečlen družstva nájemce bytu je povinen hradit drobné opravy v bytě včetně jeho zařízení, jakož i náklady spojené s běžnou údržbou bytu v rozsahu stanoveném právním řádem ČR. 4) Všichni nájemci družstevních bytů platí úhrady za užívání bytu (nájemné) a zálohy na služby vždy nejpozději do 25. dne toho měsíce, za který je placeno. Tyto platby se provádějí způsobem stanoveným členskou schůzí za prodlení s placením je družstvo oprávněno účtovat poplatek z prodlení ve smyslu platných právních předpisů. 5) Nedoplatky z vyúčtování úhrad za užívání (nájemného) a záloh na služby musí nájemci zaplatit do 15 dnů po zveřejnění vyúčtování. 6) Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být písemně oznámeno a doručeno. Strana 15 (celkem 16)

16 7) Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. 8) V případě, že si adresát rozhodnutí nepřevzal, považuje se rozhodnutí (zaslané na posledně známou adresu, kterou má družstvo v evidenci) za doručené dnem, kdy se zásilka vrátila odesílateli jako nevyzvednutá. Článek 32 Závěrečná ustanovení Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne: 3. února 2009 Strana 16 (celkem 16)

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více